21998A1022(01)Uradni list L 284 , 22/10/1998 str. 0037 - 0044


Sporazum

o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Vlado Združenih držav Amerike

EVROPSKA SKUPNOST (v nadaljnjem besedilu "Skupnost")

na eni strani in

VLADA ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE

na drugi strani,

v nadaljnjem besedilu "pogodbenici", STA SE

OB UPOŠTEVANJU pomena znanosti in tehnologije za njun gospodarski in socialni razvoj,

OB SPOZNANJU, da Skupnost in Vlada Združenih držav Amerike izvajata raziskave in tehnološke dejavnosti na številnih področjih v skupnem interesu ter da bo medsebojno sodelovanje v razvoju in tehnoloških dejavnostih na vzajemni osnovi koristilo obema pogodbenicama,

OB UPOŠTEVANJU Deklaracije o odnosih med EU in ZDA z dne 23. novembra 1990, Nove transatlantske agende in skupnega akcijskega načrta EU in ZDA, sprejetega v Madridu 3. decembra 1995,

V ŽELJI po vzpostavitvi formalne podlage za sodelovanje na področju znanstvenega in tehnološkega raziskovanja, ki bo razširilo in okrepilo dejavnosti sodelovanja na področjih skupnega interesa ter spodbudilo uporabo rezultatov takega sodelovanja v njuno gospodarsko in socialno korist,

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Namen

Pogodbenici bosta spodbujali, razvijali in omogočali dejavnosti sodelovanja na področjih v skupnem interesu, na katerih opravljata raziskovalne in razvojne dejavnosti v znanosti in tehnologiji.

Člen 2

Opredelitve

V tem sporazumu:

(a) "dejavnost sodelovanja" pomeni vsako dejavnost, ki jo pogodbenici opravljata ali podpirata na podlagi tega sporazuma in vključuje skupno raziskavo;

(b) "informacija" pomeni znanstvene ali tehnične podatke, rezultate ali metode raziskav in razvoja, ki izhajajo iz skupnih raziskav, ter vse druge podatke v zvezi z dejavnostmi sodelovanja;

(c) "intelektualna lastnina" ima pomen, opredeljen v členu 2 Konvencije o ustanovitvi Svetovne organizacije za intelektualno lastnino, podpisane v Stockholmu 14. julija 1967;

(d) "Skupna raziskava" pomeni raziskavo, ki poteka s finančno podporo ene ali obeh pogodbenic in ki vključuje sodelovanje udeležencev iz Skupnosti in iz Združenih držav Amerike ter jo kot skupno raziskavo pisno označita pogodbenici ali njune znanstvene in tehnološke organizacije in agencije oziroma, pri financiranju s strani samo ene pogodbenice, ta pogodbenica in udeleženci tega projekta;

(e) "udeleženec" pomeni posameznika ali telo, ki lahko med drugim zajema znanstvene in tehnološke organizacije pogodbenic, zasebnike, podjetja, raziskovalne centre, univerze, podružnice evropskih ali ameriških pravnih oseb ali kako drugo obliko pravne osebe, vključeno v dejavnosti sodelovanja.

Člen 3

Načela

Dejavnosti sodelovanja se izvajajo na podlagi naslednjih načel:

(a) skupna korist na podlagi splošnega uravnoteženja prednosti,

(b) vzajemne možnosti vključevanja v dejavnosti sodelovanja,

(c) pravična in poštena obravnava,

(d) pravočasna izmenjava podatkov, ki lahko vplivajo na dejavnosti sodelovanja.

Člen 4

Področja dejavnosti sodelovanja

(a) Področja dejavnosti sodelovanja so:

- okolje (vključno z raziskavami podnebja),

- biomedicina in zdravje (vključno z raziskavami aidsa, nalezljivih bolezni in zlorab drog),

- kmetijstvo,

- raziskave na področju ribolova,

- tehnološke raziskave,

- nejedrska energija,

- naravni viri,

- raziskave materialov in meroslovje,

- informacijske in komunikacijske tehnologije,

- telematika,

- biotehnologija,

- pomorske raziskave in tehnologija,

- raziskave na področju družboslovnih znanosti,

- transport,

- politika znanosti in tehnologije, upravljanje, usposabljanje in mobilnost znanstvenikov.

(b) Pogodbenici lahko ta seznam spremenita po priporočilu skupne posvetovalne skupine, navedene v členu 6, v skladu s postopki, ki veljajo za vsako pogodbenico.

