21999D0204(14)Uradni list L 030 , 04/02/1999 str. 0054 - 0055


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 52/98

z dne 29. maja 1998

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ker je bila Priloga II k Sporazumu spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 67/97 z dne 4. oktobra 1997 [1];

ker bi se morala Odločba Komisije 97/462/ES z dne 27. junija 1997 o postopkih za potrjevanje skladnosti gradbenih izdelkov s členom 20(2) Direktive Sveta 89/106/EGS v zvezi z lesnimi tvorivi in lepljenimi polizdelki [2] vključiti v Sporazum;

ker bi se morala Odločba Komisije 97/463/ES z dne 27. junija 1997 o postopkih za potrjevanje skladnosti gradbenih izdelkov s členom 20(2) Direktive Sveta 89/106/EGS v zvezi s plastičnimi vložki za betonske in zidne konstrukcije [3] vključiti v Sporazum;

ker bi se morala Odločba Komisije 97/464/ES z dne 27. junija 1997 o postopkih za potrjevanje skladnosti gradbenih izdelkov s členom 20(2) Direktive Sveta 89/106/EGS v zvezi z izdelki za odvod in čiščenje odpadnih voda [4] vključiti v Sporazum;

ker bi se morala Odločba Komisije 97/555/ES z dne 14. julija 1997 o postopkih za potrjevanje skladnosti gradbenih izdelkov s členom 20(2) Direktive Sveta 89/106/EGS v zvezi s cementom, apnom in drugimi hidravličnimi vezivi [5] vključiti v Sporazum;

ker bi se morala Odločba Komisije 97/556/ES z dne 14. julija 1997 o postopkih za potrjevanje skladnosti gradbenih izdelkov s členom 20(2) Direktive Sveta 89/106/EGS v zvezi z zunanjimi termoizolativnimi sistemi z ometi (ETICS) [6] vključiti v Sporazum;

ker bi se morala Odločba Komisije 97/638/ES z dne 19. septembra 1997 o postopkih za potrjevanje skladnosti gradbenih izdelkov s členom 20(2) Direktive Sveta 89/106/EGS v zvezi z veznimi sredstvi za stavbni les [7] vključiti v Sporazum -

SKLENIL:

Člen 1

V točki 1 (Direktiva Sveta 89/106/EGS) v poglavju XXI Priloge II k Sporazumu se dodajo naslednje alinee:

"— 397 D 0462: Odločba Komisije 97/462/ES z dne 27. junija 1997 (UL L 198, 25.7.1997, str. 27),

— 397 D 0463: Odločba Komisije 97/463/ES z dne 27. junija 1997 (UL L 198, 25.7.1997, str. 31),

— 397 D 0464: Odločba Komisije 97/464/ES z dne 27. junija 1997 (UL L 198, 25.7.1997, str. 33),

— 397 D 0555: Odločba Komisije 97/555/ES z dne 14. julija 1997 (UL L 229, 20.8.1997, str. 9),

— 397 D 0556: Odločba Komisije 97/556/ES z dne 14. julija 1997 (UL L 229, 20.8.1997, str. 14),

— 397 D 0638: Odločba Komisije 97/638/ES z dne 19. septembra 1997 (UL L 268, 1.10.1997, str. 36)."

Člen 2

Besedila odločb Komisije 97/462/ES, 97/463/ES, 97/464/ES, 97/555/ES, 97/556/ES in 97/638/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki so priložena ustrezni jezikovni različici tega sklepa, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 1. junija 1998 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 29. maja 1998

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

F. Barbaso

[1] UL L 30, 5.2.1998, str. 38.

[2] UL L 198, 25.7.1997, str. 27.

[3] UL L 198, 25.7.1997, str. 31.

[4] UL L 198, 25.7.1997, str. 33.

[5] UL L 229, 20.8.1997, str. 9.

[6] UL L 229, 20.8.1997, str. 14.

[7] UL L 268, 1.10.1997, str. 36.

--------------------------------------------------