22000A0111(02)Uradni list L 006 , 11/01/2000 str. 0040 - 0045


Sporazum

o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Vlado Ljudske republike Kitajske

EVROPSKA SKUPNOST, v nadaljnjem besedilu "Skupnost",

na eni strani in

VLADA LJUDSKE REPUBLIKE KITAJSKE

na drugi strani,

v nadaljnjem besedilu "pogodbenici", STA SE –

OB UPOŠTEVANJU Sporazuma o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Ljudsko republiko Kitajsko iz leta 1985;

OB UPOŠTEVANJU pomembnosti znanosti in tehnologije za njun gospodarski in socialni razvoj;

OB UPOŠTEVANJU obstoječega znanstvenega in tehnološkega sodelovanja med Skupnostjo in Kitajsko;

OB UPOŠTEVANJU, da Skupnost in Kitajska trenutno izvajata raziskovalne in tehnološke dejavnosti, vključno s predstavitvenimi dejavnostmi, na številnih področjih v skupnem interesu ter da bo sodelovanje v raziskovalnih in razvojnih dejavnostih na podlagi vzajemnosti koristilo obema pogodbenicama;

V ŽELJI po vzpostavitvi formalne podlage za sodelovanje na področju znanstvenih in tehnoloških raziskav, ki bo razširilo in okrepilo dejavnosti sodelovanja na področjih skupnega interesa ter spodbudilo uporabo rezultatov takega sodelovanja v njuno gospodarsko in socialno korist;

OB UPOŠTEVANJU, da je ta sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju skladen s splošnim sodelovanjem med Kitajsko in Skupnostjo –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Namen

Pogodbenici spodbujata, razvijata in olajšujeta dejavnosti sodelovanja med Skupnostjo in Kitajsko na področjih skupnega interesa, na katerih izvajata raziskovalne in razvojne dejavnosti v znanosti in tehnologiji.

Člen 2

Opredelitve

Za namen tega sporazuma:

(a) "dejavnost sodelovanja" pomeni vsako dejavnost, ki jo pogodbenici izvajata ali podpirata v skladu s tem sporazumom, in vključuje skupne raziskave;

(b) "informacije" pomeni znanstvene ali tehnične podatke, rezultate ali načine raziskav in razvoja, ki izhajajo iz skupne raziskave, ter vse druge podatke, ki jih udeleženci v dejavnostih sodelovanja in po potrebi tudi sami pogodbenici štejejo za potrebne;

(c) "intelektualna lastnina" ima pomen, določen v členu 2 Konvencije o ustanovitvi Svetovne organizacije za intelektualno lastnino, podpisane v Stockholmu 14. julija 1967;

(d) "skupne raziskave" pomeni raziskovanje, tehnološki razvoj ali predstavitev, ki se izvaja s finančno pomočjo ene ali obeh pogodbenic ali brez nje in vključuje sodelovanje udeležencev iz Skupnosti in Kitajske ter jo pogodbenici ali njune raziskovalne in tehnološke organizacije in agencije, ki izvajajo znanstvenoraziskovalne programe, pisno označijo kot skupne raziskave. Če raziskave finančno podpira le ena pogodbenica, označbo opravijo ta pogodbenica in udeleženci tega projekta;

(e) "udeleženec" ali "raziskovalni subjekti" pomeni vsakega posameznika, vsako raziskovalno ustanovo ali drugo pravno osebo ali podjetje s sedežem v Skupnosti ali na Kitajskem, udeleženo v dejavnostih sodelovanja, vključno s samima pogodbenicama.

Člen 3

Načela

Dejavnosti sodelovanja potekajo na podlagi naslednjih načel:

(a) obojestranska korist na osnovi splošnega ravnotežja ugodnosti;

(b) vzajemni dostop do dejavnosti raziskav in tehnološkega razvoja, ki jih izvajata pogodbenici;

(c) pravočasna izmenjava informacij, ki lahko vplivajo na dejavnosti sodelovanja;

(d) ustrezna zaščita pravic intelektualne lastnine.

