22000A0621(01)

Evro-mediteranski sporazum o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Državo Izrael na drugi strani

Uradni list L 147 , 21/06/2000 str. 0001 - 0172
Uradni list L 147 , 21/06/2000 str. 0003 - 0171
posebna izdaja v češčini poglavje 11 zvezek 33 str. 287 - 288
posebna izdaja v češčini poglavje 11 zvezek 55 str. 167 - 335
posebna izdaja v estonščini poglavje 11 zvezek 33 str. 287 - 288
posebna izdaja v estonščini poglavje 11 zvezek 55 str. 167 - 335
posebna izdaja v madžarščini poglavje 11 zvezek 33 str. 287 - 288
posebna izdaja v madžarščini poglavje 11 zvezek 55 str. 167 - 335
posebna izdaja v litovščini poglavje 11 zvezek 33 str. 287 - 288
posebna izdaja v litovščini poglavje 11 zvezek 55 str. 167 - 335
posebna izdaja v latvijščini poglavje 11 zvezek 33 str. 287 - 288
posebna izdaja v latvijščini poglavje 11 zvezek 55 str. 167 - 335
posebna izdaja v malteščini poglavje 11 zvezek 33 str. 287 - 288
posebna izdaja v malteščini poglavje 11 zvezek 55 str. 167 - 335
posebna izdaja v poljščini poglavje 11 zvezek 33 str. 287 - 288
posebna izdaja v poljščini poglavje 11 zvezek 55 str. 167 - 335
posebna izdaja v slovaščini poglavje 11 zvezek 33 str. 287 - 288
posebna izdaja v slovaščini poglavje 11 zvezek 55 str. 167 - 335
posebna izdaja v slovenščini poglavje 11 zvezek 33 str. 287 - 288
posebna izdaja v slovenščini poglavje 11 zvezek 55 str. 167 - 335


Evro-mediteranski sporazum

o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Državo Izrael na drugi strani [1]

KRALJEVINA BELGIJA,

KRALJEVINA DANSKA,

ZVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA,

HELENSKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA ŠPANIJA,

FRANCOSKA REPUBLIKA,

IRSKA,

ITALIJANSKA REPUBLIKA,

VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,

KRALJEVINA NIZOZEMSKA,

REPUBLIKA AVSTRIJA,

PORTUGALSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA FINSKA,

KRALJEVINA ŠVEDSKA,

ZDRUŽENO KRALJESTVO VELIKA BRITANIJA IN SEVERNA IRSKA,

pogodbenice Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo, v nadaljnjem besedilu "države članice", in

EVROPSKA SKUPNOST,

EVROPSKA SKUPNOST ZA PREMOG IN JEKLO,

v nadaljnjem besedilu "Skupnost", na eni strani in

DRŽAVA IZRAEL,

v nadaljnjem besedilu "Izrael", na drugi strani STA SE –

OB UPOŠTEVANJU pomena že obstoječih tradicionalnih vezi med Skupnostjo, njenimi državami članicami in Izraelom ter njihovih skupnih vrednot;

OB UPOŠTEVANJU želje Skupnosti, njenih držav članic in Izraela po okrepitvi teh vezi in vzpostavitvi trajnih odnosov, ki temeljijo na vzajemnosti in partnerstvu, ter spodbujanju nadaljnjega vključevanja izraelskega gospodarstva v evropsko gospodarstvo;

OB UPOŠTEVANJU pomena, ki ga pogodbenici pripisujeta načelu gospodarske svobode in načelom Ustanovne listine Združenih narodov, zlasti spoštovanju človekovih pravic in demokracije, ki tvorijo osnovo za pridružitev;

ZAVEDAJOČ SE potrebe po združitvi prizadevanj, da se s spodbujanjem regionalnega sodelovanja okrepita politična stabilnost in gospodarski razvoj;

V ŽELJI po vzpostavitvi in razvijanju rednega političnega dialoga o dvostranskih in mednarodnih vprašanjih medsebojnega interesa;

V ŽELJI po ohranitvi in krepitvi dialoga o gospodarskih, znanstvenih, tehnoloških, kulturnih, avdiovizualnih in socialnih zadevah v korist pogodbenic;

OB UPOŠTEVANJU zavezanosti Skupnosti in Izraela prosti trgovini, in zlasti spoštovanju pravic in obveznosti, ki izhajajo iz Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT), ki je rezultat pogajanj v okviru Urugvajskega kroga;

PREPRIČANI, da bo pridružitveni sporazum ustvaril novo ozračje za njune gospodarske odnose in zlasti za razvoj trgovine, naložb ter gospodarskega in tehnološkega sodelovanja –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

1. Vzpostavi se pridružitveno razmerje med Skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Izraelom na drugi strani.

2. Cilji tega sporazuma so:

- zagotoviti ustrezen okvir za politični dialog, ki omogoča razvoj tesnih političnih odnosov med pogodbenicama,

- z razširitvijo, med drugim, trgovine z blagom in storitvami, vzajemno liberalizacijo pravice do ustanavljanja, nadaljnjo postopno liberalizacijo javnih naročil, prostim pretokom kapitala in izboljšanjem sodelovanja na področju znanosti in tehnologije, spodbujati usklajen razvoj gospodarskih odnosov med Skupnostjo in Izraelom in tako v Skupnosti in Izraelu pospeševati napredek gospodarskih dejavnosti, izboljšanje življenjskih pogojev in zaposlitvenih možnosti ter večjo produktivnost in finančno stabilnost,

- spodbujati regionalno sodelovanje za utrditev miroljubnega sožitja ter gospodarske in politične stabilnosti,

- spodbujati sodelovanje na drugih področjih, ki so v vzajemnem interesu.

Člen 2

Odnosi med pogodbenicama, kot tudi vse določbe tega sporazuma, temeljijo na spoštovanju človekovih pravic in demokratičnih načel, ki so vodilo njune notranje in zunanje politike in so bistvena sestavina tega sporazuma.

NASLOV I

POLITIČNI DIALOG

Člen 3

1. Med pogodbenicama se vzpostavi redni politični dialog. S tem dialogom se okrepijo odnosi med njima, razvija trajno partnerstvo in povečuje medsebojno razumevanje in solidarnost.

2. Politični dialog in sodelovanje sta namenjena zlasti:

- izboljšanju medsebojnega razumevanja in zbliževanju stališč o mednarodnih vprašanjih, in zlasti tistih vprašanjih, ki utegnejo bistveno vplivati na eno ali drugo pogodbenico,

- omogočanju vsaki pogodbenici, da upošteva stališče in interese druge pogodbenice,

- utrjevanju regionalne varnosti in stabilnosti.

Člen 4

Politični dialog zajema vsa vprašanja, ki so v skupnem interesu, in ima za cilj omogočiti nove oblike sodelovanja za doseganje skupnih ciljev, zlasti miru, varnosti in demokracije.

Člen 5

1. Politični dialog olajšuje izvajanje skupnih ukrepov in se izvaja zlasti:

(a) na ministrski ravni;

(b) na ravni višjih uradnikov (političnih direktorjev) med predstavniki Izraela na eni strani in Predsedstva Sveta in Komisije na drugi strani;

(c) z uporabo vseh diplomatskih poti, vključno z rednimi poročanji uradnikov, posvetovanji na mednarodnih srečanjih in stiki med diplomatskimi predstavniki v tretjih državah;

(d) z rednim obveščanjem Izraela o zadevah v zvezi s skupno zunanjo in varnostno politiko, na katerega Izrael odgovori;

(e) na kateri koli drug način, ki bi koristno prispeval k utrjevanju, razvijanju in krepitvi tega dialoga.

2. Politični dialog poteka med Evropskim parlamentom in izraelskim knesetom.

NASLOV II

PROST PRETOK BLAGA

POGLAVJE I

TEMELJNA NAČELA

Člen 6

1. Med Skupnostjo in Izraelom se vzpostavi območje proste trgovine na način, kot je določen v tem sporazumu, in v skladu z določbami Splošnega sporazuma o carinah in trgovini iz leta 1994 ter drugih večstranskih sporazumov o trgovini z blagom, ki so priloženi Sporazumu o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije (WTO), v nadaljnjem besedilu GATT.

2. V trgovini med pogodbenicama se za uvrščanje blaga uporabljata kombinirana nomenklatura in izraelska carinska tarifa.

POGLAVJE 2

INDUSTRIJSKI IZDELKI

Člen 7

Določbe tega poglavja se uporabljajo za izdelke s poreklom iz Skupnosti in Izraela, razen za izdelke, ki so našteti v Prilogi II k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, in razen za izdelke s poreklom iz Izraela, ki so našteti v Prilogi I k temu sporazumu.

Člen 8

Med Skupnostjo in Izraelom so prepovedane vse carine pri uvozu in izvozu ter vse dajatve z enakim učinkom. To velja tudi za carine fiskalne narave.

Člen 9

1. (a) Določbe tega poglavja ne preprečujejo Skupnosti, da obdrži kmetijsko komponento za blago s poreklom iz Izraela, ki je našteto v Prilogi II k temu sporazumu, razen za blago, našteto v Prilogi III.

(b) Ta kmetijska komponenta se izračuna na podlagi razlike med ceno kmetijskih proizvodov na trgu Skupnosti, ki se štejejo, da se uporabljajo pri proizvodnji blaga, in ceno uvoženih izdelkov iz tretjih držav, kadar je skupni strošek navedenih osnovnih izdelkov v Skupnosti višji. Kmetijska komponenta je lahko v obliki pavšalnega zneska ali dajatve ad valorem. V primerih tarifikacije kmetijske komponente se bo kmetijska komponenta nadomestila z ustrezno posebno dajatvijo.

2. (a) Določbe tega poglavja ne preprečujejo Izraelu, da obdrži kmetijsko komponento za blago s poreklom iz Skupnosti, ki je našteto v Prilogi IV, razen za blago, našteto v Prilogi V.

(b) Ta kmetijska komponenta se izračuna smiselno na podlagi kriterijev iz odstavka 1(b). Lahko je v obliki pavšalnega zneska ali dajatve ad valorem.

(c) Izrael lahko razširi seznam blaga, za katerega se uporablja ta kmetijska komponenta, če ne gre za blago, ki je našteto v Prilogi V in je vključeno v Prilogo II k temu sporazumu. O tej kmetijski komponenti se pred njenim sprejetjem uradno obvesti Pridružitveni odbor, da jo ta preuči in lahko sprejme kakršen koli potreben sklep.

3. Z odstopanjem od člena 8 lahko Skupnost in Izrael za blago, našteto v Prilogi II oziroma V, uporabljata dajatve, ki so navedene za vsako blago posebej.

4. Kadar se v trgovini med Skupnostjo in Izraelom dajatev, ki se uporablja za osnovne kmetijske proizvode, zniža, ali kadar so takšna znižanja posledica vzajemnih koncesij za predelane kmetijske proizvode, se lahko kmetijske komponente, ki se uporabljajo v skladu z odstavkoma 1 in 2, znižajo.

5. Znižanje iz odstavka 4, seznam zadevnega blaga in po potrebi tarifne kvote, za katere se uporablja znižanje, določi Pridružitveni svet.

6. Seznam blaga, za katerega v trgovini med Skupnostjo in Izraelom velja koncesija v obliki znižanja kmetijske komponente, kot tudi obseg teh koncesij, so določeni v Prilogi VI.

POGLAVJE 3

KMETIJSKI PROIZVODI

Člen 10

Določbe tega poglavja se uporabljajo za izdelke s poreklom iz Skupnosti in Izraela, naštete v Prilogi II k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti.

Člen 11

Skupnost in Izrael postopno vzpostavita večjo liberalizacijo svoje trgovine s kmetijskimi proizvodi, ki je v interesu obeh pogodbenic. Skupnost in Izrael od 1. januarja 2000 preučujeta stanje in določita ukrepe, ki bi jih Skupnost in Izrael v skladu s tem ciljem izvajala od 1. januarja 2001 dalje.

Člen 12

Za kmetijske proizvode s poreklom iz Izraela, ki so našteti v protokolih 1 in 3, pri uvozu v Skupnost veljajo režimi, določeni v teh protokolih.

Člen 13

Za kmetijske proizvode s poreklom iz Skupnosti, ki so našteti v protokolih 2 in 3, pri uvozu v Izrael veljajo režimi, določeni v teh protokolih.

Člen 14

Brez poseganja v člen 11 in ob upoštevanju obsega trgovine s kmetijskimi proizvodi med pogodbenicama, in zlasti njihove občutljivosti, bosta Skupnost in Izrael v okviru Pridružitvenega sveta redno, za vsak proizvod posebej in na podlagi vzajemnosti preučila možnost medsebojne odobritve nadaljnjih koncesij.

Člen 15

Skupnost in Izrael soglašata, da bosta najkasneje tri leta po začetku veljavnosti Sporazuma na podlagi vzajemnosti in medsebojnega interesa preučila možnost medsebojne odobritve koncesij v trgovini z ribiškimi proizvodi.

POGLAVJE 4

SKUPNE DOLOČBE

Člen 16

Med Skupnostjo in Izraelom so prepovedane vse količinske omejitve pri uvozu in vsi ukrepi z enakim učinkom.

Člen 17

Med Skupnostjo in Izraelom so prepovedane vse količinske omejitve pri izvozu in vsi ukrepi z enakim učinkom.

Člen 18

1. Proizvodi s poreklom iz Izraela pri uvozu v Skupnost niso deležni ugodnejše obravnave, kot si jo priznavajo države članice med seboj.

2. Uporaba določb tega sporazuma ne posega v Uredbo Sveta (EGS) št. 1911/91 z dne 26. junija 1991 o uporabi določb prava Skupnosti za Kanarske otoke.

Člen 19

1. Pogodbenici se vzdržita vseh ukrepov ali prakse notranje fiskalne narave, ki bi neposredno ali posredno ustvarjala diskriminacijo med izdelki ene pogodbenice in podobnimi izdelki s poreklom z ozemlja druge pogodbenice.

2. Za izdelke, ki se izvažajo na ozemlje ene od pogodbenic, se ne smejo izplačevati višja povračila posrednih notranjih davščin, kot znašajo posredne ali neposredne davščine za te izdelke.

Člen 20

1. V primeru, da se zaradi izvajanja kmetijske politike uvedejo posebna pravila ali kakršne koli spremembe veljavnih pravil ali v primeru kakršne koli spremembe ali razširitve določb v zvezi z izvajanjem kmetijske politike, lahko zadevna pogodbenica spremeni režime, ki izhajajo iz sporazuma, za izdelke, za katere veljajo ta pravila oziroma spremembe.

2. V takšnih primerih zadevna pogodbenica ustrezno upošteva interese druge pogodbenice. V ta namen se pogodbenici lahko posvetujeta v Pridružitvenem svetu.

Člen 21

1. Sporazum ne preprečuje ohranjanja ali ustanavljanja carinskih unij, območij proste trgovine ali dogovorov o obmejnem prometu, razen če spreminjajo trgovinske režime, predvidene v Sporazumu.

2. V okviru Pridružitvenega sveta potekajo posvetovanja med Skupnostjo in Izraelom v zvezi s sporazumi o ustanovitvi carinskih unij ali območij proste trgovine in po potrebi o drugih pomembnejših zadevah, povezanih z njihovimi trgovinskimi politikami do tretjih držav. Takšna posvetovanja se opravijo zlasti v primeru pristopa tretje države k Evropski uniji, da bi se zagotovilo upoštevanje obojestranskih interesov Skupnosti in Izraela.

Člen 22

Če ena od pogodbenic ugotovi, da v trgovini z drugo pogodbenico prihaja do dampinga v smislu člena VI GATT, lahko sprejme ustrezne ukrepe proti takšni praksi v skladu s Sporazumom o izvajanju člena VI GATT in ustrezno notranjo zakonodajo, pod pogoji in v skladu s postopki iz člena 25.

Člen 23

Kadar se kakšen izdelek uvaža v tako povečanih količinah in pod takimi pogoji, da to povzroča ali grozi, da bo povzročilo:

- resno škodo domačim proizvajalcem podobnih ali neposredno konkurenčnih izdelkov na ozemlju ene od pogodbenic, ali

- resne motnje v kateri koli gospodarski panogi, ali

- težave, ki bi lahko resno poslabšale gospodarske razmere neke regije,

lahko Skupnost ali Izrael sprejme ustrezne ukrepe pod pogoji in v skladu s postopki iz člena 25.

Člen 24

Kadar ravnanje v skladu z določbami člena 17 vodi v:

(i) ponovni izvoz v tretjo državo, proti kateri ima pogodbenica izvoznica za zadevni izdelek količinske izvozne omejitve, izvozne carine ali ukrepe z enakim učinkom; ali

(ii) resno pomanjkanje ali nevarnost takega pomanjkanja izdelka, ki je bistven za pogodbenico izvoznico;

in kadar zgoraj navedene razmere pogodbenici izvoznici povzročijo ali utegnejo povzročiti večje težave, lahko ta pogodbenica sprejme ustrezne ukrepe pod pogoji in v skladu s postopki iz člena 25. Ukrepi ne smejo biti diskriminacijski in se morajo odpraviti, ko razmere ne upravičujejo več njihovega obstoja.

Člen 25

1. V primeru, da Skupnost ali Izrael za uvoz izdelkov, ki bi lahko povzročili težave iz člena 23, uvede upravni postopek, katerega namen je zagotoviti takojšnje informacije o gibanju trgovinskih tokov, o tem obvesti drugo pogodbenico.

2. V primerih iz členov 22, 23 in 24 zadevna pogodbenica pred sprejetjem ukrepov, predvidenih v teh členih, v primerih, na katere se nanaša odstavek 3(d) pa čim prej, priskrbi Pridružitvenemu odboru vse ustrezne informacije, potrebne za temeljito preučitev razmer z namenom, da se poišče rešitev, ki je sprejemljiva za pogodbenici.

Pri izbiri ustreznih ukrepov imajo prednost tisti, ki najmanj ovirajo delovanje Sporazuma.

O zaščitnih ukrepih se takoj uradno obvesti Pridružitveni odbor, v okviru katerega potekajo redna posvetovanja, zlasti z namenom, da se ti ukrepi odpravijo takoj, ko okoliščine to dovoljujejo.

3. Za izvajanje odstavka 2 se uporabljajo naslednje določbe:

(a) v zvezi s členom 22 se o primeru dampinga obvesti Pridružitveni odbor takoj, ko organi pogodbenice uvoznice začnejo preiskavo. Če se dampinga ne odpravi ali če se v 30 dneh po obvestilu ni našla nobena druga zadovoljiva rešitev, lahko pogodbenica uvoznica sprejme ustrezne ukrepe;

(b) v zvezi s členom 23 se težave, ki izhajajo iz razmer, navedenih v tem členu, posredujejo Pridružitvenemu odboru, da jih preuči in sprejme kakršne koli sklepe, potrebne za odpravo takšnih težav.

Če Pridružitveni odbor ali pogodbenica izvoznica v 30 dneh od predložitve zadeve nista sprejela sklepa, s katerim bi se odpravile težave, ali ni bila dosežena druga zadovoljiva rešitev, sme pogodbenica uvoznica sprejeti ustrezne ukrepe za odpravo težav. Ti ukrepi ne smejo presegati tega, kar je nujno potrebno za odpravo nastalih težav;

(c) v zvezi s členom 24 se težave, ki izhajajo iz razmer, navedenih v tem členu, posredujejo Pridružitvenemu odboru, da jih preuči.

Pridružitveni odbor lahko sprejme kakršen koli sklep, potreben za odpravo težav. Če takšnega sklepa ne sprejme v 30 dneh od predložitve zadeve, lahko pogodbenica izvoznica pri izvozu zadevnega izdelka uporabi ustrezne ukrepe;

(d) kadar zaradi izjemnih okoliščin, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje, ni možno predhodno obveščanje oziroma preučitev, lahko zadevna pogodbenica v primerih iz členov 22, 23 in 24 takoj uporabi previdnostne ukrepe, ki so nujno potrebni za omilitev razmer, in o tem nemudoma obvesti drugo pogodbenico.

Člen 26

Kadar je ena ali več držav članic Skupnosti ali Izrael v resnih plačilno-bilančnih težavah ali jim te grozijo, lahko Skupnost oziroma Izrael v skladu s pogoji iz GATT in iz členov VIII in XIV Statuta Mednarodnega denarnega sklada sprejme omejitvene ukrepe, ki so časovno omejeni in ne smejo presegati tega, kar je potrebno za izboljšanje plačilno-bilančnega stanja. Skupnost oziroma Izrael, o tem takoj obvesti drugo pogodbenico in ji čim prej predloži časovni razpored za njihovo odpravo.

Člen 27

Nobena določba tega sporazuma ne izključuje prepovedi ali omejitev pri uvozu, izvozu ali za blago v tranzitu, ki so upravičeni na podlagi javne morale, javnega reda ali javne varnosti; varstva zdravja in življenja ljudi, živali ali rastlin; varstva naravnega bogastva umetniške, zgodovinske ali arheološke vrednosti; varstva intelektualne, industrijske in poslovne lastnine ali pravil v zvezi z zlatom in srebrom. Vendar pa take prepovedi ali omejitve ne smejo biti sredstvo samovoljne diskriminacije ali prikritega omejevanja trgovine med pogodbenicama.

Člen 28

Pojem "izdelki s poreklom" za izvajanje tega naslova in načini upravnega sodelovanja, ki se nanj nanašajo, so določeni v Protokolu 4.

NASLOV III

PRAVICA DO USTANAVLJANJA IN OPRAVLJANJA STORITEV

Člen 29

1. Pogodbenici soglašata, da se področje uporabe Sporazuma razširi na pravico do ustanavljanja podjetij ene pogodbenice na ozemlju druge pogodbenice in na liberalizacijo opravljanja storitev podjetij ene pogodbenice za uporabnike storitev v drugi.

2. Pridružitveni svet oblikuje potrebna priporočila za izvajanje cilja iz odstavka 1.

Pri oblikovanju takih priporočil Pridružitveni svet upošteva pretekle izkušnje pri izvajanju vzajemne obravnave po načelu največjih ugodnosti in obveznosti posamezne pogodbenice v okviru Splošnega sporazuma o trgovini s storitvami, v nadaljnjem besedilu "GATS", zlasti obveznosti iz člena V omenjenega sporazuma.

3. Pridružitveni svet doseganje tega cilja prvič oceni najpozneje v treh letih po začetku veljavnosti Sporazuma.

Člen 30

1. V prvi fazi vsaka pogodbenica ponovno potrdi svoje obveznosti, ki jih ima v okviru GATS, zlasti obveznost do odobritve vzajemne obravnave po načelu največjih ugodnosti v storitvenih sektorjih, ki jih ta obveznost zajema.

2. V skladu z GATS takšna obravnava ne velja za:

(a) ugodnosti, ki jih ena ali druga pogodbenica priznava na podlagi sporazuma, kakor je opredeljeno v členu V GATS, ali za ukrepe, sprejete na podlagi takega sporazuma;

(b) druge ugodnosti, priznane v skladu s seznamom izjem od obravnave po načelu največjih ugodnosti, ki ga ena ali druga pogodbenica priloži sporazumu GATS.

NASLOV IV

PRETOK KAPITALA, PLAČILA, JAVNA NAROČILA, KONKURENCA IN INTELEKTUALNA LASTNINA

POGLAVJE I

PRETOK KAPITALA IN PLAČILA

Člen 31

V okviru določb tega sporazuma in ob upoštevanju določb členov 33 in 34 med Skupnostjo na eni strani in Izraelom na drugi strani ni omejitev pretoka kapitala in ne diskriminacije na podlagi državljanstva ali stalnega bivališča njunih državljanov oziroma na podlagi kraja naložbe tega kapitala.

Člen 32

Tekoča plačila, vezana na pretok blaga, oseb, storitev ali kapitala v okviru tega sporazuma, potekajo brez omejitev.

Člen 33

Ob upoštevanju drugih določb tega sporazuma in drugih mednarodnih obveznosti Skupnosti in Izraela določbe členov 31 in 32 ne posegajo v uporabo omejitev, ki obstajajo med njima ob začetku veljavnosti tega sporazuma, glede pretoka kapitala med njima, ki vključuje neposredne naložbe, vključno v nepremičnine, ustanavljanje, opravljanje finančnih storitev ali sprejetje vrednostnih papirjev na kapitalske trge.

To pa ne vpliva na prenos naložb, ki jih v Izraelu izvajajo rezidenti Skupnosti ali rezidenti Izraela v Skupnosti, v tujino in kakršen koli iz tega izhajajoč dobiček.

Člen 34

Kadar v izjemnih okoliščinah pretok kapitala med Skupnostjo in Izraelom povzroči ali grozi, da bo povzročil resne težave pri izvajanju tečajne ali monetarne politike v Skupnosti ali Izraelu, lahko Skupnost oziroma Izrael v skladu s pogoji, določenimi v okviru GATS, in členih VIII in XIV Statuta Mednarodnega denarnega sklada, sprejme zaščitne ukrepe v zvezi s pretokom kapitala med Skupnostjo in Izraelom za obdobje največ šest mesecev, če so takšni ukrepi nujno potrebni.

POGLAVJE 2

JAVNA NAROČILA

Člen 35

Pogodbenici sprejmeta ukrepe, da bi medsebojno odprli svoje trge vladnih naročil in trge javnih naročil podjetij, ki delujejo v sektorju javnih služb za nakup blaga, dela in storitev, v obsegu, ki presega obojestransko in vzajemno dogovorjeni okvir na podlagi Sporazuma o vladnih naročilih, sklenjenega v okviru WTO.

POGLAVJE 3

KONKURENCA

Člen 36

1. Spodaj navedeno je nezdružljivo s pravilnim izvajanjem tega sporazuma, če bi utegnilo vplivati na trgovino med Skupnostjo in Izraelom:

(i) vsi sporazumi med podjetji, sklepi podjetniških združenj in med podjetji usklajena ravnanja, katerih cilj oziroma posledica je preprečevanje, omejevanje ali izkrivljanje konkurence;

(ii) zloraba prevladujočega položaja enega ali več podjetij na celotnem ali pretežnem delu ozemlja Skupnosti ali Izraela;

(iii) vsaka državna pomoč, ki izkrivlja ali grozi, da bo izkrivila konkurenco z dajanjem prednosti določenim podjetjem ali proizvodnji določenega blaga.

2. Pridružitveni svet v treh letih po začetku veljavnosti sporazuma sprejme potrebna pravila za izvajanje odstavka 1.

Do sprejetja teh pravil se kot pravila za izvajanje odstavka 1(iii) uporabljajo določbe Sporazuma o razlagi in uporabi členov VI, XVI in XXIII GATT.

3. Vsaka pogodbenica zagotavlja preglednost na področju državne pomoči, med drugim, z letnim poročanjem drugi pogodbenici o skupnem znesku in razdelitvi dane pomoči in, na zahtevo, z informacijami o programih pomoči. Na zahtevo ene pogodbenice druga pogodbenica priskrbi informacije o določenih posameznih primerih državne pomoči.

4. Za kmetijske proizvode iz naslova II, poglavje 3, se odstavek 1(iii) ne uporablja.

5. Če Skupnost ali Izrael meni, da je določena praksa nezdružljiva s pogoji iz odstavka 1, in:

- z izvedbenimi pravili iz odstavka 2 ni ustrezno urejeno, ali

- če takih pravil ni in če takšna praksa povzroči ali grozi, da bo povzročila resno škodo interesu druge pogodbenice ali bistveno škodo njeni domači industriji, vključno z njenim storitvenim sektorjem,

lahko po posvetovanju v okviru Pridružitvenega odbora ali po preteku 30 delovnih dni od predložitve zadeve v posvetovanje sprejme ustrezne ukrepe.

Glede prakse, ki je nezdružljiva z odstavkom 1(iii), se lahko takšni ustrezni ukrepi, kadar zanje velja GATT, sprejmejo samo v skladu s postopki in pod pogoji, ki jih določa GATT ali kateri koli drug ustrezni instrument, dogovorjen v njegovem okviru, ki se uporablja za pogodbenici.

6. Pogodbenici si ne glede na nasprotne določbe, sprejete v skladu z odstavkom 2, izmenjujeta informacije in pri tem upoštevata omejitve, ki jih nalagajo zahteve glede poklicne in poslovne tajnosti.

Člen 37

1. Države članice in Izrael postopoma prilagodijo vse državne monopole trgovinske narave, da do konca petega leta po začetku veljavnosti tega sporazuma zagotovijo odpravo vsakršne diskriminacije glede pogojev nabave in trženja blaga med državljani držav članic in Izraela.

2. Pridružitveni odbor se obvesti o ukrepih, sprejetih za izvajanje tega cilja.

Člen 38

Za javna podjetja in podjetja, katerim so odobrene posebne ali izključne pravice, Pridružitveni svet zagotovi, da se od petega leta po datumu začetka veljavnosti tega sporazuma ne sprejmejo ali ohranijo v veljavi ukrepi, ki izkrivljajo trgovino med Skupnostjo in Izraelom v obsegu, ki je v nasprotju z interesi pogodbenic. Ta določba pravno ali dejansko ne ovira izvajanja posebnih nalog, ki so dodeljene takim podjetjem.

POGLAVJE 4

INTELEKTUALNA, INDUSTRIJSKA IN POSLOVNA LASTNINA

Člen 39

1. V skladu z določbami tega člena in Priloge VII pogodbenici zagotovita ustrezno in učinkovito varstvo pravic intelektualne, industrijske in poslovne lastnine v skladu najvišjimi mednarodnimi standardi, vključno z učinkovitimi sredstvi za uveljavljanje teh pravic.

2. Pogodbenici redno preverjata izvajanje tega člena in Priloge VII. Če se pojavijo problemi na področju intelektualne, industrijske in poslovne lastnine, ki vplivajo na trgovinske pogoje, se na zahtevo ene od pogodbenic skličejo nujna posvetovanja v okviru Pridružitvenega odbora, da se dosežejo vzajemno zadovoljive rešitve.

NASLOV V

ZNANSTVENO IN TEHNOLOŠKO SODELOVANJE

Člen 40

Pogodbenici se zavezujeta, da bosta okrepili znanstveno in tehnološko sodelovanje. Podrobni dogovori za izvajanje tega cilja se določijo v posebnih sporazumih, sklenjenih v ta namen.

NASLOV VI

GOSPODARSKO SODELOVANJE

Člen 41

Cilji

Skupnost in Izrael se zavezujeta, da bosta spodbujala gospodarsko sodelovanje v medsebojno korist in na podlagi vzajemnosti v skladu s splošnimi cilji Sporazuma.

Člen 42

Področje uporabe

1. Sodelovanje se osredotoči predvsem na področja, ki so pomembna za zbliževanje gospodarstev Skupnosti in Izraela ali za pospeševanje rasti oziroma zaposlenosti. Glavna področja sodelovanja so določena v členih 44 do 57 brez poseganja v možnost, da sodelovanje poteka tudi na drugih področjih, ki so v interesu pogodbenic.

2. Pri izvajanju gospodarskega sodelovanja na različnih področjih se povsod, kjer je to pomembno, upošteva ohranjanje okolja in ekološkega ravnovesja.

Člen 43

Metode in načini

Gospodarsko sodelovanje se izvaja zlasti z:

(a) rednim gospodarskim dialogom med pogodbenicama, ki zajema vsa področja gospodarske politike, zlasti fiskalno politiko, plačilnobilančno in monetarno politiko, in ki spodbuja tesno sodelovanje med organi, pristojnimi za posamezna področja gospodarske politike, v okviru Pridružitvenega sveta ali kateri koli drugi obliki, ki jo določi Pridružitveni svet;

(b) redno izmenjavo informacij in idej na posameznem področju sodelovanja, vključno s srečanji uradnikov in strokovnjakov;

(c) svetovanjem, prenosom strokovnega znanja in izkušenj ter usposabljanjem;

(d) izvajanjem skupnih akcij, kot so seminarji in delavnice;

(e) tehnično in upravno pomočjo ter pomočjo na področju pravne ureditve;

(f) razširjanjem informacij o sodelovanju.

Člen 44

Regionalno sodelovanje

Pogodbenici spodbujata dejavnosti, usmerjene v spodbujanje regionalnega sodelovanja.

Člen 45

Industrijsko sodelovanje

Pogodbenici spodbujata sodelovanje zlasti na naslednjih področjih:

- industrijsko sodelovanje med gospodarskimi subjekti v Skupnosti in Izraelu, vključno z dostopom Izraela do omrežij Skupnosti za zbliževanje podjetij in decentralizirano sodelovanje,

- razvejanje industrijske proizvodnje v Izraelu,

- sodelovanje med majhnimi in srednje velikimi podjetji v Skupnosti in Izraelu,

- lažji dostop do naložbenega financiranja,

- informacijske in podporne storitve,

- spodbujanje inovacij.

Člen 46

Kmetijstvo

Pogodbenici osredotočita sodelovanje zlasti na:

- podporo politik, ki jih izvajata za razvejanje proizvodnje,

- spodbujanje okolju prijaznega kmetijstva,

- tesnejše odnose med podjetji, poklicnimi in strokovnimi združenji in organizacijami v Izraelu in v Skupnosti na prostovoljni osnovi,

- tehnično pomoč in usposabljanje,

- usklajevanje fitosanitarnih in veterinarskih standardov,

- integriran razvoj podeželja, vključno z izboljšanjem osnovnih storitev in razvojem s tem povezanih gospodarskih dejavnosti,

- sodelovanje med podeželskimi regijami, izmenjavo izkušenj in strokovnega znanja v zvezi z razvojem podeželja.

Člen 47

Standardi

Cilj pogodbenic je zmanjšati razlike na področju standardizacije in ugotavljanja skladnosti. V ta namen pogodbenici po potrebi skleneta sporazume o medsebojnem priznavanju na področju ugotavljanja skladnosti.

Člen 48

Finančne storitve

Pogodbenici sodelujeta, po potrebi s sklenitvijo sporazumov o sprejetju skupnih pravil in standardov, inter alia na področju računovodstva ter sistema nadzora in pravne ureditve bančnega, zavarovalniškega in drugih finančnih sektorjev.

Člen 49

Carine

1. Pogodbenici se zavezujeta, da bosta vzpostavili carinsko sodelovanje in zagotovili spoštovanje določb o trgovini. V ta namen vzpostavita dialog o carinskih zadevah.

2. Sodelovanje se osredotoči na poenostavitev in informatizacijo carinskih postopkov in poteka predvsem v obliki izmenjave informacij med strokovnjaki in poklicnega usposabljanja.

3. Brez poseganja v druge oblike sodelovanja, ki jih predvideva ta sporazum, zlasti za boj proti drogam in pranju denarja, upravni organi pogodbenic zagotavljajo medsebojno pomoč v skladu z določbami Protokola 5.

Člen 50

Okolje

1. Pogodbenici spodbujata sodelovanje na področju nalog za preprečevanje propadanja okolja, nadzora onesnaževanja in zagotavljanja racionalne rabe naravnih virov z namenom, da se zagotovi trajnostni razvoj in spodbujajo regionalni okoljski projekti.

2. Sodelovanje se osredotoči zlasti na:

- dezertifikacijo,

- kakovost sredozemskih voda ter nadzor in preprečevanje onesnaževanja morja,

- ravnanje z odpadki,

- salinizacijo,

- ravnanje z okoljem na občutljivih obalnih območjih,

- izobraževanje in ozaveščanje o okolju,

- uporabo naprednih orodij ravnanja z okoljem, načine spremljanja in nadzora okolja, vključno z uporabo okoljskih informacijskih sistemov (EIS) in presojo vplivov na okolje,

- vpliv industrijskega razvoja na okolje na splošno in zlasti na varnost industrijskih obratov,

- vpliv kmetijstva na kakovost tal in vode.

Člen 51

Energetika

1. Pogodbenici menita, da globalno segrevanje in izčrpanost fosilnih goriv predstavljajo resno grožnjo za človeštvo. Pogodbenici bosta zato sodelovali z namenom, da se razvijejo obnovljivi viri energije, da bi z uporabo goriv zagotovili manjše onesnaževanje okolja in spodbujali varčevanje z energijo.

2. Pogodbenici si prizadevata za spodbujanje dejavnosti, katerih namen je podpreti regionalno sodelovanje v zadevah, kot je tranzit plina, nafte in elektrike.

Člen 52

Informacijska infrastruktura in telekomunikacije

Pogodbenici spodbujata sodelovanje na področju razvoja informacijske infrastrukture in telekomunikacij v medsebojno korist. Sodelovanje se osredotoči predvsem na izvajanje ukrepov, povezanih z raziskavami in tehnološkim razvojem, usklajevanjem standardov in posodabljanjem tehnologije.

Člen 53

Promet

1. Pogodbenici spodbujata sodelovanje na področju prometa in sorodne infrastrukture, da bi izboljšali učinkovitost pretoka potnikov in blaga, tako na dvostranski kot regionalni ravni.

2. Sodelovanje se osredotoči zlasti na:

- doseganje visokih standardov varnosti v pomorskem in zračnem prometu; v ta namen se pogodbenici posvetujeta na strokovni ravni, da si izmenjata informacije,

- standardizacijo tehnične opreme, zlasti na področju kombiniranega, multimodalnega prevoza in pretovarjanja,

- spodbujanje skupnih tehnoloških in raziskovalnih programov.

Člen 54

Turizem

Pogodbenici si izmenjata informacije o načrtovanem razvoju turizma in projektih trženja na področju turizma, turističnih sejmih, razstavah, konvencijah in publikacijah.

Člen 55

Približevanje zakonodaje

Pogodbenici si po svojih najboljših močeh prizadevata približati svojo zakonodajo, da bi olajšali izvajanje tega sporazuma.

Člen 56

Droge in pranje denarja

1. Pogodbenici sodelujeta zlasti z namenom:

- izboljšanja učinkovitosti politik in ukrepov proti preskrbi in nedovoljenemu prometu z mamili in psihotropnimi snovmi ter zmanjšanju zlorabe teh proizvodov,

- spodbujanja skupnih dejavnosti za zmanjšanje povpraševanja,

- preprečevanja uporabe finančnih sistemov pogodbenic za pranje prihodkov, ki izhajajo iz kriminalnih dejavnosti na splošno in zlasti iz prometa s prepovedanimi drogami.

2. Sodelovanje poteka v obliki izmenjave informacij in po potrebi v obliki skupnih dejavnosti na naslednjih področjih:

- oblikovanje in izvajanje nacionalne zakonodaje,

- spremljanje trgovine s predhodnimi sestavinami,

- ustanavljanje socialnih in zdravstvenih ustanov in informacijskih sistemov ter izvajanje ustreznih projektov, vključno s projekti usposabljanja in raziskovalnimi projekti,

- izvajanje najvišjih možnih mednarodnih standardov v zvezi z bojem proti pranju denarja in zlorabo kemičnih predhodnih sestavin, zlasti tistih, ki sta jih sprejeli Projektna skupina za finančno ukrepanje (FATF) in Projektna skupina za kemično delovanje (CATF).

