22001A0412(01)Uradni list L 102 , 12/04/2001 str. 0003 - 0014


Protokol

o določitvi možnosti ribolova in finančnega prispevka skladno s Sporazumom med Evropsko ekonomsko skupnostjo in Republiko Slonokoščeno obalo o ribolovu v obalnih vodah Slonokoščene obale za čas od 1. julija 2000 do 30. junija 2003

Člen 1

Možnosti ribolova skladno s členom 2 Sporazuma se od 1. julija 2000 določijo za obdobje treh let:

(a) zamrzovalno plovilo za lov z vlečno mrežo, načrtovano za ribolov pridnenih vrst, globokomorskih rakov, glavonožcev in pridnenih rib: letno povprečje 600 bruto registrskih ton (brt) na mesec;

(b) plovila za ribolov tunov z ribiško palico: 12 plovil;

(c) plovila s površinskimi parangali: 20 plovil;

(d) Plovila za ribolov tuna s potegalko: 39 plovil.

Člen 2

Možnosti ribolova iz člena 1 se lahko povečajo z vzajemnim sporazumom na zahtevo Skupnosti, če se s tem ne ogroža racionalno izkoriščanje virov Slonokoščene obale.

V tem primeru se finančno nadomestilo iz člena 3(1) poveča sorazmerno in po načelu časovne porazdelitve.

Člen 3

1. Finančni prispevek za možnosti ribolova skladno s členom 1 znaša EUR 957500 na leto (EUR 275000 kot finančno nadomestilo in EUR 682500 za ukrepe skladno s členom 4 tega protokola).

2. Finančni prispevek za ribolov tunov zajema ulov 8500 ton na leto v vodah Slonokoščene obale. Če tuni, ulovljeni s plovili Skupnosti v coni Slonokoščene obale, presegajo to maso, se zgoraj navedeni znesek sorazmerno poveča.

3. Letno finančno nadomestilo se plača najkasneje do 31. decembra vsako leto Uporaba tega finančnega nadomestila sodi izključno v pristojnost Vlade Slonokoščene obale.

4. Finančno nadomestilo se plača v državno blagajno na račun št.… pri Caisse autonome d'amortissement (CAA).

Člen 4

Spodaj navedeni ukrepi se financirajo iz finančnega prispevka skladno s členom 3(1) v višini EUR 682500 na leto in se razčlenijo:

1. znanstveni programi za boljše razumevanje ribištva in bioloških virov v ribolovni coni Slonokoščene obale: 90000 EUR;

2. tehnični programi: 250000 EUR;

3. podpora organov za nadzor ribištva: 100000 EUR;

4. pomoč Ministrstvu za ribištvo pri izdelavi politik in strategij za razvoj ribištva in ribogojstva: 50000 EUR;

5. institucionalna podpora upravnemu organu, odgovornemu za ribištvo: 110000 EUR;

6. financiranje študija, praktičnega usposabljanja in seminarjev na različnih znanstvenih, tehničnih in ekonomskih področjih, ki se nanašajo na ribištvo in stroške udeležbe pri mednarodnih srečanjih v zvezi z ribolovom: 50000 EUR;

7. prispevek za mednarodne organizacije: 32500 EUR.

Ministrstvo za ribištvo odloči o financiranih ukrepih in ustreznih zneskih in o tem obvesti Komisijo Evropskih skupnosti.

Ti letni zneski bodo dani na voljo ustreznim organom najkasneje do 31. decembra vsako leto in nakazani na bančne račune pristojnih organov Slonokoščene obale, ki jih opredeli Ministrstvo za ribištvo glede na predvideno uporabo.

Ministrstvo Slonokoščene obale, odgovorno za ribištvo, pošlje Delegaciji Evropske komisije najkasneje štiri mesece po obletnici podpisa Protokola podrobno poročilo o izvajanju teh ukrepov in doseženih rezultatih. Komisija lahko Ministrstvo za ribištvo zaprosi za kakršne koli dodatne informacije o rezultatih in po posvetovanju z organi oblasti Slonokoščene obale, ponovno preuči zadevna plačila, če se ukrepi ne izvedejo.

