21999D0513(04)Uradni list L 123 , 13/05/1999 str. 0064 - 0064


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 68/98

z dne 4. julija 1998

o spremembi Priloge VI (Socialna varnost) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ker je bila Priloga VI k Sporazumu spremenjena s Sklepom št. 24/98 Skupnega odbora EGP z dne 27. marca 1998 [1];

ker je treba Sklep št. 165 z dne 30. junija 1997 o obrazcih, potrebnih za izvajanje uredb Sveta (EGS) št. 1408/71 in (EGS) št. 574/72 (E 128 in E 128B) [2], ki ga je sprejela Upravna komisija Evropskih skupnosti za socialno varnost delavcev migrantov, vključiti v Sporazum -

SKLENIL:

Člen 1

Za točko 3.48 (Sklep št. 164) Priloge VI k Sporazumu se vstavi naslednja točka:

"3.49 397 D 0823: Sklep št. 165 z dne 30. junija 1997 o obrazcih, potrebnih za izvajanje uredb Sveta (EGS) št. 1408/71 in (EGS) št. 574/72 (E 128 in E 128B) (UL L 341, 12.12.1997, str. 61)."

Člen 2

Besedili Sklepa št. 165 v islandskem in norveškem jeziku, ki sta priloženi ustreznim jezikovnim različicam tega sklepa, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 5. julija 1998 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 4. julija 1998

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

F. Barbaso

[1] UL L 310, 19.11.1998, str. 4.

[2] UL L 341, 12.12.1997, str. 61.

--------------------------------------------------