Člen 4

Področja dejavnosti sodelovanja

Sodelovanje na podlagi tega sporazuma lahko zajema vse dejavnosti raziskav, tehnološkega razvoja in predstavitev, v nadaljnjem besedilu "RTP", vsebovane v prvi dejavnosti okvirnega programa iz člena 130g Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, ter vse podobne dejavnosti RTP na ustreznih znanstvenih in tehnoloških področjih na Kitajskem.

Ta sporazum ne vpliva na sodelovanje Kitajske kot države v razvoju v dejavnostih Skupnosti na področju raziskav za razvoj.

Člen 5

Oblike dejavnosti sodelovanja

(a) Pogodbenici v skladu z veljavnimi zakoni, predpisi in politikami v največji možni meri podpirata vključevanje udeležencev v dejavnosti sodelovanja na podlagi tega sporazuma z namenom zagotoviti primerljive možnosti za udeležbo v njunih znanstvenih in tehnoloških raziskavah ter razvojnih dejavnostih.

(b) Dejavnosti sodelovanja lahko potekajo v naslednjih oblikah:

- udeležba kitajskih raziskovalnih subjektov pri projektih RTP iz prve dejavnosti okvirnega programa ter vzajemna udeležba raziskovalnih subjektov s sedežem v Skupnosti pri kitajskih projektih na podobnih sektorjih RTP. Za tako udeležbo se uporabljajo pravila in postopki, ki veljajo v vsaki izmed pogodbenic,

- združevanje projektov RTP, ki se že izvajajo v skladu s postopki, veljavnimi za programe RTP obeh pogodbenic,

- obiski in izmenjave znanstvenikov in tehničnih strokovnjakov,

- skupna organizacija znanstvenih seminarjev, konferenc, simpozijev in delavnic kot tudi udeležba strokovnjakov pri teh dejavnostih,

- skupni ukrepi,

- izmenjave in souporaba opreme in materialov,

- izmenjave informacij o praksi, zakonih, predpisih in programih, ki sodijo v okvir sodelovanja na podlagi tega sporazuma,

- vse druge oblike, ki bi jih priporočil Pripravljalni odbor in bi se štele za skladne s politiko in postopki, ki se uporabljajo v obeh pogodbenicah.

Skupni projekti RTP se izvajajo, ko udeleženci razvijejo načrt tehnološkega upravljanja, kot je navedeno v Prilogi k temu sporazumu.

Člen 6

Usklajevanje in omogočanje dejavnosti sodelovanja

(a) Usklajevanje in omogočanje dejavnosti sodelovanja na podlagi tega sporazuma v imenu Kitajske izvaja Ministrstvo za znanost in tehnologijo in v imenu Skupnosti službe Komisije Evropskih skupnosti, ki imajo funkcijo izvršilnih zastopnikov.

(b) Izvršilni zastopniki za izvajanje tega sporazuma ustanovijo Pripravljalni odbor za RTP sodelovanje, v nadaljnjem besedilu "Pripravljalni odbor", ki ga sestavlja enako število uradnih predstavnikov vsake pogodbenice in ki sestavi svoj lastni poslovnik.

(c) Naloge Pripravljalnega odbora vključujejo:

1. pospeševanje in nadziranje raznih dejavnosti sodelovanja iz člena 4 kot tudi tistih, ki bi se izvajale v okviru RTP sodelovanja, namenjenega razvoju;

2. navajanje za prihodnje leto, v skladu s prvo alineo člena 5(b), tistih prednostnih sektorjev ali podsektorjev skupnega interesa med potencialnimi sektorji za RTP sodelovanje, v katerih obstaja povpraševanje po sodelovanju;

3. predlaganje znanstvenikom obeh pogodbenic, v skladu z drugo alineo člena 5(b), združevanje njunih projektov, ki bi bili obojestransko koristni in komplementarni;

4. dajanje priporočil v skladu s sedmo alineo člena 5(b);

5. svetovanje pogodbenicama o načinih okrepitve in izboljšanja sodelovanja skladno z načeli iz tega sporazuma;

6. pregledovanje učinkovitosti delovanja in izvajanja tega sporazuma;

7. letno poročanje pogodbenicama o stanju, doseženi ravni in učinkovitosti sodelovanja, ki se izvaja na podlagi tega sporazuma. To poročilo se predloži Skupnemu odboru, ustanovljenem s Sporazumom o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Ljudsko republiko Kitajsko iz leta 1985.

