22000A0111(01)Uradni list L 006 , 11/01/2000 str. 0032 - 0038


Sporazum

o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Argentinsko republiko

EVROPSKA SKUPNOST (v nadaljnjem besedilu "Skupnost"),

na eni strani, in

ARGENTINSKA REPUBLIKA (v nadaljnjem besedilu "Argentina"),

na drugi strani,

v nadaljnjem besedilu "pogodbenici", STA SE –

UPOŠTEVAJOČ Okvirni sporazum o trgovini in gospodarskem sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Argentinsko republiko z dne 2. aprila 1990;

UPOŠTEVAJOČ pomembnost znanosti in tehnologije za njun gospodarski in socialni razvoj,

UPOŠTEVAJOČ obstoječe znanstveno in tehnološko sodelovanje med Skupnostjo in Argentino;

UPOŠTEVAJOČ, da Skupnost in Argentina izvajata raziskave in tehnološke dejavnosti, vključno s predstavitvenimi projekti, opredeljenimi v členu 2(d), na številnih področjih skupnega interesa, ter da bo skupno sodelovanje v raziskovalnih in razvojnih dejavnostih na osnovi vzajemnosti koristilo obema pogodbenicama;

V ŽELJI po vzpostavitvi formalne podlage za sodelovanje na področju znanstvenega in tehnološkega raziskovanja, ki bo razširilo in okrepilo izvajanje sodelovanja na področjih skupnega interesa ter spodbudilo uporabo rezultatov takega sodelovanja v njuno gospodarsko in socialno korist;

UPOŠTEVAJOČ, da je ta sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju povezan s splošnim sodelovanjem med Argentino in Skupnostjo –

DOGOVORILI NASLEDNJE:

Člen 1

Namen

Pogodbenici bosta spodbujali, razvijali in omogočali dejavnosti sodelovanja med Skupnostjo in Argentino na področjih skupnega interesa, na katerih opravljata raziskovalne in razvojne dejavnosti v znanosti in tehnologiji.

Člen 2

Opredelitve

V tem sporazumu:

(a) "dejavnost sodelovanja" pomeni vsako dejavnost, ki jo pogodbenici opravljata ali podpirata na podlagi tega sporazuma in vključuje skupno raziskavo;

(b) "informacije" pomeni znanstveni ali tehnični podatki, izidi ali načini raziskav in razvoja, ki izhajajo iz skupne raziskave, ter druge informacije, ki jih udeleženi v dejavnosti sodelovanja ter, kjer je to potrebno, pogodbenici, štejejo za potrebne;

(c) "intelektualna lastnina" ima pomen, opredeljen v členu 2 Konvencije o ustanovitvi Svetovne organizacije za intelektualno lastnino, podpisane v Stockholmu 14. julija 1967;

(d) "skupna raziskava" pomeni raziskavo, tehnološki razvoj ali predstavitev, izvajano z ali brez finančne podpore ene ali obeh pogodbenic, v kateri sodelujejo udeleženci Skupnosti in Argentine ter jo pogodbenici ali njune ustanove in agencije, ki izvajajo znanstvene raziskovalne programe, pismeno označijo za raziskavo. Če raziskavo finančno podpira le ena pogodbenica, označitev opravi ta pogodbenica in udeleženci v tem projektu. "Predstavitveni projekti" so projekti, namenjeni dokazovanju upravičenosti novih tehnologij, ki ponujajo možno gospodarsko korist, jih pa ni mogoče neposredno tržiti;

(e) "udeleženec" ali raziskovalni "subjekt" pomeni vse pravne ali fizične osebe, vse raziskovalne inštitute ali kake druge pravne subjekte ali podjetja s sedežem v Skupnosti ali v Argentini, vključene v dejavnosti sodelovanja, skupaj s samima pogodbenicama.

Člen 3

Načela

Dejavnosti sodelovanja potekajo na podlagi naslednjih načel:

(a) skupna korist na podlagi splošnega ravnovesja prednosti;

(b) vzajemni dostop do raziskovalnih dejavnosti in tehnološkega razvoja, ki ga opravljata pogodbenici;

(c) pravočasna izmenjava informacij, ki lahko vplivajo na dejavnosti sodelovanja;

(d) primerna zaščita pravic intelektualne lastnine.

