21999D0729(05)Uradni list L 197 , 29/07/1999 str. 0056 - 0056


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 104/98

z dne 30. oktobra 1998

o spremembah Priloge XVIII (Zdravje in varnost pri delu, delovno pravo in enako obravnavanje moških in žensk) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ker je bila Priloga XVIII k Sporazumu spremenjena s Sklepom št. 94/98 Skupnega odbora EGP z dne 25. septembra 1998 [1];

ker je Direktivo Sveta 97/81/ES z dne 15. decembra 1997 o okvirnem sporazumu o delu s krajšim delovnim časom, sklenjenim med UNICE, CEEP in ETUC [2], in Direktivo Sveta 98/23/ES z dne 7. aprila 1998 o razširitvi Direktive 97/81/ES o okvirnem sporazumu o delu s krajšim delovnim časom, sklenjenem med UNICE, CEEP in ETUC, na Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske [3], treba vključiti v Sporazum -

SKLENIL:

Člen 1

Za točko 30 (Direktiva Sveta 96/71/ES) v prilogi XVIII k Sporazumu se doda naslednja točka:

"31. 397 L 0081: Direktiva Sveta 97/81/ES z dne 15. decembra 1997 o okvirnem sporazumu o delu s krajšim delovnim časom, sklenjenim med UNICE, CEEP in ETUC (UL L 14, 20.1.1998, str. 9), kakor je bila spremenjena z:

- 398 L 0023: Direktivo Sveta 98/23/ES z dne 7. aprila 1998 (UL L 131, 5.5.1998, str. 10)."

Člen 2

Besedili Direktiv Sveta št. 97/81/ES in 98/23/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki sta priloženi ustreznim jezikovnim različicam tega sklepa, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 31. oktobra 1998 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 30. oktobra 1998

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

N. v. Liechtenstein

[1] UL C 189, 22.7.1999, str. 68.

[2] UL C 14, 20.1.1998, str. 9.

[3] UL C 131, 5.5.1998, str. 10.

--------------------------------------------------