21999D1118(07)Uradni list L 297 , 18/11/1999 str. 0046 - 0046


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 118/98

z dne 18. decembra 1998

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, spremenjenega s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ker je bila Priloga II k Sporazumu spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 65/98 z dne 4. julija 1998 [1];

ker je treba Odločbo Komisije 97/740/ES z dne 14. oktobra 1997 o postopkih potrjevanja skladnosti gradbenih proizvodov v skladu s členom 20(2) Direktive Sveta 89/106/EGS v zvezi z zidarskimi in sorodnimi proizvodi [2] vključiti v Sporazum;

ker je treba Odločbo Komisije 97/808/ES z dne 20. novembra 1997 o postopkih potrjevanja skladnosti gradbenih proizvodov v skladu s členom 20(2) Direktive Sveta 89/106/EGS v zvezi s tlaki [3] vključiti v Sporazum -

SKLENIL:

Člen 1

V točki 1 (Direktiva Sveta 89/106/EGS) v poglavju XXI Priloge II k Sporazumu se dodata naslednji alinei:

"— 397 D 0740: Odločba Komisije 97/740/ES z dne 14. oktobra 1997 (UL L 299, 4.11.1997, str. 42);

— 397 D 0808: Odločba Komisije 97/808/ES z dne 20. novembra 1997 (UL L 331, 3.12.1997, str. 18)."

Člen 2

Besedila odločb Komisije 97/740/ES in 97/808/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki so priložena ustrezni jezikovni različici tega sklepa, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 19. decembra 1998 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 18. decembra 1998

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

N. v. Liechtenstein

[1] UL L 100, 15.4.1999, str. 54.

[2] UL L 299, 4.11.1997, str. 42.

[3] UL L 331, 3.12.1997, str. 18.

--------------------------------------------------