21998D0205(05)Uradni list L 030 , 05/02/1998 str. 0035 - 0035


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 64/97

z dne 4. oktobra 1997

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu o EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, spremenjenega s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ker je bila Priloga II k Sporazumu spremenjena s Sklepom št. 57/97 Skupnega odbora EGP z dne 31. julija 1997 [1];

ker je treba Direktivo Sveta 96/21/ES z dne 29. marca 1996 o spremembi Direktive Komisije 94/54/ES o obveznih navedbah na označbah nekaterih živil poleg tistih, določenih v Direktivi Sveta 79/112/EGS [2] vključiti v Sporazum -

SKLENIL:

Člen 1

V točki 18 (Direktiva Sveta 79/112/EGS) v poglavju XII Priloge II k Sporazumu se doda naslednja alinea:

"— 396 L 0021: Direktiva Sveta 96/21/ES z dne 29. marca 1996 (UL L 88, 5.4.96, str. 5)."

Člen 2

Besedila Direktive Sveta 96/21/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki so priložena ustrezni jezikovni različici tega sklepa, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 5. oktobra 1997 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 4. oktobra 1997

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

E. Bull

[1] UL L 346, 20.11.97, str. 19.

[2] UL L 88, 5.4.96, str. 5.

--------------------------------------------------