21999D0184Uradni list L 074 , 15/03/2001 str. 0012 - 0013


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 184/1999

z dne 17. decembra 1999

o spremembah Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga XX k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom št.151/1999 Skupnega odbora EGP z dne 5. novembra 1999 [1];

(2) Odločbo Komisije 1999/427/ES z dne 28. maja 1999 o določitvi okoljskih meril za dodelitev znaka Skupnosti za okolje detergentom za strojno pomivanje posode [2] in Odločbo Komisije 1999/476 z dne 10. junija 1999 o določitvi okoljskih meril za dodelitev znaka Skupnosti za okolje detergentom za pranje perila [3] je treba vključiti v Sporazum -

SKLENIL:

Člen 1

Za točko 2ep (Odločba Komisije 1999/205/ES) v Prilogi XX k Sporazumu se vstavi naslednja točka:

"2eq. 399 D 0427: Odločba Komisije 1999/427/ES z dne 28.maja 1999 o določitvi okoljskih meril za dodelitev znaka Skupnosti za okolje detergentom za strojno pomivanje posode (UL L 167, 2.7.1999, str. 38)."

Člen 2

Besedilo točke 2ef (Odločba Komisije 95/365/ES) se nadomesti z naslednjim:

"399 D 0476: Odločba Komisije 1999/476/ES z dne 10. junija 1999 o določitvi okoljskih meril za dodelitev znaka Skupnosti za okolje detergentom za pranje perila (UL L 187, 20.7.1999, str. 52)."

Člen 3

Besedila Odločb 1999/427/ES in 1999/476/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki so priložena ustreznim jezikovnim različicam tega sklepa, so verodostojna.

Člen 4

Ta sklep začne veljati 18. decembra 1999 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 5

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 17. decembra 1999

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

N. v. Liechtenstein

[1] UL L 15, 18.1.2001, str. 51.

[2] UL L 167, 2.7.1999, str. 38.

[3] UL L 187, 20.7.1999, str. 52.

--------------------------------------------------