21999A0728(02)Uradni list L 196 , 28/07/1999 str. 0003 - 0045


Sporazum o Partnerstvu in Sodelovanju

med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami ter Republiko Kazahstan [1]

KRALJEVINA BELGIJA,

KRALJEVINA DANSKA,

ZVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA,

HELENSKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA ŠPANIJA,

FRANCOSKA REPUBLIKA,

IRSKA,

ITALIJANSKA REPUBLIKA,

VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,

KRALJEVINA NIZOZEMSKA,

REPUBLIKA AVSTRIJA,

PORTUGALSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA FINSKA,

KRALJEVINA ŠVEDSKA,

ZDRUŽENO KRALJESTVO VELIKA BRITANIJA IN SEVERNA IRSKA,

pogodbenice Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo in Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

v nadaljnjem besedilu "države članice", in

EVROPSKA SKUPNOST, EVROPSKA SKUPNOST ZA PREMOG IN JEKLO IN EVROPSKA SKUPNOST ZA ATOMSKO ENERGIJO,

v nadaljnjem besedilu imenovane "Skupnost",

na eni strani,

IN REPUBLIKA KAZAHSTAN,

na drugi strani, SO SE –

OB UPOŠTEVANJU vezi med Skupnostjo, njenimi državami članicami in Republiko Kazahstan ter skupnih vrednot,

OB PRIZNAVANJU, da želita Skupnost in Republika Kazahstan okrepiti te vezi in vzpostaviti partnerstvo in sodelovanje, ki bo okrepilo in razširilo odnose, ki so bili vzpostavljeni v preteklosti zlasti s Sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo ter Zvezo sovjetskih socialističnih republik o trgovini in trgovinskem in gospodarskem sodelovanju, podpisanim dne 18. decembra 1989,

OB UPOŠTEVANJU zaveze Skupnosti in njenih držav članic ter Republike Kazahstan h krepitvi političnih in gospodarskih svoboščin, ki predstavljajo osnovo za partnerstvo,

OB UPOŠTEVANJU zaveze pogodbenic k spodbujanju mednarodnega miru in varnosti ter mirnega reševanja sporov in sodelovanju s tem namenom v okviru Združenih narodov in Konference za varnost in sodelovanju v Evropi,

OB UPOŠTEVANJU trdne zaveze Skupnosti in držav članic ter Republike Kazahstan k polni uveljavitvi vseh načel in določb vsebovanih v Sklepni listini Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi (KVSE), v sklepnih dokumentih nadaljnjih zasedanj v Madridu in na Dunaju, v dokumentu Bonske konference KVSE o gospodarskem sodelovanju, v Pariški listini za Novo Evropo in v KVSE Helsinški listini iz leta 1992 "Izzivi sprememb",

POTRJUJOČ povezanost Skupnosti, njenih držav članic in Republike Kazahstan z Evropsko energetsko listino,

V PREPRIČANJU najvišjega pomena pravne države in spoštovanja človekovih pravic, zlasti pravic manjšin, uvedbe večstrankarskega sistema s svobodnimi in demokratičnimi volitvami ter ekonomske liberalizacije, katere namen je vzpostavitev tržnega gospodarstva,

V PREPRIČANJU, da bo polna uveljavitev tega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju odvisna od nadaljnjega izpolnjevanja in doseganja političnih, gospodarskih in pravnih reform v Republiki Kazahstan, kakor tudi sprejema dejavnikov potrebnih za sodelovanje, zlasti kar zadeva sklepe Bonske konference KVSE, in bo hkrati prispevala k njihovi uresničitvi,

V ŽELJI, da bi spodbudili proces regionalnega sodelovanja na področjih, ki jih zajema ta sporazum, s sosednjimi državami, z namenom pospeševanja razvoja in stabilnosti v regiji,

V ŽELJI, da bi vzpostavili in razvijali redni politični dialog o dvostranskih in mednarodnih zadevah v skupnem interesu,

OB UPOŠTEVANJU pripravljenosti Skupnosti za zagotovitev gospodarskga sodelovanja oziroma tehnične pomoči,

OB UPOŠTEVANJU gospodarskih in socialnih neskladij med Skupnostjo in Republiko Kazahstan,

OB PRIZNAVANJU, da bi moral biti eden glavnih ciljev tega sporazuma olajšanje odprave teh neskladij s pomočjo pomoči Skupnosti za razvoj in prestrukturiranje kazahstanskega gospodarstva,

OB UPOŠTEVANJU koristi, ki jih prinaša Sporazum za omogočanje postopnega približevanja med Republiko Kazahstan in širšim območjem sodelovanja v Evropi ter sosednjimi regijami ter za postopno vključevanje v odprt mednarodni sistem,

OB UPOŠTEVANJU zaveze pogodbenic, da liberalizirata trgovino po načelih Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT),

ZAVEDAJOČ SE potrebe po izboljšanju pogojev, ki vplivajo na poslovanje in naložbe, ter pogojev na področjih, kot so podjetja, delo, opravljanje storitev in pretok kapitala, ter želje po premiku k dodeljevanju nacionalne obravnave družbam druge pogodbenice,

V PREPRIČANJU, da bo ta sporazum ustvaril novo ozračje za gospodarske odnose med pogodbenicama in predvsem za razvoj trgovine in naložb, ki so bistvenega pomena za gospodarsko prestrukturiranje in tehnološko prenovo,

V ŽELJI, da bi vzpostavili tesno sodelovanje na področju varstva okolja z upoštevanjem soodvisnosti med pogodbenicama na tem področju,

V ŽELJI, da se vzpostavi tesno sodelovanje zlasti na področju energetike in civilne jedrske varnosti,

OB UPOŠTEVANJU namena pogodbenic, da razvijata sodelovanje na področju vesoljskih raziskav, z namenom zagotoviti komplementarnost dejavnosti na tem področju,

V ŽELJI, da se vzpostavi kulturno sodelovanje in izboljša pretok informacij –

DOGOVORILI NASLEDNJE:

Člen 1

Vzpostavi se partnerstvo med Skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kazahstan na drugi strani. Cilji partnerstva so:

- zagotovitev primernega okvira za politični dialog med pogodbenicama, ki omogoča razvoj političnih odnosov,

- pospeševanje trgovine in naložbe ter skladnih gospodarskih odnosov med pogodbenicama in tako pospeševanje njunega trajnostnega gospodarskega razvoja,

- zagotovitev podlage za zakonodajno, gospodarsko, socialno, finančno, civilno-znanstveno, tehnološko in kulturno sodelovanje,

- podpiranje kazahstanskih prizadevanj za utrditev demokracije in razvoj gospodarstva ter za zaključek prehoda v tržno gospodarstvo.

NASLOV I

SPLOŠNA NAČELA

Člen 2

Spoštovanje načela demokracije, načel mednarodnega prava in človekovih pravic, kot so opredeljene zlasti v Ustanovni listini Organizacije združenih narodov, Helsinški sklepni listini in Pariški listini za Novo Evropo, kot tudi načel tržnega gospodarstva, vključno s tistimi, ki so zapisana v dokumentih Bonske konference KVSE, tvorijo podlago notranje in zunanje politike pogodbenic in so bistvene sestavine partnerstva in tega sporazuma.

Člen 3

Pogodbenici menita, da je za prihodnjo blaginjo in stabilnost v regiji nekdanje Sovjetske zveze nujno potrebno, da nove neodvisne države, ki so nastale po razpadu Zveze sovjetskih socialističnih republik (v nadaljnjem besedilu "Neodvisne države"), ohranijo in razvijajo medsebojno sodelovanje v skladu z načeli Helsinške sklepne listine in mednarodnega prava ter v duhu dobrih sosedskih odnosov, ter si bosta prizadevali, da spodbudita ta proces.

NASLOV II

POLITIČNI DIALOG

Člen 4

Med pogodbenicama se vzpostavi reden politični dialog, ki ga nameravata razvijati in krepiti. Dialog spremlja in utrjuje približevanje med Skupnostjo in Republiko Kazahstan, podpira politične in gospodarske spremembe, ki potekajo v navedeni državi, ter prispeva k vzpostavitvi novih oblik sodelovanja. Politični dialog:

- krepi vezi med Republiko Kazahstan in Skupnostjo ter njenimi državami članicami in na ta način s skupnostjo demokratičnih držav v celoti. Gospodarska konvergenca, dosežena s tem sporazumom, bo okrepila politične odnose,

- omogoča konvergenco stališč o mednarodnih zadevah v obojestranskem interesu in s tem povečuje varnost in stabilnost.

Člen 5

Politični dialog na ministrski ravni poteka v Svetu za sodelovanje, ustanovljenem po členu 76, ob drugih priložnostih pa po medsebojnem dogovoru.

Člen 6

Pogodbenici vzpostavita druge postopke in mehanizme za politični dialog, zlasti v naslednjih oblikah:

- redna srečanja na ravni višjih uradnikov med predstavniki Skupnosti in njenih držav članic na eni strani in predstavniki Republike Kazahstan na drugi strani,

- polno uporabo vseh diplomatskih poti med pogodbenicama, vključno z ustreznimi dvostranskimi in večstranskimi stiki v okviru Organizacije združenih narodov, na srečanjih KVSE in drugje,

- vsa druga sredstva, vključno z možnostjo srečanj strokovnjakov, ki bi prispevala k utrjevanju in razvoju tega dialoga.

Člen 7

Politični dialog na parlamentarni ravni poteka v okviru Odbora za parlamentarno sodelovanje, ustanovljenega na podlagi člena 81.

NASLOV III

BLAGOVNA MENJAVA

Člen 8

1. Pogodbenici si medsebojno odobrita obravnavo po načelu največjih ugodnosti na vseh področjih glede:

- carin in dajatev, ki se uporabljajo pri uvozu in izvozu, vključno z načinom pobiranja takšnih carin in dajatev,

- določb v zvezi s carinjenjem, tranzitom, skladišči in pretovarjanjem,

- davkov in drugih notranjih dajatev vseh vrst, ki se uporabljajo posredno ali neposredno za uvoženo blago,

- načinov plačevanja in prenosa takšnih plačil,

- pravil v zvezi s prodajo, nakupom, prevozom, distribucijo in uporabo blaga na domačem trgu.

2. Določbe odstavka 1 se ne uporabljajo za:

(a) ugodnosti odobrene z namenom oblikovanja carinske unije ali območja proste trgovine ali kot posledica oblikovanja take unije ali območja;

(b) ugodnosti, odobrene posameznim državam v skladu s pravili GATT in drugimi mednarodnimi dogovori v korist držav v razvoju;

(c) ugodnosti, priznane sosednjim državam z namenom olajšanja obmejne trgovine.

3. Določbe odstavka 1 se ne uporabljajo med prehodnim obdobjem, ki se izteče na datum pristopa Republike Kazahstan h GATT ali 31. decembra 1998, kar nastopi prej, in za ugodnosti iz Priloge I, ki jih Republika Kazahstan odobri drugim državam, nastalim po razpadu ZSSR.

Člen 9

1. Pogodbenici soglašata, da je načelo prostega tranzita temeljni pogoj za doseganje ciljev tega sporazuma.

V tej zvezi vsaka pogodbenica zagotavlja neomejen tranzit preko svojega ozemlja ali čez njega za blago s poreklom na carinskem območju druge pogodbenice ali ki je namenjeno na carinsko območje druge pogodbenice.

2. Med pogodbenicama se uporabljajo pravila iz člena V, odstavki 2, 3, 4 in 5, GATT.

3. Pravila tega člena so brez vpliva na posebna pravila, ki veljajo za posebne sektorje, kot so prevoz ali izdelki, o katerih sta se pogodbenici že dogovorili.

Člen 10

Brez poseganja v pravice in obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih konvencij o začasnem uvozu blaga, ki zavezujejo pogodbenici, vsaka pogodbenica drugi poleg tega odobri oprostitev uvoznih dajatev in carin za začasno uvoženo blago, v primerih in po postopkih, predvidenih v kateri koli drugi mednarodni konvenciji s tega področja, ki jo zavezuje, v skladu z nacionalno zakonodajo. Upoštevajo se pogoji, pod katerimi je zadevna pogodbenica sprejela obveznosti, ki izhajajo iz take konvencije.

Člen 11

1. Blago s poreklom iz Republike Kazahstan se uvaža v Skupnost brez količinskih omejitev, brez poseganja v določbe členov 13, 16 in 17 tega sporazuma in določbe členov 77, 81, 244, 249 in 280 Akta o pristopu Španije in Portugalske k Evropski skupnosti.

2. Blago s poreklom iz Skupnosti se uvaža v Republiko Kazahstan brez količinskih omejitev in ukrepov z enakim učinkom, brez poseganja v določbe členov 13, 16 in 17 tega sporazuma.

Člen 12

Blagovna menjava med pogodbenicama poteka po tržnih cenah.

Člen 13

1. Kadar se kateri koli izdelek uvaža na ozemlje ene pogodbenice v tako povečanih količinah ali pod takšnimi pogoji, da bi to povzročilo ali grozilo, da bo povzročilo znatno škodo domačim proizvajalcem podobnih ali neposredno konkurenčnih izdelkov, lahko Skupnost oziroma Republika Kazahstan sprejmeta ustrezne ukrepe v skladu z naslednjimi postopki in pogoji.

2. Preden sprejmeta ukrepe ali, v primerih, za katere velja odstavek 4, po njihovem sprejemu, Skupnost oziroma Republika Kazahstan posredujeta Svetu za sodelovanje vse pomembne informacije, da le-ta poišče rešitev, ki bo sprejemljiva za obe pogodbenici, kakor to predvideva naslov IX.

3. Če po posvetovanjih pogodbenici ne dosežeta sporazuma o ukrepih za preprečevanje nastalih razmer v 30 dneh od obvestila Svetu za sodelovanje, lahko stranka, ki je posvetovanje zahtevala, omeji uvoz zadevnega izdelka v tolikšni meri in za toliko časa, kakor je potrebno, da se prepreči ali popravi škoda, ali sprejme druge ustrezne ukrepe.

