22001A0807(03)Uradni list L 213 , 07/08/2001 str. 0021 - 0028


PRILOGA

Sporazum

med Evropsko skupnostjo in Romunijo o sodelovanju Romunije v Evropski agenciji za okolje in Evropskem okoljskem informacijskem in opazovalnem omrežju

EVROPSKA SKUPNOST

na eni strani

in ROMUNIJA

na drugi strani

STA SE –

OB UPOŠTEVANJU prijave Romunije za sodelovanje v Evropski agenciji za okolje že pred pristopom,

OB SKLICEVANJU NA dejstvo, da je Evropski svet v Luksemburgu (decembra 1997) uvedel sodelovanje v programih in agencijah Skupnosti kot način za pospeševanje predpristopne strategije za srednje- in vzhodnoevropske države,

OB UPOŠTEVANJU Uredbe Sveta (EGS) št. 1210/90, kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 933/1999, o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja,

OB ZAVEDANJU, da je končni cilj Romunije postati članica Evropske unije in da bo sodelovanje v Evropski agenciji za okolje Romuniji pomagalo doseči ta cilj –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Romunija polnopravno sodeluje v Evropski agenciji za okolje, v nadaljevanju "Agencija", in v Evropskem okoljskem informacijskem in opazovalnem omrežju EIONET, ki sta bila ustanovljena z Uredbo Sveta (EGS) št. 1210/90, spremenjeno z Uredbo (ES) št. 933/1999.

Člen 2

Romunija finančno prispeva za dejavnosti, omenjene v 1. členu (Agencija inEIONET) v skladu z naslednjim:

- Prispevek se bo postopoma povečeval v triletnem obdobju, v katerem bo Romunija uvajala te dejavnosti. Zahtevani finančni prispevki so:

— 1. leto : 374000 evrov

— 2. leto : 472000 evrov

— 3. leto : 571000 evrov

Od četrtega leta po začetku veljavnosti tega sporazuma mora Romunija plačevati polni finančni prispevek, tj. 571000 evrov,

- v prvem triletnem obdobju lahko Romunija za plačevanje prispevkov Agenciji deloma uporabi pomoč Skupnosti, pri čemer je najvišji delež sredstev Phare v prvem letu 75 %, v drugem 60 % in v tretjem 50 %.

Od četrtega leta Romunija celoten prispevek Agenciji plačuje sama.

Nadaljnja določila in pogoji o finančnem prispevku Romunije so v Prilogi I, ki je sestavni del tega sporazuma.

Člen 3

Romunija polnopravno sodeluje v Upravnem odboru Agencije, vendar brez pravice do glasovanja, in sodeluje pri delu Znanstvenega odbora Agencije.

Člen 4

Romunija v treh mesecih po začetku veljavnosti tega sporazuma Agencijo obvesti o glavnih sestavnih elementih svojih državnih informacijskih omrežij, kot je določeno v drugem odstavku 4. člena Uredbe (EGS) 1210/90, spremenjene z Uredbo Sveta (ES) 933/1999.

Člen 5

Romunija med institucijami, omenjenimi v 4. členu, ali med drugimi organizacijami, ustanovljenimi na njenem ozemlju, določi nacionalno točko za koordinacijo in/ali posredovanje informacij, ki se na nacionalni ravni zagotavljajo Agenciji in institucijam ali organom, ki sestavljajo EIONET, ter tematske centre, omenjene v 6. členu.

Člen 6

Romunija lahko v obdobju, opredeljenem v 4. členu, določi tudi institucije ali druge organe, ustanovljene na njenem ozemlju, ki bi jim lahko posebej zaupala sodelovanje z Agencijo na nekaterih področjih posebnega pomena. Tako določena institucija mora biti sposobna skleniti sporazum z Agencijo, da bi lahko delovala kot tematski center omrežja za posebne naloge. Takšni centri sodelujejo z drugimi institucijami, ki so del omrežja.

Člen 7

V treh mesecih po prejemu informacij, omenjenih v 4., 5. in 6. členu Upravni odbor Agencije revidira glavne elemente omrežja, tako da se upošteva sodelovanje Romunije.

Člen 8

Romunija zagotovi podatke v skladu z obveznostmi in prakso v delovnem programu Agencije.

Člen 9

Agencija se lahko strinja z institucijami ali organi, ki jih določi Romunija in ki so del omrežja v skladu s 4., 5. in 6. členom, na podlagi potrebnih dogovorov, zlasti pogodb, za uspešno izvajanje nalog, ki jim jih zaupa.