(d) Pripravljalni odbor se praviloma sestaja enkrat letno, po možnosti pred sestankom Skupnega odbora, ustanovljenega s Sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Ljudsko republiko Kitajsko iz leta 1985, in v skladu s skupaj dogovorjenim časovnim razporedom; sestanki potekajo izmenično v Skupnosti in na Kitajskem. Na zahtevo ene izmed pogodbenic se lahko skličejo izredni sestanki.

(e) Stroške, ki jih ima Pripravljalni odbor ali nastanejo v njegovem imenu, nosi tista pogodbenica, ki ji člani poročajo. Vse stroške, neposredno povezane z zasedanji Upravnega odbora, razen potnih in nastanitvenih stroškov, krije gostiteljica.

Člen 7

Zagotavljanje sredstev

(a) Dejavnosti sodelovanja so odvisne od razpoložljivosti sredstev ter veljavnih zakonov in predpisov, politik in programov pogodbenic. Stroški, ki jih imajo udeleženci dejavnosti sodelovanja, ne vodijo v prenos sredstev z ene pogodbenice na drugo.

(b) Ko posebne sheme sodelovanja ene pogodbenice predvidevajo finančno podporo udeležencem iz druge pogodbenice, se za takšna sredstva, finančne ali druge prispevke ene pogodbenice udeležencem iz druge pogodbenice v podporo navedenim dejavnostim odobrijo davčne in carinske oprostitve v skladu z zakoni in predpisi, ki se uporabljajo na ozemlju vsake izmed pogodbenic.

Člen 8

Vstop osebja in opreme

Pogodbenici sprejmeta vse ustrezne ukrepe in po svojih najboljših močeh ter v okviru zakonov in predpisov, ki se uporabljajo na ozemlju vsake izmed pogodbenic, omogočata vstop na svoje ozemlje, bivanje na njem in izstop z njega osebju, materialu, podatkom in opremi, ki so udeleženi ali uporabljani v dejavnostih sodelovanja na podlagi določb tega sporazuma.

Člen 9

Razširjanje in uporaba informacij

Raziskovalni subjekti s sedežem na Kitajskem, ki se udeležujejo skupnostnih projektov RTP, spoštujejo, kar zadeva lastnino, razširjanje in uporabo informacij in kar zadeva intelektualno lastnino, izhajajočo iz te udeležbe, pravila razširjanja izsledkov raziskav, izhajajočih iz posebnih skupnostnih programov RTP, kot tudi določbe iz Priloge k temu sporazumu.

Raziskovalni subjekti s sedežem v Skupnosti, ki se udeležujejo kitajskih projektov RTP, imajo, kar zadeva lastnino, razširjanje in uporabo informacij in kar zadeva intelektualno lastnino, izhajajočo iz te udeležbe, enake pravice in obveznosti kot kitajski raziskovalni subjekti in morajo spoštovati določbe iz Priloge k temu sporazumu.

Priloga o pravicah intelektualne lastnine je sestavni del tega sporazuma.

Člen 10

Ozemlje uporabe

Ta sporazum velja na eni strani za ozemlja, na katerih se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti, in pod pogoji, določenimi v tej pogodbi, ter na drugi strani za ozemlje Ljudske republike Kitajske. To ne preprečuje izvajanja dejavnosti sodelovanja na odprtem morju, v vesolju ali na ozemlju tretjih držav v skladu z mednarodnim pravom.

Člen 11

Začetek veljavnosti, prenehanje in reševanje sporov

(a) Ta sporazum začne veljati na dan, ko pogodbenici druga drugo pisno obvestita, da sta končali svoje notranje postopke, potrebne za začetek veljavnosti tega sporazuma.

(b) Ta sporazum se sklene za začetno obdobje petih let in se lahko podaljša s soglasjem med pogodbenicama (tiho podaljšanje) po oceni med predzadnjim letom vsakega naslednjega obdobja.

