21997D0123(03)Uradni list L 021 , 23/01/1997 str. 0004 - 0005


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 50/96

z dne 27. septembra 1996

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, spremenjenega s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ker je bila Priloga II k Sporazumu spremenjena s Sklepom št. 67/95 Skupnega odbora EGP z dne 22. novembra 1995 [1];

ker je treba Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 94/63/ES z dne 20. decembra 1994 o nadzorovanju emisij hlapnih organskih spojin (HOS) pri skladiščenju bencina in njegovi distribuciji iz terminalov do bencinskih servisov [2] vključiti v Sporazum -

SKLENIL:

Člen 1

V točki 7 (Direktiva Sveta 94/62/ES) v poglavju XVII Priloge II k Sporazumu se doda naslednja točka:

"8. 394 L 0063: Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 94/63/ES z dne 20. decembra 1994 o nadzorovanju emisij hlapnih organskih spojin (HOS) pri skladiščenju bencina in njegovi distribuciji iz terminalov do bencinskih servisov (UL L 365, 31.12.1994, str. 24).

Določbe Direktive se s prilagoditvami za namene tega sporazuma glasijo:

Odstavek 4 Priloge I se ne uporablja za obstoječe terminale na Islandiji s pretokom manj kot 5000 metričnih ton na leto, ki jih servisirajo ladje."

Člen 2

Besedili Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 94/63/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki sta priloženi ustrezni jezikovni različici tega sklepa, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 1. oktobra 1996 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 27. septembra 1996

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

H. Hafstein

[1] UL L 8, 11.1.1996, str. 38.

[2] UL L 365, 31.12.1994, str. 24.

--------------------------------------------------