4. V kritičnih okoliščinah, ko bi odlašanje povzročilo težko popravljivo škodo, lahko pogodbenici sprejmeta ukrepe pred posvetovanji, pod pogojem, da bosta takoj po sprejemu takšnih ukrepov ponudili posvetovanja.

5. Pri izbiri ukrepov iz tega člena pogodbenici dajeta prednost tistim, ki najmanj škodijo doseganju ciljev tega sporazuma.

6. Nobena določba tega člena ne posega in ne preprečuje, da bi katera koli pogodbenica sprejela protidampinške ali izravnalne ukrepe v skladu s členom VI GATT, Sporazumom o izvajanju člena VI GATT, Sporazumom o razlagi in uporabi členov VI, XVI in XXIII GATT ali z njimi povezano nacionalno zakonodajo.

Člen 14

Pogodbenici se zavezujeta, da bosta naklonjeni razvoju določb tega sporazuma o medsebojni blagovni menjavi, kolikor bodo dopuščale okoliščine, vključno s položajem nastalim po pristopu Republike Kazahstan h GATT. Svet za sodelovanje lahko za pogodbenici pripravi priporočila o takšnem razvoju, ki bi lahko, če bodo sprejeta, začela veljati na podlagi sporazuma med pogodbenicama v skladu z njunimi zadevnimi postopki.

Člen 15

Sporazum ne izključuje prepovedi ali omejitev pri uvozu, izvozu ali tranzitu blaga, ki so utemeljene na podlagi javne morale, javnega reda ali javne varnosti, varovanja zdravja in življenja ljudi, živali ali rastlin, varstva naravnih virov; varstva naravnih bogastev z umetniško, zgodovinsko ali arheološko vrednostjo, ali varstva intelektualne, industrijske in poslovne lastnine ali predpisov v zvezi z zlatom in srebrom. Vendar pa take prepovedi ali omejitve ne smejo biti sredstvo samovoljne diskriminacije ali prikritega omejevanja trgovine med pogodbenicama.

Člen 16

Ta naslov se ne uporablja za trgovino s tekstilnimi izdelki iz poglavij 50 do 63 kombinirane nomenklature. Trgovino s temi izdelki ureja ločen sporazum, parafiran 15. oktobra 1993, ki se začasno uporablja od 1. januarja 1993.

Člen 17

1. Trgovino z izdelki, zajetimi v Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo, urejajo določbe tega naslova, razen člena 11, po začetku veljavnosti pa določbe sporazuma o količinskih dogovorih glede menjave jeklenih izdelkov ESPJ.

2. Ustanovi se kontaktna skupina za zadeve v zvezi s premogom in jeklom, v kateri so predstavniki Skupnosti in predstavniki Republike Kazahstan.

Kontaktna skupina si redno izmenjuje informacije o vseh zadevah v zvezi s premogom in jeklom, ki so v interesu obeh pogodbenic.

Člen 18

Trgovina z jedrskim materialom poteka v skladu z določbami posebnega sporazuma, ki se sklene med Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in Republiko Kazahstan.

NASLOV IV

DOLOČBE O GOSPODARSTVU IN NALOŽBAH

POGLAVJE I

DELOVNI POGOJI

Člen 19

1. Ob upoštevanju zakonov, pogojev in postopkov, ki se uporabljajo v državah članicah, si Skupnost in države članice prizadevajo, da bi zagotovile, da državljani Republike Kazahstan, ki so zakonito zaposleni na ozemlju države članice, niso diskriminirani zaradi svojega državljanstva v primerjavi z državljani države članice glede delovnih pogojev, nadomestil ali odpuščanja delavcev.

2. Ob upoštevanju zakonov, pogojev in postopkov, ki se uporabljajo v Republiki Kazahstan, Republika Kazahstan zagotovi, da državljani držav članic, ki so zakonito zaposleni na ozemlju Republike Kazahstan, niso diskriminirani zaradi svojega državljanstva glede delovnih pogojev, nadomestil ali odpuščanja delavcev.

Člen 20

Svet za sodelovanje preuči, katere skupne aktivnosti se lahko izvedejo za nadzor ilegalnih migracij, ob upoštevanju načela vračanja in prakse glede vračanja.

Člen 21

Svet za sodelovanje preuči, kaj je mogoče izboljšati pri delovnih pogojih za poslovneže v skladu z mednarodnimi obveznostmi pogodbenic, vključno z obveznostmi z Bonske konference KVSE.

Člen 22

Svet za sodelovanje pripravi priporočila za izvajanje členov 19, 20 in 21.

POGLAVJE II

POGOJI, KI VPLIVAJO NA USTANAVLJANJE IN POSLOVANJE DRUŽB

Člen 23

1. (a) Skupnost in njene države članice za ustanavljanje kazahstanskih družb na svojih ozemljih v skladu s svojimi zakoni in drugimi predpisi zagotavljajo obravnavo, ki ni manj ugodna od tiste, ki velja za družbe katere koli tretje države.

(b) Brez poseganja v pridržke, navedene v Prilogi II, Skupnost in njene države članice za delovanje hčerinskih družb kazahstanskih družb, ki so ustanovljene na njihovem ozemlju, v skladu s svojimi zakoni in drugimi predpisi zagotavljajo obravnavo, ki glede njihovega delovanja ni manj ugodna od tiste, ki jo zagotavljajo družbam Skupnosti.

(c) Skupnost in njene države članice zagotavljajo podružnicam kazahstanskih družb, ustanovljenim na njihovih ozemljih, obravnavo, ki glede njihovega delovanja ni manj ugodna od tiste, ki jo zagotavljajo podružnicam družb katere koli tretje države.

2. Brez poseganja v določbe členov 34 in 85 Republika Kazahstan na svojem ozemlju in v skladu s svojimi zakoni in drugimi predpisi zagotavlja družbam Skupnosti in njihovim podružnicam glede njihovega ustanavljanja in delovanja, kot je opredeljeno v členu 25, obravnavo, ki ni manj ugodna od tiste, ki jo zagotavlja družbam Republike Kazahstan in njihovim podružnicam ali kateri koli družbi tretje države, kar je boljše.

Člen 24

1. Določbe člena 23 se ne uporabljajo za zračni prevoz, prevoz po celinskih plovnih poteh in pomorski prevoz.

2. Ne glede na to, vsaka pogodbenica dovoli družbam druge pogodbenice poslovno prisotnost na svojem ozemlju, ki jih opravljajo pomorske agencije za zagotavljanje storitev mednarodnega pomorskega prometa vključno z intermodalnim prevozom, ki vključuje pomorski del prevozne verige, v obliki hčerinskih družb ali podružnic pod pogoji ustanavljanja in poslovanja, ki niso manj ugodni od tistih, ki veljajo za njene družbe ali hčerinske družbe ali podružnice družb.

Te dejavnosti vključujejo, niso pa omejene na:

(a) trženje in prodajo storitev pomorskega prevoza in sorodnih storitev z neposrednimi stiki s strankami, od ponudbe do izstavitve računa, ne glede na to, ali te storitve opravlja ali ponuja ponudnik storitev sam ali ponudniki storitev, s katerimi je ponudnik storitev sklenil trajne poslovne dogovore;

(b) nakup in uporabo, na lasten račun ali v imenu strank (in ponovna prodaja strankam) prevoza in sorodnih storitev, vključno z notranjim prevozom vseh vrst, zlasti po celinskih plovnih poteh, cesti in železnici, ki je potreben za ponujanje integriranih storitev;

(c) pripravo dokumentacije za prevozne dokumente, carinske dokumente ali druge dokumente v zvezi s poreklom in značilnostmi blaga, ki se prevaža;

(d) zagotavljanje poslovnih informacij na kateri koli način, vključno z računalniškimi informacijskimi sistemi in elektronsko izmenjavo podatkov (ob upoštevanju vseh nediskriminatornih omejitev glede telekomunikacij);

(e) sklepanje poslovnih dogovorov, vključno z udeležbo v kapitalu družbe in zaposlovanjem lokalnega osebja (oziroma v primeru tujega osebja v skladu z ustreznimi določbami tega sporazuma), s katero koli lokalno pomorsko agencijo;

(f) organiziranje, v imenu družb, pristanka ladij ali po potrebi prevzema tovora.

Člen 25

Za namene tega sporazuma:

(a) "družba Skupnosti" oziroma "kazahstanska družba" pomeni družbo, ustanovljeno v skladu z zakonodajo države članice oziroma Republike Kazahstan, z registriranim sedežem ali osrednjo upravo ali glavno poslovno enoto na ozemlju Skupnosti oziroma Republike Kazahstan. Če pa je družba ustanovljena v skladu s predpisi države članice oziroma Republike Kazahstan, se taka družba šteje za družbo Skupnosti oziroma Kazahstana, če je njeno delovanje v dejanski in trajni povezavi z gospodarstvom ene od držav članic oziroma Republike Kazahstan;

(b) "hčerinska družba" neke družbe pomeni družbo pod dejanskim nadzorom prve družbe;

(c) "podružnica" družbe pomeni poslovno enoto, ki ni pravna oseba, je pa po pojavni obliki stalna enota, kot na primer izpostava matične družbe, ima svojo upravo in je materialno opremljena za poslovanje s tretjimi osebami, tako da jim, čeprav vedo, da bo, če bo potrebno, vzpostavljena pravna povezanost z matično družbo, ki ima svojo upravo v tujini, ni treba poslovati neposredno z matično družbo, ampak lahko svoje posle opravijo v poslovni enoti, ki je izpostava matične družbe;

(d) "pravica do ustanavljanja" pomeni za družbe Skupnosti ali Kazahstana iz točke (a) pravico, da začno izvajati gospodarske dejavnosti v obliki ustanavljanja hčerinskih družb in podružnic v Kazahstanu oziroma v Skupnosti;

(e) "delovanje" pomeni izvajanje gospodarskih dejavnosti;

(f) "gospodarske dejavnosti" pomenijo industrijske, trgovinske in strokovne dejavnosti;

(g) glede mednarodnega pomorskega prevoza vključno z intermodalnimi dejavnostmi, ki vključujejo pomorski del prevozne verige, veljajo določbe tega poglavja in poglavja III tudi za državljane držav članic oziroma Republike Kazahstan, ki imajo stalno prebivališče zunaj Skupnosti oziroma Republike Kazahstan, in za ladjarske družbe, ki imajo sedež zunaj Skupnosti oziroma Republike Kazahstan in so pod nadzorom državljanov države članice oziroma državljanov Republike Kazahstan, če so njihova plovila registrirana v navedeni državi članici oziroma Republiki Kazahstan v skladu z njihovo zakonodajo.

Člen 26

1. Ne glede na katere koli druge določbe tega sporazuma se pogodbenici ne sme preprečiti, da sprejme ukrepe v skladu z načelom varnega in skrbnega poslovanja, vključno z ukrepi za zaščito investitorjev, vlagateljev, imetnikov zavarovalnih polic ali oseb, ki so v fiduciarnem razmerju z izvajalcem finančnih storitev, ali da bi zagotovila celovitost in stabilnost finančnega sistema. V kolikor ti ukrepi niso v skladu z določbami Sporazuma, se ne smejo uporabiti kot sredstvo, s katerim bi se pogodbenica izognila obveznostim po tem sporazumu.

2. Nobena določba tega sporazuma pogodbenici ne nalaga obveznosti, da razkrije ukrepe, ki se nanašajo na posle in račune posameznih strank, ali katere koli zaupne ali zaščitene ukrepe, s katerimi razpolagajo javni subjekti.

Člen 27

Določbe tega sporazuma ne posegajo v uporabo katerega koli ukrepa s strani ene ali druge pogodbenice, potrebnega, da se prepreči uporaba tega sporazuma z namenom obida njenih ukrepov glede dostopa tretje države na njen trg.

Člen 28

1. Ne glede na določbe poglavja I tega naslova ima družba Skupnosti oziroma kazahstanska družba, ustanovljena na ozemlju Republike Kazahstan oziroma Skupnosti, pravico v eni od svojih hčerinskih družb ali podružnic v skladu z veljavnimi predpisi države gostiteljice tako ustanovljene družbe na ozemlju Republike Kazahstan oziroma Skupnosti zaposliti ali imeti zaposlene delavce državljane držav članic Skupnosti oziroma Republike Kazahstan pod pogojem, da so te osebe ključno osebje, kot je opredeljeno v odstavku 2, in da so zaposleni izključno pri družbah, hčerinskih družbah ali podružnicah. Dovoljenja za bivanje in delo takih delavcev veljajo samo za čas take zaposlitve.

2. Ključno osebje zgoraj navedenih družb, v nadaljnjem besedilu "organizacij", so "premeščenci znotraj podjetja", kot so opredeljeni v točki (c) v spodaj navedenih kategorijah, pod pogojem, da je organizacija pravna oseba in da so bile zadevne osebe pri njej zaposlene ali so bile njeni družbeniki (razen večinskih delničarjev) vsaj eno leto neposredno pred tako premestitvijo:

(a) osebe na vodilnih položajih v organizaciji, ki vodijo zlasti upravljanje podjetja, pri čemer jih na splošno nadzorujejo ali usmerjajo predvsem upravni odbor ali delničarji podjetja ali drug enakovreden organ, kar vključuje:

- vodenje podjetja, njegovega oddelka ali pododdelka,

- nadziranje in usmerjanje drugih nadzornih, strokovnih ali poslovodnih delavcev,

- pooblastilo za zaposlovanje in odpuščanje ali priporočanje zaposlovanja, odpuščanje ali druge kadrovske ukrepe;

(b) osebe, zaposlene v organizaciji, s posebnimi znanji, bistvenimi za poslovanje, raziskovalno opremo, tehniko ali vodenje podjetja. Presoja takega znanja lahko poleg posebnega znanja, značilnega za podjetje, izraža tudi visoko stopnjo strokovne usposobljenosti glede na vrsto dela ali poslovanja, ki zahteva posebno tehnično znanje, vključno s pripadnostjo poklicu, za opravljanje katerega je potrebno posebno dovoljenje;

(c) "premeščenec znotraj podjetja" je opredeljen kot fizična oseba, ki dela znotraj organizacije na ozemlju pogodbenice in je zaradi opravljanja gospodarske dejavnosti začasno premeščena na ozemlje druge pogodbenice; zadevna organizacija mora imeti svojo glavno poslovno enoto na ozemlju pogodbenice, premestitev pa mora biti opravljena v podjetje (podružnico, hčerinsko družbo) te organizacije, ki dejansko opravlja podobno gospodarsko dejavnost na ozemlju druge pogodbenice.

