21998D0709(18)Uradni list L 193 , 09/07/1998 str. 0061 - 0061


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 101/97

z dne 15. decembra 1997

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, spremenjenega s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ker je bila Priloga II k Sporazumu spremenjena s Sklepom št. 48/97 Skupnega odbora EGP z dne 10. julija 1997 [1];

ker je treba Uredbo Komisije (ES) št. 2215/96 z dne 20. novembra 1996 o ukrepih za odstopanje, ki veljajo za "Glühwein" [2], vključiti v Sporazum -

SKLENIL:

Člen 1

Za točko 6 (Uredba Komisije (EGS) št. 2009/92) v Poglavju XXVII Priloge II k Sporazumu se doda naslednja točka:

"7. 396 R 2215: Uredba Komisije (ES) št. 2215/96 z dne 20. novembra 1996 o ukrepih za odstopanje, ki veljajo za "Glühwein" (UL L 296, 21.11.1996, str. 30)

."

Člen 2

Besedila Uredbe Komisije (ES) št. 2215/96 v islandskem in norveškem jeziku, ki so priložena ustrezni jezikovni različici tega sklepa, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 16. decembra 1997 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 15. decembra 1997

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

E. Bull

[1] UL L 290, 23.10.1997, str. 34.

[2] UL L 296, 21.11.1996, str. 30.

--------------------------------------------------