(c) Pogodbenici lahko izvajata dejavnosti sodelovanja s tretjimi strankami.

Člen 5

Oblike dejavnosti sodelovanja

(a) Ob upoštevanju veljavne zakonodaje, predpisov in politik pogodbenici čim bolj podpirata vključevanje udeležencev v dejavnosti sodelovanja v okviru tega sporazuma z namenom zagotavljati primerljive priložnosti sodelovanja v svojih znanstvenih in tehnoloških raziskovalnih ter razvojnih dejavnosti.

(b) Dejavnosti sodelovanja so lahko naslednje:

1. usklajeni raziskovalni projekti in skupni raziskovalni projekti,

2. skupne delovne skupine,

3. skupne študije,

4. skupna organizacija znanstvenih seminarjev, konference, simpozijev in delavnic,

5. usposabljanja znanstvenikov in tehničnih strokovnjakov,

6. izmenjava ali skupna raba opreme in materialov,

7. obiski in izmenjava znanstvenikov, inženirjev in drugega ustreznega osebja,

8. izmenjava znanstvenih in tehnoloških informacij ter informacij o praksi, zakonih in drugih predpisih in programih, ki spadajo v okvir sodelovanja na podlagi tega sporazuma.

Kjer pride v poštev, take dejavnosti sodelovanja potekajo v skladu z dogovori o izvajanju, ki jih sklenejo izvršni predstavniki pogodbenic ali njune znanstvene in tehnološke organizacije in agencije. Ti dogovori lahko opisujejo naravo in trajanje sodelovanja na nekem znanstvenem področju ali za določen namen, obravnavo intelektualne lastnine, kakor je predpisana v Prilogi, financiranje, delitev stroškov in druge pomembne zadeve.

Člen 6

Usklajevanje in omogočanje dejavnosti sodelovanja

(a) Usklajevanje in omogočanje dejavnosti sodelovanja v okviru tega sporazuma opravljata kot izvršni telesi v imenu vlade Združenih držav Amerike Zunanje ministrstvo, v imenu Skupnosti pa Komisija.

(b) Izvršni telesi ustanovita skupno posvetovalno skupino (Joint Conslutative Group, v nadaljevanju besedila JCG) za nadzor znanstvenega in tehnološkega sodelovanja v okviru tega sporazuma. JCG je sestavljen iz omejenega, za obe pogodbenici enakega števila predstavnikov pogodbenic.

(c) JCG se lahko posvetuje o splošnih znanstvenih in tehnoloških vprašanjih, izmenjuje informacije, po potrebi ustanavlja delovne skupine, se po potrebi posvetuje s strokovnjaki in drugače deluje na področju medsebojnega razumevanja dejavnosti pogodbenic na področjih znanstvenih in tehnoloških programov.

(d) Naloge JCG vključujejo:

1. pregled in priporočanje dejavnosti v okviru tega sporazuma,

2. dajanje priporočil na podlagi člena 4(b),

3. svetovanje pogodbenicama o načinih okrepitve sodelovanja v skladu z načeli tega sporazuma,

4. pripravo letnega poročila o napredku in učinkovitosti sodelovanja, ki poteka na podlagi tega sporazuma,

5. oceno uspešnosti in učinkovitosti izvajanja tega sporazuma.

(e) JCG se sestaja letno, razen če se pogodbenici ne dogovorita drugače. Sestanki potekajo izmenično v Skupnosti in v Združenih državah Amerike. JCG sprejme svoj poslovnik, ki ga morata odobriti obe pogodbenici.

(f) Odločitve JCG se sprejemajo soglasno. Na vsakem sestanku se piše zapisnik, ki vsebuje seznam sklepov in glavnih točk obravnave. Zapisnik potrdita osebi, ki sta ju pogodbenici izbrali za skupno predsedovanje sestankom.

Člen 7

Financiranje in pravni vidiki

(a) Dejavnosti sodelovanja so odvisne od razpoložljivosti sredstev ter veljavnih zakonov in drugih predpisov, politik in programov Skupnosti in Združenih držav Amerike.

(b) Vsaka pogodbenica krije stroške opravljanja svojih obveznosti na podlagi tega sporazuma, vključno s stroški sodelovanja na zasedanjih JCG. Stroške, razen potnih in bivalnih stroškov, ki so neposredno povezani s sestankom JCG, pa nosi pogodbenica gostiteljica.