Člen 29

1. Pogodbenici se trudita, da se izogneta sprejemanju ukrepov, ki zaostrujejo pogoje za ustanavljanje in poslovanje družb druge pogodbenice v primerjavi s stanjem, ki je obstajalo na dan pred datumom podpisa Sporazuma.

2. Določbe tega člena ne posegajo v člen 37: primere, predvidene v členu 37, urejajo izključno določbe tega člena.

3. V duhu partnerstva in sodelovanja in v skladu z določbami člena 43 vlada Republike Kazahstan obvesti Skupnost o namenu predlagati novo zakonodajo ali sprejeti nove predpise, ki bi lahko zaostrili pogoje za ustanavljanje in poslovanje hčerinskih družb in podružnic družb Skupnosti v Republiki Kazahstan v primerjavi s stanjem, obstoječim na dan pred datumom podpisa Sporazuma. Skupnost lahko zahteva od Republike Kazahstan, da ji posreduje osnutke takšne zakonodaje ali predpisov in da se o teh osnutkih posvetuje.

4. Če bi sprejem nove zakonodaje ali predpisov v Republiki Kazahstan zaostril pogoje za poslovanje hčerinskih družb in podružnic podjetij Skupnosti, ustanovljenih v Republiki Kazahstan, v primerjavi s stanjem obstoječim na dan podpisa Sporazuma, se takšna zakonodaja ali predpisi ne uporabljajo tri leta po začetku veljavnosti ustreznih zakonov za tiste hčerinske družbe in podružnice, ki so že ustanovljene v Republiki Kazahstan na dan začetka veljavnosti ustreznega zakona.

POGLAVJE III

ČEZMEJNO OPRAVLJANJE STORITEV MED SKUPNOSTJO IN REPUBLIKO KAZAHSTAN

Člen 30

1. V skladu z določbami tega poglavja se pogodbenici zavezujeta, da bosta sprejeli ustrezne ukrepe, s katerimi bosta postopno omogočili čezmejno opravljanje storitev družbam Skupnosti ali kazahstanskim družbam, ustanovljenim v državi pogodbenici, ki ni država osebe, kateri so te storitve namenjene, z upoštevanjem razvoja storitvenih sektorjev v pogodbenicah.

2. Svet za sodelovanje pripravi priporočila za izvajanje odstavka 1.

Člen 31

Pogodbenici sodelujeta z namenom razvoja tržno usmerjenega storitvenega sektorja v Republiki Kazahstan.

Člen 32

1. Pogodbenici se zavezujeta, da bosta učinkovito uporabljali načelo neomejenega dostopa do mednarodnega pomorskega trga in prometa na trgovinski osnovi:

(a) zgoraj navedena določba ne posega v pravice in obveznosti, ki izhajajo iz Konvencije Združenih narodov o Kodeksu vedenja linijskih konferenc, kot jih uporablja ena ali druga pogodbenica tega sporazuma. Ladjarji, ki niso člani Konference, lahko prosto konkurirajo Konferenci, dokler se ravnajo po načelu lojalne konkurence na trgovinski osnovi;

(b) pogodbenici potrjujeta svojo zavezanost poslovanju v skladu z načelom svobodne konkurence, kot bistvene značilnosti trgovine s suhim in tekočim razsutim tovorom.

2. Pri uporabi načel iz odstavka 1 pogodbenici:

(a) od začetka veljavnosti tega sporazuma ne uporabljata določb o delitvi tovora iz dvostranskih sporazumov med katero koli državo članico Skupnosti in nekdanjo Sovjetsko zvezo;

(b) ne vključujeta klavzul o delitvi tovora v prihodnje dvostranske sporazume s tretjimi državami, razen v izjemnih okoliščinah, ko bi prevozniki v linijskem prevozu po morju iz ene ali druge pogodbenice tega sporazuma sicer ne imeli učinkovite možnosti za redno trgovsko linijo z zadevno tretjo državo;

(c) prepovedujeta dogovore o delitvi tovora v prihodnjih dvostranskih sporazumih o trgovini s suhim in tekočim razsutim tovorom;

(d) ob začetku veljavnosti tega sporazuma odpravita vse enostranske ukrepe ter upravne, tehnične in druge ovire, ki bi lahko imele omejevalne ali diskriminatorne učinke na prosto opravljanje storitev v mednarodnem pomorskem prometu.

Vsaka pogodbenica med drugim zagotavlja ladjam, ki jih upravljajo državljani ali družbe druge pogodbenice obravnavo, ki ni manj ugodna od tiste, ki jo priznava svojim ladjam za dostop do pristanišč, ki so odprta za mednarodno trgovino, uporabo infrastrukture in pomožnih pomorskih storitev v pristaniščih, kot tudi s tem povezanih pristojbin in dajatev, carinskih objektov in določitve privezov ter naprav za natovarjanje in raztovarjanje.

3. Državljani in družbe Skupnosti, ki ponujajo storitve mednarodnega pomorskega prevoza, lahko ponujajo storitve mednarodnega pomorsko-rečnega prometa v celinskih plovnih poteh Republike Kazahstan in vice versa.

Člen 33

Za zagotovitev usklajenega razvoja prevoza med pogodbenicama, prilagojenega njunim trgovinskim potrebam, se lahko pogoji vzajemnega dostopa na trg in ponujanja storitev prevoza po cesti, železnici in celinskih plovnih poteh in, če je primerno, v zračnem prometu uredijo s posebnimi sporazumi, o katerih se pogodbenici po potrebi pogajata po začetku veljavnosti tega sporazuma.

POGLAVJE IV

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 34

1. Določbe tega naslova se uporabljajo ob upoštevanju omejitev, ki so upravičene na podlagi javnega reda, javne varnosti ali javnega zdravja.

2. Ne uporabljajo se za dejavnosti, ki so na ozemlju vsake od pogodbenic, četudi le občasno, povezane z izvajanjem javne oblasti.

Člen 35

Za namen tega naslova določbe Sporazuma ne preprečujejo uporabe svojih zakonov in drugih predpisov v zvezi z vstopom fizičnih oseb v državo in bivanjem v njej, zaposlitvijo, delovnimi pogoji, prijavo stalnega prebivališča in opravljanjem storitev, pod pogojem, da jih pogodbenici ne uporabljata tako, da bi z uporabo izničili ali omejili koristi, ki za vsako pogodbenico izhajajo iz posamezne določbe tega sporazuma. Zgoraj navedena določba ne posega v uporabo člena 34.

Člen 36

Družbe, ki so pod nadzorom in v izključni lasti kazahstanskih družb, in družbe Skupnosti so skupaj tudi upravičenci določb iz poglavij II, III in IV.

Člen 37

Obravnava, ki jo zagotavlja ena pogodbenica drugi na podlagi tega sporazuma od enega meseca pred začetkom veljavnosti ustreznih obveznosti iz Splošnega sporazuma o trgovini s storitvami (GATS) za sektorje ali za ukrepe, ki so zajeti v GATS, v nobenem primeru ne sme biti bolj ugodna od obravnave, ki jo zagotavlja takšna prva pogodbenica na podlagi določb GATS za vsak storitveni sektor, podsektor in način zagotavljanja storitev.

Člen 38

Za namene poglavij II, III in IV se ne upošteva obravnava, ki jo zagotavljajo Skupnost, države članice ali Republika Kazahstan v skladu z obveznostmi iz sporazumov o gospodarski integraciji, v skladu z načeli člena V GATS.

Člen 39

1. Obravnavanje po načelu največjih ugodnosti, odobreno v skladu z določbami tega naslova, se ne uporablja za davčne ugodnosti, ki jih pogodbenici zagotavljata ali jih bosta zagotavljali v prihodnje na podlagi sporazumov o izogibanju dvojnemu obdavčenju ali drugih davčnih dogovorov.

2. Nobena določba tega naslova se ne razlaga tako, da bi pogodbenicama preprečevala sprejem ali uveljavitev ukrepov za preprečevanje izogibanja davkom ali davčnim utajam v skladu z davčnimi določbami sporazumov o izogibanju dvojnemu obdavčenju ali drugih davčnih dogovorov ali notranje davčne zakonodaje.

3. Nobena določba iz tega naslova se ne razlaga tako, da bi državam članicam ali Republiki Kazahstan pri uporabi ustreznih določb svoje davčne zakonodaje preprečevalo razlikovanje med davkoplačevalci, ki so v različnih položajih, zlasti glede na kraj njihovega bivanja.

Člen 40

Brez poseganja v člen 28, se določbe poglavij II, III in IV tega sporazuma ne razlagajo, da bi lahko omogočile:

- državljanom držav članic oziroma Republike Kazahstan, da bi v kakršni koli vlogi vstopali na ozemlje Republike Kazahstan oziroma Skupnosti ali tam bivali, zlasti kakor delničarji ali partnerji v družbi ali direktorji ali zaposleni v družbi ali ponudniki ali prejemniki storitev,

- hčerinskim družbam ali podružnicam kazahstanskih družb v Skupnosti, da na ozemlju Skupnosti zaposlijo ali zaposlujejo državljane Republike Kazahstan,

- hčerinskim družbam ali podružnicam družb Skupnosti, da na ozemlju Republike Kazahstan zaposlijo ali zaposlujejo državljane držav članic,

- kazahstanskim družbam ali hčerinskim družbam ali podružnicam kazahstanskih družb v Skupnosti, da kazahstanskim državljanom omogočajo, da na podlagi pogodb o začasni zaposlitvi delajo za in pod nadzorom drugih oseb,

- družbam Skupnosti ali kazahstanskim hčerinskim družbam ali podružnicam družb Skupnosti, da državljanim držav članic omogočajo, da na podlagi pogodb o začasni zaposlitvi delajo za in pod nadzorom drugih oseb.

POGLAVJE V

TEKOČA PLAČILA IN KAPITAL

Člen 41

1. Pogodbenici se obvezujeta, da bosta v prosto konvertibilni valuti dovoljevali vsa plačila na tekoči račun plačilne bilance med prebivalci Skupnosti in Republike Kazahstan, ki so povezana s pretokom blaga, storitev ali oseb v skladu z določbami tega sporazuma.

2. Glede transakcij na kapitalski račun plačilne bilance se od začetka veljavnosti tega sporazuma zagotavljajo prost pretok kapitala v zvezi z neposrednimi naložbami v družbe, ustanovljene v skladu s predpisi države gostiteljice, in z naložbami v skladu z določbami poglavja II, kakor tudi za likvidacijo ali repatriacijo teh naložb ali kakršnega koli dobička, ki iz njih izvira.

3. Brez poseganja v določbe odstavka 2 ali odstavka 5, se od začetka veljavnosti tega sporazuma ne uvedejo nobene nove devizne omejitve na pretok kapitala in s tem povezanimi tekočimi plačili med prebivalci Skupnosti in Republike Kazahstan, obstoječi dogovori pa se ne poostrijo.

4. Pogodbenici se med seboj posvetujeta z namenom, da zaradi pospeševanja uresničevanja ciljev tega sporazuma omogočita lažji pretok oblik kapitala med Skupnostjo in Republiko Kazahstan, razen tistih iz odstavka 2.

5. V skladu s tem členom lahko Republika Kazahstan, dokler ni vzpostavljena popolna konvertibilnost kazahstanske valute v smislu člena VIII Statuta Mednarodnega denarnega sklada (IMF), v izjemnih okoliščinah uvede devizne omejitve za odobravanje ali najemanje kratkoročnih in srednjeročnih finančnih posojil, če se takšne omejitve uvedejo za Republiko Kazahstan za odobritev takšnih posojil in so dovoljene v skladu s statusom Republike Kazahstan v IMF. Republika Kazahstan uporablja te omejitve na nediskriminatoren način. Uporabljajo se na način, ki čim manj moti izvajanje tega sporazuma. Republika Kazahstan nemudoma obvesti Svet za sodelovanje o uvedbi takšnih ukrepov in o vseh spremembah teh ukrepov.

6. Če v izrednih okoliščinah pretok kapitala med Skupnostjo in Republiko Kazahstan povzroči ali grozi, da bo povzročil resne težave pri delovanju tečajne ali monetarne politike v Skupnosti ali Republiki Kazahstan, lahko Skupnost oziroma Republika Kazahstan brez poseganja v odstavka 1 in 2 za največ šest mesecev sprejmeta zaščitne ukrepe v zvezi s pretokom kapitala med Skupnostjo in Republiko Kazahstan, če so taki ukrepi nujno potrebni.

POGLAVJE VI

ZAŠČITA INTELEKTUALNE, INDUSTRIJSKE IN POSLOVNE LASTNINE

Člen 42

1. V skladu z določbami tega člena in Priloge III Republika Kazahstan nadaljuje z izboljševanjem zaščite pravic intelektualne, industrijske in poslovne lastnine z namenom, da ob koncu petega leta po začetku veljavnosti tega sporazuma zagotovi raven zaščite, ki je podobna ravni zaščite v Skupnosti, vključno z učinkovitimi sredstvi za uveljavljanje teh pravic.

2. Ob koncu petega leta po začetku veljavnosti tega sporazuma Republika Kazahstan pristopi k večstranskim konvencijam o pravicah intelektualne, industrijske in poslovne lastnine iz odstavka 1 Priloge III, katerih pogodbenice so države članice ali ki jih države članice de facto uporabljajo v skladu z ustreznimi določbami teh konvencij.

