21999D0163Uradni list L 061 , 01/03/2001 str. 0014 - 0014


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 163/1999

z dne 26. novembra 1999

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

(1) ker je bila Priloga II k Sporazumu spremenjena s Sklepom št. 63/1999 Skupnega odbora EGP z dne 28. maja 1999 [1];

(2) ker je treba Direktivo Komisije 1999/1/ES z dne 21. januarja 1999 o vključitvi aktivne snovi (kresoksim-metil) v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet [2] vključiti v Sporazum -

SKLENIL:

Člen 1

V točki 12a (Direktiva Sveta 91/414/EGS) v poglavju XV Priloge II k Sporazumu se doda naslednja alinea:

399 L 0001 : : Direktiva Komisije 1999/1/ES z dne 21. januarja 1999 (UL L 21, 28.1.1999, str. 21)."

Člen 2

Besedili Direktive Komisije 1999/1/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki sta priloženi ustrezni jezikovni različici tega sklepa, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 27. novembra 1999 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 26. novembra 1999

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

N. v. Liechtenstein

[1] UL L 284, 9.11.2000, str. 45.

[2] UL L 21, 28.1.1999, str. 21.

--------------------------------------------------