21999D0624(01)Uradni list L 158 , 24/06/1999 str. 0001 - 0120


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 69/98

z dne 17. julija 1998

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, spremenjenega s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ker je Prilogo I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu nazadnje spremenil Sklep Skupnega odbora EGP št. 40/96 z dne 5. julija 1996 [1];

ker so pogodbenice Sporazuma EGP opravile ponovni pregled poglavja I Priloge I k Sporazumu v skladu z določbami uvodnega dela navedenega poglavja;

ker so na podlagi navedenega ponovnega pregleda pogodbenice sklenile, da bodo v poglavje 1 vključile določbe v zvezi s odnosi s tretjimi državami, ki jih vsebujejo akti iz navedenega poglavja, ter določbe v zvezi z mejnimi kontrolami in dobrim počutjem živali;

ker so pogodbenice tudi sklenile, da bodo v Sporazum vključile vse manjkajoče akte Skupnosti na področju veterinarstva, ki so pomembni za EGP;

ker se akti iz poglavja I uporabljajo za Islandijo, kjer je to izrecno navedeno;

ker bo Lihtenštajn do 1. januarja 2000 uporabljal tisto različico poglavja I, ki je veljala pred tem sklepom;

ker bi bilo treba sprejeti posebna pravila, ki bodo upoštevala posebnosti veterinarskega sektorja;

ker bi bilo treba poglavji II (Krma) in III (Fitosanitarne zadeve) v Prilogi I k Sporazumu posodobiti zaradi pristopa Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske k Evropski uniji -

SKLENIL:

Člen 1

Priloga I k Sporazumu EGP se nadomesti s Prilogo k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati 1. januarja 1999 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 3

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 17. julija 1998

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

N. v. Liechtenstein

[1] UL L 291, 14.11.1996, str. 37.

--------------------------------------------------

PRILOGA

k Sklepu št. 69/98 Skupnega odbora EGP

"

PRILOGA I

VETERINARSKE IN FITOSANITARNE ZADEVE

Seznam, določen v členu 17

UVOD

Če akti, navedeni v tej prilogi, vsebujejo pojme ali se sklicujejo na postopke, ki so specifični za pravni red Skupnosti, kot so

- preambule,

- naslovniki aktov Skupnosti,

- sklicevanja na ozemlja ali jezike ES,

- sklicevanja na recipročne pravice in obveznosti držav članic ES, njihovih oseb javnega prava, podjetij ali posameznikov in

- sklicevanja na postopke obveščanja in notifikacije,

se uporablja Protokol 1 o horizontalnih prilagoditvah, razen če v tej prilogi ni drugače določeno.

SEKTORSKE PRILAGODITVE

Lihtenštajn začne 1. januarja 2000 izvajati določbe iz poglavja I, Veterinarske zadeve, iz različice, ki je veljala pred Sklepom Skupnega odbora EGP št. 69/98 [1]. Skupni odbor EGP pregleda zadevo v letu 1999.

Za proizvode iz poglavja II, Krma, in poglavja III, Fitosanitarne zadeve, lahko Lihtenštajn na notranjem trgu uporablja švicarsko zakonodajo, ki izhaja iz njegove regionalne unije s Švico, vzporedno z zakonodajo za izvajanje aktov iz navedenih poglavij.

I. VETERINARSKA VPRAŠANJA

UVODNI DEL

1. Določbe v aktih, navedenih v tem poglavju, ki se nanašajo na finančne ureditve, se ne uporabljajo. Pogodbenice pregledajo zadevo v letu 2000.

2. Akti iz tega poglavja se uporabljajo za Islandijo, kjer je to za vsak akt izrecno navedeno.

Druge pogodbenice lahko ohranijo svoj režim trgovanja s tretjimi državami za področja v Islandiji, ki niso zajeta v akte iz prejšnjega pododstavka.

Pogodbenice pregledajo zadevo v letu 2000.

3. Varovalni in zaščitni ukrepi

(a) Če Skupnost ali država Efte namerava sprejeti varovalne ukrepe proti drugi pogodbenici, nemudoma obvesti o tem druge pogodbenice.

Predvideni ukrepi se nemudoma uradno sporočijo vsem pogodbenicam in Komisiji ES ter Nadzornemu organu EFTA.

Brez poseganja v možnost takojšnje uveljavitve ukrepov potekajo posvetovanja med Komisijo ES in zadevnimi pogodbenicami, na zahtevo katere koli izmed njih, takoj ko je mogoče, da se najdejo primerne rešitve.

Ob nestrinjanju lahko katera koli zainteresirana stranka napoti zadevo na Skupni odbor EGP. Če v tem odboru ni mogoče doseči sporazuma, lahko pogodbenica sprejme primerne ukrepe. Taki ukrepi se omejijo na nujno potrebno, da se popravi položaj. Prednost imajo ukrepi, ki kar najmanj ovirajo delovanje Sporazuma.

(b) Če namerava Komisija ES sprejeti sklep o zaščitnih ukrepih za del ozemlja Skupnosti, o tem nemudoma obvesti Nadzorni organ EFTA in države Efte.

Če Komisija ES sprejme sklep o zaščitnih ukrepih za del ozemlja Skupnosti, zadevna država Efte po posvetu in po preučitvi razmer sprejme ustrezne ukrepe, razen če posebne razmere v navedeni državi kažejo, da taki ukrepi niso upravičeni. V tem primeru o tem nemudoma obvesti Nadzorni organ EFTA in Komisijo ES. Posvetovanje poteka takoj, ko je mogoče, da bi našli primerne rešitve. Ob nesoglasju se uporablja četrti pododstavek odstavka (a).

(c) Če namerava Komisija ES sprejeti sklep o zaščitnih ukrepih za tretjo državo, o tem nemudoma obvesti države Efte.

Če Komisija ES sprejme sklep o zaščitnih ukrepih za tretjo državo, zadevna država Efte po posvetu in po preučitvi razmer sprejme ustrezne ukrepe, razen če posebne razmere v navedeni državi Efte kažejo, da taki ukrepi niso upravičeni. V tem primeru o tem nemudoma obvesti Komisijo ES. Posvetovanje poteka takoj, ko je mogoče, da bi našli primerne rešitve. Ob nesoglasju se uporablja četrti pododstavek odstavka (a).

(d) Če namerava država Efte sprejeti sklep o zaščitnih ukrepih za tretjo državo, o tem nemudoma obvesti Komisijo ES. Brez poseganja v možnost, da bi navedena država takoj uveljavila ukrepe, posvetovanja potekajo takoj, ko je mogoče, da bi našli primerne rešitve. Ob nesoglasju se uporablja četrti pododstavek odstavka (a).

(e) Odstavki (a), (b), (c) in (d) se uporabljajo za Islandijo za področja, zajeta v posebne akte, ki so navedeni v odstavku 2.

4. Inšpekcijski pregledi na kraju samem

A. Evropski gospodarski prostor

1. Za uporabo določb v zvezi s preverjanji in pregledi na kraju samem ali spori, ki zahtevajo udeležbo strokovnjakov, navedenih v tem poglavju, je za države Efte odgovoren Nadzorni organ EFTA.

2. Uporabljajo se naslednja načela:

(a) inšpekcijski pregledi se izvajajo v skladu s programi, ki so enakovredni tistim v Skupnosti,

(b) nadzorni organ EFTA za inšpekcijske preglede v državah Efte ima strukturo, enakovredno tisti v Skupnosti,

(c) za vse inšpekcijske preglede se uporabljajo enaka merila,

(d) inšpektor za opravljanje pregledov je neodvisen,

(e) inšpektorji imajo primerljivo stopnjo usposobljenosti in izkušenj,

(f) Komisija ES in Nadzorni organ EFTA si izmenjujeta podatke o inšpekcijskih pregledih,

(g) Komisija ES in Nadzorni organ EFTA usklajujeta spremljanje izvajanja inšpekcijskih pregledov.

3. Potrebna pravila za izvajanje določb v zvezi s preverjanji in pregledi na kraju samem ali spori, ki zahtevajo udeležbo strokovnjakov, se določijo v tesnem sodelovanju Komisije ES in Nadzornega organa EFTA.

4. Pravila za preverjanja in preglede na kraju samem ali za spore, ki zahtevajo udeležbo strokovnjakov, navedena v tem poglavju, so veljavna samo v zvezi z akti ali njihovimi deli, ki jih uporabljajo države Efte.

B. Mejne kontrolne točke

Komisija ES in Nadzorni organ EFTA tesno sodelujeta pri izvajanju inšpekcijskih pregledov mejnih kontrolnih točk.

C. Tretje države

Potrebna pravila za izvajanje določb v zvezi s preverjanji in pregledi na kraju samem v tretjih državah ali spori, ki zahtevajo udeležbo strokovnjakov, se določijo v tesnem sodelovanju Komisije ES in držav Efte.

D. Ta odstavek se uporablja za Islandijo za področja, ki jih pokrivajo posamezni akti, navedeni v odstavku 2.

5. (a) Določitev skupnih referenčnih laboratorijev in usklajevalnih inštitutov.

Referenčni laboratoriji Skupnosti in usklajevalni inštituti Skupnosti delujejo kot referenčni laboratoriji in usklajevalni inštituti za vse pogodbenice, vendar pa to ne vpliva na finančno udeležbo.

Pogodbenice imajo posvetovanja, da opredelijo delovne pogoje.

(b) Določitev skupnih zalog cepiva proti slinavki in parkljevki.

Skupne zaloge cepiva proti slinavki in parkljevki brez vpliva na finančno udeležbo služijo vsem pogodbenicam.

Pogodbenice imajo posvetovanja za:

- organizacijo prehoda z nacionalnih zalog na zaloge Skupnosti;

- reševanje vseh težav v zvezi zlasti z delovnimi pogoji, finančnimi zadevami, nadomestilom antigena, možno uporabo antigena in inšpekcijskimi pregledi na kraju samem.

(c) Ta odstavek se uporablja za Islandijo za področja, ki jih pokrivajo posamezni akti, navedeni v odstavku 2.

6. Seznam ustanov v tretjih državah

Do sprejetja odločitev o vključitvi sklepov Skupnega odbora EGP v zvezi s seznami ustanov tretjih držav v to poglavje države Efte ob upoštevanju nacionalne zakonodaje in nacionalnih zahtev uporabljajo enake določbe. Vendar pa lahko ob resnih težavah zaradi katere koli izmed teh odločitev država Efte napoti zadevo na Skupni odbor EGP.

Ta odstavek se uporablja za Islandijo za področja, ki jih pokrivajo posamezni akti, navedeni v odstavku 2.

7. Odbori

(a) 368 D 0361: 368 D 0361: Sklep Sveta 68/361/EGS z dne 15. oktobra 1968 o ustanovitvi Stalnega veterinarskega odbora (UL L 255, 18.10.1968, str. 23).

Zadevne države Efte naj pošljejo opazovalce na zasedanja Stalnega veterinarskega odbora, ustanovljenega na podlagi Sklepa Sveta 68/361/EGS z dne 15. oktobra 1968, ki obravnava zadeve, zajete v akte iz tega poglavja. Predstavniki držav Efte v celoti sodelujejo pri delu odbora, vendar nimajo pravice do glasovanja.

(b) 377 D 0505: Sklep Sveta 77/505/EGS z dne 25. julija 1977 o ustanovitvi Stalnega odbora za zootehniko (UL L 206, 12.8.1977, str. 11).

Zadevne države Efte naj pošljejo opazovalce na zasedanja Stalnega odbora za zootehniko, ustanovljenega na podlagi Sklepa Sveta 77/505/EGS z dne 25. julija 1977, ki obravnava zadeve, zajete v akte iz tega poglavja. Predstavniki držav Efte v celoti sodelujejo pri delu odbora, vendar nimajo pravice do glasovanja.

8. Za vse zadeve iz te priloge Nadzorni organ EFTA izvaja pooblastila za nadzor in spremljanje, ki jih ima na podlagi člena 109 Sporazuma.

9. Za vse akte iz tega poglavja, ki niso našteti v prejšnji različici tega poglavja, je datum začetka veljavnosti 1. januar 1999, razen za tiste, za katere je za države članice Unije predviden kasnejši datum, in v tem primeru se uporablja kasnejši datum.

1. Nadzorne zadeve

AKTI, NA KATERE SE SKLICUJE PRILOGA

1.1 Osnovna besedila

Notranji nadzor

1. 389 L 0662: Direktiva Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga opravljajo v trgovini znotraj Skupnosti (UL L 395, 30.12.1989, str. 13), kakor je bila spremenjena z:

- 390 L 0675: Direktiva Sveta 90/675/EGS z dne 10. decembra 1990 (UL L 373, 31.12.1990, str. 1),

- 391 L 0493: Direktiva Sveta 91/493/EGS z dne 22. julija 1991 (UL L 268, 24.9.1991, str. 15),

- 391 L 0494: Direktiva Sveta 91/494/EGS z dne 26. julija 1991 (UL L 268, 24.9.1991, str. 35),

- 391 L 0495: Direktiva Sveta 91/495/EGS z dne 27. novembra 1990 (UL L 268, 24.9.1991, str. 41),

- 391 L 0496: Direktiva Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 (UL L 268, 24.9.1991, str. 56),

- 392 L 0045: Direktiva Sveta 92/45/EGS z dne 16. junija 1992 (UL L 268, 14.9.1992, str. 35),

- 392 L 0046: Direktiva Sveta 92/46/EGS z dne 16. junija 1992 (UL L 268, 14.9.1992, str. 1),

- 392 L 0067: Direktiva Sveta 92/67/EGS z dne 14. julija 1992 (UL L 268, 14.9.1992, str. 73),

- 392 L 0118: Direktiva Sveta 92/118/EGS z dne 17. decembra 1992 (UL L 62, 15.3.1993, str. 49).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo za področja, ki jih pokrivajo posamezni akti, navedeni v odstavku 2 uvodnega dela.

Za namene Sporazuma veljajo določbe te direktive z naslednjo prilagoditvijo:

člen 9 se ne uporablja. Vsa sklicevanja na navedeni člen predstavljajo sklic na odstavek 3 uvodnega dela.

2. 390 L 0425: Direktiva Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (UL L 224, 18.8.1990, str. 29), kakor je bila spremenjena z:

- 390 L 0539: Direktiva Sveta 90/539/EGS z dne 15. oktobra 1990 (UL L 303, 31.10.1990, str. 6),

- 390 L 0667: Direktiva Sveta 90/667/EGS z dne 27. novembra 1990 (UL L 363, 27.12.1990, str. 51),

- 390 L 0675: Direktiva Sveta 90/675/EGS z dne 10. decembra 1990 (UL L 373, 31.12.1990, str. 1),

- 391 L 0174: Direktiva Sveta 91/174/EGS z dne 25. marca 1991 (UL L 85, 5.4.1991, str. 37),

- 391 L 0496: Direktiva Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 (UL L 268, 24.9.1991, str. 56),

- 391 L 0628: Direktiva Sveta 91/628/EGS z dne 19. novembra 1991 (UL L 340, 11.12.1991, str. 17),

- 392 L 0060: Direktiva Sveta 92/60/EGS z dne 30. junija 1990 (UL L 268, 14.9.1992, str. 75),

- 392 L 0065: Direktiva Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 (UL L 268, 14.9.1992, str. 54),

- 392 L 0118: Direktiva Sveta 92/118/EGS z dne 17. decembra 1992 (UL L 62, 15.3.1993, str. 49).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo za področja, ki jih pokrivajo posamezni akti, navedeni v odstavku 2 uvodnega dela.

Za namene Sporazuma veljajo določbe te direktive z naslednjo prilagoditvijo:

člen 10 se ne uporablja. Vsa sklicevanja na navedeni člen predstavljajo sklic na odstavek 3 uvodnega dela.

Medsebojno sodelovanje

3. 389 L 0608: Direktiva Sveta 89/608/EGS z dne 21. novembra 1989 o medsebojni pomoči med upravnimi organi držav članic in sodelovanju med njimi in Komisijo za zagotavljanje pravilnega izvajanja veterinarske in zootehnične zakonodaje (UL L 351, 2.12.1989, str. 34).

Nadzor tretjih držav

4. 390 L 0675: Direktiva Sveta 90/675/EGS z dne 10. decembra 1990 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (UL L 373, 31.12.1990, str. 9), kakor je bila spremenjena z:

- 391 L 0496: Direktiva Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 (UL L 268, 24.9.1991, str. 56),

- 392 L 0118: Direktiva Sveta 92/118/EGS z dne 17. decembra 1992 (UL L 62, 15.3.1993, str. 49),

- 392 R 1601: Uredba Sveta 92/1601/EGS z dne 15. junija 1992 (UL L 173, 27.6.1992, str. 13),

- 392 D 0438: Odločba Sveta 92/438/ES z dne 13. julija 1992 (UL L 243, 25.8.1992, str. 27),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15),

- 395 L 0052: Direktiva Sveta 95/52/ES z dne 25. oktobra 1995 (UL L 265, 8.11.1995, str. 16),

- 396 L 0043: Direktiva Sveta 96/43/ES z dne 26. junija 1996 (UL L 162, 1.7.1996, str. 1).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo za področja, ki jih pokrivajo posamezni akti, navedeni v odstavku 2 uvodnega dela.

Za namene Sporazuma veljajo določbe te direktive z naslednjimi prilagoditvami:

(a) člen 19 se ne uporablja. Vsa sklicevanja na navedeni člen predstavljajo sklic na odstavek 3 uvodnega dela,

(b) v Prilogi I se doda naslednje:

"16. Ozemlje Republike Islandije.

17. Ozemlje Kraljevine Norveške, razen Svalbarda.".

5. 391 L 0496: Direktiva Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o načelih za organizacijo veterinarskih pregledov živali pri vstopu v Skupnost iz tretjih držav in o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS ter 90/675/EGS (UL L 268, 24.9.1991, str. 56), kakor je bila spremenjena z:

- 391 L 0628: Direktiva Sveta 91/628/EGS z dne 19. novembra 1991 (UL L 340, 11.12.1991, str. 17),

- 392 D 0438: Odločba Sveta 92/438/ES z dne 13. julija 1992 (UL L 243, 25.8.1992, str. 27),

- 194 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjenim z UL L 1, 1.1.1995, str. 15),

- 396 L 0043: Direktiva Sveta 96/43/ES z dne 26. junija 1996 (UL L 162, 1.7.1996, str. 1).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo za področja, ki jih pokrivajo posamezni akti, navedeni v odstavku 2 uvodnega dela.

Za namene Sporazuma veljajo določbe te direktive z naslednjo prilagoditvijo:

člen 18 se ne uporablja. Vsa sklicevanja na navedeni člen predstavljajo sklic na odstavek 3 uvodnega dela.

6. 392 D 0438: Odločba Sveta 92/438/EGS z dne 13. julija 1992 o uvajanju računalniške tehnologije v veterinarske uvozne postopke (projekt Shift), spremembi direktiv 90/675/EGS, 91/496/EGS, 91/623/EGS in Odločbe 90/424/EGS ter o razveljavitvi Odločbe 88/192/EGS (UL L 243, 25.8.1992, str. 27), kakor je bila spremenjena z:

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo za področja, ki jih pokrivajo posamezni akti, navedeni v odstavku 2 uvodnega dela.

Identifikacija živali

7. 392 L 0102: Direktiva Sveta 92/102/EGS z dne 27. novembra 1992 o identifikaciji in registraciji živali (UL L 355, 5.12.1992, str. 32).

Financiranje nadzora

8. 385 L 0073: Direktiva Sveta 85/73/EGS z dne 29. januarja 1985 o financiranju zdravstvenih inšpekcij in nadzora iz direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS, 90/675/EGS in 91/496/EGS (UL L 32, 5.2.1985, str. 14), spremenjena in prečiščena z:

- 396 L 0043: Direktiva Sveta 96/43/ES z dne 26. junija 1996 (UL L 162, 1.7.1996, str. 1).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo za področja, ki jih pokrivajo posamezni akti, navedeni v odstavku 2 uvodnega dela.

Za namene Sporazuma veljajo določbe te direktive z naslednjo prilagoditvijo:

V Prilogi A, poglavje III, oddelek I, se možnost, predvidena v odstavku 8, lahko uporablja za Islandijo. To vprašanje se lahko ponovno pregleda pred 1. julijem 1999.

1.2 Uporabniška besedila

1. 391 D 0052: Odločba Komisije 91/52/EGS z dne 14. januarja 1991 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi s pljučno kugo govedi na Portugalskem (UL L 34, 6.2.1991, str. 12).

2. 391 D 0398: Odločba Komisije 91/398/EGS z dne 19. julija 1991 o računalniškem omrežju za povezavo med veterinarskimi organi (Animo) (UL L 221, 9.8.1991, str. 30).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo za področja, ki jih pokrivajo posamezni akti, navedeni v odstavku 2 uvodnega dela.

3. 391 D 0585: Odločba Komisije 91/585/EGS z dne 4. novembra 1991 o minimalni konfiguraciji nekatere opreme za računalniško omrežje za povezavo med veterinarskimi organi (Animo) (UL L 314, 15.11.1991, str. 54).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo za področja, ki jih pokrivajo posamezni akti, navedeni v odstavku 2 uvodnega dela.

4. 391 D 0637: Odločba Komisije 91/637/EGS z dne 3. decembra 1991 o vzorcu sporočila, ki se pošilja po računalniškem omrežju "Animo" (UL L 343, 13.12.1991, str. 46), kakor je bila spremenjena z:

- 394 D 0307: Odločba Komisije 94/307/ES z dne 16. maja 1994 (UL L 133, 28.5.1994, str. 54).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo za področja, ki jih pokrivajo posamezni akti, navedeni v odstavku 2 uvodnega dela.

5. 391 D 0638: Odločba Komisije 91/638/EGS z dne 3. decembra 1991 o določitvi novega skupnega strežniškega centra za računalniško omrežje "Animo" (UL L 343, 13.12.1991, str. 48).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo za področja, ki jih pokrivajo posamezni akti, navedeni v odstavku 2 uvodnega dela.

6. 392 D 0176: Odločba Komisije 92/176/EGS z dne 2. marca 1992 o zemljevidih, ki se zagotovijo za uporabo omrežja Animo (UL L 80, 25.3.1992, str. 33).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo za področja, ki jih pokrivajo posamezni akti, navedeni v odstavku 2 uvodnega dela.

7. 392 D 0290: Odločba Komisije 92/290/EGS z dne 14. maja 1992 o nekaterih zaščitnih ukrepih za goveje zarodke v zvezi z govejo spongiformno encefalopatijo (BSE) v Združenem kraljestvu (UL L 152, 4.6.1992, str. 37), kakor je bila spremenjena z:

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15).

8. 392 D 0341: Odločba Komisije 92/341/EGS z dne 3. junija 1992 o računalniškem ugotavljanju lokalnih enot Animo (UL L 188, 8.7.1992, str. 37), kakor je bila spremenjena z:

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo za področja, ki jih pokrivajo posamezni akti, navedeni v odstavku 2 uvodnega dela.

Določbe te odločbe veljajo za namene Sporazuma z naslednjimi prilagoditvami:

V Prilogi se v stolpcu "opis območja" v odstavku "Opis "poštne destinacije"" doda naslednje:

- za Islandijo: "Póstfang"

- za Norveško: "Poststed".

9. 392 D 0373: Odločba Komisije 92/373/EGS z dne 2. julija 1992 o določitvi strežniškega centra "Animo" (UL L 195, 14.7.1992, str. 31).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo za področja, ki jih pokrivajo posamezni akti, navedeni v odstavku 2 uvodnega dela.

10. 392 D 0424: Odločba Komisije 92/424/EGS z dne 23. julija 1992 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za uporabo Direktive Sveta 91/496/EGS za preverjanje istovetnosti živali iz tretjih držav (UL L 232, 14.8.1992, str. 34).

11. 392 D 0432: Odločba Komisije 92/432/EGS z dne 23. julija 1992 o določitvi nekaterih pogojev za odstopanje od načela posamezne klinične preglede živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (UL L 237, 20.8.1992, str. 29).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo za področja, ki jih pokrivajo posamezni akti, navedeni v odstavku 2 uvodnega dela.

12. 392 D 0486: Odločba Komisije 92/486/EGS z dne 25. septembra 1992 o določitvi načina sodelovanja med strežniškim centrom Animo in državami članicami (UL L 291, 7.10.1992, str. 20), kakor je bila spremenjena z:

- 393 D 0188: Odločba Komisije 93/188/EGS z dne 4. marca 1993 (UL L 82, 3.4.1993, str. 20),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15),

- 396 D 0296: Odločba Komisije 96/296/ES z dne 18. aprila 1996 (UL L 113, 7.5.1996, str. 25).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo za področja, ki jih pokrivajo posamezni akti, navedeni v odstavku 2 uvodnega dela.

13. 392 D 0525: Odločba Komisije 92/525/EGS z dne 3. novembra 1992 o določitvi zahtev za odobritev mejnih kontrolnih točk Skupnosti, pristojnih za veterinarske preglede proizvodov iz tretjih držav (UL L 331, 17.11.1992, str. 16).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo za področja, ki jih pokrivajo posamezni akti, navedeni v odstavku 2 uvodnega dela.

14. 392 D 0527: Odločba Komisije 92/527/EGS z dne 4. novembra 1992 o določitvi vzorca spričevala iz člena 7(1) Direktive Sveta 91/496/EGS (UL L 332, 18.11.1992, str. 22).

15. 392 D 0563: Odločba Komisije 92/563/EGS z dne 19. novembra 1992 o podatkovni bazi v zvezi z zahtevami Skupnosti za uvoz, predvideni s projektom Shift (UL L 361, 10.12.1992, str. 45).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo za področja, ki jih pokrivajo posamezni akti, navedeni v odstavku 2 uvodnega dela.

16. 393 D 0013: Odločba Komisije 93/13/EGS z dne 22. decembra 1992 o določitvi postopka veterinarskih pregledov na mejnih kontrolnih točkah Skupnosti na proizvodih iz tretjih držav (UL L 9, 15.1.1993, str. 33), kakor je bila spremenjena z:

- 394 D 0043: Odločba Komisije 94/43/ES z dne 26. januarja 1994 (UL L 23, 28.1.1994, str. 33),

- 394 D 0305: Odločba Komisije 94/305/ES z dne 16. maja 1994 (UL L 133, 28.5.1994, str. 50),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15),

- 396 D 0032: Odločba Komisije 96/32/ES z dne 19. decembra 1995 (UL L 9, 12.1.1996, str. 9).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo za področja, ki jih pokrivajo posamezni akti, navedeni v odstavku 2 uvodnega dela.

Določbe te odločbe veljajo za namene Sporazuma z naslednjo prilagoditvijo:

člen 5(4) se glasi:

"4. Vendar pa je za ribe, ulovljene za rekreacijo in pripeljane na Finsko, Švedsko, Islandijo ali Norveško iz Rusije v osebni prtljagi potnikov za neposredno porabo posameznikov, največja dovoljena teža, predvidena v odstavku 1, največ 15 kg ali ena riba katere koli teže."

17. 393 D 0014: Odločba Komisije 93/14/EGS z dne 23. decembra 1992 o postopkih veterinarskih pregledov za proizvode iz tretjih držav v prostih conah in prostih skladiščih, v carinskih skladiščih ter med prevozom iz ene države v drugo prek Skupnosti (UL L 9, 15.1.1993, str. 42).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo za področja, ki jih pokrivajo posamezni akti, navedeni v odstavku 2 uvodnega dela.

18. 393 D 0070: Odločba Komisije 93/70/EGS z dne 21. decembra 1992 o šifriranju za obvestilo "Animo" (UL L 25, 2.2.1993, str. 34), kakor je bila spremenjena z:

- 394 D 0295: Odločba Komisije 94/295/ES z dne 21. marca 1994 (UL L 130, 25.5.1994, str. 43).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo za področja, ki jih pokrivajo posamezni akti, navedeni v odstavku 2 uvodnega dela.

19. 393 D 0242: Odločba Komisije 93/242/EGS z dne 30. aprila 1993 o uvozu nekaterih živih živali in njihovih proizvodov s poreklom iz nekaterih evropskih držav v Skupnost v zvezi s slinavko in parkljevko (UL L 110, 4.5.1993, str. 36), kakor je bila spremenjena z:

- 393 D 0335: Odločba Komisije 93/335/EGS z dne 28. marca 1993 (UL L 132, 29.5.1993, str. 140),

- 393 D 0372: Odločba Komisije 93/372/EGS z dne 24.junija 1993 (UL L 155, 26.6.1993, str. 91),

- 393 D 0397: Odločba Komisije 93/397/EGS z dne 14. julija 1993 (UL L 173, 16.7.1993, str. 36),

- 393 D 0420: Odločba Komisije 93/420/EGS z dne 28. julija 1993 (UL L 191, 31.7.1993, str. 133),

- 393 D 0498: Odločba Komisije 93/498/EGS z dne 16. septembra 1993 (UL L 234, 17.9.1993, str. 22),

- 394 D 0081: Odločba Komisije 94/81/ES z dne 10. februarja 1994 (UL L 40, 11.2.1994, str. 58),

- 395 D 0147: Odločba Komisije 95/147/ES z dne 12. aprila 1995 (UL L 96, 28.4.1995, str. 51),

- 395 D 0295: Odločba Komisije 95/295/ES z dne 26. julija 1995 (UL L 182, 2.8.1995, str. 30).

20. 393 D 0317: Odločba Komisije 93/317/EGS z dne 21. aprila 1993 o vsebini identifikacijske številke na ušesnih znamkah za govedo (UL L 122, 18.5.1993, str. 45), kakor je bila spremenjena z:

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15).

Določbe te odločbe veljajo za namene Sporazuma z naslednjo prilagoditvijo:

v členu 1(1) se v preglednici doda naslednje:

"Norveška: NE".

21. 393 D 0352: Odločba Komisije 93/352/EGS z dne 1. junija 1993 o določitvi odstopanj od pogojev za odobritev mejnih kontrolnih točk, ki so v pristaniščih, kjer se iztovarjajo ribe (UL L 144, 16.6.1993, str. 25).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo za področja, ki jih pokrivajo posamezni akti, navedeni v odstavku 2 uvodnega dela.

22. 393 D 0444: Odločba Komisije 93/444/EGS z dne 2. julija 1993 o podrobnih pravilih, ki urejajo trgovanje znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi, namenjenimi za izvoz v tretje države (UL L 208, 19.8.1993, str. 34).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo za področja, ki jih pokrivajo posamezni akti, navedeni v odstavku 2 uvodnega dela.

23. 394 D 0338: Odločba Komisije 94/338/ES z dne 25. maja 1994 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Direktive Sveta 90/425/EGS v zvezi z vzorčenjem za veterinarske inšpekcije na namembnem kraju (UL L 151, 17.6.1994, str. 36).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo za področja, ki jih pokrivajo posamezni akti, navedeni v odstavku 2 uvodnega dela.

24. 394 D 0339: Odločba Komisije 94/339/ES z dne 25. maja 1994 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje člena 9(1) Direktive Sveta 90/425/EGS o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (UL L 151, 17.6.1994, str. 38).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo za področja, ki jih pokrivajo posamezni akti, navedeni v odstavku 2 uvodnega dela.

25. 394 D 0360: Odločba Komisije 94/360/ES z dne 20. maja 1994 o zmanjšani pogostosti fizičnega nadzora pošiljk nekaterih proizvodov iz tretjih držav, ki ga je treba izvajati v skladu z Direktivo Sveta 90/675/EGS (UL L 158, 25.6.1994, str. 41), kakor je bila spremenjena z:

- 394 D 0658: Odločba Komisije 94/658/ES z dne 30. septembra 1994 (UL L 256, 4.10.1994, str. 29),

- 395 D 0054: Odločba Komisije 95/54/ES z dne 28. februarja 1995 (UL L 53, 9.3.1995, str. 36),

- 395 D 0270: Odločba Komisije 95/270/ES z dne 30. junija 1995 (UL L 165, 15.7.1995, str. 24),

- 396 D 0104: Odločba Komisije 96/104/ES z dne 29. januarja 1996 (UL L 24, 31.1.1996, str. 31).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo za področja, ki jih pokrivajo posamezni akti, navedeni v odstavku 2 uvodnega dela.

26. 394 D 0381: Odločba Komisije 94/381/ES z dne 27. junija 1994 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z govejo spongiformno encefalopatijo in krmljenjem s proteini iz tkiva sesalcev (UL L 172, 7.7.1994, str. 23), kakor je bila spremenjena z:

- 395 D 0060: Odločba Komisije 95/60/ES z dne 6. marca 1995 (UL L 55, 11.3.1995, str. 43).

27. 394 D 0474: Odločba Komisije 94/474/ES z dne 27. julija 1994 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z govejo spongiformno encefalopatijo in o razveljavitvi odločb 89/469/EGS in 90/200/EGS (UL L 194, 29.7.1994, str. 96), kakor je bila spremenjena z:

- 395 D 0287: Odločba Komisije 95/287/ES z dne 18. julija 1995 (UL L 181, 1.8.1995, str. 40).

28. 394 D 0621: Odločba Komisije 94/621/ES z dne 20. septembra 1994 o zaščitnih ukrepih za nekatere žive živali in živalske proizvode s poreklom ali izvorom iz Albanije (UL L 246, 21.9.1994, str. 25), kakor je bila spremenjena z:

- 394 D 0671: Odločba Komisije 94/671/ES z dne 14. oktobra 1994 (UL L 265, 15.10.1994, str. 62),

- 394 D 0702: Odločba Komisije 94/702/ES z dne 31. oktobra 1994 (UL L 284, 1.11.1994, str. 64),

- 395 D 0089: Odločba Komisije 95/89/ES z dne 17. marca 1995 (UL L 70, 30.3.1995, str. 25).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo za področja, ki jih pokrivajo posamezni akti, navedeni v odstavku 2 uvodnega dela.

29. 394 D 0641: Odločba Komisije 94/641/EGS z dne 8. septembra 1994 o določitvi pravil za veterinarske preglede, ki se opravljajo za proizvode, uvožene na nekatere grške otoke iz tretjih držav (UL L 248, 23.9.1994, str. 26).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo za področja, ki jih pokrivajo posamezni akti, navedeni v odstavku 2 uvodnega dela.

30. 394 D 0957: Odločba Komisije 94/957/ES z dne 28. decembra 1994 o določitvi prehodnih ukrepov, ki jih uporablja Finska za veterinarske preglede živih živali, prihajajočih na Finsko iz tretjih držav (UL L 371, 31.12.1994, str. 19), kakor je bila spremenjena z:

- 395 D 0082: Odločba Komisije 95/82/ES z dne 17. marca 1995 (UL L 66, 24.3.1995, str. 26).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo za področja, ki jih pokrivajo posamezni akti, navedeni v odstavku 2 uvodnega dela.

31. 394 D 0958: Odločba Komisije 94/958/ES z dne 28. decembra 1994 o določitvi prehodnih ukrepov, ki jih uporablja Finska za veterinarske preglede proizvodov, prihajajočih na Finsko iz tretjih držav (UL L 371, 31.12.1994, str. 21), kakor je bila spremenjena z:

- 395 D 0082: Odločba Komisije 95/82/ES z dne 17. marca 1995 (UL L 66, 24.3.1995, str. 26).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo za področja, ki jih pokrivajo posamezni akti, navedeni v odstavku 2 uvodnega dela.

32. 394 D 0970: Odločba Komisije 94/970/ES z dne 28. decembra 1994 o določitvi prehodnih ukrepov, ki jih uporablja Avstrija za veterinarske preglede živih živali, ki prihajajo v Avstrijo iz tretjih držav (UL L 371, 31.12.1994, str. 41).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo za področja, ki jih pokrivajo posamezni akti, navedeni v odstavku 2 uvodnega dela.

33. 394 D 0971: Odločba Komisije 94/971/ES z dne 28. decembra 1994 o določitvi prehodnih ukrepov, ki jih uporablja Avstrija za veterinarske preglede proizvodov, prihajajočih v Avstrijo iz tretjih držav (UL L 371, 31.12.1994, str. 44).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo za področja, ki jih pokrivajo posamezni akti, navedeni v odstavku 2 uvodnega dela.

34. 395 D 0080: Odločba Komisije 95/80/ES z dne 15. marca 1995 o odstopanju iz člena 3(2) Direktive Sveta 92/102/EGS o identifikaciji in registraciji živali, ki se dovoli Portugalski republiki (UL L 65, 23.3.1995, str. 32).

35. 395 D 0108: Odločba Komisije 95/108/ES z dne 28. marca 1995 o ukrepih za varovanje zdravja pred afriško prašičjo kugo na Sardiniji (Italija) (UL L 79, 7.4.1995, str. 29).

36. 395 D 0119: Odločba Komisije 95/119/ES z dne 7. aprila 1995 o nekaterih zaščitnih ukrepih za ribiške proizvode s poreklom iz Japonske (UL L 80, 8.4.1995, str. 56), kakor je bila spremenjena z:

- 395 D 0537: Odločba Komisije 95/537/ES z dne 6. decembra 1995 (UL L 304, 16.12.1995, str. 51).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo za področja, ki jih pokrivajo posamezni akti, navedeni v odstavku 2 uvodnega dela.

37. 395 D 0296: Odločba Komisije 94/95/ES z dne 26. julija 1995 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi s klasično prašičjo kugo v Nemčiji in o razveljavitvi Odločbe 94/469/ES (UL L 182, 2.8.1995, str. 33), kakor je bila spremenjena z:

- 396 D 0141: Odločba Komisije 96/141/ES z dne 31. januarja 1996 (UL L 32, 10.2.1996, str. 36),

- 396 D 0238: Odločba Komisije 96/238/ES z dne 25. marca 1996 (UL L 78, 28.3.1996, str. 46),

- 396 D 0359: Odločba Komisije 96/359/ES z dne 5. junija 1996 (UL L 138, 11.6.1996, str. 23).

38. 395 D 0301: Odločba Komisije 95/301/EGS z dne 26. julija 1995 o zaščitnih ukrepih v zvezi z slinavko in parkljevko v Rusiji (UL L 184, 3.8.1995, str. 59), kakor je bila spremenjena z:

- 395 D 0405: Odločba Komisije 95/405/ES z dne 2. oktobra 1995 (UL L 239, 7.10.1995, str. 29).

39. 395 D 0357: Odločba Komisije 95/357/ES z dne 26. julija 1995 o pripravi seznama mejnih kontrolnih točk, dogovorjenih za veterinarske preglede proizvodov in živali iz tretjih držav, natančnih pravilih za preglede, ki jih opravljajo veterinarski strokovnjaki Komisije, in o razveljavitvi Odločbe 94/24/ES (UL L 211, 6.9.1995, str. 43), kakor je bila spremenjena z:

- 396 D 0035: Odločba Komisije 96/35/ES z dne 20. decembra 1995 (UL L 10, 13.1.1996, str. 40),

- 396 D 0036: Odločba Komisije 96/36/ES z dne 20. decembra 1995 (UL L 10, 13.1.1996, str. 42),

- 396 D 0187: Odločba Komisije 96/187/ES z dne 19. februarja 1996 (UL L 59, 8.3.1996, str. 59),

- 396 D 0267: Odločba Komisije 96/267/ES z dne 1. aprila 1996 (UL L 91, 12.4.1996, str. 76),

- 396 D 0357: Odločba Komisije 96/357/ES z dne 30. maja 1996 (UL L 138, 11.6.1996, str. 18),

- 396 D 0499: Odločba Komisije 96/499/ES z dne 10. julija 1996 (UL L 203, 13.8.1996, str. 11).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo za področja, ki jih pokrivajo posamezni akti, navedeni v odstavku 2 uvodnega dela.

Določbe te odločbe veljajo za namene Sporazuma z naslednjo prilagoditvijo:

v Prilogi se doda naslednje:

"ISLANDIJA

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| Reykjavík | Pristanišče | × | × | | × | | | | Ribiški proizvodi za prehrano ljudi Ribja moka za živalsko krmo |

| Hafnarfjörður | Pristanišče | × | × | | | | | | Ribiški proizvodi, namenjeni samo za prehrano ljudi |

| Ísafjörður | Pristanišče | × | × | | | | | | Ribiški proizvodi, namenjeni samo za prehrano ljudi |

| Akureyri | Pristanišče | × | × | | × | | | | Ribiški proizvodi za prehrano ljudi Ribja moka za živalsko krmo |

| Eskifjörður | Pristanišče | × | × | | × | | | | Ribiški proizvodi, namenjeni samo za prehrano ljudi |

| Vestmannaeyjar | Pristanišče | × | × | | | | | | Ribiški proizvodi, namenjeni samo za prehrano ljudi |

| Keflavík | Letališče | × | × | × | × | | | × | Ribiški proizvodi za prehrano ljudi Živali in proizvodi iz akvakultur |

Poleg tega se do 31. decembra 1998 dovoli neposredno iztovarjanje zamrznjenih rib na naslednjih vnaprej določenih mejnih kontrolnih točkah:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| Keflavík | Pristanišče | × | | | | | | | Ribiški proizvodi, namenjeni samo za prehrano ljudi |

| Grundarfjörður | Pristanišče | × | | | | | | | Ribiški proizvodi, namenjeni samo za prehrano ljudi |

| Patreksfjörður | Pristanišče | × | | | | | | | Ribiški proizvodi, namenjeni samo za prehrano ljudi |

| þingeyri | Pristanišče | × | | | | | | | Ribiški proizvodi, namenjeni samo za prehrano ljudi |

| Sauðárkrókur | Pristanišče | × | | | | | | | Ribiški proizvodi, namenjeni samo za prehrano ljudi |

| Húsavík | Pristanišče | × | | | | | | | Ribiški proizvodi, namenjeni samo za prehrano ljudi |

| þórshöfn | Pristanišče | × | | | | | | | Ribiški proizvodi, namenjeni samo za prehrano ljudi |

| Vopnafjörður | Pristanišče | × | | | | | | | Ribiški proizvodi, namenjeni samo za prehrano ljudi |

| Seyðisfjörður | Pristanišče | × | | | | | | | Ribiški proizvodi, namenjeni samo za prehrano ljudi |

| Höfn | Pristanišče | × | | | | | | | Ribiški proizvodi, namenjeni samo za prehrano ljudi |

| þorlákshöfn | Pristanišče | × | | | | | | | Ribiški proizvodi, namenjeni samo za prehrano ljudi |

| Dalvík | Pristanišče | × | | | | | | | Ribiški proizvodi, namenjeni samo za prehrano ljudi |

NORVEŠKA

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| Oslo | Letališče | × | × | × | × | × | × | × | |

| Pristanišče | × | × | × | × | × | × | × | |

| Kristiansand | Pristanišče | × (6) | × | | | | | | Samo ribiški proizvodi |

| Stavanger | Pristanišče | × (6) | × | | × | | | | Ribiški proizvodi in ribja moka |

| Bergen | Pristanišče | × (6) | × | | × | | | | Ribiški proizvodi in ribja moka |

| Måløy | Pristanišče | × (6) | | | | | | | Samo ribiški proizvodi |

| Ålesund | Pristanišče | × (6) | | | | | | | Samo ribiški proizvodi |

| Trondheim | Pristanišče | × (6) | × | | × | | | | Ribiški proizvodi in ribja moka |

| Svolvær | Pristanišče | × (6) | | | | | | | Samo ribiški proizvodi |

| Tromsø | Pristanišče | × (6) | × | | × | | | | Ribiški proizvodi in ribja moka |

| Hammerfest | Pristanišče | × (6) | | | | | | | Samo ribiški proizvodi |

| Båtsfjord | Pristanišče | × (6) | | | | | | | Samo ribiški proizvodi |

| Kirkenes | Pristanišče | × | × | × | × | | | | |

| Cestni | × | × | × | × | × | × | ×" | |

40. 395 D 0392: Odločba Komisije 95/392/ES z dne 26. septembra 1995 o zaščitnih ukrepih v zvezi s spolno kugo konj v Mehiki (UL L 234, 3.10.1995, str. 44).

