21999A0429(01)Uradni list L 112 , 29/04/1999 str. 0003 - 0064


Protokol

o prilagoditvi trgovinskih vidikov Evropskega sporazuma med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Republiko Bolgarijo na drugi strani, da se upoštevajo pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske k Evropski uniji in izid urugvajskega kroga pogajanj o kmetijstvu, vključno z izboljšavami obstoječega preferencialnega režima

EVROPSKA SKUPNOST, v nadaljevanju "Skupnost",

na eni strani in

REPUBLIKA BOLGARIJA

na drugi

STA –

KER je bil Evropski sporazum o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Republiko Bolgarijo na drugi, v nadaljevanju "Evropski sporazum", podpisan v Bruslju 8. marca 1993 in je začel veljati 1. februarja 1995;

KER so Republika Avstrija, Republika Finska in Kraljevina Švedska pristopile k Evropski uniji dne 1. januarja 1995;

KER morajo pod pogoji iz členov 76, 102 in 128 Akta o pristopu iz leta 1994 Republika Avstrija, Republika Finska in Kraljevina Švedska od 1. januarja 1995 uporabljati določbe preferencialnih sporazumov, ki jih je Skupnost sklenila z nekaterimi tretjimi državami, med njimi tudi z Bolgarijo;

KER je Skupnost s 1. januarjem 1995 sprejela prehodne ukrepe v obliki avtonomnih tarifnih kvot, ob upoštevanju preferencialnih tarifnih koncesij, ki jih Republika Avstrija, Republika Finska in Kraljevina Švedska uporabljajo do Bolgarije, in ker je Bolgarija z letom 1995 sprejela prehodne ukrepe v obliki avtonomnih tarifnih kvot, ob upoštevanju preferencialnega tarifnega režima, ki ga Republika Bolgarija uporablja do Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske, predvsem glede osnovnih in predelanih kmetijskih proizvodov;

KER zaveze Skupnosti in Bolgarije v okviru urugvajskega kroga pogajanj zahtevajo spremembo uvoznih tarifnih režimov v Skupnosti in Bolgariji, še posebno glede osnovnih in predelanih kmetijskih proizvodov;

KER bosta pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske k Evropski uniji in izvajanje izida urugvajskega kroga verjetno vplivala na dvostranske koncesije, dodeljene na podlagi Evropskega sporazuma, ki ga je zato treba spremeniti s protokolom o prilagoditvi trgovinskih vidikov sporazuma;

KER je Svet na podlagi Sklepa 95/131/EC [1] sklenil, da bo od 1. januarja 1995 začasno uporabljal dvostranski sporazum, ki ga je Komisija izpogajala v imenu Skupnosti in spreminja Dodatni protokol k Evropskemu sporazumu o trgovini s tekstilnimi izdelki med Evropsko skupnostjo in Republiko Bolgarijo, da se upošteva pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske k Evropski uniji;

KER je Svet na podlagi Sklepa 96/225/EC [2] sklenil, da bo od 1. januarja 1996 začasno uporabljal dvostranski sporazum, ki ga je Komisija izpogajala v imenu Skupnosti po pregledu in spremembi dodatnega protokola k Evropskemu sporazumu o trgovini s tekstilnimi izdelki med Evropsko skupnostjo in Republiko Bolgarijo,

SKLENILI, da z medsebojnim sporazumom določita prilagoditve trgovinskih vidikov Evropskega sporazuma, da se upošteva pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske ter začetek veljavnosti izida urugvajskega kroga kmetijskih pogajanj, in sta v ta namen imenovali za svoje pooblaščence:

ZA EVROPSKO SKUPNOST:

Dietrich von Kyaw

Veleposlanik, stalni predstavnik Zvezne republike Nemčije

predsednik odbora stalnih predstavnikov

Günther Burghardt

Generalni direktor generalnega direktorata za zunanjepolitične odnose pri Komisiji Evropskih skupnosti

ZA REPUBLIKO BOLGARIJO:

Nikola Ivanov Karadimov

Izredni in pooblaščeni veleposlanik,

vodja misije Republike Bolgarije pri Evropski uniji

ki so se po izmenjavi pooblastil v pravilni in predpisani obliki

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

1. Dodatni protokol k Evropskemu sporazumu o trgovini s tekstilnimi izdelki se spremeni na naslednji način:

1. Prvi pododstavek člena 2(3) se nadomesti z:

"3. Poreklo izdelkov, zajetih v tem protokolu, se določi v skladu s pravili o nepreferencialnem poreklu, ki veljajo v Skupnosti".

2. Priloga II se nadomesti z besedilom v Prilogi A k temu protokolu.

3. Člen 2(3) Dodatka A se nadomesti z:

"3. Potrdilo o poreklu blaga, navedeno v odstavku 1, se ne zahteva pri uvozu blaga, ki ga zajema potrdilo o gibanju blaga EUR.1 ali obrazec EUR.2, izdano v skladu s Protokolom 4 Evropskega sporazuma, če je iz teh dokumentov razvidno, da je Republika Bolgarija država porekla po pravilih o nepreferencialnem poreklu, ki veljajo v Skupnosti.";

4. Druga alinea drugega pododstavka člena 14(2) Naslova IV v Dodatku A se spremeni:

- "— dve črki, ki označujeta predvideno državo članico carinjenja:

AT = Avstrija

BL = Beneluks

DE = Nemčija

DK = Danska

EL = Grčija

ES = Španija

FI = Finska

FR = Francija

GB = Združeno kraljestvo

IE = Irska

IT = Italija

PT = Portugalska

SE = Švedska"

5. Vzorec potrdila o poreklu blaga, ki je priložen dodatku A, se nadomesti z vzorcem v Prilogi B k temu protokolu.

6. Vzorec izvoznega dovoljenja, ki je priložen dodatku A, se nadomesti z vzorcem v Prilogi C k temu protokolu.

7. Vzorec potrdila, ki se uporablja za nekatere izdelke domače obrti in folklorne izdelke in je priložen Prilogi k Dodatku C, se nadomesti z vzorcem v Prilogi D k temu protokolu.

8. Priloga k dodatku B se nadomesti z besedilom v Prilogi E k temu protokolu.

2. Evropskemu sporazumu se doda nova priloga, katere besedilo je navedeno v dodatku F k temu protokolu.

Člen 2

Glede na predelane kmetijske proizvode se:

1. besedilo Protokola 3 k Evropskemu sporazumu nadomesti z besedilom v Prilogi G k temu protokolu.

2. člen 9(1) Evropskega sporazuma nadomesti z:

"1. Določbe tega poglavja se uporabljajo za izdelke s poreklom iz Skupnosti in iz Bolgarije, ki so našteti v poglavjih 25 do 97 kombinirane nomenklature, razen za izdelke, naštete v Prilogi I in Protokolu 3".

3. v Evropskem sporazumu se razveljavita člen 18 in Priloga X.

4. člen 19(2) Evropskega sporazuma nadomesti z:

"2. Izraz "kmetijski proizvodi". pomeni proizvode, ki so našteti v poglavjih 1 do 24 kombinirane nomenklature, in proizvode, ki so našteti v Prilogi I in Protokolu 3, pri čemer so izključeni ribiški proizvodi, kakor so opredeljeni z Uredbo (EGS) št. 3687/91".

Člen 3

Glede na osnovne kmetijske proizvode se:

1. Prilogi XIa in XIb ter priloge XIIa in XIIb k Evropskemu sporazumu nadomestijo z besedili v prilogah H in I k temu protokolu.

2. Člen 21(2) in (3) Evropskega sporazuma nadomesti z:

"2. Preferencialni režimi, ki urejajo uvoz proizvodov s poreklom iz Republike Bolgarije v Skupnost, so navedeni v Prilogi X.

3. Preferencialni režimi, ki urejajo uvoz proizvodov s poreklom iz Skupnosti v Republiko Bolgarijo, so navedeni v Prilogi XI".

3. Člen 21(4) Evropskega sporazuma se črta.

4. V Evropskem sporazumu se razveljavijo priloge XIIIa, XIIIb, XIVa in XIVb.

Člen 4

Priloge k temu protokolu so sestavni del Protokola. Ta protokol je sestavni del Evropskega sporazuma.

Člen 5

Ta protokol odobrita Skupnost in Bolgarija v skladu s svojimi lastnimi postopki. Pogodbenici sprejmeta potrebne ukrepe za izvajanje tega protokola.

Člen 6

Ta Protokol začne veljati prvi dan v mesecu, ki sledi uradnem obvestilu pogodbenic, da so bili opravljeni postopki iz člena 5.

Člen 7

Ta protokol je sestavljen v dveh izvodih v danskem, nizozemskem, angleškem, finskem, francoskem, nemškem, grškem, italijanskem, portugalskem, španskem, švedskem in bolgarskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y nueve.Udfærdiget i Bruxelles, den femogtyvende marts nitten hundrede og nioghalvfems.Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten März neunzehnhundertneunundneunzig.FΈγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Μαρτίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.Done at Brussels on the twenty-fifth day of March in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.Fait à Bruxelles, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.Fatto a Bruxelles, addì venticinque marzo millenovecentonovantanove.Gedaan te Brussel, vijfentwintigste maart negentienhonderd negenennegentig.Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de Março de mil novecentos e noventa e nove.Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä maaliskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.Som skedde i Bryssel den tjugofemte mars nittonhundranittionio.Изготвено в Брюксел на двадесет и пети март хиляда деветстотин деветдесет и девета година.

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPar Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

за Република България

+++++ TIFF +++++

[1] UL L 94, 26.4.1995, str. 1.

[2] UL L 81, 30.3.1996, str 310.

--------------------------------------------------

PRILOGA A

"

PRILOGA II

Poimenovanja kategorij, navedenih v tej prilogi, so v Prilogi I k protokolu

KOLIČINSKE OMEJITVE SKUPNOSTI

Kategorija | Enota | 1996 | 1997 |

2 | ton | 4722 | 4816 |

2a | ton | 1495 | 1525 |

5 | 1000 kosov | 5185 | 5418 |

6 | 1000 kosov | 2500 | 2625 |

7 | 1000 kosov | 1909 | 1995 |

8 | 1000 kosov | 5662 | 5860 |

73 | 1000 kosov | 3388 | 3591 |

"

--------------------------------------------------

PRILOGA B

+++++ TIFF +++++

"(Priloga k Dodatku A, člen 2(1))"

--------------------------------------------------

PRILOGA C

+++++ TIFF +++++

"(Priloga iz člena 7 (1) Dodatka A)"

--------------------------------------------------

PRILOGA D

+++++ TIFF +++++

"(Priloga iz Dodatka C)"

--------------------------------------------------

PRILOGA E

"

Priloga k Dodatku B

TEKSTILNI IZDELKI

(Poimenovanja kategorij, navedenih v tej prilogi, so v Prilogi I k protokolu)

POSLI PASIVNEGA OPLEMENITENJA

Količinske omejitve Skupnosti

Kategorija | Enota | 1996 | 1997 |

5 | 1000 kosov | 6492 | 6930 |

6 | 1000 kosov | 9251 | 9945 |

7 | 1000 kosov | 13286 | 14183 |

8 | 1000 kosov | 6223 | 6550 |

73 | 1000 kosov | 3375 | 3679 |

"

--------------------------------------------------

PRILOGA F

"

PRILOGA XVII

TEKSTILNI IZDELKI

Bolgarska tarifna zaveza

Vlada Republike Bolgarije se zavezuje, da bo od 1. januarja 1996 izvajala naslednje tarifne koncesije za tekstilne izdelke in oblačila s poreklom iz Evropske skupnosti, ki se uvažajo v Republiko Bolgarijo.