3. Pogodbenici ob upoštevanju svoje zakonodaje skupaj določita ustrezne strategije in metode sodelovanja za uresničitev teh ciljev. O svojih dejavnostih, ki jih ne izvajata skupaj, se posvetujeta in se v zvezi z njimi tesno usklajujeta.

V teh dejavnostih lahko v okviru svojih pooblastil sodelujejo tudi ustrezni organi javnega in zasebnega sektorja, ob sodelovanju s pristojnimi organi Izraela, Skupnosti in držav članic.

Člen 57

Migracije

Pogodbenici sodelujeta zlasti z namenom:

- določitve področij skupnega interesa v zvezi s politiko priseljevanja,

- povečanja učinkovitosti ukrepov, katerih cilj je preprečiti ali brzdati nezakonite migracijske tokove.

NASLOV VII

SODELOVANJE NA PODROČJU AVDIOVIZUALNIH IN KULTURNIH ZADEV, INFORMACIJ IN KOMUNIKACIJ

Člen 58

1. Pogodbenici se zavezujeta, da bosta spodbujali sodelovanje na avdiovizualnem področju, ki bo potekalo v medsebojno korist.

2. Pogodbenici poiščeta možnosti za vključitev Izraela v pobude Skupnosti na tem področju in s tem omogočita sodelovanje na področjih, kot so koprodukcija, usposabljanje in izobraževanje, razvoj in distribucija.

Člen 59

Pogodbenici spodbujata sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja in izmenjave mladine. Področja sodelovanja lahko vključujejo zlasti: izmenjavo mladine, sodelovanje med univerzami in drugimi ustanovami za izobraževanje in usposabljanje, jezikovno usposabljanje, prevajanje in druge oblike spodbujanja boljšega medsebojnega razumevanja njunih kultur.

Člen 60

Pogodbenici spodbujata kulturno sodelovanje. Področja sodelovanja lahko vključujejo zlasti prevajanje, izmenjavo umetniških del in umetnikov, ohranjanje in restavriranje zgodovinskih in kulturnih spomenikov in krajev, usposabljanje oseb, ki delajo na področju kulture, organizacijo evropsko naravnanih kulturnih prireditev, izboljšanje medsebojnega ozaveščanja in razširjanje informacij o vidnejših kulturnih prireditvah.

Člen 61

Pogodbenici spodbujata dejavnosti na področju informacij in komunikacij, ki so v medsebojnem interesu.

Člen 62

Sodelovanje se izvaja zlasti z:

(a) rednim dialogom med pogodbenicama;

(b) redno izmenjavo informacij in idej na posameznem področju sodelovanja, vključno s srečanji uradnikov in strokovnjakov;

(c) svetovanjem, prenosom strokovnega znanja in izkušenj in usposabljanjem;

(d) izvajanjem skupnih akcij, kot so seminarji in delavnice;

(e) tehnično in upravno pomočjo ter pomočjo na področju pravne ureditve;

(f) razširjanjem informacij o sodelovanju.

NASLOV VIII

SOCIALNE ZADEVE

Člen 63

1. Med pogodbenicama poteka dialog o vseh vidikih, ki so v medsebojnem interesu. V okviru dialoga se obravnavajo zlasti vprašanja v zvezi s socialnimi težavami postindustrijskih družb, kot so brezposelnost, rehabilitacija invalidov, enako obravnavanje moških in žensk, delovni odnosi, poklicno usposabljanje, varnost in higiena pri delu itn.

2. Sodelovanje bo potekalo preko srečanj strokovnjakov, seminarjev in delavnic.

Člen 64

1. Za usklajevanje režimov socialne varnosti izraelskih delavcev, ki so zakonito zaposleni na ozemlju države članice, in njihovih družinskih članov, ki tam zakonito bivajo, se uporabljajo naslednje določbe, ob upoštevanju pogojev in načinov, ki veljajo v posamezni državi članici:

- vse zavarovalne dobe, zaposlitve ali bivanja teh delavcev v različnih državah članicah se seštevajo za uveljavljanje pravice do starostne, invalidske pokojnine in pokojnine po preživelih družinskih članih in dodatkov ter za namene zdravstvene oskrbe delavcev in njihovih družin,

- vse pokojnine in dodatki za starost, za preživele družinske člane, nesreče pri delu, poklicne bolezni ali invalidnost, razen plačil, za katere se ne plačujejo prispevki, se brezplačno prenesejo v Izrael po stopnji, ki se uporablja na podlagi zakonodaje zavezane države članice oziroma zavezanih držav članic,

- zadevni delavci prejmejo družinske dodatke za zgoraj omenjene člane svojih družin.

2. Izrael priznava delavcem, ki so državljani države članice in zakonito zaposleni na njegovem ozemlju, in njihovim družinskim članom, ki tam zakonito bivajo, podobno obravnavo, kot je opredeljena v drugi in tretji alinei odstavka 1, ob upoštevanju pogojev in načinov, ki veljajo v Izraelu.

Člen 65

1. Pridružitveni svet sprejme sklep glede določb za izvajanje ciljev iz člena 64.

2. Pridružitveni svet sprejme sklep glede načinov upravnega sodelovanja za zagotovitev potrebnega ravnanja in nadzora nad izvajanjem določb, ki jih vsebuje odstavek 1.

Člen 66

Določbe, ki jih Pridružitveni svet sprejme v skladu s členom 65, ne vplivajo na pravice in obveznosti, ki izhajajo iz dvostranskih sporazumov med Izraelom in državami članicami, kadar ti sporazumi predvidevajo ugodnejšo obravnavo državljanov Izraela ali državljanov držav članic.

NASLOV IX

INSTITUCIONALNE, SPLOŠNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 67

Ustanovi se Pridružitveni svet, ki se sestaja na ministrski ravni enkrat letno in kadar to zahtevajo okoliščine, na pobudo njegovega predsednika in v skladu s pogoji, določenimi v njegovem poslovniku. Pridružitveni svet preučuje vsa pomembna vprašanja, ki izhajajo iz tega sporazuma, in vsa druga dvostranska ali mednarodna vprašanja, ki so v medsebojnem interesu.

Člen 68

1. Pridružitveni svet sestavljajo člani Sveta Evropske unije in člani Komisije Evropskih skupnosti na eni strani ter člani Vlade Države Izrael na drugi strani.

2. Pridružitveni svet določi svoj poslovnik.

3. Člani Pridružitvenega sveta se lahko dogovorijo, da jih v skladu z določbami njegovega poslovnika zastopajo namestniki.

4. Pridružitvenemu svetu izmenično predsedujeta član Sveta Evropske unije in član Vlade Države Izrael v skladu z določbami njegovega poslovnika.

Člen 69

1. Za doseganje ciljev sporazuma je Pridružitveni svet pooblaščen za sprejemanje sklepov v primerih, predvidenih v sporazumu.

Ti sklepi so zavezujoči za pogodbenici, ki sprejmeta potrebne ukrepe za njihovo izvajanje. Pridružitveni svet lahko oblikuje tudi ustrezna priporočila.

2. Pridružitveni svet oblikuje svoje sklepe in priporočila s soglasjem med pogodbenicama.

Člen 70

1. Ob upoštevanju pooblastil Pridružitvenega sveta se ustanovi Pridružitveni odbor, ki je odgovoren za izvajanje sporazuma.

2. Pridružitveni svet lahko v celoti ali deloma prenese na Pridružitveni odbor katero koli svoje pooblastilo.

Člen 71

1. Pridružitveni odbor, ki se sestaja na ravni uradnikov, sestavljajo predstavniki članov Sveta Evropske unije in članov Komisije Evropskih skupnosti na eni strani ter predstavniki Vlade Države Izrael na drugi strani.

2. Pridružitveni odbor določi svoj poslovnik.

3. Pridružitvenemu odboru izmenično predsedujeta predstavnik Predsedstva Sveta Evropske unije in predstavnik Vlade Države Izrael.

Člen 72

1. Pridružitveni odbor je pooblaščen za sprejemanje sklepov glede upravljanja sporazuma kot tudi na tistih področjih, kjer je Pridružitveni svet nanj prenesel svoja pooblastila.

Ti sklepi so zavezujoči za pogodbenici, ki sprejmeta potrebne ukrepe za njihovo izvajanje.

2. Pridružitveni odbor oblikuje svoje sklepe s soglasjem med pogodbenicama.

Člen 73

Pridružitveni svet lahko ustanovi kakršno koli delovno skupino ali telo, potrebno za izvajanje sporazuma.

Člen 74

Pridružitveni svet sprejme vse potrebne ukrepe za olajšanje sodelovanja in stikov med Evropskim parlamentom in knesetom Države Izrael ter med Ekonomsko-socialnim odborom Skupnosti in Ekonomsko-socialnim svetom Izraela.

Člen 75

1. Vsaka pogodbenica lahko Pridružitvenemu svetu predloži kateri koli spor v zvezi z uporabo ali razlago tega sporazuma.

2. Pridružitveni svet lahko reši spor s sklepom.

3. Pogodbenici se obvežeta, da bosta sprejeli ukrepe za izvajanje sklepa iz odstavka 2.

4. Če spora ni mogoče rešiti v skladu z odstavkom 2, lahko vsaka pogodbenica obvesti drugo pogodbenico o imenovanju razsodnika; druga pogodbenica mora nato v dveh mesecih imenovati drugega razsodnika. Za uporabo tega postopka se Skupnost in države članice štejejo kot ena stranka v sporu.

Pridružitveni svet imenuje tretjega razsodnika.

Razsodniki sprejemajo sklepe z večino glasov.

Vsaka stranka v sporu mora sprejeti potrebne ukrepe za izvajanje sklepa razsodnikov.

Člen 76

Nobena določba tega sporazuma ne preprečuje pogodbenici, da sprejme kakršne koli ukrepe:

(a) ki se ji zdijo potrebni za preprečevanje razkrivanja informacij, ki so v nasprotju z njenimi bistvenimi varnostnimi interesi;

(b) ki se nanašajo na proizvodnjo ali trgovino z orožjem, strelivom ali vojaškim materialom ali na raziskave, razvoj ali proizvodnjo, ki so nujno potrebne za obrambne namene, pod pogojem, da takšni ukrepi ne poslabšujejo pogojev konkurence pri izdelkih, ki nimajo izrecno vojaškega namena;

(c) ki se ji zdijo bistveni za lastno varnost v primeru resnih notranjih nemirov, ki vplivajo na ohranjanje zakonitosti in reda, v času vojne ali resne mednarodne napetosti, ki pomeni nevarnost vojne, ali z namenom, da izpolni obveznosti, ki jih je sprejela za ohranjanje miru in mednarodne varnosti.

Člen 77

Na področjih, ki jih zajema ta sporazum, in brez vpliva na katere koli posebne določbe tega sporazuma:

- režimi, ki jih Izrael uporablja glede Skupnosti, ne smejo povzročati diskriminacije med državami članicami, njihovimi državljani, ali njihovimi družbami ali podjetji,

- režimi, ki jih Skupnost uporablja glede Izraela, ne smejo povzročati diskriminacije med izraelskimi državljani ali njegovimi družbami ali podjetji.

Člen 78

V zvezi z neposrednim obdavčenjem nobena določba sporazuma nima za posledico:

- razširjanja fiskalnih ugodnosti, ki jih katera koli od pogodbenic priznava po kakršnem koli mednarodnem sporazumu oziroma dogovoru, ki jo zavezuje,

- preprečitve sprejetja ali uporabe s strani katere koli pogodbenice kakršnega koli ukrepa, katerega cilj je preprečevanje davčne utaje ali izogibanja davkom,

- nasprotovanja pravici katere koli pogodbenice, da uporablja ustrezne določbe svoje davčne zakonodaje za davkoplačevalce, ki glede na kraj svojega prebivališča niso v enakem položaju.

Člen 79

1. Pogodbenici sprejmeta vse splošne ali posebne ukrepe, potrebne za izpolnjevanje svojih obveznosti iz sporazuma. Poskrbita, da se dosežejo cilji, določeni s sporazumom.

2. Če katera od pogodbenic meni, da druga pogodbenica ni izpolnila kake obveznosti iz tega sporazuma, lahko sprejme ustrezne ukrepe. Preden to stori, predloži Pridružitvenemu svetu, razen v posebno nujnih primerih, vse ustrezne informacije, potrebne za temeljito preučitev razmer z namenom, da se poišče rešitev, ki je sprejemljiva za pogodbenici.

Pri izbiri ukrepov imajo prednost tisti, ki najmanj ovirajo delovanje Sporazuma.

O teh ukrepih je treba takoj obvestiti Pridružitveni svet in se v njem posvetovati, če druga pogodbenica to zahteva.

Člen 80

Protokoli 1 do 5 in priloge I do VII so sestavni del tega sporazuma. Izjave in izmenjave pisem so v Sklepni listini, ki je sestavni del tega sporazuma.

Člen 81

Za namene tega sporazuma izraz "pogodbenici" pomeni Skupnost ali države članice ali Skupnost in države članice, v skladu z njihovimi pooblastili, na eni strani in Izrael na drugi strani.

Člen 82

Sporazum je sklenjen za nedoločen čas.

Vsaka pogodbenica lahko sporazum odpove z uradnim obvestilom drugi pogodbenici. Sporazum preneha veljati šest mesecev po datumu takega uradnega obvestila.

Člen 83

Ta sporazum se uporablja na ozemljih, na katerih se uporabljata Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti in Evropske skupnosti za premog in jeklo, pod pogoji, določenimi v tej pogodbi, na eni strani in na ozemlju Države Izrael na drugi strani.

Člen 84

Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih v danskem, nizozemskem, angleškem, finskem, francoskem, nemškem, grškem, italijanskem, portugalskem, španskem, švedskem in hebrejskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno, in se deponira pri Generalnem sekretariatu Sveta Evropske unije.

Člen 85

Ta sporazum pogodbenici odobrita v skladu s svojimi lastnimi postopki.

Ta sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca, ki sledi datumu, ko se pogodbenici uradno obvestita, da so končani postopki iz prvega odstavka.

Z začetkom veljavnosti tega sporazuma se z njim nadomesti Sporazum med Evropsko skupnostjo in Državo Izrael ter Sporazum med državami članicami Evropske skupnosti za premog in jeklo na eni strani in Državo Izrael na drugi strani, podpisana v Bruslju 11. maja 1975.

+++++ TIFF +++++

Hecho en Bruselas, el veinte de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende november nitten hundrede og femoghalvfems.Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten November neunzehnhundertfünfundneunzig.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε.Done at Brussels on the twentieth day of November in the year one thousand, nine hundred and ninety-five.Fait à Bruxelles, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.Fatto a Bruxelles, addì venti novembre millenovecentonovantacinque.Gedaan te Brussel, de twintigste november negentienhonderdvijfennegentig.Feito em Bruxelas, em vinte de Novembro de mil novecentos e noventa e cinco.Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.Som skedde i Bryssel den tjugonde november nittonhundranittiofem.

Pour le Royaume de BelgiqueVoor het Koninkrijk BelgiëFür das Königreich Belgien

+++++ TIFF +++++

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franstalige Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

+++++ TIFF +++++

Für die Bundesrepublik Deutschland

+++++ TIFF +++++

Για την Ελληνική Δημοκρατία

+++++ TIFF +++++

Por el Reino de España

+++++ TIFF +++++

Pour la République française

+++++ TIFF +++++

Thar cheann na hÉireannFor Ireland

+++++ TIFF +++++

Per la Repubblica italiana

+++++ TIFF +++++

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

+++++ TIFF +++++

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

+++++ TIFF +++++

Für die Republik Österreich

+++++ TIFF +++++

Pela República Portuguesa

+++++ TIFF +++++

Suomen tasavallan puolesta

+++++ TIFF +++++

För Konungariket Sverige

+++++ TIFF +++++

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

+++++ TIFF +++++

Por las Comunidades EuropeasFor De Europæiske FællesskaberFür die Europäischen GemeinschaftenΓια τις Ευρωπαϊκές ΚοινότητεςFor the European CommunitiesPour les Communautés européennesPer le Comunità europeeVoor de Europese GemeenschappenPelas Comunidades EuropeiasEuroopan yhteisöjen puolestaPå Europeiska gemenskapernas vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

[1] Sporazum, sestavljen v enajstih uradnih jezikih Evropske unije (španščini, danščini, nemščini, grščini, angleščini, francoščini, italijanščini, nizozemščini, portugalščini, finščini, švedščini), je bil objavljen v UL L 147, 21.6.2000, str. 3.Različice v češkem, estonskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, poljskem, slovaškem in slovenskem jeziku so objavljene v pričujočem zvezku Posebne izdaje 2004.

--------------------------------------------------

SEZNAM PRILOG

Priloga I | Seznam izdelkov iz člena 7 |

Priloga II | Seznam izdelkov iz člena 9 |

Priloga III | Seznam izdelkov iz člena 9 |

Priloga IV | Seznam izdelkov iz člena 9(2) |

Priloga V | Seznam izdelkov iz člena 9 |

Priloga VI | Seznam izdelkov, za katere veljajo koncesije iz člena 9(6) |

Priloga VII | Pravice intelektualne, industrijske in poslovne lastnine iz člena 39 |

--------------------------------------------------

PRILOGA I

SEZNAM IZDELKOV IZ ČLENA 7

Oznaka KN | Poimenovanje |

ex3502 | Albumini, albuminati in drugi albuminski derivati: |

ex350210 | – Jajčni albumin: |

– – Drugo: |

35021091 | – – – Posušen (na primer v lističih, kosmičih, prahu) |

35021099 | – – – Drugo |

ex350290 | – Drugo: |

– – Albumini, razen jajčnega albumina: |

– – – Mlečni albumin (laktoalbumin): |

35029051 | – – – – Posušen (na primer v lističih, luskah, kosmičih, prahu) |

35029059 | – – – – Drugo |

--------------------------------------------------

PRILOGA II

SEZNAM IZDELKOV IZ ČLENA 9

Oznaka KN | Poimenovanje |

0403 | Pinjenec, kislo mleko in kisla smetana, jogurt, kefir in drugo fermentirano ali kislo mleko in smetana, koncentrirano ali ne, ali ki vsebuje dodan sladkor ali druga sladila, ali aromatizirano ali ki vsebuje dodano sadje, oreške ali kakav: |

04031051 do04031099 | – Jogurt, aromatiziran ali ki vsebuje dodano sadje, oreške ali kakav |

04039071 do04039099 | – Drugo, aromatizirano ali ki vsebuje dodano sadje, oreške ali kakav |

07104000 | Sladka koruza (termično neobdelana ali termično obdelana s paro ali kuhanjem v vodi), zmrznjena |

07119030 | Sladka koruza, začasno konzervirana (npr.: z žveplovim dioksidom, v slanici, žveplani vodi ali drugih raztopinah za konzerviranje), vendar kot takšna neprimerna za takojšnjo porabo |

ex1517 | Margarina; užitne mešanice ali preparati iz masti ali olj živalskega ali rastlinskega izvora ali frakcij različnih masti ali olj iz tega poglavja, razen užitnih masti ali olj in njihovih frakcij iz tar. št. 1516: |

15171010 | – Margarina, razen tekoče margarine, ki vsebuje več kot 10 mas. % do vključno 15 mas. % mlečnih maščob |

15179010 | – Drugo, ki vsebuje več kot 10 mas. % do vključno 15 mas. % mlečnih maščob |

ex1704 | Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), ki ne vsebujejo kakava; razen ekstrakt sladke koreninice, ki vsebuje 10 mas. % saharoze ali več, vendar ne vsebuje drugih dodatkov, iz oznake KN 17049010 |

1806 | Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav |

ex1901 | Sladni ekstrakt; živila iz moke, drobljencev, zdroba, škroba in sladnega ekstrakta, ki ne vsebujejo kakava ali ga vsebujejo manj kot 50 mas. %, preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu; živila iz izdelkov iz tar. št. 0401 do 0404, ki ne vsebujejo kakava ali ga vsebujejo manj kot 10 mas. %, preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu, razen proizvodov iz oznake KN 19019091 |

ex1902 | Testenine, razen polnjenih testenin iz oznak KN 19022010 in 19022030; kuskus, pripravljen ali nepripravljen |

1903 | Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba v obliki kosmičev, kaše, zrnc, perl in podobno |

1904 | Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih izdelkov (npr. koruzni kosmiči); žita (razen koruze), v obliki zrn, predkuhana ali drugače pripravljena |

1905 | Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z dodatkom kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule primerne za farmacevtsko uporabo, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni izdelki |

20019030 | Sladka koruza (Zea Mays var. saccharata), pripravljena ali konzervirana v kisu ali ocetni kislini |

20019040 | Jam, sladek krompir in podobni užitni deli rastlin, ki vsebujejo 5 mas. % ali več škroba, pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini |

20041091 | Krompir v obliki moke, zdroba ali kosmičev, pripravljen ali konzerviran drugače, kot v kisu ali ocetni kislini, zamrznjen |

20049010 | Sladka koruza (Zea Mays var. saccharata), pripravljena ali konzervirana drugače, kot v kisu ali ocetni kislini, zamrznjena |

20052010 | Krompir v obliki moke, zdroba ali kosmičev, pripravljen ali konzerviran drugače, kot v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjen |

20058000 | Sladka koruza (Zea Mays var. saccharata), pripravljena ali konzervirana drugače, kot v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjena |

20089245 | Pripravki tipa müsli na osnovi nepraženih žitnih kosmičev |

20089985 | Koruza, razen sladke koruze (Zea mays var. saccharata), drugače pripravljena ali konzervirana, ki ne vsebujejo dodanega alkohola ali dodanega sladkorja |

20089991 | Jam, sladek krompir in podobni užitni deli rastlin, ki vsebujejo 5 mas. % ali več škroba, drugače pripravljeni ali konzervirani, ki ne vsebujejo dodanega alkohola ali dodanega sladkorja |

21011098 | Pripravki na osnovi kave |

21012098 | Pripravki na osnovi pravega čaja ali maté čaja |

21013019 | Praženi kavni nadomestki, razen pražene cikorije |

21013099 | Ekstrakti, esence in koncentrati praženih kavnih nadomestkov, razen tistih iz pražene cikorije |

21021031 do21021039 | Pekovski kvas |

ex2103 | Pripravki za omake in pripravljene omake: |

– – – Majoneza |

2105 | Sladoled in druge ledene sladice, ki vsebujejo kakav ali ne |

ex2106 | Živila, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu, razen tistih iz oznak KN 21061020 in 21069092 ter razen aromatiziranih ali obarvanih sladkornih sirupov |

| Brezalkoholne pijače, razen sadnih ali zelenjavnih sokov iz oznake KN 2009, ki vsebujejo proizvode iz oznak KN 0401 do 0404 ali maščob, pridobljenih iz proizvodov iz oznak KN 0401 do 0404 |

29054300 | Manitol |

290544 | D-glucitol (sorbitol) |

ex350510 | Dekstrini in drugi modificirani škrobi, razen esterificiranih in eterificiranih škrobov iz oznake KN 35051050 |

350520 | Lepila na osnovi škrobov ali na osnovi dekstrina ali drugih modificiranih škrobov |

380910 | Sredstva za dodelavo, nosilci barv, sredstva za pospeševanje barvanja in fiksiranje barvil ter drugi proizvodi in preparati (npr.: sredstva za apreturo in jedkanje), ki se uporabljajo v tekstilni, papirni, usnjarski in podobnih industrijah, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu |

382360 | Sorbitol, razen sorbitola iz oznake KN 290544 |

--------------------------------------------------

PRILOGA III

SEZNAM IZDELKOV IZ ČLENA 9

Oznaka KN | Poimenovanje blaga | Dajatev, ki se uporablja [1] |

3501 | Kazein, kazeinati in drugi kazeinski derivati; kazeinska lepila: | |

350110 | – Kazein: | |

35011010 | – – Za proizvodnjo regeneriranih tekstilnih vlaken [2] | 0 % |

35011050 | – – Za industrijsko rabo, razen za proizvodnjo hrane ali krme [2] | 3 % |

35011090 | – – Drugo | 12 % |

350190 | – Drugo: | |

35019090 | – – Drugo | 8 % |

[1] Kadar dajatve, določene v tem stolpcu, presegajo dajatve, notificirane v GATT, se bodo uporabljale slednje stopnje.

[2] Za vnos pod to podštevilko veljajo pogoji, navedeni v ustreznih določbah Skupnosti.

--------------------------------------------------

PRILOGA IV

SEZNAM IZDELKOV IZ ČLENA 9(2)

Oznaka KN | Poimenovanje |

| |

1902 | | Testenine in kuskus: |

| A | – Iz trde pšenice (durum) |

| B | – Drugo |

190510 | | Hrustljavi kruh |

19052090 | | Medenjaki in podobni izdelki, ne posebej za diabetike: |

| A | – Ki glede na skupno vsebnost moke vsebujejo nad 15 mas. % moke iz žit, razen pšenice |

| B | – Drugo |

ex3000 | A | – Vaflji in oblati: |

| A1 | – – Nepolnjeni, prevlečeni ali neprevlečeni: |

| A1a | – – – Ki glede na celotno vsebnost moke vsebujejo nad 15 mas. % moke iz žit, razen pšenice |

| A1b | – – – Drugo |

| A2 | – – Drugo: |

| A2a | – – – Ki vsebujejo najmanj 1,5 % mlečnih maščob ali najmanj 2,5 % mlečnih beljakovin |

| A2b | – – – Drugo |

19054010 | | Prepečenec, ki vsebuje dodan sladkor, med, druga sladila, jajca, maščobe, sir, sadje, kakav ali podobno: |

| A | – Ki glede na celotno vsebnost moke vsebuje nad 15 mas. % moke iz žit, razen pšenice |

| B | – Drugo |

1905 | | |

ex3000 + 9019 | B | – Drugi pekovski izdelki, ki vsebujejo dodan sladkor, med, druga sladila, jajca, maščobe, sir, sadje, kakav ali podobno: |

| B1 | – – Ki vsebujejo najmanj 10 mas. % dodanih jajc |

| B2 | – – Ki vsebujejo suho sadje ali oreške: |

| B2a | – – – Ki vsebujejo najmanj 1,5 % mlečnih maščob ali najmanj 2,5 % mlečnih beljakovin; glej Prilogo V |

| B2b | – – – Drugo: |

| B3 | – – Ki vsebujejo manj kot 10 mas. % dodanega sladkorja in ne vsebujejo dodanih jajc; suhega sadja ali oreškov: |

| B3a(i) | – – – – Ki glede na celotno vsebnost moke vsebujejo nad 15 mas. % moke iz žit, razen pšenice |

| B3a(ii) | – – – – Drugo |

| B3b | – – – Drugo: |

| B3b(i) | – – – – – Ki glede na celotno vsebnost moke vsebujejo nad 15 mas. % moke iz žit, razen pšenice |

| B3b(ii) | – – – – Drugo |

| B4 | – – Drugo: |

| B4a | – – – Ki vsebujejo najmanj 1,5 % mlečnih maščob ali najmanj 2,5 % mlečnih beljakovin; glej Prilogo V |

| B4b | – – – Drugo |

2105 | | Sladoled in druge ledene sladice, ki vsebujejo kakav ali ne: |

| A | – Ki ne vsebujejo mlečnih maščob ali ki vsebujejo manj kot 3 mas. % takih maščob |

| B | – Ki vsebujejo 3 mas. % ali več, vendar manj kot 7 mas. % mlečnih maščob |

| C | – Ki vsebujejo 7 mas. % ali več mlečnih maščob |

ex22071050 | | Alkohol, dobljen iz grozdja ali vina iz grozdja, z vsebnostjo alkohola 80 vol. % ali več, ki se uporablja v proizvodnji alkoholnih pijač |

ex1099 | | Alkohol, dobljen iz grozdja ali vina iz grozdja, z vsebnostjo alkohola 80 vol. % ali več, drug |

ex220820 | | Žganja, dobljena z destilacijo vina iz grozdja ali grozdnih tropin, katerih cena znaša do 0,05 USD za cl in ki vsebujejo manj kot 17 vol. % alkohola |

35021000 | | Jajčni albumin: |

| A | – Suh |

| B | – Drugo |

--------------------------------------------------

PRILOGA V

SEZNAM IZDELKOV IZ ČLENA 9

Izraelska carinska oznaka | Poimenovanje blaga | Dajatev, ki se uporablja [1] |

1704 | Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), ki ne vsebujejo kakava: | |

170410 | – Žvečilni gumi, prevlečen s sladkorjem ali ne: | |

– – Ki vsebuje 60 mas. % ali več saharoze (vključno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza) | |

– – Drugo | USD0,075/kg [2] |

170490 | – Drugo | |

– – Drugo | |

1806 | Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav | 0 % |

| Živila iz moke, zdroba, škroba ali sladnega ekstrakta, ki se uporabljajo za otroško prehrano ali za dietetične ali kulinarične namene, ki vsebujejo manj kot 50 mas. % kakava, razen dietetičnih pripravkov iz sojine moke, ki vsebujejo sojino olje in druga rastlinska olja, ogljikove hidrate in sol, in dietetičnih pripravkov na osnovi moke brez glutena: | |

19011020 | – Iz moke, zdroba, škroba ali sladnega ekstrakta | 8 % |

19012020 | – Iz moke, zdroba, škroba ali sladnega ekstrakta | 8 % |

19019030 | – Iz moke, zdroba, škroba ali sladnega ekstrakta | 8 % |

20041010 | – Proizvodi iz moke ali zdroba | 8 % |

20049010 | – Proizvodi iz moke ali zdroba | 8 % |

20052010 | – Proizvodi iz moke ali zdroba | 8 % |

20054010 | – Proizvodi iz moke ali zdroba | 8 % |

20055910 | – Proizvodi iz moke ali zdroba | 8 % |

20059010 | – Proizvodi iz moke ali zdroba | 8 % |

21039020 | – Iz moke, zdroba, škroba ali sladnega ekstrakta | 8 % |

21041010 | – Iz moke, zdroba, škroba ali sladnega ekstrakta | 8 % |

190410 | Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih izdelkov | 8 % |

3505 | Dekstrini in drugi modificirani škrobi (npr. preželatinizirani in estrificirani škrobi); lepila na osnovi škrobov ali na osnovi dekstrina in drugih modificiranih škrobov, razen škrobov: | |

350510 | – Dekstrini in drugi modificirani škrobi: | |

35051030 | – – Škrobi, esterificirani ali eterificirani | 8 % |

35051090 | – – Drugi modificirani škrobi in dekstrini | 8 % |

35052000 | – – Lepila | 8 % |

[1] Kadar dajatve, določene v tem stolpcu, presegajo dajatve, notificirane v GATT, se bodo uporabljale slednje stopnje.

[2] V okviru letne kvote 5000 ton se ta dajatev zniža na 0,0375 USD/kg.

--------------------------------------------------

PRILOGA VI

SEZNAM IZDELKOV, ZA KATERE VELJAJO KONCESIJE IZ ČLENA 9(6)

Tabela 1: Za uvoz naslednjega blaga s poreklom iz Izraela v Skupnost veljajo koncesije, določene spodaj

Oznaka KN | Poimenovanje blaga | Letna kvota (v tonah) | Koncesija v mejah kvote |

| Sladka koruza, zamrznjena | 10600 [1] | 30 % znižanje kmetijske komponente |

| Sladka koruza, nezamrznjena | 5400 [2] | 30 % znižanje kmetijske komponente |

17049030 | Bela čokolada | 100 | 30 % znižanje kmetijske komponente |

1806 | Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav | 2500 | 15 % znižanje kmetijske komponente |

| Hrana za dojenčke, ki vsebuje mleko in mlečne izdelke | 100 | 30 % znižanje kmetijske komponente |

1904 | Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih izdelkov (npr. koruzni kosmiči); žita (razen koruze), v obliki zrn, predkuhana ali drugače pripravljena | 200 | 30 % znižanje kmetijske komponente |

1905 | Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z dodatkom kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule, primerne za farmacevtsko uporabo, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni izdelki | 3200 | 30 % znižanje kmetijske komponente |

Tabela 2: Za uvoz naslednjega blaga s poreklom iz Skupnosti v Izrael veljajo koncesije, določene spodaj

Oznaka KN | Poimenovanje blaga | Letna kvota (v tonah) | Koncesija v mejah kvote |

1902 | Testenine | neomejeno | Zavezujoča kmetijska komponenta v višini 0,25 USD/kg |

ex1905 | Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z dodatkom kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule primerne za farmacevtsko uporabo, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni izdelki: | neomejeno | Zavezujoča v višini 0,10 USD/kg |

– ki ne vsebujejo mlečnih izdelkov |

ex1905 | Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z dodatkom kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule primerne za farmacevtsko uporabo, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni izdelki: | neomejeno | Zavezujoča v višini 0,25 USD/kg |

– ki vsebujejo mlečne izdelke |

2105 | Sladoled | 500 | 30 % znižanje kmetijske komponente |

ex220710 | Nedenaturiran etilni alkohol, dobljen iz grozdja ali vina iz grozdja, z vsebnostjo alkohola 80 vol. % ali več, ki se uporablja v proizvodnji alkoholnih pijač ali ne | neomejeno | Zavezujoča v višini 2,75 USD/liter alkohola |

ex220820 | Žganja, dobljena z destilacijo vina iz grozdja ali grozdnih tropin z vsebnostjo alkohola 17 vol. % ali več, katerih cena ni višja od 0,05 USD za cl | neomejeno | Zavezujoča v višini 2,75 USD/liter alkohola |

ex220820 | Žganja, dobljena z destilacijo vina iz grozdja ali grozdnih tropin z vsebnostjo alkohola 17 vol. % ali več, katerih cena ni višja od 0,05 USD za cl | 2000 hpa [3] | Zavezujoča v višini 0 % |

320510 | Jajčni albumin | 50 | Oprostitev kmetijske komponente |

neomejeno | Zavezujoča v višini 2 USD/kg |

[1] Ta kvota se bo znižala na 9275 ton za prvo leto izvajanja te koncesije in na 9940 ton za drugo leto.

[2] Ta kvota se bo znižala na 4725 ton za prvo leto izvajanja te koncesije in na 5060 ton za drugo leto.

[3] Hektolitrov čistega alkohola.

--------------------------------------------------

PRILOGA VII

PRAVICE INTELEKTUALNE, INDUSTRIJSKE IN POSLOVNE LASTNINE IZ ČLENA 39

1. Do konca tretjega leta po začetku veljavnosti sporazuma Izrael pristopi k naslednjim večstranskim konvencijam o pravicah intelektualne, industrijske in poslovne lastnine, katerih pogodbenice so države članice ali jih države članice de facto uporabljajo:

- Bernska konvencija za varstvo književnih in umetniških del (Pariški akt, 1971),

- Madridski sporazum o mednarodnem registriranju znamk (Stockholmska listina, 1967, dopolnjena v letu 1979),

- Protokol v zvezi z Madridskim sporazumom o mednarodnem registriranju znamk (Madrid, 1989),

- Budimpeštanska pogodba o mednarodnem priznanju depozita mikroorganizmov za namene postopkov patentiranja (1977, spremenjena v letu 1980),

- Pogodba o sodelovanju na področju patentov (Washington 1970, dopolnjena v letu 1979 in spremenjena v letu 1984).

Pridružitveni svet lahko sprejme sklep, da se ta odstavek uporablja tudi za druge večstranske konvencije s tega področja.

2. Izrael do konca drugega leta po začetku veljavnosti sporazuma ratificira Mednarodno konvencijo za varstvo izvajalcev, proizvajalcev fonogramov in radiodifuznih organizacij (Rim, 1961).

3. Pogodbenici potrjujeta pomen, ki ga pripisujeta obveznostim, ki izhajajo iz naslednjih večstranskih konvencij:

- Pariška konvencija za varstvo industrijske lastnine (Stockholmska listina, 1967, dopolnjena v letu 1979),

- Nicejski sporazum o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk (Ženeva 1977, spremenjen v letu 1979),

- Mednarodna konvencija o varstvu novih sort rastlin (UPOV) (Ženevska listina, 1991).

--------------------------------------------------

SEZNAM PROTOKOLOV

Protokol 1 | o režimih, ki se uporabljajo pri uvozu kmetijskih proizvodov s poreklom iz Izraela v Skupnost |

Protokol 2 | o režimih, ki se uporabljajo pri uvozu kmetijskih proizvodov s poreklom iz Skupnosti v Izrael |

Protokol 3 | o varstvu rastlin |

Protokol 4 | o opredelitvi pojma "izdelki s poreklom" in načinih upravnega sodelovanja |

Protokol 5 | o medsebojni pomoči med upravnimi organi pri carinskih zadevah |

--------------------------------------------------

PROTOKOL 1

o režimih, ki se uporabljajo pri uvozu kmetijskih proizvodov s poreklom iz Izraela v Skupnost

1. Proizvodi s poreklom iz Izraela, našteti v Prilogi, se uvažajo v Skupnost pod pogoji, navedenimi v nadaljevanju in v Prilogi.

2. (a) Carine se bodisi odpravijo ali znižajo, kot je navedeno v stolpcu "A".

(b) Za nekatere proizvode, za katere skupna carinska tarifa predvideva uporabo dajatve ad valorem in posebne dajatve, se stopnje znižanja, navedene v stolpcih "A" in "C", uporabljajo samo za dajatev ad valorem. Za proizvode iz oznak 020722, 020742 in 220421 pa se znižanja dajatev uporabljajo, kot je navedeno v stolpcu "E".

3. Za nekatere proizvode se carine odpravijo v mejah tarifnih kvot, ki so za vsak proizvod posebej navedene v stolpcu "B".

Za uvožene količine, ki presegajo kvote, se uporabljajo polne ali znižane carine skupne carinske tarife, kot je navedeno v stolpcu "C".

4. Za nekatere proizvode, ki so oproščeni carin, se določijo referenčne količine, kot je navedeno v stolpcu "D".

Če obseg uvoza nekega proizvoda preseže referenčno količino, lahko Skupnost na podlagi letnega pregleda trgovinskih tokov določi zanj tarifno kvoto, ki je po obsegu enaka referenčni količini. V tem primeru se za uvožene količine, ki presegajo kvoto, uporablja polna ali znižana carina skupne carinske tarife, kot je navedeno v stolpcu "C".

5. Za nekatere proizvode, navedene v odstavku 3 in stolpcu "E", se tarifne kvote od 1. januarja 1997 do 1. januarja 2000 povečajo v štirih enakih delih, pri čemer vsak znaša 3 % teh količin.

6. Za nekatere proizvode, razen za tiste, ki so navedeni v odstavkih 3 in 4, lahko Skupnost, kot je navedeno v stolpcu "E", določi referenčno količino, kot je predvideno v odstavku 4, če na podlagi letnega pregleda trgovinskih tokov ugotovi, da bi obseg uvoza proizvoda oziroma proizvodov grozil, da bo povzročil težave na trgu Skupnosti. Če se za proizvod naknadno določi tarifna kvota pod pogoji, določenimi v odstavku 4, se za uvožene količine, ki presegajo kvoto, uporabljajo polne ali znižane carine, kot je navedeno v stolpcu "C".

