21997A1217(01)Uradni list L 346 , 17/12/1997 str. 0081 - 0094


Priloga I

Gospodarska komisija za Evropo

Odbor za notranji promet

Sporazum

o sprejetju enotnih tehničnih predpisov za kolesna vozila, opremo in dele, ki se lahko vgradijo v kolesna vozila in/ali uporabijo na njih, in pogojih za vzajemno priznavanje homologacij, ki so dodeljene na podlagi teh predpisov [1]

Revizija 2

(Vključuje spremembe, ki so začele veljati 16. oktobra 1995)

+++++ TIFF +++++

Sporazum

o sprejetju enotnih tehničnih predpisov za kolesna vozila, opremo in dele, ki se lahko vgradijo v kolesna vozila in/ali uporabijo na njih, in pogojih za vzajemno priznavanje homologacij, ki so dodeljene na podlagi teh predpisov

PREAMBULA

POGODBENICE

ODLOČENE spremeniti sporazum o sprejetju enotnih pogojev za homologacijo in vzajemno priznavanje homologacije opreme in delov motornih vozil, sklenjen v Ženevi 20. marca 1958, in

V ŽELJI določiti enotne tehnične predpise, katerih izpolnitev bo zadostovala za uporabo nekaterih kolesnih vozil, opreme in delov v njihovih državah,

V ŽELJI, da se ti predpisi, kadarkoli je mogoče, sprejmejo v njihovih državah, in

V ŽELJI, da se v njihovih državah omogoči uporaba vozil, opreme in delov, kadar jih v skladu s temi predpisi odobrijo pristojni organi druge pogodbenice,

SO SE DOGOVORILE NASLEDNJE:

Člen 1

1. Pogodbenice z Upravnim odborom, ki ga sestavljajo vse pogodbenice, v skladu s poslovnikom, določenim v Dodatku 1, in na podlagi naslednjih členov in odstavkov določijo predpise za kolesna vozila, opremo in dele, ki se lahko vgradijo v kolesna vozila in/ali uporabljajo na njih. Po potrebi tehnične zahteve vključujejo več možnosti in so, kadar je mogoče, usmerjene k najboljšemu učinku ter vključujejo preskusne metode. Vključeni so tudi pogoji za dodelitev homologacij in njihovo vzajemno priznavanje ter namenjeni pogodbenicam, ki se odločijo za izvajanje predpisov v okviru homologacij.

V tem sporazumu:

- izraz "kolesna vozila, oprema in deli" pomeni vsa kolesna vozila, opremo in dele, katerih značilnosti so povezane z varnostjo na cesti, varstvom okolja in varčevanjem z energijo,

- izraz "homologacija v skladu s predpisom" pomeni upravni postopek, s katerim pristojni organi pogodbenic izjavijo, potem ko so opravili zahtevana preverjanja, da vozilo, oprema ali deli, ki jih predloži proizvajalec, izpolnjujejo zahteve določenega predpisa. Nato proizvajalec potrdi, da so vsa vozila, oprema in deli, ki jih da v promet, enaki odobrenemu izdelku.

Za uporabo predpisov lahko obstaja več upravnih postopkov kot alternativnih možnosti homologacije. Edini alternativni postopek, ki je splošno znan in se uporablja v nekaterih državah članicah Gospodarske komisije za Evropo, je samocertifikacija, s katero proizvajalec brez predhodnega upravnega nadzora potrdi, da je vsak izdelek, ki ga da v promet, v skladu z določenim predpisom; pristojni upravni organi pa lahko z naključnim vzorčenjem na trgu preverijo ali samocertificirani izdelki izpolnjujejo zahteve določenega predpisa.

2. Upravni odbor sestavljajo vse pogodbenice v skladu s poslovnikom, določenim v Dodatku 1. Potem ko je predpis določen v skladu s postopkom, navedenim v Dodatku 1, ga Upravni odbor sporoči generalnemu sekretarju Združenih narodov, v nadaljnjem besedilu "generalni sekretar". Generalni sekretar nato čim prej o tem predpisu uradno obvesti pogodbenice.

Predpis je sprejet, razen če v šestih mesecih, od takrat, ko o njem generalni sekretar obvesti pogodbenice, več kot tretjina pogodbenic sporoči generalnemu sekretarju, da se s predpisom ne strinja.