Člen 4

Področja dejavnosti sodelovanja

Sodelovanje v skladu s tem sporazumom lahko zajema vse raziskovalne dejavnosti, tehnološki razvoj in predstavitve, v nadaljnjem besedilu "RTP", vsebovane v prvi dejavnosti člena 164 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti ter vse podobne RTP dejavnosti na ustreznih znanstvenih in tehnoloških področjih v Argentini.

Ta sporazum ne vpliva na sodelovanje Argentine kot države v razvoju v dejavnostih Skupnosti na področju razvojnih raziskav.

Člen 5

Oblike dejavnosti sodelovanja

(a) Pogodbenici v skladu s svojo notranjo politiko in predpisi pospešujeta sodelovanje raziskovalnih subjektov pri dejavnostih sodelovanja iz tega sporazuma, da bi omogočili primerljive možnosti za udeležbo v njunih znanstvenih, tehnološko raziskovalnih in razvojnih dejavnostih.

(b) Dejavnosti sodelovanja so lahko oblikovane kot:

- udeležba argentinskih raziskovalnih subjektov pri RTP projektih iz prve dejavnosti okvirnega programa ter vzajemna udeležba raziskovalnih subjektov s sedežem v Skupnosti pri argentinskih projektih na podobnih sektorjih RTP. Udeležba je odvisna od pravil in postopkov, ki se uporabljajo za RTP programe obeh pogodbenic,

- združitev RTP projektov, ki se že izvajajo, v skladu s postopki za RTP programe obeh pogodbenic,

- obiski ter izmenjave znanstvenikov in tehničnih strokovnjakov,

- skupno organiziranje znanstvenih seminarjev, konferenc, simpozijev in delavnic, kot tudi udeležba strokovnjakov pri teh dejavnostih,

- skupne dejavnosti,

- izmenjave in skupna uporaba opreme in materialov,

- izmenjave informacij o praksi, zakonih in drugih predpisih in programih, ki spadajo v okvir sodelovanja na podlagi tega sporazuma;

- vse druge oblike, ki bi jih priporočil Pripravljalni odbor iz člena 6(b) in ki se štejejo za skladne s politiko in postopki, ki se uporabljajo v obeh pogodbenicah.

Skupni RTP projekti se izvajajo, ko udeleženci razvijejo načrt tehnološkega upravljanja, kot je navedeno v Prilogi tega sporazuma.

Člen 6

Usklajevanje in omogočanje dejavnosti sodelovanja

(a) Pogodbenici za namene tega sporazuma pooblastita naslednje ustrezne organe za usklajevanje in omogočanje dejavnosti sodelovanja, ki delujejo kot izvršilni zastopniki: za Argentino Sekretariat za znanost in tehnologijo pri Ministrstvu za kulturo in izobraževanje, ali drug tak organ, ki ga lahko Argentina kadar koli priglasi z vnaprejšnjim pisnim obvestilom; ter za Skupnost predstavniki Evropske komisije.

(b) Izvršilni zastopniki ustanovijo Pripravljalni odbor za RTP sodelovanje, v nadaljnjem besedilu "Pripravljalni odbor", za upravljanje tega sporazuma; ta odbor sestavlja podobno število uradnih predstavnikov vsake pogodbenice, odbor sprejme svoj poslovnik.

(c) Naloge Pripravljalnega odbora vključujejo:

1. spodbujanje in pregled različnih dejavnosti sodelovanja iz člena 4 tega sporazuma, kot tudi tistih, ki bi se izvajale v okviru RTP sodelovanja pri razvoju;

2. prepoznavanje, v skladu s prvo alineo člena 5(b), tistih prednostnih sektorjev ali podsektorjev skupnega interesa med potencialnimi sektorji za RTP sodelovanje, kjer je sodelovanje možno;

3. predlaganje, v skladu z drugo alineo člena 5(b), znanstvenikom obeh pogodbenic združevanje njunih projektov, ki bi bili obojestransko koristni in združljivi;