41. 395 D 0461: Odločba Komisije 95/461/ES z dne 27. oktobra 1995 o zaščitnih ukrepih v zvezi z venezuelskim encefalomielitisom pri konjih v Venezueli in Kolumbiji (UL L 265, 8.11.1995, str. 40).

42. 396 D 0105: Odločba Komisije 96/105/EGS z dne 29. januarja 1996 o novih potrebnih prehodnih ukrepih za olajšanje prehoda na sistem veterinarskih pregledov, predviden v Direktivi Sveta 90675/EGS (UL L 24, 31.1.1996, str. 32).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo za področja, ki jih pokrivajo posamezni akti, navedeni v odstavku 2 uvodnega dela.

43. 396 D 0239: Odločba Komisije 96/239/EGS z dne 27. marca 1996 o izrednih ukrepih za varovanje pred govejo spongiformno encefalopatijo (UL L 78, 28.3.1996, str. 47), kakor je bila spremenjena z:

- 396 D 0362: Odločba Komisije 96/362/ES z dne 11. junija 1996 (UL L 139, 12.6.1996, str. 17).

44. 396 D 0276: Odločba Komisije 96/276/ES z dne 18. aprila 1996 o nekaterih zaščitnih ukrepih za školjke iz Tunizije (UL L 103, 26.4.1996, str. 56).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo za področja, ki jih pokrivajo posamezni akti, navedeni v odstavku 2 uvodnega dela.

45. 396 D 0293: Odločba Komisije 96/293/ES z dne 30. aprila 1996 o nekaterih zaščitnih ukrepih za ribiške proizvode s poreklom iz Mavretanije (UL L 111, 4.5.1996, str. 22), kakor je bila spremenjena z:

- 396 D 0426: Odločba Komisije 96/426/ES z dne 28. junija 1996 (UL L 175, 13.7.1996, str. 33).

46. 396 D 0295: Odločba Komisije 96/295/ES z dne 18. aprila 1996 o prepoznavanju in uvrščanju enot v računalniškem omrežju Animo na seznam ter o razveljavitvi Odločbe 92/175/EGS (UL L 113, 7.5.1996, str. 1).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo za področja, ki jih pokrivajo posamezni akti, navedeni v odstavku 2 uvodnega dela.

Določbe te odločbe veljajo za namene Sporazuma z naslednjo prilagoditvijo:

v Prilogi se doda naslednje:

"Island

UNIDAD CENTRALCENTRAL ENHEDZENTRALE EINHEITΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑCENTRAL UNITUNITÉ CENTRALEUNITÀ CENTRALECENTRALE EENHEIDUNIDADE CENTRALKESKUSYKSIKKÖCENTRAL ENHETHÖFUĐSTÖĐVARSENTRALENHETCENTRALNA ENOTA

FISKISTOFA [17 000 00]

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOSGRÆNSEKONTROLSTEDERGRENZKONTROLLSTELLENΣΥΝΟΡΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥBORDER INSPECTION POSTSPOSTES D'INSPECTION FRONTALIERSPOSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERIGRENS-INSPECTIEPOSTENPOSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOSRAJATARKASTUSASEMATGRÄNSKONTROLLSTATIONERLANDAMÆRASTÖĐVARGRENSEKONTROLLSTASJONERMEJNE KONTROLNE TOČKE

Reykjavík | [17 001 99] |

Hafnarfjörður | [17 002 99] |

Ísafjörður | [17 003 99] |

Akureyri | [17 004 99] |

Eskifjörður | [17 005 99] |

Vestmannaeyjar | [17 006 99] |

Keflavík Airport | [17 007 99] |

Keflavík Port | [17 008 99] |

Grundarfjörður | [17 009 99] |

Patreksfjörður | [17 010 99] |

þingeyri | [17 011 99] |

Sauðárkrókur | [17 012 99] |

Húsavík | [17 013 99] |

þórshöfn | [17 014 99] |

Vopnafjörður | [17 015 99] |

Seyðisfjörður | [17 016 99] |

Höfn | [17 017 99] |

þorlákshöfn | [17 018 99] |

Dalvík | [17 019 99] |

Norge

UNIDAD CENTRALCENTRAL ENHEDZENTRALE EINHEITΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑCENTRAL UNITUNITÉ CENTRALEUNITÀ CENTRALECENTRALE EENHEIDUNIDADE CENTRALKESKUSYKSIKKÖCENTRAL ENHETHÖFUĐSTÖĐVARSENTRALENHETCENTRALNA ENOTA

STATENS DYREHELSETILSYN [15 000 00]

UNIDADES LOCALESLOKALE ENHEDERÖRTLICHE EINHEITENΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑLOCAL UNITSUNITÉS LOCALESUNITÀ LOCALILOKALE EENHEDENUNIDADES LOCAISPAIKALLISET YKSIKÖTLOKALA ENHETERÚTSTÖĐVARLOKALE ENHETERLOKALNE ENOTE

Oslo, Akershus og Østfold

Oslo | [15 001 01] |

Hedmark og Oppland

Hamar | [15 002 01] |

Buskerud og Vestfold

Drammen | [15 003 01] |

Rogaland, Aust-Agder og Vest-Agder

Sandnes | [15 004 01] |

Hordaland, Sogn og Fjordane

Bergen | [15 005 01] |

Møre og Romsdal

Molde | [15 006 01] |

Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag

Trondheim | [15 007 01] |

Nordland

Tjøtta | [15 008 01] |

Troms og Finnmark

Harstad | [15 009 01] |

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOSGRÆNSEKONTROLSTEDERGRENZKONTROLLSTELLENΣΥΝΟΡΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥBORDER INSPECTION POSTSPOSTES D'INSPECTION FRONTALIERSPOSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERIGRENS-INSPECTIEPOSTENPOSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOSRAJATARKASTUSASEMATGRÄNSKONTROLLSTATIONERLANDAMÆRASTÖĐVARGRENSEKONTROLLSTASJONERMEJNE KONTROLNE TOČKE

Oslo | [15 001 99] |

Kristiansand | [15 002 99] |

Stavanger | [15 003 99] |

Bergen | [15 004 99] |

Måløy | [15 005 99] |

Ålesund | [15 006 99] |

Trondheim | [15 007 99] |

Svolvær | [15 008 99] |

Tromsø | [15 009 99] |

Hammerfest | [15 010 99] |

Båtsfjord | [15 011 99] |

Kirkenes | [15 012 99]" |

47. 396 D 0367: Odločba Komisije 96/367/ES z dne 13. junija 1996 o zaščitnih ukrepih v zvezi z slinavko in parkljevko v Albaniji (UL L 145, 19.6.1996, str. 17).

48. 396 D 0381: Odločba Komisije 96/381/ES z dne 20. junija 1996 o odobritvi ukrepov, ki naj se izvajajo v zvezi z govejo spongiformno encefalopatijo na Portugalskem (UL L 149, 22.6.1996, str. 25).

49. 396 D 0384: Odločba Komisije 96/384/ES z dne 21. junija 1996 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi s kužno malokrvnostjo lososov na Norveškem (UL L 151, 26.6.1996, str. 35).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo za področja, ki jih pokrivajo posamezni akti, navedeni v odstavku 2 uvodnega dela.

50. 396 D 0385: Odločba Komisije 96/385/EGS z dne 24. junija 1996 o odobritvi načrta za nadzor in izkoreninjenje bovine spongiformne encefalopatije v Združenem kraljestvu (UL L 151, 26.6.1996, str. 39).

51. 396 D 0414: Odločba Komisije 96/414/ES z dne 4. julija 1996 o zaščitnih ukrepih v zvezi z uvozom živalskih proizvodov iz Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije zaradi izbruhov slinavke in parkljevke (UL L 167, 6.7.1996, str. 58).

52. 396 D 0440: Odločba Komisije 96/440/ES z dne 18. julija 1996 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z slinavko in parkljevko v Grčiji (UL L 181, 20.7.1996, str. 38).

53. 396 D 0490: Odločba Komisije 96/490/ES z dne 18. julija 1996 o nekaterih zaščitnih ukrepih glede Gyrodactylus salaris pri salmonidih (UL L 202, 10.8.1996, str. 21).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo za področja, ki jih pokrivajo posamezni akti, navedeni v odstavku 2 uvodnega dela.

2. Zootehnika

AKTI, NA KATERE SE SKLICUJE PRILOGA

2.1 Osnovna besedila

Govedo

1. 377 L 0504: Direktiva Sveta 77/504/EGS z dne 25. julija 1977 o čistopasemskem plemenskem govedu (UL L 206, 12.8.1977, str. 8), kakor je bila spremenjena z:

- 379 L 0268: Direktiva Sveta 79/268/EGS z dne 5. marca 1979 (UL L 62, 13.3.1979, str. 5),

- 385 L 0586: Direktiva Sveta 85/586/EGS z dne 20. decembra 1985 (UL L 372, 31.12.1985, str. 44),

- 391 L 0174: Direktiva Sveta 91/174/EGS z dne 25. marca 1991 (UL L 85, 5.4.1991, str. 37),

- 394 L 0028: Direktiva Sveta 94/28/ES z dne 23. junij 1994 (UL L 178, 12.7.1994, str. 66),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15).

Prašiči

2. 388 L 0661: Direktiva Sveta 88/661/EGS z dne 19. decembra 1988 o zootehniških standardih, ki se uporabljajo za plemenske živali vrste prašič (UL L 382, 31.12.1988, str. 36), kakor je bila spremenjena z:

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15).

Ovce in koze

3. 389 L 0361: Direktiva Sveta 89/361/EGS z dne 30. maja 1989 o čistopasemskih plemenskih ovcah in kozah (UL L 153, 6.6.1989, str. 30).

Konji

4. 390 L 0427: Direktiva Sveta 90/427/EGS z dne 26. junija 1990 o zootehniških in genealoških pogojih, ki urejajo promet s kopitarji znotraj Skupnosti (UL L 224, 18.8.1990, str. 55).

5. 390 L 0428: Direktiva Sveta 90/428/EGS z dne 26. junija 1990 o prometu s kopitarji, namenjenimi tekmovanjem, in o določitvi pogojev za udeležbo na tekmovanjih (UL L 224, 18.8.1990, str. 60).

Plemenske živali

6. 391 L 0174: Direktiva Sveta 91/174/EGS z dne 25. marca 1991 o določitvi zootehniških in genealoških pogojev v prometu s čistopasemskimi živalmi in o spremembi direktiv 77/504/EGS in 90/425/EGS (UL L 85, 5.4.1991, str. 37).

Za namene Sporazuma veljajo določbe te direktive z naslednjo prilagoditvijo:

v členu 1 se črta besedilo "zajeti v Prilogi II k Pogodbi".

2.2 Uporabniška besedila

1. 384 D 0247: Odločba Komisije 84/247/EGS z dne 27. aprila 1984 o določitvi meril za priznanje rejskih organizacij in združenj, ki vodijo ali vzpostavijo rodovniške knjige za čistopasemsko plemensko govedo (UL L 125, 12.5.1984, str. 58).

2. 384 D 0419: Odločba Komisije 84/419/EGS z dne 19. julija 1984 o določitvi meril za vpis govedi v rodovniške knjige (UL L 237, 5.9.1984, str. 11).

3. 386 D 0130: Odločba Komisije 86/130/EGS z dne 11. marca 1986 o določitvi metod za merjenje in ocenjevanje proizvodnih lastnosti in metod za napovedovanje genetske vrednosti čistopasemskega plemenskega goveda (UL L 101, 17.4.1986, str. 37), kakor je bila spremenjena z:

- 394 D 0515: Odločba Komisije 94/515/ES z dne 27. julija 1994 (UL L 207, 10.8.1994, str. 30).

4. 386 D 0404: Odločba Komisije 86/404/EGS z dne 29. julija 1986 o določitvi vzorca in podatkov, ki morajo biti navedeni na zootehniškem spričevalu za čistopasemsko plemensko govedo (UL L 233, 20.8.1986, str. 19).

5. 387 L 0328: Direktiva Sveta 87/328/EGS z dne 18. junija 1987 o sprejetju čistopasemskega plemenskega goveda za pleme (UL L 167, 26.6.1987, str. 54).

6. 388 D 0124: Odločba Komisije 88/124/EGS z dne 21. januarja 1988 o določitvi vzorca zootehniških spričeval za seme in zarodke čistopasemskega plemenskega goveda in podatkov, ki se v ta spričevala vpišejo (UL L 62, 8.3.1988, str. 32).

7. 389 D 0501: Odločba Komisije 89/501/EGS z dne 18. julija 1989 o določitvi pogojev za priznanje in nadzor rejskih združenj in rejskih organizacij, ki vzpostavijo ali vodijo rodovniške knjige za čistopasemske plemenske prašiče (UL L 247, 23.8.1989, str. 19).

8. 389 D 0502: Odločba Komisije 89/502/EGS z dne 18. julija 1989 o pogojih za vpis čistopasemskih plemenskih prašičev v rodovniške knjige (UL L 247, 23.8.1989, str. 21).

9. 389 D 0503: Odločba Komisije 89/503/EGS z dne 18. julija 1989 o zootehniškem spričevalu za čistopasemske plemenske prašiče, njihovo seme, jajčne celice in zarodke (UL L 247, 23.8.1989, str. 22).

10. 389 D 0504: Odločba Komisije 89/504/EGS z dne 18. julija 1989 o določitvi pogojev za priznanje in nadzor rejskih združenj, rejskih organizacij in zasebnih podjetij, ki vzpostavijo ali vodijo registre za hibridne plemenske prašiče (UL L 247, 23.8.1989, str. 31).

11. 389 D 0505: Odločba Komisije 89/505/EGS z dne 18. julija 1989 o določitvi pogojev za vpis hibridnih plemenskih prašičev v registre (UL L 247, 23.8.1989, str. 33).

12. 389 D 0506: Odločba Komisije 89/506/EGS z dne 18. julija 1989 o zootehničnem spričevalu za hibridne plemenske prašiče, njihovo seme, jajčne celice in zarodke (UL L 247, 23.8.1989, str. 34).

13. 389 D 0507: Odločba Komisije 89/507/EGS z dne 18. julija 1989 o metodah za ocenjevanje proizvodnih lastnosti in za napovedovanje genetske vrednosti čistopasemskih in hibridnih plemenskih prašičev (UL L 247, 23.8.1989, str. 43).

14. 390 L 0118: Direktiva Sveta 90/118/EGS z dne 5. marca 1990 o sprejetju čistopasemskih plemenskih prašičev za pleme (UL L 71, 17.3.1990, str. 34).

15. 390 L 0119: Direktiva Sveta 90/119/EGS z dne 5. marca 1990 o hibridnih plemenskih prašičih za pleme (UL L 71, 17.3.1990, str. 36).

16. 390 D 0254: Odločba Komisije 90/254/EGS z dne 10. maja 1990 o določitvi pogojev za priznanje rejskih organizacij in združenj, ki vzpostavijo ali vodijo rodovniške knjige za čistopasemske plemenske ovce in koze (UL L 145, 8.6.1990, str. 30).

17. 390 D 0255: Odločba Komisije 90/255/EGS z dne 10. maja 1990 o določitvi pogojev za vpis čistopasemskih plemenskih ovc in koz v rodovniške knjige (UL L 145, 8.6.1990, str. 32).

18. 390 D 0256: Odločba Komisije 90/256/EGS z dne 10. maja 1990 o metodah za merjenje in ocenjevanje proizvodnih lastnosti ter napovedovanje genetske vrednosti čistopasemskih plemenskih ovc in koz (UL L 145, 8.6.1990, str. 35).

19. 390 D 0257: Odločba Komisije 90/257/EGS z dne 10. maja 1990 o določitvi meril za sprejetje čistopasemskih plemenskih ovc in koz za pleme ter o uporabi njihovega semena, jajčnih celic ali zarodkov (UL L 145, 8.6.1990, str. 38).

20. 390 D 0258: Odločba Komisije 90/258/EGS z dne 10. maja 1990 o določitvi zootehničnih spričeval za čistopasemske plemenske ovce in koze, njihovo seme, jajčne celice in zarodke (UL L 145, 8.6.1990, str. 39).

21. 392 D 0216: Odločba Komisije 92/216/EGS z dne 26. marca 1992 o zbiranju podatkov o tekmovanjih za kopitarje iz člena 4(2) Direktive Sveta 90/428/EGS (UL L 104, 22.4.1992, str. 77).

22. 392 D 0353: Odločba Komisije 92/353/EGS z dne 11. junija 1992 o določitvi meril za priznanje ali odobritev organizacij in združenj, ki vodijo ali vzpostavijo rodovniške knjige za registrirane kopitarje (UL L 192, 11.7.1992, str. 63).

23. 392 D 0354: Odločba Komisije 92/354/EGS z dne 11. junija 1992 o določitvi predpisov za zagotavljanje koordinacije med organizacijami in združenji, ki vodijo ali vzpostavijo rodovniške knjige za registrirane kopitarje (UL L 192, 11.7.1992, str. 66).

24. 393 D 0623: Odločba Komisije 93/623/EGS z dne 20. oktobra 1993 o identifikacijskem dokumentu (potnem listu), ki spremlja registrirane kopitarje (UL L 298, 3.12.1993, str. 45)

25. 396 D 0078: Odločba Komisije 96/78/EGS z dne 10. januarja 1996 o določitvi pogojev za vpis in registracijo kopitarjev v rodovniške knjige za pleme (UL L 19, 25.1.1996, str. 39).

26. 396 D 0079: Odločba Komisije 96/79/EGS z dne 12. januarja 1996 o zootehničnem spričevalu za seme, jajčne celice in zarodke registriranih kopitarjev (UL L 19, 25.1.1996, str. 41).

27. 396 D 0080: Odločba Komisije 96/80/EGS z dne 12. januarja 1988 o vzorcu rodovniškega potrdila za jajčne celice plemenskega goveda in podatkov, ki morajo biti vneseni vanj (UL L 19, 25.1.1996, str. 50).

28. 396 D 0509: Odločba Komisije 96/509/EGS z dne 18. julija 1996 o določitvi zootehniških in genealoških pogojev za uvoz semena nekaterih živali (UL L 210, 20.8.1996, str. 47).

29. 396 D 0510: Odločba Komisije 96/510/EGS z dne 18. julija 1996 o določitvi genealoških in zootehniških spričeval za uvoz plemenskih živali, njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov (UL L 210, 20.8.1996, str. 53).

3. Nadzorni ukrepi - obveščanje o bolezni

AKTI, NA KATERE SE SKLICUJE PRILOGA

3.1 Osnovna besedila

Slinavka in parkljevka

1. 385 L 0511: Direktiva Sveta 85/511/EGS z dne 18. novembra 1985 o uvedbi ukrepov Skupnosti za obvladovanje slinavke in parkljevke (UL L 315, 26.11.1985, str. 11), kakor je bila spremenjena z:

- 390 L 0423: Direktiva Sveta 90/423/EGS z dne 26. junija 1990 (UL L 224, 18.8.1990, str. 13),

- 392 D 0380: Odločba Komisije 92/380/EGS z dne 2. julija 1992 (UL L 198, 17.7.1992, str. 54),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15).

Za namene Sporazuma veljajo določbe te direktive z naslednjo prilagoditvijo:

v Prilogi B se dodata naslednja nacionalna laboratorija:

"Lihtenštajn : Institut für Virusforschung und Immunprophylaxe (IVI), Mittelhäusern

Norveška : Statens veterinare Institut for virusforskning, Lindholm, Denmark".

2. 390 L 0423: Direktiva Sveta 90/423/EGS z dne 26. junija 1990 o spremembah Direktive 85/511/EGS o uvedbi ukrepov Skupnosti za obvladovanje slinavke in parkljevke, Direktive 64/432/EGS o zdravstvenih problemih živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in svinjami znotraj Skupnosti, in Direktive 72/462/EGS o problemih zdravstvene in veterinarske inšpekcije ob uvozu goveda in svinj ter svežega mesa ali mesnih izdelkov iz tretjih držav (UL L 224, 18.8.1990, str. 13).

Klasična prašičja kuga

3. 380 L 0217: Direktiva Sveta 80/217/EGS z dne 22. januarja 1980 o uvedbi ukrepov Skupnosti za nadzor klasične prašičje kuge (UL L 47, 21.2.1980, str. 11), kakor je bila spremenjena z:

- 380 L 1274: Direktiva Sveta 80/1274/EGS z dne 22. decembra 1980 (UL L 375, 31.12.1980, str. 75),

- 381 L 0476: Direktiva Sveta 81/476/EGS z dne 24. junija 1981 (UL L 186, 8.7.1981, str. 20),

- 384 L 0645: Direktiva Sveta 84/645/EGS z dne 11. decembra 1984 (UL L 339, 27.12.1984, str. 33),

- 385 L 0586: Direktiva Sveta 85/586/EGS z dne 20. decembra 1985 (UL L 372, 31.12.1985, str. 44),

- 387 L 0486: Direktiva Sveta 87/486/EGS z dne 22. septembra 1987 (UL L 280, 3.10.1987, str. 21),

- 391 L 0685: Direktiva Sveta 91/685/EGS z dne 11. decembra 1991 (UL L 377, 31.12.1991, str. 1),

- 393 D 0384: Odločba Sveta 93/384/ES z dne 14. junija 1993 (UL L 166, 8.7.1993, str. 34),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15).

Za namene Sporazuma veljajo določbe te direktive z naslednjimi prilagoditvami:

(a) v Prilogi II se k nacionalnim laboratorijem za prašičjo kugo dodata naslednja:

"Lihtenštajn : Institut für Virusforschung und Immunprophylaxe (IVI), Mittelhäusern

Norveška : Statens veterinære Institut for virusforskning, Lindholm, Denmark";

(b) za uporabo Priloge III bodo države Efte vzpostavile podoben sistem obveščanja in informacijski sistem, ki bo deloval v skladu s Protokolom 1 k Sporazumu, in ga bodo uskladile s sistemom ES.

Konjska kuga

4. 392 L 0035: Direktiva Sveta 92/35/EGS z dne 29. aprila 1992 o pravilih za obvladovanje in ukrepih za zatiranje konjske kuge (UL L 157, 10.6.1992, str. 19), kakor je bila spremenjena z:

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15).

Za namene Sporazuma veljajo določbe te direktive z naslednjimi prilagoditvami:

(a) v Prilogi I se dodata naslednja nacionalna referenčna laboratorija za konjsko kugo::

"Lihtenštajn : Institut für Virusforschung und Immunprophylaxe (IVI), Mittelhäusern

Norveška : Statens Veterinære Institut for Virusforskning, Lindholm, 4771 Kalvehave, Denmark";

(b) v Prilogi III(1) se besedilo "po posvetovanju s Komisijo" glasi "po posvetovanju s Komisijo in Nadzornim organom EFTA".

Kokošja kuga

5. 392 L 0040: Direktiva Sveta 92/40/EGS z dne 19. maja 1992 o uvedbi ukrepov Skupnosti za obvladovanje kokošje kuge (UL L 167, 22.6.1992, str. 1), kakor je bila spremenjena z:

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15).

Za namene Sporazuma veljajo določbe te direktive z naslednjo prilagoditvijo:

v Prilogi IV se v zvezi z nacionalnimi referenčnimi laboratoriji za kokošjo kugo doda naslednje:

"Lihtenštajn : Institut für Virusforschung und Immunprophylaxe (IVI), Mittelhäusern

Norveška : Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala, Sweden".

Atipična kokošja kuga

6. 392 L 0066: Direktiva Sveta 92/66/EGS z dne 14. julija 1992 o uvedbi ukrepov Skupnosti za obvladovanje atipične kokošje kuge (UL L 260, 5.9.1992, str. 1), kakor je bila spremenjena z:

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15).

Za namene Sporazuma veljajo določbe te direktive z naslednjo prilagoditvijo:

V Prilogi IV se v zvezi z nacionalnimi laboratoriji za atipično kokošjo kugo doda naslednje:

"Lihtenštajn : Institut für Virusforschung und Immunprophylaxe (IVI), Mittelhäusern

Norveška : Veterinærinstituttet, Oslo".

Bolezni rib

7. 393 L 0053: Direktiva Sveta 93/53/EGS z dne 24. junija 1993 o minimalnih ukrepih Skupnosti za nadzor nekaterih bolezni rib (UL L 175, 19.7.1993, str. 23), kakor je bila spremenjena z:

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

Za namene Sporazuma veljajo določbe te direktive z naslednjo prilagoditvijo:

v Prilogi A se doda naslednje nacionalne referenčne laboratorije za bolezni rib:

"Islandija : Tilraunastöð H. Í. í meinafræði, Keldur, 112 Reykjavík

Lihtenštajn : Untersuchungsstelle für Fischkrankheiten/Institut für Tierpathologie der vet.-med. Fak. der Universität Bern

Norveška : Veterinærinstituttet, Oslo".

Bolezni mehkužcev

8. 395 L 0070: Direktiva Sveta 95/70/ES z dne 22. decembra 1995 o uvedbi minimalnih ukrepov Skupnosti za obvladovanje nekaterih bolezni školjk (UL L 332, 30.12.1995, str. 33), kakor je bila spremenjena z:

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

Za namene Sporazuma veljajo določbe te direktive z naslednjo prilagoditvijo:

v Prilogi C se dodata naslednja nacionalna referenčna laboratorija za bolezni školjk:

"Islandija : Tilraunastöð H. Í. í meinafræði, Keldur, 112 Reykjavík

Norveška : Veterinærinstituttet, Oslo".

Druge bolezni

9. 392 L 0119: Direktiva Sveta 92/119/EGS z dne 17. decembra 1992 o splošnih ukrepih Skupnosti za nadzor nad nekaterimi živalskimi boleznimi in o posebnih ukrepih v primeru vezikularne bolezni prašičev (UL L 62, 15.3.1993, str. 69), kakor je bila spremenjena z:

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15).

Za namene Sporazuma veljajo določbe te direktive z naslednjo prilagoditvijo:

v Prilogi II se k nacionalnim laboratorijem za vezikularno bolezen prašičev dodata naslednja:

"Lihtenštajn : Institut für Virusforschung und Immunprophylaxe (IVI), Mittelhäusern

Norveška : Statens Veterinære Institut for Virusforskning, Lindholm, 4771 Kalvehave, Dánsko".

Obveščanje o boleznih

10. 382 L 0894: Direktiva Sveta 82/894/EGS z dne 21. decembra 1982 o obveščanju o boleznih živali v Skupnosti (UL L 378, 31.12.1982, str. 58), kakor je bila spremenjena z:

- 389 D 0162: Odločba Komisije 89/162/EGS z dne 10. februarja 1989 (UL L 61, 4.3.1989, str. 48),

- 392 D 0450: Odločba Komisije 92/450/EGS z dne 30. julija 1992 (UL L 248, 28.8.1992, str. 77),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15).

3.2 Uporabniška besedila

1. 384 D 0090: Odločba Komisije 84/90/EGS z dne 3. februarja 1984 o določitvi kodificirane oblike obvestil o boleznih živali na podlagi Direktive Sveta 82/894/EGS (UL L 50, 21.2.1984, str. 10), kakor je bila spremenjena z:

- 389 D 0163: Odločba Komisije 89/163/EGS z dne 13. februarja 1989 (UL L 61, 4.3.1989, str. 49),

2. 388 D 0397: Odločba Komisije 88/397/EGS z dne 12. julija 1988 o usklajevanju pravil, ki jih določijo države članice za uporabo člena 6 Direktive Sveta 85/511/EGS (UL L 189, 20.7.1988, str. 25).

3. 389 D 0531: Odločba Sveta 89/531/EGS z dne 25. septembra 1989 o imenovanju referenčnega laboratorija za ugotavljanje virusa slinavke in parkljevke in določitvi nalog tega laboratorija (UL L 279, 28.9.1989, str. 32).

4. 390 D 0442: Odločba Komisije 90/442/EGS z dne 25. julija 1990 o določitvi kod za obvestila o boleznih živali (UL L 227, 21.8.1990, str. 39), kakor je bila spremenjena z:

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15),

- 394 D 0973: Odločba Komisije 94/973/ES z dne 28. decembra 1994 (UL L 371, 31.12.1994, str. 49).

5. 391 D 0042: Odločba Komisije 91/42/EGS z dne 8. januarja 1991 o določitvi meril za izdelavo načrtov ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih za obvladovanje slinavke in parkljevke pri uporabi člena 5 Direktive Sveta 90/423/EGS (UL L 23, 29.1.1991, str. 29).

6. 391 D 0665: Odločba Sveta 91/665/EGS z dne 11. decembra 1991 o imenovanju usklajevalnega inštituta Skupnosti za cepivo proti slinavki in parkljevki in določitvi nalog tega laboratorija (UL L 368, 31.12.1991, str. 19).

Določbe te odločbe veljajo za namene Sporazuma z naslednjimi prilagoditvami:

(a) v členu 2(2)(a) se začetek pododstavka glasi "redno ali na zahtevo, Inštituta, Komisije ali Nadzornega organa EFTA";

(b) v členu 2(2)(c) se konec pododstavka glasi "in takojšnje sporočanje rezultatov takih preizkusov Komisiji, Nadzornemu organu EFTA in pogodbenicam";

(c) v členu 2(2)(d) se konec pododstavka glasi "in redno pošiljanje takih podatkov Komisiji, Nadzornemu organu EFTA in pogodbenicam";

(d) v členu 2(5)(a) in (b) se začetek pododstavka glasi "v sodelovanju s primernimi strokovnjaki Skupnosti in Efte,";

(e) v členu 2(8) se začetek odstavka glasi "na zahtevo Komisije ali Nadzornega organa EFTA".

7. 391 D 0666: Odločba Sveta 91/666/EGS z dne 11. decembra 1991 o uvedbi zalog cepiva Skupnosti proti slinavki in parkljevki (UL L 368, 31.12.1991, str. 21).

8. 393 D 0455: Odločba Komisije 93/455/EGS z dne 23. julija 1993 o odobritvi nekaterih načrtov ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih za obvladovanje slinavke in parkljevke (UL L 213, 24.8.1993, str. 20), kakor je bila spremenjena z:

- 395 D 0194: Odločba Komisije 95/194/ES z dne 30. maja 1995 (UL L 124, 7.6.1995, str. 38).

9. 393 D 0590: Odločba Komisije 93/590/ES z dne 5. novembra 1993 za nakup antigenov slinavke in parkljevke s strani Skupnosti v okviru ukrepa Skupnosti v zvezi z zalogami cepiva proti slinavki in parkljevki (UL L 280, 13.11.1993, str. 33), kakor je bila spremenjena z:

- 395 D 0471: Odločba Komisije 95/471/ES z dne 26. oktobra 1995 (UL L 269, 11.11.1995, str. 29).

AKTI, KI JIH DRŽAVE EFTE IN NADZORNI ORGAN EFTA USTREZNO UPOŠTEVAJO

1. 393 D 0617: Odločba Komisije 93/617/ES z dne 30. novembra 1993 o odobritvi načrta, ki ga je predstavila Nemčija za izkoreninjenje klasične prašičje kuge pri divjih prašičih v Mecklenburgu -Vorpommernu, Spodnji Saški in Porenju - Pfalzu (UL L 296, 1.12.1993, str. 60).

2. 394 D 0141: Odločba Komisije 94/141/ES z dne 23. februarja 1994 o odobritvi načrta, ki ga je predstavila Francija za izkoreninjenje klasične prašičje kuge pri divjih prašičih v severnih Vogezih (UL L 61, 4.3.1994, str. 29).

3. 394 D 0297: Odločba Komisije 94/297/ES z dne 2. maja 1994 o odobritvi načrta, ki ga je predstavila Italija za izkoreninjenje klasične prašičje kuge pri divjih prašičih v provinci Massa-Carrara v Toskani (UL L 131, 26.5.1994, str. 23).

4. 395 D 0297: Odločba Komisije 95/297/ES z dne 19. julija 1995 o odobritvi prve spremembe načrta, ki ga je predstavila Nemčija za izkoreninjenje klasične prašičje kuge pri divjih prašičih v Mecklenburgu - Vorpommernu, Spodnji Saški in Porenju - Pfalzu (UL L 184, 3.8.1995, str. 47).

4. Zdravje živali: izmenjava in dajanje živih živali v promet

AKTI, NA KATERE SE SKLICUJE PRILOGA

4.1 Osnovna besedila

Govedo/svinje

1. 364 L 0432: Direktiva Sveta 64/432/EGS z dne 26. junija 1964 o zdravstvenih problemih z živalmi, ki vplivajo na trgovino z govedom in svinjami znotraj Skupnosti (UL 121, 29.7.1964, str. 1977/64), kakor je bila spremenjena z:

- 366 L 0600: Direktiva Sveta 66/600/EGS z dne 25. oktobra 1966 (UL L 192, 27.10.1966, str. 3294/66.

- 371 L 0285: Direktiva Sveta 71/285/EGS z dne 19. julija 1971 (UL L 179, 9.8.1971, str. 1),

- 1 72 B: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Kraljevine Danske, Irske in Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska (UL L 73, 27.3.1972, str. 76),

- 372 L 0445: Direktiva Sveta 72/445/EGS z dne 28. decembra 1972 (UL L 298, 31.12.1972, str. 49),

- 373 L 0150: Direktiva Sveta 73/150/EGS z dne 5. junija 1973 (UL L 172, 28.6.1973, str. 18),

- 377 L 0098: Direktiva Sveta 77/98/EGS z dne 21. decembra 1976 (UL L 26, 31.1.1977, str. 81),

- 379 L 0109: Direktiva Sveta 79/109/EGS z dne 24. januarja 1979 (UL L 29, 3.2.1979, str. 20),

- 379 L 0111: Direktiva Sveta 79/111/EGS z dne 24. januarja 1979 (UL L 29, 3.2.1979, str. 26),

- 380 L 0219: Direktiva Sveta 80/219/EGS z dne 22. januarja 1980 (UL L 47, 21.2.1980, str. 25),

- 380 L 1098: Direktiva Sveta 80/1098/EGS z dne 11. novembra 1980 (UL L 325, 1.12.1980, str. 11),

- 380 L 1274: Direktiva Sveta 80/1274/EGS z dne 22. decembra 1980 (UL L 375, 31.12.1980, str. 75),

- 381 L 0476: Direktiva Sveta 81/476/EGS z dne 24. junija 1981 (UL L 186, 8.7.1981, str. 20),

- 382 L 0061: Direktiva Sveta 82/61/EGS z dne 26. januarja 1982 (UL L 29, 6.2.1982, str. 13),

- 382 L 0893: Direktiva Sveta 82/893/EGS z dne 21. decembra 1982 (UL L 378, 31.12.1982, str. 57),

- 383 L 0642: Direktiva Sveta 83/642/EGS z dne 12. decembra 1983 (UL L 358, 22.12.1983, str. 41),

- 383 L 0646: Direktiva Sveta 83/646/EGS z dne 13. decembra 1983 (UL L 360, 23.12.1983, str. 44),

- 384 L 0336: Direktiva Sveta 84/336/EGS z dne 19. junija 1984 (UL L 177, 4.7.1984, str. 22),

- 384 L 0643: Direktiva Sveta 84/643/EGS z dne 11. decembra 1984 (UL L 339, 27.12.1984, str. 27),

- 384 L 0644: Direktiva Sveta 84/644/EGS z dne 11. decembra 1984 (UL L 339, 27.12.1984, str. 30),

- 385 L 0320: Direktiva Sveta 85/320/EGS z dne 12. junija 1985 (UL L 168, 28.6.1985, str. 36),

- 385 L 0586: Direktiva Sveta 85/586/EGS z dne 20. decembra 1985 (UL L 372, 31.12.1985, str. 44),

- 387 D 0231: Odločba Sveta 87/231/ES z dne 7. aprila 1987 (UL L 99, 11.4.1987, str. 18),

- 387 L 0489: Direktiva Sveta 87/489/EGS z dne 22. septembra 1987 (UL L 280, 3.10.1987, str. 28),

- 388 L 0406: Direktiva Sveta 88/406/EGS z dne 14. junija 1988 (UL L 194, 22.7.1988, str. 1),

- 389 L 0360: Direktiva Sveta 89/360/EGS z dne 30. maja 1989 (UL L 153, 6.6.1989, str. 29),

- 389 D 0469: Odločba Komisije 89/469/EGS z dne 28. julija 1989 (UL L 225, 3.8.1989, str. 51),

- 389 L 0662: Direktiva Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 (UL L 395, 30.12.1989, str. 13),

- 390 L 0422: Direktiva Sveta 90/422/EGS z dne 26. junija 1990 (UL L 224, 18.8.1990, str. 9),

- 390 L 0423: Direktiva Sveta 90/423/EGS z dne 26. junija 1990 (UL L 224, 18.8.1990, str. 13),

- 390 L 0425: Direktiva Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 (UL L 224, 18.8.1990, str. 29),

- 391 D 0013: Odločba Komisije 91/13/EGS z dne 17. decembra 1990 (UL L 8, 11.1.1991, str. 26),

- 391 D 0177: Odločba Komisije 91/177/EGS z dne 26. marca 1991 (UL L 86, 6.4.1991, str. 32),

- 391 L 0499: Direktiva Sveta 91/499/EGS z dne 26. julija 1991 (UL L 268, 24.9.1991, str. 107),

- 391 L 0687: Direktiva Sveta 91/687/EGS z dne 11. decembra 1991 (UL L 377, 31.12.1991, str. 16),

- 392 L 0065: Direktiva Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 (UL L 268, 14.9.1992, str. 54),

- 392 L 0102: Direktiva Sveta 92/102/EGS z dne 27. novembra 1992 (UL L 355, 5.12.1992, str. 32),

- 394 L 0042: Direktiva Sveta 94/42/ES z dne 27. julij 1994 (UL L 201, 4.8.1994, str. 26),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15),

- 395 L 0025: Direktiva Sveta 95/25/ES z dne 22. junija 1995 (UL L 243, 11.10.1995, str. 16).

Za namene Sporazuma veljajo določbe te direktive z naslednjimi prilagoditvami:

(a) v členu 2(o) se glede regij doda naslednje:

"Lihtenštajn : Lihtenštajn

Norveška : fylke";

(b) v členu 4a(3) se doda naslednji pododstavek:

"V prehodnem obdobju do 31. decembra 1998 je treba opraviti serološki test z negativnim rezultatom na vseh živih svinjah, vključno z divjimi svinjami, za pošiljanje na Norveško, iz regije, kakor je opredeljena v členu 2(o), v kateri je izbruhnila vezikularna bolezen prašičev. Ta test se zahteva za obdobje dvanajstih mesecev po zadnjem izbruhu v navedeni regiji.";

(c) v členu 4b se doda naslednji pododstavek:

"V prehodnem obdobju do 31. decembra 1998 je treba opraviti serološki test z negativnim rezultatom na vseh živih svinjah, vključno z divjimi svinjami, za pošiljanje na Norveško, iz regije, kakor je opredeljena v členu 2(o), v kateri je izbruhnila klasična prašičja kuga. Ta test se zahteva za obdobje dvanajstih mesecev po zadnjem izbruhu v navedeni regiji.";

(d) v členu 8a se doda naslednji pododstavek:

"V prehodnem obdobju do 31. decembra 1998 je treba opraviti serološki test z negativnim rezultatom na vseh živih svinjah, vključno z divjimi svinjami, za pošiljanje na Norveško, iz regije, kakor je opredeljena v členu 2(o), v kateri je izbruhnil prašičji respiratorni in reproduktivni sindrom. Ta test se zahteva za obdobje dvanajstih mesecev po zadnjem izbruhu v navedeni regiji.";

(e) določbe odstavka 1 člena 10a se uporabljajo za Norveško;

(f) za namene odstavka 2 člena 10a se odobri Norveški operativni program, ki se izvaja na podlagi uredb z dne 31. januarja 1995 (št. 107) za nadzor in kontrolo pojavljanja salmonele pri živih živalih, uredb z dne 10. aprila 1995 (št. 368) o nadzoru in ukrepih proti pojavljanju bakterije salmonele v svežem mesu in svežem perutninskem mesu in uredb z dne 9. maja 1996 (št. 489) o spremljanju in preprečevanju salmonele v jajcih, namenjenih prehrani ljudi;

(g) v Prilogi B(12) se dodata naslednja državna inštituta, odgovorna za uradno testiranje tuberkulina:

Lihtenštajn : Institut für Virusforschung und Immunprophylaxe (IVI), Mittelhäusern;

Norveška : Veterinærinstituttet, Oslo".

(h) v Prilogi C (9) se dodata naslednja uradna inštituta, odgovorna za uradno testiranje antigenov:

Lihtenštajn : Institut für Veterinär-Bakteriologie der vet.-med. Fakultät der Universität Bern;

Norveška : Veterinærinstituttet, Oslo".

(i) v Prilogi F vzorcu I v opombi 4, vzorcu II v opombi 5, vzorcu III v opombi 4, vzorcu IV v opombi 5 se doda naslednje glede imen veterinarskih služb:

Lihtenštajn : Kontrolltierarzt

Norveška : distriktsveterinær";

(j) v Prilogi G, poglavje II, (A) (2), se dodata naslednja uradna inštituta:

Lihtenštajn : Institut für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe, Mittelhäusern

Norveška : Veterinærinstituttet, Oslo".

Ovce/koze

2. 391 L 0068: Direktiva Sveta 91/68/EGS z dne 28. januarja 1991 o pogojih zdravstvenega varstva živali, ki urejajo trgovino z ovcami in kozami med državami članicami Evropske skupnosti (UL L 46, 19.2.1991, str. 19), kakor je bila spremenjena z:

- 394 D 0164: Odločba Komisije 94/164/ES z dne 18. februarja 1994 (UL L 74, 17.3.1994, str. 42),

- 394 D 0953: Odločba Komisije 94/953/ES z dne 20. decembra 1994 (UL L 371, 31.12.1994, str. 14),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15).

