22000D0014Uradni list L 103 , 12/04/2001 str. 0028 - 0029


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 14/2000

z dne 28. januarja 2000

o spremembah Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga XX k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom št.184/1999 Skupnega odbora EGP z dne 17. decembra 1999 [1];

(2) Odločbo Komisije 1999/568/ES z dne 27. julija 1999 o določitvi okoljskih meril za dodelitev znaka Skupnosti za okolje svetlobnim žarnicam [2] in Odločbo Komisije 1999/554/ES z dne 19. julija 1999 o določitvi okoljskih meril za dodelitev znaka Skupnosti za okolje kopirnemu papirju [3] je treba vključiti v Sporazum -

SKLENIL:

Člen 1

Besedilo točke 2eg (Odločba Komisije 95/365/ES) v Prilogi XX k Sporazumu se nadomesti z naslednjim:

"399 D 0568: Odločba Komisije 1999/568/ES z dne 27. julija 1999 o določitvi okoljskih meril za dodelitev znaka Skupnosti za okolje svetlobnim žarnicam (UL L 216, 14.8.1999, str. 18)."

Člen 2

Besedilo točke 2ek (Odločba Komisije 96/467/ES) v Prilogi XX k Sporazumu se nadomesti z naslednjim:

"399 D 0554: Odločba Komisije 1999/554/ES z dne 19. julija 1999 o določitvi okoljskih meril za dodelitev znaka Skupnosti za okolje kopirnemu papirju (UL L 210, 10.8.1999, str. 16)."

Člen 3

Besedila Odločb 1999/568/ES in 1999/554/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki so priložena ustreznim jezikovnim različicam tega sklepa, so verodostojna.

Člen 4

Ta sklep začne veljati 29. januarja 2000 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma [4].

Člen 5

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 28. januarja 2000

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

F. Barbaso

[1] UL L 74, 15.3.2001.

[2] UL L 216, 14.8.1999, str. 18.

[3] UL L 210, 10.8.1999, str. 16.

[4] Ustavne zahteve niso sporočene.

--------------------------------------------------