21997D0904(09)Uradni list L 242 , 04/09/1997 str. 0078 - 0078


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 29/97

z dne 12. junija 1997

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu o EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, spremenjenega s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ker je bila Priloga II k Sporazumu spremenjena s Sklepom št. 21/97 Skupnega odbora EGP z dne 2. maja 1997 [1];

ker je treba Direktivo 95/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. junija 1995 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z dvigali [2] vključiti v Sporazum;

ker je treba Priporočilo Komisije 95/216/ES z dne 8. junija 1995 o izboljšanju varnosti obstoječih dvigal [3] vključiti v Sporazum -

SKLENIL:

Člen 1

1. Za točko 4 (Direktiva Sveta 86/663/EGS) v poglavju III Priloge II k Sporazumu se vstavi naslednja točka:

"5. 395 L 0016: Direktiva 16/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. junija 1995 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z dvigali (UL L 213, 7.9.1995, str. 1)."

.

2. Za točko 5 (Direktiva 95/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta) se vstavita naslednji naslov in točka:

"PRAVNI AKTI, KI JIH UPOŠTEVAJO POGODBENICE

Pogodbenice upoštevajo vsebino naslednjih pravnih aktov:

6. 395 X 0216: Priporočilo Komisije 95/216/ES z dne 8. junija 1995 o izboljšanju varnosti obstoječih dvigal (UL L 137, 20.6.1995, str. 37)."

.

Člen 2

Besedila Direktive 95/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Priporočila Komisije 95/216/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki so priložena ustrezni jezikovni različici tega sklepa, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 13. junija 1997 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 12. junija 1997

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

C. Day

[1] UL L 242, 4.9.1997, str. 67.

[2] UL L 213, 7.9.1995, str. 1.

[3] UL L 137, 20.6.1995, str. 37.

--------------------------------------------------