21998A0328(02)Uradni list L 096 , 28/03/1998 str. 0042 - 0044


Oselska in Pariška konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja

SKUPNO ZASEDANJE OSELSKE IN PARIŠKE KOMISIJE

Oslo, 17. do 21. junija 1996

SKLEP PARCOM 96/1

o postopni opustitvi uporabe heksakloroetana v industriji barvnih kovin

OB SKLICEVANJU NA Sklep PARCOM 92/4 o postopni opustitvi uporabe heksakloroetana (HCE) v sekundarni industriji aluminija in primarni industriji aluminija z integriranimi livarnami;

OB SKLICEVANJU NA Sklep PARCOM 93/1 o postopni opustitvi uporabe heksakloroetana (HCE) v industriji barvnih kovin;

GLEDE NA TO, da organske halogene spojine, ki so strupene, obstojne in se lahko kopičijo v organizmih, povzročajo onesnaževanje morja, to zahteva nujne ukrepe;

GLEDE NA TO, da so te snovi na prednostni listi Pariške konvencije;

GLEDE NA TO, da se je heksakloroetan do sedaj uporabljal v industriji barvnih kovin v glavnem kot razplinjevalec v livarnah magnezija in bakra;

GLEDE NA TO, da že obstajajo drugi sistemi in nadomestne snovi, ki lahko dosežejo podobno ali celo večjo tehnično učinkovitost in izvedbo, ter da je pri nekaterih nadomestnih tehnikah ekološko tveganje manjše;

GLEDE NA TO, da je potrebno omejeno število izjem za nekatere uporabe v proizvodnji magnezijevih in aluminijevih zlitin, da bi imele majhne in srednje velike livarne dovolj časa za prilagoditev,

SO POGODBENICE KONVENCIJE O PREPREČEVANJU ONESNAŽEVANJA MORJA IZ KOPENSKIH VIROV SKLENILE:

1. Programi in ukrepi

1.1 Vse vrste uporabe HCE v industriji aluminija (vključno z integriranimi in specializiranimi livarnami aluminija) se postopno ukinejo, kolikor je to mogoče, do 31. decembra 1996 in najkasneje do 31. decembra 1997.

1.2 Vse vrste uporabe HCE v industrijah drugih barvnih kovin se postopno ukinejo do 31. decembra 1997.

1.3 Z odstopanjem od tega sklepa se lahko heksakloroetan uporablja:

(a) za prečiščevanje zrn v proizvodnji magnezijevih zlitin AZ81, AZ91 in AZ92;

(b) v specializiranih livarnah aluminija, ki proizvajajo posebne odlitke za uporabe, ki zahtevajo visoko kakovost in visoko varnost, in kjer znaša povprečna potrošnja heksakloroetana manj kot 1,5 kg na dan.

Potrebe po teh izjemah bodo pregledane leta 1998.

1.4 Pristojne oblasti morajo oceniti tveganja in koristi možnih alternativnih tehnologij.

2. Začetek veljavnosti

2.1 Ta sklep nadomesti sklepa PARCOM 92/4 in 93/1 z učinkom od datuma, ko pogodbenice, ki imajo vsaj tri četrtine vseh glasov v Pariški komisiji, sekretariat obvestijo, da lahko začnejo izvajati ta sklep.

2.2 Ta nadomestitev velja za vsako pogodbenico od:

(a) datuma, ki je naveden v pododstavku 2.1, ali

(b) datuma, ko pogodbenica izroči takšno obvestilo sekretariatu,

kateri koli je kasnejši.

3. Poročila o izvajanju

3.1 Poročila o izvajanju tega sklepa je treba predložiti na sestanku pristojne delovne skupine OSPAR, ki je pred sestankom OSPAR 1999. Pri poročanju je treba v čim večji možni meri uporabiti obrazec, ki je v Dodatku.

--------------------------------------------------

Dodatek

Obrazec za poročilo o izvajanju Sklepa PARCOM 96/1 o postopni opustitvi uporabe heksakloroetana v industriji barvnih kovin

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------