21998A0912(01)Uradni list L 252 , 12/09/1998 str. 0023 - 0046


SKLEPNA LISTINA MEDNARODNE KONFERENCE IN SKLEP KONFERENCE PODPISNIC ENERGETSKE LISTINE GLEDE SPREMEMBE TRGOVINSKIH DOLOČB POGODBE O ENERGETSKI LISTINI

Sklepna listina mednarodne konference in sklep konference podpisnic energetske listine

I. Med 17. decembrom 1994 in 18. decembrom 1997 se je sestajala Začasna konferenca podpisnic energetske listine, da s pogajanji uskladi spremembo trgovinskih določb Pogodbe o energetski listini. Dne 23. in 24. aprila 1998 je potekala v Bruslju konferenca z namenom, da spremembo sprejme. Na konferenci so sodelovali predstavniki Republike Albanije, Republike Armenije, Avstralije, Republike Avstrije, Azejbardžanske republike, Kraljevine Belgije, Republike Belorusije, Bosne in Hercegovine, Republike Bolgarije, Republike Hrvaške, Republike Ciper, Republike Češke, Kraljevine Danske, Republike Estonije, Evropskih skupnosti, Republike Finske, Francoske republike, Republike Gruzije, Zvezne republike Nemčije, Helenske republike, Republike Madžarske, Republike Islandije, Irske, Italijanske republike, Japonske, Republike Kazahstan, Kirgiške republike, Republike Latvije, Kneževine Lihtenštajn, Republike Litve, Velikega vojvodstva Luksemburg, Republike Malte, Republike Moldavije, Kraljevine Nizozemske, Kraljevine Norveške, Republike Poljske, Portugalske republike, Romunije, Ruske federacije, Slovaške republike, Republike Slovenije, Kraljevine Španije, Kraljevine Švedske, Švicarske konfederacije, Republike Tadžikistana, Bivše jugoslovanske republike Makedonije, Republike Turčije, Turkmenistana, Ukrajine, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske in Republike Uzbekistana (v nadaljnjem besedilu "predstavniki") kakor tudi povabljeni opazovalci iz nekaterih držav in mednarodnih organizacij.

II. Konferenca podpisnic energetske listine, ki je bila ob uveljavitvi Pogodbe o energetski listini 1994 dokončno ustanovljena 16. aprila 1998, se je sestala tudi 23. in 24. aprila 1998, da bi, skladno z določbami Pogodbe o energetski listini, obravnavala sprejetje spremembe trgovinskih določb Pogodbe o energetski listini.

SPREMEMBA TRGOVINSKIH DOLOČB POGODBE O ENERGETSKI LISTINI

III. Besedilo spremembe trgovinskih določb Pogodbe o energetski listini (v nadaljnjem besedilu "Sprememba"), kakor je določeno v Prilogi I, in sklepi, ki se nanjo nanašajo, navedeni v Prilogi II, so bile sprejete skladno z modalitetami mednarodne konference, ki je bila sklicana v ta namen, in po Pogodbi o energetski listini skladno s postopkom iz Pogodbe.

DOGOVORI

IV. V zvezi s Spremembo so bili sprejeti naslednji dogovori:

1. Dogovor glede člena 29(2)(a) in Priloge W:

Ne glede na seznam odstavka 6 člena XXIV Sporazuma GATT 1994 iz Priloge W(A)(1)(a)(i), je vsaka podpisnica, na katero vpliva povečanje carin ali drugih vrst dajatev, ki so uvedene pri uvozu ali izvozu ali so v povezavi z uvozom ali izvozom iz prvega stavka navedenega odstavka, upravičena da na Konferenci podpisnic Listine zaprosi za posvetovanja.

2. Dogovor glede člena 29(7):

V primeru podpisnice, ki ni članica STO, navedena v Prilogah BR ali BRQ ali v obeh, se za namen tega člena vsaka koncesija, ki se v procesu pristopa k STO uradno ponudi za energetske materiale ali izdelke, naštete v Prilogi EM II, ali za energetsko opremo iz Priloge EQ II, obravnava kot obveza skladno s STO.

3. Dogovor glede člena 29(6) in (7) in člena 34(3)(o):

Konferenca podpisnic Listine opravi letni pregled glede kakršne koli možnosti prenosa energetskih materialov in izdelkov ali energetske opreme iz Prilog EM I ali EQ I v Prilogi EM II ali EQ II.

DEKLARACIJE

V. Glede Spremembe so bile sprejete naslednje deklaracije:

Skupna deklaracija o trgovinskih pravicah intelektualne lastnine

Podpisnice potrdijo svojo zavezanost tako, da po najvišjih mednarodnih standardih zagotovijo učinkovito zaščito pravic intelektualne lastnine.

Pravice intelektualne lastnine vključujejo za namen te deklaracije zlasti avtorske in sorodne pravice (vključno z računalniškimi programi in bazami podatkov), blagovne znamke, geografske označbe, patente, vzorce, topografije polprevodniških proizvodov in nerazkritih podatkov.

Skupna deklaracija Ruske federacije in Evropske unije

Ruska federacija je izpostavila vprašanje trgovine z jedrskim materialom. Ruska federacija in EU sta se sporazumeli, da je sporazum o partnerstvu in sodelovanju med Rusko federacijo, Evropsko unijo in njenimi državami članicami, ki je stopil v veljavo 1. decembra 1997, ustrezen okvir za obravnavo tega vprašanja, kakor to potrjujejo sklepi Sveta za sodelovanje z dne 27. januarja 1998.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

SPREMEMBA TRGOVINSKIH DOLOČB POGODBE O ENERGETSKI LISTINI

Člen 1

Člen 29 Pogodbe se nadomesti z naslednjim besedilom:

"Člen 29

Začasne določbe o trgovinskih zadevah

1. Določbe tega člena se uporabljajo za trgovino z energetskimi materiali in izdelki ter energetsko opremo dokler katera od pogodbenic ni članica STO.

2. (a) Trgovina z energetskimi materiali in izdelki ter energetsko opremo med pogodbenicami, od katerih vsaj ena od pogodbenic ni članica STO, ob upoštevanju pododstavka (b) in izjem ter pravil, predvidenimi v Prilogi W, se urejajo po določbah sporazuma STO, kot jih med seboj v zvezi z energetskim materialom in izdelki ter energetsko opremo uporabljajo in izvajajo članice STO, kakor če bi bile vse pogodbenice članice STO;

(b) Takšna trgovina pogodbenice, ki je država, ki je bila sestavni del nekdanje Zveze sovjetskih socialističnih republik, se skladno z določbami Priloge TFU lahko ureja s sporazumom med dvema ali več takšnimi državami do 1. decembra 1999 ali do vključitve te pogodbenice v STO, kar koli nastopi prej.

3. (a) Vsaka podpisnica te pogodbe in vsaka država ali organizacija za regionalno gospodarsko povezovanje, ki pristopi k tej pogodbi pred 24. aprilom 1998, Sekretariatu na dan podpisa ali deponiranja svoje listine o pristopu predloži seznam vseh carin in drugih vrst dajatev, ki so uvedene pri uvozu ali izvozu ali so v povezavi z uvozom ali izvozom energetskega materiala in izdelkov, tako da priglasi stopnjo vseh vrst carin in dajatev, ki se uporabljajo na ta datum podpisa ali deponiranja. Vsaka podpisnica te pogodbe in vsaka država ali organizacija za regionalno gospodarsko povezovanje, ki pristopi k tej pogodbi pred 24. aprilom 1998, Sekretariatu na ta datum predloži seznam vseh carin ali drugih vrst dajatev, ki so uvedene pri uvozu ali izvozu ali so v povezavi z uvozom ali izvozom energetske opreme, tako da priglasi stopnjo takšnih carin in dajatev, ki se uporabljajo na ta datum;

(b) Vsaka država ali organizacija za regionalno gospodarsko povezovanje, ki pristopi k tej pogodbi 24. aprila 1998 ali kasneje, Sekretariatu na dan deponiranja svoje listine o pristopu predloži seznam vseh carin ali drugih vrst dajatev, ki so uvedene pri uvozu ali izvozu ali so v povezavi z uvozom ali izvozom energetskega materiala in izdelkov ter energetske opreme, tako da priglasi stopnjo takšnih carin in dajatev, ki se uporabljajo na ta datum deponiranja.

O vsaki spremembi takšnih carin ali drugih vrst dajatev, ki so uvedene pri uvozu ali izvozu ali so v povezavi z uvozom ali izvozom, se uradno obvesti Sekretariat, ki o takšnih spremembah obvesti pogodbenice.

4. Vsaka pogodbenica si prizadeva, da ne poveča carin ali drugih vrst dajatev, ki so uvedene pri uvozu ali izvozu ali so v povezavi z uvozom ali izvozom:

(a) v primeru uvoza energetskih materialov in izdelkov, ki so navedeni v Prilogi EM I, ali energetske opreme, ki je navedena v Prilogi EQ I ter opisana v delu I liste, ki se nanaša na pogodbenico iz člena II Sporazuma GATT 1994, nad stopnjo, določeno v navedenem programu, če je pogodbenica članica STO;

(b) v primeru izvoza ali uvoza energetskegih materialov in izdelkov, ki so navedeni v Prilogi EM I, ali energetske opreme, ki je navedena v Prilogi EQ I, če pogodbenica ni članica STO, nad stopnjo, ki jo je nazadnje uradno sporočila Sekretariatu, razen kakor je dovoljeno po določbah, ki se uporabljajo skladno s pododstavkom (2)(a).