NASLOV V

ZAKONODAJNO SODELOVANJE

Člen 43

1. Pogodbenici priznavata, da je približevanje obstoječe in prihodnje zakonodaje Republike Kazahstan zakonodaji Skupnosti pomemben pogoj za krepitev gospodarskih vezi med Republiko Kazahstan in Skupnostjo. Republika Kazahstan si prizadeva postopno zagotoviti združljivost svoje zakonodaje z zakonodajo Skupnosti.

2. Približevanje zakonodaje zajema zlasti naslednja področja: carinsko pravo, pravo družb, bančno pravo, računovodstvo in obdavčenje družb, intelektualno lastnino, varstvo delavcev pri delu, finančne storitve, pravila konkurence vključno s sorodnimi zadevami in praksami v zvezi s trgovino, javna naročila, varstvo zdravja in življenja ljudi, živali in rastlin, okolje, varstvo potrošnikov, posredno obdavčevanje, tehnična pravila in standarde, jedrsko pravo in predpise, prevoz.

3. Skupnost zagotavlja Republiki Kazahstan tehnično pomoč pri izvajanju teh ukrepov, ki lahko med drugim vključuje:

- izmenjavo strokovnjakov,

- zagotavljanje zgodnjih informacij, zlasti o ustrezni zakonodaji,

- organizacijo seminarjev,

- izobraževanje in usposabljanje,

- pomoč pri prevajanju zakonodaje Skupnosti v ustreznih sektorjih.

4. Pogodbenici soglašata, da bosta preučili način uporabe svoje konkurenčne zakonodaje v primerih, ko je prizadeta njuna medsebojna trgovina.

NASLOV VI

GOSPODARSKO SODELOVANJE

Člen 44

1. Skupnost in Republika Kazahstan vzpostavita gospodarsko sodelovanje s ciljem prispevati k procesu reforme in okrevanja gospodarstva in trajnostnemu razvoju Republike Kazahstan. To sodelovanje bo okrepilo obstoječe gospodarske vezi v korist obeh pogodbenic.

2. Usmeritve in drugi ukrepi bodo zasnovani v smeri gospodarskih in družbenih reform in prestrukturiranja gospodarskega sistema v Republiki Kazahstan, vodile jih bodo potrebe trajnosti in skladnega družbenega razvoja; v celoti bodo zajete tudi zahteve varstva okolja.

3. V ta namen bo sodelovanje osredotočeno zlasti na gospodarski in družbeni razvoj, razvoj človeških virov, podporo družbam (vključno s privatizacijo, naložbami in razvojem finančnih storitev), kmetijstvo in prehrano, energetiko in civilno jedrsko varnost, promet, turizem, varstvo okolja in regionalno sodelovanje.

4. Posebna pozornost se posveti ukrepom, ki lahko spodbujajo sodelovanje med neodvisnimi državami z namenom spodbujanja usklajenega regionalnega razvoja.

5. Gospodarsko sodelovanje in druge oblike sodelovanja, predvidene s tem sporazumom, se, kjer je to primerno, podpre s tehnično pomočjo Skupnosti, ob upoštevanju ustrezne uredbe Sveta, ki se uporablja za tehnično pomoč v Neodvisnih državah, prednostnih nalog, ki so bile sprejete v okviru programa v zvezi s tehnično pomočjo Skupnosti Republiki Kazahstan, ter uveljavljenih postopkov usklajevanja in izvajanja.

Člen 45

Industrijsko sodelovanje

1. Cilj sodelovanja je predvsem pospeševanje:

- razvoja poslovnih vezi med gospodarskimi subjekti obeh pogodbenih strani,

- sodelovanja Skupnosti pri naporih Kazahstana za prestrukturiranje gospodarstva,

- izboljšanja upravljanja,

- izboljšanja kakovosti industrijskih proizvodov,

- razvoja učinkovitih proizvodnih in predelovalnih zmogljivosti na področju surovin,

- razvoja ustreznih trgovinskih pravil in prakse, vključno s trženjem proizvodov,

- varstva okolja,

- preoblikovanja obrambe.

2. Določbe tega člena ne vplivajo na izvajanje pravil Skupnosti o konkurenci, ki se uporabljajo za podjetja.

Člen 46

Spodbujanje in zaščita naložb

1. Ob upoštevanju ustreznih pristojnosti in pooblastil Skupnosti in držav članic je cilj sodelovanja ustvariti ugodno ozračje za domače in tuje zasebne naložbe, predvsem z izboljšanjem pogojev za zaščito naložb, prenos kapitala ter izmenjavo informacij o možnostih za naložbe.

2. Cilji sodelovanja so zlasti:

- sklepanje sporazumov med državami članicami in Republiko Kazahstan o spodbujanju in zaščiti naložb, kjer je to primerno,

- sklepanje sporazumov med državami članicami in Republiko Kazahstan o izogibanju dvojnemu obdavčenju, kjer je to primerno,

- ustvarjanje ugodnih naložbenih pogojev, z namenom pritegniti tuje naložbe v kazahstansko gospodarstvo,

- vzpostavitev stabilnega in primernega poslovnega prava in pogojev, ter izmenjava informacij o zakonih in drugih predpisih in upravni praksi na področju naložb,

- izmenjava informacij o naložbenih priložnostih, med drugim na trgovinskih sejmih, razstavah, trgovinskih tednih in drugih prireditvah.

Člen 47

Javna naročila

Pogodbenici sodelujeta pri razvoju pogojev za odprto in konkurenčno dodeljevanje naročil za blago in storitve, zlasti preko javnih razpisov.

Člen 48

Sodelovanje na področju standardov in ugotavljanja skladnosti

1. Sodelovanje med pogodbenicama spodbuja usklajevanje z mednarodnimi kriteriji, načeli in smernicami na področju kakovosti. Potrebni ukrepi bodo pospešili napredek k medsebojnemu priznavanju na področju ugotavljanja skladnosti ter k izboljšanju kakovosti kazahstanskih izdelkov.

2. V ta namen si pogodbenici prizadevata sodelovati pri projektih tehnične pomoči, ki bodo:

- spodbujali ustrezno sodelovanje z organizacijami in institucijami, specializiranimi za ta področja,

- spodbujali uporabo tehničnih predpisov Skupnosti ter izvajanje evropskih standardov in postopkov za ugotavljanje skladnosti,

- omogočili izmenjavo izkušenj in tehničnih informacij na področju upravljanja kakovosti.

Člen 49

Rudarstvo in surovine

1. Cilj pogodbenic je povečati naložbe in trgovino na področju rudarstva in surovin.

2. Sodelovanje se zlasti osredotoči na naslednja področja:

- izmenjava informacij o pričakovanjih v rudarskem sektorju in sektorju barvnih kovin,

- vzpostavitev pravne podlage za sodelovanje,

- trgovinske zadeve,

- sprejem in izvajanje okoljske zakonodaje,

- izobraževanje in usposabljanje,

- varstvo v rudarstvu.

Člen 50

Sodelovanje na področju znanosti in tehnologije

1. Pogodbenici spodbujata sodelovanje pri civilnih znanstvenih raziskavah in tehnološkem razvoju (RTR) na podlagi vzajemnih koristi in z upoštevanjem razpoložljivosti sredstev, primernega dostopa do njunih lastnih programov in ob upoštevanju ustrezne ravni učinkovite zaščite pravic intelektualne, industrijske in poslovne lastnine.

2. Sodelovanje na področju znanosti in tehnologije obsega:

- izmenjavo znanstvenih in tehnoloških informacij,

- skupne RTR dejavnosti,

- usposabljanje ter programe izmenjave znanstvenikov, raziskovalcev in tehnikov, ki se ukvarjajo s raziskavami in tehnološkim razvojem na obeh straneh.

Če ima takšno sodelovanje obliko dejavnosti, ki vključujejo izobraževanje in/ali usposabljanje, se mora izvajati v skladu z določbami iz člena 51.

Pogodbenici lahko na podlagi medsebojnega sporazuma vzpostavita druge oblike znanstvenega in tehnološkega sodelovanja.

Pri tem sodelovanju se posebno pozornost posveti prerazporeditvi znanstvenikov, inženirjev, raziskovalcev in tehnikov, ki sodelujejo ali so sodelovali pri raziskavah in/ali proizvodnji orožja za množično uničevanje.

3. Sodelovanje iz tega člena se izvaja v skladu s posebnimi dogovori, o katerih se pogodbenici pogajata in jih skleneta po postopkih, ki jih sprejmeta, in ki med drugim vsebujejo ustrezne določbe o pravicah intelektualne, industrijske in poslovne lastnine.

Člen 51

Izobraževanje in usposabljanje

1. Pogodbenici sodelujeta z namenom dviga ravni splošne izobrazbe in poklicnih kvalifikacij v Republiki Kazahstan v javnem in zasebnem sektorju.

2. Sodelovanje se zlasti osredotoči na naslednja področja:

- posodobitev sistemov visokošolskega izobraževanja in usposabljanja v Republiki Kazahstan, vključno s sistemom izdajanja potrdil visokošolskih zavodov in visokošolskih diplom,

- usposabljanje vodstvenih delavcev v javnem in zasebnem sektorju in državnih uradnikov na prednostnih področjih, ki bodo še določeni,

- sodelovanje med izobraževalnimi ustanovami ter med izobraževalnimi ustanovami in podjetji,

- možnost izmenjave učiteljev, diplomantov, upravljalcev, mladih znanstvenikov in raziskovalcev ter mladih,

- spodbujanje poučevanja na področju evropskih študij v ustreznih institucijah,

- poučevanje jezikov Skupnosti,

- podiplomsko usposabljanje konferenčnih tolmačev,

- usposabljanje novinarjev,

- usposabljanje mentorjev.

3. Možnost sodelovanja ene pogodbenice v ustreznih programih druge pogodbenice na področju izobraževanja in usposabljanja se lahko predvidi v skladu z njunimi postopki in, kjer je primerno, se vzpostavijo še institucionalni okviri in načrti za sodelovanje na podlagi udeležbe Republike Kazahstan v programu Tempus.

Člen 52

Kmetijski in živilskopredelovalni sektor

Namen sodelovanja na tem področju je izvajanje agrarne reforme, modernizacija, privatizacija in prestrukturiranje kmetijstva, živilskopredelovalnega in storitvenega sektorja v Republiki Kazahstan, razvoj notranjega trga in tujih trgov za kazahstanske proizvode, v skladu s pogoji, ki zagotavljajo varstvo okolja, ob upoštevanju nujnosti izboljšanja varstva oskrbe s hrano in razvoja kmetijskih dejavnosti, predelave in distribucije kmetijskih proizvodov. Cilj pogodbenic je tudi postopno približevanje kazahstanskih standardov tehničnim predpisom Skupnosti o industrijskih in kmetijskih živilskih proizvodih, vključno s sanitarnimi in fitosanitarnimi standardi.

Člen 53

Energetika

1. V skladu z načeli tržnega gospodarstva in Evropsko energetsko listino pogodbenici sodelujeta z namenom, da dosežeta postopno združitev energetskih trgov v Evropi.

2. Sodelovanje med drugim vključuje naslednja področja:

- vpliv energetske oskrbe in porabe na okolje, z namenom, da se prepreči ali kar najbolj zmanjša škoda, ki jo okolju povzročata ti dejavnosti,

- izboljšanje kakovosti in varnosti energetske oskrbe, vključno z razvejanjem oskrbe, na gospodaren in okolju neškodljiv način,

- oblikovanje energetske politike,

- izboljšanje vodenja in pravne ureditve energetskega sektorja v skladu s tržnim gospodarstvom,

- uvedba vrste institucionalnih, pravnih, davčnih in drugih pogojev, nujnih za vzpodbuditev trgovine in naložb na področju energetike,

- spodbujanje varčevanja z energijo in energetske učinkovitosti,

- modernizacija energetske infrastrukture,

- izboljšanje energetskih tehnologij za preskrbo in končno uporabo vseh vrst energije,

- vodenje in usposabljanje v energetskem sektorju,

- varnost energetske oskrbe, prenosa in tranzita energije in energetskih materialov.

Člen 54

Okolje

1. Ob upoštevanju Evropske energetske listine pogodbenici razvijata in krepita sodelovanje na področju varovanja okolja in zdravja ljudi.

2. Cilj sodelovanja je boj proti onesnaževanju okolja in predvsem:

- učinkovit nadzor nad ravnijo onesnaževanja in ocenjevanje okolja; sistem obveščanja o stanju okolja,

- boj proti lokalnemu, regionalnemu in čezmejnemu onesnaževanju zraka in vode,

- ekološka obnova,

- trajnostna, energetsko in okoljsko učinkovita proizvodnja in raba energije,

- varnost industrijskih obratov,

- razvrščanje kemikalij in varno ravnanje z njimi,

- kakovost vode,

- zmanjševanje količine odpadkov, njihova reciklaža in varno odlaganje, izvajanje Baselske konvencije,

- vpliv kmetijstva, erozije zemlje in onesnaževanja s kemikalijami na okolje,

- varstvo gozdov,

- ohranjanje biološke raznolikosti, zaščitenih območij in trajnostne uporabe in ravnanja z biološkimi viri,

- načrtovanje rabe prostora, vključno z gradbeništvom in urbanističnim načrtovanjem,

- uporaba ekonomskih in fiskalnih instrumentov,

- globalne podnebne spremembe,

- okoljsko izobraževanje in ozaveščanje,

- izvajanje Konvencije o presoji čezmejnih vplivov na okolje iz Espooja.

3. Sodelovanje se odvija predvsem v obliki:

- načrtovanja za ravnanja v primeru nesreč in drugih izrednih razmer,

- izmenjave informacij in strokovnjakov, vključno s strokovnjaki s področja prenosa čistih tehnologij in varne ter okolju neškodljive uporabe biotehnologij,

- skupnih raziskovalnih dejavnosti,

- približevanja zakonodaje standardom Skupnosti,

- sodelovanja na regionalni ravni, vključno s sodelovanjem v okviru Evropske agencije za okolje, in na mednarodni ravni,

- razvoja strategij, še zlasti glede globalnih vprašanj in vprašanj v zvezi s podnebjem, ter za doseganje trajnostnega razvoja,

- presoje vplivov na okolje.