Člen 8

Vstop osebja in opreme

Pogodbenici sprejmeta vse primerne ukrepe in po najboljših močeh v skladu s svojimi zakoni in drugimi predpisi omogočata vstop, bivanje in izstop s svojega ozemlja osebju, gradivu, podatkom in opremi, ki so udeleženi ali uporabljeni v dejavnostih sodelovanja na podlagi tega sporazuma.

Člen 9

Obravnavanje intelektualne lastnine

Dodeljevanje in varstvo pravic intelektualne lastnine v okviru tega sporazuma se izvajata v skladu z določili v Prilogi, ki je sestavni del tega sporazuma.

Člen 10

Drugi sporazumi in prehodne določbe

(a) Pogodbenici si bosta prizadevali, kjer pride v poštev, da s tem sporazumom uredita tiste nove dogovore o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med Skupnostjo in Združenimi državami Amerike, ki spadajo v okvir člena 4.

(b) Ta sporazum ne vpliva na pravice in obveznosti po drugih sporazumih med pogodbenicama in po sporazumih ali ureditvah med katero od pogodbenic in tretjo državo, vključno s sporazumi in ureditvami med njihovimi znanstvenimi in tehnološkimi organizacijami ali agencijami in katero od držav članic Skupnosti.

Člen 11

Ozemlje uporabe

Ta sporazum velja po eni strani za ozemlja, na katerih velja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti pod pogoji, določenimi v navedeni pogodbi, in po drugi strani za ozemlje Združenih držav Amerike. To ne preprečuje izvajanja dejavnosti sodelovanja na odprtem morju, v vesolju ali na ozemlju tretjih držav v skladu z mednarodnim pravom.

Člen 12

Začetek veljavnosti, odpoved in reševanje sporov

(a) Ta sporazum začne veljati z dnem, ko se pogodbenici pisno uradno obvestita, da sta izpolnili notranje postopke, potrebne za začetek veljavnosti.

(b) Ta sporazum se sklene za začetno obdobje petih let. Po pregledu s strani pogodbenic v zadnjem letu vsakega naslednjega obdobja se lahko sporazum s pisnim dogovorom med pogodbenicama podaljša in lahko dopolni za naslednjih pet let.

(c) Ta sporazum lahko katera koli od pogodbenic kadar koli pisno odpove s šestmesečnim odpovednim rokom. Potek ali prenehanje tega sporazuma ne vpliva na veljavnost ali trajanje dogovorov, ki so sklenjeni na njegovi podlagi, ali na posebne pravice in obveznosti, ki so nastale v skladu s Prilogo.

(d) Ta sporazum se lahko spremeni po dogovoru pogodbenic. Spremembe začnejo veljati z dnem, ko se pogodbenici pisno uradno obvestita, da sta izpolnili notranje postopke, potrebne za spremembo tega sporazuma.

(e) Vsa vprašanja ali spore, povezane z razlaganjem ali izvajanjem tega sporazuma, pogodbenici rešujeta sporazumno.

Člen 13

Sporazum je podpisan v dveh izvodih v danskem, nizozemskem, angleškem, finskem, francoskem, nemškem, grškem, italijanskem, portugalskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer je vsako besedilo enako verodostojno.

Hecho en Washington DC, el cinco de diciembre de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Washington DC, den femte december nitten hundrede og syvoghalvfems.

Geschehen zu Washington DC am fünften Dezember neunzehnhundertsiebenundneuzig.

Έγινε στην Ουάσιγκτον DC, στις 5 Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.

Done at Washington DC on the fifth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Washington DC, le cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Fatto a Washington DC, addí cinque dicembre millenovecentonovantasette.

Gedaan te Washington DC, de vijfde december negentienhonderd zevenennegentig.

Feito em Washington DC, em cinco de Dezembro de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Washington DC:ssä viidentenä päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.

Som skedde i Washington DC den femte december nittohundranittiosju.