4. dajanje priporočil na podlagi sedme alinee člena 5(b);

5. svetovanje pogodbenicama o načinih okrepitve in izboljšanja sodelovanja v skladu z načeli tega sporazuma;

6. pregled učinkovitosti delovanja in izvajanja tega sporazuma;

7. priprava letnega poročila, namenjenega pogodbenicama, o stopnji, napredku in učinkovitosti sodelovanja, ki poteka na podlagi tega Sporazuma. Poročilo se predloži Skupnemu odboru, ustanovljenem z Okvirnim sporazumom za trgovino in gospodarsko sodelovanje med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Argentinsko republiko dne 2. aprila 1990.

(d) Pripravljalni odbor se po splošnem pravilu sestaja enkrat letno, po možnosti pred sestankom Skupnega odbora, ustanovljenega z Okvirnim sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Argentinsko republiko dne 2. aprila 1990, v skladu s sporazumno sprejetim časovnim razporedom ter poroča temu odboru; zasedanja potekajo izmenično v Skupnosti in v Argentini. Na zahtevo ene od pogodbenic se lahko skličejo izredna zasedanja.

(e) Vsaka pogodbenica krije stroške svoje udeležbe na zasedanjih Pripravljalnega odbora. Stroške, povezane z zasedanji Pripravljalnega odbora, razen potnih stroškov in stroškov bivanja, krije pogodbenica gostiteljica.

Člen 7

Financiranje

(a) Dejavnosti sodelovanja so odvisne od razpoložljivosti sredstev ter veljavnih zakonov in drugih predpisov, politik in programov pogodbenic. Stroški, ki jih prevzamejo udeleženci dejavnosti sodelovanja, ne vodijo v pretakanje sredstev iz ene pogodbenice v drugo.

(b) Ko posebne sheme sodelovanja ene pogodbenice poskrbijo za finančno podporo udeležencem iz druge pogodbenice, se za takšna sredstva, finančne ali druge prispevke ene pogodbenice udeležencem iz druge pogodbenice v podporo navedenim dejavnostim, odobrijo oprostitve davkov in carin v skladu z zakoni in predpisi, ki se uporabljajo v vsaki pogodbenici.

Člen 8

Vstop osebja in opreme

Pogodbenici sprejmeta vse primerne ukrepe in po najboljših močeh v okviru veljavnih zakonov in drugih predpisov omogočita vstop, bivanje in izstop iz svojega ozemlja osebju, gradivu in opremi, ki so udeleženi ali uporabljeni v dejavnostih sodelovanja na podlagi tega Sporazuma.

Člen 9

Razširjanje in uporaba informacij

Raziskovalni subjekti s sedežem v Argentini, ki sodelujejo pri RTP projektih Skupnosti, spoštujejo glede lastnine, razširjanja in uporabe informacij ter glede intelektualne lastnine, izhajajoče iz tega sodelovanja, pravila razširjanja izsledkov raziskav, izhajajočih iz posebnih RTP programov Skupnosti, in določbe iz Priloge k temu sporazumu.

Raziskovalni subjekti s sedežem v Skupnosti, ki sodelujejo pri argentinskih RTP projektih imajo enake pravice in obveznosti glede lastnine, razširjanja in uporabe informacij ter glede intelektualne lastnine, izhajajoče iz tega sodelovanja, kot argentinski raziskovalni subjekti in zanje veljajo določbe iz Priloge tega sporazuma.

Priloga o intelektualni lastnini je sestavni del tega sporazuma.

Člen 10

Ozemlje uporabe

Ta sporazum velja na eni strani za ozemlja, na katerih velja Pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, pod pogoji, določenimi v navedeni pogodbi, in na drugi strani za ozemlje Republike Argentine.

Člen 11

Začetek in prenehanje veljavnosti ter reševanje sporov

(a) Ta sporazum začne veljati z dnem, ko se pogodbenici pisno uradno obvestita, da sta izpolnili notranje postopke, potrebne za začetek veljavnosti.

(b) Sporazum se sklene za začetno obdobje petih let in se lahko po ovrednotenju podaljšuje na podlagi tihega soglasja med predzadnjim letom vsakega naslednjega petletnega obdobja.