Člen 55

Prevoz

Pogodbenici razvijata in krepita sodelovanje na področju prevoza.

Cilj tega sodelovanja je med drugim prestrukturiranje in posodobitev prevoznih sistemov in omrežij v Republiki Kazahstan ter razvoj in po potrebi zagotavljanje združljivosti prometnih sistemov z namenom vzpostavitve globalnega prometnega sistema.

Sodelovanje med drugim zajema:

- posodobitev vodenja in poslovanja cestnega prometa, železnice, pristanišč in letališč,

- posodobitev in razvoj železnic, vodnih poti, cest, pristanišč, letališč in infrastrukture za zračno plovbo, vključno s posodobitvijo glavnih prometnih poti, ki so v skupnem interesu ter čezevropskih povezav za navedene načine prevoza,

- spodbujanje in razvoj multimodalnega prevoza,

- spodbujanje skupnih raziskovalnih in razvojnih programov,

- priprava zakonodajnega in institucionalnega okvira za razvoj in izvajanje politike, vključno s privatizacijo prevoznega sektorja.

Člen 56

Vesolje

Ob upoštevanju pooblastil in pristojnosti Skupnosti, držav članic in Evropske vesoljske agencije pogodbenici spodbujata, kjer je primerno, dolgoročno sodelovanje pri raziskovanju, razvoju in komercialnem izkoriščanju na področju civilnih vesoljskih programov. Pogodbenici posvečata posebno pozornost pobudam, ki čimbolj izkoriščajo združljivost njunih vesoljskih aktivnosti.

Člen 57

Poštne storitve in telekomunikacije

V mejah svojih pooblastil in pristojnosti pogodbenici širita in krepita sodelovanje na naslednjih področjih:

- oblikovanje politik in smernic za razvoj sektorja telekomunikacij in poštnih storitev,

- razvoj načel tarifne politike in trženja telekomunikacij in poštnih storitev,

- spodbujanje razvoja telekomunikacijskih projektov in projektov poštnih storitev in pridobivanje naložb,

- povečanje učinkovitosti in kakovosti ponujanja telekomunikacij in poštnih storitev, med drugim z liberalizacijo dejavnosti podsektorjev,

- napredna uporaba telekomunikacij, zlasti na področju elektronskega prenosa sredstev,

- upravljanje telekomunikacijskih omrežij in njihova optimizacija,

- ustrezna pravna podlaga za nudenje telekomunikacijskih in poštnih storitev ter za uporabo radiofrekvenčnega spektra,

- usposabljanje na področju telekomunikacij in poštnih storitev za poslovanje pod tržnimi pogoji.

Člen 58

Finančne storitve

Cilj sodelovanja je zlasti olajšanje vključevanja Republike Kazahstan v splošno sprejete sisteme medsebojnih poravnav. Tehnična pomoč je osredotočena na:

- razvoj bančnih in finančnih storitev, razvoj skupnega trga kreditnih virov, vključitev Republike Kazahstan v splošno sprejete sisteme medsebojnih poravnav,

- razvoj davčnega sistema, davčnih ustanov v Republiki Kazahstan in izmenjavo izkušenj ter usposabljanje osebja v davčnih zadevah,

- razvoj zavarovalniških storitev, ki bi med drugim vzpostavile ustrezen okvir za sodelovanje družb Skupnosti pri ustanavljanju skupnih vlaganj v zavarovalniškem sektorju v Republiki Kazahstan, ter razvoj zavarovanja izvoznih kreditov.

To sodelovanje zlasti prispeva k hitrejšemu razvoju odnosov med Republiko Kazahstan in državami članicami na področju finančnih storitev.

Člen 59

Pranje denarja

1. Pogodbenici se strinjata, da si je nujno potrebno prizadevati in sodelovati z namenom preprečevanja uporabe njunih finančnih sistemov za pranje pridobljenih sredstev iz kriminalnih dejavnosti na splošno in še zlasti nezakonitega trgovanja z mamili.

2. Sodelovanje na tem področju vključuje upravno in tehnično pomoč z namenom vzpostavitve primernih standardov za boj proti pranju denarja, enakih standardom, sprejetim na tem področju v Skupnosti in mednarodnih forumih, vključno v Projektni skupini za finančno ukrepanje (FATF).

Člen 60

Regionalni razvoj

1. Pogodbenici krepita sodelovanje na področju regionalnega razvoja in načrtovanja rabe prostora.

2. V ta namen spodbujata izmenjavo informacij med državnimi, regionalnimi in lokalnimi organi o regionalni politiki in politiki načrtovanja rabe prostora ter o načinih oblikovanja regionalnih politik, s posebnim poudarkom na razvoju prikrajšanih območij.

Spodbujata tudi neposredne stike med zadevnimi regijami in javnimi organizacijami, odgovornimi za načrtovanje regionalnega razvoja, med drugim z namenom izmenjave metod in sredstev za spodbujanje regionalnega razvoja.

Člen 61

Sodelovanje na socialnem področju

1. Na področju zdravja in varstva pogodbenici razvijata medsebojno sodelovanje z namenom, da izboljšata raven varovanja zdravja in varstva delavcev.

Sodelovanje vključuje predvsem:

- izobraževanje in usposabljanje na področju zdravja in varstva, s poudarkom na sektorjih z visoko stopnjo tveganja,

- razvoj in spodbujanje preventivnih ukrepov za boj proti boleznim povezanim z delom in drugim z delom povezanim težavam,

- preprečevanje tveganja hudih nesreč in ravnanje s strupenimi kemikalijami,

- raziskave za razvoj temeljnih znanj glede delovnega okolja in zdravja in varstva delavcev.

2. Pri zaposlovanju sodelovanje vključuje predvsem tehnično pomoč pri:

- optimizaciji trga delovne sile,

- posodobitvi storitev pri iskanju zaposlitve in storitev poklicnega svetovanja,

- načrtovanju in vodenju programov prestrukturiranja,

- spodbujanju razvoja lokalnega zaposlovanja,

- izmenjavi informacij o programih fleksibilnega zaposlovanja, vključno s programi, ki spodbujajo samozaposlovanje ter pospešujejo podjetništvo.

3. Pogodbenici posvečata posebno pozornost sodelovanju na področju socialnega varstva, ki med drugim vključuje sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju reform socialnega varstva v Republiki Kazahstan.

Cilj teh reform je razvijanje načinov socialnega varstva v Republiki Kazahstan, kot jih poznajo tržna gospodarstva, in zajemajo vse oblike socialnega varstva.

Člen 62

Turizem

Pogodbenici povečujeta in razvijata medsebojno sodelovanje, ki zajema:

- olajševanje turistične menjave,

- povečevanje pretoka informacij,

- prenašanje znanja in izkušenj,

- preučevanje možnosti za skupno delo,

- sodelovanje med uradnimi turističnimi organi,

- usposabljanje za razvoj turizma.

Člen 63

Mala in srednje velika podjetja

1. Pogodbenici si prizadevata za razvoj in krepitev malih in srednje velikih podjetij in njihovih združenj ter za sodelovanje med MSP iz Skupnosti in Republike Kazahstan.

2. Sodelovanje vključuje tehnično pomoč na naslednjih področjih:

- razvoj zakonodajnega okvira za MSP,

- razvoj ustrezne infrastrukture (agencija za podporo MSP, komunikacije, pomoč pri oblikovanju sklada za MSP),

- razvoj tehnoloških parkov.

Člen 64

Informacije in komunikacije

Pogodbenici podpirata razvoj sodobnih načinov ravnanja z informacijami, vključno z mediji, in spodbujata učinkovito medsebojno izmenjavo informacij. Prednost dajeta programom, katerih namen je nuditi splošni javnosti osnovne informacije o Skupnosti in Republiki Kazahstan, vključno, če je mogoče, z dostopom do podatkovnih zbirk, ob polnem spoštovanju pravic intelektualne lastnine.

Člen 65

Varstvo potrošnikov

Pogodbenici tesno sodelujeta z namenom doseganja združljivosti njunih sistemov varstva potrošnikov. To sodelovanje lahko zajema izmenjavo podatkov o zakonodajnem delu in institucionalni reformi, oblikovanje trajnih sistemov za izmenjavo podatkov o nevarnih izdelkih, izboljšanje obveščenosti potrošnikov zlasti o cenah, značilnostih ponujenih izdelkov in storitev, razvoj izmenjav med predstavniki interesov potrošnikov, ter povečanje skladnosti politik varstva potrošnikov ter organizacijo seminarjev in usposabljanj.

Člen 66

Carine

1. Cilj sodelovanja je zagotoviti skladnost z vsemi določbami, ki naj bi bile sprejete v zvezi s trgovino in pošteno trgovino in doseči uskladitev carinskega sistema Republike Kazahstan s sistemom Skupnosti.

2. Sodelovanje vključuje zlasti:

- izmenjavo informacij,

- izboljšanje delovnih metod,

- uveljavitev kombinirane nomenklature in enotne upravne listine,

- medsebojno povezavo med tranzitnima sistemoma Skupnosti in Republike Kazahstan,

- poenostavitev pregledov in formalnosti glede prevoza blaga,

- podporo uvedbi sodobnih carinskih informacijskih sistemov,

- organizacijo seminarjev in usposabljanj.

Po potrebi se zagotavlja tehnična pomoč.

3. Brez poseganja v nadaljnje sodelovanje, predvideno v tem sporazumu in zlasti s členom 69, si upravni organi pogodbenic s področja carin medsebojno pomagajo v skladu z določbami Protokola priloženega k temu sporazumu.

Člen 67

Sodelovanje na področju statistike

Namen sodelovanja na področju statistike je razvoj učinkovitega statističnega sistema, ki bo zagotavljal zanesljive statistične podatke, potrebne za podporo in spremljanje gospodarske reforme, in ki bodo pripomogli k razvoju zasebnega podjetništva v Republiki Kazahstan.

Pogodbenici sodelujeta zlasti na naslednjih področjih:

- prilagoditev kazahstanskega statističnega sistema mednarodnim metodam, standardom in klasifikaciji,

- izmenjava statističnih informacij,

- zagotavljanje potrebnih statističnih makro- in mikroekonomskih informacij za izvajanje in vodenje gospodarskih reform.

V ta namen Skupnost zagotovi Republiki Kazahstan tehnično pomoč.

Člen 68

Gospodarstvo

Pogodbenici olajšujeta potek gospodarske reforme in usklajevanje gospodarskih politik s sodelovanjem z namenom izboljšanja razumevanja temeljev njunih gospodarstev ter oblikovanje in izvajanje gospodarske politike v tržnem gospodarstvu. V ta namen si pogodbenici izmenjujeta informacije o makroekonomskih dosežkih in obetih.

Skupnost zagotovi tehnično pomoč z namenom, da:

- pomaga Republiki Kazahstan v procesu gospodarske reforme z zagotavljanjem strokovnega svetovanja in tehnične pomoči,

- spodbuja sodelovanje med gospodarstveniki z namenom pospešiti prenos znanja in izkušenj za načrtovanje gospodarske politike in zagotovi, da je z rezultati raziskav v zvezi s to politiko seznanjen najširši krog ljudi.

Člen 69

Mamila

V okviru svojih pristojnosti in pooblastil pogodbenici sodelujeta pri povečevanju učinkovitosti politik in ukrepov proti nedovoljeni proizvodnji, preskrbi in prometu z mamili in psihotropnimi snovmi, vključno s preprečevanjem zlorabe predhodnih sestavin, ter pri spodbujanju preprečevanja in zmanjševanja povpraševanja po mamilih. Sodelovanje na tem področju temelji na medsebojnem posvetovanju in tesnem sodelovanju med pogodbenicami glede ciljev in ukrepov na posameznih področjih, ki so povezana z mamili.

Člen 70

Sodelovanje na področju preprečevanja nezakonitih dejavnosti

Pogodbenici vzpostavita sodelovanje z namenom preprečiti nezakonite dejavnosti, kot so:

- ilegalne migracije in nezakonita prisotnost fizičnih oseb z njunim državljanstvom, na njunih ozemljih, ob upoštevanju načel in postopkov za ponovni sprejem oseb,

- nezakonite gospodarske dejavnosti, vključno s korupcijo,

- nezakoniti posli z različnim blagom, vključno z industrijskimi odpadki,

- ponarejanje,

- nezakonito trgovanje z mamili, psihotropnimi snovmi in orožjem.

Sodelovanje na zgoraj navedenih področjih temelji na medsebojnih posvetovanjih in tesnih odnosih ter zagotavlja tehnično in upravno pomoč, vključno z naslednjim:

- pripravo notranje zakonodaje na področju preprečevanja nezakonitih dejavnosti,

- ustanavljanje informacijskih središč,

- izboljšanje učinkovitosti ustanov, odgovornih za preprečevanje nezakonitih dejavnosti,

- usposabljanje osebja in razvoj preiskovalne infrastrukture,

- oblikovanje obojestransko sprejemljivih ukrepov za preprečevanje nezakonitih dejavnosti.

NASLOV VII

SODELOVANJE NA PODROČJU KULTURE

Člen 71

Pogodbenici se obvezujeta, da bosta pospeševali, spodbujali in olajševali sodelovanje na področju kulture. Sodelovanje se, kadar je to primerno, odvija v okviru programov kulturnega sodelovanja Skupnosti ali programov ene ali več držav članic, razvijajo se lahko tudi druge obojestransko zanimive dejavnosti.

NASLOV VIII

FINANČNO SODELOVANJE

Člen 72

Da bi dosegli cilje tega sporazuma in v skladu s členi 73, 74 in 75, Republika Kazahstan prejema začasno finančno pomoč Skupnosti preko tehnične pomoči v obliki nepovratnih sredstev za pospeševanje gospodarskega prestrukturiranja Republike Kazahstan.

Člen 73

Ta finančna pomoč je zajeta v okviru programa TACIS iz ustrezne uredbe Sveta Skupnosti.