(a) Spodaj našteti izdelki se prenesejo iz Priloge VI v Prilogo IV Evropskega sporazuma:

51011100

51011900

53011000

53012100

53012900

53021000

(b) Spodaj našteti izdelki se prenesejo iz Priloge V v Prilogo IV Evropskega sporazuma:

51012100

51012900

51053000

53031000

53039000

54024300

54033100

56049000

63011000

(c) Spodaj našteti izdelki se prenesejo iz Priloge VI v Prilogo V Evropskega sporazuma:

53061000

53062000

55151100

55151300

55159900

55161100

55162300

55164300

58012200

58012400

58012500

58013400

58013500

58013600

58042900

58061000

60011000

60012100

60021000

60029290

60029390

61011000

61099020

61111000

61159100

61159200

62111290

62160090

63021000

63031100

63031900

63041100

63049100

58013300

61069000

51021000

"

--------------------------------------------------

PRILOGA G

"

Protokol 3

o trgovini s predelanimi kmetijskimi proizvodi med Bolgarijo in Skupnostjo

Člen 1

1. Skupnost in Bolgarija za predelane kmetijske proizvode uporabljata dajatve, navedene v prilogah I oziroma II, v skladu s pogoji, navedenimi v teh prilogah, ne glede ali so omejeni s kvoto ali ne.

2. Pridružitveni svet odloča o:

- razširitvah seznama predelanih kmetijskih proizvodov po tem protokolu,

- spremembah dajatev, navedenih v prilogah I in II,

- povečanjih ali odpravi tarifnih kvot.

3. Pridružitveni svet lahko nadomesti dajatve, določene s tem protokolom, z režimom, določenim na podlagi ustreznih tržnih cen kmetijskih proizvodov v Skupnosti in Bolgariji, ki se dejansko uporabljajo v proizvodnji predelanih kmetijskih proizvodov, zajetih v tem protokolu. Sestavi tudi seznam blaga, za katerega se uporabljajo takšni zneski, in zaradi tega tudi seznam osnovnih proizvodov; v ta namen določi splošna pravila uporabe.

Člen 2

Dajatve, ki se uporabljajo v skladu s členom 1, se lahko znižajo s sklepom Pridružitvenega sveta:

- kadar se v trgovini med Skupnostjo in Bolgarijo znižajo dajatve za osnovne proizvode, ali

- kot odgovor na znižanja, ki izhajajo iz medsebojnih koncesij v zvezi s predelanimi kmetijskimi proizvodi.

Znižanja, predvidena v prvi alinei, se izračunajo na delu dajatve, ki je določen kot kmetijska komponenta, ki ustreza kmetijskim proizvodom dejansko uporabljenim v proizvodnji zadevnega predelanega kmetijskega proizvoda, in odštejejo od dajatev, ki se uporabljajo za te osnovne kmetijske proizvode.

Člen 3

Skupnost in Bolgarija se medsebojno obveščata o upravnih ureditvah, sprejetih za proizvode, ki so zajeti v tem protokolu.

Te upravne ureditve naj bi zagotovile enako obravnavo za vse zainteresirane stranke in naj bi bile čimbolj preproste in prilagodljive.

PRILOGA I

Preglednica 1: Kvote, ki se uporabljajo pri uvozu blaga s poreklom iz Bolgarije

(1000 kg) |

Oznaka KN | Poimenovanje | Letna kvota |

1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 in pozneje |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

0405 | Maslo ter druge maščobe in olja, dobljeni iz mleka; mlečni namazi: | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |

040520 | — Mlečni namazi: |

04052010 | — — z vsebnostjo maščob 39 mas. % ali več, vendar z manj kot 60 mas. % |

04052030 | — — z vsebnostjo maščob 60 mas. % ali več, pa do vključno 75 mas. % maščobe |

ex2106 | Živila, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu, razen tistih iz oznak KN 21061020 in 21069020 ter razen sladkornih sirupov z dodatkom arom ali barvil |

330210 | Mešanice dišav in mešanice (vključno alkoholne raztopine) na osnovi ene ali več teh snovi, za uporabo v industriji hrane in pijač: |

33021029 | — Drugo |

ex1704 | Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), ki ne vsebujejo kakava; razen ekstrakt sladke koreninice (likviricije), ki vsebuje 10 mas. % saharoze ali več, vendar ne vsebuje drugih dodatkov, iz oznake KN 17049010 | 163 | 163 | 163 | 168 | 175 |

ex1806 | Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav, razen tistih iz oznake KN 18061015 | 490 | 490 | 490 | 504 | 525 |

ex1901 | Sladni ekstrakt; živila iz moke, drobljencev, zdroba, škroba in sladnega ekstrakta, ki ne vsebujejo kakava ali ga vsebujejo manj kot 50 mas.%, preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu; živila iz izdelkov iz tar. št. 0401do 0404, ki ne vsebujejo kakava ali ga vsebujejo manj kot 10 mas.%, preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu, razen blaga iz oznake KN 19019091 | 97 | 97 | 97 | 101 | 106 |

ex1902 | Testenine, kuhane ali nekuhane ali drugače pripravljene razen polnjenih testenin iz oznak KN 19022010 in 19022030; kuskus, pripravljen ali ne | 326 | 326 | 326 | 336 | 350 |

1904 | Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih izdelkov (npr. koruzni kosmiči); žita (razen koruze), v obliki zrn ali v obliki kosmičev ali drugače obdelana zrna (razen moke in zdroba), predkuhana ali drugače pripravljena, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu | 245 | 245 | 245 | 252 | 263 |

1905 | Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z dodatkom kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule za farmacevtske uprabo, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni izdelki | 571 | 571 | 571 | 588 | 613 |

21011298 | Pripravki na osnovi ekstraktov, esenc ali koncentrata kave ali na osnovi kave, razen tistih iz oznake KN 21011292 | 163 | 163 | 163 | 168 | 175 |

21012098 | Pripravki na osnovi ekstraktov, esenc ali koncentrata čaja ali mate čaja ali na osnovi čaja ali mate čaja, razen tistih iz oznake KN 21012092 |

210130 | Pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki ter njihovi ekstrakti, esence in koncentrati: | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

21013019 | — — — drugo |

21013099 | — — — drugo |

2102 | Kvas (aktiven ali neaktiven); drugi enocelični mikroorganizmi, mrtvi (razen cepiv iz tar. št. 3002); pripravljeni pecilni praški: | 81 | 81 | 81 | 84 | 88 |

21021031 do21021039 | — — pekovski kvas, posušen |

210500 | Sladoled in druge ledene sladice, ki vsebujejo kakav ali ne | 81 | 81 | 81 | 84 | 88 |

2202 | Vode, vključno mineralne vode in sodavice, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali arome, ter druge brezalkoholne pijače, razen sadnih ali zelenjavnih sokov iz tarifne številke 2009: | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 |

22029091 do22029099 | — — drugo |

Preglednica 2: Dajatve, ki se uporabljajo pri uvozu blaga s poreklom iz Bolgarije

Opomba:

Osnovni zneski, upoštevani pri izračunu znižanih kmetijskih komponent in dodatnih dajatev, ki se uporabljajo pri uvozu blaga, naštetega v tej preglednici v Skupnost, so navedeni v preglednici 3 v tej prilogi

Oznaka KN | Poimenovanje | Dajatev |

od 1.1.1997 do 30.6.1997 | od 1.7.1997 do 30.6.1998 | od 1.7.1998 do 30.6.1999 | od 1.7.1999 do 30.6.2000 | od 1.7.2000 |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

0403 | Jogurt, kefir in drugo fermentirano ali kislo mleko in smetana, koncentrirano ali ne, ki vsebuje dodan sladkor ali druga sladila ali ne ali aromatizirano ali, ki vsebuje dodano sadje, oreške ali kakav: | | | | | |

040310 | — Jogurt: | | | | | |

04031051 do04031099 | — — jogurt, aromatiziran ali, ki vsebuje dodano sadje, oreške ali kakav | EA | EA | EA | EA | EA |

040390 | — Drugo: | | | | | |

04039071 do04039099 | — — aromatiziran ali, ki vsebuje dodano sadje, oreške ali kakav: | EA | EA | EA | EA | EA |

| Mlečni namazi z vsebnostjo maščob 39 mas. % ali več, pa do vključno 75 mas. % | EAR | EAR | EAR | EAR | EAR |

ex2106 | Živila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu, razen tistih iz oznak KN 21061020, 21069020 in 21069092 ter razen sladkornih sirupov z dodanimi aromami ali barvili | EAR | EAR | EAR | EAR | EAR |

21061020 | Beljakovinski koncentrati in teksturirane beljakovinaste snovi, ki ne vsebujejo mlečnih maščob, saharoze, izoglukoze, glukoze ali škroba ali ki vsebujejo manj kot 1,5 mas. % mlečnih maščob, 5 mas. % saharoze ali izoglukoze, 5 mas. % glukoze ali škroba | 7,2 % | 6,7 % | 6,2 % | 5,7 % | 5,2 % |

21069092 | Ki ne vsebujejo mlečnih maščob, saharoze, izoglukoze, glukoze ali škroba ali ki vsebujejo manj kot 1,5 mas.% mlečnih maščob, 5 mas.% saharoze ali izoglukoze, 5 mas.% glukoze ali škroba | 3,9 % | 3,6 % | 3,3 % | 3,1 % | 2,8 % |

ex330210 | Mešanice dišav in mešanice (vključno alkoholne raztopine) na osnovi ene ali več teh snovi, ki se uporabljajo v industriji hrane in pijače: | | | | | |

33021021 | — Ki ne vsebujejo mlečnih maščob, saharoze, izoglukoze, glukoze ali škroba ali ki vsebujejo manj kot 1,5 mas.% mlečnih maščob, 5 mas.% saharoze ali izoglukoze, 5 mas.% glukoze ali škroba | 3,9 % | 3,6 % | 3,3 % | 3,1 % | 2,8 % |

33021029 | — Drugo | EA | EA | EA | EA | EA |

| Sladka koruza | EA | EA | EA | EA | EA |

1302 | Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi, pektinati in pektati; agar-agar in druge sluzi ter sredstva za zgoščevanje, dobljeni iz rastlinskih proizvodov, modificirani ali nemodificirani: | | | | | |

| — Rastlinski sokovi in ekstrakti: | | | | | |

13021200 | — — iz sladkih koreninic | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |

13021300 | — — iz hmelja | 2,6 % | 2,4 % | 2,2 % | 2,0 % | 1,9 % |

130220 | — pektinske snovi, pektinati in pektati: | | | | | |

13022010 | — — suhe | 8,3 % | 8,0 % | 7,7 % | 7,4 % | 7,1 % |

13022090 | — — druge | 6,1 % | 5,9 % | 5,6 % | 5,4 % | 5,2 % |

1517 | Margarina; užitne mešanice ali preparati iz masti ali olj živalskega ali rastlinskega izvora ali frakcij različnih masti ali olj iz tega poglavja, razen užitnih masti ali olj ali njihovih frakcij iz oznake KN 1516: | | | | | |

151710 | — Margarina, razen tekoče margarine: | | | | | |

15171010 | — — ki vsebuje več kot 10 mas.% do vključno 15 mas.% mlečnih maščob | EA | EA | EA | EA | EA |

151790 | — Drugo: | | | | | |

15179010 | — — ki vsebuje več kot 10 mas.% do vključno 15 mas.% mlečnih maščob | EA | EA | EA | EA | EA |

ex1704 | Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), ki ne vsebujejo kakava; razen ekstrakt sladkeih koreninic, ki vsebuje več kot 10 mas. % saharoze, vendar nima dodanih nobenih drugih snovi, iz oznake KN 17049010 | EAR | EAR | EAR | EAR | EAR |