Člen 5

Če Komisija ne izvede plačil skladno s členoma 3 in 4, se obveznosti Slonokoščene obale, ki izhajajo iz Sporazuma o ribištvu, začasno opustijo.

Člen 6

1. Če višja sila prepreči ribolovne dejavnosti v izključni ekonomski coni Slonokoščene obale (IEC), lahko Skupnost začasno opusti plačilo finančnega prispevka, kadar je mogoče, po predhodnih posvetovanjih med dvema strankama.

2. Plačilo finančnega prispevka se ponovno začne potem ko se po posvetovanjih med obema strankama ugotovi, da se je položaj normaliziral in da se ponovno lahko prične z običajnimi ribolovnimi dejavnostmi.

Člen 7

Priloga k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Republiko Slonokoščeno obalo o ribolovu v obalnih vodah Slonokoščene obale se razveljavi in nadomesti s Prilogo k temu protokolu.

Člen 8

Ta protokol začne veljati na dan podpisa.

Uporablja se od 1. julija 2000.

--------------------------------------------------

PRILOGA

"

PRILOGA

POGOJI ZA IZVAJANJE RIBOLOVNIH DEJAVNOSTI S STRANI PLOVIL SKUPNOSTI V RIBOLOVNI CONI SLONOKOŠČENE OBALE

A. ZAHTEVEK ZA DOVOLJENJA IN IZDAJA DOVOLJENJ

Ustrezni organi Skupnosti vložijo pri Ministrstvu za ribištvu Slonokoščene obale preko Delegacije Komisije Evropskih skupnosti v Slonokoščeni obali zahtevek za vsako plovilo, ki želi loviti skladno s Sporazumom.

Zahtevki se vložijo na obrazcih, ki jih za ta namen določi Slonokoščena obala, katerih vzorci so priloženi (Priloga 1).

Vsakemu zahtevku za dovoljenje se priloži dokazilo o plačilu pristojbine za rok trajanja veljavnosti dovoljenja.

Pristojbine vključujejo vse državne in lokalne takse razen storitvenih in pristaniških taks.

Organi Slonokoščene obale sporočijo vse potrebne bančne podatke za plačilo pristojbine pred začetkom veljavnosti Sporazuma.

Dovoljenja se izdajo za določena plovila in niso prenosljiva.

Vendar pa se v primeru višje sile dovoljenje enega plovila nadomesti z novim dovoljenjem za drugo plovilo s podobnimi lastnostmi, če tako zahteva Komisija Evropskih skupnosti. Lastnik prvega plovila vrne preklicano dovoljenje Ministrstvu za ribištvo Slonokoščene obale prek Delegacije Komisije Evropskih skupnosti v Slonokoščeni obali.

V novem dovoljenju sta naslednja podatka:

- datum izdaje,

- dejstvo, da se s tem dovoljenjem prekliče in nadomesti dovoljenje prejšnjega plovila.

Za preostalo obdobje veljavnosti ni treba plačati pristojbine, predvidene v členu 4(2) Sporazuma.

1. Organi Slonokoščene obale pošljejo dovoljenja Delegaciji Komisije Evropskih skupnosti v Slonokoščeni obali v roku 30 dni po prejemu zahtevka.

2. Izvirnik dovoljenja je treba stalno hraniti na krovu in ga predložiti na zahtevo pristojnih organov Slonokoščene obale.

Plovila za ribolov tunov z ribiško palico, plovila za ribolov tunov s potegalkami, plovila s površinskimi parangali vnesejo organi Slonokoščene obale na seznam plovil z dovoljenjem za ribolov, ki se pošlje kontrolnim organom oblasti Slonokoščene obale, kakor hitro prejmejo obvestilo Komisije Evropskih skupnosti, da je bilo izvedeno predplačilo. Do prejema izvirnika dovoljenja, se lahko na krovu plovila hrani kopija dovoljenja, ki je že bila dodeljena in poslana po faksu.