Člen 10

Okoljski podatki, ki so poslani Agenciji ali izhajajo od nje, se lahko objavijo in so dostopni javnosti, če so zaupne informacije v Romuniji deležne enake stopnje zaščite kakor v Skupnosti.

Člen 11

Agencija je v Romuniji pravna oseba. V Romuniji uživa najširšo pravno sposobnost, ki jo pravnim osebam daje njena nacionalna zakonodaja.

Člen 12

Romunija za Agencijo po potrebi uporablja Protokol o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti, ki je kot Priloga II sestavni del tega sporazuma.

Člen 13

Ne glede na točko a) drugega odstavka 12. člena Uredbe Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) 259/68 o kadrovskih predpisih za uradnike in pogojih pogodbe o zaposlitvi za druge uslužbence Evropskih skupnosti lahko državljane Romunije, ki uživajo polne državljanske pravice, z izvršnim direktorjem Agencije sklenejo pogodbo o zaposlitvi.

Člen 14

Pogodbenici sprejmeta vse splošne in posebne ukrepe za izpolnjevanje svojih obveznosti iz tega sporazuma. Poskrbita, da se sta za dosežejo cilji, določeni s tem sporazumom.

Člen 15

Ta sporazum se sklene za nedoločen čas, dokler Romunija ne postane članica Evropske unije. Katera koli pogodbenica ga lahko odpove, tako da obvesti drugo pogodbenico. Sporazum se preneha veljati šest mesecev od dneva vročitve takšnega uradnega obvestila drugi pogodbenici.

Člen 16

Ta sporazum se na eni strani uporablja na ozemljih, na katerih se uporabljajo pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, Evropske skupnosti za atomsko energijo in Evropske skupnosti za premog in jeklo ter v skladu s pogoji, določenimi v teh pogodbah, na drugi strani na ozemlju Romunije.

Člen 17

Ta sporazum je sestavljen v dveh izvirnikih v danskem, nizozemskem, angleškem, finskem, francoskem, nemškem, italijanskem, španskem, švedskem, grškem, portugalskem in romunskem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna.

Člen 18

Ta sporazum pogodbenici potrdita v skladu s svojimi postopki. Veljati začne prvi dan drugega meseca po datumu, ko zadnja pogodbenica uradno obvesti prvo pogodbenico, da so njeni postopki končani.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

FINANČNI PRISPEVEK ROMUNIJE EVROPSKI AGENCIJI ZA OKOLJE

1. Finančni prispevek, ki ga mora Romunija plačati v proračun Evropske unije za sodelovanje v Evropski agenciji za okolje, znaša:

1. leto sodelovanja : 374000 evrov

2. leto sodelovanja : 472000 evrov

3. leto sodelovanja : 571000 evrov.

Od četrtega leta mora Romunija plačevati polni finančni prispevek, to je 571000 evrov.

2. V prvem triletnem obdobju lahko Romunija za plačevanje prispevkov Agenciji deloma uporabi pomoč Skupnosti, pri čemer je najvišji delež sredstev Phare v prvem letu 75 %, v drugem 60 % in v tretjem 50 %. V skladu s posebnim programskim postopkom Phare se zahtevana sredstva Phare nakažejo Romuniji na podlagi posebnega finančnega memoranduma.

Preostali del prispevka krije Romunija. Od četrtega leta Romunija celoten prispevek Agenciji sama.

3. Prispevek Romunije se vodi v skladu s finančno uredbo, ki se uporablja za splošni proračun Evropske unije.

Potne stroške in stroške bivanja romunskih predstavnikov in strokovnjakov, ki sodelujejo v dejavnostih ali na srečanjih Evropske agencije za okolje v zvezi z izvajanjem delovnega programa Agencije, povrne Evropska agencija za okolje na isti podlagi in po postopkih, ki veljajo za države članice Evropske unije.

4. Po začetku veljavnosti tega sporazuma in na začetku vsakega naslednjega leta Komisija Romuniji pošlje zahtevek za sredstva v višini njenega prispevka Evropski agenciji za okolje po tem sporazumu. Za prvo koledarsko leto sodelovanja Romunija plača prispevek, izračunan od datuma začetka sodelovanja do konca leta po načelu sorazmernosti. Njen prispevek za naslednja leta je v skladu s tem sporazumom.

5. Prispevek se izrazi v evrih in plača na bančni račun Komisije Evropskih Skupnosti.

6. Romunija svoj prispevek plačuje na podlagi zahtevka za sredstva:

- svoj delež do 1. maja, če Komisija pošlje zahtevek za sredstva do 1. aprila, ali najpozneje v 30 dneh od zahtevka za sredstva,

- delež sredstev Phare do 1. maja, če do tega datuma Romunijo prejme ustrezne zneske, ali najpozneje v 30 dneh po prejemu teh sredstev.