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeisnchaftΓια την Ενρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

Por el Gobierno de los Estados Unidos de AméricaFor regeringen for Amerikas Forenede StaterFür die Regierung der Vereinigten Staaten von AmerikaΓια τηυ κνβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της ΑμερικήςFor the Government of the United States of AmericaPour le gouvernement des États-Unis d'AmériquePer il governo degli Stati Uniti d'AmericaVoor de regering van de Verenigde Staten van AmerikaPelo Governo dos Estados Unidos da AméricaAmerikan yhdysvaltojen hallituksen puolestaPå Amerikas förenta staternas regerings vägnar

+++++ TIFF +++++

For the Government of the United States of AmericaPor el Gobierno de los Estados Unidos de AméricaFor regeringen for Amerikas Forenede StaterFür die Regierung der Vereinigten Staaten von AmerikaΓια τηυ κνβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της ΑμερικήςPour le gouvernement des États-Unis d'AmériquePer il governo degli Stati Uniti d'AmericaVoor de regering van de Verenigde Staten van AmerikaPelo Governo dos Estados Unidos da AméricaAmerikan yhdysvaltojen hallituksen puolestaPå Amerikas förenta staternas regerings vägnar

+++++ TIFF +++++

For the European CommunityPor la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeisnchaftΓια την Ενρωπαϊκή ΚοινότηταPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA

INTELEKTUALNA LASTNINA

V skladu s členom 9 tega sporazuma:

Pogodbenici zagotavljata ustrezno in dejansko varstvo intelektualne lastnine, ustvarjene ali posredovane v okviru tega sporazuma in ustreznih dogovorov o izvajanju. Pogodbenici se dogovorita, da bosta ena drugo pravočasno obveščali o vseh izumih ali avtorskopravno varovanih delih v okviru tega sporazuma in poskušali pravočasno zagotoviti varstvo pravic take intelektualne lastnine. Pravice do intelektualne lastnine se dodeljujejo, kakor določa ta priloga.

I. NAMEN

A. Ta priloga se uporablja za vse dejavnosti sodelovanja, ki jih pogodbenici ali njuni udeleženci izvajajo na podlagi tega sporazuma, razen če se pogodbenici ne dogovorita drugače.

B. V okviru tega sporazuma ima "intelektualna lastnina" pomen, opredeljen v členu 2 Konvencije o ustanovitvi Svetovne organizacije za intelektualno lastnino, podpisane v Stockholmu 14. julija 1967.

C. Ta priloga obravnava dodeljevanje pravic, udeležbe in honorarjev med pogodbenicama in njunimi udeleženci. Vsaka pogodbenica zagotovi, da lahko druga pogodbenica ali njeni udeleženci pridobijo pravice do intelektualne lastnine, ki jim pripadajo v skladu s to prilogo. Ta priloga drugače ne spreminja ali posega v dodeljevanje pravic, interesov in honorarjev med pogodbenico in njenimi državljani ali udeleženci, ki jih določajo zakoni in prakse, ki se uporabljajo v vsaki pogodbenici.

D. Spori v zvezi z intelektualno lastnino, nastali v okviru tega sporazuma, se rešujejo z razpravami med prizadetimi udeleženci ali po potrebi med pogodbenicama. Na podlagi medsebojnega soglasja med pogodbenicama lahko udeleženci predložijo spor arbitražnemu razsodišču v obvezujočo arbitražo. Če se udeleženci pisno ne dogovorijo drugače, se uporabljajo arbirtažna pravila Uncitral.

E. Prenehanje ali pretek tega sporazuma ne vpliva na pravice ali obveznosti iz te priloge.

II. DODELJEVANJE PRAVIC

A. Vsaka pogodbenica je upravičena do neizključne, nepreklicne brezplačne licence, veljavne za vse države, za razmnoževanje, javno distribucijo in prevajanje člankov iz znanstvenih in strokovnih glasil, nezaupnih znanstvenih poročil in knjig, ki izvirajo neposredno iz sodelovanja v okviru tega sporazuma. Na vseh izvodih avtorskopravno varovanih del, namenjenih javni distribuciji in pripravljenih na podlagi te določbe, morajo biti navedena imena avtorja oziroma avtorjev dela, razen če avtor ali avtorji izrecno zahtevajo, da niso navedeni. Vsaka pogodbenica oziroma njeni udeleženci imajo pravico pregleda prevoda pred javno distribucijo.

B. Pravice do intelektualne lastnine v vseh oblikah, razen pravic, opisanih v odstavku II(A) zgoraj, se dodeljujejo, kakor sledi:

1. Gostujočim raziskovalcem, npr. znanstvenikom, katerih gostovanje je namenjeno predvsem izobraževanju, se dodelijo pravice intelektualne lastnine po pravilih, ki veljajo v ustanovah, kjer gostujejo. Poleg tega ima vsak gostujoči raziskovalec, ki je imenovan za izumitelja, pravico do enake obravnave kot državljani gostujoče države glede nagrad, bonitet, koristi ali drugih nagrad v skladu s politiko ustanove, v kateri gostuje.