5. Pogodbenica lahko zviša takšne carin ali druge dajatve nad stopnjo iz odstavka 4 le, če:

(a) v primeru carin ali drugih dajatev, ki so uvedene pri uvozu ali so v povezavi z uvozom, takšen ukrep ni skladen z veljavnimi določbami Sporazuma STO, razen s tistimi določbami Sporazuma STO, ki so navedene v Prilogi W; ali

(b) je v največjem možnem obsegu, ki je izvedljiv po njenih zakonodajnih postopkih, uradno sporočila Sekretariatu svoj predlog za takšno povečanje, drugim zainteresiranim pogodbenicam dala razumno priložnost za posvetovanje glede njenega predloga in upoštevala stališča teh pogodbenic.

6. Za trgovino med pogodbenicami, od katerih vsaj ena ni članica STO, nobena taka pogodbenica ne zviša katerih koli carin ali kakršnih koli dajatev, ki so uvedene pri uvozu ali izvozu ali so v povezavi z uvozom ali izvozom energetskega materiala in izdelkov, navedenih v Prilogi EM II, ali energetske opreme, ki je navedena v Prilogi EQ II, nad najnižjo stopnjo, ki se uporablja na dan odločitve Konference podpisnic Listine, ki uvršča posamezne točke v ustrezno Prilogo.

Pogodbenica lahko takšno carino ali drugo dajatev zviša nad to stopnjo le, če:

(a) v primeru carin ali drugih dajatev, ki so uvedene pri uvozu ali so v povezavi z uvozom, takšen ukrep ni skladen z veljavnimi določbami sporazuma STO, razen s tistimi določbami sporazuma STO, ki so navedene v Prilogi W; ali

(b) v izjemnih okoliščinah, ki niso nikjer drugje v tej pogodbi predvidene, Konferenca podpisnic Listine odloči o odpravi obveznosti, ki jih ta odstavek drugače nalaga pogodbenici in ob upoštevanju vseh pogojev, ki jih Konferenca podpisnic Listine nalaga, pristane na povišanje carin.

7. Ne glede na odstavek 6, v primeru trgovine iz navedenega odstavka, pogodbenice iz Priloge BR za energetski material in izdelke, navedene v Prilogi EM II, ali iz Priloge BRQ za energetsko opremo, ki je navedena v Prilogi EQ II, ne smejo zvišati nobene carine ali druge dajatve nad stopnjo, ki izhaja iz njihovih zavez ali katerih koli določb, ki se uporabljajo zanje skladno s sporazumom STO.

8. Druge dajatve in bremenitve, ki so uvedene pri uvozu ali izvozu ali so v povezavi z uvozom ali izvozom energetskega materiala in izdelkov ali energetske opreme, morajo biti v skladu z določbami dogovora glede razlage člena II: 1(b) Sporazuma GATT 1994, spremenjenega skladno s Prilogo W.

9. Priloga D se uporablja:

(a) v sporih glede izpolnjevanja pogojev določb, ki se skladno s tem členom uporabljajo v trgovini;

(b) v sporih glede zahtevka pogodbenice za kakršen koli ukrep, če se ali se ne ujema z določbami tega člena, za katerega druga pogodbenica meni, da izničuje ali omejuje vsako ugodnost, ki ji skladno s tem členom posredno ali neposredno pripada; in

(c) razen če se pogodbenice v sporu ne sporazumejo drugače, pri sporih glede izpolnjevanja obveznosti iz člena 5 med pogodbenicami, od katerih vsaj ena ni članica STO;

razen če se Priloga D ne uporablja za noben spor med pogodbenicami, katerega vsebina izhaja iz sporazuma, ki:

(i) je bil uradno sporočen v skladu s pododstavkom (2)(b) in Priloge TFU in izpolnjuje druge zahteve iz le-teh; ali

(ii) uvaja območje proste trgovine ali carinsko unijo, kakor je opisano v členu XXIV GATT 1994."

Člen 2

Pogodba se spremeni na naslednji način:

V odstavku 7 preambule se "Splošnem sporazumu o tarifah in trgovini in z njim povezanih dokumentih" nadomesti s "Sporazumu o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije".

V odstavku 8 preambule se "njimi povezanimi opremo" nadomesti z "energetsko opremo".

V odstavku 9 preambule se "Splošnega sporazuma o carinah in trgovini" in "in njegovih članic" nadomesti s Svetovne trgovinske organizacijein "njenih članic".

V odstavku 10 preambule se "pogodbenice Splošnega sporazuma o tarifah in trgovini ter z njim povezanih dokumentov" nadomesti s "članice Svetovne trgovinske organizacije".

V členu 1 se besedilo odstavka 4 nadomesti z:

"4. Energetski materiali in izdelki, "ki temeljijo na harmoniziranem sistemu Svetovne carinske organizacije in kombinirani nomenklaturi Evropskih Skupnosti, pomenijo postavke, vključene v Prilogah EM I ali EM II.""

V členu 1 po besedilu odstavka 4 se vstavi:

"4a. energetska oprema, "ki temelji na harmoniziranem sistemu Svetovne carinske organizacije in kombinirani nomenklaturi Evropskih Skupnosti, pomeni postavke, vključene v Prilogah EQ I ali EQ II.""

V členu 1 se besedilo odstavka 11 nadomesti z:

"11. (a) "STO" pomeni Svetovna trgovinska organizacija, ki je bila ustanovljena s Sporazumom o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije;

(b) Sporazum STO "pomeni Sporazum o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije, njegove priloge in odločbe, deklaracije in z njim povezani dogovori, kakor so bili občasno naknadno popravljeni, spremenjeni in dopolnjeni."

(c) GATT 1994 "pomeni Splošni sporazum o tarifah in trgovini, kakor ga določa Priloga 1A k Sporazumu o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije, kakor je bil občasno naknadno popravljen, spremenjen in dopolnjen.""

V členu 3 se za "energetske materiale in izdelke" vstavi "in energetsko opremo".

V naslovu člena 4 se "GATT in z njim povezanih dokumentov" nadomesti s "Sporazuma STO" ter v besedilu člena 4 se "ki so članice GATT" nadomesti s "ki so članice STO" in nadomesti "GATT in z njim povezanih dokumentov" s "Sporazuma STO".

V odstavku 1 člena 5 se za besedilom "člena III ali člena XI GATT" vnese "1994" in se "GATT in z njim povezanih dokumentih" nadomesti s "Sporazumu STO".

V odstavku 6 člena 14 se "z GATT in z njim povezanimi dokumenti" nadomesti s "s Sporazumom STO".

V odstavku 1 člena 20 se "GATT in z njim povezanih dokumentov" nadomesti s "Sporazuma STO" ter se za "energetskimi materiali in izdelki" vnese "energetsko opremo".

V odstavku 4 člena 21 se "odstavki 2 do 6 člena 29" nadomesti z "odstavki 2 do 8 člena 29".

V odstavku 3 člena 25 se "sporazuma GATT in z njim povezanih dokumentov" nadomesti s "Sporazuma STO".

V odstavku 3 člena 34 za pododstavkom (m) se doda:

"(n) obravnavanje in odobritev seznama podpisnic iz Priloge BR ali BRQ ali iz obeh;

(o) obravnavanje in odobritev dodatka postavk iz Priloge EM I v Prilogo EM II z ustreznim črtanjem teh postavk iz Priloge EM I, ter obravnavanje in odobritev dodatka postavk iz Priloge EQ I v Prilogo EQ II z ustreznim črtanjem teh postavk iz Priloge EQ I;"

.

V odstavku 3 člena 34 se denominacija pododstavka "(n)" nadomesti s pododstavkom "(p)".

V členu 36(1)(d) se "G" nadomesti z "W".

V odstavku 1 člena 36 za pododstavkom (f) se doda:

"(g) "odobritev dodatka postavk iz Priloge EM I v Prilogo EM II z ustreznim črtanjem teh točk iz Priloge EM I, ter odobritev dodatka postavk iz Priloge EQ I v Prilogo EQ II z ustreznim črtanjem teh točk iz Priloge EQ I"."

V odstavku 4 člena 36 se "(f)" nadomesti z "(g)".

V "Kazalu" Prilog k Pogodbi o energetski listini se "Priloga EM" preimenuje v "Priloga EM I", od 2 do 4 se vnesejo tudi dodatne Priloge "Priloga EM II energetski materiali in izdelki (Skladno s členom 1(4))", "Priloga EQ I Seznam energetske opreme (Skladno s členom 1(4a))" ter "Priloga EQ II seznam energetske opreme (Skladno s členom 1(4a))".

V 9. Priloge G se "GATT in z njim povezanih dokumentov" nadomesti s "Sporazuma STO" ter preimenuje "Priloga G" v "Priloga W".

Priloge 2 do 10 se preštevilčijo v Priloge 5 do 13. Vneseta se dodatni Prilogi 14 in 15 "Priloga BR seznam pogodbenic, ki ne zvišujejo carin ali drugih dajatev nad stopnjo, ki izhaja iz njihovih zavez ali katerih koli določb, ki se skladno s Sporazumom STO uporabljajo zanje (Skladno s členom 29(7))" in "Priloga BRQ seznam pogodbenic, ki ne zvišujejo carin ali drugih dajatev nad stopnjo, ki izhaja iz njihovih zavez ali katerih koli določb, ki se skladno s Sporazumom STO uporabljajo zanje (Skladno s členom 29(7))".

Priloge 11 do 14 se preštevilči v Priloge 16 do 19.

Glede Priloge D, se "(Skladno s členom 29(7))" nadomesti s "(Skladno s členom 29(9))".

V Prilogi EM se "EM" preimenuje v "EM I".

V odstavku 1(a) in (b) ter odstavku 3(a) in (b) Priloge TRM se "pogodbenica GATT" nadomesti s "članica STO".