7. Za vsako zamudo pri plačilu prispevka Romunija plača obresti na neporavnani znesek od dneva zapadlosti. Obrestna mera je enaka višini obrestne mere, ki jo na datum zapadlosti uporablja Evropska centralna banka za svoje poslovanje v evrih, povečana za 1,5 odstotne točke.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Protokol o privilegijih in imunitetah evropskih skupnosti

VISOKE POGODBENICE SO SE

OB UPOŠTEVANJU, da v skladu z 28. členom Pogodbe o ustanovitvi skupnega sveta in skupne komisije Evropskih skupnosti te Skupnosti in Evropska investicijska banka uživajo na ozemljih držav članic take privilegije in imunitete, kot so potrebne za izvajanje njihovih nalog,

SPORAZUMELE o naslednjih določbah, ki se priložijo tej Pogodbi.

POGLAVJE I

LASTNINA, SKLADI, PREMOŽENJE IN DELOVANJE EVROPSKIH SKUPNOSTI

Člen 1

Poslovni prostori in zgradbe Skupnosti so nedotakljivi. Izvzeti so iz postopkov preiskave, prisilnega odvzema, zaplembe ali razlastitve. Za lastnino in premoženje Skupnosti ne veljajo nikakršne upravne ali pravne omejitve, ne da bi jih odobrilo Sodišče.

Člen 2

Arhivi Skupnosti so nedotakljivi.

Člen 3

Skupnosti, njihovo premoženje, prihodki in druga lastnina so oproščeni vseh neposrednih davkov.

Vlade držav članic, kadar je to mogoče, ustrezno ukrepajo, da bi pokrile ali povrnile znesek posrednih davkov ali prometnih davkov, vključenih v ceno premičnin ali nepremičnin, kadar Skupnosti za svoje poslovanje opravijo večje nakupe, v ceno katerih so vključeni taki davki. Vendar se te določbe ne uporabljajo, tako da bi izkrivljale konkurenco v Skupnostih.

Oprostitev ne vključuje davkov in taks za stroške javnih storitev.

Člen 4

Skupnosti so oproščene vseh carinskih dajatev, prepovedi in omejitev uvoza in izvoza izdelkov za svoje poslovanje: tako uvoženih izdelki se ne smejo odtujiti za plačilo ali brezplačno na ozemlju države, v katero so bili uvoženi, razen pod pogoji, ki jih določi vlada te države.

Skupnosti so tudi oproščene vseh carinskih dajatev ter prepovedi in omejitev uvoza in izvoza za svoje publikacije.

Člen 5

Evropska Skupnost za premog in jeklo ima lahko katero koli valuto in vodi račune v kateri koli valuti.

POGLAVJE II

KOMUNICIRANJE IN DOVOLJENJE ZA PREHOD MEJE

Člen 6

Institucije Skupnosti se glede svojih uradnih sporočil in pošiljanja vseh svojih dokumentov, na ozemlju vsake države članice obravnavajo tako, kot posamezna država obravnava diplomatske misije.

Uradna korespondenca in druga uradna sporočila institucij Skupnosti se ne cenzurirajo.

Člen 7

1. Dovoljenja za prehod meje v obliki, kakršno predpiše Svet in ki jih pristojni organi držav članic priznajo kot veljavne potne listine, lahko izdajo članom in uslužbencem institucij Skupnosti predsedniki teh institucij. Dovoljenja za prehod meje se izdajo uradnikom in drugim uslužbencem pod pogoji, ki jih določajo Kadrovski predpisi za uradnike in pogoji pogodbe o zaposlitvi za druge uslužbence Skupnosti.

Komisija lahko sklene sporazume, da se dovoljenja za prehod meje priznajo kot veljavne potne listine na ozemlju tretjih držav.

2. Določbe 6. člena Protokola o privilegijih in imunitetah Evropske skupnosti za premog in jeklo pa se še naprej uporabljajo za člane in uslužbence institucij, ki imajo na datum začetka veljavnosti Pogodbe dovoljenje za prehod meje iz omenjenega člena, dokler se ne začnejo uporabljati določbe prvega odstavka tega člena.

POGLAVJE III

ČLANI EVROPSKEGA PARLAMENTA

Člen 8

Prosto gibanje članov Evropskega parlamenta, ki potujejo na kraj zasedanja Evropskega parlamenta ali se vračajo, se ne sme upravno ali drugače omejevati.