2. (a) Za intelektualno lastnino, ki nastane med skupnim raziskovanjem, pogodbenici ali njuni udeleženci skupaj pripravijo načrt tehnološkega upravljanja. Načrt tehnološkega upravljanja upošteva ustrezne prispevke pogodbenic in njunih udeležencev, koristi od licenc po ozemljih oziroma področjih uporabe, zahteve veljavnih zakonodaj pogodbenic in druge dejavnike, ki jih udeleženci štejejo za primerne.

(b) Če se pogodbenici oziroma njuni udeleženci niso dogovorili za skupni načrt tehnološkega upravljanja v začetnem sporazumu o sodelovanju na področju raziskav in če ne uspejo doseči sporazuma v razumnem roku, ki ne sme biti daljši od šestih mesecev od takrat, ko je ena od pogodbenic ugotovila, da je bila zadevna intelektualna lastnina ustvarjena ali verjetno ustvarjena, pogodbenici oziroma njuni udeleženci rešujejo zadevo v skladu z določili odstavka I(D). Do rešitve zadeve je zadevna intelektualna lastnina skupna last obeh pogodbenic oziroma njunih udeležencev, njena komercialna uporaba (vključno z razvojem izdelkov) pa je pogojena z medsebojnim sporazumom.

(c) "Skupna raziskava" pomeni raziskavo, ki poteka s finančno podporo ene ali obeh pogodbenic in ki vključuje sodelovanje udeležencev iz Skupnosti in iz Združenih držav Amerike in ki jo kot skupno raziskavo pisno označita pogodbenici ali njune znanstvene in tehnološke organizacije in agencije oziroma, pri financiranju s strani samo ene pogodbenice, ta pogodbenica in udeleženci tega projekta.

(d) Če katera od pogodbenic meni, da je ali bo udeležba v skupnem raziskovalnem projektu v okviru tega sporazuma privedla do intelektualne lastnine take vrste, ki jo sama varuje, na ozemlju druge pogodbenice pa ni varovana, pogodbenici nemudoma začneta razpravo o dodelitvi pravic do zadevne intelektualne lastnine. Zadevne skupne dejavnosti so v času razprave začasno ustavljene, če se pogodbenici ne dogovorita drugače. Če v treh mesecih od datuma zahteve za razpravo ni mogoče doseči dogovora, se sodelovanje na zadevnem projektu na zahtevo katere koli od pogodbenic začasno ali dokončno ustavi.

III. ZAUPNE INFORMACIJE

V primerih, ko se informacija, ki je pravočasno označena kot zaupna, posreduje ali oblikuje v okviru tega sporazuma, vsaka pogodbenica in njeni udeleženci to informacijo varujejo v skladu z veljavno zakonodajo, predpisi in upravno prakso. Brez predhodne pisne odobritve nobena od pogodbenic ne sme razkrivati nobene zaupne informacije, razen svojim uslužbencem, vladnemu osebju ter svojim neposrednim pogodbenim izvajalcem in podizvajalcem. Tako razkrivanje je dovoljeno le za uporabo v skladu s pogoji njihovih dovoljenj ali licenc, podeljenih s strani pogodbenic, oziroma v okviru obsega dela njihovih pogodb s pogodbenicama in obsega dela, nanašajočega se na predmet tako razširjenih informacij. Pogodbenici morata v obliki ustreznih ureditev, npr. s pogodbami o raziskavah, dokumentih o financiranju, načrtih upravljanja tehnologije ipd., določiti obveznosti vseh udeležencev glede varovanja zaupnosti prejetih informacij.

Če ena izmed pogodbenic ugotovi, da ne more, ali če se utemeljeno pričakuje, da ne bo mogla upoštevati določb o nerazširjanju zaupnih informacij, nemudoma obvesti drugo pogodbenico. Pogodbenici se posvetujeta o določitvi primernega ukrepanja. Informacije so lahko označene kot zaupne, če pomenijo skrivnost v tem smislu, da kot celota ali kot natančna konfiguracija ali sestav svojih delov niso splošno znane ali dosegljive na zakonit način, če imajo dejansko ali potencialno komercialno vrednost na podlagi svoje zaupnosti, če je zakonito pristojna oseba v zvezi z njimi opravila vse v danih okoliščinah razumne korake za ohranitev njihove zaupnosti in če še niso v posesti prejemnika brez zaveze glede njihove zaupnosti.

--------------------------------------------------