21997D0904(05)Uradni list L 242 , 04/09/1997 str. 0074 - 0074


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 25/97

z dne 30. aprila 1997

o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, spremenjenega s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ker je bila Priloga XIII k Sporazumu spremenjena s Sklepom št. 9/97 Skupnega odbora EGP z dne 14. marca 1997 [1];

ker je treba Direktivo Sveta 96/48/ES z dne 23 julija 1996 o interoperabilnosti vseevropskega železniškega sistema za visoke hitrosti [2] vključiti v Sporazum -

SKLENIL:

Člen 1

Za točko 37 (Direktiva Sveta 91/440/EGS) v Prilogi XIII k Sporazumu se doda naslednja nova točka:

"37a. 396 L 0048: Direktiva Sveta 96/48/ES z dne 23. julija 1996 o interoperabilnosti vseevropskega železniškega sistema za visoke hitrosti (UL L 235, 17.9.1996, str. 6), kakor je bila popravljena z UL L 262, 16.10.1996, str. 18."

Člen 2

Besedili Direktive Sveta 96/48/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki sta priloženi ustrezni jezikovni različici tega sklepa, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 1. maja 1997 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 30. aprila 1997

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

C. Day

[1] Še ni objavljen v Uradnem listu.

[2] UL L 235, 17.9.1996, str. 6.

--------------------------------------------------