3. Plovila za lov z vlečno mrežo, ki smejo loviti skladno s členom 2 Sporazuma, morajo pristojnim organom Slonokoščene obale sporočiti vsako spremembo lastnosti plovila, kakor je bila vpisana v dovoljenju, ko je bilo izdano, in navedena na seznamu v Prilogi 1.

4. Pri vsakem povečanju bruto registrskih ton plovila za lov z vlečno mrežo se zahteva zahtevek za novo dovoljenje.

B. DOLOČBE, KI VELJAJO ZA DOVOLJENJA ZA PLOVILA ZA RIBOLOV TUNOV Z RIBIŠKO PALICO, PLOVILA ZA RIBOLOV TUNOV S POTEGALKAMI IN PLOVILA S POVRŠINSKIMI PARANGALI

1. Dovoljenja veljajo eno leto. Dovoljenja so obnovljiva.

2. Pristojbina znaša 25 EUR na tono ulovljenih rib znotraj ribolovne cone Slonokoščene obale.

3. Dovoljenja se izdajo potem, ko se plača pavšalni znesek 375 EUR na leto za vsako plovilo za lov z vlečno mrežo, 2750 EUR na leto za vsako plovilo za ribolov tunov s potegalkami in 1000 EUR na leto za vsako plovilo s površinskimi parangali.

4. Končni obračun pristojbin, ki jih je treba plačati v ribolovnem obdobju, izdela Komisija Evropskih skupnosti na koncu vsakega koledarskega leta na podlagi izjav o ulovu, ki jih poda vsak lastnik ladje in jih potrdijo znanstveni instituti, ki so odgovorni za preverjanje podatkov o ulovu kot so Institut de recherche pour le développement (IRD), Instituto Espańol de Oceanografía (IEO) in Instituto Portuguęs de Investigaçăo Marítima (IPIMAR) na eni in Centre de recherche océanographique de Côte d'Ivoire (Oceanografski raziskovalni center Slonokoščene obale) na drugi strani. Obračun se istočasno pošlje organom za ribištvo Slonokoščene obale in lastnikom ladij. Lastniki ladij nakažejo organom za ribištvo Slonokoščene obale dodatne zapadle zneske najkasneje v 30 dneh po posredovanju končnega obračuna.

Če pa je znesek končnega obračuna nižji od zgoraj navedenega predplačila, se ustrezni preostali znesek ne povrne lastniku ladje.

5. Organi Slonokoščene obale sporočijo pred začetkom veljavnosti Sporazuma vse potrebne podatke za nakazilo pristojbin na bančni račun.

C. DOLOČBE ZA ZAMRZOVALNA PLOVILA Z VLEČNIMI MREŽAMI

1. Dovoljenja za zamrzovalna plovila z vlečnimi mrežami veljajo tri, šest ali 12 mesecev. Dovoljenja so obnovljiva.

2. Letna pristojbina znaša 168 EUR na bruto registrsko tono (brt) na plovilo.

Pristojbine za dovoljenja z veljavnostjo manj kot eno leto, se plačajo na podlagi časovne razporeditve. Za šestmesečna in trimesečna dovoljenja veljajo dodatne dajatve 3 % oz. 5 %.

D. PRIJAVE ULOVA

1. Plovila, ki se jim dovoli lovljenje v ribolovni coni Slonokoščene obale skladno s tem Sporazumom, pošljejo prijavo ulova organom za ribištvo in kopijo Delegacijam Komisije Evropskih skupnosti v Slonokoščeni obali na naslednji način:

(a) plovila z vlečnimi mrežami sporočijo svoj ulov skladno z obrazcem iz Priloge 2. Te prijave se pripravljajo mesečno in se morajo posredovati vsaj enkrat v četrtletju;

(b) za plovila za ribolov tunov z ribiško palico, plovila za ribolov tunov s potegalkami in plovila s površinskimi parangali se vodi ladijski dnevnik za vsako ribolovno obdobje v ribolovni coni Slonokoščene obale skladno z vzorcem v Prilogi 3 za plovila s površinskimi parangali in skladno s Prilogo 4 za plovila za ribolov tunov s potegalkami in plovila za ribolov tunov z ribiško palico. Ladijski dnevnik se izpolni tudi, kadar se nič ne ulovi.