Člen 74

Cilji in področja finančne pomoči Skupnosti se določijo v okvirnem programu, ki odraža vzpostavljene prednostne naloge, o katerih se pogodbenici dogovorita z upoštevanjem potreb Republike Kazahstan, sposobnosti sektorjev, da to pomoč porabijo, ter napredek pri reformah. Pogodbenici o tem obvestita Svet za sodelovanje.

Člen 75

Da bi omogočili optimalno porabo razpoložljivih sredstev, pogodbenici zagotovita, da so prispevki tehnične pomoči Skupnosti dobro usklajeni s prispevki iz drugih virov, kot so države članice, druge države in mednarodne organizacije, kot sta Mednarodna banka za obnovo in razvoj in Evropska banka za obnovo in razvoj.

NASLOV IX

INSTITUCIONALNE, SPLOŠNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 76

Ustanovi se Svet za sodelovanje, ki nadzira izvajanje tega sporazuma. Sestane se enkrat letno na ministrski ravni. Z namenom doseganja ciljev tega sporazuma preučuje vsa pomembna vprašanja, ki izhajajo iz tega sporazuma, in vsa druga dvostranska ali mednarodna vprašanja vzajemnega interesa. V dogovoru med pogodbenicama lahko Svet za sodelovanje pripravi ustrezna priporočila.

Člen 77

1. Svet za sodelovanje sestavljajo člani Sveta Evropske unije in člani Komisije Evropskih skupnosti na eni strani ter člani Vlade Republike Kazahstan na drugi strani.

2. Svet za sodelovanje določi svoj poslovnik.

3. Svetu za sodelovanje izmenoma predsedujeta predstavnik Skupnosti in član Vlade Republike Kazahstan.

Člen 78

1. Svetu za sodelovanje pri opravljanju njegovih nalog pomaga Odbor za sodelovanje, ki ga sestavljajo predstavniki članov Sveta Evropske unije in članov Komisije Evropskih skupnosti na eni strani in predstavniki Vlade Republike Kazahstan na drugi strani, običajno na ravni višjih uradnikov. Funkcijo predsednika Odbora za sodelovanje izmenoma opravljata Skupnost in Republika Kazahstan.

Svet za sodelovanje v svojem poslovniku določi naloge Odbora za sodelovanje, ki vključujejo pripravo sestankov Sveta za sodelovanje in določajo delovanje Odbora.

2. Svet za sodelovanje lahko prenese katero koli svoje pooblastilo na Odbor za sodelovanje, ki bo zagotovil kontinuiteto med sestanki Sveta za sodelovanje.

Člen 79

Svet za sodelovanje lahko sprejme sklep o ustanovitvi katerega koli drugega posebnega odbora ali organa, ki mu lahko pomaga pri izpolnjevanju njegovih dolžnosti, ter določi sestavo in dolžnosti takih odborov ali organov in način njihovega delovanja.

Člen 80

Pri preučevanju zadev, ki se pojavijo v okviru tega sporazuma glede določb, ki se nanašajo na člen GATT, Svet za sodelovanje v največji možni meri upošteva razlago zadevnega člena GATT, ki jo na splošno uporabljajo pogodbenice GATT.

Člen 81

Ustanovi se Parlamentarni odbor za sodelovanje. To je forum, v katerem se sestajajo člani kazahstanskega parlamenta in Evropskega parlamenta ter si izmenjujejo mnenja. Sestaja se v časovnih presledkih, ki jih sam določi.

Člen 82

1. Parlamentarni odbor za sodelovanje sestavljajo člani Evropskega parlamenta na eni strani in člani kazahstanskega parlamenta na drugi strani.

2. Parlamentarni odbor za sodelovanje določi svoj poslovnik.

3. Parlamentarnemu odboru za sodelovanje izmenično predsedujeta Evropski parlament in kazahstanski parlament v skladu z določbami njegovega poslovnika.

Člen 83

Parlamentarni odbor za sodelovanje lahko od Sveta za sodelovanje zahteva ustrezne informacije v zvezi z izvajanjem tega sporazuma, ta pa potem odboru predloži zahtevane informacije.

Parlamentarni odbor za sodelovanje se obvešča o priporočilih Sveta za sodelovanje.

Parlamentarni odbor za sodelovanje lahko daje priporočila Svetu za sodelovanje.

Člen 84

1. V okviru tega sporazuma se pogodbenici zavezujeta zagotavljati fizičnim in pravnim osebam druge pogodbenice v primerjavi z njenimi državljani nediskriminatoren dostop do pristojnih sodišč in upravnih organov pogodbenice, da tam branijo svoje osebne in premoženjske pravice; vključno s pravicami v zvezi z intelektualno, industrijsko in poslovno lastnino.

2. V mejah svojih pooblastil in pristojnosti pogodbenici:

- spodbujata sprejem arbitraže za reševanje sporov, ki nastanejo pri poslovnih transakcijah ali sodelovanju med gospodarskimi subjekti Skupnosti in Republike Kazahstan,

- soglašata, da lahko ob predložitvi spora razsodišču vsaka pogodbenica, razen če pravilnik arbitražnega centra, ki sta ga izbrali pogodbenici, določa drugače, izbere svojega razsodnika, ne glede na njegovo državljanstvo, in da je lahko predsedujoči tretji razsodnik ali edini razsodnik državljan tretje države,

- svojim gospodarskim subjektom priporočata, da v medsebojnem soglasju izberejo pravo, ki se uporablja za njihovo pogodbo,

- spodbujata uporabo arbitražnih pravil, ki jih je izdala Komisija Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL), in arbitraže centrov iz držav podpisnic Konvencije o priznavanju in izvajanju tujih arbitražnih razsodb, podpisane v New Yorku dne 10. junija 1958.

Člen 85

Nobena določba tega sporazuma ne preprečuje pogodbenici, da sprejme katere koli ukrepe:

(a) za katere meni, da so potrebni za preprečevanje razkrivanja informacij, ki so v nasprotju z njenimi bistvenimi varnostnimi interesi;

(b) ki se nanašajo na proizvodnjo ali trgovino z orožjem, strelivom ali vojaškim materialom ali na raziskave, razvoj ali proizvodnjo, ki so nujno potrebne za obrambne namene, pod pogojem, da takšni ukrepi ne omejujejo pogojev konkurence za izdelke, ki niso izrecno predvideni v vojaške namene;

(c) ki se ji zdijo nujni zaradi varnosti v primeru resnih notranjih nemirov, ki negativno vplivajo na vzdrževanje javnega reda in miru, v času vojne ali resnih mednarodnih napetosti, ki predstavljajo vojno nevarnost, ali zaradi izpolnjevanja obveznosti, ki jih je prevzela zaradi ohranjanja miru in mednarodne varnosti;

(d) ki se ji zdijo nujni zaradi izpolnjevanja mednarodnih obveznosti in zavez glede nadzora blaga in tehnologije z dvojno rabo.

Člen 86

1. Na področjih, ki jih zajema ta sporazum, in brez poseganja v katere koli posebne določbe tega sporazuma:

- dogovori, ki jih Republika Kazahstan uporablja v odnosu do Skupnosti, ne smejo povzročati diskriminacije med državami članicami, njihovimi državljani in njihovimi družbami ali podjetji,

- dogovori, ki jih Skupnost uporablja v odnosu do Republike Kazahstan, ne smejo povzročati diskriminacije med kazahstanskimi državljani in njihovimi družbami ali podjetji.

2. Določbe odstavka 1 ne posegajo v pravico pogodbenic, da uporabita ustrezne določbe svoje davčne zakonodaje za davkoplačevalce, ki glede na kraj svojega prebivališča niso v enakem položaju.

Člen 87

1. Pogodbenici lahko Svetu za sodelovanje predložita vse spore glede uporabe ali razlage določb tega sporazuma.

2. Svet za sodelovanje lahko spor reši s priporočilom.

3. Če spora ni mogoče rešiti v skladu z odstavkom 2 tega člena, lahko pogodbenica uradno obvesti sopogodbenico o imenovanju spravnega posredovalca; druga pogodbenica mora potem v dveh mesecih imenovati drugega spravnega posredovalca. Za uporabo tega postopka se šteje, da so Skupnost in države članice ena stranka v sporu.

Tretjega spravnega posredovalca imenuje Svet za sodelovanje.

Spravni posredovalci sprejemajo priporočila z večino glasov. Ta priporočila za pogodbenici niso zavezujoča.

Člen 88

Pogodbenici soglašata, da se na zahtevo ene izmed njiju nemudoma preko ustreznih poti posvetujeta o obravnavi vseh zadev v zvezi z razlago ali izvajanjem tega sporazuma in drugih pomembnih vidikih odnosov med pogodbenicama.

Določbe tega člena ne vplivajo in ne posegajo v določbe členov 13, 87 in 93.

Člen 89

Obravnava Republike Kazahstan, odobrena s tem sporazumom, v nobenem primeru ne sme biti bolj ugodna od tiste, ki jo države članice priznavajo druga drugi.

Člen 90

Za namene tega sporazuma izraz "pogodbenici" pomeni Republiko Kazahstan na eni strani in Skupnost ali njene države članice ali Skupnost in države članice, v skladu z njihovimi pooblastili, na drugi strani.

Člen 91

Če zadeve, ki jih zajema ta sporazum, zajema tudi Pogodba o energetski listini in njeni protokoli, se ob začetku veljavnosti za takšne zadeve uporablja Pogodba o energetski listini s protokoli, vendar le, če je taka uporaba v njej predvidena.

Člen 92

Sporazum se sklene za začetno obdobje 10 let, potem pa se avtomatsko obnavlja vsako leto pod pogojem, da ga nobena pogodbenica ne odpove s pisnim uradnim obvestilom o odpovedi drugi pogodbenici šest mesecev pred prenehanjem njegove veljavnosti.

Člen 93

1. Pogodbenici sprejmeta vse splošne in posebne ukrepe za izpolnjevanje svojih obveznosti iz tega sporazuma. Poskrbita, da se dosežejo cilji, določeni s tem sporazumom.

2. Če katera od pogodbenic meni, da druga ni izpolnila kake obveznosti iz tega sporazuma, lahko ustrezno ukrepa. Preden to stori, predloži Svetu za sodelovanje, razen v posebno nujnih primerih, vse ustrezne informacije, potrebne za temeljito preučitev položaja z namenom, da se najde rešitev, ki je sprejemljiva za pogodbenici.

Pri izbiri ukrepov imajo prednost tisti, ki najmanj motijo delovanje Sporazuma. Če druga pogodbenica to zahteva, se takšni ukrepi nemudoma uradno sporočijo Svetu za sodelovanje.

Člen 94

Priloge I, II in III ter Protokol so sestavni del tega sporazuma.

Člen 95

Dokler se ne dosežejo enakovredne pravice za posameznike in gospodarske subjekte po tem sporazumu, ta sporazum nima vpliva na pravice, ki jim jih zagotavljajo veljavni sporazumi, ki zavezujejo eno ali več držav članic na eni strani in Republiko Kazahstan na drugi strani, razen na področjih, ki so v pristojnosti Skupnosti, in brez poseganja v obveznosti držav članic, ki izhajajo iz tega sporazuma na področjih, ki so v njihovi pristojnosti.

Člen 96

Sporazum se na eni strani uporablja na ozemljih, kjer se uporabljajo Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti, Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo in Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, v skladu s pogoji, določenimi v navedenih pogodbah, na drugi strani pa na ozemlju Republike Kazahstan.

Člen 97

Depozitar tega sporazuma je generalni sekretar Sveta Evropske unije.

Člen 98

Izvirnik tega sporazuma, katerega besedila v angleškem, danskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, nemškem, nizozemskem, portugalskem, španskem, švedskem in kazahstanskem jeziku so enako verodostojna, se deponira pri generalnem sekretarju Sveta Evropske unije.

Člen 99

Ta sporazum pogodbenici odobrita v skladu s svojimi nacionalnimi postopki.

Sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca po datumu, ko pogodbenici uradno obvestita generalnega sekretarja Sveta Evropske unije, da so končani postopki, navedeni v prvem odstavku.

Ta sporazum z dnem začetka veljavnosti na področju odnosov med Republiko Kazahstan in Skupnostjo nadomesti Sporazum med Evropsko gospodarsko skupnostjo, Evropsko skupnostjo za atomsko energijo ter Zvezo sovjetskih socialističnih republik o trgovini in gospodarskem in trgovinskem sodelovanju, podpisan v Bruslju dne 18. decembra 1989.

Člen 100

Če začnejo pred zaključkom postopkov, potrebnih za začetek veljavnosti tega sporazuma, določbe nekaterih delov tega sporazuma veljati leta 1994 na podlagi Začasnega sporazuma med Skupnostjo in Republiko Kazahstan, se pogodbenici strinjata, da v takih okoliščinah izraz "začetek veljavnosti Sporazuma" pomeni datum začetka veljavnosti Začasnega sporazuma.

+++++ TIFF +++++

Hecho en Bruselas, el veintitrés de enero de mil novecientos noventa y cinco.Udfærdiget i Bruxelles, den treogtyvende januar nitten hundrede og femoghalvfems.Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten Januar neunzehnhundertfünfundneunzig.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τρεις Ιανουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε.Done at Brussels, on the twenty-third day of January in the year one thousand nine hundred and ninety-five.Fait à Bruxelles, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.Fatto a Bruxelles, addì ventitré gennaio millenovecentonovantacinque.Gedaan te Brussel, de drieëntwintigste januari negentienhonderd vijfennegentig.Feito em Bruxelas, em vinte e três de Janeiro de mil novecentos e noventa e cinco.Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä tammikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.Som skedde i Bryssel den tjugotredje januari år ettusenniohundranittiofem.