--------------------------------------------------

PRILOGA

Oznaka KN [2] [3] | Poimenovanje [3] | Znižanje carine MFN [1] ( %) | Obseg tarifne kvote (v tonah) | Znižanje carin za preseženo sedanjo ali možno tarifno kvoto [1] ( %) | Referenčna količina (v tonah) | Posebne določbe |

A | B | C | D | E |

| Purani, nerazrezani na kose, zamrznjeni | glej stolpec E | 1400 | 0 | – | Za 1400 ton se uporabljajo naslednje stopnje dajatve: 170 ECU/t186 ECU/t134 ECU/t93 ECU/t339 ECU/t127 ECU/t230 ECU/t |

| Kosi in odpadki purana razen jeter, zamrznjeni |

02073110 | Mastna jetra gosi | 100 | – | 0 | – | |

| Čebulice in podobno in druge žive rastline | 100 | – | 0 | – | Ob upoštevanju določb Protokola 1, točke 1 do 6 |

060310 | Rezano cvetje in cvetni brsti, sveži | 100 | 19500 | 0 | – | Ob upoštevanju izpolnjevanja pogojev, dogovorjenih z izmenjavo pisem |

ex06031069 | Drugo rezano cvetje in cvetni brsti, sveže, od 1. novembra do 15. aprila | 100 | 5000 | 0 | – | |

06039000 | Posušeno cvetje | 100 | 100 | 0 | – | |

ex06041090 | Mahovi in lišaji, razen jelenovca, sveži | 100 | – | 0 | – | Ob upoštevanju določb Protokola 1, točke 1 do 6 |

060491 | Listje, veje in drugi deli rastlin, sveže | 100 | – | 0 | – | Ob upoštevanju določb Protokola 1, točke 1 do 6 |

06049910 | Listje, preparirano zgolj s sušenjem | 100 | – | 0 | – | Ob upoštevanju določb Protokola 1, točke 1 do 6 |

ex07019051 | Nov krompir, od 1. januarja do 31. marca | 100 | 20000 | 0 | – | Ob upoštevanju določb Protokola 1, točke 1 do 5 |

ex070200 | Paradižnik, svež ali ohlajen | 100 | 1000 | 0 | – | |

| Čebula, od 15. februarja do 15. maja | 100 | 13400 | 60 | – | |

ex07099090 | Divja čebula (Muscari comosum), od 15. februarja do 15. maja | |

ex07049090 | Kitajsko zelje, od 1. novembra do 31. marca | 100 | 1000 | 0 | – | Ob upoštevanju določb Protokola 1, točke 1 do 5 |

ex070511 | Krhkolistna glavnata solata, od 1. novembra do 31. marca | 100 | 300 | 0 | – | Ob upoštevanju določb Protokola 1, točke 1 do 5 |

ex07061000 | Korenje, od 1. januarja do 30. aprila | 100 | 6100 | 40 | – | Ob upoštevanju določb Protokola 1, točke 1 do 5 |

ex07093000 | Jajčevci, od 1. decembra do 30. aprila | 100 | – | 60 | 1440 | |

ex07094000 | Steblasta zelena, od 1. januarja do 30. aprila | 100 | 13000 | 50 | – | |

07096010 | Sladke paprike | 100 | 8900 | 40 | – | |

| Drugo sadje in zelenjava | 100 | 2000 | 0 | – | Ob upoštevanju določb Protokola 1, točke 1 do 5 |

| Bučke, od 1. decembra do konca februarja | 100 | – | 60 | – | Ob upoštevanju določb Protokola 1, točke 1 do 6 |

ex07108059 | Plodovi iz rodu Capsicum, od 15. novembra do 30. aprila | 100 | – | 30 | – | Ob upoštevanju določb Protokola 1, točke 1 do 6 |

07129030 | Sušeni paradižniki | 100 | 100 | 0 | – | |

07129050 | Sušeno korenje | |

07129090 | Sušene vrtnine, drugo | |

08041000 | Dateljni | 100 | – | 0 | – | Ob upoštevanju določb Protokola 1, točke 1 do 6 |

080440 | Avokado | 100 | – | 80 | 37200 | |

08045000 | Guava, mango in mangostin | 100 | – | 40 | – | Ob upoštevanju določb Protokola 1, točke 1 do 6 |

ex080510 | Pomaranče, sveže | 100 | 290000 | 60 | – | |

080520 | Mandarine (vštevši tangerinke in satsuma mandarine), klementine, wilking mandarine in podobni hibridi agrumov, sveži | 100 | 21000 | 60 | – | |

| Mandarine (vključno tangerinke in satsuma mandarine); klementine, wilking mandarine in podobni hibridi agrumov, sveži, od 15. marca do 30. septembra | 100 | 14000 | 0 | – | |

ex080530 | Limone, sveže | 100 | 7700 | 40 | – | |

ex08059030 | Limete, sveže | 100 | 1000 | 0 | – | |

ex080540 | Grenivke, sveže | 100 | – | 80 | – | Ob upoštevanju določb Protokola 1, točke 1 do 6 |

ex08059000 | Kumkvat | 100 | – | 0 | – | Ob upoštevanju določb Protokola 1, točke 1 do 6 |

ex08061029 | Namizno grozdje, sveže, od 15. maja do 15. julija | 100 | – | 0 | 2280 | |

ex08071010 | Lubenice, od 1. aprila do 15. junija | 100 | 9400 | 50 | – | |

ex08071090 | Melone, od 1. novembra do 31. maja | 100 | 11400 | 50 | – | |

ex08101090 | Jagode, od 1. novembra do 31. marca | 100 | 2600 | 60 | – | |

ex08109010 | Kivi, od 1. januarja do 30. aprila | 100 | – | 0 | 240 | |

ex08109085 | Granatna jabolka | 100 | – | 0 | – | Ob upoštevanju določb Protokola 1, točke 1 do 6 |

ex08109085 | Kaki, od 1. novembra do 31. julija | 100 | – | 0 | – | Ob upoštevanju določb Protokola 1, točke 1 do 6 |

ex08119019 | Krhlji grenivke | 80 | – | – | – | |

ex08119039 | Krhlji grenivke | 80 | – | – | – | |

ex08119085 | Dateljni, zamrznjeni | 100 | – | 0 | Ob upoštevanju določb Protokola 1, točke 1 do 6 |

ex08119095 | Krhlji grenivke, zamrznjeni | 100 | – | 80 | – | Ob upoštevanju določb Protokola 1, točke 1 do 6 |

ex08129020 | Pomaranče, zmlete, začasno konzervirane | 100 | 10000 | 80 | – | |

ex08129095 | Drugi agrumi, zmleti, začasno konzervirani | 100 | – | 80 | 1320 | |

09041200 | Poper, zdrobljen ali zmlet | 100 | – | 30 | – | Ob upoštevanju določb Protokola 1, točke 1 do 6 |

09042010 | Sladka paprika, nezdrobljena in nezmleta | 100 | – | 0 | – | Ob upoštevanju določb Protokola 1, točke 1 do 6 |

ex09042039 | Piment, nezdrobljen in nezmlet, od 15. novembra do 30. aprila | 100 | – | 30 | – | Ob upoštevanju določb Protokola 1, točke 1 do 6 |

ex09042090 | Piment, zdrobljen ali zmlet | 100 | – | 30 | – | Ob upoštevanju določb Protokola 1, točke 1 do 6 |

130220 | Pektinske snovi, pektinati in pektati | 100 | – | 25 | – | Ob upoštevanju določb Protokola 1, točke 1 do 6 |

160231 | Pripravljeno ali konzervirano puranje meso | glej stolpec E | 300 | 0 | – | Stopnja dajatve: 8,5 % za tarifno kvoto 300 t |

| Čebulice z obsegom manj kot 30 mm na najširšem mestu in okra, pripravljene ali konzervirane v kisu ali ocetni kislini | 100 | – | 0 | – | Ob upoštevanju določb Protokola 1, točke 1 do 6 |

ex20019020 | Plodovi iz rodu Capsicum, od 15. novembra do 30. aprila | 100 | – | 30 | – | Ob upoštevanju določb Protokola 1, točke 1 do 6 |

20021010 | Olupljen paradižnik | 100 | 3500 | 30 | – | |

ex20049099 | Zelena, razen v mešanici | 100 | – | 30 | – | Ob upoštevanju določb Protokola 1, točke 1 do 6 |

20049099 | Druge vrtnine, zamrznjene | 100 | 1000 | 0 | – | |

| Zelena, zelje (razen cvetače), gumbos, okra, razen v mešanici | 100 | – | 30 | – | Ob upoštevanju določb Protokola 1, točke 1 do 6 |

ex20059010 | Plodovi iz rodu Capsicum, od 15. novembra do 30. aprila | 100 | – | 30 | – | Ob upoštevanju določb Protokola 1, točke 1 do 6 |

20081191 | Arašidi | 100 | – | 0 | – | Ob upoštevanju določb Protokola 1, točke 1 do 6 |

| Krhlji grenivke | 100 | – | 80 | 16440 | |

ex20083055 | Mandarine (vključno tangerine in satsuma mandarine); klementine, wilking mandarine in drugi podobni hibridi agrumov, zmleti | 100 | – | 80 | – | Ob upoštevanju določb Protokola 1, točke 1 do 6 |

ex20083059 | Grenivke, razen krhljev Zmlete pomaranče in limone | 100 | – | 80 | – | Ob upoštevanju določb Protokola 1, točke 1 do 6 |

ex20083075 | Mandarine (vštevši tangerine in satsuma mandarine); klementine, wilking mandarine in podobni hibridi agrumov, zmleti | 100 | – | 80 | – | Ob upoštevanju določb Protokola 1, točke 1 do 6 |

ex20083079 | Grenivke, razen krhljev | 100 | – | 80 | 2400 | |

ex20083079 | Zmlete pomaranče in limone | 100 | – | 80 | – | |

ex20083091 | Krhlji grenivke | 100 | – | 80 | 3480 | |

ex20083091 | Grenivke, razen krhljev | 100 | – | 60 | |

ex20083091 | Pulpa iz agrumov | 100 | – | 40 | |

ex20083091 | Zmleti agrumi | 100 | – | 80 | |

ex20083099 | Krhlji grenivke | 100 | – | 80 | 5000 | |

ex20083099 | Grenivke, razen krhljev Zmleti agrumi | 80 | – | – | – | |

ex20084071 | Krhlji hrušk, ocvrti v olju | 100 | 100 | 0 | – | |

ex20085071 | Krhlji marelic, ocvrti v olju | |

ex20087071 | Krhlji breskev, ocvrti v olju | |

ex20089274 | Mešanice sadnih krhljev, ocvrtih v olju | |

ex20089278 | Mešanice sadnih krhljev, ocvrtih v olju | |

ex20089968 | Krhlji jabolk, ocvrti v olju | |

20085061 | Marelice | 100 | – | 20 | – | Ob upoštevanju določb Protokola 1, točke 1 do 6 |

20085069 | Drugo | 100 | – | 20 | – | Ob upoštevanju določb Protokola 1, točke 1 do 6 |

| Polovičke marelic | 100 | – | 20 | – | Ob upoštevanju določb Protokola 1, točke 1 do 6 |

| Pulpa iz marelic | 100 | 180 | 0 | – | |

| Mešanice sadja | 100 | 250 | 0 | – | |

| Pomarančni sok | 100 | 92600, od tega pakirano po 2 l ali manj, največ 22400 | 70 | – | |

| Sok grenivke | 100 | – | 70 | 34440 | |

20092091 | Sok grenivke | 70 | – | – | – | |

20093011 | Sok katerega koli drugega posameznega agruma | 100 | – | 60 | – | Ob upoštevanju določb Protokola 1, točke 1 do 6 |

| Sok drugih posameznih vrst agrumov, gostote do vključno 1,33 g/cm3 pri 20 °C, katerega vrednost presega 30 ECU za 100 kg neto mase, razen limoninega soka | 100 | – | 60 | – | Ob upoštevanju določb Protokola 1, točke 1 do 6 |

20093019 | Drug sok drugih posameznih vrst agrumov | 60 | – | – | – | |

200950 | Paradižnikov sok | 100 | 10200 | 60 | – | |

220421 | Druga vina | 100 | 1610 hl | 0 | – | Za 1610 hl: 100 % znižanje posebne dajatve |

[1] Znižanje dajatve se uporablja samo za carine ad valorem, razen za proizvode iz naslednjih oznak: 020722, 020742 in 220421.

[2] Oznake KN ustrezajo Uredbi (ES) št. 1359/95, UL L 142 z dne 26. junija 1995.

[3] Ne glede na pravila za razlago kombinirane nomenklature se šteje, da ima besedilo poimenovanja izdelkov samo okvirni pomen in je tako preferencialna shema v tej prilogi določena z oznakami KN. Kadar so navedene ex oznake KN, je treba preferencialno shemo določiti skupaj z uporabo oznake KN in poimenovanja.

--------------------------------------------------

PROTOKOL 2

o režimih, ki se uporabljajo pri uvozu kmetijskih proizvodov s poreklom iz Skupnosti v Izrael

1. Proizvodi s poreklom iz Skupnosti, našteti v Prilogi, se uvažajo v Izrael pod pogoji, navedenimi v nadaljevanju in v Prilogi.

2. Dajatve pri uvozu se bodisi odpravijo ali znižajo na raven, kot je navedena v stolpcu "A", v mejah tarifne kvote, navedene v stolpcu "B", in ob upoštevanju posebnih določb, navedenih v stolpcu "C".

3. Za uvožene količine, ki presegajo tarifne kvote, se uporabljajo splošne carine za tretje države ob upoštevanju posebnih določb, navedenih v stolpcu "C".

4. Za nekatere proizvode, za katere ni določena tarifna kvota, se določijo referenčne količine, kot je navedeno v stolpcu "C".

Če obseg uvoza nekega proizvoda preseže referenčno količino, lahko Izrael na podlagi letnega pregleda trgovinskih tokov določi zanj tarifno kvoto, ki je po obsegu enaka referenčni količini. V tem primeru se za uvožene količine, ki presegajo kvoto, uporablja dajatev iz točke 3.

5. Za proizvode, za katere ni določena ne tarifna kvota ne referenčna količina, lahko Izrael določi referenčno količino, kot je predvideno v točki 4, če na podlagi opravljenega letnega pregleda trgovinskih tokov ugotovi, da bi obseg uvoza proizvoda oziroma proizvodov grozil, da bo povzročil težave na trgu Izraela. Če se za proizvod naknadno določi tarifna kvota pod pogoji, določenimi v točki 4, se uporabljajo določbe iz točke 3.

6. Za sir in skuto se tarifna kvota od 1. januarja 1997 do 1. januarja 2000 poveča v štirih enakih delih, pri čemer vsak znaša 10 % te količine.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Izraelska oznaka | Poimenovanje | Dajatev | Tarifna kvota (v tonah) | Posebne določbe |

A | B | C |

020230 | Meso, goveje, brez kosti, zmrznjeno | 0 % | 6000 | |

020629 | Drugi užitni klavnični odpadki goved, zmrznjeni | 0 % | 500 | |

040210 | Mleko v prahu, vsebnost maščobe < 1,5 % | 1,5 USD/kg | 3000 | |

040221 | Mleko v prahu, vsebnost maščobe > 1,5 %, brez dodanega sladkorja | 3500 | |

0404 | Sirotka | 0 % | 500 | |

040500 | Maslo in maščobe, dobljeni iz mleka | 1,6 USD/kg | 350 | |

0406 | Sir in skuta | 4 USD/kg | 200 | Ob upoštevanju točke (6) |

0601 | Čebulice, gomolji itd., rastlina in korenine cikorije | 0 % | Ob upoštevanju točke (5) |

0602 | Druge žive rastline | Ob upoštevanju točke (5) |

060310 | Rezano cvetje, sveže | Referenčna količina: 1000 ton |

060390 | Posušeno cvetje | 50 | |

ex060410 | Mahovi in lišaji, sveži | Ob upoštevanju točke (5) |

060491 | Listje, veje in drugi deli rastlin, sveži | Ob upoštevanju točke (5) |

ex060499 | Listje, preparirano zgolj s sušenjem | Ob upoštevanju točke (5) |

070110 | Krompir, semenski | 0 % | 8000 | |

070190 | Krompir, drug | 2500 | |

07032000 | Česen | 25 % znižanje splošne tarifne stopnje | |

071021 | Grah, zamrznjen | 14 % | 700 | |

071022 | Fižol, zamrznjen | 250 | |

071029 | Druge stročnice, zamrznjene | 350 | |

071030 | Špinača, zmrznjena | 300 | |

071080 | Druge vrtnine, zamrznjene | 500 | |

071290 | Druge sušene vrtnine in mešanice | 16 % | 200 | |

071333 | Navadni fižol, vključno beli, suh | 0 % | 100 | |

071339 | Drug fižol, suh | 150 | |

071350 | Bob in konjski bob, suh | 2500 | |

071390 | Druge suhe stročnice | 100 | Nad kvoto 15 % znižanje splošne tarifne stopnje |

080290 | Drugi oreški | 0 % | 500 | Nad kvoto 15 % znižanje splošne tarifne stopnje |

08042090 | Fige, posušene | 0 % | 500 | Nad kvoto 20 % znižanje splošne tarifne stopnje |

080620 | Grozdje, suho | 25 % znižanje splošne carinske stopnje | |

080810 | Jabolka | 0 % | 750 | |

08082090 | Kutine | 500 | |

100110 | Trda pšenica (t. durum) | 0 % | 9500 | |

100190 | Druga pšenica in soržica | 150000 | |

100200 | Rž | 0 % | 10000 | |

100300 | Ječmen | 0 % | 210000 | |

100590 | Koruza, razen semenske | 0 % | 11000 | |

100630 | Riž, manj brušen ali dobro brušen | 3,75 % | 25000 | |

110313 | Drobljenec iz koruze | 0 % | 235000 | |

110329 | Peleti iz drugih žit | 7500 | |

11041210 | Ovseni kosmiči | 10 % | Ob upoštevanju točke (5) |

110710 | Slad, nepražen | 0 % | 7500 | |

1108 | Škrob, inulin | 25 % znižanje splošne tarifne stopnje | |

120810 | Moka in zdrob iz soje | 0 % | 400 | |

120991 | Seme vrtnin | 0 % | 500 | |

120999 | Druga semena | 500 | |

121410 | Zdrob in peleti iz lucerne (alfalfa) | 0 % | 1500 | |

140420 | Linters iz bombaža | 0 % | 1000 | |

150710 | Sojino olje, surovo | 13 % | 7000 | |

150790 | Sojino olje, drugo | 4000 | |

151211 | Olje iz sončnic ali žafranike, surovo | 9 % | 1500 | |

151219 | Olje iz sončnic ali žafranike, drugo | 1500 | |

151221 | Olje iz bombaževega semena, drugo | 500 | |

151410 | Olje iz oljne repice, surovo | 13 % | 3000 | |

151490 | Olje iz oljne repice, drugo | |

151519 | Laneno olje, drugo | 0 % | 150 | |

151529 | Koruzno olje, drugo | 9 % | 600 | |

16041300 | Sardine Sardele v nepredušni embalaži | 0 % | 300 | |

16041400 | Tuni v nepredušni embalaži | |

1701 | Sladkor iz sladkornega trsa ali sladkorne pese in saharoza | |

170191 | Razen surovega sladkorja, ki vsebuje dodane snovi za aromatiziranje | 0 % | 265000 | |

170199 | Razen surovega sladkorja, drugo | |

170230 | Glukoza < 20 mas. % fruktoze | 0,1 USD/kg | 1200 | 15 % znižanje splošne tarifne stopnje |

170260 | Druga fruktoza > 50 mas. % fruktoze | 0 % | 200 | |

20029020/3 | Paradižnik v obliki prahu | 6 % | 100 | |

20031000 | Gobe | 10 % | 5000 | |

20049010 | Druge pripravljene vrtnine, zamrznjene | 7,5 % | 300 | |

20049090 | Druge pripravljene vrtnine, zamrznjene | 10,5 % | |

200799 | Džemi in želeji | 10 % | 500 | |

20085010 | Marelice | 12,0 % | 150 | |

20085020/90 | Marelice | 13,5 % | |

20087010 | Breskve | 12,0 % | 1600 | |

20087030/90 | Breskve | 13,5 % | |

20089220 | Mešanice (brez jagod, oreškov in agrumov) | 12,0 % | 500 | |

20089230/90 | Mešanice (brez jagod, oreškov in agrumov) | 13,5 % | |

200970 | Koncentriran jabolčni sok v embalaži > 100 1 | 0 % | 750 | |

220710 | Nedenaturirani etilni alkohol > 80 vol. % alkohola | 2,75 USD/1 alkohola | 3000 | |

230110 | Moka, zdrob, peleti iz mesa ali mesnih klavničnih odpadkov | 0 % | 14000 | |

230310 | Ostanki pri proizvodnji škroba | 0 % | 2200 | |

230410 | Oljne pogače iz soje | 10 % | 1800 | |

230640 | Zdrob iz semena oljne repice | 10 % | 3500 | |

23091010 | Pasji keksi | 25 % | 1700 | |

23091020 | Ki vsebujejo 15 % do 35 % beljakovinskih snovi in najmanj 4 % maščob | 8 % | |

23091090 | Druga hrana za pse in mačke | 2 % | |

23099010 | Pasji keksi | 25 % | 7000 | |

23099020 | Ki vsebujejo 15 % do 35 % beljakovinskih snovi in najmanj 4 % maščob | 8 % | |

23099030 | Hrana za okrasne ribe in ptice | 40 % | |

23099090 | Druga hrana za živali | 2 % | |

240110 | Tobak, neotrebljen | 0,07 nis/k | 1700 | |

240120 | Tobak, deloma ali popolnoma otrebljen | |

--------------------------------------------------

PROTOKOL 3

o varstvu rastlin

Brez poseganja v določbe Sporazuma o uporabi sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov, priloženega k Sporazumu o ustanovitvi WTO, in zlasti členov 2 in 6 Sporazuma, pogodbenici soglašata, da z začetkom veljavnosti tega sporazuma:

(a) v njuni medsebojni trgovini velja zahteva po fitosanitarnih spričevalih:

- za rezano cvetje:

- samo za vrste dendranthema, dianthus in pelargonium pri vnosu v Skupnost,

- in samo za vrste rosa, dendranthema, dianthus, pelargonium, gypsophilia in anemone pri vnosu v Izrael, in

- za sadje:

- samo za vrste citrus, fortunella, poncirus in njihove hibride annona, cydonia, diospyros, malus, mangifera, passiflore, primus, psidium, pyrus, ribes, syzygium in vaccinum pri vnosu v Skupnost,

- in za vse vrste pri vnosu v Izrael;

(b) bo v njuni medsebojni trgovini veljala zahteva po fitosanitarnem dovoljenju za vnos rastlin ali rastlinskih proizvodov samo zato, da se omogoči vnos tistih rastlin ali rastlinskih proizvodov, ki bi bili sicer prepovedani, na podlagi analize nevarnosti škodljivcev,

(c) pogodbenica, ki načrtuje uvedbo novih fitosanitarnih ukrepov, ki bi lahko negativno vplivali še posebej na obstoječo trgovino med pogodbenicama, se posvetuje z drugo pogodbenico, da bi preučili načrtovane ukrepe in njihov vpliv.

--------------------------------------------------

PROTOKOL 4

o opredelitvi pojma "izdelki s poreklom" in načinih upravnega sodelovanja

NASLOV I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tem protokolu:

(a) "izdelava" pomeni katero koli obdelavo ali predelavo, vključno s sestavljanjem ali posebnimi postopki;

(b) "material" pomeni vsako sestavino, surovino, sestavni del ali del itn., ki se uporablja pri izdelavi izdelka;

(c) "izdelek" pomeni izdelek, ki se izdeluje, čeprav je namenjen za kasnejšo uporabo pri drugem postopku izdelave;

(d) "blago" pomeni tako materiale kot izdelke;

(e) "carinska vrednost" pomeni vrednost, kot je določena v skladu s Sporazumom o izvajanju člena VII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini iz leta 1994 (Sporazum STO o določanju carinske vrednosti);

(f) "cena franko tovarna" pomeni ceno, ki se za izdelek franko tovarna plača proizvajalcu, pri katerem se opravi zadnja obdelava ali predelava, ali osebi, ki je uredila zadnjo obdelavo ali predelavo opravljeno zunaj ozemlja pogodbenic, če cena vključuje vrednost vseh uporabljenih materialov, zmanjšano za vse notranje davke, ki se, ali se lahko povrnejo ob izvozu pridobljenega izdelka;

(g) "vrednost materialov" pomeni carinsko vrednost pri uvozu uporabljenih materialov brez porekla ali če ta ni znana in se ne da ugotoviti, prvo preverljivo ceno, plačano za materiale na zadevnih ozemljih;

(h) "vrednost materialov s poreklom" pomeni carinsko vrednost takšnih materialov, kot so opredeljeni v pododstavku (g), ki se uporablja z ustreznimi spremembami;

(i) "poglavja" in "tarifne številke" pomenijo poglavja in številke (štirištevilčne oznake), uporabljene v nomenklaturi, ki sestavlja harmonizirani sistem poimenovanja in šifrskih oznak blaga, ki ga ta protokol navaja kot "harmonizirani sistem" ali "HS";

(j) "uvrščen" se nanaša na uvrstitev izdelka ali materiala v določeno tarifno številko;

(k) "pošiljka" pomeni izdelke, ki jih izvoznik pošilja enemu prejemniku bodisi hkrati ali so zajeti v enem samem prevoznem dokumentu, s katerim izvoznik dobavlja te izdelke prejemniku, ali če ni takega dokumenta, izdelke, ki so zajeti na enem računu.

NASLOV II

OPREDELITEV POJMA "IZDELKI S POREKLOM"

Člen 2

Merilo porekla

Za namen izvajanja Sporazuma in brez poseganja v določbe člena 3 tega protokola, se naslednji izdelki štejejo kot:

1. izdelki s poreklom iz Skupnosti:

(a) izdelki, v celoti pridobljeni v Skupnosti v smislu člena 4 tega protokola;

(b) izdelki, pridobljeni v Skupnosti, ki vsebujejo materiale, ki v njej niso bili v celoti pridobljeni, če so bili takšni materiali zadosti obdelani ali predelani v Skupnosti v smislu člena 5 tega protokola;

2. izdelki so poreklom iz Izraela:

(a) izdelki, v celoti pridobljeni v Izraelu v smislu člena 4 tega protokola;

(b) izdelki, pridobljeni v Izraelu, ki vsebujejo materiale, ki v njem niso bili v celoti pridobljeni, če so bili takšni materiali zadosti obdelani ali predelani v Izraelu v smislu člena 5 tega protokola.

Člen 3

Dvostranska kumulacija

1. Ne glede na člen 2(1)(b) se materiali s poreklom iz Izraela v smislu tega protokola štejejo za materiale s poreklom iz Skupnosti in ni potrebno, da bi bili takšni materiali zadosti obdelani ali predelani.

2. Ne glede na člen 2(2)(b) se materiali s poreklom iz Skupnosti v smislu tega protokola štejejo za materiale s poreklom iz Izraela in ni potrebno, da bi bili takšni materiali zadosti obdelani ali predelani.

Člen 4

V celoti pridobljeni izdelki

1. Za v celoti pridobljene v Skupnosti ali Izraelu se štejejo:

(a) mineralni izdelki, tam pridobljeni iz zemlje ali morskega dna;

(b) tam pridelani rastlinski izdelki;

(c) žive živali, tam skotene ali izvaljene in vzrejene;

(d) izdelki, pridobljeni iz živih, tam vzrejenih živali;

(e) izdelki, tam pridobljeni z lovom ali ribolovom;

(f) izdelki morskega ribolova in drugi izdelki iz morja, pridobljeni z njunimi plovili;

(g) izdelki, izdelani na njunih predelovalnih ladjah izključno iz izdelkov, navedenih v pododstavku (f);

(h) tam zbrani rabljeni izdelki, primerni samo za obnavljanje surovin, vključno z rabljenimi gumami, primernimi samo za protektiranje ali uporabo kot odpadek;

(i) odpadki in ostanki pri postopkih izdelave, ki tam potekajo;

(j) izdelki, pridobljeni iz morskega dna ali podzemlja izven njunega teritorialnega morja, če imata izključne pravice do obdelave navedenega morskega dna ali podzemlja;

(k) blago, izdelano izključno iz izdelkov, navedenih v pododstavkih (a) do (j).

2. Izraza "njuna plovila" in "njune predelovalne ladje" iz odstavka 1(f) in (g) se uporabljata samo za plovila in predelovalne ladje:

- ki so registrirane ali so vpisane v seznam v državi članici Skupnosti ali v Izraelu,

- ki plujejo pod zastavo države članice Skupnosti ali Izraela,

- ki so v vsaj 50-odstotni lasti državljanov države članice Skupnosti ali Izraela, ali družbe s sedežem v eni od teh držav ali v Izraelu, in v kateri so direktor ali direktorji, predsednik upravnega odbora ali nadzornega sveta ter večina članov takih odborov državljani držav članic Skupnosti ali Izraela, in še dodatno, če v osebnih ali kapitalskih družbah, vsaj polovica kapitala pripada tem državam, Izraelu, njihovim javnim organom ali državljanom,

- katerih kapitan in častniki so državljani držav članic Skupnosti ali Izraela,

- pri katerih vsaj 75 % posadke sestavljajo državljani držav članic Skupnosti ali Izraela.

3. Izraza "Skupnost" in "Izrael" zajemata tudi teritorialno morje, ki obdaja članice Skupnosti in Izrael.

Morska plovila, vključno s predelovalnimi ladjami, na katerih se ulov rib obdela ali predela, se štejejo za del ozemlja Skupnosti ali Izraela, če izpolnjujejo pogoje iz odstavka 2.

Člen 5

Zadosti obdelani ali predelani izdelki

1. Za namene člena 2 se šteje, da so izdelki, ki niso v celoti pridobljeni v Skupnosti ali Izraelu, tam zadosti obdelani ali predelani, če so izpolnjeni pogoji iz seznama v Prilogi II v povezavi z opombami v Prilogi I.

Ti pogoji navajajo za vse izdelke, ki so ali niso zajeti v Sporazumu, postopke obdelave ali predelave, ki se morajo opraviti na materialih brez porekla, ki se uporabljajo pri izdelavi teh izdelkov, in se nanašajo samo na take materiale. Iz tega sledi, da če se izdelek, ki je pridobil status izdelka s poreklom z izpolnitvijo pogojev s seznama za ta izdelek, uporablja pri izdelavi drugega izdelka, se pogoji, ki se uporabljajo za izdelek, v katerega je ta vključen, ne uporabljajo zanj in se ne upoštevajo materiali brez porekla, ki so se morda uporabili pri njegovi izdelavi.

2. Ne glede na odstavek 1 in razen kakor je določeno v členu 12(4), se materiali brez porekla, ki se v skladu s pogoji iz seznama za določen izdelek ne bi smeli uporabljati pri izdelavi tega izdelka, lahko vseeno uporabljajo, če:

(a) njihova skupna vrednost ne presega 10 % cene izdelka franko tovarna;

(b) takrat, ko je v seznamu določenih eden ali več odstotkov kot zgornja vrednost materialov brez porekla, ti odstotki niso preseženi na podlagi uporabe tega odstavka.

Ta odstavek se ne uporablja za izdelke iz poglavij 50 do 63 harmoniziranega sistema.

3. Uporabljata se odstavka 1 in 2, razen kakor je določeno v členu 6.

Člen 6

Nezadostni postopki obdelave ali predelave

Naslednji postopki se štejejo za nezadostno obdelavo ali predelavo za pridobitev statusa izdelkov s poreklom, ne glede na to, ali so izpolnjene zahteve iz člena 5 ali ne:

(a) postopki za ohranitev izdelkov v dobrem stanju med prevozom in skladiščenjem (prezračevanje, razprostiranje, sušenje, hlajenje, soljenje, dajanje v žveplov dioksid ali druge vodne raztopine, odstranjevanje poškodovanih delov in podobni postopki);

(b) preprosti postopki, kakor so odstranjevanje prahu, sejanje ali prebiranje, sortiranje, razvrščanje v skupine, usklajevanje (vključno s sestavljanjem garnitur izdelkov), pranje, barvanje, razrezovanje;

(c) (i) spremembe v embalaži ter razstavljanje in sestavljanje tovorkov;

(ii) preprosto shranjevanje v steklenice, čutare, vrečke, zaboje, škatle, pritrjevanje na kartone ali plošče itn., in vsi drugi preprosti postopki pakiranja;

(d) pritrjevanje oznak, nalepk in drugih podobnih znakov za razlikovanje na izdelke ali na njihovo embalažo;

(e) preprosto mešanje izdelkov ne glede na to, ali so različnih vrst ali ne, kadar ena ali več sestavin mešanice ne izpolnjuje pogojev iz tega protokola, da bi jih lahko šteli za izdelke s poreklom iz Skupnosti ali iz Izraela;

(f) enostavno sestavljanje delov izdelkov v popoln izdelek;

(g) kombinacija dveh ali več postopkov, navedenih v pododstavkih (a) do (f);

(h) zakol živali.

Člen 7

Enota kvalifikacije

1. Enota kvalifikacije za uporabo določb tega protokola je določen izdelek, ki šteje za osnovno enoto, kadar se določa uvrstitev ob uporabi nomenklature harmoniziranega sistema.

Iz tega torej sledi:

(a) kadar se izdelek, ki ga sestavlja skupina predmetov ali je sestavljen iz izdelkov, uvršča po pogojih harmoniziranega sistema v eno tarifno številko, potem celota predstavlja enoto kvalifikacije;

(b) kadar je pošiljka sestavljena iz določenega števila enakih izdelkov, ki se uvrščajo v enako tarifno številko harmoniziranega sistema, je treba pri uporabi določb tega protokola vsak izdelek obravnavati posebej.

2. Če je po splošnem pravilu 5 harmoniziranega sistema embalaža vključena v izdelek zaradi uvrščanja, mora biti vključena tudi zaradi določanja porekla.

Člen 8

Dodatki, nadomestni deli in orodje

Dodatki, nadomestni deli in orodje, poslani skupaj z delom opreme, stroja, napraveali vozila, ki so del običajne opreme in so vključeni v ceno izdelka ali ki se ne zaračunajo posebej, se štejejo za del te opreme, stroja, naprave ali vozila.

Člen 9

Garniture

Garniture se v skladu s splošnim pravilom 3 harmoniziranega sistema štejejo za garniture s poreklom, kadar imajo poreklo vsi njihovi sestavni deli. Kljub temu pa takrat, kadar je garnitura sestavljena iz izdelkov s poreklom in brez njega, šteje, da ima garnitura kot celota poreklo, če vrednost izdelkov brez porekla ne presega 15 % cene garniture franko tovarna.

Člen 10

Nevtralne sestavine

Da bi določili, ali ima izdelek poreklo iz Skupnosti ali Izraela, ni treba ugotavljati, ali električni tok, gorivo, naprave in oprema ter stroji in orodje, uporabljani za pridobivanje takega izdelka, ali katero koli blago, uporabljeno med izdelavo, ki ne vstopi v končno sestavo izdelka in ki za to ni bilo namenjeno, imajo poreklo ali ne.

NASLOV III

ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA

Člen 11

Načelo teritorialnosti

Pogoji iz naslova II v zvezi s pridobivanjem statusa blaga s poreklom morajo biti izpolnjeni brez prekinitve v Skupnosti ali Izraelu. V tem smislu se šteje pridobitev statusa blaga s poreklom za prekinjeno, kadar je blago, ki je bilo obdelano ali predelano v zadevni pogodbenici, zapustilo ozemlje te pogodbenice, razen v primerih iz členov 12 in 13.

Člen 12

Obdelava ali predelava opravljena zunaj ene od pogodbenic

1. Na pridobitev statusa blaga s poreklom v eni od pogodbenic pod pogoji, ki so določeni v naslovu II, ne vpliva obdelava ali predelava, opravljena zunaj te pogodbenice na materialih, izvoženih iz te pogodbenice in tja ponovno uvoženih, če:

(a) so omenjeni materiali v celoti pridobljeni v zadevni pogodbenici ali so bili pred njihovim izvozom obdelani ali predelani bolj, kot so nezadostni postopki, navedeni v členu 6; in

(b) če se carinskim organom lahko zadovoljivo dokaže, da:

(i) ponovno uvoženo blago izhaja iz obdelave ali predelave izvoženih materialov; in

(ii) da skupna dodana vrednost, pridobljena zunaj zadevne pogodbenice, na podlagi uporabe tega člena ne presega 10 % cene franko tovarna končnega izdelka, za katerega se uveljavlja status blaga s poreklom.

2. Za namene odstavka 1 se pogoji, ki so določeni v naslovu II v zvezi s pridobitvijo statusa blaga s poreklom, ne uporabljajo za obdelavo ali predelavo, opravljeno zunaj zadevne pogodbenice. Kadar pa se na zadevnem seznamu v Prilogi II za določitev statusa blaga s poreklom za končni izdelek uporablja pravilo, ki določa najvišjo vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla, skupna vrednost materialov brez porekla uporabljenih v zadevni pogodbenici, upoštevana skupaj s skupno dodano vrednostjo, pridobljeno zunaj te pogodbenice, na podlagi uporabe tega člena, ne sme presegati navedenega odstotka.

3. Za namene odstavkov 1 in 2 "skupna dodana vrednost" pomeni vse stroške, nastale zunaj zadevne pogodbenice, vključno s celotno vrednostjo tam dodanih materialov.

4. Določbe odstavkov 1 in 2 se ne uporabljajo za izdelke, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih v ustreznem pravilu iz seznama in ki se lahko štejejo za zadosti obdelane ali predelane samo kot rezultat uporabe splošno dovoljenega odstopanja, določenega v členu 5(2).

5. Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata za izdelke iz poglavij 50 do 63 harmoniziranega sistema.

Člen 13

Ponovni uvoz blaga

Blago, ki se izvozi iz Skupnosti ali Izraela v tretjo državo in se naknadno vrne, se obravnava, kot da nikdar ni zapustilo zadevne pogodbenice, če se carinskim organom lahko zadovoljivo dokaže:

(a) da je blago, ki se vrača, isto kot izvoženo blago; in

(b) da na njem, medtem ko je bilo v tisti državi ali med izvozom, niso bili opravljeni nikakršni postopki, razen tistih, ki so potrebni, da se ohrani v dobrem stanju.