V odstavku 2(c), prvem stavku odstavka 4 in prvem stavku odstavka 6 Priloge TFU se "GATT in z njim povezanih dokumentov" nadomesti s "Sporazuma STO".

Člen 3

Priloga D Pogodbe se spremeni na naslednji način:

V naslovu se "(v skladu s členom 29(7))" nadomesti s "(v skladu s členom 29(9))".

Na koncu odstavka 1(a) se prečrta piko in po "29" doda besedilo:

"ali o katerih koli ukrepih, ki bi lahko izničili ali omejili kakršno koli ugodnost, ki za pogodbenico izhaja neposredno ali posredno iz določb, ki se v trgovini uporabljajo skladno s členom 29."

Na koncu prvega stavka odstavka 1(b) se prečrta pika in po "29" doda besedilo:

", ali katerikoli ukrep, ki bi lahko izničil ali omejil kakršno koli ugodnost, ki za pogodbenico izhaja neposredno ali posredno iz določb, ki se za trgovino uporabljajo skladno s členom 29."

,

in v drugem stavku se "GATT in z njim povezanih dokumentov" nadomesti s "Sporazuma STO".

V odstavku 1(d) se za vejico ter pred "si pogodbenice" vstavi:

"ali da izničijo ali omejijo kakršno koli ugodnost, ki za pogodbenico izhaja neposredno ali posredno iz določb, ki se za trgovino uporabljajo skladno s členom 29,"

.

V drugem stavku odstavka 2(a) se "GATT in z njim povezanih dokumentov" nadomesti s "Sporazuma STO".

V drugem stavku odstavka 3(a) se "GATT in z njim povezanih dokumentov" nadomesti s "Sporazuma STO",

in se predzadnji stavek nadomesti s:

"Sosveti naj se ravnajo po razlagah Sporazuma STO znotraj okvira Sporazuma STO in naj ne dvomijo o skladnosti ravnanj, ki jih uporablja katera koli pogodbenica, ki je članica STO, za druge članice STO, na katere se Sporazum STO nanaša, s členoma 5 ali 29, in ki jih druge članice, udeležene pri reševanju spora v okviru Sporazuma STO, ne uporabljajo."

V prvem stavku odstavka 4(b) se "GATT in z njim povezanih dokumentov" nadomesti s "Sporazuma STO".

V odstavku 5(c) se "GATT in z njim povezanih dokumentov" nadomesti s "Sporazuma STO".

V prvem stavku odstavka 7 se "pogodbenice GATT" nadomesti s "članice STO"

ter nadomesti "sosvetniki trenutno imenovani v sosvete za reševanje sporov za namene GATT" z:

"osebi, katerih ime se objavi tudi na indikativnem seznamu vladnih in nevladnih posameznikov iz člena 8 dogovora o pravilih in postopkih za reševanje sporov iz Priloge 2 k Sporazumu STO, ali ki sta bili v preteklosti člana sosveta GATT-a ali sosveta STO za reševanje sporov."

Po odstavku 9 se doda:

"10. Kadar se pogodbenica sklicuje na člen 29(9)(b), se ta priloga uporablja ob upoštevanju naslednjih sprememb:

(a) pritožbena stranka predstavi podrobno utemeljitev v podporo katerikoli zahtevi za posvetovanje ali ustanovitev sosveta v zvezi z ukrepom, za katerega meni, da izničuje ali omejuje kakršno koli ugodnost, ki ji pripada neposredno ali posredno po členu 29;

(b) kadar se ugotovi, da ukrep brez kršitve člena 29 izničuje ali omejuje ugodnosti iz tega člena, ukrepa ni treba preklicati; vendarle, v takšnem primeru sosvet predlaga, da zadevna pogodbenica izvede obojestransko zadovoljivo prilagoditev;

(c) arbitražni senat, predviden v odstavku 6(b), lahko na zahtevo katere koli pogodbenice določi stopnjo ugodnosti, ki so bile izničene ali omejene, in lahko tudi predlaga načine in sredstva za doseganje obojestransko zadovoljive prilagoditve; takšni predlogi za sprte pogodbenice niso zavezujoči."

Člen 4

Naslednja Priloga nadomesti Prilogo G Pogodbe:

"

Priloga W

IZJEME IN PRAVILA, KI UREJAJO UPORABO DOLOČB SPORAZUMA STO

(V skladu s členom 29(2)(a))

A. Izjeme uporabe določb Sporazuma STO.

V skladu s členom 29(2)(a) se ne uporabljajo naslednje določbe Sporazuma STO:

1. Sporazum o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije

Vse, razen odstavkov 3 in 4 člena IX ter odstavkov 1, 3 in 4 člena XVI.

(a) Priloga 1A k Sporazumu STO:

Večstranski sporazumi o blagovni menjavi:

(i) Splošni sporazum o tarifah in trgovini 1994

II. | Seznami koncesij, odstavka 1(a), prvi stavek odstavka 1(b), odstavka 1(c) in odstavka 7 |

IV. | Posebne določbe za kinematografske filme |

XV. | Dogovori o izmenjavi |

XVIII. | Vladna pomoč gospodarskemu razvoju |

XXII. | Posvetovanja |

XXIII. | Razveljavitev in omejevanje |

XXIV. | Carinske unije in območja proste trgovine, odstavek 6 |

XXV. | Skupno delovanje pogodbenic |

XXVI. | Sprejem, začetek veljavnosti in registracija |

XXVII. | Zadrževanje ali preklic koncesij |

XXVIII. | Spremembe list |

XXVIIIa. | Tarifna pogajanja |

XXIX. | Odnos tega sporazuma do Havanske listine |

XXX. | Spremembe |

XXXI. | Preklic |

XXXII. | Pogodbenice |

XXXIII. | Pristop |

XXXV. | Neuporaba sporazuma med določenimi pogodbenicami |

XXXVI. | Načela in cilji |

XXXVII. | Obveze |

XXXVIII. | Skupni ukrepi |

Dodatek H | v zvezi s členom XXVI |

Dodatek I | Opombe in dopolnilne določbe (v zvezi s prej navedenimi določbami GATT) |

Dogovor o razlagi člena II: 1(b) GATT 1994

2. | Dan vključitve drugih dajatev in bremenitev v listo. |

4. | Izzivi (le prvi stavek). |

6. | Reševanje sporov. |

8. | Opustitev BISD 27S/24. |

Dogovor o razlagi člena XVII GATT 1994

1. | Le del besedila "da jih prouči delovna skupina, ki se ustanovi na podlagi petega odstavka". |

5. | Delovna skupina za državno trgovino. |

Dogovor o plačilnobilančnih določbah GATT 1994

5. | Odbor za plačilnobilančne omejitve, razen zadnjega stavka. |

7. | Proučitve Odbora, del besedila "ali na podlagi odstavka 12(b) člena XVIII". |

8. | Poenostavljeni postopki posvetovanj. |

13. | Sklepi posvetovanj o plačilni bilanci, prvi stavek, tretji stavek: del besedila "in člena XVIII B: Deklaracije 1979" ter zadnji stavek. |

Dogovor o razlagi člena XXIV. GATT 1994

Vse, razen odstavka 13

Dogovor o oprostitvah obveznosti na podlagi GATT 1994

3. | Razveljavitev ali omejevanje. |

Dogovor o razlagi člena XXVIII GATT 1994

Marakeški protokol k GATT 1994

(ii) Sporazum o kmetijstvu;

(iii) Sporazumu o uporabi sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov;

(iv) Sporazum o tekstilu in oblačilih;

(v) Sporazum o tehničnih ovirah v trgovini.

Preambula (odstavki 1, 8, 9)

1.3 | Splošne določbe. |

10.5 | Besede "razvite države" in besede "francoskem ali španskem jeziku" se nadomestijo z "ruskem". |

10.6 | Besedilo "ter opozori članice države v razvoju … zanje posebnega pomena." |

10.9 | Informacije o tehničnih predpisih, standardih in certifikacijskih sistemih (jezikih). |

11. | Tehnična pomoč drugim pogodbenicam. |

12. | Posebna in razlikovalna obravnava držav v razvoju |

13. | Odbor za tehnične ovire v trgovini. |

14. | Posvetovanja in reševanje sporov. |

15. | Končne določbe (razen 15.2 in 15.5). |

Priloga 2 | Skupine tehničnih izvedencev; |

(vi) Sporazum o ukrepih na področju naložb, ki s povezane s trgovino;

(vii) Sporazum o izvajanju člena VI GATT 1994 (protidumpinški)

15. | Članice države v razvoju. |

16. | Odbor za protidumpinške prakse. |

17. | Posvetovanje in reševanje sporov. |

18. | Končne določbe, odstavka 2 in 6; |

(viii) Sporazum o izvajanju člena VII GATT 1994 (carinsko vrednotenje)

Preambula, odstavek 2, besedilo "in za zagotavljanje dodatnih ugodnosti v mednarodni trgovini držav v razvoju".