Za namene Sporazuma veljajo določbe te direktive z naslednjimi prilagoditvami:

(a) druga alinea člena 4(2) se nadomesti z:

"— ovce in koze, ki jih ni mogoče tržiti na lastnem ozemlju zaradi zdravstvenih razlogov in razlogov zdravstvenega varstva živali.";

(b) v členu 8a se doda naslednji pododstavek:

"Za ovce in koze za vzrejo in prirejo za Norveško se do analize, ki jo opravi Znanstveni veterinarski odbor programa, ki ga je predložila Norveška, pod pogojem, da Norveška sprejme potrebne odločitve za izvajanje tega programa, in najpozneje do 31. decembra 1998 Norveški dovoli zahtevati, da v izvorni čredi 5 let ni bilo garij.";

(c) Priloga C se nadomesti z:

"TESTI NA BRUCELOZO (B. MELITENSIS)

Gospodarstvo se kvalificira za status bruceloze prosto z opravljenimi preiskavami na brucelozo (B. melitensis) z metodo rose bengal ali s preiskavo reakcije vezave komplementa, opisano v točki 1 in 2, ali s katero koli drugo priznano metodo v skladu s postopkom, predpisanim v členu 15 te direktive. Preiskava reakcije vezave komplementa se uporablja za preiskave pri posameznih živalih.

1. Test rose bengal

Test rose bengal se lahko uporablja za naključno preverjanje posestev z ovcami in kozami, da bi določili status posestva kot uradno bruceloze prosto ali bruceloze prosto.

2. Reakcija vezave komplementa

(a) Reakcija vezave komplementa se mora uporabljati za vse preiskave pri posameznih živalih.

(b) Reakcija vezave komplementa se lahko uporablja za ovčja in kozja gospodarstva, da bi določili status gospodarstva kot uradno bruceloze prosto ali bruceloze prosto.

Če se pri izvajanju testa rose bengal pri več kakor 5 % živali na gospodarstvu pokaže pozitivna reakcija, se na vsaki živali na gospodarstvu izvede nadaljnja preiskava reakcije vezave komplementa.

Serum, ki vsebuje 20 ali več ICFT enot/ml je treba upoštevati kot pozitiven na reakcijo vezave komplementa.

Uporabljene antigene mora odobriti nacionalni laboratorij in morajo biti standardizirani glede na drugi mednarodni standard seruma anti-Brucella abortus.".

Konji

3. 390 L 0426: Direktiva Sveta 90/426/EGS z dne 26. junija 1990 o pogojih zdravstvenega stanja živali, ki ureja gibanje in uvoz konjev iz tretjih držav (UL L 224, 18.8.1990, str. 42), kakor je bila spremenjena z:

- 390 L 0425: Direktiva Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 (UL L 224, 18.8.1990, str. 29),

- 391 L 0496: Direktiva Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 (UL L 268, 24.9.1991, str. 56),

- 392 L 0036: Direktiva Sveta 92/36/EGS z dne 29. aprila 1992 (UL L 157, 10.6.1992, str. 28),

- 392 D 0130: Odločba Komisije 92/130/EGS z dne 13. februarja 1992 (UL L 47, 22.2.1992, str. 26),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15).

Za namene Sporazuma veljajo določbe te direktive z naslednjo prilagoditvijo:

v opombi (c) v Prilogi C se doda naslednje:

"Lihtenštajn : Kontrolltierarzt

Norveška : distriktsveterinær".

Perutnina/valilna jajca

4. 390 L 0539: Direktiva Sveta 90/539/EGS z dne 15. oktobra 1990 o pogojih zdravstvenega stanja živali, ki ureja trgovino s perutninskimi in valilnimi jajci znotraj Skupnosti in uvoz iz tretjih držav (UL L 303, 31.10.1990, str. 6), kakor je bila spremenjena z:

- 391 L 0494: Direktiva Sveta 91/494/EGS z dne 26. julija 1991 (UL L 268, 24.9.1991, str. 35),

- 391 L 0496: Direktiva Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 (UL L 268, 24.9.1991, str. 56),

- 392 D 0369: Odločba Komisije 92/369/EGS z dne 24. januarja 1992 (UL L 195, 14.7.1992, str. 25),

- 392 L 0065: Direktiva Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 (UL L 268, 14.9.1992, str. 54),

- 393 L 0120: Direktiva Sveta 93/120/ES z dne 22. december 1993 (UL L 340, 31.12.1993, str. 35),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15).

Za namene Sporazuma veljajo določbe te direktive z naslednjimi prilagoditvami:

(a) za namen člena 7(2) ustrezajo določbe o označevanju, ki jih vsebuje Uredba Komisije (EGS) št. 1868/77 [2]). Za uporabo teh določb v zvezi z državami EFTA se uporabljajo naslednje kratice:"NO za Norveško";

(b) določbe člena 9a se uporabljajo za Norveško;

(c) določbe člena 9b se uporabljajo za Norveško;

(d) določbe člena 10b se uporabljajo za Norveško;

(e) za namene odstavka 2 člena 10b se odobri Norveški operativni program, ki se izvaja na podlagi uredb z dne 31. januarja 1995 (št. 107) za nadzor in kontrolo pojavljanja salmonele pri živih živalih, uredb z dne 10. aprila 1995 (št. 368) o nadzoru in ukrepih proti pojavljanju bakterije salmonele v svežem mesu in svežem perutninskem mesu in uredb z dne 9. maja 1996 (št. 489) o spremljanju in preprečevanju salmonele v jajcih, namenjenih prehrani ljudi;

(f) v Prilogi I(1) se dodata naslednja nacionalna referenčna laboratorija za bolezni perutnine:

"Lihtenštajn : Institut für Virusforschung und Immunprophylaxe (IVI), Mittelhäusern a Veterinär-Bakteriologie, Zürich

Norveška : Veterinærinstituttet, Oslo";

(g) v poglavju I(2) Priloge II se ne uporablja sklicevanje na Uredbo (EGS) št. 2782/75.

Akvakultura

5. 391 L 0067: Direktiva Sveta 91/67/EGS z dne 28. januarja 1991 o pogojih zdravstvenega stanja živali, ki ureja dajanje ribogojskih živali in izdelkov na trg (UL L 46, 19.2.1991, str. 1), kakor je bila spremenjena z:

- 393 L 0054: Direktiva Sveta 93/54/EGS z dne 24. junija 1993 (UL L 175, 19.7.1993, str. 34),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15),

- 395 L 0022: Direktiva Sveta 95/22/ES z dne 22. junija 1995 (UL L 243, 11.10.1995, str. 1).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

Za namene Sporazuma se določbe te direktive uporabljajo z naslednjo prilagoditvijo:

vključijo se naslednji členi:

"Člen 28c

Pošiljke živih rib in rakov ter iker in jajčec na Norveško in iz Norveške, namenjenih za gojenje ali obnovo zaroda vrst, razen tistih, ki so navedene spodaj, ni dovoljen v prehodnem obdobju do 31. decembra 1998. Na zahtevo ene od pogodbenic se lahko prehodno obdobje letno podaljšuje. Vendar pa se prehodno obdobje ne podaljša po 31. decembru 2002.

Brancin : samo ikre

Zobatec : samo ikre

Morski list : samo mladice

Romb : mladice in ikre

Evropska jegulja - mladice

- tržna velikost

Jastog : živ za prehrano

Člen 28d

Pošiljke živih rib, rakov in mehkužcev ter iker in jajčec na Islandijo in z Islandije niso dovoljene, razen spodaj navedenih vrst:

Atlantski losos : ikre in jajčeca

Amerikanka : ikre in jajčeca

Jezerska zlatovčica : ikre in jajčeca

Brancin : samo ikre

Morski list : samo mladice

Jastog : živ za prehrano.

Ta člen se lahko ponovno pregleda pred 1. julijem 1998.".

Goveji zarodki

6. 389 L 0556: Direktiva Sveta 89/556/EGS z dne 25. septembra 1989 o pogojih zdravstvenega stanja živali, ki ureja trgovino znotraj Skupnosti in uvoz zarodkov domačega goveda iz tretjih držav (UL L 302, 19.10.1989, str. 1), kakor je bila spremenjena z:

- 390 L 0425: Direktiva Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 (UL L 224, 18.8.1990, str. 29),

- 393 L 0052: Direktiva Sveta 93/52/EGS z dne 24. junija 1993 (UL L 175, 19.7.1993, str. 21),

- 394 D 0113: Odločba Komisije 94/113/ES z dne 8. februarja 1994 (UL L 53, 24.2.1994, str. 23).

Bikovo seme

7. 388 L 0407: Direktiva Sveta 88/407/EGS z dne 14. junija 1988 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali, ki veljajo za promet med državami članicami Evropske skupnosti in za uvoz globoko zamrznjenega semena domačih živali iz vrst govedi (UL L 194, 22.7.1988, str. 10), kakor je bila spremenjena z:

- 390 L 0120: Direktiva Sveta 90/120/EGS z dne 5. marca 1990 (UL L 71, 17.3.1990, str. 37),

- 390 L 0425: Direktiva Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 (UL L 224, 18.8.1990, str. 29),

- 393 L 0060: Direktiva Sveta 93/60/EGS z dne 30. junija 1993 (UL L 186, 28.7.1993, str. 28),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15).

Merjaščevo seme

8. 390 L 0429: Direktiva Sveta 90/429/EGS z dne 26. junija 1990 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali, ki veljajo za promet in uvoz semena domačih prašičev v Skupnosti (UL L 224, 18.8.1990, str. 62), kakor je bila spremenjena z:

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15).

Druge živali

9. 392 L 0065: Direktiva Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS (UL L 268, 14.9.1992, str. 54), kakor je bila spremenjena z:

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15),

- 395 D 0176: Odločba Komisije 95/176/ES z dne 6. aprila 1995 (UL L 117, 24.5.1995, str. 23).

Za namene Sporazuma veljajo določbe te direktive z naslednjimi prilagoditvami:

(a) v členu 10a se doda naslednji pododstavek:

"Norveška lahko uporablja enake določbe, kakor se uporabljajo za države članice v enakih okoliščinah.";

(b) v členu 13(2) se doda naslednja točka:

"(f) Norveška ima obdobje do 31. decembra 1998 za začetek izvajanja ukrepov glede organov, inštitutov in centrov.".

4.2 Uporabniška besedila

1. 390 D 0208: Odločba Komisije 90/208/EGS z dne 18. aprila 1990 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi s pljučno kugo govedi v Španiji (UL L 108, 28.4.1990, str. 102).

2. 391 D 0552: Odločba Komisije 91/552/EGS z dne 27. septembra 1991 o statusu Danske glede atipične kokošje kuge (UL L 298, 29.10.1991, str. 21).

3. 392 D 0339: Odločba Komisije 92/339/EGS z dne 2. junija 1992 o statusu Irske glede atipične kokošje kuge (UL L 188, 8.7.1992, str. 33).

4. 392 D 0340: Odločba Komisije 92/340/EGS z dne 2. junija 1988 o testiranju perutnine na atipično kokošjo kugo pred gibanjem pri uporabi člena 12 Direktive Sveta 90/539/EGS (UL L 188, 8.7.1992, str. 34).

5. 392 D 0381: Odločba Komisije 92/381/EGS z dne 3. julija 1992 o statusu regije Združenega kraljestva glede atipične kokošje kuge (UL L 198, 17.7.1992, str. 56).

6. 392 D 0532: Odločba Komisije 92/532/EGS z dne 19. novembra 1992 o določitvi načrtov vzorčenja in diagnostičnih metod za odkrivanje in potrjevanje nekaterih bolezni rib (UL L 337, 21.11.1992, str. 18), kakor je bila spremenjena z:

- 396 D 0240: Odločba Komisije 96/240/ES z dne 5. februarja 1996 (UL L 79, 29.3.1996, str. 19).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

7. 392 D 0538: Odločba Komisije 92/538/ES z dne 9. novembra 1992 o statusu Velike Britanije in Severne Irske glede nalezljive hematopoetske nekroze in virusne hemoragične septikemije (UL L 347, 28.11.1992, str. 67), kakor je bila spremenjena z:

- 394 D 0817: Odločba Komisije 94/817/ES z dne 15. decembra 1994 (UL L 337, 24.12.1994, str. 88).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

8. 393 D 0022: Odločba Komisije 93/22/EGS z dne 11. decembra 1992 o določitvi vzorca dokumentov o premiku iz člena 14 Direktive Sveta 91/67/EGS (UL L 16, 25.1.1993, str. 8).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

9. 393 D 0024: Odločba Komisije 93/24/EGS z dne 11. decembra 1992 o dodatnih jamstvih glede Aujeszkyjeve bolezni za prašiče, namenjene v države članice ali regije, proste navedene bolezni (UL L 16, 25.1.1993, str. 18), kakor je bila spremenjena z:

- 393 D 0341: Odločba Komisije 93/341/EGS z dne 13. maja 1993 (UL L 136, 5.6.1993, str. 47),

- 393 D 0664: Odločba Komisije 93/664/ES z dne 6. decembra 1993 (UL L 303, 10.12.1993, str. 27),

- 394 D 0163: Odločba Komisije 94/163/ES z dne 11. marca 1994 (UL L 72, 16.3.1994, str. 20),

- 394 D 0961: Odločba Komisije 94/961/ES z dne 28. decembra 1994 (UL L 371, 31.12.1994, str. 26),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15),

- 395 D 0051: Odločba Komisije 95/51/ES z dne 24. februarja 1995 (UL L 53, 9.3.1995, str. 33),

- 396 D 0190: Odločba Komisije 96/190/ES z dne 22. februarja 1996 (UL L 60, 9.3.1996, str. 29).

10. 393 D 0039: Odločba Komisije 93/39/ES z dne 18. decembra 1992 o statusu Guernseya glede nalezljive hematopoetske nekroze in virusne hemoragične septikemije (UL L 16, 25.1.1993, str. 46).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

11. 393 D 0040: Odločba Komisije 93/40/ES z dne 18. decembra 1992 o statusu otoka Man glede nalezljive hematopoetske nekroze in virusne hemoragične septikemije (UL L 16, 25.1.1993, str. 47).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

12. 393 D 0042: Odločba Komisije 93/42/EGS z dne 21. decembra 1992 o dodatnih jamstvih glede govejega rinotraheitisa za govedo, namenjeno na Dansko (UL L 16, 25.1.1993, str. 50), kakor je bila spremenjena z:

- 394 D 0962: Odločba Komisije 94/962/ES z dne 28. decembra 1994 (UL L 371, 31.12.1994, str. 27).

13. 393 D 0044: Odločba Komisije 93/44/EGS z dne 21. decembra 1992 o odobritvi programov v zvezi s spomladansko viremijo pri krapih, ki jih je predložilo Združeno kraljestvo, in določitvi dodatnih garancij za nekatere vrste rib za pošiljke, namenjene v Veliko Britanijo, Severno Irsko, otok Man in Guernsey (UL L 16, 25.1.1993, str. 53), kakor je bila spremenjena z:

- 394 D 0865: Odločba Komisije 94/865/ES z dne 20. decembra 1994 (UL L 352, 31.12.1994, str. 75).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

14. 393 D 0052: Odločba Komisije 93/52/EGS z dne 21. decembra 1992 o ugotovitvi skladnosti nekaterih držav članic ali regij z zahtevami glede bruceloze (B. melitensis) in o priznanju statusa države članice ali regije, uradno proste te bolezni (UL L 13, 21.1.1993, str. 14), kakor je bila spremenjena z:

- 394 D 0877: Odločba Komisije 94/877/ES z dne 21. decembra 1994 (UL L 352, 31.12.1994, str. 102),

- 394 D 0965: Odločba Komisije 94/965/ES z dne 28. decembra 1994 (UL L 371, 31.12.1994, str. 31),

- 394 D 0972: Odločba Komisije 94/972/ES z dne 28. decembra 1994 (UL L 371, 31.12.1994, str. 48),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15).

15. 393 D 0055: Odločba Komisije 93/55/EGS z dne 21. decembra 1992 o spremembi garancij za vnos mehkužcev na območja, za katere je bil odobren program za Bonamia ostreae in Marteiliarefringens (UL L 14, 22.1.1993, str. 24), kakor je bila spremenjena z:

- 393 D 0169: Odločba Komisije 93/169/EGS z dne 19. februarja 1993 (UL L 71, 24.3.1993, str. 16).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

16. 393 D 0073: Odločba Komisije 93/73/ES z dne 21. decembra 1992 o statusu Irske glede nalezljive hematopoetske nekroze in virusne hemoragične septikemije (UL L 27, 4.2.1993, str. 34).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

17. 393 D 0074: Odločba Komisije 93/74/ES z dne 21. decembra 1992 o statusu Danske glede nalezljive hematopoetske nekroze in virusne hemoragične septikemije (UL L 27, 4.2.1993, str. 35), kakor je bila spremenjena z:

- 394 D 0450: Odločba Komisije 94/450/ES z dne 24. junija 1994 (UL L 187, 22.7.1994, str. 8),

- 396 D 0218: Odločba Komisije 96/218/ES z dne 8. marca 1996 (UL L 72, 21.3.1996, str. 39).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

18. 393 D 0152: Odločba Komisije 93/152/EGS z dne 8. februarja 1993 o merilih za cepiva, ki se uporabljajo proti atipični kokošji kugi v okviru programov rednega cepljenja (UL L 59, 12.3.1993, str. 35).

19. 393 D 0244: Odločba Komisije 93/244/EGS z dne 2. aprila 1993 o dodatnih jamstvih glede Aujeszkyjeve bolezni za prašiče, namenjene v nekatere dele ozemlja Skupnosti (UL L 111, 5.5.1993, str. 21), kakor je bila spremenjena z:

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15),

- 395 D 0072: Odločba Komisije 95/72/ES z dne 9. marca 1994 (UL L 59, 17.3.1995, str. 34),

- 395 D 0211: Odločba Komisije 95/211/ES z dne 7. junija 1995 (UL L 132, 16.6.1995, str. 21),

- 396 D 0190: Odločba Komisije 96/190/ES z dne 22. februarja 1996 (UL L 60, 9.3.1996, str. 29).

20. 394 D 0273: Odločba Komisije 94/273/ES z dne 18. aprila 1994 o veterinarskih spričevalih za dajanje na trg psov in mačk v Združenem kraljestvu in na Irskem, če te živali ne izhajajo iz navedenih držav (UL L 117, 7.5.1994, str. 37).

21. 394 D 0274: Odločba Komisije 94/274/ES z dne 18. aprila 1994 o sistemu za ugotavljanje istovetnosti psov in mačk, danih na trg v Združenem kraljestvu in na Irskem, če te živali ne izhajajo iz navedenih držav (UL L 117, 7.5.1994, str. 40).

22. 394 D 0275: Odločba Komisije 94/275/ES z dne 18. aprila 1994 o priznanju cepiva proti steklini (UL L 117, 7.5.1994, str. 41).

23. 394 D 0306: Odločba Komisije 94/306/EGS z dne 16. maja 1994 o določitvi načrtov vzorčenja in diagnostičnih metod za odkrivanje in potrjevanje nekaterih bolezni mehkužcev (UL L 133, 28.5.1994, str. 51).

24. 394 D 0327: Odločba Komisije 94/327/ES z dne 19. maja 1994 o merilih za redne letne preiskave plemenskih jat perutnine na atipično kokošjo kugo pri uporabi člena 12(2) Direktive Sveta 90/539/EGS (UL L 146, 11.6.1994, str. 17).

25. 394 D 0963: Odločba Komisije 94/963/EGS z dne 28. decembra 1994 o določitvi statusa Finske kot države, v kateri se ne izvaja cepljenje proti atipični kokošji kugi (UL L 371, 31.12.1994, str. 29).

26. 395 D 0098: Odločba Komisije 95/98/EGS z dne 13. marca 1995 o določitvi statusa Švedske kot države, v kateri se ne izvaja cepljenje proti atipični kokošji kugi (UL L 75, 4.4.1995, str. 28).

27. 395 D 0109: Odločba Komisije 95/109/EGS z dne 29. marca 1995 o dodatnih jamstvih glede govejega rinotraheitisa za govedo, namenjene v nekatere dele ozemlja Skupnosti (UL L 79, 7.4.1995, str. 32).

28. 395 D 0117: Odločba Komisije 95/117/ES z dne 30. marca 1995 o merilih za redne letne preiskave perutnine za zakol, po poreklu z območja, ki se nadzoruje za atipično kokošjo kugo, pri uporabi člena 5(3) Direktive Sveta 91/494/EGS (UL L 80, 8.4.1995, str. 50).

29. 395 D 0124: Odločba Komisije 95/124/ES z dne 3. aprila 1995 o določitvi seznama odobrenih ribogojnic v Nemčiji (UL L 84, 14.4.1995, str. 6), kakor je bila spremenjena z:

- 396 D 0265: Odločba Komisije 96/265/ES z dne 1. aprila 1996 (UL L 91, 12.4.1996, str. 72).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

30. 395 D 0125: Odločba Komisije 95/125/ES z dne 4. aprila 1995 o statusu Francije glede nalezljive hematopoetske nekroze in virusne hemoragične septikemije (UL L 84, 14.4.1995, str. 8), kakor je bila spremenjena z.

- 395 D 0481: Odločba Komisije 95/481/ES z dne 8. decembra 1995 (UL L 275, 18.11.1995, str. 26).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

31. 395 D 0160: Odločba Komisije 95/160/ES z dne 21. aprila 1995 o določitvi dodatnih jamstev v zvezi s salmonelo pri pošiljkah perutnine matičnih jat in enodnevnih piščancev za vnos v matične jate perutnine ali proizvodne jate perutnine na Finsko in Švedsko (UL L 105, 9.5.1995, str. 40).

Določbe te odločbe veljajo za namene Sporazuma z naslednjo prilagoditvijo:

določbe te odločbe se uporabljajo za vnos na Norveško.

32. 395 D 0161: Odločba Komisije 95/161/ES z dne 21. aprila 1995 o določitvi dodatnih jamstev v zvezi s salmonelo pri pošiljkah kokoši nesnic na Finsko in Švedsko(UL L 105, 9.5.1995, str. 44).

Določbe te odločbe veljajo za namene Sporazuma z naslednjo prilagoditvijo:

Določbe te odločbe se uporabljajo za vnos na Norveško.

33. 395 D 0294: Odločba Komisije 95/294/ES z dne 24. julija 1995 o določitvi vzorca veterinarskega spričevala za trgovanje z jajčnimi celicami in zarodki kopitarjev (UL L 182, 2.8.1995, str. 27).

34. 395 D 0307: Odločba Komisije 95/307/ES z dne 24. julija 1995 o določitvi vzorca veterinarskega spričevala za trgovanje s semenom kopitarjev (UL L 185, 4.8.1995, str. 58).

35. 395 D 0329: Odločba Komisije 95/329/ES z dne 25. julija 1995 o opredelitvi kategorij samcev kopitarjev, za katere se uporablja zahteva v zvezi z virusnim arteritisom iz člena 15(b)(ii) Direktive Sveta 90/426/EGS (UL L 191, 12.8.1995, str. 36).

36. 395 D 0388: Odločba Komisije 95/388/ES z dne 19. septembra 1995 o določitvi vzorca spričevala za trgovanje s semeni, jajčnimi celicami in zarodki ovc in koz znotraj Skupnosti (UL L 234, 3.10.1995, str. 30).

37. 395 D 0410: Odločba Sveta 95/410/ES z dne 22. junija 1995 o določitvi pravil za mikrobiološko preizkušanje z vzorčenjem v matični ustanovi perutnine za zakol, namenjene na Finsko in Švedsko (UL L 243, 11.10.1995, str. 25).

Določbe te odločbe veljajo za namene Sporazuma z naslednjo prilagoditvijo:

določbe te odločbe se uporabljajo za vnos na Norveško.

38. 395 D 0470: Odločba Komisije 95/470/ES z dne 25. oktobra 1995 o določitvi seznama odobrenih ribogojnic v Belgiji (UL L 269, 11.11.1995, str. 28).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

39. 395 D 0473: Odločba Komisije 95/473/ES z dne 27. oktobra 1995 o določitvi seznama odobrenih ribogojnic v Franciji (UL L 269, 11.11.1995, str. 31).

- 396 D 0289: Odločba Komisije 96/289/ES z dne 16. aprila 1996 (UL L 109, 3.5.1996, str. 23).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

40. 395 D 0483: Odločba Komisije 95/483/ES z dne 9. novembra 1995 o določitvi vzorca spričevala za trgovanje z jajčnimi celicami in zarodki ovc prašičev znotraj Skupnosti (UL L 275, 18.11.1995, str. 30).

41. 396 D 0093: Odločba Komisije 96/93/EGS z dne 12. januarja 1996 o dovolitvi Švedski, da ohrani nacionalne ukrepe v zvezi s puranjim inotraheitisom pri uporabi člena 14(4) Direktive Sveta 90/539/EGS (UL L 21, 27.1.1996, str. 72).

42. 396 D 0094: Odločba Komisije 96/94/EGS z dne 12. januarja 1996 o dovolitvi Švedski, da ohrani nacionalne ukrepe v zvezi z nalezljivo nekrozo trebušne slinavke in bakterijsko boleznijo ledvic pri uporabi člena 12(4) Direktive Sveta 91/67/EGS (UL L 21, 27.1.1996, str. 73).

43. 396 D 0095: Odločba Komisije 96/95/EGS z dne 12. januarja 1996 o dovolitvi Švedski, da ohrani nacionalne ukrepe v zvezi z virusnim vnetjem želodca in črevesja pri uporabi člena 10(4) Direktive Sveta 64/432/EGS (UL L 21, 27.1.1996, str. 74).

44. 396 D 0233: Odločba Komisije 96/233/ES z dne 14. marca 1996 o določitvi seznama odobrenih ribogojnic na Danskem (UL L 77, 27.3.1996, str. 33).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

AKTI, KI JIH DRŽAVE EFTE IN NADZORNI ORGAN EFTA USTREZNO UPOŠTEVAJO

1. 379 D 0837: Odločba Komisije 79/837/EGS z dne 25. septembra 1979 o določitvi metod nadzora za vzdrževanje uradnega statusa bruceloze prost za goveje črede na Danskem (UL L 257, 12.10.1979, str. 46).

2. 380 D 0775: Odločba Komisije 80/775/EGS z dne 25. julija 1980 o določitvi metod nadzora za vzdrževanje uradnega statusa bruceloze prost za goveje črede v nekaterih območjih Zvezne republike Nemčije (UL L 224, 27.8.1980 str. 14), kakor je bila spremenjena z:

- 389 D 0031: Odločba Komisije 89/31/EGS z dne 21. decembra 1988 (UL L 15, 19.1.1989, str. 20),

- 390 D 0029: Odločba Komisije 90/29/EGS z dne 10. januarja 1990 (UL L 16, 20.1.1990, str. 34),

- 392 D 0103: Odločba Komisije 92/103/EGS z dne 21. januarja 1992 (UL L 39, 15.2.1992, str. 48).

3. 380 D 0984: Odločba Komisije 80/984/EGS z dne 2. oktobra 1980 o določitvi metod nadzora za vzdrževanje uradnega statusa bruceloze prost za goveje črede na Danskem (UL L 281, 25.10.1980, str. 31).

4. 388 D 0267: Odločba Komisije 88/267/EGS z dne 13. aprila 1988 o določitvi časovnega presledka med serološkimi pregledi v zvezi z brucelozo na nekaterih območjih Združenega kraljestva (UL L 107, 28.4.1988, str. 51).

5. 392 D 0139: Odločba Komisije 92/139/EGS z dne 12. februarja 1992 o odobritvi načrta, ki ga je predložila Danska, za potrditev podjetij za potrebe trgovine s perutnino in valilnimi jajci znotraj Skupnosti (UL L 58, 3.3.1992, str. 27).

6. 392 D 0140: Odločba Komisije 92/140/EGS z dne 12. februarja 1992 o odobritvi načrta, ki ga je predložila Irska, za potrditev podjetij za potrebe trgovine s perutnino in valilnimi jajci znotraj Skupnosti (UL L 58, 3.3.1992, str. 28).

7. 392 D 0141: Odločba Komisije 92/141/EGS z dne 17. februarja 1992 o odobritvi načrta, ki ga je predložila Francija, za potrditev podjetij za potrebe trgovine s perutnino in valilnimi jajci znotraj Skupnosti (UL L 58, 3.3.1992, str. 29).

8. 392 D 0281: Odločba Komisije 92/281/EGS z dne 8. maja 1992 o odobritvi načrta, ki ga je predložilo Združeno kraljestvo, za potrditev podjetij za potrebe trgovine s perutnino in valilnimi jajci znotraj Skupnosti (UL L 150, 2.6.1992, str. 23).

9. 392 D 0282: Odločba Komisije 92/282/EGS z dne 8. maja 1992 o odobritvi načrta, ki ga je predložila Portugalska, za potrditev podjetij za potrebe trgovine s perutnino in valilnimi jajci znotraj Skupnosti (UL L 150, 2.6.1992, str. 24).

10. 392 D 0283: Odločba Komisije 92/283/EGS z dne 8. maja 1992 o odobritvi načrta, ki ga je predložila Nizozemska, za potrditev podjetij za potrebe trgovine s perutnino in valilnimi jajci znotraj Skupnosti (UL L 150, 2.6.1992, str. 25).

11. 392 D 0342: Odločba Komisije 92/342/EGS z dne 5. junija 1992 o odobritvi načrta, ki ga je predložila Nemčija, za potrditev podjetij za potrebe trgovine s perutnino in valilnimi jajci znotraj Skupnosti (UL L 188, 8.7.1992, str. 39).

12. 392 D 0344: Odločba Komisije 92/344/EGS z dne 9. junija 1992 o odobritvi načrta, ki ga je predložila Grčija, za potrditev podjetij za potrebe trgovine s perutnino in valilnimi jajci znotraj Skupnosti (UL L 188, 8.7.1992, str. 41).

13. 392 D 0345: Odločba Komisije 92/345/EGS z dne 9. junija 1992 o odobritvi načrta, ki ga je predložila Španija, za potrditev podjetij za potrebe trgovine s perutnino in valilnimi jajci znotraj Skupnosti (UL L 188, 8.7.1992, str. 42).

14. 392 D 0379: Odločba Komisije 92/379/EGS z dne 2. julija 1992 o odobritvi načrta, ki ga je predložila Belgija, za potrditev podjetij za potrebe trgovine s perutnino in valilnimi jajci znotraj Skupnosti (UL L 198, 17.7.1992, str. 53).

15. 392 D 0480: Odločba Komisije 92/480/EGS z dne 8. maja 1992 o odobritvi načrta, ki ga je predložila Italija, za potrditev podjetij za potrebe trgovine s perutnino in valilnimi jajci znotraj Skupnosti (UL L 284, 29.9.1992, str. 27).

16. 392 D 0528: Odločba Komisije 92/528/EGS z dne 9. novembra 1992 o odobritvi programov v zvezi z bonamiozo in marteliozo, ki jih je predložilo Združeno kraljestvo (UL L 332, 18.11.1992, str. 25).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

17. 393 D 0056: Odločba Komisije 93/56/EGS z dne 21. decembra 1992 o odobritvi programov v zvezi z bonamiozo in marteliozo, ki jih je predložila Irska (UL L 14, 22.1.1993, str. 25).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

18. 393 D 0057: Odločba Komisije 93/57/EGS z dne 21. decembra 1992 o odobritvi programov v zvezi z bonamiozo in marteliozo, ki jih je predložilo Združeno kraljestvo za Jersey (UL L 14, 22.1.1993, str. 26).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

19. 393 D 0058: Odločba Komisije 93/58/EGS z dne 21. decembra 1992 o odobritvi programov v zvezi z bonamiozo in marteliozo, ki jih je predložilo Združeno kraljestvo za Guernsey (UL L 14, 22.1.1993, str. 27).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

20. 393 D 0059: Odločba Komisije 93/59/EGS z dne 21. decembra 1992 o odobritvi programov v zvezi z bonamiozo in marteliozo, ki jih je predložilo Združeno kraljestvo za otok Man (UL L 14, 22.1.1993, str. 28).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

21. 394 D 0722: Odločba Komisije 94/722/EGS z dne 25. oktobra 1994 o odobritvi programov v zvezi z bonamiozo in marteliozo, ki jih je predložila Francija (UL L 288, 9.11.1994, str. 47).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

22. 394 D 0862: Odločba Komisije 94/862/ES z dne 20. decembra 1994 o odobritvi programa v zvezi z nalezljivo hematopoetsko nekrozo in virusno hemoragično septikemijo, ki ga je predložila Španija za regijo Asturias (UL L 352, 31.12.1994, str. 72).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

23. 394 D 0863: Odločba Komisije 94/863/ES z dne 20. decembra 1994 o odobritvi programa v zvezi z nalezljivo hematopoetsko nekrozo in virusno hemoragično septikemijo na nekaterih geografskih območjih, ki ga je predložila Francija (UL L 352, 31.12.1994, str. 73).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

24. 394 D 0959: Odločba Komisije 94/959/EGS z dne 28. decembra 1994 o določitvi metod nadzora za vzdrževanje uradnega statusa tuberkuloze prost za goveje črede na Finskem (UL L 371, 31.12.1994, str. 23).

25. 394 D 0960: Odločba Komisije 94/960/EGS z dne 28. decembra 1994 o določitvi metod nadzora za vzdrževanje uradnega statusa bruceloze prost za goveje črede na Finskem (UL L 371, 31.12.1994, str. 25).

26. 394 D 0964: Odločba Komisije 94/964/EGS z dne 28. decembra 1994 o odobritvi načrta, ki ga je predložila Finska, za potrditev podjetij za potrebe trgovine s perutnino in valilnimi jajci znotraj Skupnosti (UL L 371, 31.12.1994, str. 30).

27. 394 D 0968: Odločba Komisije 94/968/ES z dne 28. decembra 1994 o odobritvi operativnega programa za preprečevanje in zatiranje salmonele pri nekaterih živih živalih in živalskih proizvodih, ki ga je predložila Finska (UL L 371, 31.12.1994, str. 36)

28. 395 D 0050: Odločba Komisije 95/50/ES z dne 23. februarja 1995 o odobritvi operativnega programa za preprečevanje in zatiranje salmonele pri nekaterih živih živalih in živalskih proizvodih, ki ga je predložila Švedska (UL L 53, 9.3.1995, str. 31)

29. 395 D 0059: Odločba Komisije 95/59/EGS z dne 25. oktobra 1994 o odobritvi programa za izkoreninjenje Aujeszkyjeve bolezni v Avstriji (UL L 55, 11.3.1995, str. 42).

30. 395 D 0062: Odločba Komisije 95/62/EGS z dne 6. marca 1995 o odobritvi programa za izkoreninjenje govejega rinotraheitisa v Avstriji (UL L 55, 11.3.1995, str. 45).

31. 395 D 0063: Odločba Komisije 95/63/EGS z dne 6. marca 1995 o določitvi metod nadzora za vzdrževanje uradnega statusa tuberkuloze prost za goveje črede na Švedskem (UL L 56, 14.3.1995, str. 15).

32. 395 D 0070: Odločba Komisije 95/70/EGS z dne 8. marca 1995 o odobritvi programa za izkoreninjenje Aujeszkyjeve bolezni na Švedskem (UL L 59, 17.3.1995, str. 32).

33. 395 D 0071: Odločba Komisije 95/71/EGS z dne 9. marca 1995 o odobritvi programa za izkoreninjenje govejega rinotraheitisa na Švedskem (UL L 59, 17.3.1995, str. 33).

34. 395 D 0074: Odločba Komisije 95/74/EGS z dne 10. marca 1995 o določitvi metod nadzora za vzdrževanje uradnega statusa bruceloze prost za goveje črede na Švedskem (UL L 60, 18.3.1995, str. 15).

35. 395 D 0138: Odločba Komisije 95/138/EGS z dne 30. marca 1995 o določitvi metod nadzora za vzdrževanje uradnega statusa tuberkuloze prost za goveje črede na Nizozemskem (UL L 91, 22.4.1995, str. 53).

36. 395 D 0141: Odločba Komisije 95/141/EGS z dne 10. aprila 1995 o odobritvi načrta, ki ga je predložila Švedska, za potrditev podjetij za potrebe trgovine s perutnino in valilnimi jajci znotraj Skupnosti (UL L 92, 25.4.1995, str. 25).

37. 395 D 0210: Odločba Komisije 95/210/EGS z dne 7. junija 1995 o odobritvi programa za izkoreninjenje Aujeszkyjeve bolezni na nekaterih delih Nemčije (UL L 132, 16.6.1995, str. 19).

38. 395 D 0479: Odločba Komisije 95/479/ES z dne 7. novembra 1995 o odobritvi programa v zvezi z nalezljivo hematopoetsko nekrozo in virusno hemoragično septikemijo, ki ga je predložila Finska (UL L 275, 18.11.1995, str. 23).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

39. 396 D 0221: Odločba Komisije 96/221/ES z dne 8. marca 1996 o odobritvi programa v zvezi z virusno hemoragično septikemijo na nekaterih geografskih območjih, ki ga je predložila Danska (UL L 74, 22.3.1996, str. 42).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

40. 396 D 0283: Odločba Komisije 96/283/EGS z dne 11. aprila 1996 o odobritvi programa za izkoreninjenje Aujeszkyjeve bolezni v Luksemburgu (UL L 107, 30.4.1996, str. 16).

5. Zdravje živali: izmenjava in dajanje živalskih proizvodov v promet

AKTI, NA KATERE SE SKLICUJE PRILOGA

5.1 Osnovna besedila

Sveže meso

1. 372 L 0461: Direktiva Sveta 72/461/EGS z dne 12. decembra 1972 o zdravstvenih problemih, ki vplivajo na trgovino s svežim mesom med državami članicami Skupnosti (UL L 302, 31.12.1972, str. 24), kakor je bila spremenjena z:

- 377 L 0098: Direktiva Sveta 77/98/EGS z dne 21. decembra 1976 (UL L 26, 31.1.1977, str. 81),

- 380 L 0213: Direktiva Sveta 80/213/EGS z dne 22. januarja 1980 (UL L 47, 21.2.1980, str. 1),

- 380 L 1099: Direktiva Sveta 80/1099/EGS z dne 14. novembra 1980 (UL L 325, 1.12.1980, str. 11),

- 381 L 0476: Direktiva Sveta 81/476/EGS z dne 24. junija 1981 (UL L 186, 8.7.1981, str. 20),

- 382 L 0893: Direktiva Sveta 82/893/EGS z dne 21. decembra 1982 (UL L 378, 31.12.1982, str. 57),

- 383 L 0646: Direktiva Sveta 83/646/EGS z dne 13. decembra 1983 (UL L 360, 23.12.1983, str. 44),

- 384 L 0336: Direktiva Sveta 84/336/EGS z dne 19. junija 1984 (UL L 177, 4.7.1984, str. 22),

- 384 L 0643: Direktiva Sveta 84/643/EGS z dne 11. decembra 1984 (UL L 339, 27.12.1984, str. 27),

- 385 L 0322: Direktiva Sveta 85/322/EGS z dne 12. junija 1985 (UL L 168, 28.6.1985, str. 41),

- 387 L 0064: Direktiva Sveta 87/64/EGS z dne 30. decembra 1986 (UL L 34, 5.2.1987, str. 52),

- 387 D 0231: Odločba Sveta 87/231/ES z dne 7. aprila 1987 (UL L 99, 11.4.1987, str. 18),

- 387 L 0489: Direktiva Sveta 87/489/EGS z dne 22. septembra 1987 (UL L 280, 3.10.1987, str. 28),

- 389 L 0662: Direktiva Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 (UL L 395, 30.12.1989, str. 13),

- 391 L 0266: Direktiva Sveta 91/266/EGS z dne 21. maja 1991 (UL L 134, 29.5.1991, str. 45),

- 391 L 0687: Direktiva Sveta 91/687/EGS z dne 11. decembra 1991 (UL L 377, 31.12.1991, str. 16),

- 392 L 0118: Direktiva Sveta 92/118/EGS z dne 17. decembra 1992 (UL L 62, 15.3.1993, str. 49),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15).

Za namene Sporazuma veljajo določbe te direktive z naslednjimi prilagoditvami:

(a) v členu 5(1) se sklicevanje na "poglavje IX Priloge I" nadomesti s "poglavje XI Priloge I";

(b) V tretji alinei odstavka (2) v Prilogi se doda naslednje:"EFTA".

Perutninsko meso

2. 391 L 0494: Direktiva Sveta 91/494/EGS z dne 26. junija 1991 o pogojih zdravstvenega stanja živali, ki ureja promet s svežim perutninskim mesom znotraj Skupnosti in uvoz iz tretjih držav (UL L 268, 24.9.1991, str. 35), kakor je bila spremenjena z:

- 392 L 0116: Direktiva Sveta 92/116/EGS z dne 17. decembra 1992 (UL L 62, 15.3.1993, str. 1),

- 393 L 0121: Direktiva Sveta 93/121/ES z dne 22. decembra 1993 (UL L 340, 31.12.1993, str. 39).

Mesni izdelki

3. 380 L 0215: Direktiva Sveta 80/215/EGS z dne 22. januarja 1980 o zdravstvenih problemih živali, ki vplivajo na trgovino z mesnimi izdelki znotraj Skupnosti (UL L 47, 21.2.1980, str. 4), kakor je bila spremenjena z:

- 380 L 1100: Direktiva Sveta 80/1100/EGS z dne 16. novembra 1980 (UL L 325, 1.12.1980, str. 11),

- 381 L 0476: Direktiva Sveta 81/476/EGS z dne 24. junija 1981 (UL L 186, 8.7.1981, str. 20),

- 385 L 0321: Direktiva Sveta 85/321/EGS z dne 12. junija 1985 (UL L 168, 28.6.1985, str. 39),

- 387 L 0491: Direktiva Sveta 87/491/EGS z dne 22. septembra 1987 (UL L 279, 2.10.1987, str. 27),

- 388 L 0660: Direktiva Sveta 88/660/EGS z dne 19. decembra 1988 (UL L 382, 31.12.1988, str. 35),

- 389 L 0662: Direktiva Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 (UL L 395, 30.12.1989, str. 13),

- 391 L 0687: Direktiva Sveta 91/687/EGS z dne 11. decembra 1991 (UL L 377, 31.12.1991, str. 16),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15).

Mleko in izdelki na osnovi mleka

4. 392 L 0046: Direktiva Sveta 92/46/EGS z dne 16. junija 1992 o zdravstvenih predpisih za proizvodnjo in dajanje na trg surovega mleka, toplotno obdelanega mleka in izdelkov na osnovi mleka (UL L 268, 14.9.1992, str. 1), kakor je bila spremenjena z:

- 392 L 0118: Direktiva Sveta 92/118/EGS z dne 17. decembra 1992 (UL L 62, 15.3.1993, str. 49),

- 394 L 0071: Direktiva Sveta 94/71/ES z dne 13. decembra 1994 (UL L 368, 31.12.1994, str. 33),

- 394 D 0330: Odločba Komisije 94/330/ES z dne 25. februarja 1994 (UL L 146, 11.6.1994, str. 23),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15),

- 396 L 0023: Direktiva Sveta 96/23/ES z dne 29. aprila 1996 (UL L 125, 23.5.1996, str. 10).

