22001D0037Uradni list L 158 , 14/06/2001 str. 0030 - 0034


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 37/2001

z dne 30. marca 2001

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga I k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom št. 189/1999 Skupnega odbora EGP z dne 17. decembra 1999 [1].

(2) V Sporazum je treba vključiti dvaindvajset pravnih aktov v zvezi z uvozom iz tretjih držav na področju veterinarskih vprašanj.

(3) Ta sklep se ne sme uporabiti za Lihtenštajn -

SKLENIL:

Člen 1

Poglavje I Priloge I k Sporazumu se spremeni, kakor je določeno v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Besedila odločb Komisije 1999/135/ES [2], 1999/245/ES [3], 1999/276/ES [4], 1999/401/ES [5], 1999/402/ES [6], 1999/403/ES [7], 1999/486/ES [8], 1999/487/ES [9], 1999/526/ES [10], 1999/527/ES [11], 1999/528/ES [12], 1999/529/ES [13], 1999/530/ES [14], 1999/531/ES [15], 1999/767/ES [16], 1999/813/ES [17], 2000/61/ES [18], 2000/83/ES [19], 2000/84/ES [20], 2000/85/ES [21], 2000/86/ES [22] in 2000/87/ES [23] v islandskem in norveškem jeziku, objavljena v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 31. marca 2001 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP [24] predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 30. marca 2001

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

P. Westerlund

[1] UL L 74, 15.3.2001, str. 24.

[2] UL L 44, 18.2.1999, str. 58.

[3] UL L 91, 7.4.1999, str. 40.

[4] UL L 108, 27.4.1999, str. 52.

[5] UL L 151, 18.6.1999, str. 27.

[6] UL L 151, 18.6.1999, str. 31.

[7] UL L 151, 18.6.1999, str. 35.

[8] UL L 190, 23.7.1999, str. 32.

[9] UL L 190, 23.7.1999, str. 36.

[10] UL L 203, 3.8.1999, str. 58.

[11] UL L 203, 3.8.1999, str. 63.

[12] UL L 203, 3.8.1999, str. 68.

[13] UL L 203, 3.8.1999, str. 73.

[14] UL L 203, 3.8.1999, str. 76.

[15] UL L 203, 3.8.1999, str. 77.

[16] UL L 302, 25.11.1999, str. 26.

[17] UL L 315, 9.12.1999, str. 39.

[18] UL L 22, 27.1.2000, str. 62.

[19] UL L 26, 2.2.2000, str. 13.

[20] UL L 26, 2.2.2000, str. 18.

[21] UL L 26, 2.2.2000, str. 21.

[22] UL L 26, 2.2.2000, str. 26.

[23] UL L 26, 2.2.2000, str. 42.

[24] Ni sporočila o ustavnih zahtevah.

--------------------------------------------------

PRILOGA

k Sklepu Skupnega odbora EGP št. 37/2001

Poglavje I Priloge I k Sporazumu se spremeni, kakor je navedeno spodaj.

1. V točki 67 (Odločba Komisije 93/436/EGS) v delu 8.2 se doda naslednja alinea:

32000 D 0061 : Odločba Komisije 2000/61/ES z dne 21. decembra 1999 (UL L 22, 27.1.2000, str. 62)."

2. V točki 81 (Odločba Komisije 94/269/ES) v delu 8.2 se doda naslednja alinea:

399 D 0486 : Odločba Komisije 1999/486/ES z dne 2. julija 1999 (UL L 190, 23.7.1999, str. 32)."

3. V točki 91 (Odločba Komisije 94/448/ES) v delu 8.2 se doda naslednja alinea:

399 D 0402 : Odločba Komisije 1999/402/ES z dne 31. maja 1999 (UL L 151, 18.6.1999, str. 31)."

4. V točki 94 (Odločba Komisije 94/766/ES) v delu 8.2 se doda naslednja alinea:

399 D 0529 : Odločba Komisije 1999/529/ES z dne 14. julija 1999 (UL L 203, 3.8.1999, str. 73)."

5. V točkah 95 (Odločba Komisije 94/777/ES) in 96 (Odločba Komisije 94/777/ES) v delu 8.2 se doda naslednja alinea:

399 D 0767 : Odločba Komisije 1999/767/ES z dne 17. novembra 1999 (UL L 302, 25.11.1999, str. 26)."

6. Besedilo točke 82 (Odločba Komisije 98/407/ES) v delu 1.2 se črta.

7. V točki 116 (Odločba Komisije 95/453/ES) v delu 8.2 se doda naslednje:

", kakor je bila spremenjena z:

399 D 0530 : Odločba Komisije 1999/530/ES z dne 14. julija 1999 (UL L 203, 3.8.1999, str. 76)."

8. V točki 117 (Odločba Komisije 95/454/ES) v delu 8.2 se doda naslednje:

", kakor je bila spremenjena z:

399 D 0401 : Odločba Komisije 1999/401/ES z dne 27. maja 1999 (UL L 151, 18.6.1999, str. 31)."

9. V točki 160 (Odločba Komisije 97/426/ES) v delu 8.2 se doda naslednje:

", kakor je bila spremenjena z:

399 D 0403 : Odločba Komisije 1999/403/ES z dne 35. maja 1999 (UL L 151, 18.6.1999, str. 31)."

10. V točki 161 (Odločba Komisije 97/427/ES) v delu 8.2 se doda naslednje:

", kakor je bila spremenjena z:

399 D 0531 : Odločba Komisije 1999/531/ES z dne 14. julija 1999 (UL L 203, 3.8.1999, str. 77)."

11. V točki 177 (Odločba Komisije 98/568/ES) v delu 8.2 se doda naslednje:

", kakor je bila spremenjena z:

399 D 0487 : Odločba Komisije 1999/487/ES z dne 2. julija 1999 (UL L 190, 23.7.1999, str. 36)."

12. V točki 179 (Odločba Komisije 98/570/ES) v delu 8.2 se doda naslednje:

", kakor je bila spremenjena z:

399 D 0135 : Odločba Komisije 1999/135/ES z dne 28. januarja 1999 (UL L 44, 18.2.1999, str. 58)."

13. Za točko 182 (Odločba Komisije 98/695/ES) v delu 8.2 se dodajo naslednje točke:

399 D 0245 :

Odločba Komisije 1999/245/ES z dne 26. marca 1999 o določitvi posebnih pogojev za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, ki izvirajo iz Sejšelov (UL L 91, 7.4.1999, str. 40).

Ta pravni akt velja tudi za Islandijo.

399 D 0276 - 32000 D 0084: Odločba Komisije 2000/84/ES z dne 21. decembra 1999 (UL L 26, 2.2.2000, str. 18).

Ta pravni akt velja tudi za Islandijo.

399 D 0526 :

Odločba Komisije 1999/526/ES z dne 14. julija 1999 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, ki izvirajo iz Paname (UL L 203, 3.8.1999, str. 58).

Ta pravni akt velja tudi za Islandijo.

399 D 0527 :

Odločba Komisije 1999/527/ES z dne 14. julija 1999 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, ki izvirajo iz Omana (UL L 203, 3.8.1999, str. 63).

Ta pravni akt velja tudi zu Islandijo.

399 D 0528 :

Odločba Komisije 1999/528/ES z dne 14. julija 1999 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, ki izvirajo iz Jemna (UL L 203, 3.8.1999, str. 68).

Ta pravni akt velja tudi za Islandijo.

399 D 0813 :

Odločba Komisije 1999/813/ES z dne 16. novembra 1999 o določitvi posebnih pogojev za uvoz ribiških proizvodov, ki izvirajo iz Socialistične republike Vietnam (UL L 315, 9.12.1999, str. 39).

Ta pravni akt velja tudi za Islandijo.

32000 D 0083 :

Odločba Komisije 2000/83/ES z dne 21. decembra 1999 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, ki izvirajo iz Pakistana (UL L 26, 2.2.2000, str. 13).

Ta pravni akt velja tudi za Islandijo.

32000 D 0085 :

Odločba Komisije 2000/85/ES z dne 21. decembra 1999 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, ki izvirajo iz Latvije (UL L 26, 2.2.2000, str. 21).

Ta pravni akt velja tudi za Islandijo.

32000 D 0086 :

Odločba Komisije 2000/86/ES z dne 21. decembra 1999 o določitvi posebnih pogojev za uvoz ribiških proizvodov, ki izvirajo iz Kitajske in o razveljavitvi Odločbe 97/368/ES (UL L 26, 2.2.2000, str. 26).

Ta pravni akt velja tudi za Islandijo.

32000 D 0087 :

Odločba Komisije 2000/87/ES z dne 21. decembra 1999 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov, ki izvirajo iz Litve (UL L 26, 2.2.2000, str. 42).

Ta pravni akt velja tudi za Islandijo."

14. Besedilo točke 59 (Odločba Komisije 97/368/ES) v delu 1.2 se črta.

--------------------------------------------------