14. | Uporaba Prilog (drugi stavek, razen v kolikor se nanaša na Prilogo III, odstavka 6 in 7). |

18. | Organi (Odbor za carinsko vrednotenje). |

19. | Posvetovanje in reševanje sporov. |

20. | Posebna in razlikovalna obravnava držav v razvoju. |

21. | Pridržki. |

23. | Proučitev. |

24. | Sekretariat. |

Priloga II | Tehnični odbor za carinsko vrednotenje. |

Priloga III | Posebne določbe (razen odstavkov 6 in 7); |

(ix) Sporazum o predodpremnem nadzoru

Preambula, odstavka 2 in 3

3.3 | Tehnična pomoč. |

6. | Proučitev. |

7. | Posvetovanje. |

8. | Reševanje sporov; |

(x) Sporazum o pravilih o poreklu

Preambula, osma alinea

4. | Organi. |

6. | Proučitev. |

7. | Posvetovanje. |

8. | Reševanje sporov. |

9. | Harmonizacija pravil o poreklu. |

Priloga I | Tehnični odbor za pravila o poreklu; |

(xi) Sporazum o postopkih za izdajanje uvoznih dovoljenj

1.4(a) | Splošne določbe (zadnji stavek). |

2.2 | Avtomatično izdajanje uvoznih dovoljenj (opomba 5). |

3.5(iv) | Neavtomatično izdajanje uvoznih dovoljen (zadnji stavek). |

4. | Organi. |

6. | Posvetovanja in reševanje sporov. |

7. | Preučitev (razen odstavka 3). |

8. | Končne določbe (razen odstavka 2); |

(xii) Sporazum o subvencijah in izravnalnih ukrepih

4. | Pravna sredstva (razen odstavki 4.1, 4.2 in 4.3). |

5. | Škodljivi učinki, zadnji stavek. |

6. | Resno ogrožanje (odstavki 6.6, del besedila "v skladu z določbami tretjega odstavka Priloge V" ter "ki izhaja iz člena 7, in ter ugotovitvenemu svetu, ki se ustanovi v skladu s četrtim odstavkom člena 7", 6.8 del besedila ", vključno s podatki, predloženimi v skladu z določbami Priloge V" in 6.9). |

7. | Pravna sredstva (razen odstavki 7.1, 7.2 in 7.3). |

8. | Opredelitev neizpodbojnih subvencij, odstavek 8.5 ter opomba 2.5. |

9. | Posvetovanja in dovoljena pravna sredstva. |

24. | Odbor za subvencije in izravnalne ukrepe in podrejena telesa. |

26. | Nadzor. |

27. | Posebna in razlikovalna obravnava članic držav v razvoju. |

29. | Prehod v tržno gospodarstvo, odstavek 29.2 (razen prvega stavka). |

30. | Reševanje sporov. |

31. | Začasna uporaba. |

32.2, 32.7 in 32.8 | (le v tolikšni meri, kolikor se nanaša na Priloge V in VII) Končne določbe. |

Priloga V | Postopki za pridobivanje informacij o resnem ogrožanju. |

Priloga VII | Države v razvoju; |

(xiii) Sporazum o zaščitnih ukrepih

9. | Članice države v razvoju. |

12. | Notifikacija in posvetovanje, odstavek 10. |

13. | Nadzor. |

14. | Reševanje sporov. Razen Priloge |

(b) Priloga 1B k Sporazumu STO:

Splošni sporazum o trgovini s storitvami

(c) Priloga 1C k Sporazumu STO:

Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine

(d) Priloga 2 k Sporazumu STO:

Dogovor o pravilih in postopkih za reševanje sporov

(e) Priloga 3 k Sporazumu STO:

Mehanizem za proučitev trgovinske politike

(f) Priloga 4 k Sporazumu STO:

Večstranski trgovinski sporazumi:

(i) Sporazum o trgovini na področju civilnega letalstva;

(ii) Sporazum o vladnih naročilih

(g) Ministrski sklepi, deklaracije in dogovori:

(i) Sklep o ukrepih v korist najmanj razvitih držav v razvoju;

(ii) Deklaracija o prispevku Sporazuma STO k doseganju večje skladnosti v globalni gospodarski politiki;

(iii) Sklep o notifikacijskih postopkih;

(iv) Deklaracija o odnosu med STO in MDS;

(v) Sklep o ukrepih glede možnih negativnih učinkih reformnega programa na najmanj razvite države v razvoju in države v razvoju, ko so neto uvoznice hrane;

(vi) Sklep o notifikaciji prve integracije skladno s členom 2.6 Sporazuma o tekstilu in oblačilih;

(vii) Sklep o pregledu publikacije informacijskega centra ISO/IEC;

(viii) Sklep o predlaganem dogovoru o informacijskem sistemu Sporazuma STO-ISO;

(ix) Sklep proti izogibanju;

(x) Sklep o pregledu člena 17.6 Sporazuma o izvajanju člena VI Sporazuma GATT 1994;

(xi) Deklaracija o poravnavi spora skladno s Sporazumom o izvajanju člena VI Sporazuma GATT 1994 ali Dela V Sporazuma o subvencijah in izravnalnih ukrepih;

(xii) Sklep glede primerov, ko carinske uprave z razlogom dvomijo o resničnosti ali točnosti priznane vrednosti;

(xiii) Sklep o delih besedila, ki se nanašajo na najmanjše vrednosti in uvoz izključnih posrednikov, izključnih distributerjev in izključnih koncesionarjev;

(xiv) Sklep o institucionalnih dogovorih za GATS;

(xv) Sklep o nekaterih postopkih reševanja sporov za GATS;

(xvi) Sklep o trgovini s storitvami in okolju;

(xvii) Sklep o pogajanjih o gibanju fizičnih oseb;

(xviii) Sklep o finančnih storitvah;

(xix) Sklep o pogajanjih o storitvah v pomorskem prometu;

(xx) Sklep o pogajanjih o osnovnih telekomunikacijah;

(xxi) Sklep o strokovnih službah;

(xxii) Sklep o pristopu k Sporazumu o vladnih nabavah;

(xxiv) Sklep o pristopu in pregledu dogovora o pravilih in postopkih, ki urejajo reševanje sporov;

(xxv) Sporazum o obveznostih pri finančnih storitvah;

(xxvi) Sklep o sprejemu in pristopu k Sporazumu o ustanovitvi STO;

(xxvii) Sklep o trgovini in okolju;

(xviii) Sklep o organizacijskih in finančnih posledicah, ki sledijo izvajanju Sporazuma o ustanovitvi STO;

(xxix) Sklep o ustanovitvi pripravljalnega odbora za STO.

2. Vse druge določbe iz Sporazuma STO, ki se nanašajo na:

(a) vladno pomoč pri gospodarskem razvoju in obravnavo držav v razvoju, razen odstavkov 1 do 4 Sklepa z dne 28. novembra 1997 (L/4903) o razlikovalnem in ugodnejšem obravnavanju, vzajemnosti in večji udeležbi držav v razvoju;

(b) ustanovitev ali delovanje strokovnih odborov ter drugih pomožnih organov;

(c) podpis, pristop, začetek veljavnosti, odstop, deponiranje in registracija.

3. Vsi sporazumi, režimi, odločbe, dogovori ali drugi skupni ukrepi skladni z določbami, ki so v odstavkih 1 ali 2 navedene kot neprimerne.

4. Trgovina z jedrskimi materiali se lahko ureja s sporazumi iz Deklaracij, ki so povezani s tem odstavkom, navedenim v Sklepni listini Konference podpisnic evropske energetske listine.

B. Pravila, ki urejajo uporabo določb Sporazuma STO

1. Če Ministrska konferenca ali Generalni svet Svetovne trgovinske organizacije skladno z odstavkom 2 člena IX Sporazuma STO glede določb, ki se uporabljajo skladno s členom 29(2)(a), nista sprejela ustrezne razlage Sporazuma STO, lahko razlago sprejme Konferenca podpisnic Listine.

2. Zahteve za oprostitve iz členov 29(2) in (6)(b)se predložijo Konferenci podpisnic Listine, ki pri izvajanju teh dolžnosti uporabi postopke iz odstavkov (3) in (4) člena IX Sporazuma STO.

3. Oprostitve obveznosti, ki veljajo v Sporazumu STO, se upoštevajo kot veljavne za namene člena 29, dokler ostanejo veljavne v okviru Sporazuma STO.

4. Določbe člena II GATT 1994, ki niso bile razveljavljene, se ne glede na odstavke člen 29(4), (5) in (7) spremenijo na naslednji način:

(i) Vsi energetski materiali in izdelki iz Priloge EM II ter energetska oprema iz Priloge EQ II, ki se uvažajo ali izvažajo v katero koli državo pogodbenico, so oproščeni katerih koli carin ali drugih vrst dajatev, ki so uvedene pri uvozu ali izvozu ali so v povezavi z uvozom ali izvozom, ki so višje od uvedenih na dan mirovanja iz prvega stavka člena 29(6) ali skladno z členom 29(7) ali jih neposredno in obvezno uvaja veljavna zakonodaja na ozemlju uvoza ali izvoza na datum iz prvega stavka člena 29(6);

(ii) Ničesar iz člena II GATT 1994 ne preprečuje katerikoli pogodbenici, da kadarkoli pri uvozu ali izvozu katerega koli izdelka uvede:

(a) dajatev, ki je enaka notranjemu davku, ki se uveden v skladu z določbami odstavka 2 člena III GATT 1994 za enak domači izdelek ali za blago, iz katerega je uvoženi izdelek v celoti ali deloma izdelan ali proizveden;

(b) katero koli protidumpinško ali izravnalno dajatev, ki se dosledno uporablja v skladu z določbami člena VI GATT 1994;

(c) pristojbine ali druge dajatve, ki so primerljive s stroški za opravljene storitve.