17049010 | Ekstrakt sladke koreninice (likviricije), ki vsebuje 10 mas.% saharoze ali več, vendar ne vsebuje drugih dodatkov | 7,9 % | 7,4 % | 6,8 % | 6,3 % | 5,8 % |

1803 | Kakavova masa, razmaščena ali nerazmaščena | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |

18040000 | Kakavovo maslo, masščobe in olje | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |

18050000 | Kakav v prahu, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |

ex1806 | Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav, razen tistih iz oznake KN 18061015 | EAR | EAR | EAR | EAR | EAR |

18061015 | Kakav v prahu, z dodanim sladkorjem ali drugimi sladili, ki ne vsebuje saharoze ali ki vsebuje manj kot 5 mas.% saharoze (vključno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza) ali izoglukoze, izražene kot saharoza | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |

1901 | Sladni ekstrakt; živila iz moke, zdroba, škroba ali sladnega ekstrakta, ki ne vsebujejo kakava ali ga vsebujejo manj kot 40 mas. %, preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu; živila iz izdelkov iz tarifnih številk 0401 do 0404, ki ne vsebujejo kakava ali ga vsebujejo manj kot 5 mas. %, preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu, razen blaga iz oznake KN 19019091 | EAR | EAR | EAR | EAR | EAR |

19019091 | Ki ne vsebuje mlečnih maščob, saharoze, izoglukoze, glukoze ali škroba ali ki vsebuje manj kot 1,5 mas.% mlečnih maščob, 5 mas.% saharoze (vključno invertni sladkor) ali izoglukoze, 5 mas.% glukoze ali škroba, razen živil v obliki prahu, sestavljenih iz blaga iz tarifnih številk 0401 do 0404 | 12,8 % | 12,8 % | 12,8 % | 12,8 % | 12,8 % |

ex1902 | Testenine, kuhane ali nekuhane ali drugače pripravljene, razen polnjenih testenin iz oznak KN 19022010 in 19022030; kuskus, pripravljen ali nepripravljen | EAR | EAR | EAR | EAR | EAR |

19030000 | Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba v obliki kosmičev, kaše, zrnc, perl in podobno | EA | EA | EA | EA | EA |

1904 | Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih izdelkov (na primer koruzni kosmiči); žita (razen koruze), v zrnu ali v obliki kosmičev ali drugih obdelana zrna (razen moke in zdroba), predkuhana ali drugače pripravljena, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu | EAR | EAR | EAR | EAR | EAR |

1905 | Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z dodatkom kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule za farmacevtske proizvode, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni izdelki | EAR | EAR | EAR | EAR | EAR |

2001 | Vrtnine, sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini: | | | | | |

200190 | — Drugo: | | | | | |

20019030 | — — sladka koruza (Zea mays var. saccharata) | EA | EA | EA | EA | EA |

20019040 | — — jam, sladek krompir in podobni užitni deli rastlin, ki vsebujejo najmanj 5 mas. % škroba | EA | EA | EA | EA | EA |

2004 | Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali ocetni kislini, zamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006: | | | | | |

200410 | — Krompir: | | | | | |

| — — drugo: | | | | | |

20041091 | — — — v obliki moke, zdroba ali kosmičev | EA | EA | EA | EA | EA |

2005 | Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali ocetni kislini; nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006: | | | | | |

200520 | — Krompir: | | | | | |

20052010 | — — v obliki moke, zdroba ali kosmičev | EA | EA | EA | EA | EA |

200580 | — — sladka koruza (Zea mays var. saccharata) | EA | EA | EA | EA | EA |

ex20059080 | — Pripravki na osnovi moke iz stročnic v obliki na soncu sušenih kolutov testa, znani kot "papad" | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |

2008 | Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali konzervirani, ki vsebujejo ali ne dodan sladkorali druga sladila ali alkohol, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu: | | | | | |

| — Drugo, vključno z mešanicami, razen tistih iz podštevilke 200819 | | | | | |

| — Oreški, arašidi in druga semena, vključno medsebojne mešanice: | | | | | |

200811 | — — arašidi | | | | | |

20081110 | — — arašidno maslo | 7,2 % | 6,7 % | 6,2 % | 5,7 % | 5,2 % |

| — Drugo, vključno z mešanicami, razen tistih iz podštevilke 200819: | | | | | |

20089100 | — — palmovi srčki | 5,8 % | 5,3 % | 4,7 % | 4,1 % | 3,5 % |

200899 | — — drugo: | | | | | |

20089985 | — — — — — koruza, razen sladke koruze (Zea mays var. saccharata) | EA | EA | EA | EA | EA |

20089991 | — — — — — jam, sladek krompir in podobni užitni deli rastlin, ki vsebujejo 5 mas. % ali več škroba | EA | EA | EA | EA | EA |

2101 | Ekstrakti, esence in koncentrati kave, pravega čaja ali maté čaja in pripravki na njihovi osnovi ali na osnovi kave, pravega čaja ali maté čaja; pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki ter njihovi ekstrakti, esence in koncentrati: | | | | | |

| — Ekstrakti, esence in koncentrati kave ter pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi kave: | | | | | |

210111 | — — ekstrakti, esence ali koncentrati | 5,3 % | 4,8 % | 4,3 % | 3,7 % | 3,2 % |

210112 | — — pripravki na osnovi ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi kave | | | | | |

21011292 | — — — pripravki na osnovi ekstraktov, esenc ali kavinega koncentrata: | 6,8 % | 6,3 % | 5,9 % | 5,4 % | 4,9 % |

21011298 | — — — drugi | EAR | EAR | EAR | EAR | EAR |

210120 | — Ekstrakti, esence in koncentrati pravega čaja ali mate čaja in pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi pravega čaja ali mate čaja. | | | | | |

21012020 | — — ekstrakti, esence ali koncentrati | 3,7 % | 3,3 % | 2,9 % | 2,6 % | 2,2 % |

| — — Živila: | | | | | |

21012092 | — — — na osnovi ekstraktov, esenc ali koncentratov pravega čaja ali mate čaja | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |

21012098 | — — — drugi | EAR | EAR | EAR | EAR | EAR |

210130 | — Pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki ter njihovi ekstrakti, esence in koncentrati: | | | | | |

| — — pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki: | | | | | |

21013011 | — — — pražena cikorija | 6,8 % | 6,3 % | 5,9 % | 5,4 % | 4,9 % |

21013019 | — — — drugo | EAR | EAR | EAR | EAR | EAR |

| — — Ekstrakti, esence in koncentrati prežene cikorije in drugi praženi kavni nadomestki: | | | | | |

21013091 | — — — iz pražene cikorije | 7,6 % | 7,1 % | 6,5 % | 6,0 % | 5,5 % |

21013099 | — — — drugo | EAR | EAR | EAR | EAR | EAR |

2102 | Kvas (aktiven ali neaktiven); drugi enocelični mikroorganizmi, mrtvi (razen cepiv iz tar. št. 3002); pripravljeni pecilni praški: | | | | | |

210210 | — Aktivni kvas: | | | | | |

21021010 | — — kultura kvasa | 6,5 % | 6,1 % | 5,6 % | 5,2 % | 4,7 % |

| — — pekovski kvas: | | | | | |

21021031 | — — — posušen | EAR | EAR | EAR | EAR | EAR |

21021039 | — — — drugo | EAR | EAR | EAR | EAR | EAR |

21021090 | — — drugo | 5,3 % | 4,9 % | 4,6 % | 4,2 % | 3,8 % |

210220 | — Neaktivni kvas; drugi enocelični mikroorganizmi, mrtvi: | | | | | |

| — — neaktivni kvas: | | | | | |

21022011 | — — — v tabletah, kockah ali podobnih oblikah ali v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg | 2,6 % | 2,5 % | 2,3 % | 2,1 % | 1,9 % |

21022019 | — — — drugo | 3,5 % | 3,3 % | 3,0 % | 2,8 % | 2,6 % |

21022090 | — — drugo | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |

21023000 | — Pripravljeni pecilni praški | 2,6 % | 2,5 % | 2,3 % | 2,1 % | 1,9 % |

2103 | Pripravki za omake in pripravljene omake; kombinirane začimbe in kombinirane mešanice začimbnih sredstev; gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica: | | | | | |

21031000 | — Sojina omaka | 3,9 % | 3,6 % | 3,3 % | 3,1 % | 2,8 % |

21032000 | — Paradižnikov ketchup in druge paradižnikove omake | 5,3 % | 4,9 % | 4,6 % | 4,2 % | 3,8 % |

210330 | — Gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica: | | | | | |

21033090 | — — pripravljena gorčica | 5,7 % | 5,3 % | 4,9 % | 4,6 % | 4,2 % |

210390 | — Drugo: | | | | | |

21039090 | — — drugo | 4,4 % | 4,1 % | 3,8 % | 3,5 % | 3,2 % |

2104 | Juhe in mesne juhe in pripravki za te juhe; homogenizirana sestavljena živila: | | | | | |

210410 | — Juhe in mesne juhe in pripravki za te juhe | 6,2 % | 5,7 % | 5,3 % | 4,9 % | 4,5 % |

21042000 | — Homogenizirana sestavljena živila | 7,6 % | 7,1 % | 6,5 % | 6,0 % | 5,5 % |

210500 | Sladoled in druge ledene sladice, ki vsebujejo kakav ali ne | EAR | EAR | EAR | EAR | EAR |

2202 | Vode, vključno mineralne vode in sodavice, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali arome, ter druge brezalkoholne pijače, razen sadnih ali zelenjavnih sokoviz tar. št. 2209: | | | | | |

220210 | — Vode, vključno mineralne vode in sodavice, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali arome | 2,6 % | 2,5 % | 2,3 % | 2,1 % | 1,9 % |

220290 | — Drugo: | | | | | |

22029010 | — — brezalkoholne pijače, razen sadnih ali zelenjavnih sokov iz oznake KN 2009, ki vsebujejo izdelke iz tarifnih številk 0401 do 0404 ali maščobe, pridobljene iz izdelkov iz tarifnih številk 0401 do 0404 | 5,3 % | 4,9 % | 4,6 % | 4,2 % | 3,8 % |

| — — drugo | EAR | EAR | EAR | EAR | EAR |

220300 | Pivo izdelano iz slada | 5,3 % | 4,4 % | 3,5 % | 2,6 % | 1,8 % |

2205 | Vermut in druga vina iz svežega grozdja, aromatizirana z rastlinami ali sredstvi za aromatiziranje | | | | | |

220510 | — V embalaži, s prostornino 2 l ali manj: | | | | | |

22051010 | — — z dejansko vsebnostjo alkohola 18 vol. % ali manj: | 7,0 ECU/hl | 6,6 ECU/hl | 6,1 ECU/hl | 5,6 ECU/hl | 5,1 ECU/hl |

22051090 | — — z dejansko vsebnostjo alkohola več kot 18 vol. % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |

220590 | — Drugo: | | | | | |

22059010 | — — z dejansko vsebnostjo alkohola 18 vol. %ali manj: | 4,4 ECU/hl | 4,1 ECU/hl | 3,8 ECU/hl | 3,5 ECU/hl | 3,2 ECU/hl |

22059090 | — — z dejansko vsebnostjo alkohola več kot 18 vol. % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |

29054300 | — — manitol | EA | EA | EA | EA | EA |

290544 | — — D-glucitol (sorbitol) | EA | EA | EA | EA | EA |

ex350510 | Dekstrini in drugi modificirani škrobi, razen esterificiranih in eterificiranih škrobov iz podštevilke 35051050 | EA | EA | EA | EA | EA |

350520 | Lepila na osnovi škroba, dekstrinov in drugih modificiranih škrobov | EA | EA | EA | EA | EA |

380910 | Sredstva za apreturo in dodelavo na osnovi škrobnih snovi | EA | EA | EA | EA | EA |

382460 | Sorbitol, razen sorbitola iz tar. podštevilke 290544 | EA | EA | EA | EA | EA |

Osnovni proizvod | 1.1.1997 30.6.1997od do | 1.7.1997 30.6.1998od do | 1.7.1998 30.6.1999od do | 1.7.1999 30.6.2000od do | 1.7.2000od |

(ECU/100 kg) | (ECU/100 kg) | (ECU/100 kg) | (ECU/100 kg) | (ECU/100 kg) |

Navadna pšenica | 2,614 | 2,435 | 2,257 | 2,079 | 1,901 |

Trda pšenica | 14,199 | 13,231 | 12,263 | 11,295 | 10,326 |

Rž | 8,914 | 8,306 | 7,698 | 7,090 | 6,483 |

Ječmen | 8,751 | 8,306 | 7,698 | 7,090 | 6,483 |

Koruza | 7,408 | 7,408 | 7,408 | 7,193 | 6,577 |

Oluščen dolgozrnati riž | 25,441 | 23,706 | 21,972 | 20,237 | 18,502 |

Posneto mleko v prahu | 96,027 | 93,555 | 90,090 | 86,625 | 83,160 |

Polnomastno mleko v prahu | 125,541 | 116,981 | 108,442 | 99,862 | 91,302 |

Maslo | 182,453 | 170,013 | 157,574 | 145,133 | 132,693 |

Beli sladkor | 32,565 | 32,565 | 31,795 | 30,573 | 29,350 |

PRILOGA II

Preglednica 1: Preferencialne dajatve, ki se uporabljajo ob uvozu blaga s poreklom iz Skupnosti v Bolgarijo

Oznaka bolgarske carinske tarife | Poimenovanje | Dajatev (%) |

1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 in pozneje |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

040520 | Mlečni namazi z vsebnostjo maščob 39 mas. % ali več, do vključno 75 mas. % | 25 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 |

1302 | Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi, pektinati in pektati; agar-agar in druge sluzi ter sredstva za zgoščevanje, dobljeni iz rastlinskih proizvodov, modificirani ali nemodificirani: | | | | | | |

| — Rastlinski sokovi in ekstrakti: | | | | | | |

13021200 | — — iz sladkih koreninic | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 |

1505 | Maščobe iz volne in mastne snovi, dobljene iz teh maščob, vključno z lanolinom: | | | | | | |

1505 90 00 1 | — — lanolin | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 |

1505 90 00 9 | — — drugo | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 |

151800 | Živalske ali rastlinske masti in olja in njihove frakcije, kuhani, oksidirani, dehidrirani, žveplani, pihani, polimerizirani s segrevanjem v vakuumu ali v inertnem plinu ali drugače kemično modificirani, razen tistih iz tar. št. 1516; neužitne mešanice ali preparati iz živalskih ali rastlinskih masti ter olj ali iz frakcije različnih masti ali olj iz tega poglavja, ki niso omenjeni in ne zajeti na drugem mestu: | | | | | | |

1518 00 00 1 | — Neužitne mešanice ali preparati iz živalskih ali rastlinskih masti ter olj ali iz frakcije različnih masti ali olj iz tega poglavja, ki niso omenjeni in ne zajeti na drugem mestu | 18 | 15 | 13 | 10 | 10 | 10 |

1518 00 00 9 | — Drugo | 11 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 |

1704 | Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), ki ne vsebujejo kakava: | | | | | | |

170410 | — Žvečilni gumi, prevlečen s sladkorjem ali ne | 28 | 22 | 16 | 10 | 10 | 10 |

18050000 | Kakav v prahu, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil | 18 | 15 | 13 | 10 | 10 | 10 |

1806 | Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav: | | | | | | |

180620 | — Drugi izdelki v blokih ali palicah, mase nad 2 kg, ali v tekočem stanju, ali v pastoznem stanju, v prahu, granulah ali v drugih oblikah v razsutem stanju, v embalaži ali izvirnih pakiranjih nad 2 kg | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 25 |

| — Drugo, v blokih, palicah ali tablicah: | | | | | | |

18063100 | — — polnjeni | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 25 |

180632 | — — nepolnjeni | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 25 |

180690 | — Drugo | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 25 |

1901 | Sladni ekstrakt; živila iz moke, zdroba, škroba ali sladnega ekstrakta, ki ne vsebuje kakava ali ga vsebujejo manj kot 40 mas. %, preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu; živila iz izdelkov iz tarifnih številk 0401 do 0404, ki ne vsebujejo kakava ali ga vsebujejo manj kot 5 mas. %, preračunano na popolnom odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu: | | | | | | |

190110 | — Proizvodi za otroško hrano v pakiranjih za prodajo na drobno | 21 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 |

190190 | — Drugo: | | | | | | |

1901 90 00 9 | — — drugo | 28 | 22 | 16 | 10 | 10 | 10 |

1902 | Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi snovmi) ali drugače pripravljene, kot so: špageti, makaroni, rezanci, lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; kuskus; pripravljen ali nepripravljen: | | | | | | |

| — Nekuhane testenine, ne polnjene ali drugače pripravljene: | | | | | | |

19021900 | — — drugo | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 25 |

1904 | Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih izdelkov (na primer koruzni kosmiči); žita (razen koruze), v obliki zrn ali v obliki kosmičev ali drugače obdelana zrna (razen moke in zdroba), predkuhana ali drugače pripravljena, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu: | | | | | | |

1904100000 | — Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih izdelkov | 36 | 34 | 32 | 25 | 25 | 25 |

1905 | Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z dodatkom kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule primerne za farmacevtske uporabo, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni izdelki: | | | | | | |

1905 30 00 0 | — Sladki keksi; vaflji in oblati | 36 | 33 | 30 | 25 | 25 | 25 |

1905 90 00 0 | — Drugo | 36 | 33 | 30 | 25 | 25 | 25 |

| Ekstrakti, esence in koncentrati kave ter pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi kave | 26 | 19 | 11 | 3 | 3 | 3 |

2102 | Kvas (aktiven ali neaktiven); drugi enocelični mikroorganizmi, mrtvi (razen cepiv iz tarifne številke 3002); pripravljeni pecilni praški: | | | | | | |

210210 | — Aktivni kvas: | | | | | | |

| — — pekovski kvas: | | | | | | |

21021031 | — — — posušen | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 |

21021039 | — — — drugo | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 |

| — Neaktivni kvas; drugi enocelični mikroorganizmi, mrtvi | 23 | 20 | 11 | 10 | 10 | 10 |

210230 | — Pripravljeni pecilni praški | 13 | 12 | 11 | 8 | 8 | 8 |

2103 | Pripravki za omake in pripravljene omake; kombinirane začimbe in kombinirane mešanice začimbnih sredstev; gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica: | | | | | | |

21032000 | — Paradižnikov ketchup in druge paradižnikove omake | 38 | 37 | 36 | 35 | 35 | 25 |

210390 | — Drugo | 26 | 20 | 14 | 8 | 8 | 8 |

2105 | Sladoled in druge ledene sladice, ki vsebujejo kakav ali ne | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 29 |

2106 | Živila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu: | | | | | | |

2106 10 00 0 | — Beljakovinski koncentrati in teksturirane beljakovinaste snovi: | 14 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 |

2106 90 00 9 | — Drugo | 17 | 13 | 8 | 3 | 3 | 3 |

2201 | Vode, vključno naravne ali umetne mineralne vode in sodavice, brez dodanega sladkorja ali drugih sladil ali arom; led in sneg: | | | | | | |

2201 90 00 0 | — Drugo | 26 | 19 | 12 | 5 | 5 | 5 |

2202 | Vode, vključno mineralne vode in sodavice, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali arome, ter druge brezalkoholne pijače, razen sadnih ali zelenjavnih sokov, iz tar. št. 2009: | | | | | | |

220290 | — Drugo | 36 | 33 | 30 | 25 | 20 | 15 |

220300 | Pivo izdelano iz slada | 35, najmanj 11,4 ECU/hl | 35, najmanj 11,4 ECU/hl | 35, najmanj 11,4 ECU/hl | 35, najmanj 11,4 ECU/hl | 33, najmanj 9,8 ECU/hl | 29, najmanj 8,14 ECU/hl |

2205 | Vermut in druga vina iz svežega grozdja, aromatizirana z rastlinami ali sredstvi za aromatiziranje: | | | | | | |

220510 | — V embalažis prostornino 2 l ali manj | 36 | 33 | 30 | 25 | 25 | 25 |

2905 | Aciklični alkoholi in njihovi halogenski sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati: | | | | | | |

| — Drugi večhidroksilni alkoholi: | | | | | | |

2905 43 00 0 | — — manitol | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

290544 | — — D-glucitol (sorbitol) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

29054500 | — — glicerol | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 |

3302 | Mešanice dišav in mešanice (vključno alkoholne raztopine) na osnovi ene ali več teh snovi, ki se uporabljajo kot surovine v industriji; drugi preparati na osnovi dišav vrst, ki se uporabljajo v proizvodnji pijač: | | | | | | |

330210 | — Za uporabo v industriji hrane in pijač: | | | | | | |

33021021 | — — — — — ki ne vsebujejo mlečnih maščob, saharoze, izoglukoze, glukoze ali škroba ali ki vsebujejo manj kot 1,5 mas.% mlečnih maščob, 5 mas.% saharoze ali izoglukoze, 5 mas.% glukoze ali škroba | 17 | 13 | 8 | 3 | 3 | 3 |

33021029 | — — — — — drugo | 17 | 13 | 8 | 3 | 3 | 3 |

ex350510 | Dekstrini in drugi modificirani škrobi, razen esterificiranih in eterificiranih škrobov iz podštevilke 35051050 | 20 | 15 | 11,3 | 7,5 | 3,8 | 0 |

350520 | Lepila na osnovi škroba, dekstrinov in drugih modificiranih škrobov | 20 | 15 | 11,3 | 7,5 | 3,8 | 0 |

Preglednica 2: Seznam blaga s poreklom iz Skupnosti, za katero Bolgarija uporablja preferencialno obravnavo v okviru količinskih omejitvev

Oznaka bolgarske carinske tarife | Poimenovanje | Kvota (1000 kg) | Dajatev v okviru kvote |

1516 20 00 0 | Rastlinske masti in olja in njihove frakcije | 1188 | prosto |

1702 50 00 0 | Kemično čista fruktoza | 36 | prosto |

17029010 | Kemično čista maltoza |

170490 | Drugi sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), ki ne vsebujejo kakava | 200 | 36 % |

180610 | Kakav v prahu, z dodatkom sladkora ali drugih sladil | 200 | 36 % |

220210 | Vode, vključno mineralne vode in sodavice, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali arome | 3200 | 36 % |

220860 | Vodka | 131 | prosto |

Preglednica 3: Dajatve, ki se uporabljajo pri uvozu blaga s poreklom iz Skupnosti v Bolgarijo

Oznaka bolgarske carinske tarife | Poimenovanje | Stopnja dajatve |

1 | 2 | 3 |

0501 00 00 0 | Človeški lasje, surovi, umiti ali neumiti, razmaščeni ali nerazmaščeni: odpadki človeških las | 40 |