(c) Ta sporazum se lahko spremeni po dogovoru pogodbenic. Spremembe začnejo veljati pod pogoji, opredeljenimi v odstavku (a).

(d) Ta Sporazum lahko pogodbenici kadarkoli prekineta z dvanajstmesečnim pisnim obvestilom preko diplomatskih kanalov. Potek ali prenehanje tega Sporazuma ne vpliva na veljavnost ali trajanje dogovorov, ki so sklenjeni na njegovi podlagi, ali na posebne pravice in obveznosti, ki so nastale v skladu s Prilogo.

(e) Vsa vprašanja ali spore, povezane z razlaganjem ali izvajanjem tega sporazuma, pogodbenici rešujeta sporazumno.

V potrditev navedenega so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali ta sporazum.

V Bruslju, dvajsetega septembra tisoč devetsto devetindevetdeset, v dveh izvodih v danskem, nizozemskem, angleškem, finskem, francoskem, nemškem, grškem, italijanskem, portugalskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.

Za Evropsko skupnost

+++++ TIFF +++++

Za Republiko Argentino

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Ta priloga je sestavni del "Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Republiko Argentino", v nadaljnjem besedilu "Sporazum".

Pravice intelektualne lastnine, ustvarjene ali pridobljene po tem sporazumu, se dodelijo v skladu s to prilogo.

I. Uporaba

Ta priloga se uporablja za skupne raziskave, ki se izvajajo na podlagi Sporazuma, razen če se pogodbenici ne dogovorita drugače.

II. Lastništvo, dodeljevanje in uresničevanje pravic

1. Za namene te priloge je "intelektualna lastnina" opredeljena v členu 2(c) Sporazuma.

2. Ta priloga obravnava dodeljevanje pravic in interesov pogodbenic in njunih udeležencev. Vsaka pogodbenica in njeni udeleženci zagotovijo, da lahko druga pogodbenica in njeni udeleženci pridobijo pravice do intelektualne lastnine, ki jim pripadajo v skladu s to prilogo. Ta priloga sicer ne spreminja ali posega v dodeljevanje pravic, interesov in avtorskih honorarjev med pogodbenico in njenimi državljani ali udeleženci, določenimi z zakoni in praksami, ki se uporabljajo v vsaki pogodbenici.

3. Pogodbenice vodijo tudi naslednja načela, ki jih zagotavljajo pogodbeni dogovori:

(a) učinkovita zaščita intelektualne lastnine. Pogodbenici zagotovita, da se sami in/ali da se njuni udeleženci medsebojno uradno obvestijo v razumnem času od nastanka intelektualne lastnine na podlagi Sporazuma o izvajanju dogovorov, ter da se takšna intelektualna lastnina pravočasno zaščiti;

(b) učinkovito izkoriščanje izsledkov, ob upoštevanju prispevka pogodbenic in njunih udeležencev;

(c) nediskriminatorna obravnava udeležencev iz druge pogodbenice v primerjavi z obravnavo, ki so je deležni lastni udeleženci;

(d) zaščita zaupnih poslovnih informacij.

4. Udeleženci skupaj razvijajo Program tehnološkega upravljanja (PTU) za lastništvo in uporabo, ki vsebuje objavo informacij in intelektualno lastnino, ki bo ustvarjena med potekom skupne raziskave. PTU odobri pristojna agencija ali oddelek za zbiranje sredstev pogodbenice, ki je udeležena v financiranju raziskave, pred zaključkom posebnih pogodb o sodelovanju v raziskavah in razvoju, katerim so priloženi. PTU se pripravi v okviru veljavnih pravil in predpisov z upoštevanjem ciljev skupne raziskave, finančnih ali drugih prispevkov pogodbenic in udeležencev, prednosti in pomanjkljivosti podeljevanja licenc glede na ozemeljsko veljavnost ali področje uporabe, prenos podatkov, blaga ali storitev, katerih izvoz se nadzoruje, zahtev veljavnih zakonov in drugih dejavnikov, ki jih udeleženci štejejo za primerne. Programi tehnološkega upravljanja urejajo tudi pravice in obveznosti, nastale na področju intelektualne lastnine z obiski raziskovalcev (to je raziskovalcev, ki ne prihajajo iz pogodbenice ali udeleženke).