(iii) Nobena pogodbenica ne sme spreminjati postopkov za ugotavljanje carinske vrednosti ali načina preračunavanja valut, da bi zmanjšala vrednost obveznosti mirovanja iz člena 29(6) ali (7);

(iv) Če katera pogodbenica ustanovi, ohranja ali dovoli, formalno ali dejansko, monopol pri uvozu ali izvozu katerega koli energetskega materiala ali izdelka iz Priloge EM II ali za energetsko opremo iz EQ II, tak monopol ne sme delovati tako, da zagotavlja zaščito, ki je povprečno višja od zaščite, ki jo dovoli obveznost mirovanja iz člena 29(6) ali (7). Določbe tega odstavka ne omejujejo pogodbenic, da uporabijo kakršno koli obliko pomoči za domače proizvajalce, ki jo dovoljujejo druge določbe te pogodbe;

(v) Če katera koli pogodbenica meni, da izdelek pri drugi pogodbenici ni deležen take obravnave, ki je po prepričanju prve pogodbenice predvidena z obveznostjo mirovanja iz člena 29(6) ali (7), o tem takoj opozori drugo pogodbenico. Če se slednja strinja, da je bila predvidena taka obravnava, kot trdi prva pogodbenica, vendar pa izjavi, da taka obravnava ni možna, ker je sodišče ali drugi pristojni organ odločil da zadevnega izdelka ne more razvrstiti na podlagi carinskih zakonov te pogodbenice, tako da bi dopuščali obravnavo, ki je predvidena s to pogodbo, se obe pogodbenici, skupaj s katerimi koli drugimi pogodbenicami, ki imajo pomemben interes, nemudoma začneta nadalje pogajati z namenom, da dosežeta kompenzacijsko prilagoditev;

(vi) (a) Posebne dajatve in bremenitve, vključene v tarifni seznam, in se nanašajo na pogodbenice, članice Mednarodnega denarnega sklada, ter stopnje preferenc v okviru posebnih dajatev in bremenitev, ki jih te pogodbenice ohranjajo, so izražene v ustrezni valuti po nominalni vrednosti, ki jo je sprejel ali začasno priznal Sklad na datum mirovanja iz prvega stavka člena 29(6) ali skladno s členom 29(7). Zatorej, če se ta nominalna vrednost zniža skladno s členi Sporazuma Mednarodnega sklada za več kakor dvajset odstotkov, se te posebne dajatve in bremenitve in te stopnje preferenc lahko prilagodijo zato, da se ta znižanja upoštevajo; če se Konferenca strinja, da take prilagoditve ne bodo zmanjšale vrednosti iz obveznosti mirovanja, določene v členu 29(6) ali (7) ali nekje drugje v tej pogodbi, se pri tem upoštevajo vsi dejavniki, ki lahko vplivajo na potrebo ali nujnost takšnih prilagoditev;

(b) Podobne določbe uporablja katera koli pogodbenica, ki ni članica Sklada, z dnem, ko ta pogodbenica postane članica Sklada ali ko skladno s členom XV GATT 1994 sklene poseben devizni sporazum.

(vii) Vsaka pogodbenica uradno obvesti Sekretariat o carinah in drugih vrstah dajatev, ki se uporabljajo na datum mirovanja iz prvega stavka člena 29(6). Sekretariat vzdržuje tarifni seznam carin in drugih vrst dajatev, ki so potrebne za mirovanje carin in drugih vrst dajatev iz člena 29(6).

5. Odločba z 26. marca 1980 o "Uvedbi nevezanega sistema za liste tarifnih koncesij" (BISD 27S/24) se ne uporablja skladno s členom 29(2)(a). Veljavne določbe Dogovora o razlagi člena: II:1(b) GATT 1994 se brez poseganja v člen 29(4), (5) ali (6) uporabljajo z naslednjimi spremembami:

(i) Da bi zagotovili preglednost zakonitih pravic in obveznosti, ki izhajajo iz odstavka 1(b) člena II GATT 1994, je treba naravo in stopnjo katerih koli "drugih dajatev ali bremenitev", ki se obračunavajo pri uvozu ali izvozu katerih koli energetskih materialov ali izdelkov iz Priloge EM II ali energetske opreme iz Priloge EQ II, navedenih v navedeni določbi, zapisati v tarifni seznam po stopnjah, ki veljajo na datum mirovanja iz prvega stavka člena 29(6) oziroma po členu 29(7), ob tarifni postavki, na katero se nanašajo.

(ii) "Druge dajatve ali bremenitve" se zapišejo za vse energetske materiale in izdelke iz Priloge EM II ter za energetsko opremo iz Priloge EQ II;

(iii) Vsaka pogodbenica lahko za zadevno postavko izpodbija obstoj "drugih dajatev ali bremenitev", kar utemeljuje s tem, da nobena taka "druga dajatev ali bremenitev" ni obstajala na dan mirovanja iz prvega stavka člena 29(6) ali na ustrezen datum skladno s členom 29(7), kakor tudi skladnost zabeležene stopnje katere koli "druge dajatve ali bremenitve" z obveznostjo mirovanja iz člena 29(6) ali (7) za obdobje enega leta po začetku veljavnosti Spremembe trgovinskih določb te pogodbe, sprejete na Konferenci podpisnic Listine dne 24. aprila 1988, ali eno leto po uradnem obvestilu Sekretariatu o stopnji carin in drugih vrst dajatev iz prvega stavka člena 29(6) ali člena 29(7), če je ta poznejši;

(iv) Zapis "drugih dajatev ali bremenitev" je v tarifnem seznamu, ne glede na njihovo skladnost s pravicami in dolžnostmi na podlagi GATT 1994, razen teh, na katere vpliva zgoraj navedeni pododstavek (iii). Vse pogodbenice ohranijo pravico, da kadarkoli izpodbijajo skladnost katere koli "druge dajatve ali bremenitve" s temi obveznostmi;

(v) "Druge dajatve ali bremenitve", ki so opuščene iz uradnega obvestila Sekretariatu, se naknadno ne smejo dodati in vsaka "druga dajatev ali bremenitev", ki je zapisana na stopnji, nižji od prevladujoče na veljavni datum, se na tej stopnji ne obnovi, razen če do takšnih dopolnitev ali sprememb pride v šestih mesecih od uradnega obvestila Sekretariatu;

6. Kjer se Sporazum STO nanaša na "dajatve, vpisane v seznam" ali na "pogodbene dajatve", se nadomestijo s "stopnjo carin in druge vrste dajatev, dovoljeno skladno s členom 29(4) do (8)."

7. Kadar Sporazum STO določa začetek veljavnosti Sporazuma STO (ali podobno besedilo) kot referenčni datum za ukrep, se ta datum nadomesti z datumom začetka veljavnosti Spremembe k trgovinskim določbam te pogodbe, ki ga je sprejela Konferenca podpisnic Listine dne 24. aprila 1998.

8. V zvezi z uradnimi obvestili, zahtevanimi skladno z določbami, ki se uporabljajo na podlagi člena 29(2)(a):

(a) Pogodbenice, ki niso članice STO uradno obvestijo Sekretariat. Sekretariat kopije uradnih obvestil razpošlje vsem pogodbenican. Uradna obvestila za Sekretariat morajo biti napisana v enem od uradnih jezikov te pogodbe. Spremni dokumenti so lahko le v jeziku pogodbenice;

(b) takšne zahteve se ne uporabljajo za pogodbenice te pogodbe, ki so tudi članice STO, ki predpisuje svoje zahteve za uradna obvestila.

9. Kadar se uporablja člen 29(6)(a) ali (6)(b), Konferenca podpisnic Listine opravlja vse dolžnosti, ki jih je Sporazum STO dodelil ustreznim organom skladno s Sporazumom STO.

10. (a) Razlage Sporazuma STO, ki sta jih skladno z odstavkom 2 člena IX Sporazuma STO sprejela Ministrska konferenca ali Generalni svet STO, se uporabljajo vkolikor razlagajo določbe, ki se uporabljajo skladno s členom 29(2)(a).

(b) Spremembe Sporazuma STO skladno s členom X Sporazuma STO, ki zavezujejo vse članice STO (razen tistih iz odstavka 9 člena X), se uporabljajo vkolikor spreminjajo ali se nanašajo na določbe, ki se uporabljajo skladno s členom 29(2)(a), razen če pogodbenica od Konference podpisnic Listine zahteva, da razveljavi ali spremeni takšno spremembo. Konferenca podpisnic Listine sprejme odločitev s tričetrtinsko večino pogodbenic in določi datum razveljavitve ali prilagoditve takšne spremembe. Zahteva za razveljavitev ali prilagoditev takšne spremembe lahko vključuje zahtevo, da se uporabo spremembe opusti do odločitve Konference podpisnc Listine.

Zahteva Konferenci podpisnic Listine, ki je opravljena skladno s tem odstavkom, se opravi v šestih mesecev od dneva oddaje uradnega obvestila iz Sekretariata, da je sprememba veljavna skladno s Sporazumom STO.

(c) Ne uporabljajo se razlage, spremembe ali novi instrumenti, ki jih je sprejela STO, razen razlag in sprememb, ki se uporabljajo skladno z odstavkoma (a) in (b).

"

Člen 5

Naslednje Priloge se vstavijo v Priloge Pogodbe:

"2. Priloga EM II

ENERGETSKI MATERIALI IN IZDELKI

(V skladu s členom 1(4))"

.

