22000D1123(24)Uradni list L 296 , 23/11/2000 str. 0078 - 0078


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 99/1999

z dne 30. julija 1999

o spremembah Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil prilagojen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu Sporazum, in zlasti členov 86 in 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Protokol 31 k Sporazumu je bil spremenjen s Sklepom št. 90/1999 Skupnega odbora EGP z dne 25. junija 1999 [1].

(2) Sodelovanje pogodbenic Sporazuma je primerno razširiti, da se vključi večletni akcijski načrt Skupnosti za pospeševanje varnejše uporabe Interneta s preprečevanjem nezakonitih in škodljivih vsebin v globalnih omrežjih (Odločba št. 276/1999/ES Evropskega parlamenta in Sveta [2]).

(3) Protokol 31 k Sporazumu bi bilo torej treba spremeniti, da se omogoči izvajanje tega razširjenega sodelovanja od 1. januarja 1999 -

SKLENIL:

Člen 1

Členu 2(5) Protokola 31 k Sporazumu se doda naslednja alinea:

"— 399 D 0276: Odločba št. 276/1999/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. januarja 1999 o sprejetju večletnega delovnega načrta Skupnosti za pospeševanje varnejše uporabe interneta s preprečevanjem nezakonitih in škodljivih vsebin v globalnih omrežjih (UL L 33, 6.2.1999, str. 1)."

Člen 2

Ta sklep začne veljati 31. julija 1999 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Uporablja se od 1. januarja 1999.

Člen 3

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 30. julija 1999

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

N. v. Liechtenstein

[1] UL L 296, 23.11.2000, str. 53.

[2] UL L 33, 6.2.1999, str. 1.

--------------------------------------------------