22000D1221(22)Uradni list L 325 , 21/12/2000 str. 0039 - 0040


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 122/1999

z dne 24. septembra 1999

o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga XX k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom št. 98/1999 Skupnega odbora EGP z dne 16. julija 1999 [1].

(2) Odločbo Komisije 1999/178/ES z dne 17. februarja 1999 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka Skupnosti za okolje tekstilnim izdelkom [2] in Odločbo Komisije 1999/179/ES z dne 17. februarja 1999 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka Skupnosti za okolje obutvi [3] je treba vključiti v Sporazum -

SKLENIL:

Člen 1

Za točko 2em (Odločba Komisije 98/634/ES) Priloge XX k Sporazumu se vstavita naslednji točki:

399 D 0178 : Odločba Komisije 1999/178/ES z dne 17. februarja 1999 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka Skupnosti za okolje tekstilnim izdelkom (UL L 57, 5.3.1999, str. 21).

399 D 0179 : Odločba Komisije 1999/179/ES z dne 17. februarja 1999 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka Skupnosti za okolje obutvi (UL L 57, 5.3.1999, str. 31)."

Člen 2

Besedila odločb 1999/178/ES in 1999/179/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki so priložena ustreznim jezikovnim različicam tega sklepa, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 25. septembra 1999 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 24. septembra 1999

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

N. v. Liechtenstein

[1] UL L 296, 23.11.2000.

[2] UL L 57, 5.3.1999, str. 21.

[3] UL L 57, 5.3.1999, str. 31.

--------------------------------------------------