(c) Ta sporazum se lahko spremeni po dogovoru pogodbenic. Spremembe začnejo veljati na dan, ko pogodbenici druga drugo pisno obvestita, da sta končali svoje notranje postopke, potrebne za spremembo tega sporazuma.

(d) Ta sporazum lahko pogodbenici kadar koli prekineta s šestmesečnim pisnim obvestilom. Potek ali prenehanje tega sporazuma ne vpliva na veljavnost ali trajanje dogovorov, sklenjenih na njegovi podlagi, ali na posebne pravice in obveznosti, nastale v skladu s Prilogo.

(e) Vsa vprašanja ali spore, povezane z razlago ali izvajanjem tega sporazuma, pogodbenici rešujeta sporazumno.

V potrditev tega so spodaj podpisani, ki so bili za to pravilno pooblaščeni, podpisali ta sporazum.

V Bruslju, 22. decembra 1998, v dveh izvodih v danskem, nizozemskem, angleškem, finskem, francoskem, nemškem, grškem, italijanskem, portugalskem, španskem, švedskem in kitajskem jeziku, pri čemer je vsako besedilo enako verodostojno.

Za Svet Evropske unije

+++++ TIFF +++++

Za Vlado Ljudske republike Kitajske

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Pravice iz naslova intelektualne lastnine, ustvarjene ali pridobljene po Sporazumu, se dodelijo skladno s to prilogo.

I. Uporaba

Ta priloga se uporablja za skupne raziskave, ki se izvajajo na podlagi Sporazuma, razen če se pogodbenici ne dogovorita drugače.

II. Lastništvo, dodeljevanje in uresničevanje pravic

1. Za namene te priloge je "intelektualna lastnina" opredeljena v členu 2(c) Sporazuma.

2. Ta priloga obravnava dodeljevanje pravic in koristi pogodbenic in njunih udeležencev. Vsaka pogodbenica in njeni udeleženci zagotovijo, da si lahko druga pogodbenica in njeni udeleženci pridobijo pravice iz naslova intelektualne lastnine v skladu s to prilogo. Ta priloga sicer ne spreminja ali prejudicira dodeljevanja pravic, koristi in licenčnin, kot so urejene med pogodbenicama in njunimi državljani ali udeleženci po njuni notranji zakonodaji in praksi.

3. Pogodbenici se ravnata tudi po naslednjih načelih, ki naj bi jih predvidevali pogodbeni dogovori:

(a) učinkovito varstvo intelektualne lastnine. Pogodbenici zagotovita, da se sami in/ali njuni udeleženci v razumnem roku od nastanka intelektualne lastnine, izhajajoče iz Sporazuma, medsebojno obvestijo o izvedenih dogovorih in si prizadevajo pravočasno zavarovati tako intelektualno lastnino;

(b) učinkovito izkoriščanje rezultatov, upoštevajoč prispevke pogodbenic in njunih udeležencev;

(c) nediskriminacijska obravnava udeležencev iz druge pogodbenice v primerjavi z obravnavo, ki so je deležni lastni udeleženci;

(d) zaščita zaupnih poslovnih informacij.

4. Udeleženci skupaj razvijajo program tehnološkega upravljanja (PTU) glede lastništva in uporabe, vključno z objavo informacij in intelektualne lastnine, ustvarjene med skupnimi raziskavami. PTU odobri pristojna agencija ali oddelek za zbiranje sredstev pogodbenice, ki je udeležena v financiranju raziskave, pred sklenitvijo posebnih pogodb o sodelovanju v raziskavah in razvoju, ki so jim priloženi. PTU se pripravi v okviru pravil in predpisov, veljavnih v vsaki izmed pogodbenic, upoštevajoč cilje skupnih raziskav, sorazmerne finančne ali druge prispevke pogodbenic in udeležencev, prednosti in pomanjkljivosti podeljevanja licenc glede na ozemlje ali področje uporabe, prenos podatkov, blaga ali storitev, katerih izvoz se nadzoruje, zahtev veljavnih zakonov in drugih dejavnikov, ki jih udeleženci štejejo za primerne. Skupni PTU ureja tudi pravice in obveznosti, ki se nanašajo na raziskave gostujočih raziskovalcev (to je raziskovalcev, ki ne prihajajo iz pogodbenice ali udeleženca) v zvezi z intelektualno lastnino.