Program tehnološkega upravljanja je poseben dogovor, sklenjen med udeleženci, o izvajanju skupne raziskave ter o njihovih pravicah in obveznostih.

Glede intelektualne lastnine PTU med drugim običajno obravnava lastništvo, zaščito, uporabniško pravico v raziskovalne in razvojne namene, izkoriščanje in razširjanje, vključno z dogovori za skupno objavo, pravice in obveznosti gostujočih raziskovalcev in postopke za reševanje sporov. PTU lahko obravnava tudi informacije v ospredju in ozadju, izdajo licenc in dobavo končnih izidov.

5. Informacije ali intelektualna lastnina, nastala med skupno raziskavo in ni navedena v PTU, se z odobritvijo pogodbenic dodeli v skladu z načeli, navedenimi v PTU. V primeru nesoglasja so te informacije ali intelektualna lastnina skupna last vseh udeležencev, ki sodelujejo v skupni raziskavi, v kateri so bile ustvarjene informacije ali intelektualna lastnina. Vsak udeleženec, za katerega se uporablja ta določba, ima pravico uporabljati te informacije ali intelektualno lastnino za lastno komercialno uporabo brez geografskih omejitev.

6. Pogodbenici zagotavljata, da ima lahko druga pogodbenica in njeni udeleženci pravice do intelektualne lastnine, ki jim je dodeljena v skladu s temi načeli.

7. Ob ohranjanju konkurenčnih pogojev na področjih, ki so predmet Sporazuma, si vsaka pogodbenica prizadeva zagotoviti, da se pravice, pridobljene na podlagi Sporazuma, in dogovori, sklenjeni v skladu z njim, uresničujejo tako, da zlasti spodbujajo:

(i) razširjanje in uporabo nastalih, razkritih ali drugače na voljo danih informacij na podlagi Sporazuma; in

(ii) sprejetje in izvajanje mednarodnih standardov.

8. Prenehanje ali iztek Sporazuma ne vpliva na pravice ali obveznosti iz te priloge.

III. Avtorska dela in znanstvena literarna dela

Avtorske pravice, ki pripadajo pogodbenicama ali njunim udeležencem, se obravnavajo skladno z Bernsko konvencijo (Pariški akt 1971). Zaščita avtorskih pravic obsega izraze in ne zamisli, postopkov, metod dela ali matematičnih pojmov. Omejitve ali izjeme so za izključne pravice omejene na posebne primere, ki niso v nasprotju z običajno uporabo dela in ne posegajo v legitimne interese imetnika pravice.

Pogodbenici in njuni udeleženci v skupni raziskavi, brez vpliva na oddelek II, razen če v PTU ni drugače dogovorjeno, skupaj objavijo izsledke raziskave. Ob upoštevanju navedenega splošnega pravila se uporabljajo naslednji postopki:

1. V primeru, da pogodbenica ali nek njen državni organ objavi znanstvene ali tehnične revije, članke, poročila, knjige ter video kasete in programsko opremo, ki nastane v skupni raziskavi na podlagi Sporazuma, ima druga pogodbenica pravico do svetovne, ne-izključne, nepreklicne in brezplačne licence za prevajanje, kopiranje, prirejanje, predvajanje in javno razširjanje teh del.

2. Pogodbenici zagotovita čim večje razširjanje literarnih del znanstvene narave, ki izhajajo iz skupne raziskave na podlagi Sporazuma in ki jih objavijo neodvisni založniki.

3. Na vseh izvodih del, zaščitenih z avtorskimi pravicami, namenjenih javni distribuciji in pripravljenih na podlagi te določbe, morajo biti navedena imena avtorja oziroma avtorjev dela, razen če avtor ali avtorji izrecno zahtevajo, da se jih ne navaja. Na izvodu mora biti tudi jasno razvidna skupna podpora pogodbenic.