3. Priloga EQ I

SEZNAM ENERGETSKE OPREME

(V skladu s členom 1(4a))

Za namene te priloga je vključen Ex "za prikaz, da navedeno poimenovanje izdelka ne izčrpa celotnega izbora izdelkov v spodaj navedenih tarifnih številkah Svetovne carinske organizacije ali v oznakah harmoniziranega sistema:"

ex3919 | Samolepilne plošče, listi, filmi, folije, trakovi in druge podobne ploščate oblike iz plastičnih mas, vključno tudi tiste v zvitkih |

ex391910 | – V zvitkih, širokih do vključno 20 cm |

– – Za zaščito naftovodov in plinovodov ter podmorskih vodov |

ex7304 | Cevi in votli profili, brezšivni, iz železa (razen litega železa) ali jekla |

730410 | – Cevi za naftovode ali plinovode |

| – Zaščitne cevi ("casing"), proizvodne cevi ("tubing") in vrtalne cevi, ki se uporabljajo pri vrtanju za pridobivanje nafte ali plina: |

730421 | – vrtalne cevi |

730429 | – drugo |

ex7305 | Druge cevi (npr. varjene, kovičene ali zaprte na podoben način), s krožnim prečnim prerezom, katerega zunanji premer presega 406,4 mm, iz železa ali jekla. |

| – Cevi za naftovode ali plinovode: |

730511 | – vzdolžno varjene, električno obločno |

730512 | – druge, vzdolžno varjene |

730519 | – druge |

730520 | – Zaščitne cevi ("casing"), ki se uporabljajo pri vrtanju za pridobivanje nafte ali plina |

ex7306 | Druge cevi in votli profili (npr. z odprtimi spoji, varjeni, kovičeni ali zaprti na podoben način), iz železa ali jekla. |

730610 | – Cevi za naftovode ali plinovode |

730620 | – Zaščitne cevi ("casing") in proizvodne cevi ("tubing"), ki se porabljajo pri vrtanju za pridobivanje nafte ali plina |

7307 | Pribor (fitingi) za cevi (npr.: spojnice, kolena, oglavki) iz železa ali jekla. |

ex7308 | Konstrukcije (razen montažnih zgradb iz tarifne številke 9406) in deli konstrukcij (npr.: mostovi in mostne sekcije, vrata za zapornice, stolpi, predalčni stebri, strehe, strešna ogrodja, vrata in okna ter okviri zanje, pragovi za vrata, roloji, ograje in stebri), iz železa ali jekla; pločevine, palice, profili, kotniki, cevi in podobno, pripravljeni za uporabo v konstrukcijah, iz železa ali jekla. |

730820 | – Stolpi in predalčni stebri |

730840 | – Podporniki in drugi elementi za gradbene odre in opaže in podporniki za rudniške jaške |

ex730890 | – Drugo |

– – deli za vrtalne ploščadi nafte in plina |

ex7309 | Rezervoarji, cisterne, sodi in podobni zabojniki za kakršenkoli material (razen komprimiranih ali utekočinjenih plinov), iz železa ali jekla, s prostornino več kot 300 litrov, z oblogo ali brez nje, s toplotno izolacijo ali brez nje, toda brez mehaničnih ali termičnih naprav. |

ex730900 | – Za tekočine |

– – s prostornino več kot 1000000 litrov, kadar so posebej namenjeni za strateške rezerve nafte |

– – toplotno izolirani |

ex7311 | Zabojniki za komprimirane ali utekočinjene pline, iz železa ali jekla. |

| – – s prostornino več kot 1000 litrov |

ex7312 | Pletena žica, vrvi in kabli, pleteni trakovi, jermeni ipd., iz železa ali jekla, ki niso električno izolirani. |

ex731210 | – Pletena žica, vrvi in kabli |

– – vrvi in kabli, prevlečeni, neprevlečeni ali prevlečeni s cinkom za uporabo v energetskem sektorju |

ex7326 | Drugi železni ali jekleni izdelki. |

ex732690 | – Drugi |

– – priključki (konektorji) za kable z optičnimi vlakni |

ex7613 | Aluminijasti zabojniki za komprimirane ali utekočinjene pline. |

| – – s prostornino več kot 1000 litrov |

ex7614 | Pletena žica, vrvi, pleteni trakovi ipd. iz aluminija, električno neizolirani. |

ex761410 | – Z jeklenim jedrom |

– – za uporabo pri proizvodnji električne energije, prenosu in distribuciji |

ex761490 | – Drugo |

– – za uporabo pri proizvodnji električne energije, prenosu in distribuciji |

ex7806 | Drugi svinčeni izdelki. |

| – Zabojniki s svinčeno prevleko proti sevanju za transport ali shranjevanje visoko radioaktivnih snovi |

ex8109 | Cirkonij in cirkonijevi izdelki, vključno z odpadki in ostanki. |

ex810990 | – Drugo |

– – naboji ali cevi za jedrske gorilne elemente |

ex8207 | Izmenljiva orodja za ročne obdelovalne priprave na električni pogon ali brez njega ali za obdelovalne stroje (npr.: za stiskanje, kovanje, vtiskovanje, prerezovanje, narezovanje in vrezovanje navojev, vrtanje, povečevanje odprtine s struganjem, prevlačenje, rezkanje), vključno z matricami za izvlačenje ali iztiskanje kovine, in orodja za vrtanje kamna in zemlje |

| – Orodje za vrtanje kamna ali zemlje: |

820713 | – z delovnim delom iz keramične kovine |

820719 | – drugo, vključno z deli |

ex8307 | Upogljive cevi iz navadnih kovin, s priborom ali brez njega. |

| – – izključno za uporabo v vrtinah za nafto in plin |

8401 | Jedrski reaktorji; gorivni elementi (naboji), neobsevani, za jedrske reaktorje; stroji in aparati za separacijo izotopov. |

8402 | Kotli za pridobivanje vodne in druge pare (razen kotlov za centralno kurjavo s toplo vodo, ki lahko proizvajajo paro z nizkim tlakom), kotli za pregreto paro. |

8403 | Kotli za centralno kurjavo, razen kotlov iz tarifne številke 8402. |

8404 | Pomožne naprave za kotle iz tarifnih številk 8402 in 8403 (npr. ekonomizerji, pregrevalniki, odstranjevalniki saj in lovilniki plina); kondenzatorji za energetske enote na vodno ali drugo paro). |

8405 | Generatorji za generatorski ali vodni plin, s svojimi čistilniki ali brez njih; acetilenski generatorji in podobni generatorji na moker postopek, s svojimi čistilniki ali brez njih. |

ex8406 | Turbine na vodno in drugo paro. |

| – Druge turbine: |

840681 | – z izhodno močjo nad 40 MW |

840682 | – z izhodno močjo, ki ne presega 40 MW: |

840690 | – Deli |

ex8408 | Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s kompresijo (dieselski ali poldieselski motorji) |

ex840890 | – Drugi motorji |

– – novi, z močjo nad 50 kW |

ex8409 | Deli, ki so primerni izključno ali pretežno za motorje iz tarifnih številk 8407 ali 8408. |

840999 | – Drugi |

8410 | Vodne turbine, vodna kolesa in njihovi regulatorji. |

8411 | Turboreaktivni motorji, turbopropelerski motorji in druge plinske turbine. |

8413 | Črpalke za tekočine, z merilnimi napravami ali brez njih, elevatorji za tekočine. |

ex8414 | Zračne ali vakuumske črpalke, zračni ali drugi plinski kompresorji in ventilatorji; ventilacijske ali recirkulacijske nape z vgrajenim ventilatorjem, vključno s tistimi, ki imajo filtre. |

| – Ventilatorji: |

ex841459 | – drugi |

– – za uporabo v rudnikih in elektrarnah |

841480 | – Drugo |

841490 | – Deli |

8416 | Gorilniki za kurišča na tekoče gorivo, na trdno gorivo v prahu ali na plin; mehanske naprave za samodejno kurjenje, vključno z njihovimi mehanskimi rešetkami, mehanskimi odstranjevalniki pepela in podobnimi napravami. |

ex8417 | Industrijske in laboratorijske peči, vključno peči za sežiganje, neelektrične. |

ex841780 | – Druge |

– – Izključno za peči za sežiganje odpadkov, laboratorijske peči in sterilizatorje ter peči za sintranje urana |

ex841790 | – Deli |

– – Izključno za peči za sežiganje odpadkov, laboratorijske peči in sterilizatorje ter peči za sintranje urana |

ex8418 | Hladilniki, zamrzovalniki in druge naprave za hlajenje ali zamrzovanje, električni in drugi; toplotne črpalke, drugačne od klimatizacijskih naprav iz tarifne številke 8415. |

| – Druge naprave za hlajenje ali zamrzovanje; toplotne črpalke: |

841861 | – kompresorske enote za hlajenje, katerih kondenzatorji so toplotni izmenjalniki |

841869 | – druge |

ex8419 | Stroji, naprave in laboratorijska oprema (vključno električno ogrevani) za obdelavo materiala s spremembo temperature, kot je ogrevanje, kuhanje, žganje, destilacija, čiščenje, sterilizacija, pasterizacija, parjenje, sušenje, izhlapevanje, vparjanje, kondenzacija ali hlajenje, razen gospodinjskih strojev in naprav; pretočni in akumulacijski grelniki za vodo, neelektrični. |

841950 | – Toplotni izmenjalniki |

841960 | – Naprave za utekočinjanje zraka in drugih plinov |

| – druge naprave, oprema |

841989 | – drugo |

ex8421 | Centrifuge, vključno sušilne centrifuge; naprave in aparati za filtriranje in čiščenje tekočin ali plinov |

| – Naprave in aparati za filtriranje in čiščenje tekočin: |

842121 | – za filtriranje ali čiščenje vode |

| – Naprave in aparati za filtriranje in čiščenje plinov: |

842139 | – drugo |

ex8425 | Škripčevja in škripci; vodoravni in navpični vitli; dvigala za velike tovore z majhno dvižno višino. |