0502 | Ščetine in dlake domačih ali divjih prašičev; jazbečeva dlaka in druge živalske dlake za izdelovanje ščetk; odpadki teh ščetin ali dlak | 40 |

0503 00 00 0 | Konjska žima in odpadki konjske žime, zloženi v plasteh ali ne, s podlago ali brez podlage | 40 |

0505 | Kože in drugi deli ptic, s perjem in puhom, perje in deli perja (z odrezanimi ali neodrezanimi robovi) ter puh, ki niso naprej obdelani, razen s čiščenjem, dezinficiranjem ali pripravljanjem za konzerviranje; prah in odpadki perja ali delov perja: | |

0505 10 00 0 | — Vrsta perja, ki se uporablja za polnjenje; puh | 40 |

0505 90 00 0 | — Drugo | 40 |

0506 | Kosti in strženi rogov, surovi, razmaščeni, enostavno preparirani (toda nerazrezani v oblike), obdelani s kislino ali brez želatine; prah in odpadki teh izdelkov | 40 |

0507 | Slonova kost, želvovina, kitova kost, dlake kitove kosti, rogovi, parožki, kopita, nohti, kremplji in kljuni, surovo ali enostavno pripravljeno, toda nerazrezano v oblike; prah in odpadki teh izdelkov | 40 |

0508 00 00 0 | Korale in podobni materiali, surovi ali enostavno pripravljeni, vendar drugače neobdelani; oklepi mehkužcev, rakov ali iglokožcev, sipine kosti, surovi, enostavno pripravljeni, toda nerazrezani v oblike; prah in odpadki teh izdelkov | 40 |

0509 00 00 0 | Spužve, naravne, živalskega izvora | 40 |

0510 00 00 0 | Ambra, bobrovina, cibet in mošus; kantaride; žolči, posušeni ali neposušeni; žleze in druge živalske snovi; sveži, ohlajeni ali zamrznjeni ali kako drugače začasno konzervirani, ki se uporabljajo za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov | 10 |

0710 | Vrtnine (termično neobdelane ali termično obdelane s paro ali kuhanjem v vodi), zamrznjene: | |

0710 40 00 0 | — Sladka koruza | 40 |

0711 | Vrtnine, začasno konzervirane (npr.: z žveplovim dioksidom, v slanici, žveplani vodi ali drugih raztopinah za začasno konzerviranje), vendar takšne neprimerne za takojšnjo prehrano: | |

ex 0711 90 00 0 | — — — sladka koruza | 40 |

0903 00 00 0 | Mate čaj | 25 |

1212 | Rožiči, morske in druge alge, sladkorna pesa, sladkorni trs, sveži ali ohlajeni alizamrznjeni ali sušeni, zmleti ali ne; koščice in jedrca iz sadnih koščic in drugi rastlinski proizvodi (vključno s korenino cikorije, nepraženo, vrste Cichorium intybus sativum), vrst, ki se uporabljajo predvsem za človeško prehrano in niso navedene in ne zajete na drugem mestu: | |

121220 | — Morska alge in druge alge | 25 |

1302 | Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi, pektinati in pektati; agar-agar in druge sluzi ter sredstva za zgoščevanje, dobljeni iz rastlinskih proizvodov, modificirani ali nemodificirani: | |

| — Rastlinski sokovi in ekstrakti: | |

1302 13 00 0 | — —hmelja | 10 |

1302 14 00 0 | — — bolhača ali rastlinskih korenin, ki vsebujejo rotenon | 10 |

1302 19 00 0 | — — drugi: | |

13021930 | — — — mešanice zelenjavnih ekstraktov za proizvodnjo pijač ali pripravo hrane | 10 |

| — — — drugi: | |

ex 1302 19 00 0 | — — — — medicinski | 10 |

13022000 | — Pektinske snovi, pektinati in pektati | 5 |

| — Sluzi in sredstva za zgoščevanje, dobljeni iz rastlinskih proizvodov, modificirani ali nemodificirani: | |

1302 31 00 0 | — — agar-agar | 10 |

ex 1302 32 00 0 | — — sluzi in sredstva za zgoščevanje, ekstrahirani iz rožičev, rožičevih semen ali semena guara, modificirani ali nemodificirani | 10 |

1401 | Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem za pletarstvo (npr.: bambus, španski trs, trs, rogoz, vrbovo protje, rafija, očiščena žitna slama, beljena ali barvana, in lipovo lubje): | |

1401 10 00 0 | — Bambus | 40 |

1402 | Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem kot materiali za polnjenje in tapeciranje (npr. kapok, rastlinski lasje, morska trava), vključno s tistimi, ki so pripravljeni v plasteh, s podlago ali brez podlage iz drugih materialov: | |

140210 | — Kapok | 40 |

140290 | — Drugo | 40 |

1403 | Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem za izdelovanje metel in ščetk (npr. sirek, pisava, pirjevica), tudi v svežnjih in šopih: | |

1403 10 00 0 | — Sirek (Sorghum vulgare var. technicum) | 40 |

1403 90 00 0 | — Drugo | 40 |

1404 | Rastlinski proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu: | |

1404 10 00 0 | — Surovi rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem za barvanje ali strojenje | 40 |

1404 20 00 0 | — Linters iz bombaža | 40 |

1404 90 00 0 | — Drugi | 40 |

1505 | Maščobe iz volne in mastne snovi, dobljene iz teh maščob, vključno z lanolinom: | |

1505 10 00 0 | — Maščoba iz volne, surova | 10 |

1506 00 00 0 | Druge masti in olja živalskega izvora in njihove frakcije, prečiščene ali neprečiščene, toda kemično nemodificirane | 25 |

1515 60 00 0 | Jojoba olje in njegove frakcije | 40 |

ex 1516 20 00 0 | Hidrogensko ricinusovo olje, tako imenovani "opalni vosek" | 15 |

151800 | Živalske ali rastlinske masti in olja in njihove frakcije, kuhani, oksidirani, dehidrirani, žveplani, prepihani, polimerizirani s segrevanjem v vakuumu ali v inertnem plinu ali drugače kemično modificirani, razen tistih iz tar. št. 1516; neužitne mešanice ali preparati iz živalskih ali rastlinskih masti ter olj ali iz frakcije različnih masti ali olj iz tega poglavjaki niso omenjeni in ne zajeti na drugem mestu: | |

1518 00 00 2 | — Linoksin | 10 |

1521 | Rastlinski voski (razen trigliceridov), čebelji vosek, voski drugih insektov in spermaceti, rafinirani ali nerafinirani, barvani ali nebarvani | 10 |

ex 1522 00 00 0 | Degras | 25 |

1702 50 00 0 | Kemično čista fruktoza | 15 |

1702 90 00 1 | Kemično čista maltoza | 25 |

170490 | Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), ki ne vsebujejo kakava, razen žvečilnega gumija | 40 |

1803 | Kakavova masa, razmaščena ali nerazmaščena | 10 |

1804 00 00 0 | Kakavovo maslo, maščobe in olje | 10 |

1806 | Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav: | |

1806 10 00 0 | — Kakav v prahu, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil | 40 |

1901 | Sladni ekstrakt; živila iz moke, zdroba, škroba ali sladnega ekstrakta, ki ne vsebujejo kakava ali ga vsebujejo manj kot 40 mas. %, preračunano na popolnoma odmaščen osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu; živila iz izdelkov iz tar. št. 0401 do 0404 ki ne vsebujejo kakava ali ga vsebujejo manj kot 5 mas. %, preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu: | |

1901 20 00 0 | — Mešanice in testo za izdelovanje pekovskih izdelkov iz tar. št. 1905: | 40 |

1901 90 00 1 | — — — ekstrakt slada | 40 |

1902 | Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi snovmi) ali drugače pripravljene, kot so: špageti, makaroni, rezanci, lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; kuskus; pripravljen ali nepripravljen: | |

1902 11 00 0 | Nekuhane testenine, ne polnjene ali drugače pripravljene: | 40 |

1902 20 00 0 | — Polnjene testenine, kuhane ali nekuhane ali drugače pripravljene | 40 |

1902 30 00 0 | — Druge testenine | 40 |

1902 40 00 0 | — Kuskus | 40 |

1903 00 00 0 | Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba v obliki kosmiči, zrnc, perl in podobno | 40 |

1904 | Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih izdelkov (na primer koruzni kosmiči); žita (razen koruze), v zrnu ali v obliki kosmičev ali drugače obdelana zrna (razen moke in zdroba), predkuhana ali drugače pripravljena, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu: | |

190420 | — Pripravljena živila, dobljena iz nepraženih žitnih kosmičev ali iz mešanic nepraženih žitnih kosmičev in praženih žitnih kosmičev ali nabreklih | 40 |

1904 90 00 0 | — Drugo | 40 |

1905 | Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z dodatkom kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule primerne za farmacevtsko uporabo, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni izdelki: | |

1905 10 00 0 | — Hrustljavi kruh | 40 |

1905 20 00 0 | — Medenjaki in podobni izdelki | 40 |

190540 | — Prepečenec, opečen kruh in podobni opečeni izdelki | 40 |

2001 | Vrtnine, sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini: | |

ex 2001 90 00 0 | — — sladka koruza (Zea mays var. saccharata) | 40 |

ex 2001 90 00 0 | — — jam, sladek krompir in podobni užitni deli rastlin, ki vsebujejo najmanj 5 mas. % škroba | 40 |

ex 2001 90 00 0 | — — palmovi srčki | 40 |

2004 | Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali ocetni kislini, zamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006: | |

ex 2004 10 00 9 | — — — krompir v obliki moke, zdroba ali kosmičev | 40 |

ex 2004 90 00 0 | — — sladka koruza (Zea mays var. saccharata) | 40 |

2005 | Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006: | |

ex 2005 20 00 0 | — Krompir v obliki moke, zdroba ali kosmičev | 40 |

2005 80 00 0 | — Sladka koruza (Zea mays var. saccharata) | 15 |

2008 | Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali konzervirani, ki vsebujejo ali ne dodan sladkor ali druga sladila ali alkohol, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu: | |

ex200811 | — — — arašidno maslo | 40 |

2008 91 00 00 0 | — — palmovi srčki | 40 |

20089200 | — — mešanice | 40 |

200899 | — — drugo: | |

| — — — ki ne vsebujejo dodanegai alkohola: | |

| — — — — ki ne vsebujejo dodanegai sladkorja: | |

ex 2008 99 00 1 | — — — — — koruza, razen sladke koruze (Zea mays var. saccharata) | 40 |

ex 2008 99 00 1 | — — — — — jam, sladek krompir in podobni užitni deli rastlin, z vsebnostjo škroba 5 mas. % ali več | 40 |

2101 | Ekstrakti, esence in koncentrati kave, pravega čaja ali maté čaja in pripravki na njihovi osnovi ali na osnovi kave, pravega čaja ali maté čaja; pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki ter njihovi ekstrakti, esence in koncentrati: | |

2101 12 00 0 | — Pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi kave | 40 |

2101 20 00 0 | — Ekstrakti, esence in koncentrati čaja ali mate čaja ter pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi čaja ali mate čaja | 40 |

2101 30 00 0 | — Pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki ter njihovi ekstrakti, esence in koncentrati | 40 |

2103 | Pripravki za omake in pripravljene omake; kombinirane začimbe in kombinirane mešanice začimbnih sredstev; gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica: | |

2103 10 00 0 | — Sojina omaka | 40 |

2103 30 00 0 | — Gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica | 40 |

2104 | Juhe in mesne juhe in pripravki za te juhe; homogenizirana sestavljena živila | 40 |

