21997D0123(04)Uradni list L 021 , 23/01/1997 str. 0006 - 0006


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 51/96

z dne 4. oktobra 1996

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, spremenjenega s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ker je bila Priloga II k Sporazumu spremenjena s Sklepom št. 26/96 Skupnega odbora EGP z dne 26. aprila 1996 [1];

ker je treba Direktivo Sveta 95/38/ES z dne 17. julija 1995 o spremembi prilog I in II Direktive 90/642/EGS o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v in na nekaterih proizvodih rastlinskega izvora, vključno s sadjem in zelenjavo, in določitvi seznam mejnih vrednosti ostankov [2] vključiti v Sporazum -

SKLENIL:

Člen 1

V točki 54 (Direktiva Sveta 90/642/EGS) v poglavju XII Priloge II k Sporazumu se doda naslednja alinea:

"— 395 L 0038: Direktiva Sveta 95/38/ES z dne 17. julija 1995 (UL L 197, 22.8.1995, str. 14)."

Člen 2

Besedili Direktive Sveta 95/38/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki sta priloženi ustrezni jezikovni različici tega sklepa, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 1. novembra 1996 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 4. oktobra 1996

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

H. Hafstein

[1] UL L 186, 25.7.1996, str. 78.

[2] UL L 197, 22.8.1995, str. 14.

--------------------------------------------------