Obrazec se ali izroči ustreznim službam Centre de recherches océanographiques de Côte d'Ivoire v pristanišču ali pošlje istim službam v roku 45 dni po zaključku ribolovnega potovanja v ribolovni coni Slonokoščene obale.

Kopije se pošljejo znanstvenim institutom iz odstavka 4 oddelka B.

Obrazce je treba berljivo izpolniti in podpisati jih mora kapitan plovila. Podatek "zunaj ribolovne cone Slonokoščene obale" je treba vnesti v zgoraj omenjeni ladijski dnevnik za čas, v katerem omenjena plovila niso v vodah Slonokoščene obale.

2. Če se te določbe ne upoštevajo, si organi Slonokoščene obale pridržijo pravico, da začasno ukinejo dovoljenje zadevnega plovila za ribolov dokler niso izpolnjene zahtevane formalnosti. V tem primeru se o tem nemudoma obvesti Delegacija Komisije v Slonokoščeni obali.

E. IZTOVARJANJE ULOVA

Plovila za ribolov tunov in plovila s površinskimi parangali, ki iztovarjajo svoj ulov v pristanišču Slonokoščene obale si prizadevajo, da svoj prilov dajo na voljo trgovcem Slonokoščene obale po lokalnih tržnih cenah skladno z načeli svobodne konkurence.

Poleg tega plovila za ribolov tunov Skupnosti prispevajo k oskrbi tovarn za konzerviranje Slonokoščene obale po ceni, ki se določi sporazumno med lastniki ladij Skupnosti in trgovci Slonokoščene obale na podlagi tekočih cen na mednarodnem trgu. Plačilo se izvrši v konvertibilni valuti. Program iztovarjanja se mora pripraviti sporazumno med lastniki ladij Skupnosti in trgovci Slonokoščene obale.

F. RIBOLOVNE CONE

1. Da bi zavarovali drstitveno območje in ribolovne dejavnosti malega priobalnega ribolova, plovila Skupnosti z dovoljenji ne smejo izvajati ribolovnih dejavnosti skladno s členom 2 Sporazuma v naslednjih conah:

- do 12 navtičnih milj od obale v primeru plovil za ribolov tunov z ribiško palico,

- do šest navtičnih milj od obale v primeru zamrzovalnih plovil z vlečnimi mrežami,

- do 200- metrskih izobar v primeru zamrzovalnih plovil za ribolov tunov s potegalkami.

2. Plovila za ribolov tunov z ribiško palico, ki uporabljajo žive vabe, imajo dovoljenje, da lovijo vabe za pokrivanje izključno svoje lastne potrebe v preje določeni prepovedani coni.

G. VSTOPANJE V RIBOLOVNO CONO IN ZAPUŠČANJE RIBOLOVNE CONE

Vsa plovila neposredno sporočijo organom Slonokoščene obale svoj položaj in ulov, ki se nahaja na krovu, po faksu (225) 21 35 04 09) ali plovila, ki niso opremljena s faksom, po radiu (…) ali teleksu (…) v treh urah po vstopanju v ribolovno cono in zapuščanju ribolovne cone Slonokoščene obale in vsake tri dni med ribolovom v vodah Slonokoščene obale.

Ustrezna številka faksa in radijske frekvence se sporoči pri dodelitvi dovoljenja za gospodarski ribolov.

Organi Slonokoščene obale in lastniki ladij hranijo kopijo sporočila po faksu ali potrdila o prijavi po radiu, dokler se obe stranki ne dogovorita o končnem obračunu pristojbin, ki jih je treba plačati skladno z oddelkom B.

Plovilo, ki se najde, da lovi ne da bi o tem obvestilo organe Slonokoščene obale, se šteje za plovilo brez dovoljenja.