Pour le Royaume de BelgiqueVoor het Koninkrijk BelgiëFür das Königreich Belgien

+++++ TIFF +++++

På Kongeriget Danmarks vegne

+++++ TIFF +++++

Für die Bundesrepublik Deutschland

+++++ TIFF +++++

Για την Ελληνική Δημοκρατία

+++++ TIFF +++++

Por el Reino de España

+++++ TIFF +++++

Pour la République française

+++++ TIFF +++++

Thar cheann Na hÉireannFor Ireland

+++++ TIFF +++++

Per la Repubblica italiana

+++++ TIFF +++++

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

+++++ TIFF +++++

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

+++++ TIFF +++++

Für die Republik Österreich

+++++ TIFF +++++

Pela República Portuguesa

+++++ TIFF +++++

Suomen tasavallan puolesta

+++++ TIFF +++++

För Konungariket Sverige

+++++ TIFF +++++

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

+++++ TIFF +++++

Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

[1] Sporazum, sestavljen v enajstih uradnih jezikih Evropske unije (španščini, danščini, nemščini, grščini, angleščini, francoščini, italijanščini, nizozemščini, portugalščini, finščini, švedščini), je bil objavljen v UL L 196, 28.7.1999, str. 3.Različice v češkem, estonskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, poljskem, slovaškem in slovenskem jeziku so objavljene v pričujočem zvezku Posebne izdaje 2004.

--------------------------------------------------

SEZNAM PRILOŽENIH DOKUMENTOV

Priloga I | Okvirni seznam ugodnosti, ki jih Republika Kazahstan priznava Neodvisnim državam v skladu s členom 8(3) |

Priloga II | Pridržki Skupnosti v skladu s členom 23(1)(b) |

Priloga III | Konvencije o intelektualni, industrijski in poslovni lastnini iz člena 42 |

Protokol o medsebojni pomoči med upravnimi organi v carinskih zadevah |

--------------------------------------------------

PRILOGA I

OKVIRNI SEZNAM UGODNOSTI, KI JIH REPUBLIKA KAZAHSTAN ODOBRAVA NEODVISNIM DRŽAVAM V SKLADU S ČLENOM 8(3)

1. Armenija, Belorusija, Estonija, Gruzija, Litva, Moldavija, Ukrajina, Turkmenistan, Rusija:

Uvozne dajatve se ne obračunavajo.

Izvozne dajatve se ne obračunavajo za blago, dobavljeno po klirinških in meddržavnih sporazumih v obsegu, ki je v njih predviden.

DDV se ne obračunava pri izvozu in uvozu. Trošarine se ne obračunavajo pri izvozu.

Vse Neodvisne države:

Izvozne kvote za dobave proizvodov na podlagi letnih meddržavnih sporazumov o trgovini in sodelovanju se odprejo enako kot dobave za državne potrebe.

2. Armenija, Belorusija, Estonija, Gruzija, Litva, Moldavija, Ukrajina, Turkmenistan:

Plačila se lahko izvedejo v rubljih.

Rusija:

Plačila se lahko izvedejo v rubljih ali tengeih.

Vse Neodvisne države:

Poseben sistem nekomercialnih poslov; vključno s plačili, ki iz njih izhajajo.

3. Vse Neodvisne države:

Poseben sistem tekočih plačil.

4. Vse Neodvisne države:

Poseben sistem cen v trgovini s surovinami in polizdelki.

5. Vse Neodvisne države:

Posebni pogoji za tranzit.

6. Vse Neodvisne države:

Posebni pogoji carinskih postopkov.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

PRIDRŽKI SKUPNOSTI V SKLADU S ČLENOM 23(1)(b)

Rudarstvo

V nekaterih državah članicah se za rudarske pravice in za pravice izkoriščanja mineralnih surovin lahko zahteva koncesija za podjetja, ki niso pod nadzorom ES.

Ribištvo

Dostop in koriščenje bioloških virov in ribolovnih območij, ki se nahajajo v morskih vodah pod suverenostjo ali pristojnostjo držav članic Skupnosti, je omejena na ribiške ladje, ki plujejo pod zastavo države članice Skupnosti in so registrirane na ozemlju Skupnosti, če ni določeno drugače.

Nakup nepremičnin

V nekaterih državah članicah se za družbe, ki niso pod nazdorom ES, uporabljajo omejitve za nakup nepremičnin.

Avdiovizualne storitve, vključno z radiem

Nacionalna obravnava glede proizvodnje in distribucije, vključno z radiodifuzijo in drugimi oblikami posredovanja javnosti, se lahko rezervira za avdiovizualna dela, ki izpolnjujejo nekatera merila o poreklu.

Telekomunikacijske storitve, vključno z mobilnimi in satelitskimi storitvami

Rezervirane storitve

V nekaterih državah članicah veljajo omejitve za dostop na trg z dodatnimi storitvami in infrastrukturo.

Strokovne storitve

Storitve, rezervirane za fizične osebe, ki so državljani držav članic. Te osebe lahko pod določenimi pogoji ustanavljajo družbe.

Kmetijstvo

Nacionalna obravnava se v nekaterih državah članicah ne priznava družbam, ki niso pod nadzorom ES, ko se želijo ukvarjati s kmetijskim podjetništvom. Nakup vinogradov morajo družbe, ki niso pod nadzorom Skupnosti, priglasiti ali po potrebi zanj pridobiti odobritev.

Storitve tiskovnih agencij

V nekaterih državah članicah so omejitve za tujo udeležbo v založniških in radiodifuzijskih družbah.

--------------------------------------------------

PRILOGA III

KONVENCIJE O INTELEKTUALNI, INDUSTRIJSKI IN POSLOVNI LASTNINI IZ ČLENA 42

1. Odstavek 2 člena 42 se nanaša na naslednje večstranske konvencije:

- Bernska konvencija za varstvo književnih in umetniških del (Pariški akt, 1971),

- Mednarodna konvencija za varstvo izvajalcev, proizvajalcev fonogramov in radiodifuznih organizacij (Rim, 1961),

- Protokol v zvezi z Madridskim sporazumom o mednarodnem registriranju znamk (Madrid, 1989),

- Nicejski aranžma o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk (Ženeva 1977, revidiran 1979),

- Budimpeštanska pogodba o mednarodnem priznanju depozita mikroorganizmov za postopek patentiranja (1977, spremenjena 1980),

- Mednarodna konvencija o varstvu novih sort rastlin (UPOV) (Ženevska listina, 1991).

2. Svet za sodelovanje lahko priporoči, da se odstavek 2 člena 42 uporablja tudi za druge večstranske konvencije. Če se pojavijo problemi na področju intelektualne, industrijske in poslovne lastnine, se na zahtevo ene ali druge pogodbenice skličejo nujna posvetovanja, da se doseže obojestransko zadovoljive rešitve.

3. Pogodbenici potrjujeta pomen, ki ga pripisujeta obveznostim, ki izhajajo iz naslednjih večstranskih konvencij:

- Pariška konvencija o varstvu industrijske lastnine (Stockholmska listina, 1967, spremenjena 1979),

- Madridski sporazum o mednarodnem registriranju znamk (Stockholmska listina, 1967, spremenjena 1979),

- Pogodba o sodelovanju na področju patentov (Washington 1970, dopolnjena in spremenjena 1979 in 1984).

4. Od dne začetka veljavnosti tega sporazuma Republika Kazahstan glede priznavanja in varstva intelektualne, industrijske in poslovne lastnine družb in državljanov Skupnosti ne obravnava manj ugodno kot katero koli tretjo državo po dvostranskih sporazumih.

5. Določbe odstavka 4 se ne uporabljajo za ugodnosti, ki jih Republika Kazahstan priznava tretjim državam na podlagi dejanske vzajemnosti, in za ugodnosti, ki jih Republika Kazahstan priznava drugim državam nekdanje ZSSR.

--------------------------------------------------

PROTOKOL

o medsebojni pomoči med upravnimi organi v carinskih zadevah

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tem protokolu:

(a) "carinska zakonodaja" pomeni določbe, ki se uporabljajo na ozemlju pogodbenic in urejajo uvoz, izvoz in tranzit blaga ter dajanje blaga v kakršen koli carinski postopek, vključno z ukrepi o prepovedi, omejevanju in nadzoru, ki sta jih sprejeli zadevni pogodbenici;

(b) "carine" pomenijo vse dajatve, davke, pristojbine ali katere koli druge dajatve, ki se obračunavajo in pobirajo na ozemlju pogodbenic ob uporabi carinske zakonodaje, vendar ne vključujejo pristojbin in dajatev, katerih znesek je omejen na približne stroške opravljenih storitev;

(c) "organ prosilec" pomeni pristojni upravni organ, ki ga pogodbenica v ta namen imenuje in zaprosi za pomoč v carinskih zadevah;

(d) "zaprošeni organ" pomeni pristojni upravni organ, ki ga pogodbenica v ta namen imenuje in prejme zaprosilo za pomoč v carinskih zadevah;

(e) "kršitev" pomeni vsako kršitev carinske zakonodaje kot tudi vsak poskus kršitve takšne zakonodaje.

Člen 2

Področje uporabe

1. Pogodbenici si v okviru svojih pristojnosti medsebojno pomagata na način in pod pogoji, določenimi s tem protokolom, pri zagotavljanju pravilne uporabe carinske zakonodaje, zlasti s preprečevanjem, odkrivanjem in preiskovanjem dejanj, s katerimi se krši carinska zakonodaja.

2. Pomoč v carinskih zadevah, predvidena s tem protokolom, se uporablja za kateri koli upravni organ pogodbenic, ki je pristojen za uporabo tega protokola. Ne posega v pravila, ki urejajo medsebojno pomoč v kazenskih zadevah. Prav tako ne zajema informacij, pridobljenih pri izvrševanju pooblastil na zahtevo sodnega organa, razen če se ti organi s tem strinjajo.

Člen 3

Pomoč po zaprosilu

1. Po zaprosilu organa prosilca mu zaprošeni organ priskrbi vse ustrezne inormacije, ki bi mu lahko omogočile zagotovitev pravilne uporabe carinske zakonodaje, vključno z informacijami o opaženih ali načrtovanih dejanjih, s katerimi se krši ali bi se lahko kršila ta zakonodaja.

2. Po zaprosilu organa prosilca ga mora zaprošeni organ obvestiti, ali je bilo blago, izvoženo z ozemlja ene od pogodbenic, pravilno uvoženo na ozemlje druge pogodbenice, ter navesti, če je to primerno, kateri carinski postopek je bil uporabljen za blago.

3. Po zaprosilu organa prosilca zaprošeni organ sprejme vse potrebne ukrepe za zagotovitev posebnega nadzora nad:

(a) fizičnimi ali pravnimi osebami, za katere obstaja razlog za utemeljen sum, da kršijo ali da so kršile carinsko zakonodajo;

(b) kraji, kjer se blago skladišči na način, da obstaja razlog za utemeljen sum, da je namenjeno dejavnostim, ki kršijo zakonodajo druge pogodbenice;

(c) gibanjem blaga, za katerega je bilo sporočeno, da bi lahko povzročilo bistvene kršitve carinske zakonodaje;

(d) prevoznimi sredstvi, za katere obstaja razlog za utemeljen sum, da so bila, so ali bi lahko bila uporabljena pri kršenju carinske zakonodaje.

Člen 4

Pomoč na lastno pobudo

Pogodbenici medsebojno v skladu s svojimi zakoni, pravili in drugimi pravnimi instrumenti zagotavljata pomoč brez predhodnega zaprosila, če sta mnenja, da je to potrebno za pravilno uporabo carinske zakonodaje, še posebej, kadar dobita informacije o:

- dejanjih, ki so kršila, kršijo ali bi lahko kršila carinsko zakonodajo in ki bi lahko zanimala drugo pogodbenico,

- novih načinih ali metodah, uporabljenih za uresničevanje takih dejanj,

- blagu, za katerega je znano, da v zvezi z njim prihaja do bistvenih kršitev carinske zakonodaje.

Člen 5

Dostava/Uradno obveščanje

Po zaprosilu organa prosilca sprejme zaprošeni organ v skladu s svojo zakonodajo vse potrebne ukrepe za:

- dostavo vseh dokumentov, ali

- uradno obveščanje o vseh odločitvah,

ki spadajo v obseg uporabe tega protokola, naslovniku, ki ima stalno prebivališče ali sedež na njegovem ozemlju. V takem primeru se uporabi člen 6(3).

Člen 6

Oblika in vsebina zaprosil za pomoč

1. Zaprosila morajo biti v skladu s tem protokolom pisna. Zaprosilu se priložijo dokumenti, potrebni za obravnavo teh zaprosil. Kadar je nujno hitro ukrepanje, se lahko sprejmejo ustna zaprosila, ki morajo biti takoj pisno potrjena.

2. Zaprosila v skladu z odstavkom 1 tega člena morajo vsebovati naslednje informacije:

(a) navedbo organa prosilca, ki zaprosi za pomoč;

(b) zaprošeni ukrep;

(c) predmet zaprosila in razlog zanj;

(d) zakone, pravila in druge pravne instrumente v zvezi s tem;

(e) kolikor je mogoče natančne in celovite navedbe o fizičnih ali pravnih osebah, ki so v preiskavi;

(f) povzetek pomembnih dejstev ter že opravljenih poizvedb, razen v primerih, predvidenih v členu 5.

3. Zaprosila se predložijo v uradnem jeziku zaprošenega organa ali v jeziku, ki je za ta organ sprejemljiv.

4. Če zaprosilo ne ustreza uradnim zahtevam, se lahko zahteva njegov popravek ali dopolnitev; lahko pa se odredijo tudi previdnostni ukrepi.

Člen 7

Obravnavanje zaprosil

1. Da bi ugodil zaprosilu za pomoč, ravna zaprošeni organ, ali kadar ta ne more sam ukrepati, upravna služba, na katero je ta organ naslovil zaprosilo, v okviru svoje pristojnosti in razpoložljivih virov, kakor bi ukrepal za svoj račun ali po zaprosilu drugih organov iste pogodbenice s tem, da sporoči informacije, ki jih že ima, opravlja ustrezne poizvedbe ali poskrbi, da se te opravijo.