2201 | Vode, vključno naravne ali umetne mineralne vode in sodavice, brez dodanega sladkorja ali drugih sladil ali arom; led in sneg: | |

2201 10 00 0 | — Mineralne vode in sodavice | 40 |

2202 | Vode, vključno mineralne vode in sodavice, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali arome, ter druge brezalkoholne pijače, razen sadnih in zelenjavnih sokov, iz tar. št. 2009: | |

2202 10 00 0 | — Vode, vključno mineralne vode in sodavice, ki vsebujejododan sladkor ali druga sladila ali arome | 40 |

2205 | Vermut in druga vina iz svežega grozdja, aromatizirana z rastlinami ali sredstvi za aromatiziranje: | |

2205 90 00 0 | — Drugo | 2 ECU/vol. %/hl + 10 ECU/ hl |

2207 | Nedenaturiran etilni alkohol z vsebnostjo alkohola 80 vol. % ali več; denaturirani etilni alkohol in drugidestilati, s katero koli vsebnostjo alkohola: | |

2207 10 00 0 | — Nedenaturirani etilni alkohol, z vsebnostjo alkohola 80 vol. % ali več | 24 ECU/hl |

2207 20 00 0 | — Denaturirani etilni alkohol, s katero koli vsebnostjo alkohola | 13 ECU/hl |

2208 | Nedenaturiran etilni alkohol z vsebnostjo alkohola manj kot 80 vol.%; žganja, likerji in druge alkoholne pijače: | |

2208 20 00 0 | — Žganja, dobljena z destilacijo vina iz grozdja ali grozdn65 ih tropin | 40 |

2208 30 00 0 | — Whisky | 20, najmanj 1,68 ECU/vol. %/hl + 4,6 ECU/hl |

220840 | — Rum in tafia | 40, najmanj 0,9 ECU/vol. %/hl + 3,2 ECU/hl |

22085000 | — Gin in brinjevec: | |

2208 50 00 1 | — — gin | 40, najmanj 0,8 ECU/vol. %/hl + 3,2 ECU/hl |

2208 50 00 9 | — — brinjevec | 40, najmanj 1,0 ECU/vol. %/hl +6,4 ECU/hl |

2208 60 00 0 | — Vodka | 20, najmanj 0,8 ECU/vol. %/hl + 3,2 ECU/hl |

2208 70 00 0 | — Likerji in krepilne pijače | 40, najmanj 0,75 ECU/vol. %/hl + 4,5 ECU/hl |

22089000 | — Drugo | 40, najmanj 0,75 ECU/vol. %/hl + 4,5 ECU/hl |

2403 | Drug predelan tobak in tobačni nadomestki; homogeniziran ali rekonstituiran tobak; tobakovi ekstrakti in esence: | |

2403 91 00 0 | — Homogeniziran ali rekonstituiran tobak | 5 |

2403 99 00 0 | — Drug | 5 |

Oznaka bolgarske carinske tarife | Poimenovanje | Najvišja stopnja dajatve |

1 | 2 | 3 |

0403 | Jogurt, kefir in drugo fermentirano ali kislo mleko in smetana, koncentrirano ali ne ali ki vsebuje dodan sladkor ali druga sladila ali aromatizirano ali ki vsebujedodano sadje, oreške ali kakav: | |

040310 | — Jogurt: | |

04031051 do04031099 | — — aromatiziran ali ki vsebujedodano sadje, oreške ali kakav | 52 % |

040390 | — Drugo: | |

04039071 do04039099 | — — aromatiziran ali ki vsebuje dodano sadje, oreške ali kakav | 52 % |

1517 | Margarina; užitne mešanice ali preparati iz masti ali olj živalskega ali rastlinskega izvora ali frakcij različnih masti ali olj iz tega poglavja, razen užitnih masti ali olj ali njihovih frakcij iz tar.št. 1516: | |

151710 | — Margarina, razen tekoče margarine | 20 % |

151790 | — Drugo | 52 % |

2402 | Cigare, cigarilosi in cigarete iz tobaka ali tobačnih nadomestkov: | |

24021000 | — Cigare in cigarilosi, ki vsebujejo tobak | 52 % |

240220 | — Cigarete, ki vsebujejo tobak | 52 %, najmanj 10 ECU/ 1000 kosov |

24029000 | — Drugo | 52 %, najmanj 10 ECU/ 1000 kosov |

2403 | Drug predelan tobak in tobačni nadomestki; homogeniziran ali rekonstituiran tobak; tobakovi ekstrakti in esence: | |

240310 | — Tobak za kajenje z dodatkom tobakovega nadomestka v kakršnemkoli razmerju ali brez njega | 52 % |

IZJAVA

Potrjujem, da lahko Bolgarija za blago s poreklom iz Skupnosti, ki je našteto v preglednici 4 v Prilogi II k Protokolu 3, uporablja najvišje tam navedene stopnje dajatve, pod pogojem, da so v takšnih primerih stopnje dajatve, ki se zaračunajo pri uvozu iz Skupnosti, nižje od stopenj, ki se zaračunajo pri uvozu blaga brez porekla Skupnosti.

"

--------------------------------------------------

PRILOGA H

"

PRILOGA X

Seznam koncesij ES, navedenih v členu 21

Za uvoz naslednjih proizvodov s poreklom iz Bolgarije v Skupnost se uporabljajo spodaj določene koncesije

(MFN = dajatve za države z največjimi ugodnostmi):

Oznaka KN | PoimenovanjeVeljavna dajatev | (% MFN) | Letne količine | Posebne določbe |

od 1.7.1996 do 30.6.1997 (v tonah) | od 1.7.1997 do 30.6.1998 (v tonah) | od 1.7.1998 do 30.6.1999 (v tonah) | od 1.7.1999 do 30.6.2000 (v tonah) | od 1.7.2000 (v tonah) |

01011910 | Živi konji za zakol | Prosto | neomejeno | neomejeno | neomejeno | neomejeno | neomejeno |

01011990 | Drugo | 67 | |

| Živo govedo: | 20 | | | | | | |

01029005 | žive mase do vključno 80 kg | 178000 glav | 178000 glav | 178000 glav | 178000 glav | 178000 glav |

| žive mase nad 80 kg do vključno 300 kg | 153000 glav | 153000 glav | 153000 glav | 153000 glav | 153000 glav |

ex010290 | Telice in krave, ne za zakol, naslednjih gorskih pasem: sivo, rjavo, rumeno, lisasto simentalsko govedo in govedo pasme Pinzgauer | 6 % ad valorem | 7000 glav | 7000 glav | 7000 glav | 7000 glav | 7000 glav | |

| Žive ovce ali koze | prosto | 5238 | 5338 | 5438 | 5500 | 5600 | |

0204 | Meso, ovčje ali kozje | prosto | |

| Goveje meso, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno | 20 | 237 | 220 | 230 | 240 | 250 | |

| Meso domačih prašičev | 20 | 344 | 330 | 345 | 360 | 375 | |

| Svinjsko meso, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno, razen mesa domačih prašičev | prosto | neomejeno | neomejeno | neomejeno | neomejeno | neomejeno | |

020500 | Konjsko, oslovsko, mulje meso | prosto | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | |

| Užitni klavnični proizvodi govejih živali, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni | prosto | neomejeno | neomejeno | neomejeno | neomejeno | neomejeno | |

| Užitni klavnični proizvodi konj, oslov, mul in mezgov | 50 | |

| Race | 20 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | |

| Kosi rac, brez kosti, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni | |

| Račja prsa in kosi prs, s kostmi, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni | |

| Račje noge in kosi nog, s kostmi, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni | |

| Račja prsa in kosi prs, z deloma ali v celoti odstranjenimi rebri, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni | 20 % MFN, ki se uporablja za proizvode iz oznake KN 02073553 | |

| Gosi | 20 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | |

| Cela gosja krila, z vršički ali brez, sveža, ohlajena ali zamrznjena | |

| Gosja hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni | |

| Paletoji iz gosi, sveži, ohlajeni ali zmrznjeni | |

| Odpadki gosi, razen jeter, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno | |

| Gosja prsa in kosi prs, z deloma ali v celoti odstranjenimi rebri, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni | 20 % MFN, ki se uporablja za proizvode iz oznake KN 02073551 | |

02073311 | Race, kosi rac in pegatk | 549 ECU/t | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |

02073515 | 946 ECU/t | |

02073615 | 946 ECU/t | |

02073663 | 513 ECU/t | |

02071210 | "70 % piščanci" | 20 | 1904 | 1760 | 1840 | 1920 | 2000 | |

02071290 | "65 % piščanci" | | |

| Mastna jetra gosi ali rac | prosto | neomejeno | neomejeno | neomejeno | neomejeno | neomejeno | |

Meso in užitni mesni odpadki

02081011 | Domačih kuncev ali divjih zajcev | 70 | neomejeno | neomejeno | neomejeno | neomejeno | neomejeno | |

02081019 | 70 | |

02081090 | prosto | |

02082000 | Žabji kraki | prosto | |

02089010 | Domačih golobov | 50 | |

| Divjačine, razen domačih kuncev ali divjih zajcev | prosto | |

02089060 | Severnih jelenov | prosto | |

02089080 | Drugo | prosto | |

0406 | Sir in skuta | 20 | 4620 | 4840 | 5060 | 5280 | 5500 | |

04089180 | Cela jajca, posušena | 20 | 671 | 660 | 690 | 720 | 750 | |

04089980 | Druga cela jajca, brez lupine | |

04090000 | Naravni med | 17 % ad valorem | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |

04090000 | Med, naravni | 93 | neomejeno | neomejeno | neomejeno | neomejeno | neomejeno | |

06024090 | Vrtnice, okulirane ali cepljene | 46 | neomejeno | neomejeno | neomejeno | neomejeno | neomejeno | |

06029030 | Drevje in grmičevje, razen sadnega in gozdnega drevja in grmičevja, drugo | 92 | |

| Druge žive rastline, potaknjenci in korenike, razen juke in kaktej, ki niso posajeni v lonce, korita | |

| Rezano cvetje, sveže | 20 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | |

06039000 | Rezano cvetje | 35 | neomejeno | neomejeno | neomejeno | neomejeno | neomejeno | |

| Listje, veje in drugi deli rastlin, brez cvetov ali cvetnih brstov, in trave, mahovi in lišaji, primerni za šopke ali za okras, sveži, posušeni, pobarvani, beljeni, impregnirani ali drugače pripravljeni | | neomejeno | neomejeno | neomejeno | neomejeno | neomejeno | |

| Sveže | 70 | |

| Preparirano zgolj s sušenjem | prosto | |

07019051 | Krompir | prosto | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | |

07019059 | 20 | |

07019090 | 20 | |

| Paradižnik, svež ali ohlajen | 20 | 5250 | 5500 | 5750 | 6000 | 6250 | |

07031019 | Čebule | prosto | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |

07032000 | Česen | prosto | 735 | 770 | 805 | 840 | 875 | |

| Kumare, sveže ali ohlajene (od 1. novembra do 15. maja) | 20 | 7035 | 7370 | 7705 | 8040 | 8375 | |

07070090 | Kumarice |

| Kumare, sveže ali ohlajene (od 16. maja do 31. oktobra) | 80 | neomejeno | neomejeno | neomejeno | neomejeno | neomejeno | |