Kunčje meso in meso gojene divjadi

5. 391 L 0495: Direktiva Sveta 91/495/EGS z dne 27. novembra 1990 o javnozdravstvenih problemih in problemih zdravstvenega varstva živali, ki vplivajo na proizvodnjo in dajanje na trg mesa kuncev in mesa gojene divjadi (UL L 268, 24.9.1991, str. 41), kakor je bila spremenjena z:

- 392 L 0065: Direktiva Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 (UL L 268, 14.9.1992, str. 54),

- 392 L 0116: Direktiva Sveta 92/116/EGS z dne 17. decembra 1992 (UL L 62, 15.3.1993, str. 1),

- 394 L 0065: Direktiva Sveta 94/65/ES z dne 14. decembra 1994 (UL L 368, 31.12.1994, str. 10),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15).

Meso divjadi

6. 392 L 0045: Direktiva Sveta 92/45/EGS z dne 16. junija 1992 o javnozdravstvenih problemih in problemih zdravstvenega varstva živali v zvezi z uplenitvijo divjadi in dajanjem na trg mesa divjadi (UL L 268, 14.9.1992, str. 35), kakor je bila spremenjena z:

- 392 L 0116: Direktiva Sveta 92/116/EGS z dne 17. decembra 1992 (UL L 62, 15.3.1993, str. 1),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15),

- 396 L 0023: Direktiva Sveta 96/23/ES z dne 29. aprila 1996 (UL L 125, 23.5.1996, str. 10).

Proizvodi drugih živali

7. 392 L 0118: Direktiva Sveta 92/118/EGS z dne 17. decembra 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali in javnozdravstvenega varstva za trgovino in uvoz v Skupnost proizvodov, za katere ne veljajo navedene zahteve, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 89/662/EGS, in glede patogenov k Direktivi 90/425/EGS (UL L 62, 15.3.1993, str. 49), kakor je bila spremenjena z:

- 394 D 0466: Odločba Komisije 94/466/ES z dne 13. julija 1994 (UL L 190, 26.7.1994, str. 26),

- 394 D 0723: Odločba Komisije 94/723/ES z dne 26. oktobra 1994 (UL L 288, 9.11.1994, str. 48),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15),

- 395 D 0338: Odločba Komisije 95/338/ES z dne 26. julija 1995 (UL L 200, 24.8.1995, str. 35),

- 395 D 0339: Odločba Komisije 95/339/ES z dne 27. julija 1995 (UL L 200, 24.8.1995, str. 36),

- 396 D 0103: Odločba Komisije 96/103/ES z dne 25. januarja 1996 (UL L 24, 31.1.1996, str. 28),

- 396 D 0340: Odločba Komisije 96/340/ES z dne 10. maja 1996 (UL L 129, 30.5.1996, str. 35),

- 396 D 0405: Odločba Komisije 96/405/ES z dne 21. junija 1996 (UL L 165, 4.7.1996, str. 40).

Določbe iz Priloge I, poglavje 6(I)(A), druga alinea, se uporabljajo za Islandijo.

5.2 Uporabniška besedila

1. 395 D 0117: Odločba Komisije 95/117/ES z dne 30. marca 1995 o merilih za redne letne preiskave perutnine za zakol, po poreklu z območja, ki se nadzoruje za atipično kokošjo kugo, pri uporabi člena 5(3) Direktive Sveta 91/494/EGS (UL L 80, 8.4.1995, str. 50).

6. Javno zdravje: izmenjava in dajanje živalskih proizvodov v promet

AKTI, NA KATERE SE SKLICUJE PRILOGA

6.1 Osnovna besedila

Sveže meso

1. 364 L 0433: Direktiva Sveta 64/433/EGS z dne 26. junija 1964 o zdravstvenih pogojih za proizvodnjo in trženje svežega mesa (UL 121, 29.7.1964, str. 2012/64), kakor je bila spremenjena in osvežena z:

- 391 L 0497: Direktiva Sveta 91/497/EGS z dne 29. julija 1991 (UL L 268, 24.9.1991, str. 69),

in naknadno spremenjena z:

- 392 L 0005: Direktiva Sveta 92/5/EGS z dne 10. februarja 1992 (UL L 57, 2.3.1992, str. 1),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15),

- 395 L 0023: Direktiva Sveta 95/23/ES z dne 22. junija 1995 (UL L 243, 11.10.1995, str. 7).

Za namene Sporazuma veljajo določbe te direktive z naslednjimi prilagoditvami:

(a) v členu 3.1A(f)(ii) se doda naslednja alinea:

"— za meso, namenjeno na Norveško, ena izmed oznak, predvidenih v Prilogi IV, del IV, četrta alinea,";

(b) določbe odstavka 3 člena 5 se uporabljajo za Norveško;

(c) za namene odstavka 4 člena 5 se odobri Norveški operativni program, ki se izvaja na podlagi uredb z dne 31. januarja 1995 (št. 107) za nadzor in kontrolo pojavljanja salmonele pri živih živalih, uredb z dne 10. aprila 1995 (št. 368) o nadzoru in ukrepih proti pojavljanju bakterije salmonele v svežem mesu in svežem perutninskem mesu, in uredb z dne 9. maja 1996 (št. 489) o spremljanju in preprečevanju salmonele v jajcih, namenjenih prehrani ljudi;

(d) v šestem pododstavku člena 10(1) se začetek zadnjega stavka glasi: "Obvestijo se druge države članice, Nadzorni organ EFTA in Komisija ES";

(e) v Prilogi I, prvi alinei točke (50)(a) poglavja XI, se doda naslednje:"- FL - NO".

(f) v Prilogi I, poglavje XI, točka 50(a), druga alinea in (b), tretja alinea, se doda naslednje:"EFTA";

(g) določbe Priloge IV, del IV, zadnja alinea, se uporabljajo za Norveško.

2. 371 L 0118: Direktiva Sveta 71/118/EGS z dne 15. februarja 1971 o zdravstvenih problemih, ki vplivajo na trgovino s svežim perutninskim mesom (UL L 55, 8.3.1971, str. 23), kakor je bila spremenjena in osvežena z:

- 392 L 0116: Direktiva Sveta 92/116/EGS z dne 17. decembra 1992 (UL L 62, 15.3.1993, str. 1),

in naknadno spremenjena z:

- 394 L 0065: Direktiva Sveta 94/65/ES z dne 14. decembra 1994 (UL L 368, 31.12.1994, str. 10),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15),

- 396 L 0023: Direktiva Sveta 96/23/ES z dne 29. aprila 1996 (UL L 125, 23.5.1996, str. 10).

Za namene Sporazuma veljajo določbe te direktive z naslednjimi prilagoditvami:

(a) določbe člena 3, I, A (i) se uporabljajo za Norveško;

(b) določbe odstavka 3 člena 5 se uporabljajo za Norveško;

(c) za namene člena 5, odstavka 4, se odobri Norveški operativni program, ki se izvaja na podlagi uredb z dne 31. januarja 1995 (št. 107) za nadzor in kontrolo pojavljanja salmonele pri živih živalih, uredb z dne 10. aprila 1995 (št. 368) o nadzoru in ukrepih proti pojavljanju bakterije salmonele v svežem mesu in svežem perutninskem mesu in uredb z dne 9. maja 1996 (št. 489) o spremljanju in preprečevanju salmonele v jajcih, namenjenih prehrani ljudi;

(d) v členu 6, odstavek 1, šesti pododstavek, se začetek zadnjega stavka glasi:"Obvestijo se druge pogodbenice, Nadzorni organ EFTA in Komisija ES.";

(e) v Prilogi I, prvi alinei poglavja XI(66)(a), se doda naslednje:"— NO".

(f) v Prilogi I, tretji alinei poglavja XI(66)(a), se doda naslednje:"EFTA";

(g) določbe Priloge VI, del IV, pododstavek (e), se uporabljajo za Norveško.

3. 391 L 0498: Direktiva Sveta 91/498/EGS z dne 29. julija 1991 o pogojih za odobritev začasnih in omejenih odstopanj od posebnih zdravstvenih predpisov Skupnosti za proizvodnjo in trženje svežega mesa (UL L 268, 24.9.1991, str. 105), kakor je bila spremenjena z:

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15).

Za namene Sporazuma veljajo določbe te direktive z naslednjo prilagoditvijo:

v členu 2(1) se datum "31. decembra 1995" glasi "31. decembra 1996".

Mesni izdelki

4. 377 L 0099: Direktiva Sveta 77/99/EGS z dne 21. decembra 1976 o zdravstvenih problemih, ki vplivajo na trgovino z mesnimi izdelki v Skupnosti (UL L 26, 31.1.1977, str. 85), kakor je bila spremenjena z:

- 381 L 0476: Direktiva Sveta 81/476/EGS z dne 24. junija 1981 (UL L 186, 8.7.1981, str. 20),

- 385 L 0327: Direktiva Sveta 85/327/EGS z dne 12. junija 1985 (UL L 168, 28.6.1985, str. 49),

- 389 L 0662: Direktiva Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 (UL L 395, 30.12.1989, str. 13),

kakor je bila spremenjena in osvežena z:

- 392 L 0005: Direktiva Sveta 92/5/EGS z dne 1. februarja 1992 (UL L 57, 2.3.1992, str. 1), in še naprej spremenjena z:

- 392 L 0045: Direktiva Sveta 92/45/EGS z dne 16. junija 1992 (UL L 268, 14.9.1992, str. 35),

- 392 L 0116: Direktiva Sveta 92/116/EGS z dne 17. decembra 1992 (UL L 62, 15.3.1993, str. 1),

- 392 L 0118: Direktiva Sveta 92/118/EGS z dne 17. decembra 1992 (UL L 62, 15.3.1993, str. 49),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15),

- 395 L 0068: Direktiva Sveta 95/68/ES z dne 22. decembra 1995 (UL L 332, 30.12.1995, str. 10).

Za namene Sporazuma veljajo določbe te direktive z naslednjimi prilagoditvami:

(a) v zadnjem pododstavku člena 8(1) se začetek stavka glasi:"Obvestijo se druge pogodbenice, Nadzorni organ EFTA in Komisija ES (…)";

(b) v členu 10 se datum "1. januarja 1996", naveden v drugem in tretjem odstavku, nadomesti z datumom "1. januarja 1997";

(c) v Prilogi B, prvi alinei poglavja VI(4)(a)(i), se doda naslednje:"— NO";

(d) v Prilogi B, poglavje VI(4)(a)(i), druga alinea, in (ii), tretja alinea, se doda naslednje:"EFTA".

5. 392 L 0120: Direktiva Sveta 92/120/EGS z dne 17. decembra 1992 o pogojih za odobritev začasnih in omejenih odstopanj od posebnih zdravstvenih predpisov Skupnosti za proizvodnjo in trženje nekaterih proizvodov živalskega izvora (UL L 62, 15.3.1993, str. 89), kakor je bila spremenjena z:

- 394 L 0070: Direktiva Sveta 94/70/ES z dne 13. decembra 1994 (UL L 368, 31.12.1994, str. 32),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15),

- 395 L 0005: Direktiva Sveta 95/5/ES z dne 27. februarja 1995 (UL L 51, 8.3.1995, str. 12).

Mleto meso

6. 394 L 0065: Direktiva Sveta 94/65/ES z dne 14. decembra 1994 o zahtevah za proizvodnjo in dajanje na trg mletega mesa in mesnih pripravkov (UL L 368, 31.12.1994, str. 10).

Za namene Sporazuma veljajo določbe te direktive z naslednjimi prilagoditvami:

(a) Norveška lahko do 31. decembra 1997 ohrani svoja nacionalna pravila za delovanje podjetij na domačem trgu;

(b) v členu 8(4)(ii), zadnji pododstavek, se začetek stavka glasi:"Obvestijo se druge pogodbenice, Nadzorni organ EFTA in Komisija ES".

Jajčni izdelki

7. 389 L 0437: Direktiva Sveta 89/437/EGS z dne 20. junija 1989 o težavah glede higiene in zdravstvene ustreznosti, ki vplivajo na proizvodnjo jajčnih izdelkov in njihovo dajanje na trg (UL L 212, 22.7.1989, str. 87), kakor je bila spremenjena z:

- 389 L 0662: Direktiva Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 (UL L 395, 30.12.1989, str. 13),

- 391 L 0684: Direktiva Sveta 91/684/EGS z dne 19. decembra 1991 (UL L 376, 31.12.1991, str. 38),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15),

- 396 L 0023: Direktiva Sveta 96/23/ES z dne 29. aprila 1996 (UL L 125, 23.5.1996, str. 10).

Za namene Sporazuma veljajo določbe te direktive z naslednjimi prilagoditvami:

(a) v členu 2 se uvodni del glasi:

"V tej direktivi:

- jajca pomeni kokošja jajca v lupini, primerna za neposredno uporabo za prehrano ljudi ali za uporabo v živilski industriji, razen razbitih jajc, jajc, vloženih v inkubator in kuhanih jajc;

- industrijska jajca pomeni kokošja jajca v lupini, razen tistih, navedenih v prejšnji alinei, vključno z razbitimi jajci in jajci, vloženimi v inkubator, vendar brez kuhanih jajc.

Uporabljajo se tudi naslednje opredelitve:";

(b) drugi odstavek člena 2, točka 11, se nadomesti z naslednjim:

"11) promet: trženje jajčnih izdelkov, opredeljeno kot imetje ali distribucija za prodajo, ponujanje za prodajo, prodajanje, dobavljanje ali katera koli druga oblika trženja.";

(c) v drugem pododstavku člena 6(1) se začetek zadnjega stavka glasi:

"Obvestijo se druge države članice, Nadzorni organ EFTA in Komisija ES.";

(d) poglavje IV(1) v Prilogi se nadomesti z:

"(1) Jajca, ki se uporabljajo za proizvodnjo jajčnih izdelkov, morajo biti vložena v embalažo, ki ustreza naslednjim določbam:

(a) (i) embalaža, vključno z notranjim embalažnim materialom, mora biti odporna zoper udarce, suha, čista in v dobrem stanju ter izdelana iz materialov, ki varujejo jajca pred tujim vonjem in tveganjem poslabšanja kakovosti;

(ii) večji kosi embalaže, vključno z notranjim embalažnim materialom, ki se uporabljajo za prevažanje in razpošiljanje jajc, se ne smejo ponovno uporabiti, razen če so kot novi in ustrezajo tehničnim zahtevam prvega odstavka. Ponovno uporabljena embalaža ne sme imeti nobenih prejšnjih oznak, ki bi lahko povzročile zamenjavo;

(iii) manjši kosi embalaže se ne smejo ponovno uporabiti;

(b) (i) jajca morajo biti skladiščena v čistih, suhih prostorih brez tujega vonja;

(ii) jajca morajo biti med prevozom in skladiščenjem čista, suha in brez tujega vonja ter učinkovito zavarovana pred udarci, vremenskimi vplivi in učinki svetlobe;

(iii) jajca morajo biti med skladiščenjem in prevozom zavarovana pred skrajnimi temperaturami.";

(e) v Prilogi, prva alinea poglavja XI(1)(i), se doda naslednje:"FL-NO".

(f) v Prilogi, poglavje XI(1)(i), druga alinea, in (ii), tretja alinea, se doda naslednje:"EFTA".

Ribiški proizvodi

8. 391 L 0493: Direktiva Sveta 91/493/EGS z dne 22. julija 1991 o določitvi zdravstvenih pogojev za proizvodnjo in trženje ribiških proizvodov (UL L 268, 24.9.1991, str. 15), kakor je bila spremenjena z:

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15),

- 395 L 0071: Direktiva Sveta 95/71/ES z dne 22. decembra 1995 (UL L 332, 30.12.1995, str. 40),

- 396 L 0023: Direktiva Sveta 96/23/ES z dne 29. aprila 1996 (UL L 125, 23.5.1996, str. 10).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

Za namene Sporazuma veljajo določbe te direktive z naslednjo prilagoditvijo:

za namene poglavja V(II)(1) v Prilogi ustrezajo splošni tržni standardi, določeni na podlagi člena 2 Uredbe Sveta (EGS) št. 3796/81.

9. 392 L 0048: Direktiva Sveta 92/48/EGS z dne 16. junija 1992 o določitvi minimalnih higienskih pravil za ulov ribiških proizvodov na nekaterih plovilih v skladu s členom 3(1)(a)(i) Direktive 91/493/EGS (UL L 187, 7.7.1992, str. 41).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

Mehkužci

10. 391 L 0492: Direktiva Sveta 91/492/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi zdravstvenih pogojev za proizvodnjo in trženje živih školjk (UL L 268, 24.9.1991, str. 1), kakor je bila spremenjena z:

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

Mleko in izdelki na osnovi mleka

11. 392 L 0046: Direktiva Sveta 92/46/EGS z dne 16. junija 1992 o zdravstvenih predpisih za proizvodnjo in dajanje na trg surovega mleka, toplotno obdelanega mleka in izdelkov na osnovi mleka (UL L 268, 14.9.1992, str. 1), kakor je bila spremenjena z:

- 392 L 0118: Direktiva Sveta 92/118/EGS z dne 17. decembra 1992 (UL L 62, 15.3.1993, str. 49),

- 394 L 0071: Direktiva Sveta 94/71/ES z dne 13. decembra 1994 (UL L 368, 31.12.1994, str. 33),

- 394 D 0330: Odločba Komisije 94/330/ES z dne 25. maja 1994 (UL L 146, 11.6.1994, str. 23),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15),

- 396 L 0023: Direktiva Sveta 96/23/ES z dne 29. aprila 1996 (UL L 125, 23.5.1996, str. 10).

Za namene Sporazuma veljajo določbe te direktive z naslednjimi prilagoditvami:

(a) v šestem pododstavku člena 10(1) se začetek stavka glasi: "Obvestijo se druge pogodbenice, Nadzorni organ EFTA in Komisija ES";

(b) v Prilogi C, poglavje IV(A)(3)(a)(i), prva alinea, in (3)(a)(iii), prva alinea, se doda naslednje:"NO";

(c) v Prilogi C, poglavje IV(A)(3)(a)(i), druga alinea, in (3)(a)(iii), tretja alinea, se doda naslednje:"EFTA".

12. 392 L 0047: Direktiva Sveta 92/47/EGS z dne 16. junija 1991 o pogojih za odobritev začasnih in omejenih odstopanj od posebnih zdravstvenih predpisov Skupnosti za proizvodnjo in trženje mleka in izdelkov na osnovi mleka (UL L 268, 14.9.1992, str. 33).

Kunčje meso in meso gojene divjadi

13. 391 L 0495: Direktiva Sveta 91/495/EGS z dne 27. novembra 1990 o javnozdravstvenih problemih, ki vplivajo na proizvodnjo in dajanje na trg mesa kuncev in mesa gojene divjadi (UL L 268, 24.9.1991, str. 41), kakor je bila spremenjena z:

- 392 L 0065: Direktiva Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 (UL L 268, 14.9.1992, str. 54),

- 392 L 0116: Direktiva Sveta 92/116/EGS z dne 17. decembra 1992 (UL L 62, 15.3.1993, str. 1),

- 394 L 0065: Direktiva Sveta 94/65/ES z dne 14. decembra 1994 (UL L 368, 31.12.1994, str. 10),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15).

Za namene Sporazuma veljajo določbe te direktive z naslednjimi prilagoditvami:

(a) v Prilogi I, prvi alinei poglavja III(11)(1)(a), se doda naslednje:"FL - NO";

(b) v Prilogi I, tretji alinei poglavja III(11)(1)(a), se doda naslednje:"EFTA".

Meso divjadi

14. 392 L 0045: Direktiva Sveta 92/45/EGS z dne 16. junija 1992 o javnozdravstvenih problemih in problemih zdravstvenega varstva živali v zvezi z uplenitvijo divjadi in dajanjem na trg mesa divjadi (UL L 268, 14.9.1992, str. 35), kakor je bila spremenjena z:

- 392 L 0116: Direktiva Sveta 92/116/EGS z dne 17. decembra 1992 (UL L 62, 15.3.1993, str. 1),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15),

- 396 L 0023: Direktiva Sveta 96/23/ES z dne 29. aprila 1996 (UL L 125, 23.5.1996, str. 10).

Za namene Sporazuma veljajo določbe te direktive z naslednjimi prilagoditvami:

(a) v členu 3(1)(a) se začetek tretje alinee glasi: "takoj po uplenu ali zbiranju";

(b) v petem pododstavku člena 7(1) se začetek zadnjega stavka glasi:"Obvestijo se druge pogodbenice, Nadzorni organ EFTA in Komisija ES";

(c) v Prilogi I, prvi alinei poglavja VII(2)(a)(i), se doda naslednje:"NO".

(d) v Prilogi I, tretji alinei poglavja VII(2)(a)(i), se doda naslednje:"EFTA".

Proizvodi drugih živali

15. 392 L 0118: Direktiva Sveta 92/118/EGS z dne 17. decembra 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali in javnozdravstvenega varstva za trgovino in uvoz v Skupnost proizvodov, za katere ne veljajo navedene zahteve, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 89/662/EGS, in glede patogenov k Direktivi 90/425/EGS (UL L 62, 15.3.1993, str. 49), kakor je bila spremenjena z:

- 394 D 0466: Odločba Komisije 94/466/ES z dne 13. julija 1994 (UL L 190, 26.7.1994, str. 26),

- 394 D 0723: Odločba Komisije 94/723/ES z dne 26. oktobra 1994 (UL L 288, 9.11.1994, str. 48),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15),

- 395 D 0338: Odločba Komisije 95/338/ES z dne 26. julija 1995 (UL L 200, 24.8.1995, str. 35),

- 395 D 0339: Odločba Komisije 95/339/ES z dne 27. julija 1995 (UL L 200, 24.8.1995, str. 36),

- 396 D 0103: Odločba Komisije 96/103/ES z dne 25. januarja 1996 (UL L 24, 31.1.1996, str. 28),

- 396 D 0340: Odločba Komisije 96/340/ES z dne 10. maja 1996 (UL L 129, 30.5.1996, str. 35),

- 396 D 0405: Odločba Komisije 96/405/ES z dne 21. junija 1996 (UL L 165, 4.7.1996, str. 40).

Določbe Priloge I, poglavje 6, se uporabljajo za Islandijo za predelane živalske beljakovine, pridobljene iz rib in namenjene za živalsko krmo. Za predelane živalske beljakovine, pridobljene iz rib in namenjene prehrani ljudi, se zadeva ponovno pregleda leta 2000.

Za namen Sporazuma veljajo določbe te direktive z naslednjimi prilagoditvami:

(a) določbe Priloge II, poglavje 2, prva alinea, se uporabljajo za Norveško;

(b) za namene Priloge II, poglavje 2, prva alinea, se odobri Norveški operativni program, ki se izvaja na podlagi uredb z dne 31. januarja 1995 (št. 107) za nadzor in kontrolo pojavljanja salmonele pri živih živalih, uredb z dne 10. aprila 1995 (št. 368) o nadzoru in ukrepih proti pojavljanju bakterije salmonele v svežem mesu in svežem perutninskem mesu in uredb z dne 9. maja 1996 (št. 489) o spremljanju in preprečevanju salmonele v jajcih, namenjenih prehrani ljudi.

6.2 Uporabniška besedila

1. 383 L 0201: Direktiva Komisije 83/201/EGS z dne 12. aprila 1983 o izjemah Direktive Sveta 77/99/EGS za nekatere proizvode, ki vsebujejo druga živila in samo majhen odstotek mesa ali mesnega izdelka (UL L 112, 28.4.1983, str. 28), kakor je bila spremenjena z:

- 383 L 0577: Direktiva Komisije 83/577/EGS z dne 15. novembra 1983 (UL L 334, 29.11.1983, str. 21).

2. 384 D 0371: Odločba Komisije 84/371/EGS z dne 3. julija 1984 o določitvi značilnosti posebne oznake za sveže meso, navedene v členu 5(a) Direktive 64/433/EGS (UL L 196, 26.7.1984, str. 46).

3. 385 D 0446: Odločba Komisije 85/446/EGS z dne 18. septembra 1985 o inšpekcijskih pregledih na kraju samem, ki jih je treba izvajati v zvezi s trgovino s svežim mesom znotraj Skupnosti (UL L 260, 2.10.1985, str. 19), kakor je bila spremenjena z:

- 389 D 0136: Odločba Komisije 89/136/EGS z dne 8. februarja 1989 (UL L 49, 21.2.1989, str. 36),

- 390 D 0011: Odločba Komisije 90/11/EGS z dne 20. decembra 1989 (UL L 7, 10.1.1990, str. 12).

4. 387 D 0266: Odločba Komisije 87/266/EGS z dne 8. maja 1987 o ugotovitvi, da ponuja program zdravstvenih pregledov osebja, ki ga je predložila Nizozemska, enakovredno jamstvo (UL L 126, 15.5.1987, str. 20).

5. 389 L 0362: Direktiva Komisije 89/362/EGS z dne 26. maja 1989 o splošnih higienskih pogojih na posestvih za pridelavo mleka (UL L 156, 8.6.1989, str. 30).

6. 389 L 0384: Direktiva Sveta 89/384/EGS z dne 20. junija 1989 o uvedbi podrobnih postopkov za izvajanje pregledov, da se zagotovi skladnost zmrzišča neobdelanega mleka, določenega v Prilogi A k Direktivi 85/397/EGS (UL L 181, 28.6.1989, str. 50).

7. 390 D 0514: Odločba Komisije 90/514/EGS z dne 25. septembra 1990 o ugotovitvi, da ponuja program zdravstvenih pregledov osebja, ki ga je predložila Danska, enakovredno jamstvo (UL L 286, 18.10.1990, str. 29).

8. 390 D 0515: Odločba Komisije 90/515/EGS z dne 26. septembra 1990 o določitvi referenčne metode za odkrivanje ostankov težkih kovin in arzena (UL L 268, 18.10.1990, str. 33).

9. 391 D 0180: Odločba Komisije 91/180/EGS z dne 14. februarja 1991 o določitvi nekaterih metod analiziranja in testiranja surovega mleka in toplotno obdelanega mleka (UL L 93, 13.4.1991, str. 1).

10. 392 D 0092: Odločba Komisije 92/92/EGS z dne 9. januarja 1992 o določitvi zahtev za opremo in strukturo distribucijskih in prečiščevalnih centrov za žive školjke, za katere se lahko odobrijo odstopanja (UL L 34, 11.2.1992, str. 34).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

11. 392 D 0608: Odločba Sveta 92/608/EGS z dne 14. novembra 1992 o določitvi nekaterih metod analiziranja in testiranja toplotno obdelanega mleka za neposredno prehrano ljudi (UL L 407, 31.12.1992, str. 29).

12. 393 D 0025: Odločba Komisije 93/25/EGS z dne 11. decembra 1992 o odobritvi nekaterih postopkov za preprečevanje razvoja patogenih mikroorganizmov v školjkah in morskih polžih (UL L 16, 25.1.1993, str. 22).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

13. 393 D 0051: Odločba Komisije 93/51/EGS z dne 15. decembra 1992 o mikrobioloških merilih, ki se uporabljajo za proizvodnjo kuhanih rakov in lupinarjev (UL L 13, 21.1.1993, str. 11).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

14. 393 D 0140: Odločba Komisije 93/140/EGS z dne 19. januarja 1993 o podrobnih pravilih glede opravljanja vizualnih pregledov za odkrivanje parazitov v ribiških proizvodih (UL L 56, 9.3.1993, str. 42).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

15. 393 D 0257: Odločba Komisije 93/257/EGS z dne 15. aprila 1993 o določitvi referenčne metode in seznama nacionalnih referenčnih laboratorijev za odkrivanje ostankov (UL L 118, 14.5.1993, str. 75), kakor je bila spremenjena z:

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15).

Določbe te odločbe veljajo za namene Sporazuma z naslednjo prilagoditvijo:

V Prilogi se v zvezi z nacionalnimi referenčnimi laboratoriji doda naslednje:

Država članica | Referenčni laboratorij | Skupina ostankov |

Norveška | Norges Veterinærhøyskole, Oslo | Skupina A III(a), (b) Skupina B I(a) Skupina B II(a) |

Veterinærinstituttet, Oslo | Skupina A I(b) Skupina B II(a), (b) |

Hormonlaboratoriet, Aker Sykehus, Oslo | Skupina A I(a), (c) Skupina A II Skupina B I(b), (c) |

16. 393 D 0351: Odločba Komisije 93/351/EGS z dne 19. maja 1993 o določitvi postopkom analize, vzorčenja in največjih dovoljenih količin živega srebra v ribiških proizvodih (UL L 144, 16.6.1993, str. 23).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

Za namene Sporazuma se določbe te direktive berejo z naslednjimi prilagoditvami:

V Prilogi se dodata naslednji vrsti rib:

"Lengi (Molva spp.)

Morski menek (Brosmius brosme)".

17. 393 D 0383: Odločba Sveta 93/383/EGS z dne 14. junija 1993 o referenčnih laboratorijih za spremljanje morskih biotoksinov (UL L 166, 8.7.1993, str. 31).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

Določbe te odločbe veljajo za namene Sporazuma z naslednjo prilagoditvijo:

V Prilogi se v zvezi z nacionalnimi referenčnimi laboratoriji doda naslednje:

"Islandija : Fiskistofa

Norveška : Norges Veterinærhøyskole, Oslo".

18. 394 D 0014: Odločba Komisije 94/14/EGS z dne 21. decembra 1993 o določitvi seznama podjetij v Skupnosti, ki se jim dovoli začasno in omejeno odstopanje od posebnih zdravstvenih predpisov Skupnosti za proizvodnjo in trženje svežega mesa (UL L 14, 17.1.1994, str. 1), kakor je bila spremenjena z:

- 396 D 0183: Odločba Komisije 96/183/ES z dne 21. februarja 1996 (UL L 57, 7.3.1996, str. 18).

19. 394 D 0117: Odločba Sveta 94/117/ES z dne 21. februarja 1994 o minimalnih zahtevah glede strukture in opreme, ki jih morajo izpolnjevati nekatera manjša podjetja, ki zagotavljajo distribucijo ribiških proizvodov v Grčiji (UL L 54, 25.2.1994, str. 28).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

20. 394 D 0306: Odločba Komisije 94/306 z dne 16. maja 1994 o določitvi načrtov vzorčenja in diagnostičnih metod za odkrivanje in potrjevanje nekaterih bolezni mehkužcev (UL L 133, 28.5.1994, str. 51).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

21. 394 D 0356: Odločba Komisije 94/356/EGS z dne 20. maja 1994 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Direktive Sveta 91/493/EGS za lastne zdravstvene preglede ribiških proizvodov (UL L 156, 23.6.1994, str. 50).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

22. 394 D 0371: Odločba Sveta 94/371/ES z dne 20. junija 1994 o določitvi posebnih pogojev glede javnega zdravstva za dajanje na trg nekaterih vrst jajc (UL L 168, 2.7.1994, str. 34).

Določbe te odločbe veljajo za namene Sporazuma z naslednjimi prilagoditvami:

(a) sklic na uredbi (EGS) št. 1907/90 in (EGS) št. 1274/91 v členih 3, 4 in 5 se ne uporablja;

(b) v členu 3, odstavek 1, se doda naslednje:"Do prilagoditve nove zakonodaje in najpozneje do 31. decembra 1998 se jajca, ki so namenjena na norveški trg ter se ohlajajo (8-12 °C) med prevozom in rokovanjem, lahko dostavijo potrošniku največ 35 dni stara.".

23. 394 D 0383: Odločba Komisije 94/383/ES z dne 3. junija 1994 o merilih, ki se uporabljajo za podjetja, ki proizvajajo mesne proizvode in nimajo industrijske strukture ali industrijskih proizvodnih zmogljivosti (UL L 174, 8.7.1994, str. 33).

24. 394 D 0695: Odločba Komisije 94/695/EGS z dne 19. oktobra 1994 o določitvi seznama podjetij v Skupnosti, ki se jim dovoli začasno in omejeno odstopanje od posebnih zdravstvenih predpisov Skupnosti za proizvodnjo in trženje surovega mleka, toplotno obdelanega mleka in izdelkov na osnovi mleka (UL L 282, 29.10.1994, str. 1).

25. 394 D 0837: Odločba Komisije 94/837/EGS z dne 16. decembra 1994 o določitvi posebnih pogojev za odobritev centrov za preembaliranje iz Direktive Sveta 77/99/EGS in o predpisih za trženje njihovih proizvodov (UL L 352, 31.12.1994, str. 15).

26. 394 D 0968: Odločba Komisije 94/968/ES z dne 28. decembra 1994 o odobritvi operativnega programa za preprečevanje in zatiranje salmonele pri nekaterih živih živalih in živalskih proizvodih, ki ga je predložila Finska (UL L 371, 31.12.1994, str. 36).

27. 395 D 0050: Odločba Komisije 95/50/ES z dne 23. februarja 1995 o odobritvi operativnega programa za preprečevanje in zatiranje salmonele pri nekaterih živih živalih in živalskih proizvodih, ki ga je predložila Švedska (UL L 53, 9.3.1995, str. 31).

28. 395 D 0149: Odločba Komisije 95/149/ES z dne 8. marca 1995 o določitvi mejnih vrednosti skupnega hlapnega bazičnega dušika (TVB-N) za nekatere kategorije ribiških proizvodov in točni določitvi analiznih metod, ki se morajo uporabljati (UL L 97, 29.4.1995, str. 84).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

29. 395 D 0165: Odločba Komisije 95/165/ES z dne 4. maja 1995 o določitvi enotnih meril za odobritev odstopanj nekaterim obratom, ki proizvajajo izdelke na osnovi mleka (UL L 108, 13.5.1995, str. 84).

30. 395 D 0168: Odločba Komisije 95/168/ES z dne 8. maja 1995 o določitvi dodatnih jamstev v zvezi s salmonelo pri pošiljkah nekaterih vrst jajc za prehrano ljudi na Finsko in Švedsko (UL L 109, 16.5.1995, str. 44).

Določbe te odločbe veljajo za namene Sporazuma z naslednjo prilagoditvijo:

Določbe te odločbe se uporabljajo za vnos na Norveško.

31. 395 D 0409: Odločba Komisije 95/409/ES z dne 22. junija 1995 o določitvi pravil za mikrobiološko preizkušanje z vzorčenjem svežega govejega in telečjega mesa ter mesa prašičev, namenjenega na Finsko in Švedsko (UL L 243, 11.10.1995, str. 21).

Določbe te odločbe veljajo za namene Sporazuma z naslednjo prilagoditvijo:

Določbe te odločbe se uporabljajo za vnos na Norveško.

32. 395 D 0411: Odločba Komisije 95/411/ES z dne 22. junija 1995 o določitvi pravil za mikrobiološko preizkušanje z vzorčenjem svežega govejega in telečjega mesa ter mesa prašičev, namenjenega na Finsko in Švedsko (UL L 243, 11.10.1995, str. 29).

Določbe te odločbe veljajo za namene Sporazuma z naslednjo prilagoditvijo:

Določbe te odločbe se uporabljajo za vnos na Norveško.

33. 396 D 0345: Odločba Komisije 96/345/EGS z dne 22. maja 1996 o določitvi nekaterih podrobnih pravil v zvezi s pregledi na kraju samem, ki jih na področju veterine opravljajo strokovnjaki Komisije v državah članicah (UL L 133, 4.6.1996, str. 29).

7. Ukrepi, ki zadevajo več sektorjev

AKTI, NA KATERE SE SKLICUJE PRILOGA

7.1 Osnovna besedila

Snovi, ki imajo hormonalne ali tirostatične učinke in beta-agonisti

1. 396 L 0022: Direktiva Sveta 96/22/ES z dne 29. aprila 1996 o prepovedi uporabe nekaterih snovi, ki imajo hormonalno ali tirostatično delovanje in beta-agonistov, v živinoreji ter o razveljavitvi direktiv 81/602/EGS, 88/146/EGS in 88/299/EGS (UL L 125, 23.5.1996, str. 3).

2. 396 L 0023: Direktiva Sveta 96/23/ES z dne 29. aprila 1996 o ukrepih za spremljanje nekaterih snovi in njihovih ostankov v živih živalih in živalskih proizvodih ter razveljavitvi direktiv 85/358/EGS in 86/469/EGS ter odločb 89/187/EGS in 91/664/EGS (UL L 125, 23.5.1996, str. 10).

Hormoni

Besedila se uporabljajo do 30. junija 1997:

3. 381 L 0602: Direktiva Sveta 81/602/EGS z dne 31. julija 1981 o prepovedi nekaterih snovi s hormonskim delovanjem in vseh snovi s tirostatičnim delovanjem (UL L 222, 7.8.1981, str. 32), kakor je bila spremenjena z:

- 385 L 0358: Direktiva Sveta 85/358/EGS z dne 16. julija 1985 (UL L 191, 23.7.1985, str. 46).

4. 385 L 0358: Direktiva Sveta 85/358/EGS z dne 16. julija 1985 o dopolnitvi Direktive 81/602/EGS o prepovedi nekaterih snovi s hormonskim delovanjem in vseh snovi s tirostatičnim delovanjem (UL L 191, 23.7.1985, str. 46), kakor je bila spremenjena z:

- 388 L 0146: Direktiva Sveta 88/146/EGS z dne 7. marca 1988 (UL L 70, 16.3.1988, str. 16),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15).

5. 388 L 0146: Direktiva Sveta 88/146/EGS z dne 7. marca 1988 o prepovedi uporabe nekaterih snovi s hormonskim delovanjem pri prireji živih živali (UL L 70, 16.3.1988, str. 16), kakor je bila spremenjena z:

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15).

Ostanki škodljivih snovi

Besedilo se uporablja do 30. junija 1997:

6. 386 L 0469: Direktiva Sveta 86/469/EGS z dne 16. septembra 1986 o pregledu živali in svežega mesa za ugotavljanje navzočnosti ostankov (UL L 275, 26.9.1986, str. 36), kakor je bila spremenjena z:

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15).

Za namene Sporazuma veljajo določbe te direktive z naslednjo prilagoditvijo:

v členu 2 se sklicevanje na "Direktivo 85/649/EGS" zamenja s sklicevanjem na "Direktivo 88/146/EGS".

Goveji somatotropin

7. 390 D 0218: Odločba Sveta 90/218/EGS z dne 25. aprila 1990 o dajanju govejega hormona somatotropina (BST) (UL L 116, 8.5.1990, str. 27), kakor je bila spremenjena z:

- 392 D 0098: Odločba Sveta 92/98/ES z dne 10. februarja 1992 (UL L 39, 15.2.1992, str. 41),

- 393 D 0718: Odločba Sveta 93/718/ES z dne 22. december 1993 (UL L 333, 31.12.1993, str. 44),

- 394 D 0936: Odločba Sveta 94/936/ES z dne 20.decembra 1994 (UL L 366, 31.12.1994, str. 19).

Zoonoze

8. 392 L 0117: Direktiva Sveta 92/117/EGS z dne 17. decembra 1992 o ukrepih za zaščito pred nekaterimi zoonozami in nekaterimi povzročitelji zoonoz pri živalih in proizvodih živalskega izvora, zato da se preprečijo izbruhi okužb, ki se prenašajo s hrano, in zastrupitve (UL L 62, 15.3.1993, str. 38), kakor je bila spremenjena z:

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15).

Živalski odpadki, patogeni

9. 390 L 0667: Direktiva Sveta 90/667/EGS z dne 27. novembra 1990, ki predpisuje veterinarska pravila za odstranjevanje in predelavo živalskih odpadkov, njihovo trženje in preprečevanje patogenov v krmilih živalskega ali ribjega izvora in ki spreminja Direktivo 90/425/EGS (UL L 363, 27.12.1990, str. 51), kakor je bila spremenjena z:

- 392 L 0118: Direktiva Sveta 92/118/EGS z dne 17. decembra 1992 (UL L 62, 15.3.1993, str. 49),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo, vendar le v zvezi z odstranjevanjem in predelovanjem ribjih odpadkov, dajanjem ribjih odpadkov na trg in preprečevanjem patogenov v krmi ribjega izvora.

Za namene Sporazuma veljajo določbe te direktive z naslednjo prilagoditvijo:

člen 7(iii) se ne uporablja.

Medicirana krma

10. 390 L 0167: Direktiva Sveta 90/167/EGS z dne 26. marca 1990 o pogojih za proizvodnjo, dajanje na trg in uporabo mediciranih krmil v Skupnosti (UL L 92, 7.4.1990, str. 42).

7.2 Uporabniška besedila

1. 388 L 0299: Direktiva Sveta 88/299/EGS z dne 17. maja 1988 o trgovini z živalmi, ki so bile zdravljene z nekaterimi snovmi s hormonskim delovanjem, in z njihovim mesom, kakor je navedeno v členu 7 Direktive 88/146/EGS (UL L 128, 21.5.1988, str. 36).

Besedilo se uporablja do 30. junija 1997.

2. 389 D 0153: Odločba Komisije 89/153/EGS z dne 13. februarja 1989 o korelaciji vzorcev, vzetih za preiskavo ostankov s poreklom pri živalih in njihovih kmetijah (UL L 59, 2.3.1989, str. 33).

3. 389 D 0187: Odločba Sveta 89/187/EGS z dne 6. marca 1989 o določitvi pooblastil in pogojev za delovanje referenčnih laboratorijev Skupnosti, predvidenih z Direktivo 86/469/EGS o preiskavah živali in svežega mesa zaradi navzočnosti ostankov (UL L 66, 10.3.1989, str. 37).

Besedilo se uporablja do 30. junija 1997.

4. 389 D 0358: Odločba Komisije 89/358/EGS z dne 23. maja 1989 o določitvi ukrepov za uporabo člena 8 Direktive Sveta 85/358/EGS (UL L 151, 3.6.1989, str. 39).

5. 391 D 0664: Odločba Sveta 91/664/EGS z dne 11. decembra 1991 o referenčnih laboratorijih Skupnosti za testiranje ostankov v nekaterih snoveh (UL L 368, 31.12.1991, str. 17).

Besedilo se uporablja do 30. junija 1997.

6. 392 D 0558: Odločba Komisije 92/558/EGS z dne 23. novembra 1992 o prehodnih ukrepih v zvezi z obrati, ki predelujejo visokorizične materiale v deželah Mecklenburg - Vorpommern, Brandenburg, Saška - Anhalt, Saška in Turingija v Zvezni republiki Nemčiji (UL L 358, 8.12.1992, str. 24), kakor je bila spremenjena z:

- 395 D 0271: Odločba Komisije 95/271/ES z dne 3. julija 1995 (UL L 165, 15.7.1995, str. 25).

7. 392 D 0562: Odločba Komisije 92/562/EGS z dne 17. novembra 1992 o odobritvi alternativnih sistemov toplotne obdelave za predelavo visokorizičnih materialov (UL L 359, 9.12.1992, str. 23), kakor je bila spremenjena z:

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo, vendar le v zvezi z odstranjevanjem in predelovanjem ribjih odpadkov, dajanjem ribjih odpadkov na trg in preprečevanjem patogenov v krmi ribjega izvora.

8. 393 D 0256: Odločba Komisije 93/256/EGS z dne 14. aprila 1993 o določitvi metod, ki jih je treba uporabiti za odkrivanje ostankov snovi s hormonskim ali tirostatičnim delovanjem (UL L 118, 14.5.1993, str. 64).

9. 393 D 0257: Odločba Komisije 93/257/EGS z dne 15. aprila 1993 o določitvi referenčne metode in seznama nacionalnih referenčnih laboratorijev za odkrivanje ostankov (UL L 118, 14.5.1993, str. 75), kakor je bila spremenjena z:

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15).