Člen 14

Neposredni prevoz

1. Preferencialno obravnavanje, ki ga predvideva Sporazum, se uporablja samo za izdelke ali materiale, ki se prevažajo med ozemlji Skupnosti in Izraela, ne da bi vstopili na katero koli drugo ozemlje. Vendar se blago s poreklom iz Skupnosti ali Izraela, ki sestavlja eno samo nedeljeno pošiljko, lahko prevaža čez ozemlja, ki niso ozemlja Skupnosti ali Izraela, če do tega pride, s pretovarjanjem ali začasnim skladiščenjem na teh ozemljih pod pogojem, da je blago ostalo pod nadzorom carinskih organov v državi tranzita ali skladiščenja in da na njem niso bili opravljeni drugi postopki razen raztovarjanja, ponovnega natovarjanja ali kateri koli postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju.

Izdelki s poreklom iz Skupnosti ali iz Izraela se lahko pošiljajo po cevovodih čez ozemlja, ki niso ozemlja Skupnosti ali Izraela.

2. Kot dokazilo, da so izpolnjeni pogoji iz odstavka 1, se lahko predložijo carinskim organom države uvoznice:

(a) prevozni dokument, izdan v izvozni državi, ki pokriva prevoz čez državo tranzita; ali

(b) potrdilo, ki ga izdajo carinski organi države tranzita, ki:

(i) vsebuje natančen opis izdelkov;

(ii) navaja datume raztovarjanja in ponovnega natovarjanja izdelkov in, če je primerno, imena uporabljenih plovil; in

(iii) potrjuje pogoje, pod katerimi so bili izdelki zadržani v državi tranzita; ali

(c) če teh ni, katere koli dokumente, ki to dokazujejo.

Člen 15

Razstave

1. Izdelki, poslani iz ene od pogodbenic na razstavo v tretjo državo in prodani po razstavi za uvoz v drugo pogodbenico, so ob uvozu deležni ugodnosti določb Sporazuma, če izdelki izpolnjujejo zahteve tega protokola, na podlagi katerih se jim lahko prizna poreklo iz Skupnosti ali Izraela, in če se carinskim organom zadovoljivo dokaže:

(a) da je izvoznik te izdelke poslal iz ene od pogodbenic v državo, v kateri je razstava, in jih je tam razstavil;

(b) da je navedeni izvoznik izdelke prodal ali kako drugače dal na razpolago osebi v drugi pogodbenici;

(c) da so bili izdelki med razstavo ali takoj zatem poslani v slednjo pogodbenico v enakem stanju, kot so bili poslani na razstavo; in

(d) da izdelki od tedaj, ko so bili poslani na razstavo, niso bili uporabljeni za noben drug namen, kot za predstavitev na razstavi.

2. Dokazilo o poreklu se mora izdati ali izdelati v skladu z določbami iz naslova V in na običajen način predložiti carinskim organom države uvoznice. Na njem morata biti navedena naziv in naslov razstave. Po potrebi se lahko zahtevajo dodatna dokumentarna dokazila o naravi izdelkov in pogojih, pod katerimi so bili razstavljeni.

3. Odstavek 1 se uporablja za vse trgovinske, industrijske, kmetijske ali obrtne razstave, sejme ali podobne javne prireditve ali prikaze, ki niso organizirani v zasebne namene v trgovinah ali poslovnih prostorih zaradi prodaje tujih izdelkov, in med katerimi ostanejo izdelki pod carinskim nadzorom.

NASLOV IV

POVRAČILO ALI IZVZETJE

Člen 16

Prepoved povračila ali izvzetja od carin

1. Za materiale brez porekla, ki se uporabljajo pri izdelavi izdelkov s poreklom iz Skupnosti ali Izraela v smislu tega protokola, za katere se izda ali izdela dokazilo o poreklu v skladu z določbami iz naslova V, se v nobeni od pogodbenic ne more uveljavljati kakršno koli povračilo ali izvzetje od carin.

2. Prepoved iz odstavka 1 se nanaša na kakršno koli delno ali celotno povračilo, odpust ali neplačilo carin ali dajatev z enakim učinkom, ki se lahko uporablja v kateri koli od pogodbenic izrecno ali posledično, za materiale, uporabljene pri izdelavi takrat, ko se izdelki, pridobljeni iz omenjenih materialov, izvozijo, in ne, če v tej pogodbenici ostanejo za domačo porabo.

3. Izvoznik izdelkov, na katere se nanaša dokazilo o poreklu, mora biti na zahtevo carinskih organov pripravljen kadarkoli predložiti vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo, da za materiale brez porekla, uporabljene pri izdelavi teh izdelkov, ni bilo prejeto povračilo carine in da so bile dejansko plačane vse carine ali dajatve z enakim učinkom, ki se uporabljajo za takšne materiale.

4. Določbe iz odstavkov 1 do 3 se uporabljajo tudi za embalažo v smislu člena 7(2), za dodatke, nadomestne dele in orodje v smislu člena 8 ter za izdelke v garniturah v smislu člena 9, če so takšni predmeti brez porekla.

5. Določbe odstavkov 1 do 4 se uporabljajo samo za materiale, za katere se uporablja Sporazum.

NASLOV V

DOKAZILO O POREKLU

Člen 17

Splošne zahteve

1. Za izdelke s poreklom v smislu tega protokola veljajo ob uvozu v eno od pogodbenic ugodnosti Sporazuma ob predložitvi:

(a) potrdila o gibanju blaga EUR.1, katerega vzorec je naveden v Prilogi III; ali

(b) v primerih iz člena 22(1) izjave, katere besedilo je navedeno v Prilogi IV, ki jo izvoznik da na računu, dobavnici ali na drugem trgovinskem dokumentu, ki opisuje zadevne izdelke dovolj natančno, da jih je mogoče prepoznati (v nadaljnjem besedilu "izjava na računu").

2. Ne glede na odstavek 1 za izdelke s poreklom v smislu tega protokola v primerih iz člena 27 veljajo ugodnosti iz tega sporazuma, ne da bi bilo treba predložiti kateri koli zgoraj navedeni dokument.

Člen 18

Postopek izdaje potrdila o gibanju blaga EUR.1

1. Potrdilo o gibanju blaga EUR.1 izdajo carinski organi države izvoznice na podlagi pisnega zahtevka izvoznika ali njegovega pooblaščenega zastopnika na izvoznikovo odgovornost.

2. V ta namen izvoznik ali njegov pooblaščeni zastopnik izpolnita obrazca potrdila o gibanju blaga EUR.1 ter zahtevek, katerih vzorca sta navedena v Prilogi III.

Obrazci se izpolnijo v enem od jezikov, v katerih je sestavljen Sporazum, v skladu z določbami notranjega prava države izvoznice. Če so napisani z roko, se izpolnijo s črnilom in s tiskanimi črkami. Poimenovanje izdelkov mora biti podano v polju, predvidenim v ta namen, brez praznih vmesnih vrstic. Če polje ni v celoti zapolnjeno, je treba pod zadnjo vrstico poimenovanja potegniti vodoravno črto, prazen prostor pod njo pa prečrtati.

3. Izvoznik, ki vlaga zahtevek za izdajo potrdila o gibanju blaga EUR.1, mora biti pripravljen, da na zahtevo carinskih organov države izvoznice, v kateri se izda potrdilo o gibanju blaga EUR.1, kadar koli predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo status porekla zadevnih izdelkov kot tudi izpolnitev drugih zahtev iz tega protokola.

4. Carinski organi države članice Evropske skupnosti izdajo potrdilo o gibanju blaga EUR.1, če se blago za izvoz lahko šteje za izdelke s poreklom iz Skupnosti v smislu člena 2(1) tega protokola. Carinski organi Izraela izdajo potrdilo o gibanju blaga EUR.1, če se blago za izvoz lahko šteje za izdelke s poreklom iz Izraela v smislu člena 2(2) tega protokola.

5. Kadar se uporabljajo določbe člena 3, lahko carinski organi države članice Skupnosti ali Izraela izdajo potrdila o gibanju blaga EUR.1 pod pogoji iz tega protokola, če se blago za izvoz lahko šteje za izdelke s poreklom v smislu tega protokola in če je blago, ki ga zajemajo potrdila o gibanju blaga EUR.1, v Skupnosti ali Izraelu.

V teh primerih se potrdila o gibanju blaga EUR.1 izdajo na podlagi predložitve predhodno izdanega ali izdelanega dokazila o poreklu. Carinski organi države izvoznice morajo vsaj tri leta hraniti ta dokazila o poreklu.

6. Carinski organi izdaje sprejmejo vse potrebne ukrepe za preverjanje porekla izdelkov in izpolnjevanje drugih zahtev iz tega protokola. V ta namen imajo pravico zahtevati kakršna koli dokazila in opraviti kakršen koli pregled izvoznikovega knjigovodstva ali kakršen koli drug pregled, ki se jim zdi potreben.

Carinski organi izdaje tudi zagotovijo, da je obrazec iz odstavka 2 pravilno izpolnjen. Zlasti preverijo, ali je prostor namenjen poimenovanju izdelkov izpolnjen tako, da izključuje vse možnosti pripisov z namenom goljufije.

7. Datum izdaje potrdila o gibanju blaga EUR.1 se navede v tistem delu potrdila, ki je predviden za carinske organe.

8. Potrdilo o gibanju blaga EUR.1 izdajo carinski organi države izvoznice ob izvozu izdelkov, na katere se potrdilo nanaša. Izvozniku se da na razpolago takoj, ko je dejanski izvoz opravljen ali zagotovljen.

Člen 19

Naknadno izdana potrdila o gibanju blaga EUR.l

1. Ne glede na člen 18(8) se potrdilo o gibanju blaga EUR.1 lahko izjemoma izda tudi po izvozu izdelkov, na katere se nanaša:

(a) če ni bilo izdano ob izvozu zaradi napak ali nenamernih opustitev ali posebnih okoliščin; ali

(b) če se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da je bilo potrdilo o gibanju blaga EUR.1 izdano, vendar ob uvozu zaradi tehničnih razlogov ni bilo sprejeto.

2. Za izvajanje odstavka 1 mora izvoznik v svojem zahtevku navesti kraj in datum izvoza izdelkov, na katere se nanaša potrdilo o gibanju blaga EUR.1, ter razloge za svojo zahtevo.

3. Carinski organi lahko izdajo potrdilo o gibanju blaga EUR.1 naknadno le potem, ko preverijo, če se informacije v izvoznikovem zahtevku ujemajo z informacijami v ustreznem spisu.

4. Naknadno izdano potrdilo o gibanju blaga EUR.1 mora vsebovati enega od naslednjih zaznamkov:

"

", "

", "

", "

", "

", "

", "

", "

", "

", "

", "

",

+++++ TIFF +++++

"."

5. Zaznamek iz odstavka 4 se vpiše v polje "Opombe" na potrdilu o gibanju blaga EUR.1.

Člen 20

Izdaja dvojnika potrdila o gibanju blaga EUR.l

1. V primeru kraje, izgube ali uničenja potrdila o gibanju blaga EUR.1 lahko izvoznik zaprosi carinske organe, ki so ga izdali, za dvojnik, sestavljen na podlagi izvoznih dokumentov, ki jih imajo.

2. Na ta način izdani dvojnik mora imeti enega od naslednjih zaznamkov:

"

", "

", "

", "

", "

", "

", "

", "

", "

",

+++++ TIFF +++++

.

3. Zaznamek iz odstavka 2, datum izdaje in zaporedna številka izvirnega potrdila se vpišejo v polje "Opombe" na dvojniku potrdila o gibanju blaga EUR.1.

4. Dvojnik, ki mora imeti datum izdaje izvirnega potrdila o gibanju blaga EUR.1, začne veljati na navedeni datum.

Člen 21

Nadomestitev potrdil

1. Eno ali več potrdil o gibanju blaga EUR.1 je kadar koli mogoče nadomestiti z enim ali več drugimi potrdili, če to stori carinski urad, pristojen za nadzor blaga.

2. Nadomestno potrdilo se šteje za končno potrdilo o gibanju blaga EUR.1 za namen uporabe tega protokola, vključno z določbami tega člena.

3. Nadomestno potrdilo se izda na podlagi pisnega zahtevka ponovnega izvoznika, potem ko so zadevni organi preverili informacije v predloženem zahtevku. Datum in zaporedna številka izvirnega potrdila o gibanju blaga EUR.1 se navedeta v polju 7.

Člen 22

Pogoji za izjavo na računu

1. Izjavo na računu iz člena 17(1)(b) lahko da:

(a) pooblaščeni izvoznik v smislu člena 23;

(b) kateri koli izvoznik za vsako pošiljko, sestavljeno iz enega ali več tovorkov, ki vsebujejo izdelke s poreklom, katerih skupna vrednost ne presega 6000 ECU.

2. Izjava na računu se lahko da, če se izdelki, na katere se nanaša, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz ene od pogodbenic in če izpolnjujejo druge zahteve iz tega protokola.

3. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora biti kadar koli pripravljen na zahtevo carinskih organov države izvoznice predložiti vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo status porekla zadevnih izdelkov ter izpolnjevanje drugih zahtev iz tega protokola.

4. Izjavo na računu, katere besedilo je v Prilogi IV, mora izvoznik natipkati, odtisniti ali natisniti na račun, dobavnico ali kateri koli drug trgovinski dokument v eni od jezikovnih različic, ki so navedeni v tej prilogi, v skladu z določbami notranjega prava države izvoznice. Izjava je lahko napisana ročno; v takem primeru se izpolni s črnilom in s tiskanimi črkami.

5. Izjava na računu mora imeti izvirni lastnoročni podpis izvoznika.

Vendar pa se ne zahteva, da pooblaščeni izvoznik v smislu člena 23 podpisuje takšne izjave, če se carinskim organom države izvoznice pisno zaveže, da sprejema polno odgovornost za vsako izjavo na računu, po kateri ga je mogoče prepoznati, kot da jo je lastnoročno podpisal.

6. Izjavo na računu lahko da izvoznik ob izvozu izdelkov (izjemoma tudi po izvozu), na katere se nanaša. Če se izjava na računu da po prijavi izdelkov, na katere se nanaša, carinskim organom v državi uvoznici, mora izjava na računu vsebovati sklic na dokumente, ki so že bili predloženi tem organom.

Člen 23

Pooblaščeni izvoznik

1. Carinski organi države izvoznice lahko pooblastijo katerega koli izvoznika, v nadaljevanju "pooblaščeni izvoznik", ki pogosto pošilja izdelke na podlagi tega sporazuma in ki v zadovoljstvo carinskih organov nudi vsa jamstva, potrebna za preverjanje statusa porekla teh izdelkov kot tudi izpolnjevanja drugih zahtev tega protokola, da daje izjave na računu ne glede na vrednost izdelkov, na katere se nanaša.

2. Carinski organi lahko odobrijo status pooblaščenega izvoznika na podlagi pogojev, za katere menijo, da so primerni.

3. Carinski organi dodelijo pooblaščenemu izvozniku številko carinskega pooblastila, ki mora biti na izjavi na računu.

4. Carinski organi spremljajo in nadzirajo, kako pooblaščeni izvoznik uporablja pooblastilo.

5. Carinski organi lahko kadar koli umaknejo pooblastilo. To morajo storiti, če pooblaščeni izvoznik ne nudi več jamstev iz odstavka 1, če ne izpolnjuje pogojev iz odstavka 2 ali če kako drugače nepravilno uporablja pooblastilo.

Člen 24

Veljavnost dokazila o poreklu

1. Potrdilo o gibanju blaga EUR.1 je veljavno štiri mesece od datuma izdaje v državi izvoznici in mora biti v tem roku predloženo carinskim organom države uvoznice.

Izvaja na računu je veljavna štiri mesece od datuma, ko jo je izdelal izvoznik, in se mora v tem roku predložiti carinskim organom države uvoznice.

2. Potrdila o gibanju blaga EUR.1 in izjave na računu, ki se predložijo carinskim organom države uvoznice po izteku roka za predložitev iz odstavka 1, se lahko sprejmejo zaradi uporabe preferencialne obravnave, če jih zaradi višje sile ali izjemnih okoliščin ni bilo možno predložiti do določenega končnega datuma.

3. V drugih primerih predložitve z zamudo lahko carinski organi države uvoznice potrdila o gibanju blaga EUR.1 ali izjave na računu sprejmejo, če so jim bili izdelki predloženi pred tem končnim datumom.

Člen 25

Predložitev dokazila o poreklu

Potrdila o gibanju blaga EUR.1 in izjave na računu se predložijo carinskim organom države uvoznice v skladu s postopki, ki se uporabljajo v navedeni državi. Navedeni organi lahko zahtevajo prevod potrdila o gibanju blaga EUR.1 ali izjave na računu. Zahtevajo lahko tudi, da uvozno deklaracijo spremlja izjava, s katero uvoznik potrjuje, da izdelki dejansko izpolnjujejo pogoje, potrebne za izvajanje Sporazuma.

Člen 26

Uvoz po delih

Če se na zahtevo uvoznika in pod pogoji, ki jih določijo carinski organi države uvoznice, razstavljeni ali nesestavljeni izdelki v smislu splošnega pravila 2(a) harmoniziranega sistema iz oddelkov XVI in XVII ali tarifnih številk 7308 in 9406 harmoniziranega sistema uvažajo po delih, se carinskim organom ob prvem delnem uvozu za take izdelke predloži eno samo dokazilo o poreklu.

Člen 27

Izjeme pri uradnem dokazilu o poreklu

1. Izdelki, ki jih posamezniki kot majhne tovorke pošiljajo drugim posameznikom ali so del osebne prtljage potnikov, se priznavajo kot izdelki s poreklom, ne da bi bilo potrebno predložiti uradno dokazilo o poreklu, če se ti izdelki ne uvažajo v trgovinske namene in če se zanje izjavi, da izpolnjujejo zahteve tega pro- tokola, in če ni dvoma o resničnosti takšne izjave. V primeru izdelkov, ki se pošiljajo po pošti, se ta izjava lahko napiše na carinsko deklaracijo C2/CP3 ali na listu papirja, ki je priložen temu dokumentu.

2. Občasni uvozi, pri katerih gre le za izdelke za osebno uporabo prejemnikov ali potnikov ali njihovih družin, se ne štejejo za uvoz v trgovinske namene, če je iz narave in količine izdelkov razvidno, da niso predvideni za komercialne namene.

3. Poleg tega skupna vrednost teh izdelkov ne sme preseči 500 ECU v primeru majhnih tovorkov ali 1200 ECU v primeru izdelkov, ki so del osebne prtljage potnikov.

Člen 28

Shranjevanje dokazil o poreklu in dokazilnih listin

1. Izvoznik, ki vlaga zahtevek za izdajo potrdila o gibanju blaga EUR.1, mora vsaj tri leta hraniti dokumente, navedene v členu 18(3).

2. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora vsaj tri leta hraniti kopijo te izjave na računu kot tudi dokumente, navedene v členu 22(3).

3. Carinski organi države izvoznice, ki izdajo potrdilo o gibanju blaga EUR.1, morajo vsaj tri leta hraniti zahtevek iz člena 18(2).

4. Carinski organi države uvoznice morajo vsaj tri leta hraniti potrdilo o gibanju blaga EUR.1 in izjave na računih, ki so jim bili predloženi.

Člen 29

Razlike in oblikovne napake

1. Če so ugotovljene manjše razlike med navedbami na potrdilu o gibanju blaga EUR.1 ali izjavi na računu in tistimi na dokumentih, predloženih carinskemu uradu zaradi izpolnjevanja uvoznih formalnosti za izdelke, to še ne pomeni ničnosti omenjenega potrdila o gibanju blaga EUR.1 ali izjave na računu, če se pravilno ugotovi, da ta dokument ustreza predloženim izdelkom.

2. Očitne oblikovne napake, kot so npr. tipkarske, na potrdilu o gibanju blaga EUR.1 ali izjavi na računu ne morejo biti razlog za zavrnitev, če te napake ne ustvarjajo dvomov o pravilnosti navedb v tem dokumentu.

Člen 30

Zneski izraženi v ekujih

1. Država izvoznica določi zneske v svoji nacionalni valuti, ki so protivrednosti zneskov, izraženih v ekujih, in jih sporoči drugim pogodbenicam.

Kadar so zneski višji od ustreznih zneskov, ki jih je določila država uvoznica, jih slednja sprejme, če so izdelki fakturirani v valuti države izvoznice.

Če je blago fakturirano v valuti druge države članice Skupnosti, država uvoznica prizna znesek, o katerem jo uradno obvesti zadevna država.

2. Do vključno 30. aprila 2000 so zneski, ki se uporabljajo v kateri koli nacionalni valuti, v navedeni nacionalni valuti protivrednost zneskov, izraženih v ekujih na dan 1. oktobra 1994.

Za vsako nadaljnje petletno obdobje zneske, izražene v ekujih, in njihove protivrednosti v nacionalnih valutah držav pregleda Pridružitveni svet na podlagi menjalnih tečajev ekuja na prvi delovni dan oktobra v letu predhodno navedenemu petletnemu obdobju.

Pri tem pregledu Pridružitveni svet zagotovi, da se zneski, ki se uporabljajo v nacionalni valuti, ne bodo zmanjšali, in poleg tega obravnava tudi zaželeno ohranjanje realnih učinkov zadevnih omejitev. V ta namen lahko sklene, da bo spremenil zneske, izražene v ekujih.

NASLOV VI

DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU

Člen 31

Sporočanje žigov in naslovov

Carinski organi držav članic in Izraela si prek Komisije Evropskih skupnosti medsebojno izmenjajo vzorčne odtise žigov, ki jih uporabljajo njihovi carinski uradi za izdajo potrdil o gibanju blaga EUR.1, in naslove carinskih organov, pristojnih za izdajanje potrdil o gibanju blaga EUR.1 in preverjanje teh potrdil in izjav na računu.

Člen 32

Preverjanje dokazil o poreklu

1. Potrdila o gibanju blaga EUR.1 in izjave na računu se naknadno preverjajo naključno ali kadar carinski organi države uvoznice utemeljeno dvomijo o pristnosti teh dokumentov, statusu porekla zadevnih izdelkov ali o izpolnitvi drugih zahtev tega protokola.

2. Za namene izvajanja določb odstavka 1 morajo carinski organi države uvoznice vrniti potrdilo o gibanju blaga EUR.1 in račun, če je bil predložen ali izjavo na računu ali kopijo teh listin carinskim organom države izvoznice, in če je ustrezno, navesti vsebinske ali oblikovne razloge za poizvedbo.

V podporo zahtevi za naknadno preverjanje pošljejo vse pridobljene dokumente in informacije, ki kažejo, da so informacije na potrdilu o gibanju blaga EUR.1 ali v izjavi na računu napačne.

3. Preverjanje opravijo carinski organi države izvoznice. V ta namen imajo pravico zahtevati kakršna koli dokazila in opraviti kakršen koli pregled izvoznikovega knjigovodstva ali kateri koli drug pregled, ki se jim zdi potreben.

4. Če se carinski organi države uvoznice odločijo, da bodo začasno prenehali priznavati preferencialno obravnavo za te izdelke, medtem ko čakajo na izide preverjanja, morajo uvozniku ponuditi sprostitev izdelkov, ob vseh previdnostnih ukrepih, ki se jim zdijo potrebni.

5. Carinske organe, ki zahtevajo preverjanje, se o izidih tega preverjanja obvesti najpozneje v 10 mesecih. Ti izidi morajo jasno pokazati, ali so dokumenti pristni in ali se izdelki, na katere se nanašajo, lahko štejejo za izdelke s poreklom in ali izpolnjujejo druge zahteve tega protokola.

Kadar se uporabijo določbe o kumulaciji iz člena 3(2) in člena 18(4), odgovor vsebuje kopijo (kopije) potrdila oziroma potrdil o gibanju blaga ali izjave oziroma izjav na računu, na katerih temelji.

6. Če v primerih utemeljenega dvoma ni odgovora v 10 mesecih ali kadar odgovor ne vsebuje zadostnih informacij za določitev pristnosti obravnavanega dokumenta ali pravega porekla izdelkov, carinski organi, ki so preverjanje zahtevali, razen v primerih višje sile ali izjemnih okoliščin, zavrnejo upravičenost do preferenc.

Člen 33

Reševanje sporov

Če nastopijo spori v zvezi s postopki preverjanja iz člena 32, ki jih carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, in carinski organi, ki so odgovorni za izvedbo tega preverjanja, ne morejo razrešiti med seboj, ali če se pojavijo vprašanja glede razlage tega protokola, jih je treba predložiti Odboru za carinsko sodelovanje.

V vseh primerih se spori med uvoznikom in carinskimi organi države uvoznice rešujejo v skladu z zakonodajo te države.

Člen 34

Kazni

Kaznovan bo vsakdo, ki sestavi, ali povzroči, da se sestavi dokument, ki vsebuje nepravilne informacije zato, da bi pridobil preferencialno obravnavo za izdelke.

Člen 35

Proste cone

1. Države članice in Izrael sprejmejo vse potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se izdelki, s katerimi se trguje na podlagi potrdila o gibanju blaga EUR.1 in za katere med prevozom uporabljata prosto cono na svojem ozemlju, ne zamenjajo z drugim blagom ter da na njih niso opravljeni drugi postopki razen, običajnih, ki so potrebni za preprečitev njihovega poslabšanja.

2. Če se kot izjema od določb iz odstavka 1 izdelki s poreklom iz Skupnosti ali Izraela, ki imajo potrdilo o gibanju blaga EUR.1, uvozijo v prosto cono in se na njih opravijo obdelave ali predelave, izdajo zadevni organi na zahtevo izvoznika novo potrdilo EUR.1, če je opravljena obdelava ali predelava v skladu z določbami tega protokola.

NASLOV VII

CEUTA IN MELILLA

Člen 36

Uporaba Protokola

1. Izraz "Skupnost" uporabljen v tem protokolu ne obsega Ceute ali Melille. Izraz "izdelki s poreklom iz Skupnosti" ne obsega izdelkov s poreklom s teh območij.

2. Ta protokol se smiselno uporablja za izdelke s poreklom iz Ceute in Melille, ob upoštevanju posebnih pogojev iz člena 37.

Člen 37

Posebni pogoji

1. Namesto členov 2 in 3(1) in (2) se uporabljajo naslednje določbe, napotila na te člene pa se smiselno uporabljajo za ta člen.

2. Če se prevažajo neposredno v skladu z določbami iz člena 14, se štejejo kot:

1. izdelki s poreklom iz Ceute in Melille:

(a) izdelki, v celoti pridobljeni v Ceuti in Melilli;

(b) izdelki, pridobljeni v Ceuti in Melilli, pri izdelavi katerih so bili uporabljeni izdelki, ki niso vključeni v točko (a), če:

(i) so bili ti izdelki zadosti obdelani ali predelani v smislu člena 5 tega protokola; ali če

(ii) gre za izdelke s poreklom iz Skupnosti ali Izraela v smislu tega protokola, če so bili obdelani ali predelani bolj, kot so nezadostni postopki obdelave ali predelave iz člena 6.

2. izdelki s poreklom iz Izraela:

(a) izdelki, v celoti pridobljeni v Izraelu;

(b) izdelki, pridobljeni v Izraelu, pri izdelavi katerih so bili uporabljeni izdelki, ki niso vključeni v točko (a):

(i) če so bili ti izdelki zadosti obdelani ali predelani v smislu člena 5 tega protokola;

ali če

(ii) gre za izdelke s poreklom iz Ceute in Melille ali Skupnosti v smislu tega protokola, če so bili obdelani ali predelani bolj, kot so nezadostni postopki obdelave ali predelave iz člena 6.

3. Ceuta in Melilla se obravnavata kot eno samo ozemlje.

4. Izvoznik ali njegov pooblaščeni zastopnik vpiše "Izrael" in "Ceuta in Melilla" v polje 2 potrdil o gibanju blaga EUR.1. Poleg tega je, če gre za izdelke s poreklom iz Ceute in Melille, to treba označiti v polju 4 potrdila o gibanju blaga EUR.1.

5. Španski carinski organi so pristojni za uporabo tega protokola v Ceuti in Melilli.

NASLOV VIII

KONČNE DOLOČBE

Člen 38

Spremembe Protokola

Pridružitveni svet lahko sklene, da bo spremenil določbe iz tega protokola.

Člen 39

Odbor za carinsko sodelovanje

1. Ustanovi se Odbor za carinsko sodelovanje, katerega naloga je izvrševanje upravnega sodelovanja za pravilno in enotno uporabo tega protokola in izvajanje vseh drugih nalog na carinskem področju, ki se mu lahko zaupajo.

2. Odbor sestavljajo strokovnjaki iz držav članic in uslužbenci Komisije Evropskih skupnosti, pristojni za carinska vprašanja, na eni strani in strokovnjaki, ki jih imenuje Izrael, na drugi strani.

Člen 40

Priloge

Priloge k temu protokolu so sestavni del Protokola.

Člen 41

Izvajanje Protokola

Skupnost in Izrael sprejmeta potrebne ukrepe za izvajanje tega protokola.

Člen 42

Blago na poti ali v hrambi

Določbe tega sporazuma se lahko uporabljajo za blago, ki izpolnjuje določbe tega protokola in ki je na datum začetka veljavnosti tega sporazuma bodisi na poti ali v Skupnosti ali v Izraelu v začasni hrambi, v carinskih skladiščih ali v prostih conah, če se carinskim organom države uvoznice v štirih mesecih od tega datuma predloži potrdilo EUR.1, ki so ga naknadno overili pristojni organi države izvoznice skupaj z dokumenti, ki dokazujejo, da se je blago prevažalo neposredno.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

UVODNE OPOMBE

Predhodne opombe

Pravila, določena na tem seznamu, se uporabljajo samo za izdelke, ki jih zajema sporazum.

Opomba 1

1.1 Prva dva stolpca na seznamu opisujeta pridobljeni izdelek. V prvem stolpcu je navedena tarifna številka ali številka poglavja iz harmoniziranega sistema, v drugem stolpcu pa je poimenovanje blaga, ki se uporablja v tem sistemu za to tarifno številko ali poglavje. Za vsak vpis v prvih dveh stolpcih je v stolpcu 3 ali 4 določeno pravilo. Če je pred vpisom v prvi stolpec navedeno "ex", to pomeni, da se pravila iz stolpca 3 ali 4 uporabljajo samo za tisti del tarifne številke ali poglavja, kot je poimenovano v stolpcu 2.

1.2 Če je v stolpcu 1 združenih več tarifnih številk ali pa je navedena številka poglavja in je zato poimenovanje izdelkov v stolpcu 2 splošno, se zraven navedena pravila v stolpcu 3 ali 4 uporabljajo za vse izdelke, ki se v harmoniziranem sistemu uvrščajo v tarifne številke tega poglavja ali v katere koli tarifne številke, združene v stolpcu 1.

1.3 Če so v seznamu navedena različna pravila, ki se uporabljajo za različne izdelke v okviru ene tarifne številke, je v vsakem novem odstavku poimenovanje tega dela tarifne številke, za katerega se uporabljajo zraven navedena pravila v stolpcu 3 ali 4.

1.4 Če je za vpis v prvih dveh stolpcih pravilo določeno tako v stolpcu 3 kot 4, ima izvoznik možnost izbire, da uporabi bodisi pravilo, določeno v stolpcu 3, ali tisto iz stolpca 4. Če v stolpcu 4 ni pravila o poreklu, je treba uporabiti pravilo, določeno v stolpcu 3.

Opomba 2

2.1 Obdelava ali predelava, ki jo zahteva pravilo v stolpcu 3, se mora opraviti samo v zvezi z uporabljenimi materiali brez porekla. Omejitve iz pravila v stolpcu 3 se prav tako uporabljajo samo za uporabljene materiale brez porekla.

2.2 Če pravilo določa, da se lahko uporabljajo "materiali iz katere koli tarifne številke", se lahko uporabljajo tudi materiali iz iste tarifne številke kakor je izdelek, ob upoštevanju katerih koli posebnih omejitev, ki jih pravilo tudi lahko vsebuje. Vendar pa izraz "izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tarifne številke …" pomeni, da se lahko uporabijo samo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko kot izdelek z drugim poimenovanjem kot izdelek, naveden v stolpcu 2 na seznamu.

2.3 Če se izdelek, narejen iz materialov brez porekla, ki je pridobil status izdelka s poreklom med izdelavo zaradi pravila o spremembi tarifne številke ali lastnega pravila v seznamu, uporablja kot material v postopku izdelave drugega izdelka, potem se zanj ne uporablja pravilo, ki velja za izdelek, v katerega je vključen.

Na primer:

Motor iz tarifne številke 8407, za katerega pravilo določa, da vrednost materialov brez porekla, ki se lahko vgradijo, ne sme presegati 40 % cene franko tovarna, je izdelan iz "drugih legiranih jekel, grobo oblikovanih s kovanjem" iz tarifne številke 7224.

Če je bilo to kovanje opravljeno v zadevni državi iz ingota brez porekla, potem je že pridobil poreklo na podlagi pravila za tarifno številko ex7224 na seznamu. Zato se pri izračunu vrednosti motorja šteje, da ima poreklo, ne glede na to, ali je bil izdelan v isti ali v drugi tovarni. Vrednost ingota brez porekla se tako ne upošteva, ko se sešteva vrednost uporabljenih materialov brez porekla.

2.4 Pravilo v seznamu pomeni najmanjši del zahtevane obdelave ali predelave in več predelave ali obdelave prav tako dodeli status porekla, medtem ko manj predelave ali obdelave statusa porekla ne more dodeliti. Če torej pravilo določa, da je možno na določeni stopnji izdelave uporabiti material brez porekla, je uporaba tega materiala na zgodnejši stopnji izdelave dovoljena, uporaba takega materiala na kasnejši stopnji pa ni.

2.5 Kadar pravilo na seznamu določa, da se izdelek lahko izdela iz več kot enega materiala, to pomeni, da se lahko uporabi kateri koli material ali več materialov. Ne zahteva pa uporabe vseh.

Primer:

Pravilo za tkanine iz ex poglavja 50 do poglavja 55 določa, da se lahko uporabijo naravna vlakna, prav tako pa se lahko med drugimi materiali uporabijo tudi kemični materiali. To ne pomeni, da je treba uporabiti oboje, uporabi se lahko eno ali drugo ali pa oboje.

2.6 Kadar pravilo v seznamu določa, da mora biti izdelek izdelan iz določenega materiala, ta pogoj očitno ne preprečuje uporabe drugih materialov, ki zaradi svoje narave ne morejo zadostiti pravilu. (Glej tudi spodnjo opombo 5.2 v zvezi s tekstilom.)

Primer:

Pravilo za pripravljena živila iz tarifne številke 1904, ki posebej izključuje uporabo žitaric ali njihovih izdelkov, ne preprečuje uporabe mineralnih soli, kemikalij in drugih dodatkov, ki niso izdelki iz žitaric.

Vendar to ne velja za izdelke, ki so, čeprav ne morejo biti izdelani iz posameznega materiala, določenega na seznamu, lahko izdelani iz materiala enake narave na zgodnejši stopnji izdelave.

Primer:

V primeru oblačila iz ex poglavja 62, narejenega iz netkanih materialov, če je za to vrsto izdelkov dovoljena samo uporaba preje brez porekla, ni možno začeti pri netkanem blagu – čeprav netkano blago običajno ne more biti izdelano iz preje. V takih primerih je začetni material običajno na stopnji pred prejo, to je na stopnji vlaken.

2.7 Če pravilo v seznamu navaja za največjo vrednost materialov brez porekla, ki se lahko uporabijo, dve odstotni postavki ali več, potem se ti odstotki ne smejo seštevati. Največja vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla torej nikoli ne sme preseči najvišje od navedenih odstotnih postavk. Poleg tega posamezne odstotne postavke, ki se nanašajo na določene materiale, ne smejo biti presežene.

Opomba 3

3.1 Izraz "naravna vlakna" se v seznamu uporablja za vlakna, ki niso umetna ali sintetična, in je omejen na stopnje pred predenjem, vključno z odpadki, in, razen če ni drugače določeno, izraz "naravna vlakna" zajema vlakna, ki so bila mikana, česana ali drugače obdelana, vendar ne spredena.

3.2 Izraz "naravna vlakna" vključuje konjsko žimo iz tarifne številke 0503, svilo iz tarifnih številk 5002 in 5003, kakor tudi volnena vlakna, fino ali grobo živalsko dlako iz tarifnih številk 5101 do 5105, bombažna vlakna iz tarifnih številk 5201 do 5203 in druga rastlinska vlakna iz tarifnih številk 5301 do 5305.

3.3 Izrazi "tekstilna kaša", "kemični materiali" in "materiali za izdelavo papirja" so v seznamu uporabljeni za opis materialov, ki se ne uvrščajo v poglavja 50 do 63 in ki se lahko uporabijo za izdelavo umetnih, sintetičnih ali papirnih vlaken ali prej.

3.4 Izraz "umetna ali sintetična rezana vlakna" se v seznamu uporablja za sintetične ali umetne pramene iz filamentov, rezana vlakna ali odpadke iz tarifnih številk 5501 do 5507.

Opomba 4

4.1 Če se za izdelke na seznamu navaja ta opomba, se za katere koli osnovne tekstilne materiale, uporabljene pri njihovi izdelavi, ki, če se upoštevajo skupaj, ne presegajo 10 % skupne mase vseh uporabljenih osnovnih tekstilnih materialov, ne uporabljajo pogoji, določeni v stolpcu 3 seznama (glej tudi opombi 4.3 in 4.4).

4.2 Vendar pa se to odstopanje lahko uporabi le za mešane izdelke, ki so narejeni iz dveh ali več osnovnih tekstilnih materialov.

Osnovni tekstilni materiali so:

- svila,

- volna,

- groba živalska dlaka,

- fina živalska dlaka,

- konjska žima,

- bombaž,

- materiali za izdelavo papirja in papir,

- lan,

- konoplja,

- juta in druga tekstilna vlakna iz ličja,

- sisal in druga tekstilna vlakna iz rodu agav,

- kokosova vlakna, abaka, ramija in druga rastlinska tekstilna vlakna,

- sintetični filamenti,

- umetni filamenti,

- sintetična rezana vlakna,

- umetna rezana vlakna.

Primer:

Preja iz tarifne številke 5205, izdelana iz bombažnih vlaken iz tarifne številke 5203 in sintetičnih rezanih vlaken iz tarifne številke 5506, je mešana preja. Zato se lahko sintetična rezana vlakna brez porekla, ki ne zadovoljujejo pravil o poreklu (ki zahtevajo izdelavo iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše) uporabijo do 10 % teže preje.

Primer:

Volnena tkanina iz tarifne številke 5112, izdelana iz volnene preje iz tarifne številke 5107 in sintetične preje iz rezanih vlaken iz tarifne številke 5509, je mešana tkanina. Zato se lahko sintetična preja, ki ne zadovoljuje pravil o poreklu (ki zahtevajo izdelavo iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše) ali volnena preja, ki ne zadovoljuje pravil o poreklu (ki zahtevajo izdelavo iz naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje), ali kombinacija obeh prej uporabi pod pogojem, da njihova skupna teža ne presega 10 % teže tkanine.