07096010 | Paprike iz rodu Capiscum, sladke | prosto | 1680 | 1760 | 1840 | 1920 | 2000 | |

ex07093000 | Jajčevci, od 1. januarja do 31. marca | 56 | neomejeno | neomejeno | neomejeno | neomejeno | neomejeno | |

ex07094000 | Zelena, razen gomoljne zelene, od 1. januarja do 31. marca | 56 | |

07095130 | Lisičke | prosto | |

07096099 | Plodovi iz rodu Pimenta | 50 | |

ex07099090 | Drugo, razen peteršilja, od 1. januarja do 31. marca | 56 | |

07102100 | Grah, zamrznjen | 20 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | |

07102200 | Fižol, zamrznjen | |

07102900 | Druge stročnice, zamrznjene | |

| Druge vrtnine, zamrznjene | |

07108059 | Plodovi rodu Capsicum ali Pimenta, razen sladkih paprik | 50 | neomejeno | neomejeno | neomejeno | neomejeno | neomejeno | |

07114000 | Kumare in kumarice | 80 | neomejeno | neomejeno | neomejeno | neomejeno | neomejeno | |

07119010 | Plodovi rodu Capsicum ali Pimenta, razen sladkih paprik | 50 | |

| Gobe, rodu Agaracus | 8,4 % ad valorem | 1470 | 1540 | 1610 | 1680 | 1750 | |

07122000 | Suha čebula | 50 | neomejeno | neomejeno | neomejeno | neomejeno | neomejeno | |

ex07123000 | Gobe, razen gojenih gob | 37 | |

ex07129090 | Hren | prosto | |

| Sušene stročnice v zrnu, oluščene ali neoluščene ali zdrobljene | prosto | neomejeno | neomejeno | neomejeno | neomejeno | neomejeno | |

07131090 | Grah, razen za setev | |

ex07132000 | Čičerika (garbanzos) vrste Cicerarietinum, razen za setev | |

| Fižol, razen za setev | |

07135090 | Bob, razen za setev | prosto | neomejeno | neomejeno | neomejeno | neomejeno | neomejeno | |

ex07139090 | Drugi grah, suh | |

07134090 | Leča, drugo | prosto | 315 | 330 | 345 | 360 | 375 | |

08023100 | Navadni orehi, neoluščeni | prosto | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | |

08023200 | Navadni orehi, oluščeni | |

080610 | Grozdje, sveže | 20 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | |

| Melone, vključno z lubenicami, sveže | prosto | 315 | 330 | 345 | 360 | 375 | |

ex08071100 | Lubenice, od 1. novembra do 30. aprila | 59 | neomejeno | neomejeno | neomejeno | neomejeno | neomejeno | |

080810 | Jabolka | 20 | 945 | 990 | 1035 | 1080 | 1125 | |

| Hruške | 20 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | |

08082090 | Kutine | prosto | 315 | 330 | 345 | 360 | 375 | |

080910 | Marelice | 20 | 630 | 660 | 690 | 720 | 750 | |

| Višnje, sveže | 73 | neomejeno | neomejeno | neomejeno | neomejeno | neomejeno | |

080930 | Breskve | 20 | 840 | 880 | 920 | 960 | 1000 | |

08094030 | Slive, od 1. julija do 30. septembra | 20 | 6405 | 6710 | 7015 | 7320 | 7625 | |

| Slive, drugo | 20 | 1470 | 1540 | 1610 | 1680 | 1750 | |

08094090 | Trnulje | 47 | neomejeno | neomejeno | neomejeno | neomejeno | neomejeno | |

| Jagode | 20 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | |

08102010 | Maline | 41 | neomejeno | neomejeno | neomejeno | neomejeno | neomejeno | neomejeno |

08103010 | Črni ribez, svež | 41 |

08103030 | Rdeči ribez, svež | 41 |

08104090 | Drugo jagodičje | 42 |

08111090 | Jagode, ki ne vsebujejo dodanega sladkorja ali drugih sladil | 36 | neomejeno | neomejeno | neomejeno | neomejeno | neomejeno | |

08112031 | Maline | 39 |

08112059 | Robide in murve | 53 |

08112090 | Drugo jagodičevje | 33 |

08119050 | Borovnice | 47 |

ex08119095 | Kutine | 56 |

08121000 | Češnje, začasno konzervirane | prosto | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | |

081290 | Drugo sadje in oreški, začasno konzervirano | 20 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | |

08131000 | Marelice, suhe | 79 | neomejeno | neomejeno | neomejeno | neomejeno | neomejeno | |

081340 | Drugo sadje, suho | prosto | 735 | 770 | 805 | 840 | 875 | |

09042090 | Plodovi iz rodu Capsicum ali Pimenta, zdrobljeni ali zmleti | prosto | neomejeno | neomejeno | neomejeno | neomejeno | neomejeno | |

10019099 | Navadna pšenica | 20 | 2621 | 2420 | 2530 | 2640 | 2750 | |

10082000 | Proso | 20 | 1664 | 1540 | 1610 | 1680 | 1750 | |

ex11063090 | Moka, zdrob in prah iz kostanja | 58 | neomejeno | neomejeno | neomejeno | neomejeno | neomejeno | |

| Seme, plodovi in trosi | Prosto | 1155 | 1210 | 1265 | 1320 | 1375 | |

| Hmelj | Prosto | 315 | 330 | 345 | 360 | 375 | |

12111000 | Korenine sladke koreninice (likviricije) | Prosto | neomejeno | neomejeno | neomejeno | neomejeno | neomejeno | |

12123000 | Koščice in jedrca marelic, breskev, sliv | Prosto | neomejeno | neomejeno | neomejeno | neomejeno | neomejeno | |

15030011 | Svinjska mast za industrijsko uporabo | Prosto | 5040 | 5280 | 5520 | 5760 | 6000 | |

| Olje iz sončničnih semen | Prosto | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | |

| Gosja ali račja jetra | 69 | neomejeno | neomejeno | neomejeno | neomejeno | neomejeno | |

16023111 | Puranje meso, pripravljeno | 20 | 315 | 330 | 345 | 360 | 375 | |

| Drugo | |

20011000 | Kumare, konzervirane | 20 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | |

20019020 | Plodovi rodu Capsicum ali Pimenta, razen sladkih paprik | 50 | neomejeno | neomejeno | neomejeno | neomejeno | neomejeno | |

| Paradižnik, konzerviran | 20 | 8060 | 8060 | 8060 | 8060 | 8060 | |

| Paradižnik, konzerviran | 20 | 8410 | 8410 | 8410 | 8410 | 8410 | |

| Gobe iz rodu Agaricus | prosto | 315 | 330 | 345 | 360 | 375 | |

20031080 | Gobe, pripravljene ali konzervirane drugače kot v kisu ali ocetni kislini | prosto | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | |

20059010 | Plodovi iz rodu Capsicum | 50 | neomejeno | neomejeno | neomejeno | neomejeno | neomejeno | |

20079910 | Slivova pire in pasta | 86 | neomejeno | neomejeno | neomejeno | neomejeno | neomejeno | |

20079931 | Džemi, želeji, marmelade, pire in pasta iz češenj, z vsebnostjo sladkorja več kot 30 mas. % | 83 |

20079933 | Jagodov džem | 20 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | |

ex20079939 | z vsebnostjo sladkorja več kot 30 mas. % Sadje iz oznak KN 0801, 0803, 0804 (razen fig in ananasa), 08072000, 08102090, 08103090, 08104010, 08104050, 08104090, 081090 | 27 | neomejeno | neomejeno | neomejeno | neomejeno | neomejeno | |

ex20079958 | z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas.%, vendar manj kot 30 mas.% Sadje iz oznak KN 0801, 0803, 0804 (razen fig in ananasa), 08072000, 08102090, 08103090, 08104010, 08104050, 08104090, 081090 |

| drugo. Sadje iz oznak KN 0801, 0803, 0804 (razen fig in ananasa), 08072000, 08102090, 08103090, 08104010, 08104050, 08104090, 081090 |

| Marelice, konzervirane | 20 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | |

20086061 | Višnje, ki vsebujejo dodan sladkor v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg | 70 | neomejeno | neomejeno | neomejeno | neomejeno | neomejeno | |

20086069 | Češnje, konzervirane | 20 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | |

20087079 | Breskve, konzervirane | 20 | 630 | 660 | 690 | 720 | 750 | |

20088070 | Jagode, konzervirane | 20 | 546 | 572 | 598 | 624 | 650 | |

20089955 | Slive, konzervirane | 20 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | |

20097019 | Jabolčni sok, koncentriran, drugo | 20 | 4620 | 4840 | 5060 | 5280 | 5500 | |

| Jabolčni sok, katerega gostota ne presega 1,33 g/cm3 pri 20 °C | 48 | neomejeno | neomejeno | neomejeno | neomejeno | neomejeno | |

| Izdelki, ki se uporabljajo kot krma za živali | 20 | 3339 | 3080 | 3220 | 3360 | 3500 | |

| Tobak | 20 | 6300 | 6600 | 6900 | 7200 | 7500 | |

Oznaka KN | Poimenovanje | Minimalna uvozna cena (ECU/100 kg neto) |

ex08101005 | Jagode, sveže, od 1. januarja do 30. aprila | 51,4 |

ex08101010 | Jagode, sveže, od 1. maja do 31. julija | 51,4 |

ex08101080 | Jagode, sveže, od 1. avgusta do 31. decembra | 51,4 |

ex08102010 | Maline, sveže | 63,1 |

ex08103010 | Črni ribez, svež | 38,5 |

ex08103030 | Rdeči ribez, svež | 23,3 |

ex08111090 | Jagode, zamrznjene, ki ne vsebujejo dodanega sladkorja ali drugih sladil: celi sadeži | 75,0 |

ex08111090 | Jagode, zamrznjene, ki ne vsebujejo dodanega sladkorja ali drugih sladil: drugo | 57,6 |

ex08112031 | Maline, zamrznjene, ki ne vsebujejo dodanega sladkorja ali drugih sladil: celi sadeži | 99,5 |

ex08112031 | Maline, zamrznjene, ki ne vsebujejo dodanega sladkorja ali drugih sladil: drugo | 79,6 |

2. Minimalne uvozne cene, kakor so določene v točki 1, bodo upoštevane za vsako pošiljko posebej. Če je vrednost na carinski deklaraciji nižja od minimalne uvozne cene, se zaračuna izravnalna dajatev, ki je enaka razliki med minimalno uvozno ceno in vrednostjo na carinski deklaraciji.

3. Če uvozne cene določenega proizvoda, navedenega v tej prilogi, nakazujejo trend, da bi se cene v bližnji prihodnosti lahko znižale pod raven minimalnih uvoznih cen, bo Evropska komisija o tem obvestila bolgarske organe in jim tako omogočila, da popravijo situacijo.

4. Na zahtevo Skupnosti ali Bolgarije Pridružitveni odbor pregleda delovanje sistema ali opravi revizijo ravni minimalnih uvoznih cen. Če je to primerno, Pridružitveni odbor sprejme potrebne sklepe.

5. Da bi spodbudili in pospešili razvoj trgovine in v medsebojno korist vseh zadevnih pogodbenic, bo organiziran posvetovalni sestanek tri mesece pred začetkom vsakega tržnega leta v Evropski skupnosti. Ta posvetovalni sestanek bo potekal med Evropsko komisijo in zainteresiranimi organizacijami evropskih proizvajalcev za zadevne proizvode na eni strani in organizacijami organov, proizvajalcev in izvoznikov vseh pridruženih držav izvoznic na drugi strani.

Na posvetovalnem sestanku bo tekel razgovor o situaciji na tržišču jagodičevja, pri čemer bodo vključene zlasti napovedi glede proizvodnje, stanja zalog, spreminjanja cen in možnega tržnega razvoja, pa tudi možnosti prilagoditve ponudbe povpraševanju.