10. 394 D 0382: Odločba Komisije 94/382/EGS z dne 27. junija 1994 o odobritvi alternativnih sistemov toplotne obdelave za predelavo živalskih odpadkov drobnice zaradi uničevanja povzročiteljev spongiformne encefalopatije (UL L 172, 7.7.1994, str. 25), kakor je bila spremenjena z:

- 395 D 0029: Odločba Komisije 95/29/ES z dne 13. februarja 1995 (UL L 38, 18.2.1995, str. 17).

11. 395 D 0348: Odločba Komisije 95/348/ES z dne 22. junija 1995 o določitvi pravil o veterinarskem in zdravstvenem varstvu živali, ki se uporabljajo v Združenem kraljestvu in na Irskem za obdelavo nekaterih vrst odpadkov, namenjenih lokalnemu trženju kot krma za nekatere kategorije živali (UL L 202, 26.8.1995, str. 8).

12. 396 D 0449: Odločba Komisije 96/449/EGS z dne 18. julija 1996 o odobritvi alternativnih sistemov toplotne obdelave za predelavo živalskih odpadkov zaradi uničevanja povzročiteljev spongiformne encefalopatije (UL L 184, 24.7.1996, str. 43).

AKTI, KI JIH DRŽAVE EFTE IN NADZORNI ORGAN EFTA USTREZNO UPOŠTEVAJO

Salmonela

1. 394 D 0507: Odločba Komisije 94/507/ES z dne 27. julija 1994 o odobritvi načrta, ki ga je predstavila Danska za spremljanje in kontrolo salmonele pri perutnini (UL L 203, 6.8.1994, str. 25).

2. 396 D 0389: Odločba Komisije 96/389/ES z dne 17. junija 1996 o odobritvi načrta, ki ga je predstavila Irska za spremljanje in kontrolo salmonele pri perutnini (UL L 155, 28.6.1996, str. 60).

3. 396 D 0390: Odločba Komisije 96/390/ES z dne 18. junija 1996 o odobritvi načrta, ki ga je predstavila Finska za spremljanje in kontrolo salmonele pri perutnini (UL L 155, 28.6.1996, str. 61).

4. 396 D 0502: Odločba Komisije 96/502/ES z dne 25. julija 1996 o odobritvi načrta, ki ga je predstavila Švedska za spremljanje in kontrolo salmonele pri perutnini (UL L 204, 14.8.1996, str. 18).

Hormoni in ostanki

5. 388 D 0196: Odločba Komisije 88/196/EGS z dne 18. februarja 1988 o odobritvi programa v zvezi s preiskavami ostankov hormonov, ki ga je predložilo Združeno kraljestvo (UL L 94, 12.4.1988, str. 22).

6. 388 D 0197: Odločba Komisije 88/197/EGS z dne 18. februarja 1988 o odobritvi programa v zvezi s preiskavami ostankov hormonov, ki ga je predložila Danska (UL L 94, 12.4.1988, str. 23).

7. 388 D 0198: Odločba Komisije 88/198/EGS z dne 18. februarja 1988 o odobritvi programa v zvezi s preiskavami ostankov hormonov, ki ga je predložila Zvezna republika Nemčija (UL L 94, 12.4.1988, str. 24).

8. 388 D 0199: Odločba Komisije 88/199/EGS z dne 18. februarja 1988 o odobritvi programa v zvezi s preiskavami ostankov hormonov, ki ga je predložila Italija (UL L 94, 12.4.1988, str. 25).

9. 388 D 0200: Odločba Komisije 88/200/EGS z dne 18. februarja 1988 o odobritvi programa v zvezi s preiskavami ostankov hormonov, ki ga je predložila Belgija (UL L 94, 12.4.1988, str. 26).

10. 388 D 0201: Odločba Komisije 88/201/EGS z dne 18. februarja 1988 o odobritvi programa v zvezi s preiskavami ostankov hormonov, ki ga je predložila Španija (UL L 94, 12.4.1988, str. 27).

11. 388 D 0202: Odločba Komisije 88/202/EGS z dne 18. februarja 1988 o odobritvi programa v zvezi s preiskavami ostankov hormonov, ki ga je predložila Irska (UL L 94, 12.4.1988, str. 28).

12. 388 D 0203: Odločba Komisije 88/203/EGS z dne 18. februarja 1988 o odobritvi programa v zvezi s preiskavami ostankov hormonov, ki ga je predložila Francija (UL L 94, 12.4.1988, str. 29).

13. 388 D 0204: Odločba Komisije 88/204/EGS z dne 18. februarja 1988 o odobritvi programa v zvezi s preiskavami ostankov hormonov, ki ga je predložil Luksemburg (UL L 94, 12.4.1988, str. 30).

14. 388 D 0205: Odločba Komisije 88/205/EGS z dne 18. februarja 1988 o odobritvi programa v zvezi s preiskavami ostankov hormonov, ki ga je predložila Helenska republika (UL L 94, 12.4.1988, str. 31).

15. 388 D 0206: Odločba Komisije 88/206/EGS z dne 18. februarja 1988 o odobritvi programa v zvezi s preiskavami ostankov hormonov, ki ga je predložila Nizozemska (UL L 94, 12.4.1988, str. 32).

16. 388 D 0240: Odločba Komisije 88/240/EGS z dne 14. marca 1988 o odobritvi programa v zvezi s preiskavami ostankov hormonov, ki ga je predložila Portugalska (UL L 105, 26.4.1988, str. 28).

17. 389 D 0265: Odločba Komisije 89/265/EGS z dne 30. marca 1989 o odobritvi programa v zvezi s preiskavami ostankov snovi brez hormonskega delovanja, ki ga je predložila Španija (UL L 108, 19.4.1989, str. 20).

18. 389 D 0266: Odločba Komisije 89/266/EGS z dne 30. marca 1989 o odobritvi programa v zvezi s preiskavami ostankov snovi brez hormonskega delovanja, ki ga je predložila Danska (UL L 108, 19.4.1989, str. 21).

19. 389 D 0267: Odločba Komisije 89/267/EGS z dne 30. marca 1989 o odobritvi programa v zvezi s preiskavami ostankov snovi brez hormonskega delovanja, ki ga je predložila Italija (UL L 108, 19.4.1989, str. 22).

20. 389 D 0268: Odločba Komisije 89/268/EGS z dne 30. marca 1989 o odobritvi programa v zvezi s preiskavami ostankov snovi brez hormonskega delovanja, ki ga je predložila Francija (UL L 108, 19.4.1989, str. 23).

21. 389 D 0269: Odločba Komisije 89/269/EGS z dne 30. marca 1989 o odobritvi programa v zvezi s preiskavami ostankov snovi brez hormonskega delovanja, ki ga je predložila Belgija (UL L 108, 19.4.1989, str. 24).

22. 389 D 0270: Odločba Komisije 89/270/EGS z dne 30. marca 1989 o odobritvi programa v zvezi s preiskavami ostankov snovi brez hormonskega delovanja, ki ga je predložila Zvezna republika Nemčija (UL L 108, 19.4.1989, str. 25).

23. 389 D 0271: Odločba Komisije 89/271/EGS z dne 30. marca 1989 o odobritvi programa v zvezi s preiskavami ostankov snovi brez hormonskega delovanja, ki ga je predložila Portugalska (UL L 108, 19.4.1989, str. 26).

24. 389 D 0272: Odločba Komisije 89/272/EGS z dne 30. marca 1989 o odobritvi programa v zvezi s preiskavami ostankov snovi brez hormonskega delovanja, ki ga je predložil Luksemburg (UL L 108, 19.4.1989, str. 27).

25. 389 D 0273: Odločba Komisije 89/273/EGS z dne 30. marca 1989 o odobritvi programa v zvezi s preiskavami ostankov snovi brez hormonskega delovanja, ki ga je predložila Nizozemska (UL L 108, 19.4.1989, str. 28).

26. 389 D 0274: Odločba Komisije 89/274/EGS z dne 30. marca 1989 o odobritvi programa v zvezi s preiskavami ostankov snovi brez hormonskega delovanja, ki ga je predložilo Združeno kraljestvo (UL L 108, 19.4.1989, str. 29).

27. 389 D 0275: Odločba Komisije 89/275/EGS z dne 30. marca 1989 o odobritvi programa v zvezi s preiskavami ostankov snovi brez hormonskega delovanja, ki ga je predložila Grčija (UL L 108, 19.4.1989, str. 30).

28. 389 D 0276: Odločba Komisije 89/276/EGS z dne 30. marca 1989 o odobritvi programa v zvezi s preiskavami ostankov snovi brez hormonskega delovanja, ki ga je predložila Irska (UL L 108, 19.4.1989, str. 31).

29. 396 D 0347: Odločba Komisije 96/347/EGS z dne 24. maja 1996 o odobritvi programa v zvezi s preiskavami ostankov, ki ga je predložila Avstrija (UL L 135, 6.6.1996, str. 29).

30. 396 D 0348: Odločba Komisije 96/348/EGS z dne 24. maja 1996 o odobritvi programa v zvezi s preiskavami ostankov, ki ga je predložila Švedska (UL L 135, 6.6.1996, str. 30).

31. 396 D 0349: Odločba Komisije 96/349/EGS z dne 24. maja 1996 o odobritvi programa v zvezi s preiskavami ostankov, ki ga je predložila Finska (UL L 135, 6.6.1996, str. 31).

8. Uvoz iz tretjih držav

AKTI, NA KATERE SE SKLICUJE PRILOGA

8.1 Osnovna besedila

Sveže goveje, ovčje, kozje in prašičje meso ter mesni proizvodi

1. 372 L 0462: Direktiva Sveta 72/462/EGS z dne 12. decembra 1972 o problemih zdravstvene in veterinarske inšpekcije ob uvozu goveda, ovc, koz in prašičev ter svežega mesa ali mesnih izdelkov iz tretjih držav (UL L 302, 31.12.1972, str. 28), kakor je bila spremenjena z:

- 377 L 0098: Direktiva Sveta 77/98/EGS z dne 21. decembra 1976 (UL L 26, 31.1.1977, str. 67),

- 381 L 0476: Direktiva Sveta 81/476/EGS z dne 24. junija 1981 (UL L 186, 8.7.1981, str. 36),

- 383 L 0091: Direktiva Sveta 83/91/EGS z dne 7. februarja 1983 (UL L 59, 5.3.1983, str. 34),

- 387 L 0064: Direktiva Sveta 87/64/EGS z dne 30. decembra 1986 (UL L 34, 5.2.1987, str. 52),

- 388 L 0289: Direktiva Sveta 88/289/EGS z dne 3. marca 1988 (UL L 124, 18.5.1988, str. 31),

- 388 L 0657: Direktiva Sveta 88/657/EGS z dne 14. decembra 1988 (UL L 382, 31.12.1988, str. 3),

- 389 L 0227: Direktiva Sveta 89/227/EGS z dne 21. marca 1989 (UL L 93, 6.4.1989, str. 25),

- 389 L 0662: Direktiva Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 (UL L 395, 30.12.1989, str. 13),

- 390 L 0423: Direktiva Sveta 90/423/EGS z dne 26. junija 1990 (UL L 224, 18.8.1990, str. 13),

- 390 L 0425: Direktiva Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 (UL L 224, 18.8.1990, str. 29),

- 390 L 0675: Direktiva Sveta 90/675/EGS z dne 10. decembra 1990 (UL L 373, 31.12.1990, str. 1),

- 391 L 0069: Direktiva Sveta 91/69/EGS z dne 28. januarja 1991 (UL L 46, 19.2.1991, str. 37),

- 391 L 0266: Direktiva Sveta 91/266/EGS z dne 21. maja 1991 (UL L 134, 29.5.1991, str. 45),

- 391 L 0496: Direktiva Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 (UL L 268, 24.9.1991, str. 56),

- 391 L 0497: Direktiva Sveta 91/497/EGS z dne 29. julija 1991 (UL L 268, 24.9.1991, str. 69),

- 391 L 0688: Direktiva Sveta 91/688/EGS z dne 11. decembra 1991 (UL L 377, 31.12.1991, str. 18),

- 391 R 3763: Uredba Sveta 91/3763/EGS z dne 16. decembra 1991 (UL L 356, 24.12.1991, str. 1),

- 392 R 1601: Uredba Sveta 92/1601/EGS z dne 15. junija 1992 (UL L 173, 27.6.1992, str. 13),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15).

Konji

2. 390 L 0426: Direktiva Sveta 90/426/EGS z dne 26. junija 1990 o pogojih zdravstvenega stanja živali, ki ureja gibanje in uvoz konjev iz tretjih držav (UL L 224, 18.8.1990, str. 42), kakor je bila spremenjena z:

- 390 L 0425: Direktiva Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 (UL L 224, 18.8.1990, str. 29),

- 391 L 0496: Direktiva Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 (UL L 268, 24.9.1991, str. 56),

- 392 D 0130: Odločba Komisije 92/130/EGS z dne 13. februarja 1992 (UL L 47, 22.2.1992, str. 26),

- 392 L 0036: Direktiva Sveta 92/36/EGS z dne 29. aprila 1992 (UL L 157, 10.6.1992, str. 26),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15).

Perutnina/valilna jajca

3. 390 L 0539: Direktiva Sveta 90/539/EGS z dne 15. oktobra 1990 o pogojih zdravstvenega stanja živali, ki ureja trgovino s perutninskimi in valilnimi jajci znotraj Skupnosti in uvoz iz tretjih držav (UL L 303, 31.10.1990, str. 6), kakor je bila spremenjena z:

- 391 L 0494: Direktiva Sveta 91/494/EGS z dne 26. julija 1991 (UL L 268, 24.9.1991, str. 35),

- 391 L 0496: Direktiva Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 (UL L 268, 24.9.1991, str. 56),

- 392 D 0369: Odločba Komisije 92/369/EGS z dne 24. januarja 1992 (UL L 195, 14.7.1992, str. 25),

- 392 L 0065: Direktiva Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 (UL L 268, 14.9.1992, str. 54),

- 393 L 0120: Direktiva Sveta 93/120/EGS z dne 22. decembra 1993 (UL L 340, 31.12.1993, str. 35),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15).

Akvakultura

4. 391 L 0067: Direktiva Sveta 91/67/EGS z dne 28. januarja 1991 o pogojih zdravstvenega stanja živali, ki ureja dajanje ribogojskih živali in izdelkov na trg (UL L 46, 19.2.1991, str. 1), kakor je bila spremenjena z:

- 393 L 0054: Direktiva Sveta 93/54/EGS z dne 24. junija 1993 (UL L 175, 19.7.1993, str. 34),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15),

- 395 L 0022: Direktiva Sveta 95/22/ES z dne 22. junija 1995 (UL L 243, 11.10.1995, str. 1).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

Za namene Sporazuma se določbe te direktive uporabljajo brez poseganja v prilagoditev, predvideno v delu IV, točka 5.

Goveji zarodki

5. 389 L 0556: Direktiva Sveta 89/556/EGS z dne 25. septembra 1989 o pogojih zdravstvenega stanja živali, ki ureja trgovino znotraj Skupnosti in uvoz zarodkov domačega goveda iz tretjih držav (UL L 302, 19.10.1989, str. 1), kakor je bila spremenjena z:

- 390 L 0425: Direktiva Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 (UL L 224, 18.8.1990, str. 29),

- 393 L 0052: Direktiva Sveta 93/52/EGS z dne 24. junija 1993 (UL L 175, 19.7.1993, str. 21),

- 394 D 0113: Odločba Komisije 94/113/ES z dne 8. februarja 1994 (UL L 53, 24.2.1994, str. 23).

Bikovo seme

6. 388 L 0407: Direktiva Sveta 88/407/EGS z dne 14. junija 1988 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali, ki veljajo za promet med državami članicami Evropske skupnosti in za uvoz globoko zamrznjenega semena domačih živali iz vrst govedi (UL L 194, 22.7.1988, str. 10), kakor je bila spremenjena z:

- 390 L 0120: Direktiva Sveta 90/120/EGS z dne 5. marca 1990 (UL L 71, 17.3.1990, str. 37),

- 390 L 0425: Direktiva Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 (UL L 224, 18.8.1990, str. 29),

- 393 L 0060: Direktiva Sveta 93/60/EGS z dne 28. januarja 1993 (UL L 186, 28.7.1993, str. 28),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15).

Merjaščevo seme

7. 390 L 0429: Direktiva Sveta 90/429/EGS z dne 26. junija 1990 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali, ki veljajo za promet in uvoz semena domačih prašičev v Skupnosti (UL L 224, 18.8.1990, str. 62), kakor je bila spremenjena z:

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15).

Sveže perutninsko meso

8. 371 L 0118: Direktiva Sveta 71/118/EGS z dne 15. februarja 1971 o zdravstvenih problemih, ki vplivajo na trgovino s svežim perutninskim mesom (UL L 55, 8.3.1971, str. 23), kakor je bila spremenjena z:

- 392 L 0116: Direktiva Sveta 92/116/EGS z dne 17. decembra 1992 (UL L 62, 15.3.1993, str. 1),

- 394 L 0065: Direktiva Sveta 94/65/ES z dne 14. decembra 1994 (UL L 368, 31.12.1994, str. 10),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15),

- 396 L 0023: Direktiva Sveta 96/23/ES z dne 29. aprila 1996 (UL L 125, 23.5.1996, str. 10).

9. 391 L 0494: Direktiva Sveta 91/494/EGS z dne 26. junija 1991 o pogojih zdravstvenega stanja živali, ki ureja promet s svežim perutninskim mesom znotraj Skupnosti in uvoz iz tretjih držav (UL L 268, 24.9.1991, str. 35), kakor je bila spremenjena z:

- 392 L 0116: Direktiva Sveta 92/116/EGS z dne 17. decembra 1992 (UL L 62, 15.3.1993, str. 1),

- 393 L 0121: Direktiva Sveta 93/121/ES z dne 22. decembra 1993 (UL L 340, 31.12.1993, str. 39).

Mleto meso

10. 394 L 0065: Direktiva Sveta 94/65/ES z dne 14. decembra 1994 o zahtevah za proizvodnjo in dajanje na trg mletega mesa in mesnih pripravkov (UL L 368, 31.12.1994, str. 10).

Ribiški proizvodi

11. 391 L 0493: Direktiva Sveta 91/493/EGS z dne 22. julija 1991 o določitvi zdravstvenih pogojev za proizvodnjo in trženje ribiških proizvodov (UL L 268, 24.9.1991, str. 15), kakor je bila spremenjena z:

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15),

- 395 L 0071: Direktiva Sveta 95/71/ES z dne 22. decembra 1995 (UL L 332, 30.12.1995, str. 40),

- 396 L 0023: Direktiva Sveta 96/23/ES z dne 29. aprila 1996 (UL L 125, 23.5.1996, str. 12).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

Mehkužci

12. 391 L 0492: Direktiva Sveta 91/492/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi zdravstvenih pogojev za proizvodnjo in trženje živih školjk (UL L 268, 24.9.1991, str. 1), kakor je bila spremenjena z:

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

Mleko in izdelki na osnovi mleka

13. 392 L 0046: Direktiva Sveta 92/46/EGS z dne 16. junija 1992 o zdravstvenih predpisih za proizvodnjo in dajanje na trg surovega mleka, toplotno obdelanega mleka in izdelkov na osnovi mleka (UL L 268, 14.9.1992, str. 1), kakor je bila spremenjena z:

- 392 L 0118: Direktiva Sveta 92/118/EGS z dne 17. decembra 1992 (UL L 62, 15.3.1993, str. 49),

- 394 L 0071: Direktiva Sveta 94/71/ES z dne 13. decembra 1994 (UL L 368, 31.12.1994, str. 33),

- 394 D 0330: Odločba Komisije 94/330/ES z dne 25. maja 1994 (UL L 146, 11.6.1994, str. 23),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15),

- 396 L 0023: Direktiva Sveta 96/23/ES z dne 29. aprila 1996 (UL L 125, 23.5.1996, str. 10).

Meso divjadi

14. 392 L 0045: Direktiva Sveta 92/45/EGS z dne 16. junija 1992 o javnozdravstvenih problemih in problemih zdravstvenega varstva živali v zvezi z uplenitvijo divjadi in dajanjem na trg mesa divjadi (UL L 268, 14.9.1992, str. 35), kakor je bila spremenjena z:

- 392 L 0116: Direktiva Sveta 92/116/EGS z dne 17. decembra 1992 (UL L 62, 15.3.1993, str. 1),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15).

Druge živali

15. 392 L 0065: Direktiva Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS (UL L 268, 14.9.1992, str. 54), kakor je bila spremenjena z:

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15),

- 395 D 0176: Odločba Komisije 95/176/ES z dne 6. aprila 1995 (UL L 117, 24.5.1995, str. 23).

Proizvodi drugih živali

16. 392 L 0118: Direktiva Sveta 92/118/EGS z dne 17. decembra 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali in javnozdravstvenega varstva za trgovino in uvoz v Skupnost proizvodov, za katere ne veljajo navedene zahteve, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 89/662/EGS, in glede patogenov k Direktivi 90/425/EGS (UL L 62, 15.3.1993, str. 49), kakor je bila spremenjena z:

- 394 D 0466: Odločba Komisije 94/466/ES z dne 13. julija 1994 (UL L 190, 26.7.1994, str. 26),

- 394 D 0723: Odločba Komisije 94/723/ES z dne 26. oktobra 1994 (UL L 288, 9.11.1994, str. 48),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15),

- 395 D 0338: Odločba Komisije 95/338/ES z dne 26. julija 1995 (UL L 200, 24.8.1995, str. 35),

- 395 D 0339: Odločba Komisije 95/339/ES z dne 27. julija 1995 (UL L 200, 24.8.1995, str. 36),

- 396 D 0103: Odločba Komisije 96/103/ES z dne 25. januarja 1996 (UL L 24, 31.1.1996, str. 28),

- 396 D 0340: Odločba Komisije 96/340/ES z dne 10. maja 1996 (UL L 129, 30.5.1996, str. 35),

- 396 D 0405: Odločba Komisije 96/405/ES z dne 21. junija 1996 (UL L 165, 4.7.1996, str. 40).

Določbe iz Priloge I, poglavje 6(I)(A), druga alinea, se uporabljajo za Islandijo.

Trihina

17. 377 L 0096: Direktiva Sveta 77/96/EGS z dne 21. decembra 1976 o pregledu na trihinele (Trichinella spiralis) pri uvozu svežega mesa domačih prašičev iz tretjih držav (UL L 26, 31.1.1977, str. 67), kakor je bila spremenjena z:

- 381 L 0476: Direktiva Sveta 81/476/EGS z dne 24. junija 1981 (UL L 186, 8.7.1981, str. 20),

- 383 L 0091: Direktiva Sveta 83/91/EGS z dne 7. februarja 1983 (UL L 59, 5.3.1983, str. 34),

- 384 L 0319: Direktiva Sveta 84/319/EGS z dne 7. junija 1984 (UL L 167, 27.6.1984, str. 34),

- 385 R 3768: Uredba Sveta 85/3768/EGS z dne 20. decembra 1985 (UL L 362, 31.12.1985, str. 8),

- 389 L 0321: Direktiva Komisije 89/321/EGS z dne 22. april 1989 (UL L 133, 17.5.1989, str. 33),

- 394 L 0059: Direktiva Sveta 94/59/ES z dne 2. decembra 1994 (UL L 315, 8.12.1994, str. 18),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15).

Prehodni ukrepi

18. 395 D 0408: Odločba Sveta 2001/4/ES z dne 22. junija 1995 o pogojih za uvedbo, v vmesnem obdobju, začasnih seznamov obratov v tretjih državah, iz katerih lahko države članice uvažajo nekatere proizvode živalskega izvora, ribiške proizvode ali žive školjke (UL L 243, 11.10.1995, str. 17).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

8.2 Uporabniška besedila

1. 378 D 0685: Odločba Komisije 78/685/EGS z dne 26. julija 1978 o seznamu epizootskih bolezni v skladu z Direktivo 72/462 (UL L 227, 18.8.1978, str. 32).

2. 379 D 0542: Odločba Sveta 79/542/EGS z dne 21. decembra 1979 o uvedbi seznama tretjih držav, iz katerih države članice dovoljujejo uvoz govedi, prašičev in svežega mesa (UL L 146, 14.6.1979, str. 15), kakor je bila spremenjena z:

- 384 D 0134: Odločba Komisije 84/134/EGS z dne 2. maja 1984 (UL L 70, 13.3.1984, str. 18),

- 385 D 0473: Odločba Komisije 85/473/EGS z dne 2. oktobra 1985 (UL L 278, 18.10.1985, str. 35),

- 385 D 0488: Odločba Komisije 85/488/EGS z dne 17. oktobra 1985 (UL L 293, 5.11.1985, str. 17),

- 385 D 0575: Odločba Komisije 85/575/EGS z dne 28. oktobra 1985 (UL L 372, 31.12.1985, str. 17),

- 386 D 0425: Odločba Komisije 86/425/EGS z dne 29. julija 1986 (UL L 243, 28.8.1986, str. 34),

- 389 D 0008: Odločba Komisije 89/8/EGS z dne 14. decembra 1988 (UL L 7, 10.1.1989, str. 27),

- 390 D 0390: Odločba Komisije 90/390/EGS z dne 16. julija 1990 (UL L 193, 25.7.1990, str. 36),

- 390 D 0485: Odločba Komisije 90/485/EGS z dne 27. septembra 1990 (UL L 267, 29.9.1990, str. 46),

- 391 D 0361: Odločba Komisije 91/361/EGS z dne 14. junija 1991 (UL L 195, 18.7.1991, str. 43),

- 392 D 0014: Odločba Komisije 92/14/EGS z dne 17. decembra 1992 (UL L 8, 14.1.1992, str. 12),

- 392 D 0160: Odločba Komisije 92/160/EGS z dne 5. marca 1992 (UL L 71, 18.3.1992, str. 27),

- 392 D 0161: Odločba Komisije 92/161/EGS z dne 9. marca 1992 (UL L 71, 18.3.1992, str. 29),

- 392 D 0162: Odločba Komisije 92/162/EGS z dne 9. marca 1992 (UL L 71, 18.3.1992, str. 30),

- 392 D 0245: Odločba Komisije 92/245/EGS z dne 14. aprila 1992 (UL L 124, 9.5.1992, str. 42),

- 392 D 0376: Odločba Komisije 92/376/EGS z dne 2. julija 1992 (UL L 197, 16.7.1992, str. 70),

- 393 D 0099: Odločba Komisije 93/99/EGS z dne 22. decembra 1993 (UL L 40, 17.2.1993, str. 17),

- 393 D 0100: Odločba Komisije 93/100/EGS z dne 19. januarja 1993 (UL L 40, 17.2.1993, str. 23),

- 393 D 0237: Odločba Komisije 93/237/EGS z dne 6. aprila 1993 (UL L 108, 1.5.1993, str. 129),

- 393 D 0344: Odločba Komisije 93/344/EGS z dne 17. maja 1993 (UL L 138, 9.6.1993, str. 11),

- 393 D 0435: Odločba Komisije 93/435/EGS z dne 27. julija 1993 (UL L 201, 11.8.1993, str. 28),

- 393 D 0507: Odločba Komisije 93/507/EGS z dne 21. septembra 1993 (UL L 237, 22.9.1993, str. 36),

- 394 D 0059: Odločba Komisije 94/59/ES z dne 26. januarja 1994 (UL L 27, 1.2.1994, str. 53),

- 394 D 0310: Odločba Komisije 94/310/ES z dne 18. maja 1994 (UL L 137, 1.6.1994, str. 72),

- 394 D 0453: Odločba Komisije 94/453/ES z dne 29. junija 1994 (UL L 187, 22.7.1994, str. 11),

- 394 D 0561: Odločba Komisije 94/561/ES z dne 27. julija 1994 (UL L 214, 19.8.1994, str. 17),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15),

- 395 D 0288: Odločba Komisije 95/288/ES z dne 18. julija 1995 (UL L 181, 1.8.1995, str. 42),

- 395 D 0322: Odločba Komisije 95/322/ES z dne 25. julija 1995 (UL L 190, 11.8.1995, str. 9),

- 395 D 0323: Odločba Komisije 95/323/ES z dne 25. julija 1995 (UL L 190, 11.8.1995, str. 11),

- 396 D 0132: Odločba Komisije 96/132/ES z dne 26. januarja 1996 (UL L 30, 8.2.1996, str. 52),

- 396 D 0279: Odločba Komisije 96/279/ES z dne 26. februar 1996 (UL L 107, 30.4.1996, str. 1).

3. 380 D 0801: Odločba Komisije 80/801/EGS z dne 25. julija 1980 o pogojih zdravstvenega varstva živali in veterinarskem certificiranju za uvoz svežega mesa iz Avstralije (UL L 234, 5.9.1980, str. 41), kakor je bila spremenjena z:

- 381 D 0662: Odločba Komisije 81/662/EGS z dne 28. julija 1981 (UL L 237, 22.8.1981, str. 33).

4. 380 D 0804: Odločba Komisije 80/804/EGS z dne 25. julija 1980 o pogojih zdravstvenega varstva živali in veterinarskem certificiranju za uvoz svežega mesa iz Kanade (UL L 236, 9.9.1980, str. 25), kakor je bila spremenjena z:

- 381 D 0441: Odločba Komisije 81/441/EGS z dne 27. maja 1981 (UL L 168, 25.6.1981, str. 25),

- 381 D 0662: Odločba Komisije 81/662/EGS z dne 28. julija 1981 (UL L 237, 22.8.1981, str. 33).

5. 380 D 0805: Odločba Komisije 80/805/EGS z dne 25. julija 1980 o pogojih zdravstvenega varstva živali in veterinarskem certificiranju za uvoz svežega mesa iz Nove Zelandije (UL L 236, 9.9.1980, str. 25), kakor je bila spremenjena z:

- 381 D 0662: Odločba Komisije 81/662/EGS z dne 28. julija 1981 (UL L 237, 22.8.1981, str. 33).

6. 381 D 0526: Odločba Komisije 81/526/EGS z dne 19. junija 1981 o pogojih zdravstvenega varstva živali in veterinarskem certificiranju za uvoz svežega mesa iz Švice (UL L 196, 18.7.1981, str. 25), kakor je bila spremenjena z:

- 383 D 0070: Odločba Komisije 83/70/EGS z dne 1. februarja 1983 (UL L 47, 19.2.1983, str. 25),

- 393 D 0148: Odločba Komisije 93/148/EGS z dne 19. januarja 1993 (UL L 58, 11.3.1993, str. 63),

- 394 D 0667: Odločba Komisije 94/667/ES z dne 6. oktobra 1994 (UL L 260, 8.10.1994, str. 32).

7. 381 D 0547: Odločba Komisije 81/547/EGS z dne 24. junija 1981 o pogojih zdravstvenega varstva živali in veterinarskem certificiranju za uvoz svežega mesa iz Jugoslavije (UL L 206, 27.7.1981, str. 25), kakor je bila spremenjena z:

- 383 D 0070: Odločba Komisije 83/70/EGS z dne 1. februarja 1983 (UL L 47, 19.2.1983, str. 25),

- 391 D 0073: Odločba Komisije 91/73/EGS z dne 31. januarja 1991 (UL L 43, 16.2.1991, str. 45),

- 392 D 0453: Odločba Komisije 92/453/EGS z dne 30. julija 1992 (UL L 250, 29.8.1992, str. 46).

8. 381 D 0887: Odločba Komisije 81/887/EGS z dne 19. oktobra 1981 o pogojih zdravstvenega varstva živali in veterinarskem certificiranju za uvoz svežega mesa s Kostarike (UL L 324, 12.11.1981, str. 25).

9. 382 D 0008: Odločba Komisije 82/8/EGS z dne 9. decembra 1982 o pogojih zdravstvenega varstva živali in veterinarskem certificiranju za uvoz svežega mesa iz Madžarske (UL L 8, 13.1.1982, str. 25), kakor je bila spremenjena z:

- 394 D 0668: Odločba Komisije 94/668/ES z dne 6. oktobra 1994 (UL L 260, 8.10.1994, str. 34).

10. 382 D 0009: Odločba Komisije 82/9/EGS z dne 9. decembra 1982 o pogojih zdravstvenega varstva živali in veterinarskem certificiranju za uvoz svežega mesa iz Poljske (UL L 8, 13.1.1982, str. 15), kakor je bila spremenjena z:

- 392 D 0453: Odločba Komisije 92/453/EGS z dne 30. julija 1992 (UL L 250, 29.8.1992, str. 46).

11. 382 D 0132: Odločba Komisije 82/132/EGS z dne 4. februarja 1982 o pogojih zdravstvenega varstva živali in veterinarskem certificiranju za uvoz svežega mesa iz Romunije (UL L 60, 3.3.1982, str. 16), kakor je bila spremenjena z:

- 392 D 0453: Odločba Komisije 92/453/EGS z dne 30. julija 1992 (UL L 250, 29.8.1992, str. 46).

12. 382 D 0414: Odločba Komisije 82/414/EGS z dne 10. junija 1982 o pogojih zdravstvenega varstva živali in veterinarskem certificiranju za uvoz svežega mesa iz Gvatemale (UL L 182, 26.6.1982, str. 27).

13. 382 D 0426: Odločba Komisije 82/426/EGS z dne 1. decembra 1982 o pogojih zdravstvenega varstva živali in veterinarskem certificiranju za uvoz svežega mesa iz Združenih držav Amerike (UL L 68, 19.3.1993, str. 1), kakor je bila spremenjena z:

- 385 D 0164: Odločba Komisije 85/164/EGS z dne 8. februarja 1985 (UL L 63, 2.3.1985, str. 26).

14. 383 D 0084: Odločba Komisije 83/84/EGS z dne 15. februarja 1983 o pogojih zdravstvenega varstva živali in veterinarskem certificiranju za uvoz svežega mesa z Islandije (UL L 56, 3.3.1983, str. 26).

15. 383 D 0380: Odločba Komisije 83/380/EGS z dne 27. julija 1983 o pogojih zdravstvenega varstva živali in veterinarskem certificiranju za uvoz svežega mesa iz Mehike (UL L 222, 13.8.1983, str. 27).

16. 383 D 0494: Odločba Komisije 83/494/EGS z dne 27. julija 1983 o pogojih zdravstvenega varstva živali in veterinarskem certificiranju za uvoz goveda in prašičev iz Kanade (UL L 273, 6.10.1983, str. 37), kakor je bila spremenjena z:

- 384 D 0421: Odločba Komisije 84/421/EGS z dne 23. julija 1984 (UL L 237, 5.9.1984, str. 14).

17. 384 D 0292: Odločba Komisije 292/84/EGS z dne 27. aprila 1984 o pogojih zdravstvenega varstva živali in veterinarskem certificiranju za uvoz svežega mesa iz Belizeja (UL L 144, 30.5.1994, str. 10).

18. 384 D 0294: Odločba Komisije 84/294/EGS z dne 27. aprila 1984 o pogojih zdravstvenega varstva živali in veterinarskem certificiranju za uvoz svežega mesa z Malte (UL L 144, 30.5.1984, str. 17).

19. 384 D 0295: Odločba Komisije 295/84/EGS z dne 27. aprila 1984 o pogojih zdravstvenega varstva živali in veterinarskem certificiranju za uvoz svežega mesa iz Kraljevine Maroko (UL L 144, 30.5.1984, str. 21).

20. 386 D 0063: Odločba Komisije 86/63/EGS z dne 12. februarja 1986 o pogojih zdravstvenega varstva živali in veterinarskem certificiranju za uvoz svežega mesa iz Paname (UL L 72, 15.3.1986, str. 36).

21. 386 D 0072: Odločba Komisije 86/72/EGS z dne 19. februarja 1986 o pogojih zdravstvenega varstva živali in veterinarskem certificiranju za uvoz svežega mesa s Kube (UL L 76, 21.3.1986, str. 47).

22. 386 D 0117: Odločba Komisije 86/117/EGS z dne 7. marca 1986 o pogojih zdravstvenega varstva živali in veterinarskem certificiranju za uvoz svežega mesa z Grenlandije (UL L 99, 15.4.1986, str. 26).

23. 386 D 0463: Odločba Komisije 86/463/EGS z dne 3. septembra 1986 o pogojih zdravstvenega varstva živali in veterinarskem certificiranju za uvoz svežega mesa s Cipra (UL L 271, 23.9.1986, str. 23).

24. 386 D 0474: Odločba Komisije 86/474/EGS z dne 11. septembra 1986 o izvajanju inšpekcijskih pregledov na kraju samem, ki jih je treba izvajati ob uvozu goveda in svinj ter svežega mesa iz držav nečlanic (UL L 279, 30.9.1986, str. 55).

25. 389 D 0197: Odločba Komisije 89/197/EGS z dne 3. marca 1989 o uvozu svežega mesa iz Albanije v države članice (UL L 73, 17.3.1989, str. 53).

26. 389 D 0221: Odločba Komisije 89/221/EGS z dne 8. marca 1989 o pogojih zdravstvenega varstva živali in veterinarskem certificiranju za uvoz svežega mesa iz Hondurasa (UL L 92, 5.4.1989, str. 16).

27. 390 D 0013: Odločba Komisije 90/13/ES z dne 20. decembra 1990 o postopku za spreminjanje ali dopolnjevanje seznama obratov, odobrenih v tretjih državah za uvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 8, 11.1.1990, str. 70).

28. 390 D 0014: Odločba Komisije 90/14/EGS z dne 20. decembra 1990 o uvedbi seznama tretjih držav, iz katerih države članice dovoljujejo uvoz globoko zamrznjenega semena domačega goveda (UL L 8, 11.1.1990, str. 71), kakor je bila spremenjena z:

- 391 D 0276: Odločba Komisije 91/276/EGS z dne 22. maja 1991 (UL L 135, 30.5.1991, str. 58),

- 394 D 0453: Odločba Komisije 94/453/ES z dne 29. junija 1994 (UL L 187, 22.7.1994, str. 11),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15).

29. 390 D 0156: Odločba Komisije 90/156/EGS z dne 19. marca 1990 o pogojih zdravstvenega varstva živali in veterinarskem certificiranju za uvoz svežega mesa z Madagaskarja (UL L 89, 4.4.1990, str. 13).

30. 390 D 0445: Odločba Komisije 90/445/EGS z dne 26. julija 1990 o pogojih zdravstvenega varstva živali in veterinarskem certificiranju za uvoz svežega mesa iz Turčije (UL L 228, 22.8.1990, str. 28).

31. 391 D 0189: Odločba Komisije 91/189/EGS z dne 25. februarja 1991 o uvedbi protokolov za standardizacijo materialov in postopkov za veterinarske teste ter pogojih za odobritev živinskih trgov v zvezi z uvozom goveda in prašičev iz tretjih držav (UL L 96, 17.3.1991, str. 1).

32. 391 D 0270: Odločba Komisije 91/270/EGS z dne 14. maja 1991 o uvedbi seznama tretjih držav, iz katerih države članice dovoljujejo uvoz zarodkov domačega goveda (UL L 134, 29.5.1991, str. 56), kakor je bila spremenjena z:

- 394 D 0453: Odločba Komisije 94/453/ES z dne 29. junija 1994 (UL L 187, 22.7.1994, str. 11),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15).

33. 391 D 0445: Odločba Komisije 91/445/EGS z dne 26. julija 1991 o uvozu svežega mesa iz Izraela (UL L 239, 20.8.1991, str. 17).

34. 391 D 0446: Odločba Komisije 91/446/EGS z dne 26. julija 1991 o uvozu svežega mesa iz Salvadorja (UL L 239, 20.8.1991, str. 18).

35. 391 D 0449: Odločba Komisije 91/449/ES z dne 26. julija 1991 o vzorcu zdravstvenega spričevala živali za mesne proizvode, uvožene iz tretjih držav (UL L 240, 29.8.1991, str. 28), kakor je bila spremenjena z:

- 392 D 0245: Odločba Komisije 92/245/EGS z dne 8. aprila 1992 (UL L 124, 9.5.1992, str. 42),

- 392 D 0246: Odločba Komisije 92/246/EGS z dne 8. aprila 1992 (UL L 124, 9.5.1992, str. 43),

- 392 D 0447: Odločba Komisije 92/447/EGS z dne 30. julija 1992 (UL L 248, 28.8.1992, str. 69),

- 393 D 0139: Odločba Komisije 93/139/EGS z dne 19. januarja 1993 (UL L 56, 9.3.1993, str. 39),

- 394 D 0059: Odločba Komisije 94/59/ES z dne 26. januarja 1994 (UL L 27, 1.2.1994, str. 53),

- 394 D 0453: Odločba Komisije 94/453/ES z dne 29. junija 1994 (UL L 187, 22.7.1994, str. 11),

- 394 D 0667: Odločba Komisije 94/667/ES z dne 6. oktobra 1994 (UL L 260, 8.10.1994, str. 32),

- 394 D 0668: Odločba Komisije 94/668/ES z dne 6. oktobra 1994 (UL L 260, 8.10.1994, str. 34),

- 394 D 0839: Odločba Komisije 94/839/ES z dne 19. decembra 1994 (UL L 352, 31.12.1994, str. 18),

- 394 D 0847: Odločba Komisije 94/847/ES z dne 20. decembra 1994 (UL L 352, 31.12.1994, str. 56),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15),

- 395 D 0140: Odločba Komisije 95/140/ES z dne 7. aprila 1995 (UL L 91, 22.4.1995, str. 56),

- 396 D 0092: Odločba Komisije 96/92/ES z dne 11. januarja 1996 (UL L 21, 27.1.1996, str. 71).

36. 392 D 0021: Odločba Komisije 92/21/EGS z dne 12. novembra 1992 o pogojih zdravstvenega varstva živali in veterinarskem certificiranju za uvoz svežega mesa iz Južnoafriške republike (UL L 10, 16.1.1992, str. 28).

37. 392 D 0022: Odločba Komisije 92/22/EGS z dne 13. novembra 1992 o pogojih zdravstvenega varstva živali in veterinarskem certificiranju za uvoz svežega mesa iz Bocvane (UL L 10, 16.1.1992, str. 34).

38. 392 D 0023: Odločba Komisije 92/23/EGS z dne 13. novembra 1992 o pogojih zdravstvenega varstva živali in veterinarskem certificiranju za uvoz svežega mesa iz Kraljevine Svazi (UL L 10, 16.1.1992, str. 40).

39. 392 D 0024: Odločba Komisije 92/24/EGS z dne 12. novembra 1992 o pogojih zdravstvenega varstva živali in veterinarskem certificiranju za uvoz svežega mesa iz Namibije (UL L 10, 16.1.1992, str. 46).

