21999D0190Uradni list L 074 , 15/03/2001 str. 0026 - 0028


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 190/1999

z dne 17. decembra 1999

o spremembi Priloge VII (Vzajemno priznanje poklicnih kvalifikacij) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga VII k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom št. 6/98 Skupnega odbora EGP z dne 30. januarja 1998 [1].

(2) V Sporazum je treba vključiti Direktivo 97/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. oktobra 1997 o spremembi Direktive 93/16/EGS o olajšanju prostega gibanja zdravnikov in o vzajemnem priznavanju diplom, spričeval in drugih dokazil o formalni izobrazbi [2].

(3) Za namene tega Sporazuma je treba prilagoditi postopke za dopolnitev členov 5(3) in 7(2) Direktive Sveta 93/16/EGS, uvedene z Direktivo 97/50/ES.

(4) Prilagoditve Direktive 93/16/EGS, na podlagi Poglavja XI, D, III, točke 1 Priloge I k Aktu o pogojih pristopa Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske ter prilagoditvah Pogodb, na katerih temelji Evropska unija [3], je treba vključiti v Sporazum -

SKLENIL:

Člen 1

V točki 4 (Direktiva Sveta 93/16/EGS) Priloge VII k Sporazumu se doda naslednje:

", kakor je bila spremenjena z:

— 1 94 N: Aktom o pogojih pristopa Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske ter prilagoditvah pogodb, na katerih temelji Evropska unija (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, kakor je bil prilagojen z UL L 1, 1.1.1995, str. 1),

— 397 L 0050: Direktiva 97/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. oktobra 1997 (UL L 291, 24.10.1997, str. 35)."

Člen 2

1. Besede "Avstrija, Finska" in "Švedska" pod naslovom "SEKTORSKE PRILAGODITVE" v Prilogi VII Sporazuma se črtajo.

2. Prilagoditve v točki 4 (Direktiva Sveta 93/16/EGS) v Prilogi VII k Sporazumu se spremenijo, kakor sledi:

(i) vstavi se naslednje besedilo kot nova prilagoditev (a):

"(a) Spremembe seznamov poimenovanj in nazivov iz člena 5(3) in člena 7(2) na podlagi člena 44a(2) direktive se izvedejo v skladu z naslednjimi postopki:

I. Spremembe, ki se nanašajo na sezname poimenovanj in nazivov države članice ES:

1. Če zahtevo predloži država članica ES:

(a) so strokovnjaki Efte udeleženi v postopku notranjega odločanja v Skupnosti, kakor je določeno v členu 44a(2) direktive v skladu s členom 100 Sporazuma;

(b) odločba Skupnosti se pošlje Skupnemu odboru EGP v skladu s členom 102 Sporazuma.

2. Če zahtevo predloži država Efte:

(a) država Efte predloži zahtevo za spremembo Skupnemu odboru EGP;

(b) Skupni odbor EGP pošlje zahtevo Komisiji;

(c) Komisija predloži zahtevo Odboru, določenem v členu 44a(2) direktive; Strokovnjaki Efte so udeleženi v skladu s členom 100 Sporazuma:

(d) odločba Skupnosti se pošlje Skupnemu odboru EGP v skladu s členom 102 Sporazuma.

II. Spremembe, ki se nanašajo na sezname poimenovanj in nazivov države Efte:

1. Če zahtevo predloži država Efte:

(a) država Efte predloži zahtevo za spremembo Skupnemu odboru EGP;

(b) Skupni odbor EGP pošlje zahtevo preko pristojnega pododbora delovni skupini, ki jo ES sestavi iz članov odbora ES, navedenega v členu 44a(2) direktive, Efta pa iz strokovnjakov iz držav Efte;

(c) Skupni odbor EGP sprejme odločitev o spremembi seznamov nazivov na podlagi poročila, ki ga predloži delovna skupina iz točke (b).

2. Če zahtevo predloži država članica ES:

(a) država članica ES pošlje zahtevo Komisiji;

(b) Komisija pošlje zahtevo Skupnemu odboru EGP;

(c) Skupni odbor EGP upošteva postopek, določen v točki 1(b) in (c).";

(ii) v prejšnji prilagoditvi (a), ki postane prilagoditev (b), se črke (m) "v Avstriji", (n) "na Finskem:" in (r) "na Švedskem:", vključno z določbami, črtajo, črke (o) "na Islandiji:", (p) "na Norveškem:" in (q) "v Lihtenštajnu:" pa postanejo črke (m), (n) in (o);

(iii) v prejšnji prilagoditvi (b), ki postane prilagoditev (c), se vpisi "v Avstriji", "na Finskem:" in "na Švedskem", vključno z določbami, črtajo;

(iv) v prejšnji prilagoditvi (c), ki postane prilagoditev (d), se vpisi "Avstrija", "Finska:" in "Švedska", vključno z določbami, črtajo;

(v) v prejšnji prilagoditvi (d), ki postane prilagoditev (e), se vpisi "Avstrija", "Finska:" in "Švedska:", vključno z določbami, ter naslovi "— klinična biologija:", "— biološka hematologija:" in "— nuklearna medicina:" črtajo.

Člen 3

Besedili Direktive 97/50/ES ter prilagoditve Direktive Sveta 93/16/EGS, na podlagi Poglavja XI, D, III, točka 1 Priloge I k Aktu o pogojih pristopa Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske ter prilagoditvah Pogodb, na katerih temelji Evropska unija, v islandskem in norveškem jeziku, ki sta priloženi ustreznim jezikovnim različicam tega sklepa, sta verodostojni.

Člen 4

Ta sklep začne veljati 11. februarja 2000 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 5

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 17. decembra 1999

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

N. v. Liechtenstein

[1] UL L 272, 8.10.1998, str. 8.

[2] UL L 291, 24.10.1997, str. 35.

[3] UL C 241, 29.8.1994, str. 21, kakor je bil usklajen z UL L 1, 1.1.1995, str. 1.

--------------------------------------------------