PTU je posebni sporazum, ki se sklene med udeleženci, o izvajanju skupnih raziskav ter pravicah in obveznostih posameznih udeležencev.

Glede intelektualne lastnine PTU med drugim praviloma ureja lastništvo, varstvo, pravice uporabnikov za namene raziskav in razvoja, izkoriščanje in razširjanje, vključno z dogovori za skupno objavo, pravice in obveznosti gostujočih raziskovalcev in postopke za reševanje sporov. PTU lahko vsebuje tudi določbe o primarnih in sekundarnih informacijah, o podeljevanju licenc in o dobavi končnih izsledkov.

5. Informacije ali intelektualna lastnina, ki so nastale med skupnimi raziskavami in jih ne ureja PTU, se z odobritvijo pogodbenic dodelijo skladno z načeli, navedenimi v PTU. Ob nesoglasju so take informacije ali intelektualna lastnina skupna last vseh udeležencev skupnih raziskav, iz katerih informacije ali intelektualna lastnina izhajajo. Vsak udeleženec, za katerega velja ta določba, ima pravico, da te informacije ali intelektualno lastnino uporabi v svoje lastne komercialne namene brez geografskih omejitev.

6. Vsaka pogodbenica zagotovi, da imajo lahko druga pogodbenica in njeni udeleženci pravice do intelektualne lastnine, ki jim je dodeljena v skladu s temi načeli.

7. Ob ohranjanju konkurenčnih pogojev na področjih, ki so predmet Sporazuma, si vsaka pogodbenica prizadeva zagotoviti, da se pravice, pridobljene na podlagi Sporazuma, in dogovori, sklenjeni v skladu z njim, uresničujejo tako, da spodbujajo zlasti (i) razširjanje in uporabo nastalih, razkritih ali drugače na voljo danih informacij na podlagi Sporazuma ter (ii) sprejetje in izvajanje mednarodnih standardov.

8. Prenehanje ali potek Sporazuma ne vpliva na pravice ali obveznosti v okviru te priloge.

III. Avtorska dela in znanstvena literarna dela

Avtorske pravice, ki pripadajo pogodbenicama ali njunim udeležencem, se obravnavajo skladno z Bernsko konvencijo (Pariški akt 1971). Varstvo avtorskih pravic obsega izraze in ne idej, postopkov, delovnih metod ali matematičnih pojmov kot takih. Omejitve ali izjeme za izključne pravice so omejene na nekatere posebne primere, ki niso v nasprotju z običajnim izkoriščanjem dela in ne posegajo v legitimni interes imetnika pravice.

Brez poseganja v oddelek II in le če v PTU ni drugače dogovorjeno, izsledke raziskav skupaj objavita pogodbenici ali udeleženci skupnih raziskav. Ob upoštevanju navedenega splošnega pravila se uporabljajo naslednji postopki:

1. V primeru, da pogodbenica ali njen javni organ objavi znanstvene ali tehnične revije, članke, poročila, knjige, vključno z videom in programsko opremo, ki izhaja iz skupnih raziskav na podlagi Sporazuma, ima druga pogodbenica pravico do svetovne, neizključne, nepreklicne in brezplačne licence za prevod, ponatis, predelavo in javno distribucijo teh del.

2. Pogodbenici si prizadevata čim bolj razširjati literarna dela znanstvene narave, ki izhajajo iz skupnih raziskav na podlagi Sporazuma in jih objavljajo neodvisni založniki.

3. Na vseh izvodih z avtorskimi pravicami varovanega dela, namenjenega javni distribuciji in pripravljenega na podlagi te določbe, morajo biti navedena imena avtorja oziroma avtorjev dela, razen če avtor oziroma avtorji izrecno ne zahtevajo, da se jih ne omenja. Na izvodih mora biti tudi jasno razvidna skupna podpora pogodbenic.