H. VELIKOSTI OČESA MREŽE

Najmanjša dovoljena velikost očesa mreže (mreža v celoti raztegnjena) je:

(a) 40 mm za zamrzovalna plovila z vlečnimi mrežami za ribolov globokomorskih rakov;

(b) 70 mm za zamrzovalna plovila z vlečnimi mrežami za ribolov glavonožcev;

(c) 60 mm za zamrzovalna plovila z vlečnimi mrežami za ribolov rib;

(d) za tuna veljajo mednarodne norme, ki jih priporoča ICCAT.

I. ZAPOSLOVANJE MORNARJEV

Lastniki plovil, katerim so bila dodeljena dovoljenja skladno s Sporazumom, podpirajo praktično poklicno usposabljanje državljanov Slonokoščene obale po naslednjih pogojih in v okviru naslednjih omejitev:

1. Vsak lastnik plovila za lov z vlečno mrežo se zavezuje, da bo zaposlil:

- enega mornarja za plovila pod 250 brt,

- dva mornarja za plovila med 250 in 300 brt,

- tri mornarje za plovila nad 300 brt.

Lastniki plovil za ribolov tunov in plovila s površinskimi parangali so odgovorni za zaposlovanje državljanov Slonokoščene obale po naslednjih pogojih in v okviru naslednjih omejitev:

- flota plovil za ribolov tunov z ribiško palico zaposli za čas ribolova tunov v ribolovni coni Slonokoščene obale štiri mornarje iz Slonokoščene obale, pri čemer je vsak razporejen na drugo plovilo,

- flota plovil za ribolov tunov s potegalkami zaposli 30 mornarjev iz Slonokoščene obale,

- flota plovil s površinskimi parangali zaposli za čas ribolova tunov v ribolovni coni Slonokoščene obale štiri mornarje iz Slonokoščene obale, pri čemer je vsak razporejen na drugo plovilo.

Zgornje omejitve ne preprečujejo zaposlovanja dodatnih mornarjev iz Slonokoščene obale na zahtevo lastnikov ladij.

Lastniki ladij izberejo mornarje iz Slonokoščene obale med profesionalnimi mornarji, ki jih priznavajo pristojni organi oblasti.

2. Plačila teh mornarjev se določijo pred izdajo dovoljenj z vzajemnim sporazumom med lastniki ladij ali njihovimi predstavniki in ustreznimi organi Slonokoščene obale; plačila gredo v breme lastnikov ladij in morajo vključevati socialne prispevke, ki veljajo za mornarje (vključno z življenjskim zavarovanjem in nezgodnim in zdravstvenim zavarovanjem).

3. Če mornarji ne nastopijo službe, so lastniki plovil za ribolov tunov z ribiško palico, plovil za ribolov s potegalkami in plovil s površinskimi parangali obvezani, da za ribolovno obdobje plačajo pavšalno vsoto, ki je enaka plači mornarjev.

Ta vsota se bo uporabila za usposabljanje mornarjev v Slonokoščeni obali in jo je treba plačati na račun, ki so ga navedli organi za ribištvo Slonokoščene obale.

4. Vsako plovilo mora na krov vzeti študenta pripravnika, ki ga predlagajo pristojni organi Slonokoščene obale, v soglasju s kapitanom plovila. Študent pripravnik se na krovu, kolikor je to mogoče, obravnava pod istimi pogoji kakor osebje istega ranga. Stroške bivanja tega pripravnika prevzame Slonokoščena obala.

J. VKRCANJE ZNANSTVENIH OPAZOVALCEV

Plovila, ki lovijo v ribolovni coni Slonokoščene obale, vkrcajo znanstvenega opazovalca na zahtevo organov Slonokoščene obale. S temi opazovalci se ravna kot s častniki. Enako velja tudi, kolikor je to mogoče, za nastanitev opazovalca. Organi Slonokoščene obale določijo, koliko časa ostane opazovalec na krovu, vendar praviloma ne dlje, kakor je potrebno, da opravi svoje naloge.

