22000D0210(06)Uradni list L 035 , 10/02/2000 str. 0035 - 0036


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 6/1999

z dne 29. januarja 1999

o spremembi Priloge XI (Telekomunikacijske storitve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ker je bila Priloga XI k Sporazumu spremenjena s Sklepom št. 120/98 Skupnega odbora EGP z dne 18. decembra 1998 [1];

ker je treba Odločbo 710/97/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. marca 1997 o koordiniranem pristopu k avtorizacijam na področju storitev satelitske osebne komunikacije v Skupnosti [2] vključiti v Sporazum;

ker je treba za namene tega sporazuma mednarodne vidike Odločbe 710/97/33 prilagoditi -

SKLENIL:

Člen 1

Za točko 5c (Direktiva 95/62/ES Evropskega parlamenta in Sveta) Priloge XI k Sporazumu se vstavi naslednja točka:

"5ca. 397 D 0710: Odločba 710/97/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. marca 1997 o koordiniranem pristopu k avtorizacijam na področju storitev satelitske osebne komunikacije v Skupnosti (UL L 105, 23.4.1997, str. 4).

Za namene tega sporazuma veljajo določbe Odločbe z naslednjimi prilagoditvami:

glede odnosov s tretjimi državami, opisanimi v členu 9 Odločbe, se uporabljajo naslednje določbe:

1. Z namenom doseči najvišjo stopnjo konvergence pri uporabi ureditve tretjih držav v zvezi s storitvami satelitske osebne komunikacije, pogodbenice izmenjujejo informacije, kakor je opisano v členu 9(1), sklicujejo pa se tudi posvetovanja o zadevah iz člena 9(2) v okviru Skupnega odbora EGP in glede na posebne postopke, s katerimi se morajo pogodbenice strinjati,

2. kadar Skupnost vodi posvetovanje s tretjo državo na podlagi člena 9(2), da bi pridobila učinkovit in primerljiv dostop za svoje organizacije, si prizadeva pridobiti enako obravnavo za organizacije držav Efte."

Člen 2

Besedili Odločbe 97/710/ES Evropskega parlamenta in Sveta v islandskem in norveškem jeziku, ki sta priloženi ustreznim jezikovnim različicam tega sklepa, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 30. januarja 1999 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 29. januarja 1999

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

F. Barbaso

[1] UL L 297, 18.11.1999, str. 49.

[2] UL L 105, 23.4.97, str. 4.

--------------------------------------------------