21997D1023(09)Uradni list L 290 , 23/10/1997 str. 0033 - 0033


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 47/97

z dne 10. julija 1997

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, spremenjenega s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ker je bila Priloga II k Sporazumu spremenjena s Sklepom št. 7/94 Skupnega odbora EGP z dne 21. marca 1994 o spremembi Protokola 47 in nekaterih Prilog k Sporazumu EGP [1];

ker je treba Uredbo Komisije (ES) št. 1712/95 z dne 13. julija 1995 o spremembi Uredbe (EGS) 1014/90 o določitvi podrobnih izvedbenih določb za opredelitev, opis in predstavitev žganih pijač [2] vključiti v Sporazum -

SKLENIL:

Člen 1

V točki 2 (Uredba Komisije (EGS) št. 1014/90) v poglavju XXVII Priloge II k Sporazumu se doda naslednja alinea:

- "— 395 R 1712: Uredba Komisije (ES) št. 1712/95 z dne 13. julija 1995 (UL L 163, 14.7.1995, str. 4)."

.

Člen 2

Besedila Uredbe Komisije (ES) št. 1712/95 v islandskem in norveškem jeziku, ki so priložena ustrezni jezikovni različici tega sklepa, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 1. avgusta 1997 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 10. julija 1997

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

E. Bull

[1] UL L 160, 28.6.1994, str. 1.

[2] UL L 163, 14.7.1995, str. 4.

--------------------------------------------------