Primer:

Taftana tekstilna tkanina iz tarifne številke 5802, izdelana iz bombažne preje iz tarifne številke 5205 in iz bombažne tkanine iz tarifne številke 5210, je mešan izdelek le, če je bombažna tkanina sama mešana tkanina, izdelana iz prej, uvrščenih v dve različni tarifni številki, ali če so uporabljene bombažne preje same mešanice.

Primer:

Če bi bila ta taftana tekstilna tkanina izdelana iz bombažne preje iz tarifne številke 5205 in iz sintetične tkanine iz tarifne številke 5407, bi očitno bila uporabljena preja iz dveh različnih osnovnih tekstilnih materialov in je v skladu s tem taftana tekstilna tkanina mešan izdelek.

Primer:

Taftana preproga, narejena tako iz umetne preje kot iz bombažne preje, na podlagi iz jute, je mešan izdelek, ker so uporabljeni trije osnovni tekstilni materiali. Tako se lahko kateri koli materiali brez porekla, ki so na kasnejši stopnji izdelave, kot dovoljuje pravilo, lahko uporabijo pod pogojem, da njihova skupna teža ne presega 10 % teže tekstilnih materialov v preprogi. Tako bi lahko uvozili podlago iz jute in/ali umetno prejo na tej stopnji izdelave, pod pogojem, da se upošteva pogoj glede teže.

4.3 Za tkanine, ki vsebujejo "prejo iz poliuretana, laminirano s fleksibilnimi segmenti polietra, povezano ali ne", je to odstopanje pri preji 20 %.

4.4 Za tkanine, ki vsebujejo trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega ali ne z aluminijastim prahom, širine, ki ne presega 5 mm, kjer so plasti zlepljene z lepilom med dvema plastičnima slojema, je to odstopanje pri traku 30 %.

Opomba 5

5.1 V primeru tistih tekstilnih izdelkov, ki so v seznamu označeni z opombo pod črto, ki se nanaša na to opombo, se tekstilni materiali, z izjemo podlog in medvlog, ki ne ustrezajo pravilu za izdelane izdelke, določenem v seznamu v stolpcu 3, lahko uporabijo pod pogojem, da se uvrščajo v tarifno številko, ki je drugačna od tarifne številke izdelka, ter da njihova vrednost ne presega 8 % cene izdelka franko tovarna.

5.2 Materiali, ki se ne uvrščajo v poglavja 50 do 63, se lahko prosto uporabljajo, ne glede na to, ali vsebujejo tekstil ali ne.

Primer:

Če pravilo iz seznama določa, da mora biti za določen tekstilni izdelek, kot so na primer hlače, uporabljena preja, to ne preprečuje uporabe kovinskih predmetov, kakor so gumbi, ker gumbi niso uvrščeni v poglavja 50 do 63. Iz istega razloga to ne preprečuje uporabe zadrg, četudi zadrge običajno vsebujejo tekstil.

5.3 Kadar se uporablja odstotno pravilo, je treba pri izračunu vrednosti vključenih materialov brez porekla upoštevati vrednost materialov, ki niso uvrščeni v poglavja 50 do 63.

Opomba 6

6.1 Za namene tarifnih številk ex2707, 2713 do 2715, ex2901, ex2902 in ex3403 so "specifični procesi" naslednji:

(a) vakuumska destilacija;

(b) ponovna destilacija z zelo natančnim procesom frakcioniranja [1];

(c) razbijanje (kreking);

(d) preoblikovanje (reforming);

(e) ekstrakcija s pomočjo selektivnih topil;

(f) proces, ki vsebuje vse naslednje postopke: obdelavo s koncentrirano žveplovo kislino, oleumom ali žveplovim anhidridom; nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi, razbarvanje in očiščevanje z naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim ogljem ali boksitom;

(g) polimerizacija;

(h) alkilizacija;

(i) izomerizacija.

6.2 Za namene tarifnih številk 2710, 2711 in 2712, so "specifični procesi" naslednji:

(a) vakuumska destilacija;

(b) ponovna destilacija z zelo natančnim procesom frakcioniranja;

(c) razbijanje (kreking);

(d) preoblikovanje (reforming);

(e) ekstrakcija s pomočjo selektivnih topil;

(f) proces, ki vsebuje vse naslednje postopke: obdelavo s koncentrirano žveplovo kislino (oleumom) ali žveplovim anhidridom; nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi, razbarvanje in očiščevanje z naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim ogljem ali boksitom;

(g) polimerizacija;

(h) alkilizacija;

(i) izomerizacija;

(k) (samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko ex2710) razžveplanje z vodikom, ki povzroči redukcijo vsaj 85 % vsebine žvepla pri obdelanih izdelkih (metoda ASTM D 1266-59 T);

(l) (samo za izdelke, ki se uvrščajo v tarifno številko 2710) deparafinizacija s postopkom, ki ni filtriranje;

(m) (samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko ex2710) obdelava z vodikom pri tlaku nad 20 barov in temperaturi nad 250 °C, z uporabo katalizatorja, razen obdelave za razžveplanje, kadar je vodik aktivni element v kemični reakciji. Vendar se nadaljnja obdelava olj za mazanje iz tarifne številke ex2710 (npr. končna obdelava z vodikom ali razbarvanje), še posebno takrat, kadar se želi izboljšati barva ali obstojnost, ne obravnava kot specifični proces;

(n) (samo za goriva, ki se uvrščajo v tarifno številko ex2710) atmosferska destilacija pod pogojem, da se manj kot 30 vol. % teh izdelkov, vključno z izgubami, destilira pri 300 °C po metodi ASTM D 86;

(o) (samo za težka olja razen plinskih olj in kurilnih olj, ki se uvrščajo v tarifno številko ex2710) obdelava s pomočjo visokofrekvenčnih razelektritev skozi krtačke.

6.3 Za namen tarifnih številk ex2707, 2713 do 2715, ex2901, ex2902 in ex3403 porekla ne podelijo enostavne operacije, kot so čiščenje, dekantiranje, razsoljevanje, vodna separacija, filtriranje, barvanje, označevanje, ohranjanje vsebine žvepla kot rezultat mešanja izdelkov z različno vsebino žvepla, katerakoli kombinacija teh operacij ali podobne operacije.

[1] Glej dodatno pojasnjevalno opombo 4(b) k poglavju 27 kombinirane nomenklature.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

SEZNAM OBDELAV ALI PREDELAV, KI JIH JE TREBA OPRAVITI NA MATERIALIH BREZ POREKLA, DA BI LAHKO IZDELAN IZDELEK DOBIL STATUS BLAGA S POREKLOM

Tarifna oznaka HS | Poimenovanje izdelka | Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom |

| |

(1) | (2) | (3) ali (4) | (3) ali (4) |

Poglavje 01 | Žive živali | [7] | |

ex Poglavje 02 | Meso in užitni klavnični odpadki, razen tarifnih številk 0201, 0202, 0206 in 0210, za katere so pravila navedena spodaj | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | |

0201 | Goveje meso, sveže ali ohlajeno | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen zmrznjenega govejega mesa iz tarifne številke 0202 | |

0202 | Goveje meso, zamrznjeno | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz svežega ali ohlajenega govejega mesa iz tarifne številke 0201 | |

0206 | Užitni klavnični odpadki iz goved, prašičev, ovac, koz, konj, oslov, mul ali mezgov, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen trupov iz tarifnih številk 0201 do 0205 | |

0210 | Meso in užitni klavnični odpadki, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni; užitna moka in zdrob iz mesa ali klavničnih odpadkov | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen mesa in klavničnih odpadkov iz tarifnih številk 0201 do 0206 in 0208 ali jeter perutnine iz tarifne številke 0207 | |

ex Poglavje 03 | Žive ribe in raki, živi mehkužci in drugi vodni nevretenčarji | [7] | |

0302 do0305 | Ribe, razen živih rib | Izdelava, pri kateri morajo biti vsi uporabljeni materiali iz poglavja 3 v celoti pridobljeni | |

ex0306 | Raki, razen živih rakov | Izdelava, pri kateri morajo biti vsi uporabljeni materiali iz poglavja 3 v celoti pridobljeni | |

ex0307 | Mehkužci; vodni nevretenčarji, razen rakov in mehkužcev, razen živih mehkužcev | Izdelava, pri kateri morajo biti vsi uporabljeni materiali iz poglavja 3 v celoti pridobljeni | |

ex Poglavje 04 | Mlečni izdelki, razen tarifnih številk 0402, 0403, 0404 do 0406; užitni izdelki živalskega izvora, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | |

04020404 do0406 | Mlečni izdelki | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen mleka ali smetane iz tarifne številke 0401 ali 0402 | |

0403 | Pinjenec, kislo mleko in smetana, jogurt, kefir in drugo fermentirano ali kislo mleko in smetana, koncentrirano ali ne ali ki vsebuje dodan sladkor ali druga sladila ali aromatizirano ali ki vsebuje dodano sadje ali kakav | Izdelava, pri kateri: morajo biti vsi uporabljeni materiali iz poglavja 4 v celoti pridobljeni,mora biti kateri koli uporabljen sadni sok (razen ananasovega, limetinega ali grenivkinega) iz tarifne številke 2009 v celoti pridobljen, invrednost katerih koli uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna | |

0407 | Ptičja jajca v lupini, sveža, konzervirana ali kuhana | [7] | |

0408 | Ptičja jajca brez lupine in jajčni rumenjaki, sveža, sušena, kuhana v vodi ali sopari, oblikovana, zamrznjena ali kako drugače konzervirana, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali ne | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen ptičjih jajc iz tar. št. 0407 | |

0409 | Naravni med | [7] | |

ex Poglavje 05 | Izdelki živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, razen tarifnih številk ex0502 in ex0506, za katere so pravila navedena spodaj | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | |

ex0502 | Pripravljene ščetine in dlaka domačih ali divjih prašičev | Čiščenje, razkuževanje, razvrščanje in izravnavanje ščetin in dlak | |

ex0506 | Kosti in strženi rogov, neobdelani | Izdelava, pri kateri morajo biti vsi uporabljeni materiali iz poglavja 2 v celoti pridobljeni | |

Poglavje 06 | Rastlinski proizvodi | [7] | |

ex Poglavje 07 | Užitne vrtnine in nekateri koreni in gomolji razen tarifnih številk 0710 do 0713, za katere so pravila navedena spodaj | [7] | |

ex0710 doex0713 | Užitne vrtnine, zamrznjene ali sušene, začasno konzervirane, razen tar. št. ex0710 in ex0711, za kateri so pravila navedena spodaj | Izdelava, pri kateri morajo biti vsi uporabljeni rastlinski materiali v celoti pridobljeni | |

ex0710 | Sladka koruza (termično neobdelana ali termično obdelana s paro ali kuhanjem v vodi), zamrznjena | Izdelana iz sveže ali ohlajene sladke koruze | |

ex0711 | Sladka koruza, začasno konzervirana | Izdelana iz sveže ali ohlajene sladke koruze | |

ex Poglavje 08 | Užitno sadje in oreški; lupine agrumov ali melon, razen tarifnih številk 0811, 0812, 0813 in 0814, za katere so pravila navedena spodaj | [7] | |

0811 | Sadje in oreški, nekuhani ali kuhani v sopari ali vreli vodi, zmrznjeni, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali ne: | | |

— Ki vsebujejo dodan sladkor | Izdelava, pri kateri vrednost katerih koli uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna | |

— Drugo | Izdelava, pri kateri morajo biti vse uporabljeno sadje ali oreški v celoti pridobljeni | |

0812 | Sadje in oreški, začasno konzervirani (na primer z žveplovim dioksidom, v slanici, v žveplani vodi ali drugih raztopinah za konzerviranje), vendar v takšnem stanju neprimerni za takojšnjo prehrano | Izdelava, pri kateri morajo biti vse uporabljeno sadje ali oreški v celoti pridobljeni | |

0813 | Sadje, suho, razen tistega iz tar. št. 0801 do 0806; mešanice oreškov ali suhega sadja iz tega poglavja | Izdelava, pri kateri morajo biti vse uporabljeno sadje ali oreški v celoti pridobljeni | |

0814 | Lupine agrumov ali melon, sveže, zamrznjene, suhe ali začasno konzervirane v slanici, žveplani vodi ali v drugih raztopinah za konzerviranje | Izdelava, pri kateri morajo biti vse uporabljeno sadje ali oreški v celoti pridobljeni | |

ex Poglavje 09 | Kava, čaj, mate čaj in začimbe, razen mešanic začimb iz tarifne številke 0910, za katere so pravila navedena spodaj | [7] | |

ex0910 | Mešanice iz opombe 1(b) k temu poglavju | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | |

Poglavje 10 | Žita | [7] | |

ex Poglavje 11 | Proizvodi mlinske industrije; slad; škrob, inulin; pšenični gluten, razen iz tar. št. ex1106, za katere je pravilo navedeno spodaj | Izdelava, pri kateri morajo biti vsa uporabljena žita, užitne vrtnine, korenine in gomolji iz tarifne številke 0714 ali sadje v celoti pridobljeni | |

ex1106 | Moka in zdrob iz sušenih, oluščenih stročnic iz tarifne številke 0713, oluščene | Sušenje in mletje stročnic iz tarifne številke 0708 | |

ex Poglavje 12 | Oljna semena in plodovi; razno zrnje, semena in plodovi; industrijske ali zdravilne rastline; slama in krma; razen moke in zdroba iz oljnih semen in oljnih plodov, razen iz gorčice, za katero je pravilo navedeno spodaj | [7] | |

1208 | Moka in zdrob iz oljnih semen ali oljnih plodov, razen iz gorčice | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | |

ex Poglavje 13 | Šelak; gume, smole in drugi rastlinski sokovi in ekstrakti, razen tarifne številke 1301, za katero je pravilo navedeno spodaj | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. | |

1301 | Šelak; naravne gume, smole, gumijeve smole in balzami | Izdelava, pri kateri vrednost katerih koli uporabljenih materialov iz tarifne številke 1301 ne sme presegati 50 % cene izdelka franko tovarna | |

Poglavje 14 | Rastlinski materiali za pletarstvo; rastlinski izdelki, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu | [7] | - |

ex Poglavje 15 | Masti in olja živalskega ali rastlinskega izvora in njihove frakcije; predelane užitne masti; voski živalskega ali rastlinskega izvora, razen tarifnih številk 1501, 1502, 1504, ex1505, 1506, ex1507 do 1515, ex1516, ex1517 in ex1519, za katere so pravila navedena spodaj | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | |

1501 | Prašičja mast, druga prašičja in perutninska maščoba, topljena, stisnjene ali ekstrahirane s topilom ali ne: | | |

— Maščobe iz kosti ali odpadkov | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen tistih iz tarifnih številk 0203, 0206 ali 0207 ali kosti iz tarifne številke 0506 | |

— Drugo | Izdelava iz mesa ali užitnih klavničnih odpadkov prašičev iz tarifne številke 0203 ali 0206 ali iz mesa in užitnih klavničnih odpadkov perutnine iz tarifne številke 0207 | |

1502 | Maščobe goved, ovac ali koz, surove ali topljene, stiskane ali ekstrahirane s topilom ali ne; | | |

— Maščobe iz kosti ali odpadkov | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen tistih iz tarifnih številk 0201, 0202, 0204 ali 0206 ali kosti iz tarifne številke 0506 | |

— Drugo | Izdelava, pri kateri morajo biti vsi uporabljeni živalski materiali iz poglavja 2 v celoti pridobljeni | |

1504 | Masti in olja rib ali morskih sesalcev ter njihove frakcije, prečiščeni ali neprečiščeni, toda kemično nemodificirani: | | |

— Trdne frakcije ribjih olj in maščob ter olj morskih sesalcev | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, skupaj z drugimi materiali iz tarifne številke 1504 | |

— Drugo | Izdelava, pri kateri morajo biti vsi uporabljeni živalski materiali iz poglavij 2 in 3 v celoti pridobljeni | |

ex1505 | Prečiščen lanolin | Izdelava iz surove maščobe iz volne iz tarifne številke 1505 | |

1506 | Druge masti in olja živalskega izvora in njihove frakcije, prečiščene ali ne prečiščene, toda kemično nemodificirane: | | |

— Trdne frakcije | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tarifne številke 1506 | |

— Drugo | Izdelava, pri kateri morajo biti vsi uporabljeni živalski materiali iz poglavja 2 v celoti pridobljeni | |

ex1507 do1515 | Pripravljena rastlinska olja in njihove frakcije, prečiščena ali neprečiščena, toda kemično nemodificirana: | | |

— Trdne frakcije, razen frakcije jojoba olja | Izdelava iz drugih materialov iz tarifnih številk 1507 do 1515 | |

— Drugo, razen: | Izdelava, pri kateri morajo biti vsi uporabljeni rastlinski materiali v celoti pridobljeni | |

— — Tungovo olje; mirtin vosek in japonski vosek | | |

— — Za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo živil za prehrano ljudi | | |

ex1516 | Masti in olja živalskega ali rastlinskega izvora in njihove frakcije, reesterificirane, prečiščene ali neprečiščene, toda nadalje nepredelane | Izdelava, pri kateri morajo biti vsi uporabljeni živalski in rastlinski materiali v celoti pridobljeni | |

ex1517 | Užitne tekoče mešanice rastlinskih olj iz tar. št. 1507 do 1515 | Izdelava, pri kateri morajo biti vsi uporabljeni rastlinski materiali v celoti pridobljeni | |

ex1519 | Industrijski maščobni alkoholi z lastnostmi umetnih voskov | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z maščobnimi kislinami iz tarifne številke 1519 | |

1601 | Klobase in podobni izdelki, iz mesa, klavničnih odpadkov ali krvi; prehrambeni pripravki na osnovi teh izdelkov | Izdelava iz živali iz poglavja 1 | |

1602 | Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, klavničnih odpadkov ali krvi | Izdelava iz živali iz poglavja 1 | |

1603 | Ekstrakti in sokovi iz mesa, rib ali rakov, mehkužcev in drugih vodnih nevretenčarjev | Izdelava iz živali iz poglavja 1. Vse uporabljene ribe, raki, mehkužci ali drugi vodni nevretenčarji pa morajo biti v celoti pridobljeni | |

1604 | Pripravljene ali konzervirane ribe; kaviar in kaviarjevi nadomestki, pripravljeni iz ribjih jajčec | Izdelava, pri kateri morajo biti vse uporabljene ribe ali ribja jajčeca v celoti pridobljeni | |

1605 | Raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji, pripravljeni ali konzervirani | Izdelava, pri kateri morajo biti vsi uporabljeni raki, mehkužci ali drugi vodni nevretenčarji v celoti pridobljeni | |

ex1701 | Sladkor iz sladkornega trsa ali sladkorne pese in kemično čista saharoza v trdnem stanju, ki ne vsebuje dodanih snovi za aromatiziranje ali barvil | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | |

ex1701 | Sladkor iz sladkornega trsa ali sladkorne pese ter kemično čista saharoza, v trdnem stanju, aromatizirana ali obarvana | Izdelava, pri kateri vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna | |

1702 | Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, maltozo, glukozo in fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi, ki ne vsebujejo snovi za aromatiziranje ali barvil; umetni med mešan ali ne z naravnim medom; karamel: | | |

— Kemično čista maltoza in fruktoza | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tarifne številke 1702 | |

— Drugi sladkorji v trdnem stanju, aromatizirani ali obarvani | Izdelava, pri kateri vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna | |

— Drugo | Izdelava, pri kateri morajo biti vsi uporabljeni materiali že materiali s poreklom | |

ex1703 | Melase, dobljene pri ekstrakciji ali rafiniranju sladkorja, aromatizirane ali obarvane | Izdelava, pri kateri vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna | |

ex1703 | Melase, dobljene pri ekstrakciji ali rafiniranju sladkorja, ki ne vsebujejo dodanih snovi za aromatiziranje ali barvil | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | |

1704 | Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), ki ne vsebujejo kakava | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tarifna številka izdelka, pod pogojem, da vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna | |

ex Poglavje 18 | Kakav in kakavovi izdelki, razen tarifnih številk 1801 in 1806, za katere so pravila navedena spodaj: | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | |

1801 | Kakav v zrnu, cel ali zdrobljen, surov ali pražen | [7] | |

1806 | Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tarifna številka izdelka, pod pogojem, da vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna | |

1901 | Sladni ekstrakt; živila iz moke, zdroba, škroba in sladnega ekstrakta, ki ne vsebujejo kakava v prahu ali ga vsebujejo manj kot 50 mas. %, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu; živila iz izdelkov iz tar. št. 0401 do 0404, ki ne vsebujejo kakava v prahu ali ga vsebujejo manj kot 10 mas. %, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu: | | |

— Sladni ekstrakt | Izdelava iz žit iz poglavja 10 | |

— Drugo | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tarifna številka izdelka, pod pogojem, da vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna | |

1902 | Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi snovmi) ali drugače pripravljene, kot so: špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravioli, kaneloni; kuskus, pripravljen ali nepripravljen | Izdelava, pri kateri morajo biti vsa uporabljena žita (razen pšenice durum), meso, klavnični odpadki, ribe, raki ali mehkužci v celoti pridobljeni | |

1903 | Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba, v obliki kosmičev, zrnc, perl, kaše ali v podobnih oblikah | Izdelava iz materialov iz katerekoli tarifne številke, razen krompirjevega škroba iz tarifne številke 1108 | |

1904 | Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih izdelkov (npr. koruzni kosmiči); žita (razen koruze), v obliki zrn, predkuhana, ali drugače pripravljena, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu: | | |

— Ki ne vsebujejo kakava | Izdelava, pri kateri: morajo biti vsa uporabljena žita in moka (razen koruze vrste Zea indurata ter pšenice vrste "durum" in njunih izdelkov) v celoti pridobljeni,vrednost katerih koli uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna | |

— Ki vsebujejo kakav | Izdelava iz materialov, ki niso uvrščeni v tarifno številko 1806, pod pogojem, da vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna | |

1905 | Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki ki vsebujejo kakav ali ne; hostije, prazne kapsule za farmacevtske proizvode, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni izdelki | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen tistih iz poglavja 11 | |

2001 | Vrtnine, sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini | Izdelava, pri kateri morajo biti vse uporabljeno sadje, oreški ali vrtnine v celoti pridobljeni | |

2002 | Paradižnik, pripravljen ali konzerviran drugače kot v kisu ali ocetni kislini | Izdelava, pri kateri mora biti ves uporabljen paradižnik v celoti pridobljen | |

2003 | Gobe in gomoljike, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali v ocetni kislini | Izdelava, pri kateri morajo biti vse uporabljene gobe ali gomoljike v celoti pridobljene | |

2004 in2005 | Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače kot v kisu ali ocetni kislini, zamrznjene ali nezamrznjene | Izdelava, pri kateri morajo biti vse uporabljene vrtnine v celoti pridobljene | |

2006 | Sadje, oreški, sadne lupine in drugi deli rastlin, konzervirani v sladkorju (odcejeni, glazirani ali kristalizirani) | Izdelava, pri kateri vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna | |

2007 | Džemi, sadni želeji, marmelade, sadni pireji ali pireji iz oreškov in sadne paste ali paste iz oreškov, dobljeni s toplotno obdelavo, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali ne | Izdelava, pri kateri vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna | |

2008 | Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali konzervirani, ki vsebujejo ali ne dodan sladkor ali druga sladila ali alkohol, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu: | | |

— Sadje in oreški, kuhano drugače kot v sopari ali vreli vodi, ki ne vsebujejo dodanega sladkorja, zamrznjeno | Izdelava, pri kateri morajo biti vse uporabljeno sadje in oreški v celoti pridobljeni | |

— Oreški, ki ne vsebujejo dodanega sladkorja ali alkohola | Izdelava, pri kateri vrednost uporabljenih oreškov in oljnih semen s poreklom iz tarifnih številk 0801, 0802 in 1202 do 1207 presega 60 % cene izdelka franko tovarna | |

— Drugo | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tarifna številka izdelka, pod pogojem, da vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna | |

ex2009 | Zelenjavni sokovi, nefermentirani in ki ne vsebujejo dodanega alkohola, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali ne | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | |

ex2009 | Sadni sokovi (vključno grozdni mošt), nefermentirani in ki ne vsebujejo dodanega alkohola, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali ne | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tarifna številka izdelka, pod pogojem, da vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna | |

ex Poglavje 21 | Razna živila, razen tarifnih številk ex2101, ex2103, 2104 in ex2106, za katere so pravila navedena spodaj | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | |

ex2101 | Pražena cikorija ter njeni ekstrakti, esence in koncentrati | Izdelava, pri kateri mora biti vsa uporabljena cikorija v celoti pridobljena | |

ex2103 | Omake in pripravki za omake; kombinirane začimbe in kombinirane mešanice začimbnih sredstev | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporablja gorčična moka ali zdrob ali pripravljena gorčica | |

— Pripravljena gorčica | Izdelava iz gorčične moke ali zdroba | |

ex2104 | — Juhe in ragu juhe in pripravki za te juhe | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen pripravljenih ali konzerviranih vrtnin iz tarifnih številk 2002 do 2005 | |

— Homogenizirana sestavljena živila | Uporablja se pravilo za tarifno številko, v katero bi bil izdelek uvrščen v razsutem stanju | |

ex2106 | Sladkorni sirupi, aromatizirani ali obarvani | Izdelava, pri kateri vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz poglavja 17 ne sme presegati 30 % cene izdelka franko tovarna | |

ex Poglavje 22 | Pijače, žganja in kis, razen tarifnih številk 2201, 2202, ex2204, 2205, ex2207, ex2208 in ex2209, za katere so pravila navedena spodaj: | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | |

2201 | Vode, vključno naravne ali umetne mineralne vode in sodavice, ki ne vsebujejo dodanega sladkorja ali drugih sladil ali arom; led in sneg | Izdelava, pri kateri mora biti vsa uporabljena voda v celoti pridobljena | |

2202 | Vode, vključno mineralne vode in sodavice, ki vsebujejo dodan sladkor in druge brezalkoholne pijače, razen sadnih in zelenjavnih sokov, iz tarifne številke 2009 | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka, pod pogojem, da vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna in če je kateri koli uporabljen sadni sok (razen ananasovega, limetinega in grenivkinega) v celoti pridobljen | |

ex2204 | Vino iz svežega grozdja, vključno ojačena vina, in grozdni mošt z dodatkom alkohola Naslednji izdelki, ki vsebujejo grozdni material: | Izdelava iz drugega grozdnega mošta | |

2205ex2207ex2208 inex2209 | Vermut in drugo vino iz svežega grozdja, aromatiziramo z rastlinami ali aromatičnimi snovmi; etilni alkohol in druga žganja, denaturirani ali ne; žganja, likerji in druge alkoholne pijače; sestavljeni alkoholni preparati, ki se uporabljajo pri proizvodnji pijač; kis | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen grozdja ali materialov, pridobljenih iz grozdja | |

ex2208 | Whiskyji z vsebnostjo alkohola manj kot 50 vol. % | Izdelava, pri kateri vrednost katerega koli uporabljenega alkohola, dobljenega iz žit z destilacijo, ne presega 15 % cene izdelka franko tovarna | |

ex Poglavje 23 | Ostanki in odpadki živilske industrije; pripravljena krma za živali, razen iz tarifnih številk ex2303, ex2306 in 2309, za katere so pravila navedena spodaj: | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | |

ex2303 | Ostanki pri proizvodnji škroba iz koruze (razen zgoščenih tekočin za namakanje), z vsebnostjo beljakovin, računano na suh proizvod, več kot 40 mas. % | Izdelava, pri kateri mora biti vsa uporabljena koruza v celoti pridobljena | |

ex2306 | Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji oljčnega olja, ki vsebujejo več kot 3 mas. % oljčnega olja | Izdelava, pri kateri mora biti vsa uporabljena koruza v celoti pridobljena | |

2309 | Izdelki, ki se uporabljajo kot krma za živali | Izdelava, pri kateri morajo biti vsa uporabljena žita, sladkor ali melase, mošt ali mleko v celoti pridobljeni | |

2401 | Nepredelan tobak; tobačni odpadki: | [7] | |

2402 | Cigare, cigarilosi in cigarete iz tobaka ali tobačnih nadomestkov | Izdelava, pri kateri mora biti najmanj 70 mas. % uporabljenih nepredelanih tobačnih odpadkov iz tarifne številke 2401 v celoti pridobljenih | |

ex2403 | Tobak za kajenje | Izdelava, pri kateri mora biti najmanj 70 mas. % uporabljenih nepredelanih tobačnih odpadkov iz tarifne številke 2401 v celoti pridobljenih | |

ex2403 | Drug predelan tobak in tobačni nadomestki; homogeniziran ali rekonstituiran tobak; tobakovi ekstrakti in esence | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | |

ex Poglavje 2 5 | Sol; žveplo; zemljine in kamen; sadra, apno in cement; razen tar. št. ex2504, ex2515, ex2516, ex2518, ex2519, ex2520, ex2524, ex2525 in ex2530, za katere so pravila navedena spodaj | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | |

ex2504 | Naravni kristalni grafit, z obogateno vsebino ogljika, prečiščen in mlet | Bogatenje vsebine ogljika, prečiščevanje in mletje surovega kristalnega grafita | |

ex2515 | Marmor, samo razžagan ali kako drugače razrezan v pravokotne (vključno kvadratne) bloke ali plošče, debeline največ 25 cm | Rezanje, z žaganjem ali kako drugače, marmorja (tudi če je že razžagan) debeline nad 25 cm | |

ex2516 | Granit, porfir, bazalt, peščenec in drug kamen za spomenike ali gradbeništvo, tudi grobo klesani ali razžagani ali kako drugače razrezani v kvadratne ali pravokotne bloke ali plošče, debeline največ 25 cm | Rezanje, z žaganjem ali kako drugače, kamna (tudi če je že razžagan) debeline nad 25 cm | |

ex2518 | Žgan dolomit | Žganje nežganega dolomita | |

ex2519 | Zdrobljen naravni magnezijev karbonat (magnezit), v hermetično zaprtih zabojnikih, ter magnezijev oksid, čisti ali nečisti, razen taljenega magnezijevega oksida ali mrtvopečenega (sintranega) magnezijevega oksida | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporablja naravni magnezijev karbonat (magnezit) | |

ex2520 | Mavec, posebej pripravljen za zobozdravstvo | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

ex2524 | Naravna azbestna vlakna | Izdelava iz azbestnega koncentrata | |

ex2525 | Sljuda v prahu | Mletje sljude ali odpadkov sljude | |

ex2530 | Zemeljske barve, žgane ali v prahu | Žganje ali mletje zemeljskih barv | |

Poglavje 26 | Rude, žlindra in pepel | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | |

Poglavje 27 | Mineralna goriva, mineralna olja in proizvodi njihove destilacije; bituminozne snovi; mineralni voski; razen tar. št. ex2707 in 2709 do 2715, za katere so pravila navedena spodaj | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | |

ex2707 | Olja, pri katerih teža aromatskih sestavin presega težo nearomatskih, ki so podobna mineralnim oljem, dobljenim z destilacijo katrana iz črnega premoga pri visoki temperaturi, pri katerih se 65 % ali več prostornine destilira pri temperaturi do 250 °C (vštevši mešanice naftnih olj in benzena), za uporabo kot pogonska goriva ali kurilna olja | Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov [8] Drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

ex2709 | Nafta, dobljena iz bituminoznih mineralov | Destruktivna destilacija bituminoznih mineralov | |

2710 do2712 | Olja, dobljena iz nafte, in olja, dobljena iz bituminoznih mineralov, razen surovih; proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, ki vsebujejo po masi 70 % ali več olj iz nafte ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov, če so ta olja osnovne sestavine teh proizvodov Naftni plini in drugi plinasti ogljikovodiki Vazelin, parafinski vosek, mikrokristalni vosek iz nafte, stiskani parafini, ozokerit, vosek iz lignita, vosek iz šote, drugi mineralni voski in podobni izdelki, dobljeni s sintezo ali drugimi postopki, obarvani ali neobarvani | Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov [8] Drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

2713 do2715 | Naftni koks, bitumen in drugi ostanki iz nafte ali olj iz bituminoznih materialov Bitumen in asfalt, naravni; bituminozni ali oljni skrilavci in katranski pesek; asfaltiti in asfaltne kamnine Bitumenske mešanice na osnovi naravnega asfalta, naravnega bitumna, bitumna iz nafte, mineralnega katrana ali mineralne katranske smole | Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov [8] Drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

ex Poglavje 28 | Anorganski kemični proizvodi; organske in anorganske spojine plemenitih kovin, redkih zemeljskih kovin in radioaktivnih elementov ali izotopov; razen tarifnih številk ex2805, ex2811, ex2833 in ex2840, za katere so pravila navedena spodaj: | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali, ki so uvrščeni v isto tarifno številko, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

ex2805 | Zlitina redkih zemeljskih elementov (Mischmetall) | Izdelava z elektrolitsko ali toplotno obdelavo, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna | |

ex2811 | Žveplov trioksid | Izdelava iz žveplovega dioksida | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

ex2833 | Aluminijev sulfat | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

ex2840 | Natrijev perborat | Izdelava iz dinatrijevega tetraboratnega pentahidrata | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

ex Poglavje 29 | Organski kemikalije; razen tarifnih številk ex2901, ex2902, ex2905, 2915, 2932, 2933 in 2934, za katera so pravila navedena spodaj: | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

ex2901 | Aciklični ogljikovodiki za uporabo kot pogonsko gorivo ali ogrevanje | Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov [8] Drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

ex2902 | Cikloalkani in cikloalkeni (razen azulenov), benzen, toluen, ksileni, za uporabo kot pogonsko gorivo ali ogrevanje | Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov [8] Drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

ex2905 | Kovinski alkoholati alkoholov iz te tarifne številke in iz etanola ali glicerola | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tarifne številke 2905. Kovinski alkoholati iz te tarifne številke pa se lahko uporabljajo, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

2915 | Nasičene aciklične monokarboksilne kisline in njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi in peroksikisline, njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo derivati | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke. Vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifnih številk 2915 in 2916 ne sme presegati 20 % cene izdelka franko tovarna | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

2932 | Heterociklične spojine samo s heteroatomom oziroma heteroatomi kisika: | | |

— Interni etri in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo derivati | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke. Vendar vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifne številke 2909 ne sme presegati 20 % cene izdelka franko tovarna | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

— Ciklični acetali in interni hemiacetali ter njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ali nitrozo derivati | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

— Drugo | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

2933 | Heterociklične spojine samo s heteroatomom oziroma heteroatomi dušika: nukleinske kisline in njihove soli | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke. Vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifnih številk 2932 in 2933 ne sme presegati 20 % cene izdelka franko tovarna | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

2934 | Druge heterociklične spojine | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke. Vendar vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifnih številk 2932, 2933 in 2934 ne sme presegati 20 % cene izdelka franko tovarna | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

ex Poglavje 30 | Farmacevtski proizvodi, razen tarifnih številk 3002, 3003 in 3004, za katere so pravila določena spodaj; | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna | |

3002 | Človeška kri; živalska kri, pripravljena za uporabo v terapevtske, profilaktične ali diagnostične namene; antiserumi in druge frakcije krvi; cepiva, toksini, kulture mikroorganizmov (razen kvasovk) in podobni proizvodi: | | |

— Proizvodi, sestavljeni iz dveh ali več sestavin, ki so pomešani med seboj ali ne za terapevtsko ali profilaktično rabo, pripravljeni v odmerjenih dozah ali v oblikah ali pakiranjih za prodajo na drobno | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tarifne številke 3002. Lahko se uporabljajo tudi materiali iz tega poimenovanja pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna | |

— Drugo: | | |

— — Človeška kri | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tarifne številke 3002. Lahko se uporabljajo tudi materiali iz tega poimenovanja pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna | |

— — Živalska kri, pripravljena za terapevtsko ali profilaktično rabo | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tarifne številke 3002. Lahko se uporabljajo tudi materiali iz tega poimenovanja pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna | |

— — Frakcije krvi razen antiserumov, hemoglobina in serumskega globulina | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tarifne številke 3002. Lahko se uporabljajo tudi materiali iz tega poimenovanja pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna | |

— — Hemoglobin, krvni globulin in serumski globulin | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tarifne številke 3002. Lahko se uporabljajo tudi materiali iz tega poimenovanja pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna | |

— — Drugo | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tarifne številke 3002. Lahko se uporabljajo tudi materiali iz tega poimenovanja pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna | |

3003 in3004 | Zdravila (razen proizvodov iz tarifnih številk 3002, 3005 in 3006) | Izdelava, pri kateri: so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabljajo materiali iz tarifne številke 3003 ali 3004 pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna, invrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

ex Poglavje 31 | Gnojila, razen tar. št. ex3105, za katero je pravilo navedeno spodaj: | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

ex3105 | Mineralna ali kemična gnojila, ki vsebujejo dva ali tri gnojilne elemente – dušik, fosfor in kalij; druga gnojila; proizvodi iz tega poglavja v tabletah ali podobnih oblikah ali pakiranjih do vključno 10 kg bruto mase, razen: Natrijev nitratKalcijev cianamidKalijev sulfatMagnezijev kalijev sulfat | Izdelava, pri kateri: so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna, invrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

ex Poglavje 32 | Ekstrakti za strojenje ali barvanje; tanini in njihovi derivati; barve, pigmenti in druga barvila; premazna sredstva in laki; kiti in druge tesnilne mase; črnila, razen: | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

ex3201 | Tanini in njihove soli, etri, estri in drugi derivati | Izdelava iz ekstraktov za strojenje rastlinskega izvora | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

3205 | Lak barve; preparati, predvideni v opombi 3 k temu poglavju, na osnovi lak barv [9] | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen materialov iz tarifnih številk 3203, 3204 in 3205. Lahko pa se uporabijo materiali iz tarifne številke 3205 pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

ex Poglavje 33 | Eterična olja in rezinoidi; parfumerijski, kozmetični ali toaletni izdelki; razen tar. št. 3301, za katero je pravilo navedeno spodaj: | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

3301 | Eterična olja (brez terpenov ali s terpeni), vključno zgoščena (trda) olja (concretes) in čista olja; rezinoidi; koncentrati eteričnih olj v masteh, neeteričnih oljih, voskih ali podobnem, dobljeni z ekstrakcijo eteričnih olj z mastjo ali maceracijo; stranski terpenski proizvodi, dobljeni z deterpenacijo eteričnih olj; vodni destilati in vodne raztopine eteričnih olj | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z materiali iz druge "skupine" [1] v tej tarifni številki. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste skupine pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

ex Poglavje 34 | Mila, organska površinsko aktivna sredstva, pralni preparati, mazalni preparati, umetni voski, pripravljeni voski, preparati za loščenje ali čiščenje, sveče in podobni proizvodi, paste za modeliranje, zobarski voski ter zobarski preparati na osnovi sadre; razen tar. št. 3403 in 3404, za katere so pravila navedena spodaj: | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

ex3403 | Mazalni preparati, ki vsebujejo manj kot 70 mas. % naftnih olj ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov | Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov [8] Drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna. | |