Glede carinske in devizne kontrole članom Evropskega parlamenta:

(a) njihova vlada odobri enake olajšave, kot jih imajo višji uradniki, ki potujejo v tujino na opravljanje začasnih uradnih nalog;

(b) vlade drugih držav članic odobrijo enake olajšave, kot jih imajo predstavniki tujih vlad pri opravljanju začasnih uradnih nalog.

Člen 9

Članov Evropskega parlamenta zaradi njihovega mnenja ali glasovanja pri opravljanju njihovih dolžnosti ni mogoče na noben način preiskovati, zadrževati ali proti njim sprožiti pravnih postopkov.

Člen 10

Med sejami Evropskega parlamenta člani uživajo:

(a) na ozemlju svoje države imunitete, ki jih imajo člani njihovega parlamenta;

(b) na ozemlju katere koli druge države članice imuniteto pred vsemi ukrepi zadrževanja in pravnimi postopki.

Za člane imuniteta velja tudi med potovanjem na kraj zasedanja Evropskega parlamenta in vračanjem.

Imunitete ne more uveljavljati tisti član, ki ga zalotijo pri kaznivem dejanju, in imuniteta ne preprečuje Evropskemu parlamentu, da uveljavi pravico do odvzema imunitete svojemu članu.

POGLAVJE IV

PREDSTAVNIKI DRŽAV ČLANIC, KI SODELUJEJO PRI DELU INSTITUCIJ EVROPSKIH SKUPNOSTI

Člen 11

Predstavniki držav članic, ki sodelujejo pri delu institucij Skupnosti, njihovi svetovalci in tehnični strokovnjaki pri opravljanju svojih dolžnosti ter med potovanjem na kraj srečanja in vračanjem uživajo običajne privilegije, imunitete in olajšave.

Ta člen se uporablja tudi za člane svetovalnih teles Skupnosti.

POGLAVJE V

URADNIKI IN DRUGI USLUŽBENCI EVROPSKIH SKUPNOSTI

Člen 12

Na ozemlju vsake države članice uradniki in drugi uslužbenci Skupnosti ne glede na državljanstvo:

(a) v skladu z določbami pogodb, ki se nanašajo na pravila o obveznostih uradnikov in drugih uslužbencev do Skupnosti na eni strani ter do pristojnosti Sodišča v sporih med Skupnostmi in njihovimi uradniki in drugimi uslužbenci na drugi strani, uživajo imuniteto pred pravnimi postopki za dejanja, ki jih storijo pri opravljanju uradnih dolžnosti, vključno z izrečenimi ali zapisanimi besedami. Imuniteto uživajo tudi po tem, ko prenehajo opravljati svoje dolžnosti;

(b) zanje, njihove zakonce in vzdrževane družinske člane ne veljajo omejitve priseljevanja ali formalnosti za prijavo tujcev;

(c) imajo glede valutnih ali deviznih predpisov iste olajšave, kot so običajne za uradnike mednarodnih organizacij;

(d) imajo pravico, da brez carine uvozijo pohištvo in premičnine ob prvem prevzemu dolžnosti v tej državi, ter pravico, da jih ponovno brez carine izvozijo ob prenehanju opravljanja dolžnosti v tej državi, obakrat pod pogoji, ki jih določi vlada države, v kateri uveljavljajo to pravico;

(e) imajo pravico, da brez carine uvozijo avtomobil za osebno uporabo, ki ga kupijo bodisi v državi, kjer so nazadnje bivali, bodisi v državi, katere državljani so, pod pogoji, ki veljajo na domačem trgu v tej državi, in ga ponovno izvozijo brez carine, obakrat pod pogoji, ki jih določi vlada te države.

Člen 13

Uradniki in drugi uslužbenci Skupnosti so zavezanci za plačilo davka v korist Skupnosti na plače, mezde in honorarje, ki jim jih izplačajo Skupnosti v skladu s pogoji in postopki, ki jih določi Svet na predlog Komisije.

Oproščeni so nacionalnih davkov na plače, mezde in honorarje, ki jim jih izplačajo Skupnosti.

Člen 14

Glede davka na dohodek, davka na premožnost in davka na dediščino ter uporabe konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja sklenjenih med državami članicami Skupnosti, uradnike in druge uslužbence Skupnosti, ki se samo zaradi opravljanja svojih dolžnosti v službi pri Skupnosti nastanijo na ozemlju države članice, ki ni njihova matična država za obračun davka v času, ko nastopijo službo pri Skupnostih, obravnavajo v državi njihovega trenutnega bivanja in v matični državi za obračun davka, kakor da v slednji stalno bivajo, pod pogojem, da je ta članica Skupnosti. Ta določba se uporablja tudi za zakonca, če ta ne opravlja lastnega donosnega poklica, in za otroke, ki so odvisni od oseb iz tega člena in za katere te osebe skrbijo.