IV. Izumi, odkritja ter drugi znanstveni in tehnološki dosežki

Izumi odkritja ter drugi znanstveni in tehnološki dosežki, ustvarjeni z dejavnostmi sodelovanja med samima pogodbenicama, je last pogodbenic, razen če se ne dogovorita drugače.

V. Nerazkrite informacije

A. Dokumentacijske nerazkrite informacije

1. Vsaka pogodbenica, njeni organi ali njeni udeleženci, kot je ustrezno, čimprej in po možnosti v PTU določijo, katere informacije naj ostanejo nerazkrite v okviru Sporazuma, ob upoštevanju, med drugim, naslednjih meril:

(a) tajnost informacij, v smislu, da podatki, v celoti ali v določeni sestavi ali kombinaciji svojih delov, niso javno znani ali preko zakonitih sredstev že dostopni področnim strokovnjakom;

(b) dejanska ali potencialna gospodarska vrednost informacij na podlagi njihove tajnosti;

(c) predhodni ukrepi za varovanje informacij, ki jih je v danih okoliščinah sprejela oseba, ki je imela nad njimi zakonito oblast, da ohranja njihovo tajnost.

Pogodbenici in njuni udeleženci se lahko v nekaterih primerih dogovorijo, razen če ni določeno drugače, da se vse informacije ali njihovi deli, izmenjane ali ustvarjene med skupno raziskavo na podlagi Sporazuma, ne smejo razkriti.

2. Vsaka pogodbenica zagotovi, da sama in njeni udeleženci jasno določijo nerazkrite informacije, na primer z ustrezno oznako ali omejitveno legendo. To velja tudi za razmnoževanje navedenih informacij v celoti ali delno.

Pogodbenica, ki prejme nerazkrite informacije v skladu s Sporazumom, spoštuje njihovo posebno naravo. Teh omejitev je samodejno konec, ko lastnik take informacije razkrije javnosti.

3. Nerazkrite informacije, ki so sporočene na podlagi Sporazuma, lahko pogodbenica prejemnica posreduje internemu ali v pogodbenici prejemnici zaposlenemu osebju ter drugim zadevnim oddelkom ali organom pogodbenice prejemnice, pooblaščenim za posebne namene tekoče skupne raziskave, pod pogojem, da tako sporočene nerazkrite informacije, ureja pisni dogovor o zaupnosti in se jih kot take zlahka prepozna, kot je zgoraj navedeno.

4. S pisnim soglasjem pogodbenice, ki na podlagi Sporazuma posreduje nerazkrite informacije, lahko pogodbenica prejemnica take informacije razširja širše, kot je sicer dovoljeno v odstavku 3. Pogodbenica sodeluje v oblikovanju postopkov za zahtevo in pridobitev predhodnega pisnega soglasja za širšo distribucijo, vsaka pogodbenica pa izda dovoljenje v okviru, ki ga dovoljujejo njene nacionalne politike, uredbe in zakoni.

B. Ne-dokumentacijske nerazkrite informacije

Ne-dokumentacijske nerazkrite informacije, ali drugi zaupni podatki, pridobljeni na seminarjih in drugih srečanjih, organiziranih v okviru Sporazuma, ali informacije, nastale z zaposlovanjem osebja, uporabo opreme ali izvajanjem skupnih projektov, pogodbenici ali njuni udeleženci obravnavajo v skladu z načeli, navedenimi za dokumentacijske informacije v Sporazumu, vendar pod pogojem, da je prejemnik takih nerazkritih informacij, ali drugih zaupnih ali posebnih informacij seznanjen z njihovo zaupno naravo, kadar je o njih obveščen.

C. Nadzor

Vsaka pogodbenica se čim bolj trudi zagotoviti, da se v okviru Sporazuma prejete nerazkrite informacije, nadzorujejo na način, ki je v njem predviden. Če ena izmed pogodbenic ugotovi, da se ne more, ali če se utemeljeno pričakuje, da se ne bo mogla držati določb o ne-razširjanju iz gornjih odstavkov A in B, nemudoma obvesti drugo pogodbenico. Pogodbenici se posvetujeta o določitvi primernega poteka dejavnosti.

--------------------------------------------------