22000D1221(23)Uradni list L 325 , 21/12/2000 str. 0041 - 0042


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 123/1999

z dne 24. septembra 1999

o spremembah Priloge XXI (Statistika) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga XXI k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 14/1999 z dne 29. januarja 1999 [1].

(2) Postalo je nujno, da se ohrani homogenost Sporazuma na področju statistike in da se zagotovi priprava in diseminacija koherentnih in primerljivih statističnih informacij za opisovanje in nadzor vseh ustreznih gospodarskih, socialnih in okoljskih vidikov Evropskega gospodarskega prostora, vključiti v Prilogo XXI k Sporazumu dva pravna akta, ki ju je sprejela Evropska skupnost v času, ki je potekel od zadnjih sprememb, narejenih k Prilogi XXI -

SKLENIL:

Člen 1

Priloga XXI k Sporazumu se spremeni, kakor je določeno v prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Besedili Uredb Sveta (EGS) št. 410/98 [2] in (ES) št. 448/98 [3] v islandskem in norveškem jeziku, ki sta priloženi ustreznim jezikovnim različicam tega sklepa, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 25. septembra 1999 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 24. septembra 1999.

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

N. v. Liechtenstein

[1] UL L 112, 11.5.2000, str. 73.

[2] UL L 52, 21.2.1998, str. 1.

[3] UL L 58, 27.2.1998, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

k Sklepu št. 123/1999 Skupnega odbora EGP

Priloga XXI (statistika) k Sporazumu EGP se spremeni, kot je določeno spodaj.

A. POSLOVNA STATISTIKA

V točki 1 (Uredba Komisije (ES, Euratom) št. 58/97) se pred prilagoditvami doda naslednje točke:

", kakor je bila spremenjena z:

398 R 0410 : Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 410/98 z dne 16. februarja 1998 (UL L 52, 21.2.1998, str. 1)."

B. EKONOMSKA STATISTIKA

V točki 19d (Uredba Komisije (ES) št. 2223/96) se pred prilagoditvami doda naslednje:

", kakor je bila spremenjena z:

398 R 0448 : Uredba Sveta (ES) št. 448/98 z dne 16. februarja 1998 (UL L 58, 27.2.1998, str. 1)."

--------------------------------------------------