3404 | Umetni voski in pripravljeni voski: | | |

— Umetni voski in pripravljeni voski na osnovi parafina, voskov iz nafte, voskov, dobljenih iz bituminoznih mineralov, vosek pridobljen iz ostankov pri rafinacije nafte ali delno rafiniran parafinski vosek | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

— Drugo | Izdelava iz materialov iz katerekoli tarifne številke, razen: hidrogeniziranih olj, ki imajo lastnosti voskov iz tarifne številke 1516,maščobnih kislin, ki niso kemično definirane ali maščobnih industrijskih alkoholov, ki imajo lastnost voskov iz tar. št. 1519,materialov iz tar. št. 3404Takšni materiali pa se lahko uporabijo, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

ex Poglavje 35 | Beljakovinske snovi; modificirani škrobi; lepila; encimi; razen tar. št. 3505 inex3507, za kateri so pravila navedena spodaj: | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna | |

3505 | Dekstrini in drugi modificirani škrobi (npr. preželatinizirani in estrificirani škrobi); lepila na osnovi škrobov ali na osnovi dekstrina in drugih modificiranih škrobov: | | |

— Škrobni etri in estri | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tarifne številke 3505 | |

— Drugo | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen tistih iz tarifne številke 3505 | |

ex3507 | Pripravljeni encimi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

Poglavje 36 | Razstreliva; pirotehnični proizvodi; vžigalice; piroforne zlitine; nekateri vnetljivi preparati | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

ex Poglavje 37 | Proizvodi za fotografske in kinematografske namene; razen tarifnih številk 3701, 3702 in 3704, za katere so pravila navedena spodaj: | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

3701 | Fotografske plošče in plan filmi, občutljivi za svetlobo, neosvetljeni, iz kakršnega koli materiala, razen iz papirja, kartona ali tekstila; plan filmi za trenutno (hitro) fotografijo, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni, v kasetah ali brez njih: | | |

— Fotografski plan film za trenutne barvne fotografije, v kasetah | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot sta tarifni številki 3701 ali 3702. Lahko pa se uporabijo materiali iz tarifne številke 3702, pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

— Drugo | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot sta tarifni številki 3701 ali 3702. Lahko pa se uporabijo materiali iz tarifne številke 3701 in 3702, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

3702 | Fotografski filmi v zvitkih, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni, iz kakršnega koli materiala, razen iz papirja, kartona ali tekstila; filmi v zvitkih za trenutne (hitre) fotografije, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni | Izdelava pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot sta tar. št. 3701 ali 3702 | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

3704 | Fotografske plošče, filmi, papir, karton in tekstil, osvetljeni, toda nerazviti | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot so tarifne številke 3701 do 3704 | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

ex Poglavje 38 | Razni proizvodi kemijske industrije; razen tar. št. 3801, ex3803, ex3805, ex3806, ex3807, 3808 do 3814, 3818 do 3820, 3822 in 3823, za katere so pravila navedena spodaj: | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

3801 | Umetni grafit; koloidni ali polkoloidni grafit; preparati na osnovi grafita ali drugih vrst ogljika v obliki paste in drugih polizdelkov: | | |

— Koloidni grafit v oljni suspenziji in polkoloidni grafit; ogljikove paste za elektrode | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

— Grafit v obliki paste kot mešanica z mineralnimi olji z več kot 30 mas. % grafita | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifne številke 3403 ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

— Drugo | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

ex3803 | Rafinirano tal-olje | Rafiniranje surovega tal-olja | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

ex3805 | Sulfatna terpentinska olja, prečiščena | Prečiščevanje z destilacijo ali rafiniranjem surovega sulfatnega terpentinskega olja | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

ex3806 | Smolni estri | Izdelava iz smolnih kislin | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

ex3807 | Lesni katran (lesna katranska smola) | Destilacija lesnega katrana | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

3808 | Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva zoper in klitje in sredstva za urejanje rasti rastlin, dezinfektanti in podobni izdelki, pripravljeni v oblikah in pakiranjih za prodajo na drobno ali kot preparati ali izdelki (npr.: žveplani trakovi, stenji, sveče in muholovke) | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

3809 | Sredstva za dodelavo, nosilci barv, sredstva za pospeševanje barvanja in fiksiranje barvil ter drugi proizvodi in preparati (npr.: sredstva za apreturo in jedkanje), ki se uporabljajo v tekstilni, papirni, usnjarski in podobnih industrijah, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

3810 | Preparati za dekapiranje kovinskih površin; talila in drugi pomožni preparati za spajkanje ali varjenje; praški in paste za spajkanje ali varjenje, ki so sestavljeni iz kovin in drugih materialov; preparati, ki se uporabljajo kot jedra ali obloge za elektrode ali varilne palice | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

3811 | Preparati zoper detonacijo, antioksidanti, preparati za preprečevanje kopičenja smole, za izboljšanje viskoznosti, preparati za preprečevanje korozije in drugi pripravljeni aditivi, za mineralna olja (vključno bencin) ali za druge tekočine, ki se uporabljajo za iste namene kot mineralna olja: | | |

— Pripravljeni aditivi za mazalna olja, ki vsebujejo naftna olja in olja iz bituminoznih mineralov | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifne številke 3811 ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

— Drugo | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

3812 | Pripravljeni pospeševalci vulkanizacije; sestavljeni mehčalci za gumo ali plastične mase, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; antioksidanti in drugi sestavljeni stabilizatorji za gumo ali plastične mase | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

3813 | Preparati in polnila za aparate za gašenje požara; napolnjene granate za gašenje požara | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

3814 | Sestavljena organska topila in razredčila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu; pripravljena sredstva za odstranjevanje premazov ali lakov | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

3818 | Kemični elementi, dopirani za uporabo v elektroniki, v obliki kolutov, ploščic ali v podobnih oblikah; kemične spojine, dopirane za uporabo v elektroniki | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

3819 | Tekočine za hidravlične zavore in druge pripravljene tekočine za hidravlični prenos, ki ne vsebujejo ali vsebujejo pod 70 mas. % naftnega olja ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

3820 | Preparati zoper zmrzovanje in pripravljene tekočine za odtajanje | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

3822 | Sestavljeni diagnostični ali laboratorijski reagenti, razen tistih iz tarifne številke 3002 ali 3006 | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

3823 | Pripravljena vezivna sredstva za livarske modele in livarska jedra; kemični proizvodi in preparati kemijske industrije ali sorodnih industrij (vključno tudi tisti, ki so sestavljeni iz mešanic naravnih proizvodov), ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; ostanki iz kemijske ali sorodnih industrij, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu: | | |

— Naslednje iz te tarifne številke: Pripravljena vezivna sredstva za livarske modele ali livarska jedra na osnovi proizvodov iz naravnih smolNaftenske kisline, njihove v vodi netopne soli in njihovi estriSorbitol, razen sorbitola iz tarifne številke 2905Naftni sulfonati, razen naftnih sulfonatov alkalnih kovin, amonijaka ali etanolaminov; tiofenirane sulfonske kisline, iz olj pridobljenih iz bituminoznih mineralov, in njihove soliIonski izmenjevalciSušilci (getterji) za vakuumske ceviAlkalni železovi oksidi za prečiščevanje plinaAmoniakova voda in surovi amoniak (izkoriščeni oksid), dobljen s prečiščevanjem plina iz premogaSulfonaftenske kisline, njihove v vodi netopne soli in njihovi estriFuzelno in dipelovo oljeMešanice soli, ki vsebujejo različne anionePaste za kopiranje na osnovi želatine, s podlago iz papirja ali tekstila ali brez nje | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

— Drugo | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

ex3901 do3915 | Plastične mase v primarnih oblikah, odpadki, ostružki in ostanki iz plastičnih mas; razen tar. št. 3907, za katero je pravilo določeno v nadaljevanju: | | |

— Izdelki adicijske homopolimerizacije | Izdelava, pri kateri: vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna, invrednost katerega koli uporabljenega materiala iz poglavja 39 ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna [2] | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna |

Drugo | Izdelava, pri kateri vrednost uporabljenih materialov iz poglavja 39 ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna [2] | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna |

ex3907 | Kopolimeri, narejeni iz polikarbonata in akrilonitril-butadien-stiren kopolimera (ABS) | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabljajo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna [2] | |

ex3916 do3921 | Polizdelki in izdelki iz plastičnih mas; razen tarifnih številk ex3916, ex3917, ex3920 in ex3921, za katere so pravila določena v nadaljevanju: | | |

— Ploščati izdelki, bolj kot le površinsko obdelani ali rezani v druge oblike, razen pravokotnih ali kvadratnih; drugi izdelki, bolj obdelani kot le površinsko obdelani | Izdelava, pri kateri vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz poglavja 39 ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna [2] | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna |

— Drugo: | | |

— — Izdelki adicijske homopolimerizacije | Izdelava, pri kateri: vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna, invrednost katerega koli uporabljenega materiala iz poglavja 39 ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna [2] | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna |

— — Drugo | Izdelava, pri kateri vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz poglavja 39 ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna [2] | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna |

ex3916 inex3917 | Profilni izdelki in cevi | Izdelava, pri kateri: vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna, invrednost katerega koli materiala, ki je uvrščen v isto tarifno številko, kot je izdelek, ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna |

ex3920 | Folije ali filmi iz ionomerov | Izdelava iz delne termoplastične soli, ki je kopolimer etilena in metakrilne kisline in je delno nevtralizirana z ioni kovine, predvsem cinka in natrija | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna |

ex3921 | Folije iz plastičnih mas, metalizirane | Izdelava iz visoko prosojnih poliestrskih folij debeline manj kot 23 mikronov [3] | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna |

3922 do3926 | Izdelki iz plastičnih mas | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

ex Poglavje 40 | Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume, razen tarifnih številk ex4001, 4005, 4012 in ex4017, za katere so pravila navedena spodaj: | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | |

ex4001 | Laminirane plošče ali surova guma za čevlje | Laminacija folij iz naravnega kavčuka | |

4005 | Mešanice kavčuka, nevulkanizirane, v primarnih oblikah ali ploščah, v listih ali trakovih | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov, razen naravnega kavčuka, ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

4012 | Protektirane ali rabljene zunanje gume (plašči); polne gume in gume z zračnimi komorami, zamenljivi protektorji (plasti) in ščitniki iz vulkaniziranega kavčuka (gume): | | |

— Protektirane pnevmatike, polne gume in gume z zračnimi komorami | Protektiranje rabljenih gum | |

— Drugo | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen tistih iz tarifne številke 4011 ali 4012 | |

ex4017 | Izdelki iz trde gume | Izdelava iz trde gume | |

ex Poglavje 41 | Surove težke kože in kože (razen krzna) ter usnje; razen tarifnih številk ex4102, 4104 do 4107 in 4109, za katere so pravila navedena spodaj: | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | |

ex4102 | Surove kože ovac ali jagnjet, brez volne | Odstranjevanje volne s kože ovac ali jagnjet, z volno | |

4104 do4107 | Usnje, brez dlake ali volne, razen usnja iz tarifnih številk 4108 ali 4109 | Ponovno strojenje predhodno strojenega usnja ali Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | |

4109 | Lakasto usnje in lakasto plastovito usnje; metalizirano usnje | Izdelava iz usnja iz tarifnih številk 4104 do 4107, pod pogojem, da njegova vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

Poglavje 42 | Izdelki iz usnja; sedlarski in jermenarski izdelki; predmeti za potovanje, ročne torbe in podobni izdelki; izdelki iz živalskih črev (razen iz sviloprejkine niti) | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | |

ex Poglavje 43 | Naravno in umetno krzno; krzneni izdelki; razen tarfinih številk ex4302 in 4303, za kateri so pravila navedena spodaj: | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | |

ex4302 | Strojeno ali obdelano krzno, sestavljeno: | | |

— Plošče, križi in podobne oblike | Beljenje ali barvanje, vključno z rezanjem in sestavljanjem nesestavljenega strojenega ali obdelanega krzna | |

— Drugo | Izdelava iz nesestavljenega, strojenega ali obdelanega krzna | |

4303 | Oblačila, pribor za oblačila in drugi krzneni izdelki | Izdelava iz nesestavljenega, strojenega ali obdelanega krzna iz tarifne številke 4302 | |

ex Poglavje 44 | Les in lesni izdelki; oglje; razen tarifnih številk ex4403, ex4407, ex4408, 4409, ex4410 do ex4413, ex4415, ex4416, 4418 in ex4421, za katere so pravila navedena spodaj: | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | |

ex4403 | Les, grobo obdelan (razčetverjen) | Izdelava iz grobo obdelanega lesa, olubljenega ali ne, ali samo grobo tesanega | |

ex4407 | Les, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, debeline nad 65 mm, skobljan, brušen ali na koncih spojen | Skobljanje, brušenje ali lepljenje s topim ali zobatim dolžinskim spajanjem | |

ex4408 | Listi za furniranje in listi vezanega lesa, debeline do 6 mm, spojeni, in drugi vzdolžno žagan les, rezan ali luščen, skobljan, brušen ali na koncih spojen | Spajanje, skobljanje, brušenje ali lepljenje s topim ali zobatim dolžinskim spajanjem | |

ex4409 | Les (vključno lamele in frize za parket, nesestavljene), profiliran (pero in utor, utorjen ali podobno obdelan) vzdolž katerega koli roba, konca ali strani, vključno skobljan, brušen ali na koncih spojen | | |

— Brušen ali topo ali zobato dolžinsko spojen | Brušen ali topo ali zobato dolžinsko spojen | |

— Zaključne letve in ornamenti | Predelava v profiliran les (pero in utor) ali okrasne letve | |

— Drugo | Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | |

ex4410 doex4413 | Profiliran les (pero in utori) in okrasne letve za notranjo dekoracijo in druge oblikovane plošče | Predelava v profiliran les (pero in utore) ali okrasne letve | |

ex4415 | Zaboji za pakiranje, škatle, gajbe, bobni in podobna embalaža za pakiranje, iz lesa | Izdelava iz desk, ki niso razrezane na določeno velikost | |

ex4416 | Sodi, kadi, vedra in drugi trgovski proizvodi in njihovi deli, iz lesa | Izdelava iz klanih dog, nadalje neobdelanih, razen razžaganih na dveh glavnih površinah | |

4418 | Stavbno pohištvo in drugi leseni proizvodi za gradbeništvo, vključno celičaste plošče, sestavljene parketne plošče, žagane in klane skodle: | | |

— Stavbno pohištvo in leseni izdelki za gradbeništvo | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo celičaste lesene plošče, skodle in opaži | |

— Zaključne letve in ornamenti | Predelava v profiliran les (pero in utor) ali okrasne letve | |

— Drugo | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | |

ex4421 | Trščice za vžigalice; lesne kljukice ali zatiči za obutev | Izdelava iz lesa iz katere koli tarifne številke, razen lesene žice iz tarifne številke 4409 | |

ex Poglavje 45 | Pluta in izdelki iz plute, razen tar. št. ex4503, za katero je pravilo navedeno spodaj | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | |

4503 | Izdelki iz naravne plute | Izdelava iz plute iz tar. št. 4501 | |

Poglavje 46 | Izdelki iz slame, esparta ali drugih pletarskih materialov; košarski in pletarski izdelki | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | |

Poglavje 47 | Celuloza, lesna ali iz drugih vlaknastih celuloznih materialov; papirni ali kartonski odpadki in ostanki | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | |

ex Poglavje 48 | Papir in karton; izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona; razen tarifnih številk ex4811,4816, 4817, ex4818, ex4819, ex4820 in ex4823, za katere so pravila navedena spodaj: | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | |

ex4811 | Papir in karton, samo s črtami ali kvadrati | Izdelava iz materialov za proizvodnjo papirja iz poglavja 47 | |

4816 | Karbon papir, samokopirni papir in drug papir za kopiranje ali prenašanje, (razen tistih iz tar. št. 4809); matrice za razmnoževanje in ofsetne plošče iz papirja, v škatlah ali brez škatel | Izdelava iz materialov za proizvodnjo papirja iz poglavja 47 | |

4817 | Pisemski ovitki, pisemske kartice, dopisnice in karte za dopisovanje brez slike, iz papirja ali kartona; kompleti za dopisovanje v škatlah, vrečkah, notesih in podobnih pakiranjih iz papirja ali kartona | Izdelava, pri kateri: so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka, invrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

ex4818 | Toaletni papir | Izdelava iz materialov za proizvodnjo papirja iz poglavja 47 | |

ex4819 | Škatle, zaboji, vreče in drugi izdelki za pakiranje, iz papirja, kartona, celulozne vate ali listov ali trakov iz celuloznih vlaken | Izdelava, pri kateri: so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tar. št., kot je tarifna številka izdelka, invrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

ex4820 | Bloki s pisemskim papirjem | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

ex4823 | Drug papir, karton, celulozna vata ter listi in trakovi iz celuloznih vlaken, razrezani v določene velikosti ali oblike | Izdelava iz materialov za proizvodnjo papirja iz poglavja 47 | |

ex Poglavje 49 | Tiskane knjige, časopisi, slike in drugi proizvodi grafične industrije; rokopisi, tipkana besedila in načrti; razen tarifnih številk 4909 in 4910, za kateri so pravila navedena spodaj: | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | |

4909 | Poštne razglednice, čestitke in karte z osebnimi sporočili, tiskane, ilustrirane ali neilustrirane, z ovitki ali okraski ali brez njih | Izdelava iz materialov, ki niso uvrščeni v tarifni številki 4909 ali 4911 | |

4910 | Koledarji vseh vrst, tiskani, vključno s koledarskimi bloki: | | |

— Koledarji vrste "večni" ali z zamenljivimi bloki na podlagah, ki niso iz papirja ali kartona | Izdelava, pri kateri: so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tar. št., kot je tarifna številka izdelka, invrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

— Drugo | Izdelava iz materialov, ki niso uvrščeni v tarifni številki 4909 ali 4911 | |

ex Poglavje 50 | Svila; razen iz tarifnih številk ex5003, 5004 do ex5006 in 5007, za katere so pravila navedena spodaj: | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | |

ex5003 | Svileni odpadki (vključno zapredki, neprimerni za odvijanje, odpadki preje in raztrgani tekstilni svileni materiali), mikani ali česani | Mikanje ali česanje svilenih odpadkov | |

5004 doex5006 | Svilena preja in preja iz svilenih odpadkov | Izdelava iz [4]: surove svile ali odpadkov svile, mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za predenje,drugih naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali drugače pripravljenih za predenje,kemičnih materialov ali tekstilne kaše, alimaterialov za izdelavo papirja | |

5007 | Tkanine iz svile ali svilenih odpadkov: | | |

— Z vtkanimi gumijastimi nitmi | Izdelava iz enojne preje [4] | |

— Drugo | Izdelava iz [4]: preje iz kokosovega vlakna,naravnih vlaken,umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,kemičnih materialov ali tekstilne kaše, alipapirjaali Tiskanje, ki ga spremljata vsaj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost proti krčenju, trajna končna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna | |

ex Poglavje 51 | Volna, fina ali groba živalska dlaka; preja ali tkanine iz konjske žime; razen tarifnih številk 5106 do 5110 in od 5111 do 5113, za katere so pravila navedena spodaj: | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | |

5106 do5110 | Preja iz volne, iz fine ali grobe živalske dlake ali iz konjske žime | Izdelava iz [4]: surove svile ali odpadkov svile, mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za predenje,naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali drugače pripravljenih za predenje,kemičnih materialov ali tekstilne kaše, alimaterialov za izdelavo papirja | |

5111 do5113 | Tkanine iz volne, iz fine ali grobe živalske dlake ali iz konjske žime: | | |

— Z vtkanimi gumijastimi nitmi | Izdelava iz enojne preje [4] | |

— Drugo | Izdelava iz [4]: preje iz kokosovega vlakna,naravnih vlaken,umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,kemičnih materialov ali tekstilne kaše, alipapirjaali Tiskanje, ki ga spremljata vsaj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost proti krčenju, trajna končna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna | |

ex Poglavje 52 | Bombaž; razen iz tarifnih številk 5204 do 5207 in 5208 do 5212, za katere so pravila navedena spodaj | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | |

5204 do5207 | Bombažna preja in sukanec | Izdelava iz [4]: surove svile ali odpadkov svile, mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za predenje,naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali drugače pripravljenih za predenje,kemičnih materialov ali tekstilne kaše, alimaterialov za izdelavo papirja | |

5208 do5212 | Bombažne tkanine: | | |

— Z vtkanimi gumijastimi nitmi | Izdelava iz enojne preje [4] | |

— Drugo | Izdelava iz [4]: preje iz kokosovega vlakna,naravnih vlaken,umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,kemičnih materialov ali tekstilne kaše, alipapirjaali Tiskanje, ki ga spremljata vsaj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost proti krčenju, trajna končna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna | |

ex Poglavje 53 | Druga rastlinska tekstilna vlakna; papirna preja in tkanine iz papirne preje; razen tarifnih številk 5306 do 5308 in 5309 do 5311, za katere so pravila navedena spodaj: | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | |

5306 do5308 | Preja iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken; papirna preja | Izdelava iz [4]: surove svile ali odpadkov svile, mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za predenje,naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali drugače pripravljenih za predenje,kemičnih materialov ali tekstilne kaše, alimaterialov za izdelavo papirja | |

5309 do5311 | Tkanine iz rastlinskih tekstilnih vlaken; tkanine iz papirne preje: | | |

— Z vtkanimi gumijastimi nitmi | Izdelava iz enojne preje [4] | |

— Drugo | Izdelava iz [4]: preje iz kokosovega vlakna,naravnih vlaken,umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,kemičnih materialov ali tekstilne kaše, alipapirjaali Tiskanje, ki ga spremljata vsaj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost proti krčenju, trajna končna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna | |

5401 do5406 | Preja, monofilamenti in sukanec iz umetnih ali sintetičnih filamentov | Izdelava iz [4]: surove svile ali odpadkov svile, mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za predenje,naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali drugače pripravljenih za predenje,kemičnih materialov ali tekstilne kaše, alimaterialov za izdelavo papirja | |

5407 do5408 | Tkanine iz preje iz umetnih ali sintetičnih filamentov: | | |

— Z vtkanimi gumijastimi nitmi | Izdelava iz enojne preje [4] | |

— Drugo | Izdelava iz [4]: preje iz kokosovega vlakna,naravnih vlaken,umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,kemičnih materialov ali tekstilne kaše, alipapirjaali Tiskanje, ki ga spremljata vsaj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost proti krčenju, trajna končna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna | |

5501 do5507 | Umetna ali sintetična rezana vlakna | Izdelava iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše | |

5508 do5511 | Preja in sukanec | Izdelava iz [4]: surove svile ali odpadkov svile, mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za predenje,naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali drugače pripravljenih za predenje,kemičnih materialov ali tekstilne kaše, alimaterialov za izdelavo papirja | |

5512 do5516 | Tkanine iz umetnih in sintetičnih rezanih vlaken: | | |

— Z vtkanimi gumijastimi nitmi | Izdelava iz enojne preje [4] | |

— Drugo | Izdelava iz enojne preje [4]: preje iz kokosovega vlakna,naravnih vlaken,umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,kemičnih materialov ali tekstilne kaše, alipapirjaali Tiskanje, ki ga spremljata vsaj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost proti krčenju, trajna končna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna | |

ex Poglavje 56 | Vata, klobučevina in netkani materiali; posebne preje; vrvi, motvozi, konopci in prameni ter proizvodi iz njih, razen tar. št. 5602, 5604, 5605 in 5606, za katere so pravila navedena spodaj | Izdelava iz [4]: preje iz kokosovega vlakna,naravnih vlaken,kemičnih materialov ali tekstilne kaše, alimaterialov za izdelavo papirja | |

5602 | Klobučevina, vključno z impregnirano, prevlečeno, prekrito ali laminirano: | | |

— Iglana klobučevina | Izdelava iz [4]: naravnih vlaken,kemičnih materialov ali tekstilne kašeLahko se uporabijo: polipropilenski filamenti iz tarifne številke 5402,polipropilenska vlakna iz tarifnih številk 5503 ali 5506, aliprameni iz filamentov polipropilena iz tarifne številke 5501,pri katerih je v vseh primerih denominacija posameznega filamenta ali vlakna manjša od 9 deciteksov, pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

Drugo | Izdelava iz [4]: naravnih vlaken,umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, pridobljenih iz kazeina, alikemičnih materialov ali tekstilne kaše | |

5604 | Niti in kord iz gume, prekrit s tekstilnim materialom; tekstilna preja, trakovi in podobno iz tar. št. 5404 ali 5405, impregnirani, prevlečeni, prekriti, obloženi z gumo ali plastično maso: | | |

— Gumijaste niti in vrvi, prevlečene s tekstilom | Izdelava iz gumijastih niti in vrvi, ki niso prekrite s tekstilom | |

— Drugo | Izdelava iz [4]: naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali drugače predelanih za predenje,kemičnih materialov ali tekstilne kaše, alimaterialov za izdelavo papirja | |

5605 | Metalizirana preja, vključno s posukano prejo, ki je sestavljena iz tekstilne preje, trakov ali podobnih oblik iz tar. št. 5404 ali 5405, kombiniranih s kovino v obliki niti, trakov ali prahu ali prevlečenih s kovino | Izdelava iz [4]: naravnih vlaken,umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,kemičnih materialov ali tekstilne kaše, alimaterialov za izdelavo papirja | |

5606 | Posukana preja, zviti trakovi in podobne oblike iz tar. št. 5404 in 5405, razen povitih proizvodov iz tar. št. 5605 in posukane preje iz konjske dlake iz grive in repa; ženiljska preja; efektno vozličasta preja | Izdelava iz [4]: naravnih vlaken,umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,kemičnih materialov ali tekstilne kaše, alimaterialov za izdelavo papirja | |

Poglavje 57 | Preproge in druga tekstilna talna prekrivala: | | |

— Iz iglane klobučevine | Izdelava iz [4]: naravnih vlaken, alikemičnih materialov ali tekstilne kašeLahko se uporabijo: polipropilenski filamenti iz tarifne številke 5402,polipropilenska vlakna iz tarifnih številk 5503 ali 5506, aliprameni iz filamentov polipropilena iz tarifne številke 5501,pri katerih je v vseh primerih denominacija posameznega filamenta ali vlakna manjša od 9 deciteksov, pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

— Iz druge klobučevine | Izdelava iz [4]: naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali drugače pripravljenih za predenje, alikemičnih materialov ali tekstilne kaše | |

— Druga tekstilna prekrivala | Izdelava iz [4]: preje iz kokosovega vlakna,preje iz sintetičnih ali umetnih filamentov,naravnih vlaken, alisintetičnih ali umetnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje | |

ex Poglavje 58 | Specialne tkanine; taftane tkanine; čipke; tapiserije; pozamenterija; vezenine; razen tar. št. 5805 in 5810; za kateri so pravila navedena spodaj: | | |

— Kombinirane z gumijasto nitjo | Izdelava iz enojne preje [4] | |

— Drugo | Izdelava iz [4]: naravnih vlaken,umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje, alikemičnih materialov ali tekstilne kašeali Tiskanje, ki ga spremljata vsaj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost proti krčenju, trajna končna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna | |

5805 | Ročno tkane tapiserije vrste gobelin, flandrijske, aubusson, beauvais in podobne, ter z iglo izdelane tapiserije (na primer z drobnim in križnim vbodom), vključno konfekcionirane | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | |

5810 | Vezenine v metraži, trakovih ali motivih | Izdelava, pri kateri: se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka, invrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

5901 | Tekstilni materiali, prevlečeni z lepilom ali škrobnimi snovmi, ki se uporabljajo za zunanjo vezavo knjig in podobne namene; tkanine za risanje; projektno platno; platna, pripravljena za slikanje; toge tkanine (buckram) in podobni tekstilni materiali, ki se uporabljajo za izdelavo klobukov | Izdelava iz preje | |

5902 | Kord tkanine za avtomobilske plašče iz preje iz najlona ali drugih poliamidov, poliestra ali viskoznega rajona, velike trdnosti: | | |

— Ki vsebuje največ 90 mas. % tekstilnih materialov | Izdelava iz preje | |

— Drugo | Izdelava iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše | |

5903 | Tekstilni materiali, impregnirani, premazani, prevlečeni ali prekriti ali laminirani s plastičnimi masami, razen tistih iz tar. št. 5902 | Izdelava iz preje | |

5904 | Linolej, vključno rezan v oblike; talna prekrivala na tekstilni podlagi, premazani, prevlečeni ali prekriti, vključno z razrezanimi v oblike | Izdelava iz preje [4] | |

5905 | Zidne tapete iz tekstilnih surovin: | | |

— Impregnirane, prevlečene ali laminirane z gumo, plastičnimi masami ali drugimi materiali | Izdelava iz preje: | |

— Drugo | Izdelava iz [4]: preje iz kokosovega vlakna,naravnih vlaken,umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje, alikemičnih materialov ali tekstilne kašeali Tiskanje, ki ga spremljata vsaj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost proti krčenju, trajna končna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna | |

5906 | Gumirani tekstilni materiali, razen tistih iz tar. št. 5902: | | |

— Pleteni ali kvačkani tekstilni materiali | Izdelava iz [4]: naravnih vlaken,umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje, alikemičnih materialov ali tekstilne kaše | |

— Drugi materiali iz sintetične filamentne preje, ki vsebuje več kot 90 mas. % tekstilnih materialov | Izdelava iz kemičnih materialov | |

— Drugo | Izdelava iz preje | |

5907 | Tekstilni materiali, drugače impregnirani, premazani, prevlečeni ali prekriti; platna, slikana za odrske kulise, tkanine za ateljeje in podobne namene | Izdelava iz preje | |

5908 | Stenji iz tekstila, tkani, prepleteni ali pleteni, za svetilke, peči, vžigalnike, sveče in podobno; žarilne mrežice za plinsko razsvetljavo in cevasto pleteni materiali za plinske svetilke, impregnirani ali neimpregnirani: | | |

— Žarilne mrežice za plinsko razsvetljavo, impregnirane | Izdelava iz cevasto pletenih plinskih mrežic | |

— Drugo | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | |

5909 do5911 | Tekstilni izdelki za industrijsko uporabo: | | |

— Polirne ploščice ali obroči razen iz klobučevine iz tarifne številke 5911 | Izdelava iz preje ali odpadkov tkanin ali krp iz tarifne številke 6310 | |

— Drugo | Izdelava iz [4]: preje iz kokosovega vlakna,naravnih vlaken,umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje, alikemičnih materialov ali tekstilne kaše | |

Poglavje 60 | Pleteni ali kvačkani tekstilni materiali | Izdelava iz [4]: naravnih vlaken,umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje, alikemičnih materialov ali tekstilne kaše | |

Poglavje 61 | Oblačila in pribor za oblačila, pleteni ali kvačkani: | | |

— Izdelani s šivanjem ali drugače sestavljeni iz dveh ali več kosov pletenih ali kvačkanih tkanin, ki so bile razrezane v oblike ali neposredno izdelane v oblike | Izdelava iz preje [5] | |

— Drugo | Izdelava iz [4]: naravnih vlaken,umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje, alikemičnih materialov ali tekstilne kaše | |

ex Poglavje 62 | Oblačila in pribor za oblačila, razen pletenih ali kvačkanih izdelkov, razen tistih iz tar. št. ex6202, ex6204, ex6206, ex6209, ex6210, 6213, 6214, ex6216 in 6217, za katere so pravila navedena spodaj: | Izdelava iz preje [4] [5] | |

ex6202ex6204ex6206 inex6209 | Oblačila in pribor za oblačila, za ženske, deklice in dojenčke, vezeni | Izdelava iz prej [4] ali Izdelava iz nevezene tkanine, če vrednost uporabljene nevezene tkanine ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna [4] | |

ex6210 inex6216 | Ognjeodporna oprema iz tkanin, prevlečenih s folijo iz aluminiziranega poliestra | Izdelava iz preje [5] ali Izdelava iz neprevlečene tkanine, če vrednost uporabljene neprevlečene tkanine ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna [5] | |

6213 in6214 | Robčki, šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice in podobni izdelki: | | |

— Vezeni | Izdelava iz nebeljene enojne preje [4] [5] ali Izdelava iz nevezene tkanine, če vrednost uporabljene nevezene tkanine ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna [5] | |

— Drugo | Izdelava iz nebeljene enojne preje [5] | |

6217 | Drug gotov pribor za oblačila; deli oblačil ali pribora za oblačila, razen tistih iz tar. št. 6212: | | |

— Vezeni | Izdelava iz preje [4] ali Izdelava iz nevezene tkanine, če vrednost uporabljene nevezene tkanine ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna [4] | |

— Ognjevarna oprema iz tkanin, prevlečenih s folijo iz aluminiziranega poliestra | Izdelava iz preje [4] ali Izdelava iz neprevlečene tkanine, če vrednost uporabljene neprevlečene tkanine ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna [4] | |

— Medvloge za ovratnike in manšete, urezane | Izdelava, pri kateri: se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka, invrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

— Drugo | Izdelava iz preje [4] | |

ex Poglavje 63 | Drugi gotovi tekstilni izdelki; kompleti; rabljena oblačila in rabljeni tekstilni izdelki; krpe; razen tarifnih številk 6301 do 6304, 6305, 6306, ex6307 in 6308, za katere so pravila določena v nadaljevanju: | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | |

6301 do6304 | Odeje, potovalne odeje, posteljno perilo, itn.; zavese, itd.; drugi izdelki za notranjo opremo: | | |

— Iz klobučevine, iz netkanih materialov | Izdelava iz [5]: naravnih vlaken, alikemičnih materialov ali tekstilne kaše | |

— Drugo: | | |

— — Vezeni | Izdelava iz nebeljene enojne preje [4] [10] ali Izdelava iz nevezene tkanine (razen pletene ali kvačkane), če vrednost uporabljene nevezene tkanine ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

— — Drugo | Izdelava iz nebeljene enojne preje [4] [10] | |

6305 | Vreče in vrečke za pakiranje blaga | Izdelava iz: naravnih vlaken,umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje, alikemičnih materialov ali tekstilne kaše | |

6306 | Ponjave, platnene strehe in zunanje platnene navojnice (tende); šotori; jadra za plovila, jadralne deske ali suhozemna vozila; izdelki za taborjenje: | | |

— Iz netkanih materialov | Izdelava iz [4]: naravnih vlaken, alikemičnih materialov ali tekstilne kaše | |

— Drugo | Izdelava iz nebeljene enojne preje [4] | |

6307 | Drugi gotovi izdelki, vključno s kroji za oblačila | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

6308 | Garniture, ki so sestavljene iz tkanin in preje, s priborom ali brez njega, za izdelavo preprog in pregrinjal, tapiserij, vezenih namiznih prtov in serviet ali podobnih tekstilnih izdelkov, pripravljene v zavitkih za prodajo na drobno | Vsak sestavni del ali izdelek v garnituri mora izpolnjevati pravilo, ki bi zanj veljalo, če ne bi bil v garnituri. Sestavni deli ali izdelki brez porekla pa se lahko vključijo, če njihova skupna vrednost ne presega 15 % cene garniture franko tovarna | |

6401 do6405 | Obutev | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz spojenih gornjih delov, pritrjenih na notranje podplate ali druge komponente podplatov iz tarifne številke 6406 | |

6406 | Deli obutve; vložki za obutev, vstavki za pete in podobni izdelki; gamaše, ovijači in podobni izdelki ter njihovi deli | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | |

ex Poglavje 6 5 | Klobuki, kape in druga pokrivala ter njihovi deli, razen tarifnih številk 6503 in 6505, za katere so pravila navedena spodaj: | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | |

6503 | Klobuki in druga pokrivala, iz klobučevine, izdelane iz tulcev, stožcev in drugih izdelkov iz tar. št. 6501, vključno tudi podloženi ali okrašeni: | Izdelava iz preje ali tekstilnih vlaken [5] | |

6505 | Klobuki in druga pokrivala, pleteni ali kvačkani ali izdelani iz čipke, klobučevine ali drugih tekstilnih metražnih materialov (razen iz trakov), vključno s podloženimi ali okrašenimi; mrežice za lase iz kakršnega koli materiala, vključno podložene ali okrašene | Izdelava iz preje ali tekstilnih vlaken [5] | |

ex Poglavje 66 | Dežniki, sončniki, sprehajalne palice, palice-stolčki, biči, korobači in njihovi deli; razen tarifne številke 6601, za katero je pravilo navedeno spodaj: | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | |

6601 | Dežniki in sončniki (vključno palice-dežniki, vrtni dežniki in podobni dežniki) | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

Poglavje 67 | Preparirano perje in puh in izdelki iz perja in puha; umetno cvetje; lasuljarski izdelki | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | |

ex Poglavje 68 | Izdelki iz kamna, sadre, cementa, betona, azbesta, sljude ali podobnih materialov; razen tarifnih številk ex6803, ex6812 in ex6814, za katere so pravila navedena spodaj: | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | |

ex6803 | Izdelki iz skrilavca ali aglomeriranega skrilavca | Izdelava iz obdelanega skrilavca | |

ex6812 | Izdelki iz azbesta; izdelki iz mešanic na osnovi azbesta ali na osnovi azbesta in magnezijevega karbonata | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke | |

ex6814 | Izdelki iz sljude, vključno z aglomerirano ali rekonstruirano sljudo, na podlagi iz papirja, kartona ali drugih materialov | Izdelava iz obdelane sljude (vključno z aglomerirano ali rekonstruirano sljudo) | |

Poglavje 69 | Keramični izdelki | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | |

ex Poglavje 70 | Steklo in stekleni izdelki, razen tarifnih številk 7006, 7007, 7008, 7009, 7010, 7013 in ex7019, za katere so pravila navedena spodaj | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | |

7006 | Steklo iz tarifne številke 7003, 7004 ali 7005, upognjeno, z obdelanimi robovi, gravirano, luknjano, emajlirano ali drugače obdelano, neuokvirjeno in ne spojeno z drugimi materiali | Izdelava iz materialov iz tar. št. 7001 | |

7007 | Varnostno steklo iz kaljenega ali plastnega stekla | Izdelava iz materialov iz tar. št. 7001 | |

7008 | Večplastni panelni elementi za izolacijo, iz stekla | Izdelava iz materialov iz tar. št. 7001 | |

7009 | Steklena ogledala, z okvirjem ali brez njega, vključno tudi vzvratna ogledala | Izdelava iz materialov iz tar. št. 7001 | |