"

--------------------------------------------------

PRILOGA I

"

PRILOGA XI

Seznam koncesij Bolgarije iz člena 21

Za uvoz naslednjih proizvodov s poreklom iz Skupnosti v Bolgarijo se uporabljajo spodaj določene koncesije.

Veljavna znižana dajatev je tista, ki je navedena v stolpcu I oziroma v stolpcu II, kar je nižje.

Oznaka bolgarske carinske tarife oznaka BCT | Poimenovanje | Stolpec I | znižanje dajatve | Znižana dajatev (ad valorem) |

Stolpec II Letne količine (v tonah) | (v odstotkih) | od 1.7.1996 do 30.6.1997 | od 1.7.1997 |

Žive kokoši, domače (Gallus domesticus), mase do vključno 185 g: | 15 | | 33 | 35 |

01051110 | Kokoši iz matične jate (plemenske) | | 4,25 % | | |

01051190 | Drugo | | 12,75 % | | |

02022030 | Nerazkosane ali razkosane sprednje četrti s kostmi, zamrznjene | 15 | 8,50 % | 8149 | 8149 |

02022050 | Nerazkosane ali razkosane zadnje četrti s kostmi, zamrznjene | | | | |

040210 | Mleko in smetana, koncentrirana ali ki vsebuje dodan sladkor ali druga sladila, v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo maščobe do vključno 1,5 mas.% | 15 | 12,75 % | 2400 | 2400 |

040221 | Mleko in smetana, koncentrirana, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo maščobe več kot 1,5 mas. % | 15 | 12,75 % | 554 | 554 |

ex0405 | Maslo ter druge maščobe in olja, dobljeni iz mleka, razen 0405 20 00 1 | 30 | 28 % | 73 | 73 |

0406 | Sir in skuta | 30 | 17,5 % | 2100 | 2100 |

0601 10 00 0 | Čebulice, koreninski gomolji, stebelni gomolji, živice in korenike v mirujočem stanju | — | 10 % | 21 | 21 |

0601 20 00 0 | Za sajenje | — | 10 % | 26 | 26 |

0701 10 00 0 | Semenski krompir, svež ali ohlajen | 30 | 17,5 % | 328 | 332 |

070310 | Čebula in šalotka | — | 25 % | 2389 | 2389 |

070320 | Česen | — | 25 % | 26 | 26 |

0704 20 00 0 | Brstični ohrovt | — | 40 % | 39 | 39 |

0706 10 00 0 | Korenje in repa | — | 40 % | 255 | 255 |

0707 | Kumare in kumarice | — | 40 % | 1130 | 1130 |

0709 30 00 0 | Jajčevci | — | 40 % | 45 | 45 |

0709 60 00 1 | Paprike iz rodu Capiscum, | | | | |

0709 60 00 2 | sladke od 1. novembra do 30. junija, | — | 40 % | 141 | 141 |

| od 1. julija do 31. oktobra | | 55 % | | |

0710 10 00 0 | Krompir, zamrznjen | — | 40 % | 224 | 224 |

0710 21 00 0 | Grah (Pisum sativum), zamrznjen | — | 40 % | 80 | 80 |

0710 22 00 0 | Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.), zamrznjen | — | 40 % | 21 | 21 |

0712 20 00 0 | Čebula, suha | — | 40 % | 12 | 12 |

| Kokosovi orehi, sveži ali suhi | 30 | 17,5 % | 35 | 37 |

0802 12 00 0 | Mandeljni, oluščeni | | 28 % | | |

0801 31 00 0 | Akažu (indijski) oreh | — | 25 % | 177 | 177 |

0803 00 00 0 | Banane, sveže ali suhe | 30 | 7 % | 150 | 156 |

0805 10 00 1 | Pomaranče, sveže ali suhe, od 16. oktobra do 31. marca | 15 | 8,5 % | 14000 | 15000 |

0805 20 00 0 | Mandarine, klementine wilking in drugi hibridi agrumov | 30 | 7 % | 57 | 60 |

0805 30 00 0 | Limone | 15 | 7 % | 10350 | 10800 |

080610 | Grozdje, sveže | — | 40 % | 1098 | 1098 |

0806 20 00 0 | Grozdje, suho | 15 | 34 % | 11 | 12 |

080711 | Lubenice, sveže | 15 | 34 % | 162 | 169 |

0807 20 00 0 | Papaja | — | 40 % | 28 | 28 |

0808 10 00 1 | Jabolka: | — | 40 % | 3880 | 3880 |

| — — — za predelavo, razsuta, neprimerna za neposredno uporabo | | | | |

0808 10 00 4 | — — — Drugo | | | | |

0808 10 00 6 | | | | | |

0808 10 00 7 | | | | | |

0808 20 00 9 | Hruške in kutine, razen od 1. aprila do 30. junija | — | 40 % | 202 | 202 |

0809 10 00 0 | Marelice | — | 40 % | 145 | 145 |

0809 30 00 0 | Breskve, vključno z nektarinami | 15 | 34 % | 400 | 400 |

0809 30 00 0 | Breskve, vključno z nektarinami | — | 40 % | 1621 | 1621 |

0811 20 00 0 | Maline, robide, murve, Loganove robide, črni, beli ali rdeči ribez ter kosmulje | — | 40 % | 18 | 18 |

0813 30 00 0 | Jabolka, suha | — | 40 % | 10 | 10 |

090121 | Kava, pražena, s kofeinom | 30 | 17,5 % | 1047 | 1071 |

090122 | Kava, pražena, brez kofeina | | 17,5 % | | |

090230 | Črni čaj (fermentiran) in delno fermentiran čaj v zavitkih do vključno 3 kg | | 10,50 % | | |

0902 40 00 0 | Drug črni čaj | | 10,50 % | | |

0904 11 00 0 | Poper rodu Piper, nezdrobljene in nezmlete | | 3,50 % | | |

0908 30 00 2 | Kardamom | | 10,50 % | | |

0910 10 00 0 | Ingver | | 10,50 % | | |

0910 30 00 0 | Kurkuma | | 10,50 % | | |

1003 00 90 1 | Ječmen, za varjenje | 30 | 17,5 % | 100 | 100 |

1006 30 00 0 | Riž, manj brušen ali dobro brušen | 15 | 12,75 % | 2880 | 2880 |

1103 12 00 0 | Ovseni drobljenci, zdrob in peleti | — | 25 % | 216 | 216 |

1103 14 00 0 | Riževi drobljenci; zdrob in peleti | — | 25 % | 13671 | 13617 |

1108 19 00 0 | Drugi škrob | — | 15 % | 263 | 263 |

1201 00 90 0 | Soja v zrnu, razen za setev, cela ali lomljena | 30 | 10,50 % | 100 | 100 |

120799 | Druga oljna semena in plodovi | — | 15 % | 169 | 169 |

1209 21 00 0 | Seme lucerne (alfalfa) | 30 | 3,50 % | 63 | 66 |

1209 91 00 0 | Seme vrtnin | 30 | 3,50 % | 37 | 38 |

1302 13 00 0 | Rastlinski sokovi in ekstrakti hmelja | — | 10 % | 73 | 73 |

1503 00 00 0 | Stearin iz prašičje masti, olje iz prašičje masti, oleostearin, oleo-olje in olje iz loja, neemulgirani ali nemešani ali kako drugače obdelani | 15 | 12,75 % | 20 | 20 |

1507 10 00 0 | Surovo sojino olje, vključno degumirano (brez smole) | 15 | 12,75 % | 1825 | 1904 |

1509 | Oljčno olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično nemodificirano | 15 | 8,5 % | 400 | 400 |

1514 90 00 0 | Olje iz oljne repice, ogrščice ali gorčice in njihove frakcije, razen surovega olja | 30 | 17,50 % | 56 | 59 |

1515 30 00 0 | Ricinusovo olje in njegove frakcije | 30 | 10,50 % | 11 | 12 |

1516 20 00 0 | Rastlinske masti in olja in njihove frakcije | 30 | 10,50 % | 330 | 330 |

1517 10 00 0 | Margarina, razen tekoče margarine | 30 | 10,50 % | 1316 | 1316 |

1602 10 00 0 | Homogenizirani proizvodi iz konzerviranega mesa, drobovja ali krvi | 30 | 28 % | 50 | 50 |

1602 20 00 0 | Homogenizirani proizvodi iz jeter katere koli živali | 30 | 28 % | | |

1602 49 00 0 | Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa ali klavničnih odpadkov prašičev, vključno z mešanicami | 15 | 34 % | 912 | 950 |

1602 50 00 0 | Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, drobovja ali krvi goveda |

1701 99 00 0 | Sladkor, razen surovega sladkorja in sladkor, ki ne vsebuje dodanih arom ali barvil | 15 | 34 % | 20976 | 21888 |

2002 10 00 0 | Paradižnik, pripravljen ali konzerviran, cel ali v kosih | 15 | 34 % | 750 | 750 |

2002 90 00 0 | Drug paradižnik, pripravljen ali konzerviran kako drugače kot s kisom ali ocetno kislino |

200410 | Krompir, pripravljen ali konzerviran kako drugače kot s kisom ali ocetno kislino, zamrznjen | — | 40 % | 535 | 535 |

2005 70 00 0 | Oljke, pripravljene ali konzervirane drugače kot v kisu ali ocetni kislini | 15 | 8,50 % | 4763 | 4970 |

2007 10 00 0 | Homogenizirani izdelki | — | 40 % | 155 | 155 |

200820 | Ananas, pripravljen ali konzerviran | 30 | 17,50 % | 2 | 2 |

2009 11 00 0 | Pomarančni sok, zamrznjen | 15 | 21,25 % | 510 | 520 |

2009 19 00 0 | Drug pomarančni sok |

2009 20 00 0 | Sok grenivke | 15 | 21,25 % | 451 | 462 |

2009 30 00 0 | Sok iz drugih posameznih agrumov |

2009 40 00 0 | Ananasov sok |

200990 | Mešanice sokov |

2009 60 00 0 | Grozdni sok (vključno grozdni mošt) | 15 | 34 % | 369 | 385 |

2301 20 00 0 | Moka, zdrob in peleti iz rib, ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev | 30 | 7 % | 7631 | 7963 |

2303 10 00 0 | Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni ostanki | 30 | 7 % | 424 | 443 |

2304 00 00 0 | Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakcije olja iz soje | 30 | 17,50 % | 392 | 409 |

230990 | Pripravki, ki se uporabljajo kot krma za živali, razen krme za pse ali mačke, pripravljeni za prodajo na drobno | 15 | 8,50 % | 12752 | 12752 |

| Tobak | 30 | | 6000 | 6000 |

240110 | Tobak, neotrebljen | |

2401 10 10 0 | | 7 % |

2401 10 20 0 | | 7 % |

2401 10 30 0 | | 7 % |

2401 10 41 0 | | 7 % |

2401 10 49 0 | | 28 % |

2401 10 50 0 | | 28 % |

2401 10 60 0 | | 28 % |

2401 10 70 0 | | 28 % |

2401 10 80 0 | | 28 % |

2401 10 90 0 | | 28 % |

240120 | Tobak, deloma ali popolnoma otrebljen | |

2401 20 10 0 | | 7 % |

2401 20 20 0 | | 7 % |

2401 20 30 0 | | 7 % |

2401 20 41 0 | | 7 % |

2401 20 49 0 | | 28 % |

2401 20 50 0 | | 28 % |

2401 20 60 0 | | 28 % |

2401 20 70 0 | | 28 % |

2401 20 80 0 | | 28 % |

2401 20 90 0 | | 28 % |

--------------------------------------------------