Premičnine, ki pripadajo osebam iz prejšnjega odstavka in so na ozemlju države na katerem te osebe bivajo, so v tej državi oproščene davka na dediščino; glede odmere takega davka se te premičnine obravnavajo, kot da so v matični državi za davčne namene, ob upoštevanju pravic tretjih držav in morebitni uporabi določb mednarodnih konvencij o dvojnem obdavčenju.

Določbe tega člena se ne uporabljajo za stalno prebivališče, pridobljeno le zaradi opravljanja dolžnosti v službi pri drugih mednarodnih organizacijah.

Člen 15

Na predlog Komisije Svet soglasno določi načrt koristi socialnega zavarovanja za uradnike in druge uslužbence Skupnosti.

Člen 16

Svet na predlog Komisije in po posvetu z drugimi ustreznimi institucijami določi kategorije uradnikov in drugih uslužbencev Skupnosti, za katere se v celoti ali delno uporabljajo določbe člena 12, drugega odstavka člena 13 in člena 14.

Imena, stopnje in nazivi uradnikov in drugih uslužbencev, ki so spadajo v take kategorije, se redno sporočajo vladam držav članic.

POGLAVJE VI

PRIVILEGIJI IN IMUNITETE MISIJ TRETJIH DRŽAV, AKREDITIRANIH V EVROPSKIH SKUPNOSTIH

Člen 17

Države članice, na katerih ozemlju imajo Skupnosti sedež, podelijo običajne diplomatske imunitete in privilegije misijam tretjih držav, akreditiranim v Skupnostih.

POGLAVJE VII

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 18

Privilegiji, imunitete in olajšave se uradnikom in drugim uslužbencem Skupnosti podelijo le v interesu Skupnosti.

Od vsake institucije Skupnosti se zahteva, da odvzame imuniteto, podeljena uradniku ali drugemu uslužbencu, če ta institucija meni, da odvzem take imunitete ni v nasprotju z interesi Skupnosti.

Člen 19

Institucije Skupnosti pri uporabi tega protokola sodelujejo z odgovornimi organi zadevnih držav članic.

Člen 20

Členi od 12 do 15 in člen 18 se uporabljajo za člane Komisije.

Člen 21

Členi od 12 do 15 in člen 18 se uporabljajo za sodnike, pravobranilce, generalnega sekretarja in pravne sodelavce Sodišča ne glede na določbe člena 3 Protokolov o statutu Sodišča, ki se nanašajo na sodno imuniteto za sodnike in pravobranilce.

Člen 22

Ta protokol se uporablja tudi za Evropsko investicijsko banko, za člane njenih organov, za njeno osebje in za predstavnike držav članic, ki sodelujejo v njenih dejavnostih, ne glede na določbe protokola o statutu banke.

Evropska investicijska banka je poleg tega oproščena vseh oblik obdavčenja ali podobnih obveznosti ob vsakem povečanju svojega kapitala in raznih formalnosti, ki so lahko s tem povezane v državi, v kateri ima banka svoj sedež. Prav tako ne more biti obdavčena ob razpustitvi ali likvidaciji. Dejavnosti banke in njenih organov, ki se izvajajo v skladu z njenim statutom, so tudi oproščene davka na promet.

Člen 23

Ta protokol se uporablja tudi za Evropsko investicijsko banko, za člane njenih organov, za njeno osebje in za predstavnike držav članic, ne glede na določbe Protokola o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in evropske centralne banke.

Evropska investicijska banka je poleg tega oproščena vseh oblik obdavčenja ali podobnih obveznosti ob vsakem povečanju svojega kapitala in raznih formalnosti, ki so lahko s tem povezane v državi, v kateri ima banka svoj sedež. Dejavnosti banke in njenih organov, ki se izvajajo v skladu s Statutom Evropskega sistema centralnih bank in evropske centralne banke, so tudi oproščene davka na promet.

Zgornje določbe se ne uporabljajo za Evropski monetarni inštitut. Ta ob razpustitvi ali likvidaciji ne more biti obdavčen.

V POTRDITEV TEGA so podpisani pooblaščenci podpisali ta protokol.

V Bruslju, osmega aprila tisoč devetsto petinšestdeset

--------------------------------------------------