7010 | Baloni, steklenice, kozarci, lonci, fiole, ampule in druge posode iz stekla, za transport ali pakiranje blaga; stekleni kozarci za vlaganje, čepi, pokrovi in druga zapirala, iz stekla | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka ali Rezanje steklenih izdelkov, če vrednost nerazrezanih steklenih izdelkov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

7013 | Stekleni izdelki, ki se uporabljajo za mizo, v kuhinji, za toaletne namene, v pisarnah, izdelki za notranjo dekoracijo in podobne namene (razen tistih iz tarifne številke 7010 ali 7018) | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka ali Rezanje steklenih izdelkov, če vrednost nerazrezanih steklenih izdelkov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna ali Ročno okraševanje (razen sitotiska) ročno pihanih steklenih izdelkov pod pogojem, da vrednost ročno pihanih steklenih izdelkov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

ex7019 | Izdelki iz steklenih vlaken (razen preje) | Izdelava iz: nebarvanih trakov steklenih vlaken, rovinga, preje ali rezanih niti, alisteklene volne | |

ex Poglavje 71 | Naravni in obdelani biseri, dragi in poldragi kamni, plemenite kovine, kovine, platirane s plemenitimi kovinami, in izdelki iz njih; imitacije nakita; kovanci; razen tarifnih številk ex7102, ex7103, ex7104, 7106, ex7107, 7108, ex7109, 7110, ex7111, 7116 in 7117, za katere so pravila navedena spodaj: | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | |

ex7102ex7103 inex7104 | Obdelani dragi ali poldragi kamni (naravni, sintetični ali rekonstruirani) | Izdelava iz neobdelanih dragih ali poldragih kamnov | |

71067108 in7110 | Plemenite kovine: | | |

— Surove | Izdelava iz materialov, ki niso uvrščeni v tarifne številke 7106, 7108 ali 7110 ali Elektrolitska, toplotna ali kemična separacija plemenitih kovin iz tarifnih številk 7106, 7108 ali 7110 ali Legiranje plemenitih kovin iz tarifnih številk 7106, 7108 ali 7110 med seboj ali z navadnimi kovinami | |

— Polizdelki ali v obliki prahu | Izdelava iz neobdelanih plemenitih kovin | |

ex7107ex7109 inex7111 | Kovine, platirane s plemenitimi kovinami, v obliki polizdelkov | Izdelava iz kovin, platiranih s plemenitimi kovinami, neobdelanih | |

7116 | Predmeti iz naravnih ali obdelanih biserov, dragih ali poldragih kamnov (naravnih, sintetičnih ali rekonstruiranih) | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

7117 | Imitacije nakita | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka ali Izdelava iz delov iz navadnih kovin, neprekritih ali neprevlečenih s plemenitimi kovinami, pod pogojem, da vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

ex Poglavje 72 | Železo in jeklo; razen tarifnih številk 7207, 7208 do 7216, 7217, ex7218, 7219 do 7222, 7223, ex7224, 7225 do 7227, 7228 in 7229, za katere so pravila navedena spodaj: | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | |

7207 | Polizdelki iz železa ali nelegiranega jekla | Izdelava iz materialov iz tarifnih številk 7201, 7202, 7203, 7204 ali 7205 | |

7208 do7216 | Ploščati valjani izdelki, palice, kotniki in profili iz železa ali nelegiranega jekla | Izdelava iz ingotov ali drugih primarnih oblik iz tarifne številke 7206 | |

7217 | Žica iz železa ali nelegiranega jekla | Izdelava iz polizdelkov iz tarifne številke 7207 | |

ex72187219 do7222 | Polizdelki, ploščato valjani izdelki, palice, kotniki in profili iz legiranega jekla | Izdelava iz ingotov ali drugih primarnih oblik iz tarifne številke 7218 | |

7223 | Žica iz nerjavnega jekla | Izdelava iz polizdelkov iz tarifne številke 7218 | |

ex72247225 do7227 | Polizdelki, ploščato valjani izdelki, iz drugih legiranih jekel v kolobarjih | Izdelava iz ingotov ali drugih primarnih oblik iz tarifne številke 7224 | |

7228 | Palice in drogovi iz drugih legiranih jekel; kotni profili in drugi profili iz drugih legiranih jekel; votle palice za svedre, iz legiranih ali nelegiranih jekel | Izdelava iz ingotov ali drugih primarnih oblik iz tarifnih številk 7206, 7218 ali 7224 | |

7229 | Žica iz drugih legiranih jekel | Izdelava iz polizdelkov iz tarifne številke 7224 | |

ex Poglavje 73 | Izdelki iz železa in jekla; razen tarifnih številk ex7301, 7302, 7304, 7305, 7306, ex7307, 7308 in ex7315, za katere so pravila navedena spodaj: | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | |

ex7301 | Piloti | Izdelava iz materialov iz tar. št. 7206 | |

7302 | Deli za železniške in tramvajske tire, iz železa ali jekla, kot sledi: tirnice, vodila in zobate tirnice, kretniški jezički, križišča, spojne palice in drugi deli kretnic, pragovi tirne veznice, tirna ležišča, klini za tirna ležišča, podložne plošče pričvrščevalne ploščice, distančne palice, drugi deli, posebej konstruirani za postavljanje, spajanje in pritrjevanje tirnic | Izdelava iz materialov iz tar. št. 7206 | |

73047305 in7306 | Cevi in votli profili iz železa ali jekla (razen iz litega železa) | Izdelava iz materialov iz tarifne številke 7206, 7207, 7218 ali 7224 | |

ex7307 | Pribor (fitingi) za cevi iz nerjavnega jekla (ISO št. X5CrNiMo 1712), sestavljen iz več delov | Struženje, vrtanje, širitev lukenj, izrezovanje navojev, urezovanje in peskanje kovanih polizdelkov, katerih vrednost ne presega 35 % cene izdelka franko tovarna | |

7308 | Konstrukcije (razen montažnih zgradb iz tar. št. 9406) in deli konstrukcij (npr. mostovi in deli mostne konstrukcije, vrata za zapornice, stolpi, predalčni stebri, strehe, strešna ogrodja, vrata in okna ter okviri zanje, pragovi za vrata, roloji, ograje in stebri), iz železa ali jekla; pločevine, palice, profili, kotniki, cevi in podobno, pripravljeni za uporabo v konstrukcijah, iz železa ali jekla | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Zvarjeni kotniki in profili iz tarifne številke 7301 se ne smejo uporabljati | |

ex7315 | Verige zoper drsenje | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifne številke 7315 ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

ex Poglavje 74 | Baker in bakreni izdelki; razen tarifnih številk 7401, 7402, 7403, 7404 in 7405, za katere so pravila določena v nadaljevanju: | Izdelava, pri kateri: se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka, invrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

7401 | Bakrov kamen; cementni baker (precipitat-oborina bakra) | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | |

7402 | Nerafiniran baker; bakrove anode za elektrolizo | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | |

7403 | Rafiniran baker in bakrove zlitine, surovi: | | |

— Rafiniran baker | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | |

— Bakrove zlitine in rafiniran baker, ki vsebuje tudi druge elemente | Izdelava iz rafiniranega bakra, surovega, ali odpadkov in ostankov | |

7404 | Odpadki in ostanki iz bakra | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | |

7405 | Predzlitine bakra | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | |

ex Poglavje 75 | Nikelj in nikljevi izdelki; razen tarifnih številk 7501 do 7503, za katere so pravila določena v nadaljevanju: | Izdelava, pri kateri: se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka, invrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

7501 do7503 | Nikljev kamen, sintrani oksidi niklja in drugi vmesni izdelki metalurgije niklja; surovi nikelj; nikljevi odpadki in ostanki | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | |

ex Poglavje 76 | Aluminij in aluminijevi izdelki; razen tarifnih številk 7601, 7602 in ex7616, za katere so pravila določena v nadaljevanju: | Izdelava, pri kateri: se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka, invrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

7601 | Aluminij, surov | Izdelava s toplotno ali elektrolitsko obdelavo iz nelegiranega aluminija ali iz aluminijevih odpadkov in ostankov | |

7602 | Aluminijevi odpadki in ostanki | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | |

ex7616 | Izdelki iz aluminija razen gaze, tkanin, rešetk, mrež, ograj ali tkanin za ojačanje in podobnih materialov (vključno z neskončnimi trakovi) iz aluminijaste žice in ekspandirane kovine iz aluminija | Izdelava, pri kateri: se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabljajo gaza, tkanine, rešetke, mreže, ograje, tkanine za ojačanje in podobni materiali (vključno z neskončnimi trakovi) iz aluminijaste žice ali ekspandirane kovine iz aluminija, invrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

ex Poglavje 78 | Svinec in svinčeni izdelki; razen tarifnih številk 7801 in 7802, za katere so pravila določena v nadaljevanju: | Izdelava, pri kateri: se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka, invrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

7801 | Surovi svinec: | | |

— Rafiniran svinec | Izdelava iz obdelanega svinca ("bullion" ali "work") | |

— Drugo | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Ne smejo se uporabljati odpadki in ostanki iz tarifne številke 7802 | |

7802 | Svinčeni odpadki in ostanki | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | |

ex Poglavje 79 | Cink in cinkovi izdelki; razen tarifnih številk 7901 in 7902, za katere so pravila določena v nadaljevanju: | Izdelava, pri kateri: se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka, invrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

7901 | Surovi cink | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Ne smejo se uporabljati odpadki in ostanki iz tarifne številke 7902 | |

7902 | Cinkovi odpadki in ostanki | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | |

ex Poglavje 80 | Kositer in kositrovi izdelki; razen tarifnih številk 8001, 8002 in 8007, za katere so pravila določena v nadaljevanju: | Izdelava, pri kateri: se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka, invrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

8001 | Surovi kositer | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Ne smejo se uporabljati odpadki in ostanki iz tarifne številke 8002 | |

8002 in8007 | Kositrni odpadki in ostanki; drugi izdelki iz kositra | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | |

Poglavje 81 | Druge navadne kovine; kermeti; njihovi izdelki: | | |

— Druge navadne kovine, predelane; izdelki iz njih | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov, ki se uvrščajo v isto tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka, ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

— Drugo | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | |

ex Poglavje 82 | Orodje, nožarski proizvodi, žlice in vilice, iz navadnih kovin; njihovi deli iz navadnih kovin; razen tarifnih številk 8206, 8207, 8208, ex8211, 8214 in 8215, za katere so pravila določena v nadaljevanju: | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | |

8206 | Orodje iz dveh ali več tarifnih številk 8202 do 8205 v garniturah za prodajo na drobno | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v druge tarifne številke, kot so tarifne številke 8202 do 8205. Vendar pa se orodje iz tarifnih številk 8202 do 8205 lahko vstavi v garniture, če njegova vrednost ne presega 15 % cene garniture franko tovarna | |

8207 | Izmenljivo orodje za ročno obdelovalne priprave na mehanični pogon ali brez njega ali za obdelovalne stroje (npr. za stiskanje, kovanje, prebadanje, rezanje navojev, vrtanje, vtiskanje, grezenje, rezkanje, struženje ali navijanje ali odvijanje vijakov), vštevši matice za valjanje ali ekstrudiranje kovine in orodje za vrtanje skal in zemlje | Izdelava, pri kateri: se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka, invrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

8208 | Noži in rezila, za stroje ali mehanične priprave | Izdelava, pri kateri: se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka, invrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

ex8211 | Noži z rezili, nazobljenimi ali nenazobljenimi (vključno z vrtnarskimi noži), razen nožev iz tarifne številke 8208 | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabljajo ročaji in rezila iz navadnih kovin | |

8214 | Drugi nožarski izdelki (npr. stroji za striženje, mesarske in kuhinjske sekače, mesarske sekire in noži za sekljanje mesa, noži za papir); garniture in priprave za manikiranje in pedikiranje (tudi pilice za nohte) | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabljajo ročaji iz navadnih kovin | |

8215 | Žlice, vilice, zajemalke, žlice za peno, lopatice za serviranje kolačev, noži za ribe, noži za maslo, prijemalke za sladkor in podoben kuhinjski in namizni pribor | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabljajo ročaji iz navadnih kovin | |

ex Poglavje 83 | Razni izdelki iz navadnih kovin, razen tar. št. ex8306 , za katero je pravilo navedeno spodaj: | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | |

ex8306 | Kipci in drugi okraski iz navadnih kovin | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabljajo tudi drugi materiali iz tarifne številke 8306, če njihova vrednost ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna | |

ex Poglavje 84 | Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave; njihovi deli; razen tarifnih številk ex8401, 8402, 8403, ex8404, 8406 do 8409, 8411, 8412, ex8413, ex8414, 8415, 8418, ex8419, 8420, 8423, 8425 do 8430, ex8431, 8439, 8441, 8444 do 8447, ex8448, 8452, 8456 do 8466, 8469 do 8472, 8480, 8482, 8484 in 8485, za katere so pravila določena spodaj: | Izdelava, pri kateri: se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka, invrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

ex8401 | Jedrski gorilni elementi [6] | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka [6] | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

8402 | Kotli za pridobivanje vodne in druge pare (razen kotlov za centralno kurjavo s toplo vodo, ki lahko proizvajajo paro z nizkim tlakom); kotli za pregreto paro | Izdelava, pri kateri: se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka, invrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna |

8403 inex8404 | Kotli za centralno kurjavo, razen tistih iz tarifne številke 8402, in pomožne naprave za kotle za centralno kurjavo | Izdelava pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot sta tar. št. 8403 ali 8404 | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

8406 | Turbine na vodno in drugo paro | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

8407 | Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s svečkami, z izmeničnim ali vrtilnim gibanjem bata | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

8408 | Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s kompresijo (dieselski ali poldieselski motorji) | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

8409 | Deli, ki so primerni izključno ali pretežno za motorje iz tarifnih številk 8407 in 8408 | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

8411 | Turboreaktivni motorji, turbopropelerski motorji in druge plinske turbine | Izdelava, pri kateri: se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka, invrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna |

8412 | Drugi motorji in pogonski stroji | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

ex8413 | Tlačne črpalke z rotacijskim gibanjem | Izdelava, pri kateri: se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka, invrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna |

ex8414 | Industrijski ventilatorji in podobno | Izdelava, pri kateri: se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka, invrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna |

8415 | Klimatske naprave z ventilatorjem na motorni pogon in elementi za spreminjanje temperature in vlažnosti, vključno s stroji, pri katerih vlažnosti ni mogoče posebej regulirati | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

8418 | Hladilniki, zmrzovalniki in druge naprave za hlajenje ali zmrzovanje, električni in drugi; toplotne črpalke, razen klimatizacijskih naprav iz tarifne številke 8415 | Izdelava, pri kateri: se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka, invrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna |

ex8419 | Stroji in naprave za lesno industrijo, za proizvodnjo papirne kaše in kartona | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri se v zgoraj navedenih mejah materiali, ki se uvrščajo v isto tarifno številko kot izdelek, uporabljajo samo do vrednosti 25 % cene izdelka franko tovarna | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

8420 | Kalandri in drugi stroji za valjanje, razen za kovine ali steklo, in valji zanje | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri se v zgoraj navedenih mejah materiali, ki se uvrščajo v isto tarifno številko kot izdelek, uporabljajo samo do vrednosti 25 % cene izdelka franko tovarna | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

8423 | Tehtnice – tehtalne naprave (razen tehtnic z občutljivostjo do vključno 5 centigramov (0,05 g)), vključno s stroji za štetje in kontrolo, ki delujejo na podlagi merjenja mase; uteži za tehtnice vseh vrst | Izdelava, pri kateri: se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka, invrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna |

8425 do8428 | Stroji in naprave za dviganje, manipuliranje, nakladanje ali razkladanje | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri se v okviru zgornje meje materiali, ki se uvrščajo v tarifno številko 8431, uporabljajo samo do vrednosti 10 % cene izdelka franko tovarna | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

8429 | Samovozni buldožerji, angledozerji, grejderji, ravnalniki, skreperji, bagri, nakladalniki z lopato, stroji za nabijanje in cestni valjarji: | | |

— Cestni valjarji | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

— Drugo | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri se v zgoraj navedenih mejah materiali, uvrščeni v tarifno številko 8431, uporabljajo samo do vrednosti 10 % cene izdelka franko tovarna | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

8430 | Drugi stroji za ravnanje, strganje, izkopavanje, nabijanje, kopanje ali vrtanje zemlje, mineralov ali rud; ovni in stroji za izdiranje pilotov; snežni plugi in snežni odmetalniki | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri se v zgoraj navedenih mejah materiali, ki se uvrščajo v tarifno številko 8431, uporabljajo samo do vrednosti 10 % cene izdelka franko tovarna | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

ex8431 | Deli cestnih valjarjev | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

8439 | Stroji za proizvodnjo celuloze iz vlaknastih celuloznih materialov ali za proizvodnjo ali dodelavo papirja ali kartona | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri se v zgoraj navedenih mejah materiali, ki se uvrščajo v isto tarifno številko kot izdelek, uporabljajo samo do vrednosti 25 % cene izdelka franko tovarna | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

8441 | Drugi stroji za predelavo papirne mase, papirja ali kartona, vključno s stroji za rezanje vseh vrst | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri se v zgoraj navedenih mejah materiali, ki se uvrščajo v isto tarifno številko kot izdelek, uporabljajo samo do vrednosti 25 % cene izdelka franko tovarna | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

8444 do8447 | Stroji iz teh tarifnih številk, ki se uporabljajo v tekstilni industriji | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

ex8448 | Pomožni stroji in naprave za uporabo s stroji iz tarifnih številk 8444 in 8445 | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

8452 | Šivalni stroji, razen strojev za šivanje knjig iz tarifne številke 8440; omarice, stojala in pokrovi, predvideni za šivalne stroje; igle za šivalne stroje: | | |

— Šivalni stroji (samo lock-stitch), z glavami, z maso do 16 kg brez motorja oziroma do 17 kg z motorjem | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna,pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla pri sestavljanju glave (brez motorja) ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom, inpri kateri so uporabljeni mehanizmi za zategovanje niti, kvačkanje in cik-cak že izdelki s poreklom | |

— Drugo | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

8456 do8466 | Obdelovalni stroji in naprave ter njihovi deli in pribor iz tar. št. 8456 do 8466 | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

8469 do8472 | Pisarniški stroji (npr.: pisalni stroji, računski stroji, stroji za avtomatsko obdelavo podatkov, razmnoževalni stroji, stroji za spajanje) | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

8480 | Livarski okvirji za livarne kovin; modelne plošče; modeli za kalupe, kalupi za kovino (razen kalupov za ingote), kovinske karbide, steklo, mineralne materiale, gumo in plastične mase | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

8482 | Kroglični ali kotalni ležaji | Izdelava, pri kateri: se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka, invrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna |

8484 | Tesnila iz kovinskih listov, kombinirana z drugim materialom, ali iz dveh ali več plasti kovine; garniture tesnil, različne po sestavi materiala, v vrečkah, ovitkih ali podobnih pakiranjih | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

8485 | Deli strojev brez električnih priključkov, izolatorjev, tuljav, kontaktov ali drugih električnih delov, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

ex Poglavje 85 | Električni stroji in oprema ter njihovi deli; aparati za snemanje ali reprodukcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke; razen tarifnih številk 8501, 8502, ex8518, 8519 do 8529, 8535 do 8537, ex8541, 8542, 8544 do 8548, za katere so pravila določena spodaj: | Izdelava, pri kateri: se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka, invrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

8501 | Elektromotorji in električni generatorji (razen generatorskih agregatov) | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri se v okviru zgornje meje materiali, ki se uvrščajo v tarifno številko 8503 skupaj uporabljajo samo do vrednosti 10 % cene izdelka franko tovarna | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

8502 | Električni generatorski agregati in rotacijski pretvorniki | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri se v zgoraj navedenih materiali, ki se uvrščajo v tarifni številki 8501 ali 8503 uporabljajo samo do vrednosti 10 % cene izdelka franko tovarna | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

ex8518 | Mikrofoni in njihova stojala; zvočniki, vključno z zvočniki v zvočnih omaricah; avdiofrekvenčni električni ojačevalniki; električni sestavi za ojačevanje zvoka | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

8519 | Gramofoni z vgrajenim ojačevalnikom ali brez njega, glasbeni avtomati na plošče, kasetni magnetofoni in drugi aparati za reprodukcijo zvoka, ki nimajo vgrajene naprave za snemanje zvoka: | | |

— Električni gramofoni | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna |

— Drugo | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

8520 | Magnetofoni in drugi aparati za snemanje zvoka, z vgrajenimi enotami za reprodukcijo zvoka ali brez njih | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

8521 | Aparati za snemanje in reprodukcijo slike, ki imajo vgrajen videotuner ali ne | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

8522 | Deli in pribor za aparate iz tar. št. 8519 do 8521 | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

8523 | Pripravljeni neposneti nosilci za zvočna snemanja ali podobna snemanja drugih fenomenov, razen izdelkov iz poglavja 37 | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

8524 | Plošče, trakovi in drugi posneti nosilci z zvočnimi in drugimi podobnimi fenomeni, vključno z matricami in galvanskimi odtisi za proizvodnjo plošč, razen izdelkov iz poglavja 37: | | |

— Matrice in galvanski odtisi za proizvodnjo plošč | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

— Drugo | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri se v okviru zgoraj navedenih mejah materiali, ki se uvrščajo v tar. št. 8523, uporabljajo samo do vrednosti 10 % cene izdelka franko tovarna | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

8525 | Oddajniki za radiotelefonijo, radiotelegrafijo, radiodifuzijo ali televizijo, vključno z oddajniki z vgrajenim sprejemnikom ali aparatom za snemanje ali reprodukcijo zvoka; televizijske kamere | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna |

8526 | Radarji, naprave za radijsko navigacijo in radijsko daljinsko upravljanje | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna |

8527 | Sprejemniki za radiotelefonijo, radiotelegrafijo ali radiodifuzijo, vključno s sprejemniki, kombiniranimi v istem ohišju z aparatom za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali z uro | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna |

8528 | Televizijski sprejemniki, kombinirani ali nekombinirani v istem ohišju z radijskimi sprejemniki ali aparati za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali slike; videomonitorji in videoprojektorji: | | |

— Aparati za snemanje in reprodukcijo slike, ki imajo vgrajen videotuner | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

— Drugo | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna |

8529 | Deli, ki so primerni izključno ali pretežno za aparate iz tarifnih številk 8525 do 8528: | | |

— Uporabni predvsem ali v glavnem z aparati za snemanje ali reprodukcijo slike | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

— Drugo | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna |

8535 in8536 | Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov ali za povezavo z električnimi tokokrogi ali v njih | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri se v zgoraj navedenih mejah materiali, uvrščeni v tarifno številko 8538, uporabljajo samo do vrednosti 10 % cene izdelka franko tovarna | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

8537 | Table, plošče, pulti, mize, omare in druge osnove, opremljene z dvema ali več izdelki iz tar. št. 8535 ali 8536, za električno krmiljenje ali razdeljevanje električnega toka, vključno s tistimi z vgrajenimi instrumenti in aparati iz poglavja 90 in aparati za numerično krmiljenje, razen telefonskih central iz tar. št. 8517 | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri se v zgoraj navedenih mejah materiali, uvrščeni v tarifno številko 8538, uporabljajo samo do vrednosti 10 % cene izdelka franko tovarna | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

ex8541 | Diode, tranzistorji in podobni polprevodniški elementi, razen silicijevih rezin, ki še niso razrezane v čipe | Izdelava, pri kateri: se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka, invrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna |

8542 | Elektronska integrirana vezja in mikrosestavi | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri se v zgoraj navedenih mejah materiali, ki se uvrščajo v tarifni številki 8541 ali 8542, uporabljajo skupaj samo do vrednosti 10 % cene izdelka franko tovarna | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna |

8544 | Izolirana žica (vključno z lakirano žico ali elektrolitsko oksidirano žico), kabli (vključno s koaksialnimi kabli) in drugi izolirani električni vodniki, s konektorjem ali brez njega; kabli iz optičnih vlaken, izdelani iz posamično oplaščenih vlaken, kombinirani z električnimi vodniki ali ne, s konektorjem ali brez njega | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

8545 | Ogljene elektrode, ogljene ščetke, oglje za žarnice, oglje za baterije in drugi izdelki iz grafita ali drugega oglja, s kovino ali brez nje, za električne namene | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

8546 | Električni izolatorji iz kakršnega koli materiala | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

8547 | Izolirni deli za električne stroje, naprave ali opremo, izdelani v celoti iz izolirnega materiala ali samo z manjšimi kovinskimi komponentami (npr. tulci z navojem), vdelanimi med stiskanjem izključno zaradi vezave, razen izolatorjev iz tar. št. 8546; cevi za električne vodnike in spojke zanje, iz navadnih kovin, obložene z izolirnim materialom | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

8548 | Električni stroji in aparati, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

8601 do8607 | Železniške ali tramvajske lokomotive,vozni park in njihovi deli | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

8608 | Železniški in tramvajski tirni sklopi in pribor; mehanska (vključno z elektromehansko) oprema za signalizacijo, varnost, nadzor in upravljanje prometa v železniškem, tramvajskem in cestnem prometu, prometu na notranjih vodnih poteh, parkiriščih, lukah ali letališčih; njihovi deli | Izdelava, pri kateri: se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka, invrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

8609 | Zabojniki (vključno z zabojniki za transport tekočin), specialno konstruirani in opremljeni za enega ali več načinov prevoza: | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

ex Poglavje 87 | Vozila, razen železniških in tramvajskih vozil ter njihovi deli in pribor; razen tarifnih številk 8709 do 8711, ex8712, 8715 in 8716, za katere so pravila določena spodaj: | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

8709 | Samovozni delovni vozički, brez naprav za dviganje ali manipuliranje, ki se uporabljajo v tovarnah, skladiščih, lukah ali na letališčih za prevoz blaga na kratkih razdaljah; vlečna vozila, ki se uporabljajo na peronih železniških postaj; deli navedenih vozil | Izdelava, pri kateri: se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka, invrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

8710 | Tanki in druga oklepna bojna motorna vozila, vključno tista, ki so opremljena z oborožitvenimi sredstvi, in njihovi deli | Izdelava, pri kateri: se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka, invrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

8711 | Motorna kolesa (tudi mopedi), kolesa in podobna vozila s pomožnim motorjem, z bočno prikolico ali brez nje; bočne prikolice: | | |

— Z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem in prostornino cilindrov: | | |

— — Do vključno 50 cm3 | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna |

— — Nad 50 cm3 | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna |

— Drugo | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

ex8712 | Kolesa brez krogličnih ležajev | Izdelava iz materialov, ki niso uvrščeni v tarifno številko 8714 | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

8715 | Otroški vozički in deli zanje | Izdelava, pri kateri: se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka, invrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

8716 | Priklopniki in polpriklopniki; druga vozila, nesamovozna; njihovi deli | Izdelava, pri kateri: se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka, invrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

ex Poglavje 88 | Zrakoplovi, vesoljska plovila in njihovi deli, razen tarifnih številk 8804 in 8805, za katere so pravila navedena spodaj: | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

ex8804 | Rotošuti | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tarifne številke 8804 | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

8805 | Oprema za lansiranje letal; krovna prestrezala letal in podobne naprave; naprave za treniranje letenja na tleh; deli navedenih izdelkov | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

Poglavje 89 | Ladje, čolni in plavajoče konstrukcije | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Ne smejo se uporabljati ladijski trupi iz tarifne številke 8906 | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

ex Poglavje 90 | Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni, medicinski in kirurški instrumenti in aparati in njihovi deli; razen izdelkov iz tarifnih številk 9001, 9002, 9004, ex9005, ex9006, 9007, 9001, ex9014, 9015 do 9020 in 9024 do 9033, za katere so pravila določena v nadaljevanju: | Izdelava, pri kateri: se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka, invrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

9001 | Optična vlakna in snopi optičnih vlaken; kabli iz optičnih vlaken, razen tistih iz tarifne številke 8544; listi in plošče iz polarizirajočega materiala; leče (vključno kontaktne leče), prizme, zrcala in drugi optični elementi iz kakršnega koli materiala, nemontirani, razen takih optično neobdelanih steklenih elementov | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

9002 | Leče, prizme, zrcala in drugi optični elementi, iz kakršnega koli materiala, montirani, ki so deli ali pribor instrumentov ali aparatov, razen takih optičnih neobdelanih steklenih elementov | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

9004 | Očala, naočniki ipd., korektivni, zaščitni ali drugi | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

ex9005 | Daljnogledi (z enim ali dvema objektivoma), optični teleskopi in njihova stojala, razen astronomskih refrakcijskih teleskopov in njihovih stojal | Izdelava, pri kateri: se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka, invrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

ex9006 | Fotografski aparati (razen kinematografskih); fotografski bliskovni aparati in bliskovne žarnice, razen žarnic na razelektrenje | Izdelava, pri kateri: se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka, invrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

9007 | Kinematografske kamere in projektorji, vključno s tistimi z vdelanimi aparati za snemanje ali reprodukcijo zvoka | Izdelava, pri kateri: se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka, invrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

9011 | Sestavljeni optični mikroskopi, tudi tisti za mikrofotografijo, mikrokinematografijo ali mikroprojekcijo | Izdelava, pri kateri: se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka, invrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

ex9014 | Drugi navigacijski instrumenti in aparati | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

9015 | Geodetski (tudi fotogrametrijski), hidrografski, oceanografski, hidrološki, meteorološki ali geofizikalni instrumenti in aparati, razen kompasov; daljinomeri | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

9016 | Tehtnice z občutljivostjo do vključno 5 centigramov (0,05 g), z utežmi ali brez njih | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

9017 | Instrumenti in aparati za risanje, označevanje ali matematično računanje (npr. risalni aparati, pantografi, kotomeri, risalni pribori v kompletu, logaritemska računala, računala v obliki okrogle plošče); ročni instrumenti za merjenje dolžine (npr. merilne palice in trakovi, mikrometrska merila, merila z nonijem), ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

9018 | Medicinski, kirurški, zobozdravniški in veterinarski instrumenti in aparati, vključno z scintigrafskimi, elektromedicinskimi aparati in aparati za preiskavo vida: | | |

— Zobozdravniški stoli, kombinirani z drugo zobozdravniško opremo na skupnem stojalu | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tarifne številke 9018 | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

— Drugo | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka, invrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna |

9019 | Aparati za mehanoterapijo; aparati za masažo; aparati za psihološka testiranja; aparati za ozonoterapijo, kisikoterapijo, aerosolno terapijo, umetno dihanje in drugi terapevtski dihalni aparati | Izdelava, pri kateri: se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka, invrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna |

9020 | Drugi dihalni aparati in plinske maske, razen varovalnih mask brez mehanskih delov in zamenljivih filtrov | Izdelava, pri kateri: se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka, invrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna |

9024 | Stroji in aparati za preskušanje trdote, natezne tlačne trdnosti, elastičnosti ali drugih mehanskih lastnosti materiala (npr. kovin, lesa, tekstilnega materiala, papirja, plastične mase) | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

9025 | Hidrometri in podobni merilniki, termometri, pirometri, barometri, higrometri (vlagomeri) in psihrometri, tudi kombinacije teh instrumentov, z možnostjo registriranja ali brez nje | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

9026 | Instrumenti in aparati za merjenje ali kontrolo pretoka, nivoja, tlaka ali drugih spremenljivih veličin pri tekočinah ali plinih (npr. merilniki pretoka, kazalniki nivoja, manometri, merilniki količine toplote), razen instrumentov in aparatov iz tarifnih številk 9014, 9015, 9028 ali 9032 | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

9027 | Instrumenti in aparati za fizikalne ali kemične analize (npr. polarimetri, refraktometri, spektrometri, aparati za analizo plina ali dima); instrumenti in aparati za merjenje in kontrolo viskoznosti, poroznosti, raztezanja, površinske napetosti in podobno; instrumenti in aparati za merjenje ali kontroliranje toplote, zvoka ali svetlobe (vključno z ekspozimetri); mikrotomi | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

9028 | Merilniki porabe ali proizvodnje plinov, tekočin ali električne energije, vključno z merilniki za njihovo umerjanje: | | |

— Deli in pribor | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

— Drugo | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

9029 | Števci vrtljajev, števci proizvodnje, taksimetri, kilometrski števci, števci korakov in podobno; kazalniki hitrosti in tahometri, razen tistih, ki se uvrščajo v tarifni številki 9014 in 9104; stroboskopi | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

9030 | Osciloskopi, spektralni analizatorji in drugi instrumenti in aparati za merjenje ali kontrolo električnih veličin, razen merilnikov iz tarifne številke 9028; instrumenti in aparati za merjenje ali odkrivanje alfa, beta, gama, rentgenskih, kozmičnih ali drugih ionizirajočih sevanj | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

9031 | Instrumenti, aparati in stroji za merjenje ali kontrolo, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju, projektorji profilov | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

9032 | Instrumenti in aparati za avtomatsko regulacijo ali krmiljenje | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

9033 | Deli in pribor (ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju) za stroje, aparate ali instrumente iz poglavja 90 | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

ex Poglavje 91 | Ure in njihovi deli, razen tarifnih številk 9105 in 9109 do 9113, za katere so pravila navedena spodaj: | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

9105 | Druge ure | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

9109 | Urni mehanizmi za druge ure (razen osebnih ur), kompletni in sestavljeni | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

9110 | Kompletni urni mehanizmi za osebne ali druge ure, nesestavljeni ali delno sestavljeni (mehanizmi v kompletih); nekompletni urni mehanizmi za osebne ali druge ure, sestavljeni, grobi urni mehanizmi za osebne ali druge ure | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri se v zgoraj navedenih mejah materiali, uvrščeni v tarifno številko 9114, uporabljajo samo do vrednosti 10 % cene izdelka franko tovarna | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

9111 | Ohišja za ročne ure in deli ohišij | Izdelava, pri kateri: se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka, invrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

9112 | Ohišja za hišne, pisarniške in podobne ure in ohišja podobne vrste za druge proizvode iz tega poglavja, deli ohišij | Izdelava, pri kateri: se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka, invrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

9113 | Jermenčki in zapestnice za ročne ure in deli za jermenčke in zapestnice: | | |

— Iz navadne kovine, vključno s tistimi, ki so prevlečeni ali navaljani s slojem plemenite kovine | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

— Drugo | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

Poglavje 92 | Glasbila; njihovi deli in pribor | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

Poglavje 93 | Orožje in strelivo; njuni deli in pribor | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

ex Poglavje 94 | Pohištvo; posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podobni polnjeni izdelki; svetilke in pribor zanje, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu; osvetljeni znaki, osvetljeni znaki z imeni in podobno; montažne zgradbe; razen tarifnih številk 9401, ex9403, 9405 in 9406, za katere so pravila navedena spodaj: | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | |

ex9401 inex9403 | Pohištvo iz navadnih kovin, z vdelano nenapolnjeno bombažno tkanino, katere teža ne presega 300 g/m2 | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka ali Izdelava iz bombažne tkanine, ki je že pripravljena za uporabo iz tarifne številke 9401 ali 9403, pod pogojem, da: njena vrednost ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna, inso vsi drugi uporabljeni materiali že s poreklom in se uvrščajo v druge tarifne številke, kot sta tarifni številki 9401 ali 9403 | |

9405 | Svetilke in pribor zanje, vključno z reflektorji in njihovimi deli, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; osvetljeni znaki, osvetljene ploščice z imeni in podobno, s fiksiranim svetlobnim virom, in njihovi deli, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

9406 | Montažne zgradbe | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

ex Poglavje 95 | Igrače, rekviziti za družabne igre in šport; njihovi deli in pribor; razen tarifnih številk 9503 in 9506, za kateri so pravila navedena spodaj: | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | |

9503 | Druge igrače; zmanjšani modeli in podobni modeli za igro, tudi s pogonom; sestavljanke vseh vrst | Izdelava, pri kateri: se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka, invrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

ex9506 | Izdelki in oprema za telovadbo, atletiko, druge športe (razen za namizni tenis) in igre na prostem, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju; plavalni bazeni in bazeni za otroke: | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Za izdelavo glav za palice za golf pa se lahko uporabijo grobo obdelani kosi | |

ex Poglavje 96 | Razni proizvodi; razen tar. št. ex9601, ex9602, ex9603, 9605, 9606, 9612, ex9613 in ex9614, za katere so pravila navedena spodaj: | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | |

ex9601 inex9602 | Izdelki iz materialov živalskega, rastlinskega ali mineralnega izvora za rezljanje | Izdelava iz obdelanih materialov za rezljanje iz iste tarifne številke | |

ex9603 | Metle in ščetke (razen metel iz protja ter ščetk iz materialov veveričje ali podlasičje dlake) mehanične priprave za čiščenje podov, ročne, brez motorja: soboslikarski vložki in valji, brisalniki za pod in omele | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

9605 | Potovalni kompleti za osebna toaletna sredstva, šivanje ali čiščenje obutve ali obleke | Vsak sestavni del ali izdelek v garnituri mora izpolnjevati pravila, ki bi se zanj uporabljala, če ne bi bil vključen v garnituro. Sestavni deli ali izdelki brez porekla pa se lahko vključijo, če njihova skupna vrednost ne presega 15 % cene garniture franko tovarna | |

9606 | Gumbi, gumbi pritiskači, zaklopni gumbi, gumbi za srajce, gumbi, ki se še oblačijo (prekrijejo), in drugi deli teh izdelkov; nedokončani gumbi | Izdelava, pri kateri: se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka, invrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

9612 | Trakovi za pisalne stroje in podobni trakovi, prepojeni s tiskarsko barvo ali drugače pripravljeni za odtiskovanje, vključno s trakovi na kolesih ali v kasetah; blazinice za žige, prepojene ali neprepojene, s škatlo ali brez nje | Izdelava, pri kateri: se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka, invrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

ex9613 | Vžigalniki piezo | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifne številke 9613 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna | |

ex9614 | Tobačne pipe ali glave za pipe | Izdelava iz grobo obdelanih kosov | |

Poglavje 97 | Umetniški predmeti, zbirke in starine | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | |

[1] Izraz "skupina" pomeni kateri koli del besedila te tarifne številke med dvema podpičjema.

[2] Za proizvode, sestavljene iz materialov, ki so po eni strani uvrščeni v tar. št. 3901 do 3906 in po drugi strani v tar. št. 3907 do 3911, se ta omejitev uporablja samo za tisto skupino materialov, ki v proizvodu prevladujejo po teži.

[3] Naslednje folije se štejejo kot visoko prosojne: folije, katerih zatemnitev (merjeno z Gardner Hazemetrom v skladu z ASTM-D 1003-16, t. i. Hazefactor) je manjša od 2 %.

[4] Za te izdelke se vedno uporablja merilo "v celoti pridobljeni", ki je opisano v členu 4.

[5] Glej uvodno opombo 5.

[6] To pravilo se uporablja do 31. decembra 1998.

