21997D0417(07)Uradni list L 100 , 17/04/1997 str. 0067 - 0067


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 78/96

z dne 13. decembra 1996

o spremembi Priloge VI (Socialna varnost) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ker je bila Priloga VI k Sporazumu spremenjena s Sklepom št. 64/96 Skupnega odbora EGP z dne 22. novembra 1996 [1];

ker je treba Sklep št. 163 z dne 31. maja 1996 o razlagi členov 22(1)(a) Uredbe Sveta (EGS) 1408/71 v zvezi z osebami na dializnem zdravljenju ali zdravljenju s kisikom, ki ga je sprejela Upravna komisija Evropskih skupnosti za socialno varnost delavcev migrantov [2], vključiti v Sporazum,

SKLENIL:

Člen 1

Besedilo točke 24 (Sklep št. 123) Priloge VI k Sporazumu se črta.

Člen 2

Za točko 42h (Sklep št. 162) Priloge VI k Sporazumu se vstavi naslednja točka:

"42i. 396 D 0555: Sklep št. 163 z dne 31. maja 1996 o razlagi člena 22(1)(A) Uredbe Sveta (EGS) 1408/71 v zvezi z osebami na dializnem zdravljenju ali zdravljenju s kisikom (UL C 241, 21.9.1996, str. 31)."

Člen 3

Besedili Sklepa št. 163 v islandskem in norveškem jeziku, ki sta priloženi ustreznim jezikovnim različicam tega sklepa, sta verodostojni.

Člen 4

Ta sklep začne veljati 1. januarja 1997 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 5

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 13. decembra 1996

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

H. Hafstein

[1] UL L 71, 13.3.1997, str. 34.

[2] UL L 241, 21.9.1996, str. 31.

--------------------------------------------------