Opazovalec na krovu:

- opazuje ribiške ribolovne dejavnosti plovil,

- preveri položaj plovil, ki opravljajo ribolovne dejavnosti,

- opravlja biološko vzorčenje v okviru znanstvenih programov,

- zabeleži uporabljeno ribolovno orodje,

- preverja podatke o ulovu v ribolovni coni Slonokoščene obale, ki so zabeleženi v dnevniku ribolova.

Med bivanjem na krovu, opazovalci:

- sprejmejo vse ustrezne ukrepe, da zagotovijo, da pogoji, pod katerimi so bili sprejeti na krov, in njihova prisotnost na krovu ne prekinjajo ali ovirajo ribolovnih dejavnosti,

- spoštujejo material in opremo na krovu in zaupnost vseh dokumentov, ki pripadajo zadevnemu plovilu,

- sestavijo poročilo o dejavnostih, ki ga je treba poslati pristojnim organom Slonokoščene obale in kopijo Delegaciji Evropske komisije.

Lastnik ladje ali njegov zastopnik in organi Slonokoščene obale določijo pogoje, ki veljajo za njegovo vkrcanje. Lastniki plovil z vlečno mrežo plačajo organom Slonokoščene obale, skupaj s pristojbino, znesek 4 EUR na brt na leto po načelu časovne porazdelitve za vsako plovilo, ki lovi v vodah Slonokoščene obale. Ta znesek se plača na račun, ki ga navedejo organi za ribištvo Slonokoščene obale. Lastniki plovil za ribolov tunov s potegalkami in plovil s površinskimi parangali plačajo Vladi Slonokoščene obale 10 EUR na dan za vsakega opazovalca, vkrcanega na krov. Lastniki ladij, ki ne morejo prevzeti opazovalcev na krov in jih izkrcati v pristanišču Slonokoščene obale, dogovorjenem sporazumno z organi Slonokoščene obale, nosijo stroške vkrcanja na krov in izkrcanja.

Če se opazovalec ne nahaja v dvanajstih urah po dogovorjenem času na dogovorjenem kraju, potem lastnik ladje ni več obvezan, da vzame tega opazovalca na krov.

Plača in socialni prispevki opazovalca gredo v breme ustreznih organov Slonokoščene obale.

K. INŠPEKCIJA IN NADZOR

Na zahtevo organov Slonokoščene obale, plovila Skupnosti, ki opravljajo ribolovne dejavnosti skladno s Sporazumom, dovolijo in omogočijo uradnikom Slonokoščene obale, ki so odgovorni za inšpekcijo in nadzor ribolovnih dejavnosti, da se vkrcajo in opravijo svoje naloge.

Ti uradniki ne smejo ostati na krovu dalj časa, kakor ga potrebujejo, da opravijo svoje naloge.

L. POSTOPEK V PRIMERU PREGLEDA PLOVIL

1. Delegacija Evropske skupnosti v Slonokoščeni obali se v treh delovnih dneh obvesti o kakršnem koli postopku v primeru pregleda ribiškega plovila, ki pluje pod zastavo države članice Skupnosti in lovi ribe skladno s tem Sporazumom v okviru ribolovne cone Slonokoščene obale. Delegacija prejme istočasno kratko poročilo o razmerah in vzrokih, ki so vodili k takšnemu postopku.

2. Preden se sprejmejo morebitni ukrepi proti kapitanu ali posadki plovila ali v zvezi s tovorom in opremo plovila, razen tistih za varovanje dokazil za domnevno kršitev, se v roku enega delovnega dne od prejema zgoraj omenjenih podatkov skliče posvetovalni sestanek med Delegacijo Komisije Evropskih skupnosti v Slonokoščeni obali, organi za ribištvo in nadzornimi organi, ki se ga po možnosti udeleži še predstavnik zadevne države članice. Na sestanku si stranke izmenjajo ustrezne dokumente ali informacije, ki pomagajo pri razrešitvi ugotovljenih dejstev. O rezultatu sestanka in o ukrepih, ki izhajajo iz postopka v primeru pregleda, se obvesti lastnik ladje ali njegov predstavnik.

