21999D0722(10)Uradni list L 189 , 22/07/1999 str. 0064 - 0065


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 91/98

z dne 25. septembra 1998

o spremembi Priloge XI (Telekomunikacijske storitve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ker je bila Priloga XI k Sporazumu spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 75/98 z dne 17. julija 1998 [1];

ker je treba v Sporazum vključiti Direktivo 97/67/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 1997 o skupnih pravilih za razvoj notranjega trga poštnih storitev v Skupnosti in za izboljšanje kakovosti storitev [2] -

SKLENIL:

Člen 1

V Prilogi XI k Sporazumu se za naslovom "AKTI, NA KATERE SE SKLICUJE PRILOGA" pred točko 1 (Direktiva Sveta 87/372/EGS) vstavi naslednji podnaslov:""

Člen 2

V Prilogi XI k Sporazumu se za točko 5c (Direktiva 95/62/ES Evropskega parlamenta in Sveta) vstavi naslednje:

"Poštne storitve

5d. 397 L 0067: Direktiva 97/67/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 1997 o skupnih pravilih za razvoj notranjega trga poštnih storitev v Skupnosti in za izboljšanje kakovosti storitev (UL L 15, 21.1.1998, str. 14). Za namene tega sporazuma veljajo določbe Direktive z naslednjimi prilagoditvami:

(a) v členu 5(2) se "Pogodba, zlasti člena 36 in 56 Pogodbe" glasi "Sporazum EGP, zlasti člena 36 in 56 Sporazuma";

(b) v členu 26 se "Pogodba" glasi "Sporazum EGP""

.

Člen 3

Besedili Direktive 97/67/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki sta priloženi ustreznim jezikovnim različicam tega sklepa, sta verodostojni.

Člen 4

Ta sklep začne veljati 1. oktobra 1998 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 5

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 25. septembra 1998

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

N. v. Liechtenstein

[1] UL L 172, 8.7.1999, str. 54.

[2] UL L 15, 21.1.1998, str. 14.

--------------------------------------------------