22000D0210(05)Uradni list L 035 , 10/02/2000 str. 0033 - 0034


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 5/1999

z dne 29. januarja 1999

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, spremenjenega s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ker je bila Priloga II k Sporazumu spremenjena s Sklepom št. 118/98 Skupnega odbora EGP z dne 18. decembra 1998 [1];

ker je treba Odločbo Komisije 98/143/ES z dne 3. februarja 1998 o postopku za potrjevanje skladnosti gradbenih proizvodov v skladu s členom 20(2) Direktive Sveta 89/106/EGS v zvezi s sistemi mehansko pritrjenih elastičnih folij za zagotavljanje neprepustnosti streh za vodo [2] vključiti v Sporazum;

ker je treba Odločbo Komisije 98/213/ES z dne 9. marca 1998 o postopku za potrjevanje skladnosti gradbenih proizvodov v skladu s členom 20(2) Direktive Sveta 89/106/EGS v zvezi s sklopi za predelne stene [3] vključiti v Sporazum;

ker je treba Odločbo Komisije 98/214/ES z dne 13. oktobra 1998 o postopkih potrjevanja skladnosti gradbenih proizvodov v skladu s členom 20(2) Direktive Sveta 89/106/EGS v zvezi s konstrukcijskimi kovinskimi elementi in pomožnimi proizvodi [4] vključiti v Sporazum;

ker je treba Odločbo Komisije 98/279/ES z dne 5. decembra 1997 o postopku za potrjevanje skladnosti gradbenih proizvodov skladno s členom 20(2) Direktive Sveta 89/106/EGS v zvezi z nenosilnimi trajnimi opažnimi sklopi/sistemi, ki temeljijo na votlih blokih ali opažnih elementih iz izolacijskega materiala in včasih betona [5] -

SKLENIL:

Člen 1

V točki 1 (Direktiva Sveta 89/106/EGS) v poglavju XXI Priloge II k Sporazumu se dodajo naslednje alinee:

"— 398 D 0143: Odločba Komisije 98/143/ES z dne 3. februarja 1998 (UL L 42, 14.2.1998, str. 58);

— 398 D 0213: Odločba Komisije 98/213/ES z dne 9. marca 1998 (UL L 80, 18.3.1998, str. 41);

— 398 D 0214: Odločba Komisije 98/214/ES z dne 9. marca 1998 (UL L 80, 18.3.1998, str. 46);

— 398 D 0279: Odločba Komisije 98/279/ES z dne 5. decembra 1997 (UL L 127, 29.4.1998, str. 26)."

Člen 2

Besedila odločb Komisije 98/143/ES, 98/213/ES, 98/214/ES in 98/279/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki so priložena ustrezni jezikovni različici tega sklepa, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 30. januarja 1999 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 29. januarja 1999

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

F. Barbaso

[1] UL L 297, 18.11.1999, str. 46.

[2] UL L 42, 14.2.1998, str. 58.

[3] UL L 80, 18.3.1998, str. 41.

[4] UL L 80, 18.3.1998, str. 46.

[5] UL L 127, 29.4.1998, str. 26.

--------------------------------------------------