2. Zaprosila za pomoč se obravnavajo v skladu z zakoni, pravili in drugimi pravnimi instrumenti zaprošene pogodbenice.

3. Pravilno pooblaščeni uradniki pogodbenice lahko na podlagi sporazuma z drugo pogodbenico ter v skladu s pogoji, ki jih določi slednja, od uradov zaprošenega organa ali drugega organa, za katerega je zaprošeni organ odgovoren, dobijo informacije, ki so ali se nanašajo na kršitve carinske zakonodaje, ki jih organ prosilec potrebuje za namene tega protokola.

4. Uradniki pogodbenice so lahko sporazumno z drugo prizadeto pogodbenico ter v skladu s pogoji, ki jih določi slednja, prisotni pri poizvedbah, ki se opravljajo na ozemlju slednje pogodbenice.

Člen 8

Oblika za sporočanje informacij

1. Zaprošeni organ sporoči rezultate poizvedb organu prosilcu v obliki dokumentov, overjenih kopij dokumentov, poročil in podobnega.

2. Namesto dokumetov, predvidenih v odstavku 1, se lahko uporabljajo računalniško pripravljene informacije v kakršni koli obliki, ki so bile izdelane za enak namen.

Člen 9

Izjeme od obveznosti zagotavljanja pomoči

1. Pogodbenici lahko zavrneta pomoč, kot je predvidena v tem protokolu, če bi to:

(a) lahko negativno vplivalo na suverenost, javni red, javno varnost ali druge bistvene interese; ali

(b) vključevalo denarne ali davčne predpise, razen predpisov o carinah; ali

(c) kršilo industrijsko, poslovno ali poklicno tajnost.

2. Če organ prosilec zaprosi za pomoč, ki je sam ne bi mogel priskrbeti, če bi ga zanjo zaprosili, mora na to v svojem zaprosilu opozoriti. Zaprošeni organ se mora potem odločiti, kako bo odgovoril na tako zaprosilo.

3. Če je pomoč zadržana ali odklonjena, je treba odločitev in razloge zanjo brez odlašanja sporočiti organu prosilcu.

Člen 10

Obveznost spoštovanja zaupnosti

1. Vsaka informacija, sporočena v kakršni koli obliki v skladu s tem protokolom, je zaupne narave. Za takšno informacijo velja obveznost varovanja uradne skrivnosti in mora biti varovana tako, kakor je varovana podobna informacija z ustreznimi zakoni pogodbenice, ki jo je prejela, in po ustreznih določbah, ki se uporabljajo za organe Skupnosti.

2. Osebni podatki se ne posredujejo, če se upravičeno domneva, da bi bil prenos ali uporaba posredovanih podatkov v nasprotju s temeljnimi pravnimi načeli ene od pogodbenic in zlasti, če bi zadevna oseba utrpela nepotrebno škodo. Po zaprosilu pogodbenica, ki prejme podatek, obvesti pogodbenico, ki je podatek poslala, o tem, zakaj je prejeta informacija uporabljena in o doseženih izidih.

3. Osebni podatki se lahko posredujejo samo carinskim organom in, za potrebe sodnega pregona, javnemu tožilstvu in sodnim organom. Druge osebe ali organi lahko dobijo takšne informacije samo na osnovi predhodnega dovoljenja organa, ki je te informacije priskrbel.

4. Pogodbenica, ki informacijo posreduje, preveri točnost informacij, ki jih posreduje. Če se izkaže, da je bila posredovana informacija netočna ali jo je treba izbrisati, se o tem takoj obvesti pogodbenico, ki jo je prejela. Ta je zavezana, da jo popravi ali izbriše.

5. Brez poseganja v primere prevladujočega javnega interesa, lahko prizadeta oseba na podlagi zaprosila pridobi informacijo o shranjenih podatkih in namenu te hrambe.

Člen 11

Uporaba podatkov

1. Dobljene informacije se uporabi le za namene tega protokola in se lahko v vsaki pogodbenici uporabljajo za druge namene le s predhodnim pisnim privoljenjem upravnega organa, ki je te informacije priskrbel, ob upoštevanju kakršnih koli omejitev, ki jih določi ta organ.

2. Odstavek 1 ne preprečuje uporabe informacij v sodnih ali upravnih postopkih, ki se naknadno sprožijo zaradi neizpolnjevanja carinske zakonodaje.

3. Pogodbenici lahko v svojih dokaznih spisih, poročilih in pričanjih ter v postopkih in tožbah pred sodišči kot dokaze uporabljata informacije in dokumente, ki sta jih pridobili v skladu z določbami tega protokola.

Člen 12

Izvedenci in priče

Uradnika zaprošenega organa se lahko pooblasti, da v okviru podeljenega pooblastila nastopa kot izvedenec ali priča v sodnih ali upravnih postopkih glede zadev, ki jih zajema ta protokol, in so v pristojnosti druge pogodbenice, ter predloži predmete, dokumente ali njihove overjene kopije, ki so potrebni v postopkih. V zaprosilu za navzočnost mora biti posebej navedeno, v katerih zadevah in na podlagi katerega naziva ali položaja bo uradnik zaslišan.

Člen 13

Stroški pomoči

Pogodbenici se odpovesta vsem medsebojnim zahtevkom za povračilo stroškov, nastalih v skladu s tem protokolom, razen, če je to primerno, stroškom za izvedence in priče ter tolmače in prevajalce, ki niso javni uslužbenci.

Člen 14

Izvajanje

1. Izvajanje tega protokola se zaupa osrednjim carinskim organom Republike Kazahstan na eni strani in pristojnim službam Komisije Evropskih skupnosti – in kjer je to primerno, carinskim organom držav članic Evropske unije – na drugi strani. Odločajo o vseh praktičnih ukrepih in dogovorih, potrebnih za njegovo uporabo ob upoštevanju pravil na področju varstva podatkov. Pristojnim organom lahko priporočijo spremembe, za katere menijo, da bi jih bilo treba vnesti v Protokol.

2. Pogodbenici se med seboj posvetujeta in posledično obveščata o podrobnih pravilih za izvajanje, sprejetih v skladu z določbami tega protokola.

Člen 15

Dopolnjevanje

1. Ta protokol dopolnjuje, ne pa ovira, uporabo katerih koli sporazumov o medsebojni pomoči, ki so bili sklenjeni ali pa se lahko sklenejo med posameznimi ali več državami članicami Evropske unije in Republiko Kazahstan. Prav tako ne sme preprečevati obsežnejše medsebojne pomoči, ki se daje v skladu s temi sporazumi.

2. Brez poseganja v člen 11 ti sporazumi ne posegajo v določbe Skupnosti, ki med pristojnimi službami Komisije in carinskimi organi držav članic urejajo sporočanje kakršnih koli informacij o carinskih zadevah, ki bi lahko bile v interesu Skupnosti.

--------------------------------------------------

SKLEPNA LISTINA

Pooblaščenci:

KRALJEVINE BELGIJE,

KRALJEVINE DANSKE,

ZVEZNE REPUBLIKE NEMČIJE,

HELENSKE REPUBLIKE,

KRALJEVINE ŠPANIJE,

FRANCOSKE REPUBLIKE,

IRSKE,

ITALIJANSKE REPUBLIKE,

VELIKEGA VOJVODSTVA LUKSEMBURG,

KRALJEVINE NIZOZEMSKE,

REPUBLIKE AVSTRIJE,

PORTUGALSKE REPUBLIKE,

REPUBLIKE FINSKE,

KRALJEVINE ŠVEDSKE,

ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKA BRITANIJA IN SEVERNA IRSKA,

pogodbenice Pogodbe o ustanovitvi EVROPSKE SKUPNOSTI, Pogodbe o ustanovitvi EVROPSKE SKUPNOSTI ZA PREMOG IN JEKLO in Pogodbe o ustanovitvi EVROPSKE SKUPNOSTI ZA ATOMSKO ENERGIJO,

v nadaljnjem besedilu "države članice", in

EVROPSKA SKUPNOST, EVROPSKA SKUPNOST ZA PREMOG IN JEKLO in EVROPSKA SKUPNOST ZA ATOMSKO ENERGIJO, v nadaljnjem besedilu "Skupnost",

na eni strani, in

pooblaščenci REPUBLIKE KAZAHSTAN,

na drugi strani,

ki so se sestali v Bruslju dne 23. januarja tisoč devetsto petindevetdeset, da podpišejo Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kazahstan na drugi strani, v nadaljnjem besedilu imenovan "Sporazum", so sprejeli naslednja besedila:

Sporazum s prilogami in naslednjim protokolom:

Protokol o medsebojni pomoči med upravnimi organi v carinskih zadevah.

Pooblaščenci držav članic in Skupnosti in pooblaščenci Republike Kazahstan so sprejeli besedila spodaj navedenih skupnih deklaracij, priloženih k tej sklepni listini:

Skupna deklaracija o členu 13 Sporazuma

Skupna deklaracija o členu 23 Sporazuma

Skupna deklaracija o pomenu izraza "nadzor" v členih 25(b) in 36 Sporazuma

Skupna deklaracija o členu 42 Sporazuma

Skupna deklaracija o členu 93 Sporazuma.

Pooblaščenci držav članic Skupnosti in pooblaščenci Republike Kazahstan so se seznanili z naslednjo deklaracijo francoske vlade, ki je priložena k tej sklepni listini:

Deklaracija francoske vlade o čezmorskih državah in ozemljih.

+++++ TIFF +++++

Hecho en Bruselas, el veintitrés de enero de mil novecientos noventa y cinco.Udfærdiget i Bruxelles, den treogtyvende januar nitten hundrede og femoghalvfems.Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten Januar neunzehnhundertfünfundneunzig.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τρεις Ιανουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε.Done at Brussels, on the twenty-third day of January in the year one thousand nine hundred and ninety-five.Fait à Bruxelles, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.Fatto a Bruxelles, addì ventitré gennaio millenovecentonovantacinque.Gedaan te Brussel, de drieëntwintigste januari negentienhonderd vijfennegentig.Feito em Bruxelas, em vinte e três de Janeiro de mil novecentos e noventa e cinco.Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä tammikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.Som skedde i Bryssel den tjugotredje januari år ettusenniohundranittiofem.

Pour le Royaume de BelgiqueVoor het Koninkrijk BelgiëFür das Königreich Belgien

+++++ TIFF +++++

På Kongeriget Danmarks vegne

+++++ TIFF +++++

Für die Bundesrepublik Deutschland

+++++ TIFF +++++

Για την Ελληνική Δημοκρατία

+++++ TIFF +++++

Por el Reino de España

+++++ TIFF +++++

Pour la République française

+++++ TIFF +++++

Thar cheann Na hÉireannFor Ireland

+++++ TIFF +++++

Per la Repubblica italiana

+++++ TIFF +++++

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

+++++ TIFF +++++

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

+++++ TIFF +++++

Für die Republik Österreich

+++++ TIFF +++++

Pela República Portuguesa

+++++ TIFF +++++

Suomen tasavallan puolesta

+++++ TIFF +++++

För Konungariket Sverige

+++++ TIFF +++++

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

+++++ TIFF +++++

Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Skupna deklaracija o členu 13

Skupnost in Republika Kazahstan izjavljata, da besedilo zaščitne klavzule ne zagotavlja zaščitne obravnave GATT.

--------------------------------------------------

Skupna deklaracija o členu 23

Brez poseganja v določbe členov 37 in 40, pogodbenici soglašata, da izraz "v skladu s svojo zakonodajo in predpisi" iz odstavkov 1 in 2 člena 23 pomeni, da lahko vsaka pogodbenica ureja ustanavljanje in poslovanje družb na svojem ozemlju, pod pogojem, da ti predpisi ne uvajajo novih pridržkov za ustanavljanje in poslovanje družb druge pogodbenice, ki bi povzročili obravnavo, ki bi bila manj ugodna od obravnave, ki jo priznava lastnim družbam, ali družbam ali podružnicam ali hčerinskim družbam katere koli tretje države.

--------------------------------------------------

Skupna deklaracija o pomenu izraza "nadzor" v členih 25(b) in 36

1. Pogodbenici potrjujeta, da obstaja medsebojno razumevanje, da je vprašanje nadzora odvisno od dejanskih okoliščin posameznega primera.

2. Šteje se, na primer, da je družba pod "nadzorom" druge družbe in torej njena hčerinska družba, če:

- ima druga družba posredno ali neposredno večino glasov, ali

- ima druga družba pravico do imenovanja ali razrešitve večine članov upravnega organa, izvršilnega organa ali nadzornega organa ter je istočasno delničar ali član hčerinske družbe.

3. Pogodbenici se strinjata, da seznam meril iz odstavka 2 ni dokončen.

--------------------------------------------------

Skupna deklaracija o členu 42

Pogodbenici soglašata, da za namene sporazuma intelektualna, industrijska in poslovna lastnina vključuje predvsem avtorske pravice, vključno z avtorstvom računalniških programov, in sorodne pravice, pravice, ki se nanašajo na patente, industrijske vzorce in modele, geografske označbe, vključno z oznakami porekla, blagovne znamke in storitvene znamke, topografijo integriranih vezij in varstvo pred nelojalno konkurenco v skladu s členom 10a Pariške konvencije o varstvu industrijske lastnine in varstvu nerazkritih podatkov o znanju in izkušnjah.

--------------------------------------------------

Skupna deklaracija o členu 93

Za točno razlago in praktično uporabo tega sporazuma pogodbenici soglašata, da so "posebno nujni primeri", navedeni v členu 93 Sporazuma, primeri, ko pride do bistvene kršitve Sporazuma s strani ene od pogodbenic. Bistvena kršitev Sporazuma je:

(a) neupoštevanje Sporazuma, ki ni sankcionirano s splošnimi pravili mednarodnega prava;

ali

(b) kršitev bistvenih elementov Sporazuma, navedenih v členu 2.

--------------------------------------------------

Deklaracija francoske vlade

Francoska republika se seznanja, da se Sporazum o partnerstvu in sodelovanju z Republiko Kazahstan ne uporablja za čezmorske države in ozemlja, ki so pridružena Skupnosti v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti.

--------------------------------------------------