Predpis se nanaša na:

(a) zadevna kolesna vozila, opremo ali dele;

(b) tehnične zahteve, ki lahko po potrebi vključujejo alternativne možnosti;

(c) preskusne metode, s katerimi se lahko potrdi skladnost z vsako zahtevo za zmogljivost;

(d) pogoje za podelitev homologacije in njihovo vzajemno priznavanje, vključno s kakršnimi koli oznakami homologacije in pogoji za zagotavljanje skladnosti proizvodnje;

(e) datum(-e) ko predpis stopi v veljavo.

Predpis lahko po potrebi vključuje sklicevanja na laboratorije, ki jih pooblastijo pristojni organi, kadar je treba opraviti prevzemne kontrole tipov kolesnih vozil, opreme in delov, ki so predloženi v homologacijo.

3. Ko je predpis sprejet, generalni sekretar o tem čim prej uradno obvesti vse pogodbenice, pri čemer navede, katere so nasprotovale in zaradi katerih predpis ne bo uveljavljen.

4. Sprejeti predpis začne veljati z dnem, določenim v predpisu, kot predpis, ki je priložen k temu sporazumu, za vse pogodbenice, ki niso uradno sporočile svojega nestrinjanja.

5. Vsaka nova pogodbenica lahko ob deponiranju svoje listine o pristopu, izjavi da je ne zavezujejo nekateri predpisi, ki so takrat priloženi k temu sporazumu, ali da je ne zavezuje nobeden od teh predpisov. Če v tem času poteka postopek, določen v drugem, tretjem in četrtem odstavku tega člena, za osnutek predpisa ali sprejeti predpis, generalni sekretar obvesti novo pogodbenico o takem osnutku predpisa ali sprejetem predpisu, ki začne veljati kot predpis za novo pogodbenico samo po pogojih, določenih v četrtem odstavku tega člena. Generalni sekretar uradno obvesti vse pogodbenice o datumu začetka veljavnosti. Generalni sekretar jim tudi posreduje vse izjave v zvezi s tistimi predpisi, ki jih katera koli pogodbenica ne uporablja po tem odstavku.

6. Vsaka pogodbenica, ki uporablja predpis, lahko kadarkoli eno leto vnaprej uradno obvesti generalnega sekretarja, da bo njena uprava prenehala uporabljati ta predpis. Generalni sekretar o tem uradno obvesti druge pogodbenice.

Podeljene homologacije ostanejo veljavne do preklica.

Če pogodbenica preneha izdajati homologacije v skladu s predpisom, mora:

- še naprej ustrezno nadzorovati skladnost proizvodnje izdelkov, za katere je pred tem izdala homologacijo,

- ukreniti, kar je potrebno, kakor je določeno v členu 4, kadar jo pogodbenica, ki še naprej uporablja ta predpis, opozori o neskladnosti,

- še naprej uradno obveščati pristojne organe drugih pogodbenic o preklicu homologacij, kakor je določeno v členu 5,

- še naprej podeljevati razširitve obstoječih homologacij.

7. Vsaka pogodbenica, ki ne uporablja predpisa, lahko kadarkoli uradno obvesti generalnega sekretarja, da ga namerava v prihodnje uporabljati in predpis začne za to pogodbenico veljati šestdeseti dan po obvestilu. Generalni sekretar uradno obvesti vse pogodbenice o vsaki uveljavitvi predpisa za novo pogodbenico v skladu s pogoji tega odstavka.

8. Pogodbenice, za katere velja predpis, se v nadaljnjem besedilu imenujejo "pogodbenice, ki uporabljajo predpis".

Člen 2

Vsaka pogodbenica, ki uporablja predpise predvsem v okviru homologacij, podeli homologacije in oznake homologacij, opisane v vsakem predpisu za tipe kolesnih vozil, opremo ali dele, ki so zajete v predpisu, če je tehnično usposobljena in zadovoljna z ureditvami za zagotavljanje skladnosti izdelka s homologiranim tipom, kakor je določeno v Dodatku 2. Vsaka pogodbenica, ki uporablja predpis v okviru homologacij, zavrne homologacije in oznake homologacij, ki jih zajema predpis, če niso izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji.