3. Pred uvedbo pravnega postopka, se domnevna kršitev poskuša razrešiti po poti poravnave. Ta postopek je treba zaključiti v treh delovnih dneh po postopku v primeru pregleda.

4. Če se postopek ne more razrešiti po poti poravnave in če se mora kapitan zaradi tega zagovarjati pred pristojnim sodiščem Slonokoščene obale, določi pristojni organ ustrezno bančno varščino v dveh delovnih dneh po zaključku postopka poravnave, dokler se ne izda sodna odločba. Pristojni organ sprosti bančno varščino, ko se kapitanu plovila izreče oprostilna sodba.

5. Plovilo in njegova posadka se sprostita:

- na koncu posvetovalnega sestanka, če to dovoljujejo ugotovljena dejstva, ali

- potem, ko je bilo izvršeno plačilo kazni (postopek poravnave), ali

- po položitvi bančne varščine (sodni postopki).

6. Če ena od strank meni, da obstaja problem pri uporabi zgoraj omenjenega postopka, lahko zahteva nujno posvetovanje.

Dodatek 1

MINISTÈRE DE LA PRODUCTION ANIMALE BP V 84 Abidjan (Republique de Côte d'Ivoire) | REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE JEDNOŚĆ– DYSCYPLINA – PRACA |

VLOGA ZA DOVOLJENJE ZA GOSPODARSKI RIBOLOV

ODDELEK A

1. Ime lastnika ladje:. …

2. Državljanstvo lastnika ladje:. …

3. Poslovni naslov lastnika ladje: …

ODDELEK B

(izpolniti za vsako plovilo posebej)

1. Trajanje veljavnosti …

2. Ime plovila: …

3. Leto izdelave: …

4. Izvirna zastava: …

5. Sedanja zastava: …

6. Datum, ko je bila pridobljena sedanje zastava …

7. Leto pridobitve: …

8. Matično pristanišče in registrska številka: …

9. Ribolovne cone: …

10. Tip ribolova: …

11. Bruto tonaža (brt): …

12. Neto tonaža (nrt): …

13. Radijski klicni znak:. …

14. Dolžina preko vsega (metri)

15. Premec (metri) …

16. Grez (metri): …

17. Material ladijskega trupa:

18. Moč motorja: …

19. Hitrost (vozli): …

20. Kabine: …

21. Zmogljivost cistern (m3): …

22. Zmogljivost skladiščenja rib (m3): …

23. Zmogljivost zamrzovanja v tonah/24 ur in sistem zamrzovanja:. …

24. Barva ladijskega trupa:. …

25. Barva zgornjih konstrukcij: …

26. Število posadke: …

27. Komunikacijska oprema na krovu:

+++++ TIFF +++++

28. Navigacijski sistem in naprave za merjenje globine:

+++++ TIFF +++++

29. Uporabljeni pomožni čolni (za vsako plovilo):…

29.1 Bruto tonaža (brt): …

29.2 Dolžina preko vsega (metri) …

29.3 Premec (metri): …

29.4 Grez (metri): …

29.5 Material ladijskega trupa: …

29.6 Moč motorja: …

29.7 Hitrost (vozli): …

30. Pomožna oprema za odkrivanje rib iz zraka (tudi, če ni nameščena na krovu): …

31. Matično pristanišče: …

32. Ime kapitana: …

33. Naslov: …

34. Državljanstvo kapitana: …

Priloga:

- tribarvne fotokopije, ki prikazujejo plovilo (stranski pogled), pomožni ribolovni čolni in pomožna oprema za odkrivanje rib iz zraka,

- ponazoritev in podrobni opis uporabljenih ribiških orodij,

- dokument, ki dokazuje, da je lastnik ladje pooblaščen, da podpiše ta zahtevek.

… (Datum zahtevka) | … (Podpis predstavnika lastnika ladje) |

Dodatek 2

+++++ TIFF +++++

Dodatek 3

+++++ TIFF +++++

Dodatek 4

+++++ TIFF +++++

"

--------------------------------------------------