IV. Izumi, odkritja ter drugi dosežki znanosti in tehnologije

Izumi, odkritja ter drugi dosežki znanosti in tehnologije, ustvarjeni v dejavnostih sodelovanja med samima pogodbenicama, so last pogodbenic, razen če se pogodbenici ne dogovorita drugače.

V. Informacije, ki niso za objavo

A. Dokumentacijske informacije, ki niso za objavo

1. Vsaka pogodbenica, njena zastopstva ali njeni udeleženci čimprej in po možnosti v PTU določijo, katerih informacij ne želijo objaviti v okviru Sporazuma, upoštevajoč, med drugim, naslednja merila:

(a) tajnost informacij v smislu, da informacije v celoti ali v določeni konfiguraciji ali sklopu določenih komponent niso javno znane ali preko zakonitih sredstev že dostopne področnim strokovnjakom;

(b) dejanska ali možna tržna vrednost informacij na podlagi njihove tajnosti;

(c) predhodni ukrepi za zaščito informacij, ki jih je v danih okoliščinah sprejela upravičena oseba, da bi ohranila njihovo tajnost.

Pogodbenici in njuni udeleženci se lahko v nekaterih primerih dogovorijo, da se, razen če ni določeno drugače, informacije v celoti ali deli informacij, ki so bile posredovane, izmenjane ali ustvarjene med skupnimi raziskavami na podlagi Sporazuma, ne smejo razkriti.

2. Vsaka pogodbenica zagotovi, da sama in njeni udeleženci jasno opredelijo informacije, ki niso za objavo, na primer z ustrezno oznako ali restriktivnim napotkom. To velja tudi za razmnoževanje navedenih informacij v celoti ali delno.

Pogodbenica, ki na podlagi Sporazuma prejme informacije, ki niso za objavo, spoštuje njihovo posebno naravo. Te omejitve samodejno prenehajo, ko lastnik informacije razkrije javnosti.

3. Na podlagi Sporazuma posredovane informacije, ki niso za objavo, lahko pogodbenica prejemnica posreduje osebju v njej ali v njej zaposlenemu osebju ter drugim zadevnim službam ali agencijam v njej, pooblaščenim za posebne namene skupnih raziskav v teku, pod pogojem, da vse tako posredovane informacije, ki niso za objavo, ureja dogovor o zaupnosti in se jih kot take zlahka prepozna, kot je zgoraj določeno.

4. S predhodnim pisnim privoljenjem pogodbenice, ki posreduje informacije, ki niso za objavo, lahko pogodbenica prejemnica take informacije razširja širše, kot je sicer dovoljeno v točki 3. Pogodbenici sodelujeta pri razvoju postopkov za zahtevo in pridobitev predhodnega pisnega dovoljenja za širše razširjanje, vsaka pogodbenica pa izda tako odobritev v okviru, ki ga dovoljujejo njene notranje politike, predpisi in zakoni.

B. Nedokumentacijske informacije, ki niso za objavo

Nedokumentacijske informacije, ki niso za objavo, ali druge zaupne informacije, posredovane na seminarjih in drugih srečanjih, prirejenih na podlagi Sporazuma, ali informacije, nastale s povezavami osebja pogodbenic, uporabo zmogljivosti ali izvajanjem skupnih projektov, pogodbenici ali njuni udeleženci obravnavajo v skladu z načeli iz Sporazuma, ki veljajo za dokumentacijske informacije, vendar pod pogojem, da je prejemnik takih informacij, ki niso za objavo, ali drugih zaupnih ali posebnih informacij seznanjen z zaupnim značajem posredovanih informacij takrat, ko so mu posredovane.

C. Nadzor

Vsaka pogodbenica si prizadeva zagotoviti, da se na podlagi Sporazuma prejete informacije, ki niso za objavo, nadzorujejo na način, ki je v njem predviden. Če ena izmed pogodbenic ugotovi, da se ne more držati določb o nerazširjanju iz oddelkov A in B, ali če se upravičeno pričakuje, da se jih ne bo mogla držati, o tem nemudoma obvesti drugo pogodbenico. Pogodbenici se nato posvetujeta o določitvi primernega poteka dejavnosti.

--------------------------------------------------