21997D0313(06)Uradni list L 071 , 13/03/1997 str. 0038 - 0038


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 65/96

z dne 27. novembra 1996

o spremembah Priloge XIV (Konkurenca) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ker je bila Priloga XIV k Sporazumu spremenjena s Sklepom št. 46/96 Skupnega odbora EGP [1];

ker je Uredbo Komisije (ES) št. 1523/96 z dne 24. julija 1996 o spremembi Uredbe (EGS) št. 1617/93 o uporabi člena 85(3) Pogodbe za določene skupine sporazumov in usklajenih ravnanj glede skupnega načrtovanja in usklajevanja voznih redov, skupnega obratovanja, posvetovanj o cenah prevoza potnikov in blaga v rednem zračnem prevozu in dodelitve časovnih blokov na letališčih [2], treba vključiti v Sporazum -

SKLENIL:

Člen 1

V točki 11b (Uredba Komisije (EGS) št. 1617/93) v prilogi XIV k sporazumu se doda naslednje:

"kakor je bila spremenjena z:

— 396 R 1523: Uredba Komisije (ES) št. 1523/96 z dne 24. julija 1996 o spremembah Uredbe (EGS) št. 1617/93 (UL L 190, 31.7.1996, str. 11)."

Člen 2

Besedili Uredbe (ES) št. 1523/96 v islandskem in norveškem jeziku, priloženi ustreznim jezikovnim različicam tega sklepa, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 1. decembra 1996 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 27. novembra 1996

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

H. Hafstein

[1] UL L 291, 14.11.1996, str. 39.

[2] UL L 190, 31.7.1996, str. 11.

--------------------------------------------------