40. 392 D 0025: Odločba Komisije 92/25/EGS z dne 13. novembra 1992 o pogojih zdravstvenega varstva živali in veterinarskem certificiranju za uvoz svežega mesa iz Zimbabveja (UL L 10, 16.1.1992, str. 52), kakor je bila spremenjena z:

- 392 D 0166: Odločba Komisije 92/166/EGS z dne 28. februarja 1992 (UL L 73, 19.3.1992, str. 26),

- 392 D 0348: Odločba Komisije 92/348/EGS z dne 10. junija 1992 (UL L 189, 9.7.1992, str. 41),

- 392 D 0503: Odločba Komisije 92/503/EGS z dne 14. oktobra 1992 (UL L 307, 23.10.1992, str. 55),

- 393 D 0086: Odločba Komisije 93/86/EGS z dne 22. decembra 1993 (UL L 36, 12.2.1993, str. 44),

- 394 D 0171: Odločba Komisije 94/171/EGS z dne 28. februarja 1994 (UL L 78, 22.3.1994, str. 41).

41. 392 D 0160: Odločba Komisije 92/160/EGS z dne 21. februarja 1992 o določitvi regionalizacije nekaterih tretjih držav za uvoz kopitarjev (UL L 71, 18.3.1992, str. 27), kakor je bila spremenjena z:

- 392 D 0161: Odločba Komisije 92/161/EGS z dne 9. marca 1992 (UL L 71, 18.3.1992, str. 29),

- 395 D 0536: Odločba Komisije 95/536/ES z dne 6. decembra 1995 (UL L 304, 16.12.1995, str. 49).

42. 392 D 0183: Odločba Komisije 92/183/EGS z dne 3. marca 1992 o določitvi splošnih pogojev, ki jih je treba izpolnjevati za uvoz nekaterih surovin iz tretjih držav za farmacevtsko predelovalno industrijo, navedenih na seznamu v Odločbi Sveta 79/542/EGS (UL L 84, 31.3.1992, str. 33).

43. 392 D 0187: Odločba Komisije 92/187/EGS z dne 28. februarja 1992 o določitvi pogojev, ki jih je treba izpolnjevati za uvoz nekaterih surovin iz tretjih držav za farmacevtsko predelovalno industrijo, ki niso navedene na seznamu v Odločbi Sveta 79/542/EGS (UL L 87, 2.4.1992, str. 20).

44. 392 D 0222: Odločba Komisije 92/222/EGS z dne 26. marca 1992 o pogojih zdravstvenega varstva živali in veterinarskem certificiranju za uvoz svežega mesa iz Bolgarije (UL L 108, 25.4.1992, str. 38), kakor je bila spremenjena z:

- 392 D 0453: Odločba Komisije 92/453/EGS z dne 30. julija 1992 (UL L 250, 29.8.1992, str. 46).

45. 392 D 0260: Odločba Komisije 92/260/EGS z dne 10. aprila 1992 o pogojih zdravstvenega varstva živali in veterinarskem certificiranju pri začasnem uvozu registriranih konj (UL L 30, 15.5.1992, str. 67), kakor je bila spremenjena z:

- 393 D 0344: Odločba Komisije 93/344/EGS z dne 17. maja 1993 (UL L 138, 9.6.1993, str. 11),

- 394 D 0453: Odločba Komisije 94/453/ES z dne 29. junija 1994 (UL L 187, 22.7.1994, str. 11),

- 394 D 0561: Odločba Komisije 94/561/ES z dne 27. julija 1994 (UL L 214, 19.8.1994, str. 17),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15),

- 395 D 0322: Odločba Komisije 95/322/ES z dne 25. julija 1995 (UL L 190, 11.8.1995, str. 9),

- 395 D 0323: Odločba Komisije 95/323/ES z dne 25. julija 1995 (UL L 190, 11.8.1995, str. 11),

- 396 D 0081: Odločba Komisije 96/81/ES z dne 12. januarja 1996 (UL L 19, 25.1.1996, str. 53),

- 396 D 0279: Odločba Komisije 96/279/ES z dne 26. februarja 1996 (UL L 107, 30.4.1996, str. 1).

46. 392 D 0280: Odločba Komisije 92/280/ES z dne 8. maja 1992 o uvozu svežega mesa iz Nikaragve v države članice (UL L 144, 26.5.1992, str. 21).

47. 392 D 0322: Odločba Komisije 92/322/EGS z dne 10. junija 1992 o pogojih zdravstvenega varstva živali in veterinarskem certificiranju za uvoz goveda in prašičev iz Madžarske (UL L 177, 30.6.1992, str. 25), kakor je bila spremenjena z:

- 393 D 0469: Odločba Komisije 93/469/EGS z dne 26. julija 1993 (UL L 218, 28.8.1993, str. 58),

- 394 D 0668: Odločba Komisije 94/668/ES z dne 6. oktobra 1994 (UL L 260, 8.10.1994, str. 34).

48. 392 D 0323: Odločba Komisije 92/323/EGS z dne 10. junija 1992 o pogojih zdravstvenega varstva živali in veterinarskem certificiranju za uvoz goveda in prašičev iz Poljske (UL L 177, 30.6.1992, str. 18), kakor je bila spremenjena z:

- 393 D 0469: Odločba Komisije 93/469/EGS z dne 26. julija 1993 (UL L 218, 28.8.1993, str. 58).

49. 392 D 0325: Odločba Komisije 92/325/EGS z dne 10. junija 1992 o pogojih zdravstvenega varstva živali in veterinarskem certificiranju za uvoz goveda in prašičev iz Bolgarije (UL L 77, 30.6.1992, str. 52), kakor je bila spremenjena z:

- 392 D 0526: Odločba Komisije 92/526/EGS z dne 4. novembra 1992 (UL L 332, 18.11.1992, str. 21),

- 393 D 0420: Odločba Komisije 93/420/ES z dne 28. julija 1993 (UL L 191, 31.7.1993, str. 133),

- 393 D 0469: Odločba Komisije 93/469/EGS z dne 26. julija 1993 (UL L 218, 28.8.1993, str. 58),

- 395 D 0147: Odločba Komisije 95/147/ES z dne 12. aprila 1995 (UL L 96, 28.4.1995, str. 51),

- 395 D 0295: Odločba Komisije 95/295/ES z dne 26. julija 1995 (UL L 182, 2.8.1995, str. 30).

50. 392 D 0377: Odločba Komisije 92/377/EGS z dne 2. julija 1992 o pogojih zdravstvenega varstva živali in veterinarskem certificiranju za uvoz svežega mesa iz Republike Slovenije (UL L 197, 16.7.1992, str. 75), kakor je bila spremenjena z:

- 393 D 0234: Odločba Komisije 93/234/EGS z dne 5. aprila 1993 (UL L 106, 30.4.1993, str. 16).

51. 392 D 0390: Odločba Komisije 92/390/EGS z dne 2. julija 1992 o pogojih zdravstvenega varstva živali in veterinarskem certificiranju za uvoz svežega mesa iz Republike Hrvaške (UL L 207, 23.7.1992, str. 53), kakor je bila spremenjena z:

- 393 D 0234: Odločba Komisije 93/234/EGS z dne 5. aprila 1993 (UL L 106, 30.4.1993, str. 16).

52. 392 D 0402: Odločba Komisije 92/402/EGS z dne 31. julija 1992 o pogojih zdravstvenega varstva živali in veterinarskem certificiranju za uvoz goveda in prašičev iz Romunije (UL L 224, 8.8.1992, str. 18), kakor je bila spremenjena z:

- 393 D 0469: Odločba Komisije 93/469/EGS z dne 26. julija 1993 (UL L 218, 28.8.1993, str. 58).

53. 392 D 0452: Odločba Komisije 92/452/EGS z dne 30. julija 1992 o uvedbi seznamov skupin za zbiranje zarodkov, odobrenih v tretjih državah za izvoz govejih zarodkov v Skupnost (UL L 250, 29.8.1992, str. 40), kakor je bila spremenjena z:

- 394 D 0678: Odločba Komisije 94/678/ES z dne 14. oktobra 1994 (UL L 269, 20.10.1994, str. 40),

- 395 D 0335: Odločba Komisije 95/335/ES z dne 26. julija 1995 (UL L 194, 17.8.1995, str. 12),

- 396 D 0097: Odločba Komisije 96/97/ES z dne 12. januarja 1996 (UL L 23, 30.1.1996, str. 20),

- 396 D 0312: Odločba Komisije 96/312/ES z dne 22. aprila 1996 (UL L 118, 15.5.1996, str. 26).

54. 392 D 0460: Odločba Komisije 92/460/EGS z dne 2. septembra 1992 o pogojih zdravstvenega varstva živali in veterinarskem certificiranju za uvoz goveda in prašičev iz Švice (UL L 261, 7.9.1992, str. 25), kakor je bila spremenjena z:

- 392 D 0518: Odločba Komisije 92/518/EGS z dne 3. novembra 1992 (UL L 325, 11.11.1992, str. 23),

- 393 D 0469: Odločba Komisije 93/469/EGS z dne 26. julija 1993 (UL L 218, 28.8.1993, str. 58),

- 394 D 0667: Odločba Komisije 94/667/ES z dne 6. oktobra 1994 (UL L 260, 8.10.1994, str. 32).

55. 392 D 0463: Odločba Komisije 92/463/EGS z dne 2. septembra 1992 o pogojih zdravstvenega varstva živali in veterinarskem certificiranju za uvoz goveda in prašičev z Islandije (UL L 218, 28.8.1993, str. 58), kakor je bila spremenjena z:

- 392 D 0518: Odločba Komisije 92/518/EGS z dne 3. novembra 1992 (UL L 325, 11.11.1992, str. 23),

- 393 D 0469: Odločba Komisije 93/469/EGS z dne 26. julija 1993 (UL L 218, 28.8.1993, str. 58).

56. 392 D 0471: Odločba Komisije 92/471/EGS z dne 2. septembra 1992 o pogojih zdravstvenega varstva živali in veterinarskem certificiranju za uvoz govejih zarodkov iz tretjih držav (UL L 270, 15.9.1992, str. 27), kakor je bila spremenjena z:

- 394 D 0280: Odločba Komisije 94/280/ES z dne 28. aprila 1994 (UL L 120, 11.5.1994, str. 52),

- 394 D 0453: Odločba Komisije 94/453/ES z dne 29. junija 1994 (UL L 187, 22.7.1994, str. 11),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15).

57. 393 D 0158: Sklep Sveta 93/158/EGS z dne 26. oktobra 1993 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike v zvezi z uporabo Direktive Skupnosti za tretje države, Direktivo Sveta 72/462/EGS in ustreznimi pravnimi predpisi Združenih držav Amerike glede trgovine s svežim govejim in prašičjim mesom (UL L 68, 19.3.1993, str. 1).

58. 393 D 0160: Odločba Komisije 93/160/EGS z dne 17. februarja 1993 o uvedbi seznama tretjih držav, iz katerih države članice dovoljujejo uvoz semena domačih prašičev (UL L 67, 19.3.1993, str. 27), kakor je bila spremenjena z:

- 394 D 0453: Odločba Komisije 94/453/EGS z dne 29. junija 1994 (UL L 187, 22.7.1994, str. 11),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15).

59. 393 D 0195: Odločba Komisije 93/195/EGS z dne 2. februarja 1993 o pogojih zdravstvenega varstva živali in veterinarskem certificiranju pri ponovnem uvozu registriranih konj za konjske dirke, tekmovanja in kulturne prireditve po začasnem izvozu (UL L 86, 6.4.1993, str. 1), kakor je bila spremenjena z:

- 393 D 0344: Odločba Komisije 93/344/EGS z dne 17. maja 1993 (UL L 138, 9.6.1993, str. 11),

- 393 D 0509: Odločba Komisije 93/509/ES z dne 21. septembra 1993 (UL L 238, 23.9.1993, str. 44),

- 394 D 0453: Odločba Komisije 94/453/ES z dne 29. junija 1994 (UL L 187, 22.7.1994, str. 41),

- 394 D 0561: Odločba Komisije 94/561/ES z dne 27. julija 1994 (UL L 214, 19.8.1994, str. 17),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15),

- 395 D 0099: Odločba Komisije 95/99/ES z dne 27. marca 1995 (UL L 76, 5.4.1995, str. 16),

- 395 D 0322: Odločba Komisije 95/322/ES z dne 25. julija 1995 (UL L 190, 11.8.1995, str. 9),

- 395 D 0323: Odločba Komisije 95/323/ES z dne 25. julija 1995 (UL L 190, 11.8.1995, str. 11),

- 396 D 0279: Odločba Komisije 96/279/ES z dne 26. februarja 1996 (UL L 101, 30.4.1996, str. 1).

60. 393 D 0196: Odločba Komisije 93/196/EGS z dne 5. februarja 1993 o pogojih zdravstvenega varstva živali in veterinarskem certificiranju pri uvozu kopitarjev za zakol (UL L 86, 6.4.1993, str. 7), kakor je bila spremenjena z:

- 394 D 0453: Odločba Komisije 94/453/ES z dne 29. junija 1994 (UL L 187, 22.7.1994, str. 11),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15),

- 395 D 0322: Odločba Komisije 95/322/ES z dne 25. julija 1995 (UL L 190, 11.8.1995, str. 9),

- 396 D 0081: Odločba Komisije 96/81/ES z dne 12. januarja 1996 (UL L 19, 25.1.1996, str. 53),

- 396 D 0082: Odločba Komisije 96/82/ES z dne 12. januarja 1996 (UL L 19, 25.1.1996, str. 56),

- 396 D 0279: Odločba Komisije 96/279/ES z dne 26. februarja 1996 (UL L 101, 30.4.1996, str. 1).

61. 393 D 0197: Odločba Komisije 93/197/EGS z dne 5. februarja 1993 o pogojih zdravstvenega varstva živali in veterinarskem certificiranju pri uvozu registriranih kopitarjev za vzrejo in proizvodnjo (UL L 86, 6.4.1993, str. 16), kakor je bila spremenjena z:

- 393 D 0344: Odločba Komisije 93/344/EGS z dne 17. maja 1993 (UL L 138, 9.6.1993, str. 11),

- 393 D 0510: Odločba Komisije 93/510/ES z dne 21. septembra 1993 (UL L 238, 23.9.1993, str. 45),

- 393 D 0682: Odločba Komisije 93/682/ES z dne 17. decembra 1993 (UL L 317, 18.12.1993, str. 82),

- 394 D 0453: Odločba Komisije 94/453/ES z dne 29. junija 1994 (UL L 187, 22.7.1994, str. 11),

- 394 D 0561: Odločba Komisije 94/561/ES z dne 27. julija 1994 (UL L 214, 19.8.1994, str. 17),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15),

- 395 D 0322: Odločba Komisije 95/322/ES z dne 25. julija 1995 (UL L 190, 11.8.1995, str. 9),

- 395 D 0323: Odločba Komisije 95/323/ES z dne 25. julija 1995 (UL L 190, 11.8.1995, str. 11),

- 395 D 0536: Odločba Komisije 95/536/ES z dne 6. decembra 1995 (UL L 304, 16.12.1995, str. 49),

- 396 D 0081: Odločba Komisije 96/81/ES z dne 12. januarja 1996 (UL L 19, 25.1.1996, str. 53),

- 396 D 0082: Odločba Komisije 96/82/ES z dne 12. januarja 1996 (UL L 19, 25.1.1996, str. 56),

- 396 D 0279: Odločba Komisije 96/279/ES z dne 26. februarja 1996 (UL L 101, 30.4.1996, str. 1).

62. 393 D 0198: Odločba Komisije 93/198/EGS z dne 17. februarja 1993 o pogojih zdravstvenega varstva živali in veterinarskem certificiranju za uvoz domačih ovc in koz iz tretjih držav (UL L 86, 6.4.1993, str. 34), kakor je bila spremenjena z:

- 394 D 0453: Odločba Komisije 94/453/ES z dne 29. junija 1994 (UL L 187, 22.7.1994, str. 11),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15).

63. 393 D 0199: Odločba Komisije 93/199/ES z dne 19. februarja 1993 o pogojih zdravstvenega varstva živali in veterinarskem certificiranju za uvoz prašičjega semena iz tretjih držav (UL L 86, 6.4.1993, str. 43), kakor je bila spremenjena z:

- 394 D 0453: Odločba Komisije 94/453/ES z dne 29. junija 1994 (UL L 187, 22.7.1994, str. 11),

- 394 D 0667: Odločba Komisije 94/667/ES z dne 6. oktobra 1994 (UL L 260, 8.10.1994, str. 32),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15).

64. 393 D 0342: Odločba Komisije 93/342/ES z dne 12. maja 1993 o določitvi meril za razvrščanje tretjih držav glede na kokošjo kugo in atipično kokošjo kugo (UL L 137, 8.6.1993, str. 24), kakor je bila spremenjena z:

- 394 D 0438: Odločba Komisije 94/438/ES z dne 7. junija 1994 (UL L 181, 15.7.1994, str. 35).

65. 393 D 0387: Odločba Komisije 95/453/ES z dne 7. junija 1993 o posebnih pogojih za uvoz živih školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev s poreklom iz Maroka (UL L 166, 8.7.1993, str. 40), kakor je bila spremenjena z:

- 393 D 0530: Odločba Komisije 93/530/EGS z dne 15. oktobra 1993 (UL L 258, 16.10.1993, str. 32),

- 394 D 0767: Odločba Komisije 94/767/ES z dne 21. novembra 1994 (UL L 305, 30.11.1994, str. 36),

- 396 D 0031: Odločba Komisije 96/31/ES z dne 19. decembra 1995 (UL L 6, 12.1.1996, str. 6).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

66. 394 D 0402: Odločba Komisije 93/402/ES z dne 10. junija 1993 o pogojih zdravstvenega varstva živali in veterinarskem certificiranju za uvoz svežega mesa iz južnoameriških držav (UL L 179, 22.7.1993, str. 11), kakor je bila spremenjena z:

- 394 D 0334: Odločba Komisije 94/334/ES z dne 26. maja 1994 (UL L 148, 15.6.1994, str. 12),

- 395 D 0349: Odločba Komisije 95/349/ES z dne 26. julija 1995 (UL L 202, 26.8.1995, str. 10),

- 395 D 0443: Odločba Komisije 95/443/ES z dne 18. oktobra 1995 (UL L 158, 28.10.1995, str. 65).

67. 393 D 0436: Odločba Komisije 93/436/ES z dne 30. junija 1993 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov s poreklom iz Čila (UL L 202, 12.8.1993, str. 42), kakor je bila spremenjena z:

- 395 D 0164: Odločba Komisije 95/164/ES z dne 18. oktobra 1995 (UL L 108, 13.5.1995, str. 74),

- 396 D 0031: Odločba Komisije 96/31/ES z dne 19. decembra 1995 (UL L 9, 12.1.1996, str. 6),

- 396 D 0220: Odločba Komisije 96/220/ES z dne 7. marca 1996 (UL L 74, 22.3.1996, str. 35).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

68. 393 D 0437: Odločba Komisije 93/437/ES z dne 30. junija 1993 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov s poreklom iz Argentine (UL L 202, 12.8.1993, str. 42), kakor je bila spremenjena z:

- 395 D 0299: Odločba Komisije 95/299/ES z dne 19. julija 1995 (UL L 184, 3.8.1995, str. 74),

- 396 D 0031: Odločba Komisije 96/31/ES z dne 19. decembra 1995 (UL L 6, 12.1.1996, str. 6).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

69. 393 D 0491: Odločba Komisije 93/491/EGS z dne 28. julija 1993 o pogojih zdravstvenega varstva živali in veterinarskem certificiranju za uvoz goveda in prašičev z Nove Zelandije (UL L 229, 10.9.1993, str. 18).

70. 393 D 0494: Odločba Komisije 93/494/ES z dne 23. julija 1993 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov s poreklom s Ferskih otokov (UL L 232, 15.9.1993, str. 37), kakor je bila spremenjena z:

- 395 D 0151: Odločba Komisije 95/151/ES z dne 28. aprila 1995 (UL L 100, 3.5.1995, str. 22),

- 396 D 0031: Odločba Komisije 96/31/ES z dne 19. decembra 1995 (UL L 6, 12.1.1996, str. 6).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

71. 393 D 0495: Odločba Komisije 93/495/ES z dne 26. julija 1993 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov s poreklom iz Kanade (UL L 232, 15.9.1993, str. 43), kakor je bila spremenjena z:

- 395 D 0549: Odločba Komisije 95/549/ES z dne 8. decembra 1995 (UL L 310, 22.12.1995, str. 74),

- 396 D 0031: Odločba Komisije 96/31/ES z dne 19. decembra 1995 (UL L 6, 12.1.1996, str. 9).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

72. 393 D 0693: Odločba Komisije 93/693/EGS z dne 14. decembra 1993 o uvedbi seznama centrov za zbiranje semena, odobrenih za izvoz semena domačega goveda iz tretjih držav v Skupnost, in preklicu odločb 91/642/EGS, 91/643/EGS in 92/255/EGS (UL L 320, 22.12.1993, str. 35), kakor je bila spremenjena z:

- 394 D 0214: Odločba Komisije 94/214/ES z dne 13. aprila 1994 (UL L 106, 27.4.1994, str. 34),

- 394 D 0453: Odločba Komisije 94/453/ES z dne 29. junija 1994 (UL L 187, 22.7.1994, str. 11),

- 394 D 0609: Odločba Komisije 94/609/ES z dne 8. septembra 1994 (UL L 241, 16.9.1994, str. 23),

- 394 D 0861: Odločba Komisije 94/861/ES z dne 20. decembra 1994 (UL L 352, 31.12.1994, str. 71),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15),

- 395 D 0480: Odločba Komisije 95/480/ES z dne 7. novembra 1995 (UL L 275, 18.11.1995, str. 24),

- 396 D 0130: Odločba Komisije 96/130/ES z dne 24. januarja 1996 (UL L 30, 8.2.1996, str. 50).

73. 394 D 0063: Odločba Komisije 94/63/ES z dne 31. januarja 1994 o pripravi začasnega seznama tretjih držav, iz katerih države članice dovolijo uvoz semena, jajčnih celic in zarodkov ovac, koz in kopitarjev ter jajčnih celic in zarodkov prašičev (UL L 28, 2.2.1994, str. 47).

74. 394 D 0085: Odločba Komisije 94/85/ES z dne 16. februarja 1994 o uvedbi začasnega seznama tretjih držav, iz katerih države članice dovoljujejo uvoz svežega mesa perutnine (UL L 44, 17.2.1994, str. 31), kakor je bila spremenjena z:

- 394 D 0298: Odločba Komisije 94/298/ES z dne 5. maja 1994 (UL L 131, 26.5.1994, str. 24),

- 394 D 0453: Odločba Komisije 94/453/ES z dne 29. junija 1994 (UL L 187, 2.7.1994, str. 11),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15),

- 395 D 0058: Odločba Komisije 95/58/ES z dne 2. marca 1995 (UL L 55, 11.3.1995, str. 41),

- 395 D 0181: Odločba Komisije 95/181/ES z dne 17. maja 1995 (UL L 119, 30.5.1995, str. 34),

- 396 D 0002: Odločba Komisije 96/2/ES z dne 12. decembra 1995 (UL L 1, 3.1.1996, str. 6).

75. 394 D 0086: Odločba Komisije 94/86/ES z dne 16. februarja 1994 o uvedbi začasnega seznama tretjih držav, iz katerih države članice dovoljujejo uvoz mesa divjadi (UL L 44, 17.2.1994, str. 33), kakor je bila spremenjena z:

- 396 D 0137: Odločba Komisije 96/137/ES z dne 29. januarja 1996 (UL L 31, 9.2.1996, str. 31).

76. 394 D 0143: Odločba Komisije 94/143/ES z dne 1. maja 1994 o pogojih zdravstvenega varstva živali in veterinarskem certificiranju za uvoz seruma kopitarjev iz tretjih držav (UL L 62, 5.3.1994, str. 41), kakor je bila spremenjena z:

- 394 D 0461: Odločba Komisije 94/461/ES z dne 11. julija 1994 (UL L 189, 23.7.1994, str. 88),

- 394 D 0775: Odločba Komisije 94/775/ES z dne 28. novembra 1994 (UL L 310, 3.12.1994, str. 77).

77. 394 D 0187: Odločba Komisije 94/187/ES z dne 18. marca 1994 o pogojih zdravstvenega varstva živali in veterinarskem certificiranju za uvoz živalskih črev iz tretjih držav (UL L 89, 6.4.1994, str. 18), kakor je bila spremenjena z:

- 394 D 0461: Odločba Komisije 94/461/ES z dne 11. julija 1994 (UL L 189, 23.7.1994, str. 88),

- 394 D 0775: Odločba Komisije 94/775/ES z dne 28. novembra 1994 (UL L 310, 3.12.1994, str. 77),

- 395 D 0088: Odločba Komisije 95/88/ES z dne 2. marca 1995 (UL L 69, 29.3.1995, str. 45),

- 395 D 0230: Odločba Komisije 95/230/ES z dne 20. junija 1995 (UL L 154, 5.7.1995, str. 19),

- 396 D 0106: Odločba Komisije 96/106/ES z dne 29. januarja 1996 (UL L 24, 31.1.1996, str. 34).

78. 394 D 0198: Odločba Komisije 94/198/ES z dne 7. aprila 1994 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom iz Brazilije (UL L 93, 12.4.1994, str. 26), kakor je bila spremenjena z:

- 396 D 0031: Odločba Komisije 96/31/ES z dne 19. decembra 1995 (UL L 6, 12.1.1996, str. 6).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

79. 394 D 0200: Odločba Komisije 94/200/ES z dne 7. aprila 1994 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom iz Ekvadorja (UL L 93, 12.4.1994, str. 34), kakor je bila spremenjena z:

- 395 D 0177: Odločba Komisije 95/177/ES z dne 12. maja 1995 (UL L 117, 24.5.1995, str. 30),

- 396 D 0031: Odločba Komisije 96/31/ES z dne 19. decembra 1995 (UL L 6, 12.1.1996, str. 6).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

80. 394 D 0205: Odločba Komisije 94/205/ES z dne 8. aprila 1994 o posebnih pogojih za uvoz zamrznjenih ali predelanih pokrovač in drugih školjk iz družine Pectinidae s poreklom iz Japonske (UL L 99, 19.4.1994, str. 38), kakor je bila spremenjena z:

- 395 D 0081: Odločba Komisije 95/81/ES z dne 17. marca 1995 (UL L 66, 24.3.1995, str. 24).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

81. 394 D 0269: Odločba Komisije 94/269/ES z dne 8. aprila 1994 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom iz Kolumbije (UL L 115, 6.5.1994, str. 38), kakor je bila spremenjena z:

- 395 D 0332: Odločba Komisije 95/332/ES z dne 26. julija 1995 (UL L 192, 15.8.1995, str. 42),

- 396 D 0031: Odločba Komisije 96/31/ES z dne 19. decembra 1995 (UL L 6, 12.1.1996, str. 6).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

82. 394 D 0278: Odločba Komisije 94/278/ES z dne 18. marca 1994 o uvedbi seznama tretjih držav, iz katerih države članice dovoljujejo uvoz nekaterih proizvodov v skladu z Direktivo Sveta 92/118/EGS (UL L 180, 11.5.1994, str. 44), kakor je bila spremenjena z:

- 394 D 0453: Odločba Komisije 94/453/ES z dne 29. junija 1994 (UL L 187, 22.7.1994, str. 11),

- 395 D 0134: Odločba Komisije 95/134/ES z dne 7. aprila 1995 (UL L 89, 21.4.1995, str. 44),

- 395 D 0444: Odločba Komisije 95/444/ES z dne 18. oktobra 1995 (UL L 258, 28.10.1995, str. 67),

- 396 D 0166: Odločba Komisije 96/166/ES z dne 12. februarja 1996 (UL L 39, 17.2.1996, str. 25),

- 396 D 0285: Odločba Komisije 96/285/ES z dne 12. aprila 1996 (UL L 107, 30.4.1996, str. 19),

- 396 D 0344: Odločba Komisije 96/344/ES z dne 21. maja 1996 (UL L 133, 4.6.1996, str. 28).

83. 394 D 0309: Odločba Komisije 94/309/ES z dne 27. aprila 1994 o pogojih zdravstvenega varstva živali in veterinarskem certificiranju za uvoz nekaterih vrst hrane za hišne ljubljence in nekaterih nestrojenih užitnih proizvodov za hišne ljubljence, ki vsebujejo živalske materiale majhnega tveganja, iz tretjih držav (UL L 137, 1.6.1994, str. 18), kakor je bila spremenjena z:

- 394 D 0461: Odločba Komisije 94/461/ES z dne 11. julija 1994 (UL L 189, 23.7.1994, str. 88),

- 394 D 0775: Odločba Komisije 94/775/ES z dne 28. novembra 1994 (UL L 310, 3.12.1994, str. 77),

- 395 D 0088: Odločba Komisije 95/88/ES z dne 2. marca 1995 (UL L 69, 29.3.1995, str. 45),

- 395 D 0230: Odločba Komisije 95/230/ES z dne 20. junija 1995 (UL L 154, 5.7.1995, str. 19),

- 396 D 0106: Odločba Komisije 96/106/ES z dne 29. januarja 1996 (UL L 24, 31.1.1996, str. 34).

84. 394 D 0321: Odločba Komisije 94/321/EGS z dne 29. aprila 1994 o pogojih zdravstvenega varstva živali in veterinarskem certificiranju za uvoz goveda in prašičev iz Hrvaške (UL L 143, 8.6.1994, str. 11).

85. 394 D 0323: Odločba Komisije 94/323/ES z dne 19. maja 1994 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov s poreklom iz Singapurja (UL L 145, 10.6.1994, str. 42), kakor je bila spremenjena z:

- 396 D 0031: Odločba Komisije 96/31/ES z dne 19. decembra 1995 (UL L 6, 12.1.1996, str. 6).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

86. 394 D 0324: Odločba Komisije 94/324/ES z dne 19. maja 1994 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom iz Indonezije (UL L 145, 10.6.1994, str. 23), kakor je bila spremenjena z:

- 395 D 0034: Odločba Komisije 95/34/ES z dne 16. februarja 1995 (UL L 44, 28.2.1995, str. 67),

- 396 D 0031: Odločba Komisije 96/31/ES z dne 19. decembra 1995 (UL L 6, 12.1.1996, str. 9).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

87. 394 D 0325: Odločba Komisije 94/325/ES z dne 19. maja 1994 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom iz Tajske (UL L 145, 10.6.1994, str. 30), kakor je bila spremenjena z:

- 395 D 0178: Odločba Komisije 95/178/ES z dne 12. maja 1995 (UL L 117, 24.5.1995, str. 35),

- 396 D 0031: Odločba Komisije 96/31/ES z dne 19. decembra 1995 (UL L 6, 12.1.1996, str. 6).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

88. 394 D 0344: Odločba Komisije 94/344/ES z dne 27. aprila 1994 o pogojih zdravstvenega varstva živali in veterinarskem certificiranju za uvoz predelanih živalskih beljakovin, vključno s proizvodi, ki vsebujejo te beljakovine, namenjenih za prehrano živali (UL L 154, 21.6.1994, str. 45), kakor je bila spremenjena z:

- 394 D 0461: Odločba Komisije 94/461/ES z dne 11. julija 1994 (UL L 189, 23.7.1994, str. 88),

- 394 D 0775: Odločba Komisije 94/775/ES z dne 28. novembra 1994 (UL L 310, 3.12.1994, str. 77),

- 395 D 0088: Odločba Komisije 95/88/ES z dne 2. marca 1995 (UL L 69, 29.3.1995, str. 45),

- 395 D 0230: Odločba Komisije 95/230/ES z dne 20. junija 1995 (UL L 154, 5.7.1995, str. 19),

- 396 D 0106: Odločba Komisije 96/106/ES z dne 29. januarja 1996 (UL L 24, 31.1.1996, str. 34).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

89. 394 D 0435: Odločba Komisije 94/435/ES z dne 10. junija 1994 o pogojih zdravstvenega varstva živali in veterinarskem certificiranju za uvoz prašičjih ščetin iz tretjih držav (UL L 180, 14.7.1994, str. 40), kakor je bila spremenjena z:

- 394 D 0461: Odločba Komisije 94/461/ES z dne 11. julija 1994 (UL L 189, 23.7.1994, str. 88),

- 394 D 0775: Odločba Komisije 94/775/ES z dne 28. novembra 1994 (UL L 310, 3.12.1994, str. 77).

90. 394 D 0446: Odločba Komisije 94/446/ES z dne 14. junija 1994 o določitvi zahtev za uvoz kosti in proizvodov iz kosti, rogov in proizvodov iz rogov ter kopit in proizvodov iz kopit iz tretjih držav, razen zdroba iz navedenih proizvodov, za nadaljnjo predelavo, ki ni namenjena prehrani ljudi ali živali (UL L 183, 19.7.1994, str. 46), kakor je bila spremenjena z:

- 394 D 0461: Odločba Komisije 94/461/ES z dne 11. julija 1994 (UL L 189, 23.7.1994, str. 88),

- 394 D 0775: Odločba Komisije 94/775/ES z dne 28. novembra 1994 (UL L 310, 3.12.1994, str. 77),

- 395 D 0088: Odločba Komisije 95/88/ES z dne 2. marca 1995 (UL L 69, 29.3.1995, str. 45),

- 395 D 0230: Odločba Komisije 95/230/ES z dne 20. junija 1995 (UL L 154, 5.7.1995, str. 19),

- 396 D 0106: Odločba Komisije 96/106/ES z dne 29. januarja 1996 (UL L 24, 31.1.1996, str. 34).

91. 394 D 0448: Odločba Komisije 94/448/ES z dne 20. junija 1994 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom z Nove Zelandije (UL L 184, 20.7.1994, str. 16), kakor je bila spremenjena z:

- 395 D 0310: Odločba Komisije 95/310/ES z dne 24. julija 1995 (UL L 186, 5.8.1995, str. 70),

- 396 D 0031: Odločba Komisije 96/31/ES z dne 19. decembra 1995 (UL L 6, 12.1.1996, str. 6).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

92. 394 D 0467: Odločba Komisije 94/467/ES z dne 13. julija 1994 o določitvi zdravstvenih garancij za prevoz kopitarjev iz ene tretje države v drugo v skladu s členom 9(1)(c) Direktive 91/496/EGS (UL L 190, 26.7.1994, str. 28), kakor je bila spremenjena z:

- 396 D 0081: Odločba Komisije 96/81/ES z dne 12. januarja 1996 (UL L 19, 25.1.1996, str. 53).

93. 394 D 0577: Odločba Komisije 94/577/ES z dne 15. julija 1994 o pogojih zdravstvenega varstva živali in veterinarskem certificiranju za uvoz govejega semena iz tretjih držav (UL L 221, 26.8.1994, str. 26).

94. 394 D 0766: Odločba Komisije 94/766/ES z dne 21. novembra 1994 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom s Tajvana (UL L 305, 30.11.1994, str. 31), kakor je bila spremenjena z:

- 396 D 0031: Odločba Komisije 96/31/ES z dne 19. decembra 1995 (UL L 6, 12.1.1996, str. 6).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

95. 394 D 0777: Odločba Komisije 94/777/ES z dne 30. novembra 1994 o posebnih pogojih za uvoz živih školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev s poreklom iz Turčije (UL L 312, 6.12.1994, str. 35), kakor je bila spremenjena z:

- 395 D 0275: Odločba Komisije 95/275/ES z dne 10. julija 1995 (UL L 167, 18.7.1995, str. 26),

- 396 D 0031: Odločba Komisije 96/31/ES z dne 19. decembra 1995 (UL L 6, 12.1.1996, str. 6).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

96. 394 D 0778: Odločba Komisije 94/778/ES z dne 30. novembra 1994 o posebnih pogojih za uvoz zamrznjenih ali predelanih školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev s poreklom iz Turčije (UL L 312, 6.12.1994, str. 40), kakor je bila spremenjena z:

- 396 D 0031: Odločba Komisije 96/31/ES z dne 19. decembra 1995 (UL L 6, 12.1.1996, str. 6).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

97. 394 D 0845: Odločba Komisije 94/845/EGS z dne 20. decembra 1994 o pogojih zdravstvenega varstva živali in veterinarskem certificiranju za uvoz svežega mesa iz Češke republike (UL L 352, 31.12.1994, str. 38).

98. 394 D 0846: Odločba Komisije 94/846/EGS z dne 20. decembra 1994 o pogojih zdravstvenega varstva živali in veterinarskem certificiranju za uvoz svežega mesa iz Slovaške republike (UL L 352, 31.12.1994, str. 48).

99. 394 D 0860: Odločba Komisije 94/860/ES z dne 20. decembra 1994 o določitvi zahtev za uvoz čebelarskih proizvodov za uporabo v čebelarstvu iz nekaterih tretjih držav (UL L 352, 31.12.1994, str. 69).

100. 394 D 0984: Odločba Komisije 94/984/ES z dne 20. decembra 1994 o pogojih zdravstvenega varstva živali in veterinarskem certificiranju za uvoz svežega mesa perutnine iz nekaterih tretjih držav (UL L 378, 31.12.1994, str. 11), kakor je bila spremenjena z:

- 395 D 0302: Odločba Komisije 95/302/ES z dne 13. julija 1995 (UL L 185, 4.8.1995, str. 50),

- 396 D 0298: Odločba Komisije 96/298/ES z dne 23. februarja 1996 (UL L 114, 8.5.1996, str. 33),

- 396 D 0456: Odločba Komisije 96/456/ES z dne 22. julija 1996 (UL L 188, 27.7.1996, str. 52).

101. 395 D 0030: Odločba Komisije 95/30/ES z dne 10. februarja 1995 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom iz Maroka (UL L 42, 24.2.1995, str. 32), kakor je bila spremenjena z:

- 395 D 0298: Odločba Komisije 95/298/ES z dne 19. julija 1995 (UL L 184, 3.8.1995, str. 48),

- 396 D 0459: Odločba Komisije 96/459/ES z dne 4. julija 1996 (UL L 191, 1.8.1996, str. 48).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

102. 395 D 0090: Odločba Komisije 95/90/ES z dne 17. marca 1995 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom iz Albanije (UL L 70, 30.3.1995, str. 27), kakor je bila spremenjena z:

- 395 D 0235: Odločba Komisije 95/235/ES z dne 26. junija 1995 (UL L 156, 7.7.1995, str. 82).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

103. 395 D 0173: Odločba Komisije 95/173/ES z dne 7. marca 1995 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom iz Peruja (UL L 116, 23.5.1995, str. 41), kakor je bila spremenjena z:

- 395 D 0311: Odločba Komisije 95/311/ES z dne 24. julija 1995 (UL L 186, 5.8.1995, str. 78).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

104. 395 D 0174: Odločba Komisije 95/174/ES z dne 7. marca 1995 o posebnih pogojih za uvoz živih školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev s poreklom iz Peruja (UL L 116, 23.5.1995, str. 47).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

105. 395 D 0190: Odločba Komisije 95/190/ES z dne 17. maja 1995 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom s Filipinov (UL L 123, 3.6.1995, str. 20).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

106. 395 D 0233: Odločba Komisije 95/233/ES z dne 22. junija 1995 o uvedbi seznamov tretjih držav, iz katerih države članice dovoljujejo uvoz žive perutnine in valilnih jajc (UL L 156, 7.7.1995, str. 76), kakor je bila spremenjena z:

- 396 D 0002: Odločba Komisije 96/2/ES z dne 12. decembra 1995 (UL L 1, 3.1.1996, str. 6).

107. 395 D 0328: Odločba Komisije 95/328/ES z dne 25. julija 1995 o določitvi zdravstvenih spričeval za ribiške proizvode iz tretjih držav, ki se niso zajeta v posebno odločbo (UL L 191, 12.8.1995, str. 32).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

108. 395 D 0340: Odločba Komisije 95/340/ES z dne 27. julija 1995 o uvedbi začasnega seznama tretjih držav, iz katerih države članice dovoljujejo uvoz mleka in izdelkov na osnovi mleka, in preklicu Odločbe 94/70/ES (UL L 200, 24.8.1995, str. 38), kakor je bila spremenjena z:

- 396 D 0106: Odločba Komisije 96/106/ES z dne 29. januarja 1996 (UL L 24, 31.1.1996, str. 34),

- 396 D 0325: Odločba Komisije 96/325/ES z dne 29. aprila 1996 (UL L 123, 23.5.1996, str. 24).

109. 395 D 0341: Odločba Komisije 95/341/ES z dne 27. julija 1995 o pogojih zdravstvenega varstva živali in veterinarskem certificiranju za uvoz mleka in izdelkov na osnovi mleka, ki niso namenjeni prehrani ljudi, iz tretjih držav (UL L 200, 24.8.1995, str. 42), kakor je bila spremenjena z:

- 396 D 0106: Odločba Komisije 96/106/ES z dne 29. januarja 1996 (UL L 24, 31.1.1996, str. 34).

110. 395 D 0342: Odločba Komisije 95/342/ES z dne 27. julija 1995 o obdelavi mleka in izdelkov na osnovi mleka za prehrano ljudi iz tretjih držav ali delov tretjih držav, v katerih obstaja nevarnost slinavke in parkljevke (UL L 200, 24.8.1995, str. 50).

111. 395 D 0343: Odločba Komisije 95/343/ES z dne 25. julija 1995 o vzorcih zdravstvenih spričeval za uvoz toplotno obdelanega mleka, izdelkov na osnovi mleka in surovega mleka za prehrano ljudi, namenjenih v zbirne centre, obrate za obdelavo ali predelavo, iz tretjih držav (UL L 200, 24.8.1995, str. 52), kakor je bila spremenjena z:

- 396 D 0106: Odločba Komisije 96/106/ES z dne 29. januarja 1996 (UL L 24, 31.1.1996, str. 34).

112. 395 D 0346: Odločba Komisije 95/346/ES z dne 25. julija 1995 o posebnih pogojih zdravstvenega varstva živali in veterinarskem certificiranju za uvoz nekaterih kategorij svežega mesa perutnine iz Izraela in o nekaterih omejitvah glede zdravstvenega varstva živali po uvozu (UL L 199, 24.8.1995, str. 64).

113. 395 D 0352: Odločba Komisije 95/352/ES z dne 25. julija 1995 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in izdajanjem spričeval za uvažanje školjk Crassostrea gigas iz tretjih držav za distribucijo v vodah Skupnosti (UL L 204, 30.8.1995, str. 13).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

114. 395 D 0408: Odločba Sveta 2001/4/ES z dne 22. junija 1995 o pogojih za uvedbo, v vmesnem obdobju, začasnih seznamov obratov v tretjih državah, iz katerih lahko države članice uvažajo nekatere proizvode živalskega izvora, ribiške proizvode ali žive školjke (UL L 243, 11.10.1995, str. 17).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

115. 395 D 0417: Odločba Sveta 95/417/ES z dne 26. julija 1995 o prehodnih ukrepih, potrebnih za olajšanje sestave in redne uporabe začasnih seznamov obratov v tretjih državah, ki imajo dovoljenje za izvoz živalskih proizvodov v Skupnost (UL L 244, 12.10.1995, str. 78).

