22000A0519(01)Uradni list L 118 , 19/05/2000 str. 0046 - 0047


PRILOGA V

O VARSTVU IN OHRANITVI EKOSISTEMOV IN BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI MORSKEGA OBMOČJA

Člen 1

V tej prilogi in Dodatku 3 so pojmi "biotska raznovrstnost", "ekosistem" in "habitat" tisti, ki so opredeljeni v Konvenciji o biotski raznovrstnosti z dne 5. junija 1992.

Člen 2

Pogodbenice pri izpolnjevanju svoje obveznosti v skladu s Konvencijo, da sprejmejo, skupaj in posamezno, potrebne ukrepe za varstvo morskega območja pred škodljivimi učinki človeških dejavnosti, s čimer naj bi varovale zdravje ljudi in ohranile morske ekosisteme ter, kadar je to izvedljivo, obnovile morska območja, ki so jih prizadeli škodljivi učinki, kakor tudi svoje obveznosti v skladu s Konvencijo o biotski raznovrstnosti z dne 5. junija 1992, da razvijejo strategije, načrte ali programe za ohranjanje in trajnostno uporabo biotske raznovrstnosti:

(a) sprejmejo potrebne ukrepe za varstvo in ohranitev ekosistemov in biotske raznovrstnosti morskega območja ter za obnovitev, kadar je to izvedljivo, morskih območij, ki so jih prizadeli škodljivi učinki; in

(b) sodelujejo pri sprejemanju programov in ukrepov v te namene za nadzor nad človeškimi dejavnostmi, ki se določijo z uporabo meril v Dodatku 3.

Člen 3

1. Za namene te priloge je dolžnost Komisije med drugim, da:

(a) izdela programe in ukrepe za nadzor nad človeškimi dejavnostmi, ki se določijo z uporabo meril v Dodatku 3;

(b) pri čemer:

(i) zbere in pregleda podatke o takšnih dejavnostih in njihovih učinkih na ekosisteme in biotsko raznovrstnost;

(ii) razvije sredstva, v skladu z mednarodnim pravom, za uvedbo varstvenih, ohranitvenih, obnovitvenih ali previdnostnih ukrepov v zvezi z določenimi območji ali kraji oziroma posebnimi vrstami ali habitati;

(iii) ob upoštevanju člena 4 te priloge preuči vidike nacionalnih strategij in smernic o trajnostni uporabi sestavnih delov biotske raznovrstnosti morskega območja, tako kot vplivajo na različne regije ali podregije navedenega območja;

(iv) ob upoštevanju člena 4 te priloge si prizadeva doseči uporabo celovitega pristopa k varstvu ekosistema;

(c) prav tako pri tem upošteva programe in ukrepe, ki so jih sprejele pogodbenice, za varstvo in ohranitev ekosistemov v vodah pod njihovo suverenostjo ali jurisdikcijo.

2. Pri sprejemanju takšnih programov in ukrepov je treba ustrezno pozornost nameniti vprašanju, ali naj določeni program ali ukrep velja za celotno morsko območje ali določen del tega območja.

Člen 4

1. V skladu s predzadnjo uvodno izjavo Konvencije se ne sme na podlagi te priloge sprejeti noben program ali ukrep v zvezi z upravljanjem ribištva. Vendar kadar Komisija meni, da je zaželeno, da se v zvezi s takšnim vprašanjem ukrepa, na tako vprašanje opozori pristojno oblast ali mednarodni organ. Kadar je zaželeno, da ukrep, ki je v pristojnosti Komisije, dopolni ali podpre ukrep navedenih oblasti ali organov, si Komisija prizadeva, da z njimi sodeluje.

2. Kadar Komisija meni, da je zaželen ukrep v skladu s to prilogo v zvezi z morskim prometom, na tako vprašanje opozori Mednarodno pomorsko organizacijo. Pogodbenice, ki so članice Mednarodne pomorske organizacije, si prizadevajo, da v okviru te organizacije sodelujejo, da bi dosegle želeni odziv, vključno, če je treba, s soglasjem te organizacije glede regionalnega ali lokalnega ukrepa, ob upoštevanju vseh smernic, ki jih je razvila navedena organizacija, o označevanju posebnih območij, določanju posebej občutljivih območij ali drugih zadevah.

--------------------------------------------------

Dodatek 3

Merila za določanje človeških dejavnosti za namene Priloge V

1. Merila, ki jih je treba uporabiti ob upoštevanju regionalnih razlik za določanje človeških dejavnosti za namene Priloge V, so:

(a) obseg, jakost in trajanje zadevne človeške dejavnosti;

(b) dejanski in možni škodljivi učinki človeške dejavnosti na določene vrste, združbe in habitate;

(c) dejanski in možni škodljivi učinki človeške dejavnosti na določene ekološke postopke;

(d) nespremenljivost ali trajnost teh učinkov.

2. Ta merila niso nujno izčrpna ali enako pomembna za obravnavanje določene dejavnosti.

--------------------------------------------------