842520 | – Izvozne naprave za jaške; vitli, specialno izdelani za uporabo pod zemljo |

ex8426 | Ladijski žerjavi; dvigala, vključno kabelska dvigala; portalna dvigala, luška dvigala in avto dvigala, opremljena z žerjavom. |

ex842620 | – Stolpna dvigala |

| – – za vrtalne ploščadi na morju in kopenske vrtalne garniture |

| – druga dvigala: |

ex842691 | – predvidena za vgraditev v cestna vozila |

– – dvigalna oprema za remont in vzdrževanje vrtin |

ex8429 | Samovozni buldožerji, angledozerji, grejderji, ravnalniki, strgalniki, bagri, nakladalniki z lopato, stroji za nabijanje in cestni valjarji. |

| – Bagri, rovokopači in nakladalniki: |

ex842951 | – – nakladalniki s prednjo lopato |

– – nakladalniki, prilagojeni za uporabo pod zemljo |

ex8430 | Drugi stroji za premikanje, ravnanje, strganje, izkopavanje, nabijanje, kopanje ali vrtanje zemlje, mineralov ali rud; ovni in stroji za izdiranje pilotov; snežni plugi in snežni odmetalniki: |

| – Stroji za spodrezavanje premoga ali kamnin in stroji za prebijanje predorov: |

843031 | – samovozni |

843039 | – drugi |

| – Drugi stroji za vrtanje in dolbenje: |

ex843041 | – samovozni |

– za odkrivanje ali črpanje ležišč nafte ali plina |

ex843049 | – drugi |

– za odkrivanje ali črpanje ležišč nafte ali plina |

ex8431 | Deli, primerni za uporabo izključno ali pretežno s stroji iz tarifnih številk 8425 do 8430 |

| – – le za zajete stroje |

8471 | Računalniki – stroji za avtomatsko obdelavo podatkov in njihove enote; magnetni ali optični čitalniki, stroji za prepisovanje podatkov na nosilce podatkov v kodirani obliki in stroji za obdelavo takih podatkov, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu. |

ex8474 | Stroji za sortiranje, sejanje, separacijo, pranje, drobljenje, mletje, mešanje ali gnetenje zemlje, kamna, rudnin ali drugih mineralnih materialov v trdni obliki (vključno s prahom ali pasto); stroji za aglomeriranje, modeliranje ali oblikovanje trdnih mineralnih goriv, keramične mase, cementa, sadre ali drugih mineralnih izdelkov v obliki prahu ali paste; stroji za izdelavo peščenih livarskih kalupov: |

847410 | – Stroji za sortiranje, sejanje, separacijo ali pranje |

847420 | – Stroji za drobljenje ali mletje |

ex847490 | – Deli |

– – iz litega železa ali litega jekla |

ex8479 | Stroji in mehanske naprave s posebnimi funkcijami, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju |

| – Drugi stroji in mehanske naprave: |

ex847989 | – drugo |

– – samohodno hidravlično rudniško stropno podporje |

ex8481 | Pipe, ventili in podobne naprave za cevovode, kotle, rezervoarje, velike posode in podobno, vključno z redukcijskimi ventili in termostatsko krmiljenimi ventili |

848110 | – Varnostni ali oddušni ventili (za zmanjšanje pritiska) |

848120 | – Ventili za oljnohidravlične ali pnevmatske prenose |

848140 | – Varnostni ali oddušni ventili |

848180 | – Druge naprave |

848190 | – Deli |

ex8483 | Transmisijske gredi (vključno odmične gredi in kolenaste gredi) in ročice; ohišja za ležaje in drsni ležaji; zobniki, zobniški in frikcijski prenosniki; navojna vretena s kroglicami ali valji; menjalniki in druge naprave za spreminjanje hitrosti, vključno pretvorniki navora; vztrajniki, jermenice in vrvenice (vključno s tistimi za škripčevja); sklopke in gredne vezi (vključno križni in kardanski zglobi) |

ex848340 | – Zobniki in zobniški prenosi, kolesja drugačna od zobatih koles, zobnikov za verige in drugih elementov prenosov prikazanih ločeno; navojna vretena s kroglicami ali valji; menjalniki in druge naprave za spreminjanje hitrosti, vključno s pretvorniki navora |

– – Prenosni elementi izključno za uporabo pri globinskih batnih črpalkah v industriji nafte in plina |

ex8484 | Tesnila iz kovinskih listov, kombinirana z drugim materialom, ali iz dveh ali več plasti kovine; garniture tesnil, različne po sestavi materiala, v vrečkah, ovitkih ali podobnih pakiranjih; mehanska tesnila |

848410 | – Tesnila iz kovinskih listov, kombinirana z drugim materialom ali iz dveh ali več plasti kovine: |

848420 | – Mehanska tesnila |

8501 | Elektromotorji in električni generatorji (razen generatorskih agregatov) |

8502 | Električni generatorski agregati in rotacijski pretvorniki |

8503 | Deli, ki so izključno ali pretežno primerni za uporabo s stroji iz tarinih številk 8501 ali 8502 |

ex8504 | Električni transformatorji, statični pretvorniki (na primer usmerniki) in induktorji |

| – Transformatorji s tekočim dielektrikom: |

850421 | – z močjo do vključno 650 kVA |

850422 | – z močjo nad 650 kVA do vključno 10000 kVA |

850423 | – z močjo nad 10000 kVA |

| – Drugi transformatorji: |

850433 | – z močjo nad 16 kVA do vključno 500 kVA |

850434 | – z močjo nad 500 kVA |

850440 | – Statični pretvorniki |

850450 | – Druge induktorji |

850490 | – Deli |

ex8507 | Električni akumulatorji, vključno s separatorji zanje, pravokotni ali ne, vključno s kvadratnimi |

| – – ki niso za uporabo v neenergetskem sektorju |

8515 | Industrijske ali laboratorijske električne peči (vključno s tistimi, ki delujejo na principu indukcije ali dielektričnega gretja); druga oprema za segrevanje materialov na principu indukcije ali dielektričnega gretja |

8526 | Radarji, naprave za radionavigacijo in aparati za radijsko daljinsko krmiljenje |

852610 | – Radarji: |

| – Drugo: |

852691 | – naprave za radionavigacijo |

8531 | Električni aparati za zvočno ali vizualno signalizacijo (npr.: zvonci, sirene, indikatorske table, alarmni aparati proti tatvini ali požaru), razen tistih iz tarifnih številk 8512 ali 8530 |

ex8532 | Električni kondenzatorji, nespremenljivi, spremenljivi ali nastavljivi (vnaprej nastavljeni) |

853210 | – Nespremenljivi kondenzatorji, namenjeni za uporabo v tokokrogih s frekvenco 50/60 Hz, s kompenzacijo jalove moči najmanj 0,5 kVAr (močnostni kondenzatorji) |

8535 | Električni aparati za vklapljanje, izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov ali za povezavo z električnimi tokokrogi ali znotraj njih (npr.: stikala, varovalke, prenapetostni odvodniki, omejevalniki napetosti, zaščitni dušilni elementi, priključne razdelilne priprave in stikalne omare), za napetost nad 1000 V. |

8536 | Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali za zaščito električnih tokokrogov ali za povezavo z električnimi tokokrogi ali znotraj njih (npr.: stikala, releji, varovalke, zaščitni dušilni elementi, vtiči in vtičnice, okovi žarnic in razdelilne omarice), za napetosti do vključno 1000 V. |

ex853610 | – Varovalke |

– – za tokove nad 63 A |

ex853620 | – Avtomatski odklopniki tokokrogov |

– – za tokove nad 63 A |

ex853630 | – Drugi aparati za zaščito električnih tokokrogov |

– – za tokove nad 16 A |

– Releji: |

853641 | – za napetost do vključno 60 V |

853649 | – drugi |

ex853650 | – Druga stikala |

– – za napetosti nad 60 V |

8537 | Table, plošče, pulti, mize, omare in druge osnove, opremljene z dvema ali več izdelki iz tarifne številke 8535 ali 8536, za električno krmiljenje ali razdeljevanje električnega toka, vključno s tistimi z vgrajenimi instrumenti in aparati iz poglavja 90 in aparati za numerično krmiljenje, razen telefonskih central iz tarifne številke 8517 |

8538 | Deli, ki so izključno ali pretežno namenjeni za uporabo z aparati iz tarifnih številk 8535, 8536 ali 8537. |

ex8541 | Diode, tranzistorji in podobni polprevodniški elementi; svetlobno občutljivi polprevodniški elementi, vključno fotovoltaične celice, sestavljene v module ali plošče ali ne; diode za sevanje svetlobe; montirani piezoelektrični kristali: |

ex854140 | – Svetlobno občutljivi polprevodniški elementi, vključno fotovoltaične celice, sestavljene v module ali plošče ali ne; diode za sevanje svetlobe: |

– – Svetlobno občutljivi polprevodniški elementi, vključno fotovoltaične celice, sestavljene v module ali plošče ali ne |

ex8544 | Izolirana žica (vključno z lakirano žico ali elektrolitsko oksidirano žico), kabli (vključno s koaksialnimi kabli) in drugi izolirani električni vodniki, s konektorjem ali brez njega; kabli z optičnimi vlakni, izdelani iz posamično oplaščenih vlaken, kombinirani z električnimi vodniki ali ne, s konektorjem ali brez njega |

854460 | – Drugi električni vodniki, za napetost nad 1000 V |

854470 | – Kabli z optičnimi vlakni |

ex8545 | Ogljene elektrode, ogljene ščetke, oglje za žarnice, oglje za baterije in drugi izdelki iz grafita ali drugega oglja, s kovino ali brez nje, za električne namene |