116. 395 D 0453: Odločba Komisije 95/453/ES z dne 23. oktobra 1995 o posebnih pogojih za uvoz živih školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev s poreklom iz Republike Koreje (UL L 264, 7.11.1995, str. 35).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

117. 395 D 0454: Odločba Komisije 95/454/ES z dne 23. oktobra 1995 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom iz Republike Koreje (UL L 264, 7.11.1995, str. 37).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

118. 395 D 0538: Odločba Komisije 95/538/ES z dne 6. decembra 1995 o določitvi posebnih pogojev za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom iz Japonske (UL L 304, 16.12.1995, str. 52).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

119. 396 D 0181: Odločba Komisije 96/181/EGS z dne 16. februarja 1996 o pogojih zdravstvenega varstva živali in veterinarskem certificiranju za uvoz svežega perutninskega mesa iz Švice (UL L 55, 6.3.1996, str. 27).

120. 396 D 0182: Odločba Komisije 96/182/ES z dne 21. februarja 1996 o posebnih pogojih zdravstvenega varstva živali in veterinarskem certificiranju za uvoz nekaterih kategorij svežega perutninskega mesa iz Izraela in o nekaterih omejitvah glede zdravstvenega varstva živali po uvozu (UL L 55, 6.3.1996, str. 31).

121. 396 D 0185: Odločba Komisije 96/185/EGS z dne 16. februarja 1996 o pogojih zdravstvenega varstva živali in veterinarskem certificiranju za uvoz goveda in prašičev iz Slovaške republike (UL L 59, 8.3.1996, str. 23).

122. 396 D 0186: Odločba Komisije 96/186/EGS z dne 16. februarja 1996 o pogojih zdravstvenega varstva živali in veterinarskem certificiranju za uvoz goveda in prašičev iz Češke republike ter o razveljavitvi Odločbe 92/324/EGS (UL L 59, 8.3.1996, str. 41).

123. 396 D 0192: Odločba Komisije 96/192/ES z dne 19. februarja 1996 o posebnih pogojih za uvoz konzerviranih ribiških proizvodov s poreklom iz Rusije (UL L 61, 12.3.1996, str. 37).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

124. 396 D 0333: Odločba Komisije 96/333/ES z dne 3. marca 1996 o določitvi zdravstvenih spričeval za žive školjke, iglokožce, plaščarje in morske polže iz tretjih držav, ki niso zajete v posebne odločbe (UL L 127, 25.5.1996, str. 33).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

125. 396 D 0355: Odločba Komisije 96/355/ES z dne 30. maja 1996 o določitvi posebnih pogojev za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom iz Senegala (UL L 137, 8.6.1996, str. 24).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

126. 396 D 0356: Odločba Komisije 96/356/ES z dne 30. maja 1996 o določitvi posebnih pogojev za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom iz Gambije (UL L 137, 8.6.1996, str. 31).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

127. 396 D 0425: Odločba Komisije 96/425/ES z dne 28. junija 1996 o določitvi posebnih pogojev za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, s poreklom iz Mavretanije (UL L 175, 13.7.1996, str. 27).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.

128. 396 D 0482: Odločba Komisije 96/482/ES z dne 12. julija 1996 o pogojih zdravstvenega varstva živali in veterinarskih spričevalih za uvoz perutnine in valilnih jajc, razen ratitov in njihovih jajc, iz tretjih držav, vključno z ukrepi za zdravstveno varstvo živali, ki jih je treba uvesti po uvozu (UL L 196, 7.8.1996, str. 13).

129. 396 D 0483: Odločba Komisije 96/482/ES z dne 12. julija 1996 o seznamu tretjih držav, ki imajo pravico uporabljati vzorec veterinarskih spričeval za uvoz perutnine in valilnih jajc, razen ratitov in njihovih jajc v Skupnost, kakor je navedeno v Odločbi 96/482/ES (UL L 196, 7.8.1996, str. 28).

130. 396 D 0500: Odločba Komisije 96/500/ES z dne 22. julija 1996 o pogojih zdravstvenega varstva živali in spričevalih ali uradnih izjavah za uvoz trofej divjih ptic in kopitarjev iz tretjih držav, ki niso bile v celoti nagačene (UL L 203, 13.8.1996, str. 13).

8.3 Seznam obratov

8.3.1 Sveže meso

1. 381 D 0091: Odločba Komisije 81/91/EGS z dne 30. januarja 1981 o seznamu obratov v Republiki Argentini, odobrenih za uvoz svežega govejega in telečjega mesa, ovčjega mesa in mesa domačih kopitarjev v Skupnost (UL L 58, 5.3.1981, str. 39), kakor je bila spremenjena.

2. 381 D 0092: Odločba Komisije 81/92/EGS z dne 30. januarja 1981 o seznamu obratov v Republiki Urugvaj, odobrenih za uvoz svežega govejega in telečjega mesa, ovčjega mesa in mesa domačih kopitarjev v Skupnost (UL L 58, 5.3.1981, str. 43), kakor je bila spremenjena.

3. 381 D 0713: Odločba Komisije 81/713/EGS z dne 28. julija 1981 o seznamu obratov v Federativni republiki Braziliji, odobrenih za uvoz svežega govejega in telečjega mesa in mesa domačih kopitarjev v Skupnost (UL L 257, 10.9.1981, str. 28), kakor je bila spremenjena.

4. 382 D 0733: Odločba Komisije 82/733/EGS z dne 18. oktobra 1982 o seznamu obratov na Madžarskem, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 311, 8.11.1982, str. 10), kakor je bila spremenjena.

5. 382 D 0734: Odločba Sveta 82/734/EGS z dne 18. oktobra 1982 o seznamu obratov v Švicarski konfederaciji, odobrenih za izvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 311, 8.11.1982, str. 13), kakor je bila spremenjena.

6. 382 D 0735: Odločba Sveta 82/735/EGS z dne 18. oktobra 1982 o seznamu obratov v Ljudski republiki Bolgariji, odobrenih za izvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 311, 8.11.1982, str. 16), kakor je bila spremenjena.

7. 382 D 0913: Odločba Komisije 82/913/EGS z dne 16. decembra 1982 o seznamu obratov v Južnoafriški republiki in Namibiji, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 381, 31.12.1982, str. 28), kakor je bila spremenjena.

8. 383 D 0218: Odločba Komisije 83/218/EGS z dne 22. aprila 1983 o seznamu obratov v Socialistični republiki Romuniji, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 121, 7.5.1983, str. 23), kakor je bila spremenjena.

9. 383 D 0243: Odločba Komisije 83/243/EGS z dne 10. maja 1983 o seznamu obratov v Bocvani, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 129, 19.5.1983, str. 70), kakor je bila spremenjena.

10. 383 D 0384: Odločba Komisije 83/384/EGS z dne 29. julija 1983 o seznamu obratov v Avstraliji, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 222, 13.8.1983, str. 36), kakor je bila spremenjena.

11. 383 D 0402: Odločba Komisije 83/402/EGS z dne 29. julija 1983 o seznamu obratov na Novi Zelandiji, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 233, 24.8.1983, str. 24), kakor je bila spremenjena.

12. 383 D 0423: Odločba Komisije 83/423/EGS z dne 29. julija 1983 o seznamu obratov v Republiki Paragvaj, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 238, 27.8.1983, str. 39), kakor je bila spremenjena.

13. 384 D 0024: Odločba Komisije 84/24/EGS z dne 23. decembra 1983 o seznamu obratov na Islandiji, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 20, 25.1.1984, str. 21), kakor je bila spremenjena.

14. 384 D 0028: Odločba Komisije 84/28/EGS z dne 6. januarja 1984 o seznamu obratov na Poljskem, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 21, 26.1.1984, str. 42), kakor je bila spremenjena.

15. 385 D 0539: Odločba Komisije 85/539/EGS z dne 29. novembra 1985 o seznamu obratov na Grenlandiji, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 334, 12.12.1985, str. 25), kakor je bila spremenjena.

16. 385 D 1555: Odločba Komisije 85/1555/EGS z dne 2. oktobra 1985 o seznamu obratov v Zimbabveju, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost (ni objavljena v Uradnem listu Evropskih skupnosti), kakor je bila spremenjena.

17. 386 D 0065: Odločba Komisije 86/65/EGS z dne 13. februarja 1986 o seznamu obratov v Maroku, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 72, 15.3.1986, str. 40), kakor je bila spremenjena.

18. 387 D 0124: Odločba Komisije 87/124/EGS z dne 19. januarja 1987 o seznamu obratov v Čilu, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 51, 20.2.1987, str. 41), kakor je bila spremenjena.

19. 387 D 0257: Odločba Komisije 87/257/EGS z dne 28. aprila 1987 o seznamu obratov v Združenih državah Amerike, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 121, 9.5.1987, str. 46), kakor je bila spremenjena.

20. 387 D 0258: Odločba Komisije 87/258/EGS z dne 28. aprila 1987 o seznamu obratov v Kanadi, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 121, 9.5.1987, str. 50), kakor je bila spremenjena.

21. 387 D 0424: Odločba Komisije 87/424/EGS z dne 14. julija 1987 o seznamu obratov v Združenih mehiških državah, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 228, 15.8.1987, str. 43), kakor je bila spremenjena.

22. 387 D 0431: Odločba Komisije 87/431/EGS z dne 28. julija 1987 o seznamu obratov v Kraljevini Svazi, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 228, 15.8.1987, str. 53), kakor je bila spremenjena.

23. 387 D 0548: Odločba Komisije 87/548/EGS z dne 6. novembra 1987 o seznamu obratov na Malti, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 327, 18.11.1987, str. 28), kakor je bila spremenjena.

24. 390 D 0165: Odločba Komisije 90/165/EGS z dne 28. marca 1990 o seznamu obratov na Madagaskarju, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 91, 6.4.1990, str. 34), kakor je bila spremenjena.

25. 390 D 0432: Odločba Komisije 90/432/EGS z dne 30. julija 1990 o seznamu obratov v Namibiji, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 223, 18.8.1990, str. 19), kakor je bila spremenjena.

26. 393 D 0026: Odločba Komisije 93/26/EGS z dne 11. decembra 1992 o seznamu obratov v Republiki Hrvaški, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 16, 25.1.1993, str. 24), kakor je bila spremenjena.

27. 393 D 0027: Odločba Komisije 93/27/EGS z dne 11. decembra 1992 o seznamu obratov v Republiki Sloveniji, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 16, 25.1.1993, str. 26), kakor je bila spremenjena.

28. 393 D 0546: Odločba Komisije 93/546/EGS z dne 12. oktobra 1993 o seznamu obratov v Češki republiki, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 266, 27.10.1993, str. 31), kakor je bila spremenjena.

29. 393 D 0547: Odločba Komisije 93/547/EGS z dne 12. oktobra 1993 o seznamu obratov v Slovaški republiki, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 266, 27.10.1993, str. 33), kakor je bila spremenjena.

30. 395 D 0045: Odločba Komisije 95/45/EGS z dne 20. februarja 1995 o seznamu obratov v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 51, 8.3.1995, str. 13), kakor je bila spremenjena.

8.3.2 Mesni izdelki

1. 386 D 0414: Odločba Komisije 86/414/EGS z dne 31. julija 1986 o seznamu obratov v Argentini, odobrenih za uvoz mesnih proizvodov v Skupnost (UL L 237, 23.8.1986, str. 36), kakor je bila spremenjena.

2. 386 D 0473: Odločba Komisije 86/473/EGS z dne 10. septembra 1986 o seznamu obratov v Urugvaju, odobrenih za uvoz mesnih proizvodov v Skupnost (UL L 279, 30.9.1986, str. 53), kakor je bila spremenjena.

3. 387 D 0119: Odločba Komisije 87/119/EGS z dne 13. januarja 1987 o seznamu obratov v Braziliji, odobrenih za uvoz mesnih proizvodov v Skupnost (UL L 49, 18.2.1987, str. 37), kakor je bila spremenjena.

4. 394 D 0040: Odločba Komisije 94/40/EGS z dne 25. februarja 1994 o seznamu obratov v Zimbabveju, odobrenih za uvoz mesnih proizvodov v Skupnost (UL L 22, 27.1.1994, str. 50), kakor je bila spremenjena.

5. 394 D 0465: Odločba Komisije 94/465/EGS z dne 12. julija 1994 o seznamu obratov v Bocvani, odobrenih za uvoz mesnih proizvodov v Skupnost (UL L 190, 26.7.1994, str. 25), kakor je bila spremenjena.

6. 395 D 0427: Odločba Komisije 95/427/EGS z dne 16. oktobra 1995 o seznamu obratov v Republiki Namibiji, odobrenih za uvoz mesnih proizvodov v Skupnost (UL L 254, 24.10.1995, str. 28), kakor je bila spremenjena.

9. Dobro počutje živali

AKTI, NA KATERE SE SKLICUJE PRILOGA

9.1 Osnovna besedila

1. 391 L 0628: Direktiva Sveta 91/628/EGS z dne 19. novembra 1991 o varstvu živali med prevozom in o spremembi direktiv 91/425/EGS in 91/496/EGS (UL L 340, 11.12.1991, str. 17), kakor je bila spremenjena z:

- 392 D 0438: Odločba Sveta 92/438/ES z dne 13. julija 1992 (UL L 243, 25.8.1992, str. 27),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15),

- 395 L 0029: Direktiva Sveta 95/29/ES z dne 29. junija 1995 (UL L 148, 30.6.1995, str. 52).

2. 393 L 0119: Direktiva Sveta 93/119/ES z dne 22. decembra 1999 o varstvu živali ob zakolu ali ubitju (UL L 340, 31.12.1993, str. 21).

3. 388 L 0166: Direktiva Sveta 88/166/EGS z dne 7. marca 1988 o izpolnitvi sodbe Sodišča Evropskih skupnosti v zadevi 131/86 (razveljavitev Direktive Sveta 86/113/EGS z dne 25. marca 1986 o določitvi minimalnih standardov za varstvo kokoši nesnic v inkubatorjih) (UL L 74, 19.3.1988, str. 83).

4. 391 L 0629: Direktiva Sveta 91/629/EGS z dne 19. novembra 1991 o določitvi minimalnih pogojev za zaščito telet (UL L 340, 11.12.1991, str. 28).

5. 391 L 0630: Direktiva Sveta 91/630/EGS z dne 19. novembra 1991 o določitvi minimalnih pogojev za zaščito prašičev (UL L 340, 11.12.1991, str. 33).

9.2 Uporabniška besedila

1. 394 D 0096: Odločba Komisije 94/96/EGS z dne 3. februarja 1994 na podlagi člena 16 Direktive Sveta 91/628/EGS o določitvi posebnih pravil v zvezi z dobrim počutjem živali med prevozom v nekaterih delih Grčije (UL L 50, 22.2.1994, str. 13).

PRAVNI AKTI, KI JIH UPOŠTEVAJO POGODBENICE

Pogodbenice upoštevajo vsebino naslednjih pravnih aktov:

1. 378 D 0923: Odločba Sveta 78/923/EGS z dne 19. junija 1978 o sklenitvi Evropske konvencije o varstvu živali za razplod (UL L 323, 17.11.1978, str. 12).

2. 388 D 0306: Odločba Sveta 88/306/EGS z dne 16. maja 1988 o sklenitvi Evropske konvencije o varstvu živali za zakol (UL L 137, 2.6.1988, str. 25).

3. 389 X 0214: Priporočilo Komisije 89/214/EGS z dne 24. februarja 1989 o pravilih, ki se morajo upoštevati pri inšpekcijskih pregledih v obratih s svežim mesom, registriranih za trgovino znotraj Skupnosti (UL L 87, 31.3.1989, str. 1).

II. KRMA

Za proizvode živalskega izvora, ki so pridobljeni iz krme v skladu z določbami aktov, navedenih v tej prilogi, ne veljajo nobene omejitve prometa, ki bi bile posledica sporazumov, navedenih v tem poglavju.

AKTI, NA KATERE SE SKLICUJE PRILOGA

Dodatki

1. 370 L 0524: Direktiva Sveta 70/524/EGS z dne 23. novembra 1970 o krmnih dodatkih (UL L 270, 14.12.1970, str. 1), kakor je bila spremenjena z:

- 373 L 0103: Direktiva Sveta 73/103/EGS z dne 28. aprila 1973 (UL L 124, 10.5.1973, str. 17),

- 384 L 0587: Direktiva Sveta 84/587/EGS z dne 30. junija 1984 (UL L 319, 8.12.1984, str. 13),

- 387 L 0153: Direktiva Sveta 87/153/EGS z dne 16. februarja 1987 (UL L 64, 7.3.1987, str. 19),

- 391 L 0248: Direktiva Komisije 91/248/EGS z dne 12. april 1991 (UL L 124, 18.5.1991, str. 1),

- 391 L 0249: Direktiva Komisije 91/249/EGS z dne 19. april 1991 (UL L 124, 18.5.1991, str. 43),

- 391 L 0336: Direktiva Komisije 91/336/EGS z dne 10. junij 1991 (UL L 185, 11.7.1991, str. 31),

- 391 L 0508: Direktiva Komisije 91/508/EGS z dne 9. september 1991 (UL L 271, 27.9.1991, str. 67),

- 391 L 0620: Direktiva Komisije 91/620/EGS z dne 22. november 1991 (UL L 334, 5.12.1991, str. 62),

- 392 L 0064: Direktiva Komisije 92/64/EGS z dne 13. julij 1992 (UL L 221, 6.8.1992, str. 51),

- 392 L 0099: Direktiva Komisije 92/99/EGS z dne 17. november 1992 (UL L 350, 1.12.1992, str. 83),

- 392 L 0113: Direktiva Komisije 92/113/EGS z dne 16. december 1992 (UL L 16, 25.1.1993, str. 2),

- 393 L 0027: Direktiva Komisije 93/27/EGS z dne 4. junij 1993 (UL L 179, 22.7.1993, str. 5),

- 393 L 0055: Direktiva Komisije 93/55/EGS z dne 25. junij 1993 (UL L 206, 18.8.1993, str. 11),

- 393 L 0107: Direktiva Komisije 93/107/ES z dne 26. novembra 1993 (UL L 299, 4.12.1993, str. 44),

- 393 L 0114: Direktiva Sveta 93/114/ES z dne 14. decembra 1993 (UL L 334, 31.12.1993, str. 24), popravljeno z UL L 44, 17.2.1994, str. 35,

- 394 L 0017: Direktiva Komisije 94/17/ES z dne 22. aprila 1994 (UL L 105, 26.4.1994, str. 19),

- 394 L 0041: Direktiva Komisije 94/41/ES z dne 18. julija 1994 (UL L 209, 12.8.1994, str. 18),

- 394 L 0050: Direktiva Komisije 94/50/ES z dne 31. oktobra 1994 (UL L 297, 18.11.1994, str. 27),

- 394 L 0077: Direktiva Komisije 94/77/ES z dne 20. decembra 1994 (UL L 350, 31.12.1994, str. 113),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15),

- 395 L 0037: Direktiva Komisije 95/37/ES z dne 18. julija 1995 (UL L 172, 22.7.1995, str. 21).

Države Efte bodo prevzele določbe Direktive z datumom začetka veljavnosti Sporazuma ob upoštevanju naslednjih pogojev:

- države Efte lahko ohranijo svojo nacionalno zakonodajo za pospeševalce rasti. Pogodbenice pregledajo zadevo v letu 1995;

- države Efte lahko ohranijo svojo nacionalno zakonodajo v zvezi z drugimi dodatki, ki so zajeti v Prilogi I do 31. decembra 1994.

Kljub temu

- lahko Islandija

- ohrani svojo nacionalno zakonodajo v zvezi z antibiotiki. Pogodbenice pregledajo zadevo v letu 1995;

- uporablja svojo nacionalno zakonodajo v zvezi z antioksidanti, aromami in snovmi za spodbujanje teka, pa tudi v zvezi z barvili, vključno s pigmenti, do 31. decembra 1995;

- lahko Norveška

- v zvezi z antibiotiki, kokcidiostatiki in drugimi zdravilnimi snovmi, konzervansi, žveplovo kislino in klorovodikovo kislino, pa tudi z bakrom v sledeh kot pospeševalcem rasti ohrani svojo notranjo zakonodajo. Pogodbenice pregledajo zadevo v letu 1995;

- v zvezi z vitamini, provitamini in kemično dobro opredeljenimi snovmi s podobnim učinkom uporablja svojo notranjo zakonodajo v obdobju, ki se konča 31. decembra 1994. Pogodbenice se lahko dogovorijo, da to obdobje podaljšajo.

Določbe Direktive se s prilagoditvami za namene tega sporazuma glasijo:

Za uporabo členov 4 in 5:

- države Efte do začetka veljavnosti Sporazuma posredujejo dokumentacijo, ki se nanaša na dodatke, dovoljene v državah Efte, vendar ne v Skupnosti, sestavljeno v skladu z navodili v Direktivi 87/153/EGS.

Zbrano dokumentacijo in, če je potrebno, podrobne opise se posreduje vsaj v angleškem jeziku. Poleg tega se dostavi kratek povzetek za objavo v angleškem, francoskem in nemškem jeziku z osnovnimi podatki, ki jih vsebujejo dokumentacija in podrobni opisi.

- do 1. januarja 1995 se o nacionalnih dovoljenjih, ki so jih podelile države Efte, odloči po postopku, navedenem v členu 23. Dokler Evropska gospodarska skupnost ne sprejme sklepa, lahko države Efte za proizvode, ki se tržijo na njihovem ozemlju, ohranijo svoja nacionalna dovoljenja.

2. 387 L 0153: Direktiva Sveta 87/153/EGS z dne 16. februarja 1987 o določitvi smernic za ocenjevanje dodatkov v prehrani živali (UL L 64, 7.3.1987, str. 19), kakor je bila spremenjena z:

- 394 L 0040: Direktiva Komisije 94/40/ES z dne 22. julija 1994 (UL L 208, 11.8.1994, str. 15),

- 395 L 0011: Direktiva Komisije 95/11/ES z dne 4. maja 1995 (UL L 106, 11.5.1995, str. 23).

3. 393 L 0113: Direktiva Sveta 93/113/ES z dne 14. decembra 1993 o uporabi in prometu encimov, mikroorganizmov in njihovih pripravkov v prehrani za živali (UL L 334, 31.12.1993, str. 17).

Datuma "1. novembra 1994" in "1. januarja 1996" iz člena 3 te direktive se uporabljata ne glede na datuma "1. januarja 1993" in "1. januarja 1995" iz prilagoditvenega besedila za uporabo členov 4 in 5 Direktive Sveta 70/524/EGS (točka 1 poglavja II v Prilogi I k Sporazumu EGP).

Posamična krmila in krmne mešanice

4. 377 L 0101: Direktiva Sveta 77/101/EGS z dne 23. novembra 1976 o trženju posamičnih krmil (UL L 32, 3.2.1977, str. 1), kakor je bila spremenjena z:

- 379 L 0372: Direktiva Sveta 79/372/EGS z dne 2. aprila 1979 (UL L 86, 6.4.1979, str. 29),

- 379 L 0797: Prva direktiva Komisije 79/797/EGS z dne 10. avgusta 1979 (UL L 239, 22.9.1979, str. 53),

- 380 L 0510: Druga direktiva Komisije 80/510/EGS z dne 2. maja 1980 (UL L 126, 21.5.1980, str. 12),

- 382 L 0937: Tretja direktiva Komisije 82/937/EGS z dne 21. decembra 1982 (UL L 383, 31.12.1982, str. 11),

- 386 L 0354: Direktiva Sveta 86/354/EGS z dne 21. julija 1986 (UL L 212, 2.8.1986, str. 27),

- 387 L 0234: Direktiva Komisije 87/234/EGS z dne 31. marec 1987 (UL L 102, 14.4.1987, str. 31),

- 390 L 0654: Direktiva Sveta 90/654/EGS z dne 4. decembra 1990 (UL L 353, 17.12.1990, str. 48),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15).

Ne glede na določbe Direktive lahko Lihtenštajn ohrani svojo nacionalno zakonodajo glede prepovedi oreščkov do 31. decembra 1994.

5. 379 L 0373: Direktiva Sveta 79/373/EGS z dne 2. aprila 1979 o trženju krmnih mešanic (UL L 86, 6.4.1979, str. 30), kakor je bila spremenjena z:

- 380 L 0509: Prva direktiva Komisije 80/509/EGS z dne 2. maja 1980 (UL L 126, 21.5.1980, str. 9),

- 380 L 0695: Druga direktiva Komisije 80/695/EGS z dne 27. junija 1980 (UL L 188, 22.7.1980, str. 23),

- 382 L 0957: Tretja direktiva Komisije 82/957/EGS z dne 22. decembra 1982 (UL L 386, 31.12.1982, str. 42),

- 386 L 0354: Direktiva Sveta 86/354/EGS z dne 21. julija 1986 (UL L 212, 2.8.1986, str. 27),

- 387 L 0235: Direktiva Komisije 87/235/EGS z dne 31. marec 1987 (UL L 102, 14.4.1987, str. 34),

- 390 L 0044: Direktiva Sveta 90/44/EGS z dne 22. januarja 1990 (UL L 27, 31.1.1990, str. 35),

- 391 L 0681: Direktiva Sveta 91/681/EGS z dne 19. decembra 1991 (UL L 376, 31.12.1991, str. 20),

- 393 L 0074: Direktiva Sveta 93/74/EGS z dne 13. septembra 1993 (UL L 237, 22.9.1993, str. 23),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15).

Ne glede na določbe Direktive lahko Lihtenštajn ohrani svojo nacionalno zakonodajo glede prepovedi oreščkov do 31. decembra 1994.

6. 391 D 0516: Odločba Komisije 91/516/ES z dne 9. septembra 1991 o uvedbi seznama posamičnih krmil, katerih uporaba je prepovedana v krmnih mešanicah (UL L 281, 9.10.1991, str. 23), kakor je bila spremenjena z:

- 392 D 0508: Odločba Komisije 92/508/EGS z dne 20. oktobra 1992 (UL L 312, 29.10.1992, str. 36),

- 395 D 0274: Odločba Komisije 95/274/ES z dne 10. julija 1995 (UL L 167, 18.7.1995, str. 24).

7. 392 L 0087: Direktiva Komisije 92/87/EGS z dne 26. oktobra 1992 o določitvi neizčrpnega seznama glavnih posamičnih krmil, ki se lahko uporabljajo in tržijo za pripravo krmnih mešanic za živali razen hišnih ljubljencev (UL L 319, 4.11.1992, str. 19).

8. 393 L 0074: Direktiva Sveta 93/74/EGS z dne 13. septembra 1993 o živalski krmi za posebne prehranske namene (UL L 237, 22.9.1993, str. 23).

9. 394 L 0039: Direktiva Komisije 94/39/ES z dne 25. julija 1994 o določitvi seznama predvidene uporabe živalske krme za posebne prehranske namene (UL L 207, 10.8.1994, str. 20), kakor je bila spremenjena z:

- 395 L 0009: Direktiva Komisije 95/9/ES z dne 7. aprila 1995 (UL L 91, 22.4.1995, str. 3).

10. 395 L 0010: Direktiva Komisije 95/10/EGS z dne 7. aprila 1995 o določitvi metode računanja energijske vrednosti hrane za pse in mačke za posebne prehranske namene (UL L 91, 22.4.1995, str. 39).

11. 380 L 0511: Direktiva Komisije 80/511/EGS z dne 2. maja 1980 o trženju krmnih mešanic v nezaprti embalaži oziroma posodi, v nekaterih primerih (UL L 126, 21.5.1980, str. 14).

12. 382 L 0475: Direktiva Komisije 82/475/EGS z dne 23. junija 1982 o določitvi kategorij za posamična krmila, ki se lahko uporabijo za označevanje krmnih mešanic za hišne ljubljence (UL L 213, 21.7.1982, str. 27), kakor je bila spremenjena z:

- 391 L 0334: Direktiva Komisije 91/334/EGS z dne 6. junij 1991 (UL L 184, 10.7.1991, str. 27),

- 391 L 0336: Direktiva Komisije 91/336/EGS z dne 10. junij 1991 (UL L 185, 17.7.1991, str. 31),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15).

13. 386 L 0174: Direktiva Komisije 86/174/EGS z dne 9. aprila 1986 o določitvi metode računanja energijske vrednosti krmnih mešanic za perutnino (UL L 130, 6.5.1986, str. 53).

14. 391 L 0357: Direktiva Komisije 91/357/EGS z dne 13. junija 1991 o določitvi kategorij posamičnih krmil, ki se lahko uporabljajo za označevanje krmnih mešanic za živali razen hišnih ljubljencev (UL L 193, 17.7.1991, str. 34).

Bioproteini in podobno

15. 382 L 0471: Direktiva Sveta 82/471/EGS z dne 30. junija 1982 o posebnih proizvodih, ki se uporabljajo v prehrani živali (UL L 213, 21.7.1982, str. 8), kakor je bila spremenjena z:

- 385 L 0509: Druga direktiva Komisije 85/509/EGS z dne 6. novembra 1985 (UL L 314, 23.11.1985, str. 25),

- 386 L 0530: Direktiva Komisije 86/530/EGS z dne 28. oktober 1986 (UL L 312, 7.11.1986, str. 39),

- 388 L 0485: Direktiva Komisije 88/485/EGS z dne 26. julij 1988 (UL L 239, 30.8.1988, str. 36),

- 389 L 0520: Direktiva Komisije 89/520/EGS z dne 6. september 1989 (UL L 270, 19.9.1989, str. 13),

- 390 L 0439: Direktiva Komisije 90/439/EGS z dne 24. julij 1990 (UL L 227, 21.8.1990, str. 33),

- 393 L 0026: Direktiva Komisije 93/26/EGS z dne 4. junij 1993 (UL L 179, 22.7.1993, str. 2),

- 393 L 0056: Direktiva Komisije 93/56/EGS z dne 29. junij 1993 (UL L 206, 18.8.1993, str. 13),

- 393 L 0074: Direktiva Sveta 93/74/EGS z dne 13. septembra 1993 (UL L 237, 22.9.1993, str. 23),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15),

- 395 L 0033: Direktiva Komisije 95/33/ES z dne 10. julija 1995 (UL L 167, 18.7.1995, str. 17).

Določbe te direktive se s prilagoditvami za namene tega sporazuma glasijo:

za uporabo Direktive

- države Efte do začetka veljavnosti Sporazuma posredujejo dokumentacijo, ki se nanaša na proizvode, uvrščene v skupine mikroorganizmov, navedenih v točkah 1.1 in 1.2 Priloge, ki so dovoljene v državah Efte, vendar ne v Skupnosti, sestavljeno v skladu z navodili v Direktivi 83/228/EGS.

Zbrana dokumentacija se posreduje vsaj v angleškem jeziku. Poleg tega se dostavi kratek povzetek za objavo v angleškem, francoskem in nemškem jeziku z osnovnimi podatki, ki jih vsebuje dokumentacija;

- do 1. januarja 1995 se o nacionalnih dovoljenjih, ki so jih podelile države Efte, odloči po postopku, navedenem v členu 13. Dokler Evropska gospodarska skupnost ne sprejme sklepa, lahko države Efte za proizvode, ki se tržijo na njihovem ozemlju, ohranijo svoja nacionalna dovoljenja.

16. 383 L 0228: Direktiva Sveta 83/228/EGS z dne 18. aprila 1983 o določanju smernic za ocenjevanje posebnih proizvodov, ki se uporabljajo v prehrani živali (UL L 126, 13.5.1983, str. 23).

17. 385 D 0382: Odločba Komisije 85/382/EGS z dne 10. julija 1985 o prepovedi uporabe beljakovinskih proizvodov, pridobljenih iz kvasovk Candida, vzgojenih na n-alkanih, v krmi (UL L 217, 14.8.1985, str. 27).

Metode analiz in nadzora

18. 370 L 0373: Direktiva Sveta 70/373/EGS z dne 20. julija 1970 o uvedbi metod vzorčenja in analiz Skupnosti za uradni nadzor krme (UL L 170, 3.8.1970, str. 2), kakor je bila spremenjena z:

- 372 L 0275: Direktiva Sveta 72/275/EGS z dne 20. julija 1972 (UL L 171, 29.7.1972, str. 39),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15).

19. 371 L 0250: Prva direktiva Komisije 71/250/EGS z dne 15. junija 1971 o določitvi analiznih metod Skupnosti za uradni nadzor krme (UL L 155, 12.7.1971, str. 13), kakor je bila spremenjena z:

- 381 L 0680: Direktiva Komisije 81/680/EGS z dne 30. julija 1981 (UL L 246, 29.8.1981, str. 32).

20. 371 L 0393: Druga direktiva Komisije 71/393/EGS z dne 18. novembra 1971 o uvedbi analiznih metod Skupnosti za uradni nadzor krme (UL L 279, 20.12.1971, str. 7), kakor je bila spremenjena z:

- 373 L 0047: Direktiva Komisije 73/47/EGS z dne 5. december 1972 (UL L 83, 30.3.1973, str. 35),

- 381 L 0680: Direktiva Komisije 81/680/EGS z dne 30. julij 1981 (UL L 246, 29.8.1981, str. 32),

- 384 L 0004: Direktiva Komisije 84/4/EGS z dne 20. decembra 1983 (UL L 15, 18.1.1984, str. 28).

21. 372 L 0199: Tretja direktiva Komisije 72/199/EGS z dne 27. aprila 1972 o določitvi analiznih metod Skupnosti za uradni nadzor krme (UL L 123, 29.5.1972, str. 6), kakor je bila spremenjena z:

- 381 L 0680: Direktiva Komisije 81/680/EGS z dne 30. julij 1981 (UL L 246, 29.8.1981, str. 32),

- 384 L 0004: Direktiva Komisije 84/4/EGS z dne 20. december 1983 (UL L 15, 18.1.1984, str. 28),

- 393 L 0028: Direktiva Komisije 93/28/EGS z dne 4. junija 1993 (UL L 179, 22.7.1993, str. 8).

22. 373 L 0046: Četrta direktiva Komisije 73/46/EGS z dne 5. decembra 1972 o določitvi analiznih metod Skupnosti za uradni nadzor krme (UL L 83, 30.3.1973, str. 21), kakor je bila spremenjena z:

- 381 L 0680: Direktiva Komisije 81/680/EGS z dne 30. julij 1981 (UL L 246, 29.8.1981, str. 32),

- 392 L 0089: Direktiva Komisije 92/89/EGS z dne 3. novembra 1992 (UL L 344, 26.11.1992, str. 35).

23. 374 L 0203: Peta direktiva Komisije 74/203/EGS z dne 25. marca 1974 o določitvi analiznih metod Skupnosti za uradni nadzor krme (UL L 108, 22.4.1974, str. 7), kakor je bila spremenjena z:

- 381 L 0680: Direktiva Komisije 81/680/EGS z dne 30. julija 1981 (UL L 246, 29.8.1981, str. 32).

24. 375 L 0084: Šesta Direktiva Komisije 75/84/EGS z dne 20. decembra 1974 o določitvi analiznih metod Skupnosti za uradni nadzor krme (UL L 32, 5.2.1975, str. 26), kakor je bila spremenjena z:

- 381 L 0680: Direktiva Komisije 81/680/EGS z dne 30. julija 1981 (UL L 246, 29.8.1981, str. 32).

25. 376 L 0371: Prva direktiva Komisije 76/371/EGS z dne 1. marca 1976 o določitvi metod Skupnosti za vzorčenje pri uradnem nadzoru krme (UL L 102, 15.4.1976, str. 1).

26. 376 L 0372: Sedma direktiva Komisije 76/372/EGS z dne 1. marca 1976 o določitvi analiznih metod Skupnosti za uradni nadzor krme (UL L 102, 15.4.1976, str. 8), kakor je bila spremenjena z:

- 381 L 0680: Direktiva Komisije 81/680/EGS z dne 30. julij 1981 (UL L 246, 29.8.1981, str. 32),

- 392 L 0095: Direktiva Komisije 92/95/EGS z dne 9. november 1992 (UL L 327, 13.11.1992, str. 54),

- 394 L 0014: Direktiva Komisije 94/14/ES z dne 29. marca 1994 (UL L 94, 13.4.1994, str. 30).

Določbe Direktive se s prilagoditvami za namene tega sporazuma glasijo:

v členu 2 Direktive Komisije 94/14/ES se besedilo "eno leto po začetku veljavnosti" nadomesti s "3. maja 1995".

27. 378 L 0633: Osma direktiva Komisije 78/633/EGS z dne 15. junija 1978 o določitvi analiznih metod Skupnosti za uradni nadzor krme (UL L 206, 29.7.1978, str. 43), kakor je bila spremenjena z:

- 381 L 0680: Direktiva Komisije 81/680/EGS z dne 30. julij 1981 (UL L 246, 29.8.1981, str. 32),

- 384 L 0004: Direktiva Komisije 84/4/EGS z dne 20. decembra 1983 (UL L 15, 18.1.1984, str. 28).

28. 381 L 0715: Deveta direktiva Komisije 81/715/EGS z dne 31. julija 1981 o določitvi analiznih metod Skupnosti za uradni nadzor krme (UL L 257, 10.9.1981, str. 38).

29. 384 L 0425: Deseta direktiva Komisije 84/425/EGS z dne 25. julija 1984 o določitvi analiznih metod Skupnosti za uradni nadzor krme (UL L 238, 6.9.1984, str. 34).

30. 393 L 0070: Enajsta direktiva Komisije 93/70/EGS z dne 28. julija 1993 o določitvi analiznih metod Skupnosti za uradni nadzor krme (UL L 234, 17.9.1993, str. 17).

31. 393 L 0117: Dvanajsta direktiva Komisije 93/117/ES z dne 17. decembra 1993 o uvedbi analiznih metod Skupnosti za uradni nadzor krme (UL L 329, 30.12.1993, str. 54).

Neželene snovi in proizvodi

32. 374 L 0063: Direktiva Sveta 74/63/EGS z dne 17. decembra 1973 o neželenih snoveh in proizvodih v prehrani živali (UL L 38, 11.2.1974, str. 31), kakor je bila spremenjena z:

- 376 L 0934: Direktiva Komisije 76/934/EGS z dne 1. december 1976 (UL L 364, 31.12.1976, str. 20),

- 380 L 0502: Direktiva Sveta 80/502/EGS z dne 6. maja 1980 (UL L 124, 20.5.1980, str. 17),

- 383 L 0381: Tretja direktiva Komisije 83/381/EGS z dne 28. julija 1983 (UL L 222, 13.8.1983, str. 31),

- 386 L 0299: Četrta direktiva Komisije 86/299/EGS z dne 3. junija 1986 (UL L 189, 11.7.1986, str. 40),

- 386 L 0354: Direktiva Sveta 86/354/EGS z dne 21. julija 1986 (UL L 212, 2.8.1986, str. 27),

- 387 L 0238: Direktiva Komisije 87/238/EGS z dne 1. april 1987 (UL L 110, 25.4.1987, str. 25),

- 387 L 0519: Direktiva Sveta 87/519/EGS z dne 19. oktobra 1987 (UL L 304, 27.10.1987, str. 38),

- 391 L 0126: Direktiva Komisije 91/126/EGS z dne 13. februar 1991 (UL L 60, 7.3.1991, str. 16),

- 391 L 0132: Direktiva Sveta 91/132/EGS z dne 4. marca 1991 (UL L 66, 13.3.1991, str. 16),

- 392 L 0063: Direktiva Komisije 92/63/EGS z dne 10. julij 1992 (UL L 221, 6.8.1992, str. 49),

- 392 L 0088: Direktiva Sveta 92/88/EGS z dne 26. oktobra 1992 (UL L 321, 6.11.1992, str. 24),

- 393 L 0074: Direktiva Sveta 93/74/EGS z dne 13. septembra 1993 (UL L 237, 22.9.1993, str. 23),

- 394 L 0016: Direktiva Komisije 94/16/ES z dne 22. aprila 1994 (UL L 104, 23.4.1994, str. 32),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 15).

Ne glede na določbe Direktive v zvezi z aflatoksinom lahko Švedska ohrani svojo nacionalno zakonodajo. Pogodbenice pregledajo zadevo v letu 1995.

Določbe Direktive se s prilagoditvami za namene tega sporazuma glasijo:

"Člen 11 se ne uporablja."

III — FITOSANITARNE ZADEVE

Določbe v zvezi z odnosi s tretjimi državami in mejnim nadzorom v aktih, navedenih v tem poglavju, se ne uporabljajo.

SEME

AKTI, NA KATERE SE SKLICUJE PRILOGA

1. Osnovna besedila

1. 366 L 0400: Direktiva Sveta 66/400/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semena pese (UL 125, 11.7.1966, str. 2290/66), kakor je bila spremenjena z:

- 369 L 0061: Direktiva Sveta 69/61/EGS z dne 18. februarja 1969 (UL L 48, 26.2.1969, str. 4),

- 371 L 0162: Direktiva Sveta 71/162/EGS z dne 30. marca 1971 (UL L 87, 17.4.1971, str. 24),

- 372 L 0274: Direktiva Sveta 72/274/EGS z dne 20. julija 1972 (UL L 171, 29.7.1972, str. 37),

- 372 L 0418: Direktiva Sveta 72/418/EGS z dne 6. decembra 1972 (UL L 287, 26.12.1972, str. 22),

- 373 L 0438: Direktiva Sveta 73/438/EGS z dne 11. decembra 1973 (UL L 356, 27.12.1973, str. 79),

- 375 L 0444: Direktiva Sveta 75/444/EGS z dne 26. junija 1975 (UL L 196, 26.7.1975, str. 6),

- 376 L 0331: Prva direktiva Komisije 76/331/EGS z dne 29. marca 1976 (UL L 83, 30.3.1976, str. 34),

- 378 L 0055: Direktiva Sveta 78/55/EGS z dne 19. decembra 1977 (UL L 16, 20.1.1978, str. 23),

- 378 L 0692: Direktiva Sveta 78/692/EGS z dne 25. julija 1978 (UL L 236, 26.8.1978, str. 13),

- 387 L 0120: Direktiva Komisije 87/120/EGS z dne 14. januar 1987 (UL L 49, 18.2.1987, str. 39),

- 388 L 0095: Direktiva Komisije 88/95/EGS z dne 8. januar 1988 (UL L 56, 2.3.1988, str. 42),

- 388 L 0332: Direktiva Sveta 88/332/EGS z dne 13. junija 1988 (UL L 151, 17.6.1988, str. 82),

- 388 L 0380: Direktiva Sveta 88/332/EGS z dne 13. junija 1988 (UL L 151, 17.6.1988, str. 82),

- 390 L 0654: Direktiva Sveta 90/654/EGS z dne 4. decembra 1990 (UL L 353, 17.12.1990, str. 48),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjenim z UL L 1, 1.1.1995, str. 15).