[7] Glede posebnih pogojev za proizvode iz mešanic tekstilnih materialov glej uvodno opombo 4.

[8] Glej uvodno opombo 6 v Prilogi I.

[9] Opomba 3 k poglavju 32 določa, da gre za preparate, ki se uporabljajo za barvanje katerega koli materiala ali ki se uporabljajo kot sestavine za proizvodno barvil, pod pogojem, da niso uvrščeni v drugo tarifno številko v poglavju 32.

[10] Za pletene ali kvačkane izdelke, brez dodatka elastike ali gume, dobljene s šivanjem ali sestavljanjem kosov pletenih ali kvačkanih tkanin (rezanih ali pletenih direktno v oblike) glej uvodno opombo 5.

--------------------------------------------------

PRILOGA III

POTRDILA O GIBANJU BLAGA EUR.1

1. Potrdila o gibanju blaga EUR.1 se izdajo na obrazcu, katerega vzorec je v tej prilogi. Obrazec se natisne v enem ali več jezikih, v katerih je sestavljen Sporazum. Potrdila se izpolnijo v enem od teh jezikov in v skladu z določbami notranje zakonodaje države izvoznice. Če so napisana z roko, se izpolnijo s črnilom in z velikimi tiskanimi črkami.

2. Vsako potrdilo meri 210 × 297 mm; dovoljeno odstopanje po dolžini je do minus 5 mm ali plus 8 mm. Uporabljati je treba bel papir, oblikovan za pisanje, brez mehanskih ostankov lesa, z najmanjšo težo 25 g/m2. Imeti mora ozadje s tiskanim zelenim vzorcem "guilloche" tako, da je vsako ponarejanje z mehanskimi ali kemičnimi sredstvi opazno že na prvi pogled.

3. Pristojni organi držav članic Skupnosti in Izraela si lahko pridržijo pravico, da sami tiskajo potrdila ali pa jih dajo tiskati pooblaščenim tiskarjem. V tem primeru se mora vsako potrdilo sklicevati na tako pooblastilo. Na vsakem potrdilu morata biti navedena ime in naslov tiskarja ali oznaka, ki omogoča njegovo identifikacijo. Vsebovati mora tudi zaporedno številko, tiskano ali ne, ki omogoča njegovo identifikacijo.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA IV

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PROTOKOL 5

o medsebojni pomoči med upravnimi organi pri carinskih zadevah

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tem protokolu:

(a) "carinska zakonodaja" : pomeni določbe, ki sta jih sprejeli pogodbenici in urejajo uvoz, izvoz, tranzit blaga ter dajanje blaga v kateri koli carinski postopek, vključno z ukrepi o prepovedi, omejevanju in nadzoru;

(b) "carine" : pomenijo vse dajatve, davke, pristojbine ali druge dajatve, ki se odmerjajo in pobirajo na ozemlju pogodbenic ob uporabi carinske zakonodaje, vendar ne vključujejo pristojbin in dajatev, katerih znesek je omejen na približne stroške opravljenih storitev;

(c) "organ prosilec" : pomeni pristojni upravni organ, ki ga pogodbenica v ta namen imenuje in zaprosi za pomoč v carinskih zadevah;

(d) "zaprošeni organ" : pomeni pristojni upravni organ, ki ga pogodbenica v ta namen imenuje in prejme zaprosilo za pomoč v carinskih zadevah;

(e) "osebni podatki" : pomenijo vse informacije, ki se nanašajo na določenega ali določljivega posameznika.

Člen 2

Področje uporabe

1. Pogodbenici si v okviru svojih pristojnosti medsebojno pomagata na način in pod pogoji, določenimi s tem protokolom, pri zagotavljanju pravilne uporabe carinske zakonodaje, zlasti s preprečevanjem, odkrivanjem in preiskovanjem dejanj, s katerimi se krši carinska zakonodaja.

2. Pomoč v carinskih zadevah, predvidena s tem protokolom, se uporablja za kateri koli upravni organ pogodbenic, ki je pristojen za uporabo tega protokola. Ne posega v pravila, ki urejajo medsebojno pomoč v kazenskih zadevah. Prav tako ne zajema informacij, pridobljenih pri izvrševanju pooblastil na zahtevo sodnih organov, razen če se ti organi s tem strinjajo.

Člen 3

Pomoč po zaprosilu

1. Po zaprosilu organa prosilca mu zaprošeni organ priskrbi vse ustrezne informacije, ki bi mu lahko omogočile zagotovitev pravilne uporabe carinske zakonodaje, vključno z informacijami o opaženih ali načrtovanih dejanjih, s katerimi se krši ali bi se lahko kršila ta zakonodaja.

2. Po zaprosilu organa prosilca ga zaprošeni organ obvesti, ali je bilo blago, izvoženo z ozemlja ene od pogodbenic, pravilno uvoženo na ozemlje druge pogodbenice ter navede, če je to primerno, kateri carinski postopek je bil uporabljen za blago.

3. Po zaprosilu organa prosilca zaprošeni organ sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev posebnega nadzora nad:

(a) fizičnimi ali pravnimi osebami, za katere obstaja razlog za utemeljen sum, da kršijo ali da so kršile carinsko zakonodajo;

(b) kraji, kjer se blago skladišči tako, da obstaja razlog za utemeljen sum, da je namenjeno oskrbi dejanj, s katerimi se krši carinska zakonodaja;

(c) gibanjem blaga, za katerega je bilo sporočeno, da bi lahko povzročilo kršitve carinske zakonodaje;

(d) prevoznimi sredstvi, za katere obstaja razlog za utemeljen sum, da so bila, so ali bi lahko bila uporabljena pri dejanjih, s katerimi se krši carinska zakonodaja.

Člen 4

Pomoč na lastno pobudo

Pogodbenici si medsebojno v skladu s svojimi zakoni, pravili in drugimi pravnimi instrumenti zagotavljata pomoč, če sta mnenja, da je to potrebno za pravilno uporabo carinske zakonodaje, še posebej, kadar prejmeta informacije o:

- dejanjih, ki so ali bi lahko bile kršitve take zakonodaje, in bi lahko zanimale druge pogodbenice,

- novih načinih ali metodah, uporabljenih za uresničevanje takih dejanj,

- blagu, za katerega je znano, da v zvezi z njim prihaja do kršitev carinske zakonodaje.

Člen 5

Dostava / Obveščanje

Po zaprosilu organa prosilca sprejme zaprošeni organ v skladu s svojo zakonodajo vse potrebne ukrepe za:

- dostavo vseh dokumentov,

- uradno obveščanje o vseh odločitvah,

ki spadajo v obseg uporabe tega protokola, naslovniku, ki prebiva ali je ustanovljen na njegovem ozemlju. V takem primeru se uporabi člen 6(3).

Člen 6

Oblika in vsebina zaprosil za pomoč

1. Zaprosila morajo biti v skladu s tem protokolom pisna. Zaprosilu se priložijo dokumenti, potrebni za obravnavo teh zaprosil. Kadar je nujno hitro ukrepanje, se lahko sprejmejo ustna zaprosila, ki morajo biti takoj pisno potrjena.

2. Zaprosila v skladu z odstavkom 1 vsebujejo naslednje informacije:

(a) navedbo organa prosilca, ki zaprosi za pomoč;

(b) aktivnosti, ki jih je treba opraviti;

(c) predmet zaprosila in razlog zanj;

(d) zakone, pravila in druge pravne elemente v zvezi s tem;

(e) kolikor je mogoče natančne in celovite navedbe o fizičnih ali pravnih osebah, ki so predmet preiskave;

(f) povzetek pomembnih dejstev ter že opravljenih poizvedb, razen v primerih, predvidenih v členu 5.

3. Zaprosila se predložijo v uradnem jeziku zaprošenega organa ali v jeziku, ki je za ta organ sprejemljiv.

4. Če zaprosilo ne ustreza uradnim zahtevam, se lahko zahteva njegov popravek ali dopolnitev; lahko pa se odredijo tudi previdnostni ukrepi.

Člen 7

Obravnavanje zaprosil

1. 1. Da bi ugodil zaprosilu za pomoč, ravna zaprošeni organ, ali kadar ta ne more sam ukrepati, upravna služba, na katero je ta organ naslovil zaprosilo, v okviru svoje pristojnosti in razpoložljivih virov tako, kot da bi ukrepal za svoj račun ali po zaprosilu drugih organov iste pogodbenice s tem, da sporoči informacije, ki jih že ima, opravlja ustrezne poizvedbe ali poskrbi, da se te opravijo.

2. Zaprosila za pomoč se obravnavajo v skladu z zakoni, pravili in drugimi pravnimi instrumenti zaprošene pogodbenice.

3. Uradniki pogodbenice prosilke, pooblaščeni za preiskovanje kršitev carinske zakonodaje, so v posebnih primerih in s soglasjem zaprošene pogodbenice lahko navzoči v Skupnosti oziroma Izraelu, kadar njeni uradniki preiskujejo kršitve, ki so v interesu pogodbenice prosilke, in lahko zaprosijo, da zaprošena pogodbenica pregleda zadevne knjige, registre in druge dokumente ali nosilce podatkov ter priskrbi njihove kopije ali kakršne koli informacije v zvezi s kršitvijo.

Člen 8

Oblika sporočanja informacij

1. Zaprošeni organ sporoči izide poizvedb organu prosilcu v obliki dokumentov, overjenih kopij dokumentov, poročil in podobnega.

2. Dokumente, predvidene v odstavku 1, lahko nadomestijo računalniško pripravljene informacije izdelane v kakršni koli obliki za enak namen.

Člen 9

Izjeme pri obveznosti dajanja pomoči

1. Pogodbenici lahko zavrneta pomoč, kakor jo predvideva ta protokol, če bi to:

(a) lahko posegalo v suverenost države članice Skupnosti ali Izraela, ki je bila zaprošena za pomoč na podlagi tega protokola; ali

(b) lahko posegalo v javni red, varnost ali druge bistvene interese; ali

(c) vključevalo denarne ali davčne predpise, razen predpisov o carinah; ali

(d) kršila industrijsko, poslovno ali poklicno tajnost.

2. Če organ prosilec zaprosi za pomoč, ki je sam ne bi mogel priskrbeti, če bi ga zanjo zaprosili, mora v svojem zaprosilu opozoriti na navedeno dejstvo. Zaprošeni organ se mora potem odločiti, kako bo odgovoril na tako zaprosilo.

3. Če je pomoč zadržana ali odklonjena, je treba odločitev in razloge zanjo brez odlašanja sporočiti organu prosilcu.

Člen 10

Obveznost spoštovanja zaupnosti

1. Vsaka informacija, sporočena v kakršnikoli obliki v skladu s tem protokolom, je zaupne narave. Za tako informacijo velja obveznost varovanja uradne skrivnosti in mora biti varovana tako, kakor je varovana podobna informacija z ustreznimi zakoni pogodbenice, ki jo je prejela, in po ustreznih določbah, ki se uporabljajo za organe Skupnosti.

2. Osebni podatki se lahko sporočajo samo, če je raven varstva oseb, določena v zakonodaji pogodbenic enakovredna. Pogodbenici morata zagotoviti vsaj tolikšno raven varstva, ki temelji na načelih Konvencije Sveta Evrope št. 108 z dne 28. januarja 1981 za zaščito posameznikov v zvezi z avtomatsko obdelavo osebnih podatkov.

Člen 11

Uporaba informacij

1. Dobljene informacije se uporabi le za namene tega protokola in se lahko v vsaki pogodbenici uporabljajo za druge namene le s predhodnim pisnim soglasjem upravnega organa, ki je te informacije priskrbel, ob upoštevanju kakršnih koli omejitev, ki jih določi ta organ.

2. Odstavek 1 ne preprečuje uporabe informacij v sodnih ali upravnih postopkih, ki se naknadno sprožijo zaradi neizpolnjevanja carinske zakonodaje.

3. Pogodbenici lahko v svojih dokaznih spisih, poročilih in pričevanjih ter v postopkih in tožbah pred sodišči kot dokaze uporabljata informacije in dokumente, ki sta jih pridobili v skladu z določbami tega protokola.

Člen 12

Izvedenci in priče

Uradnika zaprošenega organa se lahko pooblasti, da v okviru podeljenega pooblastila nastopa kot izvedenec ali priča v sodnih ali upravnih postopkih glede zadev, ki jih zajema ta protokol, in so v sodni pristojnosti druge pogodbenice, ter predloži take predmete, dokumente ali njihove overjene kopije, ki so potrebni v postopkih. V zaprosilu za navedeno nastopanje mora biti posebej navedeno, v katerih zadevah in na podlagi katerega pravnega naslova ali kvalifikacije bo uradnik zaslišan.

Člen 13

Stroški pomoči

Pogodbenici se odpovesta vsem medsebojnim zahtevkom za povračilo stroškov, nastalih v skladu s tem protokolom, razen, če je to primerno, stroškom za izvedence in priče ter tolmače in prevajalce, ki niso zaposleni v javnih službah.

Člen 14

Izvajanje

1. Izvajanje tega protokola se zaupa pristojnim službam Komisije Evropskih skupnosti, in kjer je to primerno, carinskim organom držav članic Skupnosti na eni strani in osrednjim carinskim organom Izraela na drugi strani. Odločajo o vseh praktičnih ukrepih in dogovorih, potrebnih za njegovo uporabo ob upoštevanju pravil na področju varstva podatkov. Pristojnim organom lahko priporočijo spremembe, za katere menijo, da bi jih bilo treba vnesti v protokol.

2. Pogodbenici se med seboj posvetujeta in posledično obveščati o podrobnih pravilih za izvajanje, sprejetih v skladu z določbami tega protokola.

Člen 15

Komplementarnost

1. Ta protokol dopolnjuje, ne pa ovira, uporabo katerih koli sporazumov o medsebojni pomoči, ki so bili sklenjeni ali pa se lahko sklenejo med posamezno ali več državami članicami Skupnosti in Izraelom. Prav tako ne preprečuje obsežnejše medsebojne pomoči, ki se daje v skladu s temi sporazumi.

2. Brez vpliva na člen 11 ti sporazumi ne posegajo v določbe Skupnosti, ki med pristojnimi službami Komisije in carinskimi organi držav članic urejajo sporočanje kakršnih koli informacij pridobljenih o carinskih zadevah, ki bi lahko bile v interesu Skupnosti.

--------------------------------------------------

SKLEPNA LISTINA

Pooblaščenci:

KRALJEVINE BELGIJE,

KRALJEVINE DANSKE,

ZVEZNE REPUBLIKE NEMČIJE,

HELENSKE REPUBLIKE,

KRALJEVINE ŠPANIJE,

FRANCOSKE REPUBLIKE,

IRSKE,

ITALIJANSKE REPUBLIKE,

VELIKEGA VOJVODSTVA LUKSEMBURG,

KRALJEVINE NIZOZEMSKE,

REPUBLIKE AVSTRIJE,

PORTUGALSKE REPUBLIKE,

REPUBLIKE FINSKE,

KRALJEVINE ŠVEDSKE,

ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKA BRITANIJA IN SEVERNA IRSKA,

pogodbenic Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo,

v nadaljnjem besedilu "države članice", in

EVROPSKE SKUPNOSTI in EVROPSKE SKUPNOSTI ZA PREMOG IN JEKLO,

v nadaljnjem besedilu "Skupnost",

na eni strani

in pooblaščenec DRŽAVE IZRAEL, v nadaljnjem besedilu "Izrael",

na drugi strani,

ki so se sestali v Bruslju dvajsetega novembra leta tisoč devetsto petindevetdeset, da podpišejo Evro-mediteranski sporazum o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Državo Izrael na drugi strani, so sprejeli naslednja besedila:

Evro-mediteranski sporazum, njegove priloge in naslednje protokole:

Protokol 1 | o režimih, ki se uporabljajo pri uvozu kmetijskih proizvodov s poreklom iz Izraela v Skupnost, |

Protokol 2 | o režimih, ki se uporabljajo pri uvozu kmetijskih proizvodov s poreklom iz Skupnosti v Izrael, |

Protokol 3 | o varstvu rastlin, |

Protokol 4 | o opredelitvi pojma "izdelki s poreklom" in načinih upravnega sodelovanja, |

Protokol 5 | o medsebojni pomoči med upravnimi organi pri carinskih zadevah. |

Pooblaščenci držav članic in Skupnosti ter pooblaščenci Izraela so sprejeli besedila spodaj navedenih skupnih izjav, ki so priložene tej sklepni listini:

Skupna izjava o členu 2 Sporazuma,

Skupna izjava o členu 5 Sporazuma,

Skupna izjava o členu 6(2) Sporazuma,

Skupna izjava o členu 9(2) Sporazuma,

Skupna izjava o členu 39 in Prilogi VII k Sporazumu,

Skupna izjava o naslovu VI Sporazuma,

Skupna izjava o členu 44 Sporazuma,

Skupna izjava o decentraliziranem sodelovanju,

Skupna izjava o členu 68 Sporazuma,

Skupna izjava o členu 74 sporazuma,

Skupna izjava o členu 75 Sporazuma,

Skupna izjava o javnih naročilih,

Skupna izjava o veterinarskih zadevah,

Skupna izjava o Protokolu 4 Sporazuma,

Skupna izjava o pospešenem izvajanju.

Pooblaščenci držav članic in Skupnosti in pooblaščenec Izraela so se seznanili tudi z naslednjimi izmenjavami pisem, ki so priložene tej sklepni listini:

Sporazum v obliki izmenjave pisem o nerazjasnjenih dvostranskih vprašanjih,

Sporazum v obliki izmenjave pisem v zvezi s Protokolom 1 in uvozom svežega rezanega cvetja in cvetnih brstov iz tarifne podštevilke 060310 skupne carinske tarife v Skupnost,

Sporazum v obliki izmenjave pisem v zvezi z izvajanjem sporazumov v okviru Urugvajskega kroga.

Pooblaščenci Izraela so se seznanili s spodaj navedeno Izjavo Evropske skupnosti, ki je priložena tej sklepni listini:

Izjava o členu 28 Sporazuma o kumulaciji porekla,

Izjava o členu 28 Sporazuma o prilagoditvi pravil o poreklu,

Izjava o členu 36 Sporazuma,

Izjava o naslovu VI Sporazuma o gospodarskem sodelovanju.

Pooblaščenci držav članic in Skupnosti so se seznanili s spodaj navedeno izjavo Izraela, ki je priložena tej sklepni listini:

Izjava o členu 65 Sporazuma.

+++++ TIFF +++++

Hecho en Bruselas, el veinte de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende november nitten hundrede og femoghalvfems.Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten November neunzehnhundertfünfundneunzig.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε.Done at Βrussels on the twentieth day of November in the year one thousand, nine hundred and ninety-five.Fait à Bruxelles, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.Fatto a Bruxelles, addì venti novembre millenovecentonovantacinque.Gedaan te Brussel, de twintigste november negentienhonderdvijfennegentig.Feito em Bruxelas, em vinte de Novembro de mil novecentos e noventa e cinco.Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.Som skedde i Bryssel den tjugonde november nittonhundranittiofem.

Pour le Royaume de BelgiqueVoor het Koninkrijk BelgiëFür das Königreich Belgien

+++++ TIFF +++++

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franstalige Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

+++++ TIFF +++++

Für die Bundesrepublik Deutschland

+++++ TIFF +++++

Για την Ελληνική Δημοκρατία

+++++ TIFF +++++

Por el Reino de España

+++++ TIFF +++++

Pour la République française

+++++ TIFF +++++

Thar cheann na hÉireannFor Ireland

+++++ TIFF +++++

Per la Repubblica italiana

+++++ TIFF +++++

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

+++++ TIFF +++++

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

+++++ TIFF +++++

Für die Republik Österreich

+++++ TIFF +++++

Pela República Portuguesa

+++++ TIFF +++++

Suomen tasavallan puolesta

+++++ TIFF +++++

För Konungariket Sverige

+++++ TIFF +++++

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

+++++ TIFF +++++

Por las Comunidades EuropeasFor De Europæiske FællesskaberFür die Europäischen GemeinschaftenΓια τις Ευρωπαϊκές ΚοινότητεςFor the European CommunitiesPour les Communautés européennesPer le Comunità europeeVoor de Europese GemeenschappenPelas Comunidades EuropeiasEuroopan yhteisöjen puolestaPå Europeiska gemenskapernas vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

SKUPNE IZJAVE

Skupna izjava o členu 2

Pogodbenici ponovno potrjujeta pomen, ki ga pripisujeta spoštovanju človekovih pravic, kot je določeno v Ustanovni listini ZN, vključno z bojem proti ksenofobiji, antisemitizmu in rasizmu.

Skupna izjava o členu 5

Lahko se dogovorita, da se v zvezi z določeno temo skliče sestanek strokovnjakov.

Skupna izjava o členu 6(2)

V primeru sprememb v nomenklaturi, ki se uporablja za uvrščanje kmetijskih proizvodov ali predelanih kmetijskih proizvodov, ki niso navedeni v Prilogi II, pogodbenici soglašata, da se bosta posvetovali in dogovorili o morebitnih prilagoditvah, potrebnih za ohranitev obstoječih koncesij.

Skupna izjava o členu 9(2)

Za zagotovitev nemotene izvedbe predhodnega uradnega obveščanja, predvidenega v členu 9(2) sporazuma, Izrael v ustreznem roku pred sprejetjem posreduje Komisiji na neuraden in zaupen način vse elemente za izračun kmetijske komponente, ki naj bi se uporabljala. Komisija obvesti Izrael o svoji oceni v roku 10 delovnih dni.

Skupna izjava o členu 39 Sporazuma in Prilogi VII

Za namene tega sporazuma intelektualna, industrijska in poslovna lastnina vključuje predvsem avtorske pravice, vključno z avtorsko pravico računalniških programov, in sorodne pravice, pravice, ki se nanašajo na patente, industrijske vzorce in modele, geografske oznake, vključno z označbami porekla, blagovne znamke in storitvene znamke, topografije integriranih vezij in varstvo pred nelojalno konkurenco v skladu s členom 10a Pariške konvencije o varstvu industrijske lastnine (Stockholmska listina, 1967) in varstvu nerazkritih informacij o znanju in izkušnjah.

Razume se, da se bo pri prevodu Sporazuma v hebrejščino izraz "intelektualna, industrijska in poslovna lastnina" prevedel s hebrejskim izrazom, ki ustreza izrazu "intelektualna lastnina".

Skupna izjava o naslovu VI

Vsaka pogodbenica je odgovorna za kritje finančnih stroškov svojega deleža udeležbe pri dejavnostih, ki se izvajajo v okviru gospodarskega sodelovanja, ki se določi za vsak primer posebej.

Skupna izjava o členu 44

Pogodbenici ponovno potrjujeta svojo obvezanost mirovnemu procesu na Srednjem vzhodu in svoje prepričanje, da je za utrjevanje miru potrebno regionalno sodelovanje. Skupnost je pripravljena podpreti skupne razvojne projekte, ki jih predložijo Izrael in njegovi sosedje, ob upoštevanju ustreznih tehničnih in proračunskih postopkov Skupnosti.

Skupna izjava o decentraliziranem sodelovanju

Pogodbenici ponovno potrjujeta pomen, ki ga pripisujeta programom decentraliziranega sodelovanja kot sredstva za spodbujanje izmenjave izkušenj in prenosa znanja v sredozemski regiji in med Evropsko skupnostjo in njenimi sredozemskimi partnerji.

Skupna izjava o členu 68

Poslovnik Pridružitvenega sveta bo predvidel možnost sprejemanja sklepov po pisnem postopku.

Skupna izjava o členu 74

Pogodbenici vzameta na znanje, da lahko Ekonomsko-socialni odbor Skupnosti in izraelski ekonomsko-socialni svet utrdita svoje odnose v okviru letnega dialoga in medsebojnega sodelovanja.

Skupna izjava o členu 75

V primeru uporabe arbitražnega postopka si bosta pogodbenici prizadevali zagotoviti, da Pridružitveni svet imenuje tretjega razsodnika v dveh mesecih po imenovanju drugega razsodnika.

Skupna izjava o javnih naročilih

Pogodbenici bosta začeli uradna pogajanja na številnih področjih, da bi odprli svoje trge vladnih naročil bolj, kot je bilo medsebojno dogovorjeno na podlagi Sporazuma o vladnih naročilih, sklenjenega v okviru WTO, v nadaljevanju GPA. Ta pogajanja bi morala potekati tako, da se dogovor doseže pred koncem leta 1995.

Pogodbenici soglašata, da bodo ta pogajanja zajemala med drugim tudi naročila:

- blaga, del in storitev subjektov, ki poslujejo v sektorju telekomunikacij in mestnega prometa (razen avtobusov),

- storitev, ki jih nabavljajo subjekti, zajeti v GPA, da bi razširili medsebojne obveznosti na podlagi Priloge 4 Dodatka I GPA.

Pogodbenici se zavezujeta, da ne bosta uvajali dodatnih diskriminatornih ukrepov proti dobaviteljem druge pogodbenice na področjih težke električne in medicinske opreme, ki bi presegali v GPA dogovorjene določbe, in si prizadevata, da ne bosta uvajali diskriminatornih ukrepov, ki bi izkrivljali javna naročila.

Pogodbenici redno preverjata izvajanje njunega dogovora o vladnih naročilih, z namenom nadaljnjih pogajanj, katerih cilj je razširitev obojestranskega področja uporabe.

Poleg tega bosta pogodbenici aktivno podprli liberalizacijo trga telekomunikacijskih storitev in bosta sodelovali v večstranski GATS pogajalski skupini o osnovnih telekomunikacijah.

Skupna izjava o veterinarskih zadevah

Pogodbenici si prizadevata, da bosta uporabljali svoje predpise o veterinarskih zadevah brez diskriminacije in ne bosta uvajali nobenih novih ukrepov, ki bi po nepotrebnem ovirali trgovino.

Skupna izjava o Protokolu 4

Skupnost in Izrael soglašata, da se obdelava ali predelava, opravljena zunaj pogodbenic, izvaja v okviru pasivnega oplemenitenja ali podobnih sistemov.

Skupna izjava o predčasnem izvajanju

Pogodbenici izražata svoj namen, da bosta začeli predčasno izvajati določbe Sporazuma o trgovini in carinskem sodelovanju na podlagi začasnega sporazuma, ki začne po možnosti veljati 1. januarja 1996.

--------------------------------------------------

SPORAZUM V OBLIKI IZMENJAVE PISEM

med Skupnostjo in Izraelom o nerazjasnjenih dvostranskih vprašanjih

A. Pismo Skupnosti

Spoštovani,

Skupnost in Izrael vzameta na znanje doseženi sporazum o izvajanju sprejemljive rešitve za vsa še vedno nerazjasnjena dvostranska vprašanja v zvezi z uporabo Sporazuma o sodelovanju iz leta 1975.

Hvaležen Vam bom, če boste potrdili, da se vaša Vlada strinja z vsebino tega pisma.

Sprejmite, prosim, spoštovani gospod, izraze mojega globokega spoštovanja.

V imenu Sveta Evropske unije

B. Pismo iz Izraela

Spoštovani,

v čast mi je potrditi prejem vašega pisma z današnjim datumom, ki se glasi:

"Skupnost in Izrael vzameta na znanje doseženi sporazum o izvajanju sprejemljive rešitve za vsa še vedno nerazjasnjena dvostranska vprašanja v zvezi z uporabo Sporazuma o sodelovanju iz leta 1975.

Hvaležen Vam bom, če boste potrdili, da se vaša Vlada strinja z vsebino tega pisma."

V čast mi je potrditi, da se moja vlada strinja z vsebino Vašega pisma.

Sprejmite, prosim, spoštovani gospod, izraze mojega globokega spoštovanja.

Za Vlado Izrael

--------------------------------------------------

SPORAZUM V OBLIKI IZMENJAVE PISEM

med Skupnostjo in Izraelom v zvezi s Protokolom 1 in uvozom svežega rezanega cvetja in cvetnih brstov iz tarifne podštevilke 060310 skupne carinske tarife v Skupnost

A. Pismo Skupnosti

Spoštovani

Skupnost in Izrael sta se dogovorila naslednje:

Protokol 1 predvideva odpravo carin pri uvozu svežega rezanega cvetja in cvetnih brstov iz tarifne podštevilke 060310 skupne carinske tarife s poreklom iz Izraela v Skupnost, za katerega velja omejitev 19500 ton.

Izrael se obvezuje, da bo spoštoval spodaj navedene pogoje za uvoz vrtnic in nageljnov v Skupnost, za katere je predpisana odprava te carine:

- raven cen pri uvozu v Skupnost mora znašati najmanj enaka 85 % ravni cen Skupnosti za iste proizvode v istih obdobjih,

- raven izraelskih cen se določi na podlagi cen, zabeleženih pri uvozu proizvodov na reprezentativne uvozne trge Skupnosti,

- raven cen Skupnosti temelji na cenah proizvajalcev, zabeleženih na reprezentativnih trgih glavnih proizvajalcev držav članic,

- ravni cen se bodo ugotavljale vsakih štirinajst dni in se ponderirale ob upoštevanju zadevnih količin. Ta določba velja za cene Skupnosti in izraelske cene,

- tako pri cenah proizvajalcev v Skupnosti kot pri uvoznih cenah izraelskih proizvodov je treba razlikovati med vrtnicami z velikimi cvetovi in majhnimi cvetovi ter med enocvetnimi in večcvetnimi nageljni,

- če je raven izraelskih cen za katero koli vrsto proizvoda nižja od 85 % ravni cen Skupnosti, se tarifni preferencial opusti. Skupnost ponovno uvede tarifni preferencial, ko se ugotovi, da raven izraelskih cen znaša 85 % ravni cen Skupnosti ali več.

Izrael se nadalje obvezuje, da bo v trgovini ohranil tradicionalni delež vrtnic in nageljnov.

Če bi sprememba tega deleža povzročila motnjo na trgu Skupnosti, si Skupnost pridržuje pravico, da določi deleže glede na tradicionalne vzorce trgovanja. V takšnih primerih si lahko izmenjata ustrezna stališča.

Hvaležen Vam bom, če boste potrdili, da se vaša Vlada strinja z vsebino tega pisma.

Sprejmite, prosim, spoštovani gospod, izraze mojega globokega spoštovanja.

V imenu Sveta Evropske unije

B. Pismo iz Izraela

Spoštovani,

v čast mi je potrditi prejem vašega pisma z današnjim datumom, ki se glasi:

"Skupnost in Izrael sta se dogovorila naslednje:

Protokol 1 predvideva odpravo carin pri uvozu svežega rezanega cvetja in cvetnih brstov iz tarifne podštevilke 060310 skupne carinske tarife s poreklom iz Izraela v Skupnost, za katerega velja omejitev 19500 ton.

Izrael se obvezuje, da bo spoštoval spodaj navedene pogoje za uvoz vrtnic in nageljnov v Skupnost, za katere je predpisana odprava te carine:

- raven cen pri uvozu v Skupnost mora znašati najmanj 85 % ravni cen Skupnosti za iste proizvode v istih obdobjih,

- raven izraelskih cen se določi na podlagi cen, zabeleženih pri uvozu proizvodov na reprezentativne uvozne trge Skupnosti,

- raven cen Skupnosti temelji na cenah proizvajalcev, zabeleženih na reprezentativnih trgih glavnih proizvajalcev držav članic,

- ravni cen se bodo ugotavljale vsakih štirinajst dni in ponderirale ob upoštevanju zadevnih količin. Ta določba velja za cene Skupnosti in izraelske cene,

- tako pri cenah proizvajalcev v Skupnosti kot pri uvoznih cenah izraelskih proizvodov je treba razlikovati med vrtnicami z velikimi cvetovi in tiste z majhnimi cvetovi ter med enocvetnimi in večcvetnimi nageljni,

- če je raven izraelskih cen za katero koli vrsto proizvoda nižja od 85 % ravni cen Skupnosti, se tarifni preferencial opusti. Skupnost ponovno uvede tarifni preferencial, ko se ugotovi, da raven izraelskih cen znaša 85 % ravni cen Skupnosti ali več.

Izrael se nadalje obvezuje, da bo v trgovini ohranil tradicionalni delež vrtnic in nageljnov.

Če bi sprememba tega deleža povzročila motnjo na trgu Skupnosti, si Skupnost pridržuje pravico, da določi deleže glede na tradicionalne vzorce trgovanja. V takšnih primerih si lahko izmenjata ustrezna stališča.

Hvaležen Vam bom, če boste potrdili, da se vaša Vlada strinja z vsebino tega pisma."

V čast mi je potrditi, da se moja vlada strinja z vsebino vašega pisma.

Sprejmite, prosim, spoštovani gospod, izraze mojega globokega spoštovanja.

Za Vlado Izraela

--------------------------------------------------

SPORAZUM V OBLIKI IZMENJAVE PISEM

med Skupnostjo in Izraelom v zvezi z izvajanjem sporazumov v okviru Urugvajskega kroga

A. Pismo Skupnosti

Spoštovani,

Sporazum, dosežen med Evropsko skupnostjo in Izraelom, ne vsebuje nobenih določb v zvezi z novim režimom, ki se uporablja pri uvozu pomaranč v Skupnost. Pogodbenici bosta nadaljevali pogajanja o tej zadevi, da poiščeta rešitev pred začetkom tržnega leta 1995/1996, tj. 1. decembrom. V tem smislu se Skupnost strinja, da Izrael ne bo obravnavan manj ugodno, kot drugi sredozemski partnerji.

Če soglasje v zvezi z vstopno ceno za pomaranče ni doseženo, bo Skupnost do 1. decembra 1995 sprejela vse potrebne ukrepe, da Izraelu zagotovi ustrezno in za obe pogodbenici sprejemljivo vstopno ceno, ki bo omogočila uvoz 200000 ton pomaranč iz Izraela, ta številka pa bo pomenila 30 % znižanje dejanske tarifne kvote za pomaranče iz Izraela.

Poleg tega bo Skupnost sprejela ustrezne ukrepe, da se omogoči uvoz tradicionalnih izraelskih predelanih kmetijskih proizvodov v Skupnost, ki niso navedeni v Prilogi II, za katere v novem sporazumu veljajo koncesije.

Izrael bo prav tako po potrebi sprejel vzporedne ukrepe, da zagotovi uvoz tradicionalnih izvoznih kmetijskih proizvodov Skupnosti za tržno leto 1995/1996.

Hvaležen Vam bom, če me boste obvestili, ali se Vlada Izraela strinja z vsebino tega pisma.

Sprejmite, prosim, spoštovani gospod, izraze mojega globokega spoštovanja.

V imenu Sveta Evropske unije

B. Pismo iz Izraela

Spoštovani

v čast mi je potrditi prejem vašega pisma z današnjim datumom, v katerem je zapisano:

"Sporazum, dosežen med Evropsko skupnostjo in Izraelom, ne vsebuje nobenih določb v zvezi z novim režimom, ki se uporablja pri uvozu pomaranč v Skupnost. Pogodbenici bosta nadaljevali pogajanja o tej zadevi, da poiščeta rešitev pred začetkom tržnega leta 1995/1996, tj. 1. decembrom. V tem smislu se Skupnost strinja, da Izrael ne bo obravnavan manj ugodno, kot drugi sredozemski partnerji.

Če soglasje v zvezi z vstopno ceno za pomaranče ni doseženo, bo Skupnost do 1. decembra 1995 sprejela vse potrebne ukrepe, da Izraelu zagotovi ustrezno in za obe pogodbenici sprejemljivo vstopno ceno, ki bo omogočila uvoz 200000 ton pomaranč iz Izraela, ta številka pa bo pomenila 30 % znižanje dejanske tarifne kvote za pomaranče iz Izraela.

Poleg tega bo Skupnost sprejela ustrezne ukrepe, da se omogoči uvoz tistih tradicionalnih izraelskih predelanih kmetijskih proizvodov v Skupnost, ki niso navedeni v Prilogi II, za katere v novem sporazumu veljajo koncesije.

Izrael bo prav tako po potrebi sprejel vzporedne ukrepe, da zagotovi uvoz tradicionalnih izvoznih kmetijskih proizvodov Skupnosti za tržno leto 1995/1996.

Hvaležen Vam bom, če me boste obvestili, ali se Vlada Izraela strinja z vsebino tega pisma."

V čast mi je potrditi, da se moja Vlada strinja z vsebino vašega pisma.

Sprejmite, prosim, spoštovani gospod izraze mojega globokega spoštovanja.

Za Vlado Izraela

--------------------------------------------------

IZJAVE EVROPSKE SKUPNOSTI

Izjava Evropske Skupnosti o kumulaciji porekla (člen 28)

Če in ko Izrael ter ena ali več drugih sredozemskih držav sklene sporazume o vzpostavitvi proste medsebojne trgovine, je Evropska skupnost v skladu s političnim razvojem pripravljena izvajati kumulacijo porekla v svojih trgovinskih sporazumih s temi državami.

Izjava Evropske Skupnosti o prilagoditvi pravil o poreklu (člen 28)

V okviru tekočega procesa usklajevanja pravil o poreklu, ki se uporabljajo med Skupnostjo in drugimi tretjimi državami, lahko Skupnost v bodoče Pridružitvenemu svetu predloži vse morebitne potrebne spremembe Protokola 4.

Izjava Evropske skupnosti o členu 36

Skupnost izjavlja, da bo, dokler Pridružitveni svet ne sprejme pravil iz člena 36(2), za izvajanje lojalne konkurence v smislu člena 36(1), vsako ravnanje, ki je v nasprotju s tem členom, ocenila na podlagi meril, ki izhajajo iz pravil iz členov 85, 86 in 92 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, za proizvode, ki jih zajema Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo, pa iz pravil iz členov 65 in 66 te pogodbe ter pravil Skupnosti v zvezi z državnimi pomočmi, vključno s sekundarno zakonodajo.

Glede kmetijskih proizvodov iz naslova II poglavja 3 bo Skupnost vsako ravnanje, ki je v nasprotju z odstavkom 1(i) člena 36, ocenila v skladu z merili, ki jih je Skupnost določila na podlagi členov 42 in 43 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, in zlasti tistih, ki so določena z Uredbo Sveta št. 26 iz leta 1962.

Izjava Evropske skupnosti o gospodarskem sodelovanju (naslov VI)

Izrael bo še naprej upravičen do financiranja iz proračuna Skupnosti glede programov regionalnega sodelovanja v Sredozemlju in drugih ustreznih horizontalnih proračunskih postavk. Prav tako bo Izrael še naprej upravičen do posojila Evropske investicijske banke (EIB), odobrena v okviru horizontalne sredozemske pomoči.

--------------------------------------------------

IZJAVA IZRAELA

Izjava Izraela o členu 65

Izrael izjavlja, da bo v razgovorih, na podlagi katerih bo Pridružitveni svet sprejel sklep iz člena 65(1), postavil vprašanje določb za preprečevanje dvojnega prispevka v zvezi z delavci ene pogodbenice, ki bivajo na ozemlju druge pogodbenice.

--------------------------------------------------