854520 | – Ščetke |

8546 | Električni izolatorji iz kakršnega koli materiala |

8547 | Izolirni deli za električne stroje, naprave ali opremo, izdelani v celoti iz izolirnega materiala ali samo z manjšimi kovinskimi komponentami (npr. tulci z navojem), vdelanimi med stiskanjem izključno zaradi vezave, razen izolatorjev iz tarifne številke 8546; cevi za električne vodnike in spojke zanje, iz navadnih kovin, obložene z izolirnim materialom |

ex8704 | Motorna vozila za prevoz blaga: | |

| – Druga z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s kompresijo (dieselskim ali poldieselskim): |

ex870421 | – bruto mase do vključno 5 ton |

– – posebej prirejena za prevoz visokoradioaktivnih snovi |

ex870422 | – bruto mase nad 5 do vključno 20 ton |

– – posebej prirejena za prevoz visokoradioaktivnih snovi |

ex870423 | – bruto mase nad 20 ton |

– – posebej prirejena za prevoz visokoradioaktivnih snovi |

– Druga z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s svečko: |

ex870431 | – bruto mase do vključno 5 ton |

– – posebej prirejena za prevoz visokoradioaktivnih snovi |

ex870432 | – bruto mase nad 5 ton |

– – posebej prirejena za prevoz visokoradioaktivnih snovi |

ex8705 | Motorna vozila za posebne namene (npr.: samonakladalna vozila za prevoz vozil z okvarami, vozila z dvigali, gasilska vozila, vozila z vgrajenimi betonskimi mešalniki, vozila za čiščenje cest, vozila za škropljenje ali posipavanje, mobilne delavnice, mobilne radiološke enote), razen motornih vozil, ki so konstruirana predvsem za prevoz potnikov ali blaga |

870520 | – Mobilni vrtalni stolpi |

ex8709 | Samovozni delovni vozički, brez naprav za dviganje ali manipuliranje, ki se uporabljajo v tovarnah, skladiščih, lukah ali na letališčih za prevoz blaga na kratkih razdaljah; vlečna vozila ki se uporabljajo na peronih železniških postaj; deli navedenih vozil |

| – Vozila: |

ex870911 | – električna |

– – posebej prirejena za prevoz visokoradioaktivnih snovi |

ex870919 | – druga |

– – posebej prirejena za prevoz visokoradioaktivnih snovi |

ex8905 | Ladje-svetilniki, gasilska plovila, plavajoči bagri, plavajoča dvigala in druga plovila, pri katerih je plovba podrejena njihovi glavni funkciji; plavajoči doki; plavajoče ali potapljajoče se vrtalne ali proizvodne ploščadi |

890520 | – Plavajoče ali potapljajoče se vrtalne ali proizvodne ploščadi |

ex9015 | Geodetski (tudi fotogrametrijski), hidrografski, oceanografski, hidrološki, meteorološki ali geofizikalni instrumenti in aparati, razen kompasov; daljinomeri: |

ex901580 | – Drugi instrumenti in aparati |

– – le geofizikalni instrumenti |

901590 | – Deli in pribor |

ex9026 | Instrumenti in aparati za merjenje ali kontrolo pretoka, nivoja, tlaka ali drugih spremenljivih veličin pri tekočinah ali plinih (npr. merilniki pretoka, kazalniki nivoja, manometri, merilniki količine toplote), razen instrumentov in aparatov iz tarifnih številk 9014, 9015, 9028 ali 9032: |

| – – Razen za uporabo v vodnem gospodarstvu |

9027 | Instrumenti in aparati za fizikalne ali kemične analize (npr. polarimetri, refraktometri, spektrometri, aparati za analizo plina ali dima); instrumenti in aparati za merjenje in kontrolo viskoznosti, poroznosti, raztezanja, površinske napetosti in podobno; instrumenti in aparati za merjenje ali kontroliranje toplote, zvoka ali svetlobe (vključno z ekspozimetri); drobnoreznice |

9028 | Merilniki dovoda ali proizvodnje plinov, tekočin ali električne energije, vključno z merilniki za njihovo umerjanje |

ex9029 | Števci vrtljajev, števci proizvodnje, taksimetri, kilometrski števci, števci korakov in podobno; kazalniki hitrosti in tahometri, razen tistih, ki se uvrščajo v tarifne številke 9014 in 9015; stroboskopi: |

ex902910 | – Števci vrtljajev, števci proizvodnje, taksimetri, kilometrski števci, števci korakov in podobno |

– – Števci proizvodnje |

ex902990 | – Deli in pribor |

– – za števce proizvodnje |

ex9030 | Osciloskopi, spektralni analizatorji in drugi instrumenti in aparati za merjenje ali kontrolo električnih veličin, razen merilnikov iz tarifne številke 9028; instrumenti in aparati za merjenje ali odkrivanje alfa, beta, gama, rentgenskih, kozmičnih ali drugih ionizirajočih sevanj |

ex903010 | – Instrumenti in aparati za merjenje ali odkrivanje ionizirajočih sevanj |

| – – za uporabo v energetskem sektorju |

| – Drugi instrumenti in aparati za merjenje in kontrolo napetosti, jakosti toka, upornosti ali moči, brez naprav za registriranje: |

903031 | – multimetri |

903039 | – drugi |

| – drugi instrumenti in aparati |

ex903083 | – drugi, z napravo za registriranje |

– – za uporabo v energetskem sektorju |

ex903089 | – drugi |

– – za uporabo v energetskem sektorju |

ex903090 | – Deli in pribor |

– – za uporabo v energetskem sektorju |

9032 | Instrumenti in aparati za avtomatsko regulacijo ali krmiljenje. | |

"4. Priloga EQ II

SEZNAM ENERGETSKE OPREME

(V skladu s členom 1(4a))"

.

"14. Priloga

SEZNAM POGODBENIC, KI NE SMEJO POVIŠATI NOBENIH CARIN ALI DRUGIH DAJATEV NAD STOPNJO, KI IZHAJA IZ NJIHOVIH OBVEZ ALI KATERIH KOLI DOLOČB, KI SE ZA NJIH UPORABLJAJO SKLADNO S SPORAZUMOM STO

(V skladu s členom 29(7))"

.

"15. Priloga BRQ

SEZNAM POGODBENIC, KI NE SMEJO POVIŠATI NOBENIH CARIN ALI DRUGIH DAJATEV NAD STOPNJO, KI IZHAJA IZ NJIHOVIH OBVEZ ALI KATERIH KOLI DOLOČB, KI SE ZA NJIH UPORABLJAJO SKLADNO S SPORAZUMOM STO

(V skladu s členom 29(7))"

.

Člen 6

Začasna uporaba

1. Vse podpisnice, ki skladno s členom 45(1), začasno uporablja Pogodbo o energetski listini, in vse pogodbenice, se strinjajo, da se ta sprememba za takšno podpisnico ali pogodbenico uporablja začasno do začetka njene veljavnosti, kolikor je takšna začasna uporaba skladna z njeno ustavo, zakoni ali predpisi.

2. (a) Ne glede na odstavek 1 lahko:

(i) vsaka podpisnica, ki začasno uporablja Pogodbo o energetski listini, ali pogodbenica, v 90 dneh od dneva, ko je Konferenca podpisnic Listine to spremembo sprejela, na depozitarja naslovi deklaracijo, da začasne uporabe te spremembe ne more sprejeti;

(ii) vsaka podpisnica, ki skladno s členom 45(2), Pogodbe o energetski listini ne uporablja začasno, najkasneje do dneva, ko postane pogodbenica ali začne Pogodbo začasno uporabljati, na depozitarja naslovi deklaracijo, da začasne uporabe te spremembe ne more sprejeti.

Obveznost iz odstavka 1 se ne uporablja za podpisnico ali pogodbenico, ki pošlje takšno deklaracijo. Vsaka takšna podpisnica ali pogodbenica lahko s pisnim obvestilom depozitarju kadarkoli prekliče to deklaracijo.

(b) Niti podpisnica niti pogodbenica, ki deklaracijo naslovi skladno s pododstavkom (a), niti investitorji te podpisnice ali pogodbenice ne morejo zahtevati ugodnosti iz začasne uporabe v skladu z odstavkom 1.

3. Vsaka podpisnica ali pogodbenica lahko s pisnim uradnim obvestilom depozitarju o svojem namenu, da ne bo ratificirala, sprejela ali potrdila te spremembe, preneha začasno uporabljati to spremembo. Prenehanje začasne uporabe za katero koli podpisnico ali pogodbenico začne veljati po izteku 60 dni od datuma, ko depozitar prejme pisno uradno obvestilo takšne podpisnice ali pogodbenice. Za vsako podpisnico, ki skladno s členom 45 (3)(a) preneha začasno uporabljati Pogodbo o energetski listini, se šteje, da na isti dan preneha tudi s svojo začasno uporabo te spremembe.

Člen 7

Status Sklepa

Sklep, sprejet v zvezi s sprejemom te spremembe, je sestavni del Pogodbe o energetski listini.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

SKLEPI V ZVEZI S SPREJEMOM SPREMEMBE TRGOVINSKIH DOLOČB POGODBE O ENERGETSKI LISTINI

1. Podpisnica, ki ne izvaja začasne uporabe Spremembe, sprejete 24. aprila 1998, lahko v času sprejemanja ukrepov za dokončno ali začasno uporabo te spremembe, pisno uradno obvesti Sekretariat, da bo, dokler ni navedena v Prilogah BR in BRQ, Spremembo uporabljajala tako, kakor da so vse postavke energetskega materiala in izdelkov ter energetske opreme še vedno navedene v Prilogah EM I in EQ I.

Sprememba se za tako podpisnico ustrezno uporablja.

Vsaka podpisnica lahko kadarkoli sekretariatu pisno predloži preklic zgoraj navedenega uradnega obvestila.

2. Končne določbe Spremembe temeljijo na delu VIII, zlasti na členu 42 Pogodbe o energetski listini, kolikor je to ustrezno.

--------------------------------------------------