2. 366 L 0401: Direktiva Sveta 66/401/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semena krmnih rastlin (UL 125, 11.7.1966, str. 2298/66), kakor je bila spremenjena z:

- 1 72 B: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Kraljevine Danske, Irske in Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska k Evropskim skupnostim (UL L 73, 27.3.1972, str. 76),

- 378 L 0055: Direktiva Sveta 78/55/EGS z dne 19. decembra 1977 (UL L 16, 20.1.1978, str. 23),

- 378 L 0386: Prva direktiva Komisije 78/386/EGS z dne 18. aprila 1978 (UL L 113, 25.4.1978, str. 1),

- 378 L 0692: Direktiva Sveta 78/692/EGS z dne 25. julija 1978 (UL L 236, 26.8.1978, str. 13),

- 378 L 1020: Direktiva Sveta 78/1020/EGS z dne 5. decembra 1978 (UL L 350, 14.12.1978, str. 27),

- 379 L 0641: Direktiva Komisije 79/641/EGS z dne 27. junij 1979 (UL L 183, 19.7.1979, str. 13),

- 379 L 0692: Direktiva Sveta 79/692/EGS z dne 24. julija 1979 (UL L 205, 13.8.1979, str. 1),

- 380 L 0754: Direktiva Komisije 80/754/EGS z dne 17. julij 1980 (UL L 207, 9.8.1980, str. 36),

- 381 L 0126: Direktiva Komisije 81/126/EGS z dne 16. februar 1981 (UL L 67, 12.3.1981, str. 36),

- 382 L 0287: Direktiva Komisije 82/287/EGS z dne 13. april 1982 (UL L 131, 13.5.1982, str. 24),

- 385 L 0038: Direktiva Komisije 85/38/EGS z dne 14. december 1984 (UL L 16, 19.1.1985, str. 41),

- 385 D 0370: Odločba Komisije 85/370/EGS z dne 8. junija 1985 (UL L 209, 6.8.1985, str. 41),

- 386 D 0153: Odločba Komisije 86/153/EGS z dne 25. marca 1986 (UL L 115, 3.5.1986, str. 26),

- 386 L 0155: Direktiva Sveta 86/155/EGS z dne 22. aprila 1986 (UL L 118, 7.5.1986, str. 23),

- 387 L 0120: Direktiva Komisije 87/120/EGS z dne 14. januar 1987 (UL L 49, 18.2.1987, str. 39),

- 387 L 0480: Direktiva Komisije 87/480/EGS z dne 9. september 1987 (UL L 273, 26.9.1987, str. 43),

- 388 L 0332: Direktiva Sveta 88/332/EGS z dne 13. junija 1988 (UL L 151, 17.6.1988, str. 82),

- 388 L 0380: Direktiva Sveta 88/380/EGS z dne 13. junija 1988 (UL L 187, 16.7.1988, str. 31),

- 389 L 0100: Direktiva Komisije 89/100/EGS z dne 20. januar 1989 (UL L 38, 10.2.1989, str. 36),

- 390 L 0654: Direktiva Sveta 90/654/EGS z dne 4. decembra 1990 (UL L 353, 17.12.1990, str. 48),

- 392 L 0019: Direktiva Komisije 92/19/EGS z dne 23. marec 1992 (UL L 104, 22.4.1992, str. 61),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjenim z UL L 1, 1.1.1995, str. 15).

Ne glede na določbe Direktive lahko Norveška na svojem ozemlju dovoli za obdobje, ki se konča 31. decembra 1996, če ni drugače dogovorjeno med pogodbenicami, trženje semena, ki se prideluje v državi in ne ustreza zahtevam Evropske gospodarske skupnosti glede kalivosti.

3. 366 L 0402: Direktiva Sveta 66/402/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju žitnega semena (UL 125, 11.7.1966, str. 2309/66), kakor je bila spremenjena z:

- 369 L 0060: Direktiva Sveta 69/60/EGS z dne 18. februarja 1969 (UL L 48, 26.2.1969, str. 1),

- 371 L 0162: Direktiva Sveta 71/162/EGS z dne 30. marca 1971 (UL L 87, 17.4.1971, str. 24),

- 1 72 B: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Kraljevine Danske, Irske in Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska k Evropskim skupnostim (UL L 73, 27.3.1972, str. 76),

- 372 L 0274: Direktiva Sveta 72/274/EGS z dne 20. julija 1972 (UL L 171, 29.7.1972, str. 37),

- 372 L 0418: Direktiva Sveta 72/418/EGS z dne 6. decembra 1972 (UL L 287, 26.12.1972, str. 22),

- 373 L 0438: Direktiva Sveta 73/438/EGS z dne 11. decembra 1973 (UL L 356, 27.12.1973, str. 79),

- 375 L 0444: Direktiva Sveta 75/444/EGS z dne 26. junija 1975 (UL L 196, 26.7.1975, str. 6),

- 378 L 0055: Direktiva Sveta 78/55/EGS z dne 19. decembra 1977 (UL L 16, 20.1.1978, str. 23),

- 378 L 0387: Prva direktiva Komisije 78/387/EGS z dne 18. aprila 1978 (UL L 113, 25.4.1978, str. 13),

- 378 L 0692: Direktiva Sveta 78/692/EGS z dne 25. julija 1978 (UL L 236, 26.8.1978, str. 13),

- 378 L 1020: Direktiva Sveta 78/1020/EGS z dne 5. decembra 1978 (UL L 350, 14.12.1978, str. 27),

- 379 L 0641: Direktiva Komisije 79/641/EGS z dne 27. junij 1979 (UL L 183, 19.7.1979, str. 13),

- 379 L 0692: Direktiva Sveta 79/692/EGS z dne 24. julija 1979 (UL L 205, 13.8.1979, str. 1),

- 381 L 0126: Direktiva Komisije 81/126/EGS z dne 16. februar 1981 (UL L 67, 12.3.1981, str. 36),

- 386 D 0153: Odločba Komisije 86/153/EGS z dne 25. marca 1986 (UL L 115, 3.5.1986, str. 26),

- 386 L 0155: Direktiva Sveta 86/155/EGS z dne 22. aprila 1986 (UL L 118, 7.5.1986, str. 23),

- 386 L 0320: Direktiva Komisije 86/320/EGS z dne 20. junij 1986 (UL L 200, 23.7.1986, str. 38),

- 387 L 0120: Direktiva Komisije 87/120/EGS z dne 14. januar 1987 (UL L 49, 18.2.1987, str. 39),

- 388 L 0332: Direktiva Sveta 88/332/EGS z dne 13. junija 1988 (UL L 151, 17.6.1988, str. 82),

- 388 L 0380: Direktiva Sveta 88/380/EGS z dne 13. junija 1988 (UL L 187, 16.7.1988, str. 31),

- 388 L 0506: Direktiva Komisije 88/506/EGS z dne 13. september 1988 (UL L 274, 6.10.1988, str. 44),

- 389 D 0101: Odločba Komisije 89/101/EGS z dne 20. januarja 1989 (UL L 38, 10.2.1989, str. 37),

- 389 L 0002: Direktiva Komisije 89/2/EGS z dne 15. december 1988 (UL L 5, 7.1.1989, str. 31),

- 390 L 0623: Direktiva Komisije 90/623/EGS z dne 7. november 1990 (UL L 333, 30.11.1990, str. 65),

- 390 L 0654: Direktiva Sveta 90/654/EGS z dne 4. decembra 1990 (UL L 353, 17.12.1990, str. 48),

- 393 L 0002: Direktiva Komisije 93/2/EGS z dne 28. januar 1993 (UL L 54, 5.3.1993, str. 20),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjenim z UL L 1, 1.1.1995, str. 15).

Ne glede na določbe Direktive lahko Norveška na svojem ozemlju dovoli za obdobje, ki se konča 31. decembra 1996, če ni drugače dogovorjeno med pogodbenicami, trženje semena, ki se prideluje v državi in ne odgovarja zahtevam Evropske gospodarske skupnosti glede kalivosti.

4. 369 L 0208: Direktiva Sveta 69/208/EGS z dne 30. junija 1969 o trženju semena oljnic in predivnic (UL L 169, 10.7.1969, str. 3), kakor je bila spremenjena z:

- 371 L 0162: Direktiva Sveta 71/162/EGS z dne 30. marca 1971 (UL L 87, 17.4.1971, str. 24),

- 372 L 0274: Direktiva Sveta 72/274/EGS z dne 20. julija 1972 (UL L 171, 29.7.1972, str. 37),

- 372 L 0418: Direktiva Sveta 72/418/EGS z dne 6. decembra 1972 (UL L 287, 26.12.1972, str. 22),

- 373 L 0438: Direktiva Sveta 73/438/EGS z dne 11. decembra 1973 (UL L 356, 27.12.1973, str. 79),

- 375 L 0444: Direktiva Sveta 75/444/EGS z dne 26. junija 1975 (UL L 196, 26.7.1975, str. 6),

- 378 L 0055: Direktiva Sveta 78/55/EGS z dne 19. decembra 1977 (UL L 16, 20.1.1978, str. 23),

- 378 L 0388: Prva direktiva Komisije 78/388/EGS z dne 18. aprila 1978 (UL L 113, 25.4.1978, str. 20),

- 378 L 0692: Direktiva Sveta 78/692/EGS z dne 25. julija 1978 (UL L 236, 26.8.1978, str. 13),

- 378 L 1020: Direktiva Sveta 78/1020/EGS z dne 5. decembra 1978 (UL L 350, 14.12.1978, str. 27),

- 379 L 0641: Direktiva Komisije 79/641/EGS z dne 27. junij 1979 (UL L 183, 19.7.1979, str. 13),

- 380 L 0304: Direktiva Komisije 80/304/EGS z dne 25. februar 1980 (UL L 68, 14.3.1980, str. 33),

- 381 L 0126: Direktiva Komisije 81/126/EGS z dne 16. februar 1981 (UL L 67, 12.3.1981, str. 36),

- 382 L 0287: Direktiva Komisije 82/287/EGS z dne 13. april 1982 (UL L 131, 13.5.1982, str. 24),

- 382 L 0727: Direktiva Sveta 82/727/EGS z dne 25. oktobra 1982 (UL L 310, 6.11.1982, str. 21),

- 382 L 0859: Direktiva Komisije 82/859/EGS z dne 2. december 1982 (UL L 357, 18.12.1982, str. 31),

- 386 L 0155: Direktiva Sveta 86/155/EGS z dne 22. aprila 1986 (UL L 118, 7.5.1986, str. 23),

- 387 L 0120: Direktiva Komisije 87/120/EGS z dne 14. januar 1987 (UL L 49, 18.2.1987, str. 39),

- 387 L 0480: Direktiva Komisije 87/480/EGS z dne 9. september 1987 (UL L 273, 26.9.1987, str. 43),

- 388 L 0332: Direktiva Sveta 88/332/EGS z dne 13. junija 1988 (UL L 151, 17.6.1988, str. 82),

- 388 L 0380: Direktiva Sveta 88/380/EGS z dne 13. junija 1988 (UL L 187, 16.7.1988, str. 31),

- 390 L 0654: Direktiva Sveta 90/654/EGS z dne 4. decembra 1990 (UL L 353, 17.12.1990, str. 48),

- 392 L 0009: Direktiva Komisije 92/9/EGS z dne 19. februar 1992 (UL L 70, 17.3.1992, str. 25),

- 392 L 0107: Direktiva Komisije 92/107/EGS z dne 11. december 1992 (UL L 16, 25.1.1993, str. 1),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjenim z UL L 1, 1.1.1995, str. 15).

5. 370 L 0457: Direktiva Sveta 70/457/EGS z dne 29. septembra 1970 o skupnem katalogu sort poljščin (UL L 225, 12.10.1970, str. 1), kakor je bila spremenjena z:

- 372 L 0418: Direktiva Sveta 72/418/EGS z dne 6. decembra 1972 (UL L 287, 26.12.1972, str. 22),

- 373 L 0438: Direktiva Sveta 73/438/EGS z dne 11. decembra 1973 (UL L 356, 27.12.1973, str. 79),

- 376 D 0687: Odločba Komisije 76/687/EGS z dne 30. junija 1976 (UL L 235, 26.8.1976, str. 21),

- 378 D 0122: Odločba Komisije 78/122/EGS z dne 28. decembra 1977 (UL L 41, 11.2.1978, str. 34),

- 379 D 0095: Odločba Komisije 79/95/EGS z dne 29. decembra 1978 (UL L 22, 31.1.1979, str. 21),

- 379 L 0692: Direktiva Sveta 79/692/EGS z dne 24. julija 1979 (UL L 205, 13.8.1979, str. 1),

- 379 L 0967: Direktiva Sveta 79/967/EGS z dne 12. novembra 1979 (UL L 293, 20.11.1979, str. 16),

- 381 D 0436: Odločba Komisije 81/436/EGS z dne 8. maja 1981 (UL L 167, 24.6.1981, str. 29),

- 381 D 0888: Odločba Komisije 81/888/EGS z dne 19. oktobra 1981 (UL L 324, 12.11.1981, str. 28),

- 382 D 0041: Odločba Komisije 82/41/EGS z dne 29. decembra 1981 (UL L 16, 22.1.1982, str. 50),

- 383 D 0297: Odločba Komisije 83/297/EGS z dne 6. junija 1983 (UL L 157, 15.6.1983, str. 35),

- 386 L 0155: Direktiva Sveta 86/155/EGS z dne 22. aprila 1986 (UL L 118, 7.5.1986, str. 23),

- 388 L 0380: Direktiva Sveta 88/380/EGS z dne 13. junija 1988 (UL L 187, 16.7.1988, str. 31),

- 390 L 0654: Direktiva Sveta 90/654/EGS z dne 4. decembra 1990 (UL L 353, 17.12.1990, str. 48),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjenim z UL L 1, 1.1.1995, str. 15).

Ne glede na določbe Direktive:

- pogodbenice ob začetku veljavnosti Sporazum skupaj izdelajo skupen katalog sort, ki vključujejo tudi sorte držav Efte, ki izpolnjujejo zahteve Akta. Prizadevajo si, da tak skupni katalog dokončajo do 31. decembra 1995;

- do začetka veljavnosti skupno izdelanega kataloga države Efte še naprej uporabljajo nacionalne kataloge sort.

6. 370 L 0458: Direktiva Sveta 70/458/EGS z dne 29. septembra 1970 o trženju semena zelenjadnic (UL L 225, 12.10.1970, str. 7), kakor je bila spremenjena z:

- 371 L 0162: Direktiva Sveta 71/162/EGS z dne 30. marca 1971 (UL L 87, 17.4.1971, str. 24),

- 372 L 0274: Direktiva Sveta 72/274/EGS z dne 20. julija 1972 (UL L 171, 29.7.1972, str. 37),

- 372 L 0418: Direktiva Sveta 72/418/EGS z dne 6. decembra 1972 (UL L 287, 26.12.1972, str. 22),

- 373 L 0438: Direktiva Sveta 73/438/EGS z dne 11. decembra 1973 (UL L 356, 27.12.1973, str. 79),

- 376 L 0307: Direktiva Sveta 76/307/EGS z dne 15. marca 1976 (UL L 72, 18.3.1976, str. 16),

- 378 L 0055: Direktiva Sveta 78/55/EGS z dne 19. decembra 1977 (UL L 16, 20.1.1978, str. 23),

- 378 L 0692: Direktiva Sveta 78/692/EGS z dne 25. julija 1978 (UL L 236, 26.8.1978, str. 13),

- 379 D 0355: Odločba Komisije 79/355/EGS z dne 20. marca 1979 (UL L 84, 4.4.1979, str. 23),

- 379 L 0641: Direktiva Komisije 79/641/EGS z dne 27. junij 1979 (UL L 183, 19.7.1979, str. 13),

- 379 L 0692: Direktiva Sveta 79/692/EGS z dne 24. julija 1979 (UL L 205, 13.8.1979, str. 1),

- 379 L 0967: Direktiva Sveta 79/967/EGS z dne 12. novembra 1979 (UL L 293, 20.11.1979, str. 16),

- 381 D 0436: Odločba Komisije 81/436/EGS z dne 8. maja 1981 (UL L 167, 24.6.1981, str. 29),

- 381 D 0888: Odločba Komisije 81/888/EGS z dne 19. oktobra 1981 (UL L 324, 12.11.1981, str. 28),

- 387 L 0120: Direktiva Komisije 87/120/EGS z dne 14. januar 1987 (UL L 49, 18.2.1987, str. 39),

- 387 L 0481: Direktiva Komisije 87/481/EGS z dne 9. september 1987 (UL L 273, 26.9.1987, str. 45),

- 388 L 0332: Direktiva Sveta 88/332/EGS z dne 13. junija 1988 (UL L 151, 17.6.1988, str. 82),

- 388 L 0380: Direktiva Sveta 88/380/EGS z dne 13. junija 1988 (UL L 187, 16.7.1988, str. 31),

- 390 L 0654: Direktiva Sveta 90/654/EGS z dne 4. decembra 1990 (UL L 353, 17.12.1990, str. 48),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, spremenjenim z UL L 1, 1.1.1995, str. 15).

7. 372 L 0168: Direktiva Komisije 72/168/EGS z dne 14. aprila 1972 o določanju lastnosti in minimalnih pogojev za preizkušanje sort zelenjadnic (UL L 103, 2.5.1972, str. 6).

8. 372 L 0180: Direktiva Komisije 72/180/EGS z dne 14. aprila 1972 o določanju lastnosti in minimalnih pogojev za preizkušanje sort poljščin (UL L 108, 8.5.1972, str. 8).

9. 374 L 0268: Direktiva Komisije 74/268/EGS z dne 2. maja 1974 o posebnih pogojih glede prisotnosti "Avena fatua" v semenu krmnih rastlin in žit (UL L 141, 24.5.1974, str. 19), kakor je bila spremenjena z:

- 378 L 0511: Direktiva Komisije 78/511/EGS z dne 24. maja 1978 (UL L 157, 15.6.1978, str. 34).

2. Uporabniška besedila

1. 375 L 0502: Direktiva Komisije 75/502/EGS z dne 25. julija 1975 o omejitvi trženja semena travniške latovke (Poa pratensis L.) na seme, ki je bilo uradno potrjeno kot osnovno seme ali certificirano seme (UL L 228, 29.8.1975, str. 23).

2. 380 D 0755: Odločba Komisije 80/755/EGS z dne 17. julija 1980 o odobritvi neizbrisnega tiskanja predpisanih podatkov na embalažo žitnega semena (UL L 207, 9.8.1980, str. 37), kakor je bila spremenjena z:

- 381 D 0109: Odločba Komisije 81/109/EGS z dne 10. februarja 1981 (UL L 64, 11.3.1981, str. 13).

3. 381 D 0675: Odločba Komisije 81/675/EGS z dne 28. julija 1981 o določitvi, da so določeni sistemi zapiranja sistemi za enkratno uporabo v smislu direktiv Sveta 66/400/EGS, 66/401/EGS, 66/402/EGS, 69/208/EGS in 70/458/EGS (UL L 246, 29.8.1981, str. 26), kakor je bila spremenjena z:

- 386 D 0563: Odločba Komisije 86/563/EGS z dne 12. novembra 1986 (UL L 327, 22.12.1986, str. 50).

4. 386 L 0109: Direktiva Komisije 86/109/EGS z dne 27. februarja 1986 o omejitvi trženja semen nekaterih vrst krmnih rastlin ter oljnic in predivnic na seme, ki je bilo uradno potrjeno kot osnovno seme ali certificirano seme (UL L 93, 8.4.1986, str. 21), kakor je bila spremenjena z:

- 389 L 0424: Direktiva Komisije 89/424/EGS z dne 30. junij 1989 (UL L 196, 12.7.1989, str. 50),

- 391 L 0376: Direktiva Komisije 91/376/EGS z dne 25. junija 1991 (UL L 203, 26.7.1991, str. 108).

5. 387 D 0309: Odločba Komisije 87/309/EGS z dne 2. junija 1987 o odobritvi neizbrisnega tiskanja predpisanih podatkov na embalažo semena nekaterih vrst krmnih rastlin (UL L 155, 16.6.1987, str. 26), kakor je bila spremenjena z:

- 388 D 0493: Odločba Komisije 88/493/EGS z dne 8. septembra 1988 (UL L 261, 21.9.1988, str. 27).

6. 389 L 0014: Direktiva Komisije 89/14/EGS z dne 15. decembra 1988 o določitvi skupin sort mangolda in rdeče pese glede na pogoje izolacije posevkov iz Priloge I k Direktivi Sveta 70/458/EGS o trženju semena zelenjadnic (UL L 8, 11.1.1989, str. 9).

7. 389 D 0374: Odločba Komisije 89/374/EGS z dne 2. junija 1989 o organizaciji začasnega poskusa na podlagi Direktive Sveta 66/402/EGS o trženju žitnega semena, da bi vzpostavili pogoje, ki jih mora izpolnjevati posevek in seme hibridne rži (UL L 166, 16.6.1989, str. 66), kakor je bila spremenjena z:

- 392 D 0520: Odločba Komisije 92/520/EGS z dne 3. novembra 1992 (UL L 325, 11.11.1992, str. 25).

8. 389 D 0540: Odločba Komisije 89/540/EGS z dne 22. septembra 1989 o organizaciji začasnega poskusa za trženje semena in sadilnega materiala (UL L 286, 4.10.1989, str. 24).

9. 390 D 0639: Odločba Komisije 90/639/EGS z dne 12. novembra 1990 o določitvi imen, ki naj jih imajo sorte, izpeljane iz sort zelenjadnic, naštetih v Odločbi 89/7/EGS (UL L 348, 12.12.1990, str. 1).

10. 392 D 0195: Odločba Komisije 92/195/EGS z dne 17. marca 1992 o organizaciji začasnega poskusa na podlagi Direktive Sveta 66/401/EGS o trženju semena krmnih rastlin v zvezi s povečanjem največje dovoljene teže serije (UL L 88, 3.4.1992, str. 59).

11. 393 D 0213: Odločba Komisije 93/213/EGS z dne 18. marca 1993 o organizaciji začasnih poskusov v zvezi z največjo dovoljeno vsebnostjo inertne snovi v semenu soje (UL L 91, 15.4.1993, str. 27).

AKTI, KI JIH DRŽAVE EFTE IN NADZORNI ORGAN EFTA USTREZNO UPOŠTEVAJO

1. 370 D 0047: Odločba Komisije 70/47/EGS z dne 22. decembra 1969 o oprostitvi Francoske republike pri nekaterih vrstah uporabe direktiv Sveta z dne 14. junija 1966 o trgovanju s semenom krmnih rastlin in žita (UL L 13, 19.1.1970, str. 26), kakor je bila spremenjena z:

- 380 D 0301: Odločba Komisije 80/301/EGS z dne 25. februar 1980 (UL L 68, 14.3.1980, str. 30).

2. 373 D 0083: Odločba Sveta 73/83/EGS z dne 26. marca 1973 o enakovrednosti poljskih pregledov semenskih posevkov, ki se opravijo na Danskem, Irskem in v Združenem kraljestvu (UL L 106, 20.4.1973, str. 9), kakor je bila spremenjena z:

- 374 D 0350: Odločba Sveta 74/350/EGS z dne 27. junija 1974 (UL L 191, 15.7.1974, str. 27).

3. 373 D 0188: Odločba Komisije 73/188/EGS z dne 4. junija 1973 o izvzetju Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske od uporabe Direktive Sveta z dne 29. septembra 1970 o trženju semena zelenjadnic za nekatere vrste (UL L 194, 16.7.1973, str. 16).

4. 374 D 0005: Odločba Komisije 74/5/EGS z dne 6. decembra 1973 o izvzetju Kraljevine Danske od uporabe Direktive Sveta z dne 14. junija 1966 glede trženja žitnega semena za nekatere vrste (UL L 12, 15.1.1974, str. 13).

5. 374 D 0269: Odločba Komisije 74/269/EGS z dne 2. maja 1974 o odobritvi nekaterim državam članicam, da pripravijo strožje določbe glede navzočnosti Avene fatua v krmnih rastlinah in žitnem semenu (UL L 141, 24.5.1974, str. 20), kakor je bil spremenjena z:

- 378 D 0512: Odločba Komisije 78/512/EGS z dne 24. maj 1978 (UL L 157, 15.6.1978, str. 35).

6. 374 D 0358: Odločba Komisije 74/358/EGS z dne 13. junija 1974 o izvzetju Irske od uporabe Direktive Sveta z dne 29. septembra 1970 glede trženja semena zelenjadnic za nekatere vrste (UL L 196, 19.7.1974, str. 15), kakor je bila spremenjena z:

- 390 D 0209: Odločba Komisije 90/209/EGS z dne 19. april 1990 (UL L 108, 28.4.1990, str. 104).

7. 374 D 0360: Odločba Komisije 74/360/EGS z dne 13. junija 1974 o izvzetju Združenega kraljestva od uporabe Direktive Sveta z dne 30. junija 1969 o trženju semen oljnic in predivnic za nekatere vrste (UL L 196, 19.7.1974, str. 18).

8. 374 D 0361: Odločba Komisije 74/361/EGS z dne 13. junija 1974 o izvzetju Združenega kraljestva od uporabe Direktive Sveta z dne 14. junija 1966 o trženju žitnega semena za nekatere vrste (UL L 196, 19.7.1974, str. 19).

9. 374 D 0362: Odločba Komisije 74/362/EGS z dne 13. junija 1974 o izvzetju Združenega kraljestvo od uporabe Direktive Sveta z dne 14. junija 1966 o trženja semena krmnih rastlin za nekatere vrste (UL L 196, 19.7.1974, str. 20).

10. 374 D 0366: Odločba Komisije 74/366/EGS z dne 13. junija 1974 o pogojni odobritvi Republiki Franciji, da v Franciji prepove trženje semena nizkega stročjega fižola sorte sim (UL L 196, 19.7.1974, str. 24).

11. 374 D 0367: Odločba Komisije 74/367/EGS z dne 13. junija 1974 o pogojni odobritvi Republiki Franciji, da v Franciji prepove trženje semena nizkega stročjega fižola sorte dustor (UL L 196, 19.7.1974, str. 25).

12. 374 D 0491: Odločba Komisije 74/491/EGS z dne 17. septembra 1974 o izvzetju Kraljevine Danske od uporabe Direktive Sveta z dne 30. junija 1969 o trženju semena oljnic in predivnic za nekatere vrste (UL L 267, 3.10.1974, str. 18).

13. 374 D 0531: Odločba Komisije 74/531/EGS z dne 16. oktobra 1974 o odobritvi Kraljevini Nizozemski, da sprejme strožje določbe glede navzočnosti Avene fatua v žitnem semenu (UL L 299, 7.11.1974, str. 13).

14. 374 D 0532: Odločba Komisije 74/532/EGS z dne 16. oktobra 1974 o izvzetju Irske od uporabe Direktive Sveta z dne 14. junija 1966 o trženju semena krmnih rastlin in žitnega semena in Direktive Sveta z dne 30. junija 1969 o trženju semen oljnic in predivnic za nekatere vrste (UL L 299, 7.11.1974, str. 14).

15. 375 D 0577: Odločba Komisije 75/577/EGS z dne 30. junija 1975 o odobritvi Republiki Franciji, da omeji trženje semena in sadik nekaterih sort poljščin (UL L 253, 30.9.1975, str. 41).

16. 375 D 0578: Odločba Komisije 75/578/EGS z dne 30. junija 1975 o odobritvi Velikemu vojvodstvu Luksemburg, da omeji trženje semena nekaterih sort poljščin (UL L 253, 30.9.1975, str. 45), kakor je bila spremenjena z:

- 378 D 0285: Odločba Komisije 78/285/EGS z dne 22. februar 1978 (UL L 74, 16.3.1978, str. 29).

17. 375 D 0752: Odločba Komisije 75/752/EGS z dne 20. novembra 1975 o izvzetju Združenega kraljestva od uporabe Direktive Sveta 70/458/EGS za nekatere vrste zelenjadnic (UL L 319, 10.12.1975, str. 12).

18. 376 D 0219: Odločba Komisije 76/219/EGS z dne 30. decembra 1975 o odobritvi Republiki Franciji, da omeji trženje semena ali sadilnega materiala nekaterih sort poljščin (UL L 46, 21.2.1976, str. 30).

19. 376 D 0221: Odločba Komisije 76/221/EGS z dne 30. decembra 1975 o odobritvi Velikemu vojvodstvu Luksemburg, da omeji trženje semena in sadilnega materiala nekaterih sort poljščin (UL L 46, 21.2.1976, str. 33).

20. 376 D 0687: Odločba Komisije 76/687/EGS z dne 30. junija 1976 o odobritvi Zvezni republiki Nemčiji, da omeji trženje semena nekaterih sort poljščin (UL L 235, 26.8.1976, str. 21), kakor je bila spremenjena z:

- 378 D 0615: Odločba Komisije 78/615/EGS z dne 23. junij 1978 (UL L 198, 22.7.1978, str. 12).

21. 376 D 0688: Odločba Komisije 76/688/EGS z dne 30. junija 1976 o odobritvi Republiki Franciji, da omeji trženje semena nekaterih sort poljščin (UL L 235, 26.8.1976, str. 24).

22. 376 D 0689: Odločba Komisije 76/689/EGS z dne 30. junija 1976 o odobritvi Velikemu vojvodstvu Luksemburg, da omeji trženje semena nekaterih sort poljščin (UL L 235, 26.8.1976, str. 27).

23. 376 D 0690: Odločba Komisije 76/690/EGS z dne 30. junija 1976 o odobritvi Združenemu kraljestvu, da omeji trženje semena nekaterih sort poljščin (UL L 235, 26.8.1976, str. 29).

24. 377 D 0147: Odločba Komisije 77/147/EGS z dne 29. decembra 1976 o odobritvi Zvezni republiki Nemčiji, da omeji trženje semena nekaterih sort poljščin (UL L 47, 18.2.1977, str. 66), kakor je bila spremenjena z:

- 392 D 0227: Odločba Komisije 92/227/EGS z dne 3. april 1992 (UL L 108, 25.4.1992, str. 55).

25. 377 D 0149: Odločba Komisije 77/149/EGS z dne 29. decembra 1976 o odobritvi Republiki Franciji, da omeji trženje semena nekaterih sort poljščin (UL L 47, 18.2.1977, str. 70).

26. 377 D 0150: Odločba Komisije 77/150/EGS z dne 29. decembra 1976 o odobritvi Republiki Franciji, da omeji trženje žitne sorte (UL L 47, 18.2.1977, str. 72).

27. 377 D 0282: Odločba Komisije 77/282/EGS z dne 30. marca 1977 o odobritvi Republiki Franciji, da omeji trženje semena nekaterih sort poljščin (UL L 95, 19.4.1977, str. 21).

28. 377 D 0283: Odločba Komisije 77/283/EGS z dne 30. marca 1977 o odobritvi Združenemu kraljestvu, da omeji trženje semena nekaterih sort poljščin (UL L 95, 19.4.1977, str. 23).

29. 377 D 0406: Odločba Komisije 77/406/EGS z dne 1. junija 1977 o odobritvi Zvezni republiki Nemčiji, da omeji trženje semena nekaterih sort poljščin (UL L 148, 16.6.1977, str. 25).

30. 378 D 0124: Odločba Komisije 78/124/EGS z dne 28. decembra 1977 o odobritvi Velikemu vojvodstvu Luksemburg, da omeji trženje semena nekaterih sort poljščin (UL L 41, 11.2.1978, str. 38).

31. 378 D 0126: Odločba Komisije 78/126/EGS z dne 28. decembra 1977 o odobritvi Zvezni republiki Nemčiji, da omeji trženje semena nekaterih sort poljščin (UL L 41, 11.2.1978, str. 41).

32. 378 D 0127: Odločba Komisije 78/127/EGS z dne 28. decembra 1977 o odobritvi Republiki Franciji, da omeji trženje semena nekaterih sort poljščin (UL L 41, 11.2.1978, str. 43).

33. 378 D 0347: Odločba Komisije 78/347/EGS z dne 30. marca 1978 o odobritvi Združenemu kraljestvu, da omeji trženje semena nekaterih sort poljščin (UL L 99, 12.4.1978, str. 26).

34. 378 D 0348: Odločba Komisije 78/348/EGS z dne 30. marca 1978 o odobritvi Republiki Franciji, da omeji trženje semena nekaterih sort poljščin (UL L 99, 12.4.1978, str. 28).

35. 378 D 0349: Odločba Komisije 78/349/EGS z dne 30. marca 1978 o odobritvi Zvezni republiki Nemčiji, da omeji trženje semena nekaterih sort poljščin (UL L 99, 12.4.1978, str. 30).

36. 379 D 0092: Odločba Komisije 79/92/EGS z dne 29. decembra 1978 o odobritvi Zvezni republiki Nemčiji, da omeji trženje semena nekaterih sort poljščin (UL L 22, 31.1.1979, str. 14), kakor je bila spremenjena z:

- 392 D 0227: Odločba Komisije 92/227/EGS z dne 3. april 1992 (UL L 108, 25.4.1992, str. 55).

37. 379 D 0093: Odločba Komisije 79/93/EGS z dne 29. decembra 1978 o odobritvi Združenemu kraljestvu, da omeji trženje semena nekaterih sort poljščin (UL L 22, 31.1.1979, str. 17).

38. 379 D 0094: Odločba Komisije 79/94/EGS z dne 29. decembra 1978 o odobritvi Republiki Franciji, da omeji trženje semena nekaterih sort poljščin (UL L 22, 31.1.1979, str. 19).

39. 379 D 0348: Odločba Komisije 79/348/EGS z dne 14. marca 1979 o odobritvi Republiki Franciji, da omeji trženje semena nekaterih sort poljščin (UL L 84, 4.4.1979, str. 12).

40. 379 D 0355: Odločba Komisije 79/355/EGS z dne 20. marca 1979 o izvzetju Kraljevine Danske od uporabe Direktive Sveta 70/458/EGS o trženju semena zelenjadnic za nekatere vrste (UL L 84, 4.4.1979, str. 23).

41. 380 D 0128: Odločba Komisije 80/128/EGS z dne 28. decembra 1979 o odobritvi Združenemu kraljestvu, da omeji trženje semena nekaterih sort poljščin (UL L 29, 6.2.1980, str. 35).

42. 380 D 0446: Odločba Komisije 80/446/EGS z dne 31. marca 1980 o odobritvi Združenemu kraljestvu, da omeji trženje semena sorte poljščin (UL L 110, 29.4.1980, str. 23).

43. 380 D 0512: Odločba Komisije 80/512/EGS z dne 2. maja 1980 o odobritvi Kraljevini Danski, Zvezni republiki Nemčiji, Velikemu vojvodstvu Luksemburg, Kraljevini Nizozemski in Združenemu kraljestvu, da ne uporabljajo pogojev, navedenih v Direktivi Sveta 66/401/EGS o trženju semena krmnih rastlin, v zvezi z maso vzorca za določitev semena predenice (Cuscuta) (UL L 126, 21.5.1980, str. 15).

44. 380 D 1359: Odločba Komisije 80/1359/EGS z dne 30. decembra 1980 o odobritvi Zvezni republiki Nemčiji, da omeji trženje semena nekaterih sort poljščin (UL L 384, 31.12.1980, str. 42), kakor je bila spremenjena z:

- 392 D 0227: Odločba Komisije 92/227/EGS z dne 3. april 1992 (UL L 108, 25.4.1992, str. 55).

45. 380 D 1360: Odločba Komisije 80/1360/EGS z dne 30. decembra 1980 o odobritvi Republiki Franciji, da omeji trženje semena nekaterih sort poljščin (UL L 384, 31.12.1980, str. 44).

46. 380 D 1361: Odločba Komisije 80/1361/EGS z dne 30. decembra 1980 o odobritvi Združenemu kraljestvu, da omeji trženje semena nekaterih sort poljščin (UL L 384, 31.12.1980, str. 46).

47. 381 D 0277: Odločba Komisije 81/277/EGS z dne 31. marca 1981 o odobritvi Republiki Franciji, da omeji trženje semena nekaterih sort poljščin (UL L 123, 7.5.1981, str. 32).

48. 381 D 0436: Odločba Komisije 81/436/EGS z dne 8. maja 1981 o odobritvi Združenemu kraljestvu, da podaljša rok za sprejem nekaterih sort poljščin in zelenjadnic (UL L 167, 24.6.1981, str. 29).

49. 382 D 0041: Odločba Komisije 82/41/EGS z dne 29. decembra 1981 o odobritvi Združenemu kraljestvu, da omeji trženje semena nekaterih sort poljščin (UL L 16, 22.1.1982, str. 50).

50. 382 D 0947: Odločba Komisije 82/947/EGS z dne 30. decembra 1982 o odobritvi Združenemu kraljestvu, da omeji trženje semena nekaterih sort poljščin (UL L 383, 31.12.1982, str. 23), kakor je bila spremenjena z:

- 388 D 0625: Odločba Komisije 88/625/EGS z dne 8. december 1988 (UL L 347, 16.12.1988, str. 74).

51. 382 D 0948: Odločba Komisije 82/948/EGS z dne 30. decembra 1982 o odobritvi Republiki Franciji, da omeji trženje semena nekaterih sort poljščin (UL L 383, 31.12.1982, str. 25).

52. 382 D 0949: Odločba Komisije 82/949/EGS z dne 30. decembra 1980 o odobritvi Zvezni republiki Nemčiji, da omeji trženje semena nekaterih sort poljščin (UL L 383, 31.12.1982, str. 27), kakor je bila spremenjena z:

- 392 D 0227: Odločba Komisije 92/227/EGS z dne 3. april 1992 (UL L 108, 25.4.1992, str. 55).

53. 384 D 0019: Odločba Komisije 84/19/EGS z dne 22. decembra 1983 o odobritvi Republiki Franciji, da omeji trženje semena nekaterih sort poljščin (UL L 18, 21.1.1984, str. 43).

54. 384 D 0020: Odločba Komisije 84/20/EGS z dne 22. decembra 1983 o odobritvi Združenemu kraljestvu, da omeji trženje semena nekaterih sort poljščin (UL L 18, 21.1.1984, str. 45).

55. 384 D 0023: Odločba Komisije 84/23/EGS z dne 22. decembra 1983 o odobritvi Zvezni republiki Nemčiji, da omeji trženje semena nekaterih sort poljščin (UL L 20, 25.1.1984, str. 19), kakor je bila spremenjena z:

- 392 D 0227: Odločba Komisije 92/227/EGS z dne 3. april 1992 (UL L 108, 25.4.1992, str. 55).

56. 385 D 0370: Odločba Komisije 85/370/EGS z dne 8. julija 1985 o odobritvi Nizozemski, da oceni zadostitev standardov čistosti sort, navedenih v Prilogi II k Direktivi Sveta 66/401/EGS za seme apomiktičnih klonov Poa pratensis, tudi na podlagi rezultatov testiranja semena in sadik (UL L 209, 6.8.1985, str. 41).

57. 385 D 0623: Odločba Komisije 85/623/EGS z dne 16. december 1985 o odobritvi Republiki Franciji, da omeji trženje semena nekaterih sort poljščin (UL L 379, 31.12.1985, str. 18).

58. 385 D 0624: Odločba Komisije 85/624/EGS z dne 16. decembra 1985 o odobritvi Zvezni republiki Nemčiji, da omeji trženje semena nekaterih sort poljščin (UL L 379, 31.12.1985, str. 20), kakor je bila spremenjena z:

- 392 D 0227: Odločba Komisije 92/227/EGS z dne 3. april 1992 (UL L 108, 25.4.1992, str. 55).

59. 386 D 0153: Odločba Komisije 86/153/EGS z dne 25. marca 1986 o izvzetju Grčije od uporabe direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS in 69/208/EGS o trženju semena krmnih rastlin, žitnega semena in semena oljnic oziroma predivnic za nekatere vrste (UL L 115, 3.5.1986, str. 26).

60. 387 D 0110: Odločba Komisije 87/110/EGS z dne 22. decembra 1986 o odobritvi Zvezni republiki Nemčiji, da omeji trženje semena nekaterih sort poljščin (UL L 48, 17.2.1987, str. 27).

61. 387 D 0111: Odločba Komisije 87/111/EGS z dne 22. decembra 1986 o odobritvi Združenemu kraljestvu, da omeji trženje semena nekaterih sort poljščin (UL L 48, 17.2.1987, str. 29).

62. 387 D 0448: Odločba Komisije 87/448/EGS z dne 31. julija 1987 o odobritvi Združenemu kraljestvu, da omeji trženje semena sorte poljščin (UL L 240, 22.8.1987, str. 39).

63. 389 D 0078: Odločba Komisije 89/78/EGS z dne 29. decembra 1988 o sprostitvi trgovine s semenom nekaterih poljščin med Portugalsko in drugimi državami članicami (UL L 30, 1.2.1989, str. 75).

64. 389 D 0101: Odločba Komisije 89/101/EGS z dne 20. januarja 1989 o oprostitvi obveznosti za Belgijo, Dansko, Nemčijo, Španijo, Irsko, Luksemburg in Združeno kraljestvo, da za nekatere vrste uporabljajo direktive Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 69/208/EGS in 70/458/EGS o trženju semena krmnih rastlin, žitnega semena, semena oljnic in predivnic oziroma semena zelenjadnic (UL L 38, 10.2.1989, str. 37).

65. 389 D 0421: Odločba Komisije 89/421/EGS z dne 22. junija 1989 o odobritvi Helenski republiki, da omeji trženje semena nekaterih sort poljščin (UL L 193, 8.7.1989, str. 41).

66. 389 D 0422: Odločba Komisije 89/422/EGS z dne 23. junija 1989 o odobritvi Zvezni republiki Nemčiji, da omeji trženje semena nekaterih sort poljščin, in o spremembi Odločbe 89/77/EGS (UL L 193, 8.7.1989, str. 43), kakor je bila spremenjena z:

- 392 D 0227: Odločba Komisije 92/227/EGS z dne 3. april 1992 (UL L 108, 25.4.1992, str. 55).

67. 390 D 0057: Odločba Komisije 90/57/EGS z dne 24. januarja 1990 o sprostitvi trgovine s semenom nekaterih poljščin med Portugalsko in drugimi državami članicami (UL L 40, 14.2.1990, str. 13).

68. 390 D 0209: Odločba Komisije 90/209/EGS z dne 19. aprila 1990 o oprostitvi obveznosti za države članice, da uporabljajo za nekatere vrste določbe Direktive Sveta 70/458/EGS o trženju semena zelenjadnic, o spremembah odločb 73/122/EGS in 74/358/EGS in razveljavitvi Odločbe 74/363/EGS (UL L 108, 28.4.1990, str. 104).

69. 391 D 0037: Odločba Komisije 91/37/EGS z dne 20. decembra 1990 o odobritvi Zvezni republiki Nemčiji in Helenski republiki, da omejita trženje semena nekaterih sort poljščin, in o spremembi nekaterih odločb o odobritvi Zvezni republiki Nemčiji, da omeji trženje nekaterih sort poljščin (UL L 18, 24.1.1991, str. 19), kakor je bila spremenjena z:

- 392 D 0227: Odločba Komisije 92/227/EGS z dne 3. april 1992 (UL L 108, 25.4.1992, str. 55).

70. 392 D 0168: Odločba Komisije 92/168/EGS z dne 4. marca 1992 o odobritvi Grčiji, da omeji trženje nekaterih sort poljščin (UL L 74, 20.3.1992, str. 46).

71. 393 D 0208: Odločba Komisije 93/208/EGS z dne 17. marca 1993 o izvzetju Kraljevine Danske od zahteve po navajanju botaničnega imena za žitna semena na uradni etiketi na podlagi Direktive Sveta 66/402/EGS (UL L 88, 8.4.1993, str. 49).

"

[1] UL L 158, 24.6.1999, str. 1.

[2] UL L 209, 17.8.1977, str. 1.

--------------------------------------------------