Člen 3

Kolesna vozila, oprema ali deli, za katere je pogodbenica izdala homologacije v skladu s členom 2 tega sporazuma, in ki so izdelani na ozemlju pogodbenice, ki uporablja zadevni predpis, ali v drugi državi, ki jo določi pogodbenica, ki je opravila ustrezno homologacijo za zadevne tipe kolesnih vozil, opreme in delov, veljajo za skladne z zakonodajo vseh pogodbenic, ki uporabljajo navedeni predpis v okviru homologacij.

Člen 4

Če pristojni organi pogodbenice, ki uporablja predpis v okviru homologacije, ugotovijo, da nekatera kolesna vozila, oprema ali deli z oznakami homologacije, ki jih po navedenem predpisu izda ena od pogodbenic, ne ustrezajo homologiranim tipom, na to opozorijo pristojne organe pogodbenice, ki je izdala homologacijo. Ta pogodbenica ukrene, kar je potrebno za uskladitev izdelkov teh proizvajalcev s homologiranimi tipi, in opozori druge pogodbenice, ki uporabljajo predpis v okviru homologacij, o svojih ukrepih, ki lahko po potrebi vključujejo preklic homologacije. Kadar je lahko ogrožena varnost na cesti ali okolje, pogodbenica, ki je izdala homologacijo, potem ko je prejela obvestilo o neskladnosti s homologiranim(-i) tipom(-i), o tem obvesti vse druge pogodbenice. Pogodbenice lahko prepovejo prodajo in uporabo takih kolesnih vozil, opreme ali delov na svojem ozemlju.

Člen 5

Pristojni organi vsake pogodbenice, ki uporabljajo predpis v okviru homologacije vsak mesec pošiljajo pristojnim organom drugih pogodbenic seznam kolesnih vozil, opreme ali delov, za katere je v navedenem mesecu zavrnila podelitev homologacije ali jo je preklicala; poleg tega v primeru, da prejme zahtevo od pristojnega organa druge pogodbenice, ki uporablja predpis v okviru homologacije, navedenemu pristojnemu organu nemudoma pošlje kopijo vseh ustreznih informacij, na podlagi katerih je sprejela sklep, da podeli, zavrne podelitev ali prekliče homologacijo kolesnega vozila, opreme ali delov.

Člen 6

1. Pogodbenice tega sporazuma lahko postanejo države, ki so članice Gospodarske komisije za Evropo, države, ki so sprejete v Komisijo v posvetovalni funkciji v skladu z odstavkom 8 pravilnika Komisije, in organizacije za regionalno gospodarsko povezovanje, ki jih ustanovijo države članice Gospodarske komisije za Evropo in na katere so njihove države članice prenesle pooblastila na področjih, ki jih obravnava ta sporazum, vključno s pooblastilom, da sprejmejo zavezujoče odločitve za svoje države članice.

Za določitev števila glasov iz člena 1(2) in člena 12(2) organizacije za regionalno gospodarsko povezovanje glasujejo s številom glasov svojih držav članic, ki so članice Gospodarske komisije za Evropo.

2. Pogodbenice tega sporazuma lahko postanejo države, ki so članice Združenih narodov in se lahko vključijo v nekatere dejavnosti Gospodarske komisije za Evropo v skladu z odstavkom 11 poslovnika Komisije, in organizacije za regionalno gospodarsko povezovanje držav, na katere so države članice prenesle pooblastila na področjih, ki jih obravnava ta sporazum, vključno s pooblastilom, da sprejmejo zavezujoče odločitve za svoje države članice.

Za določitev števila glasov iz člena 1(2) in člena 12(2) organizacije za regionalno gospodarsko povezovanje glasujejo s številom glasov svojih držav članic, ki so članice Združenih narodov.

3. Nove pogodbenice, ki niso pogodbenice Sporazuma iz leta 1958, pristopijo k spremenjenemu sporazumu tako, da pri generalnemu sekretarju deponirajo listino, po tem ko začne veljati spremenjeni sporazum.

Člen 7

1. Spremenjeni sporazum začne veljati devet mesecev od dneva, ko ga generalni sekretar posreduje vsem pogodbenicam Sporazuma iz leta 1958.

2. Spremenjeni sporazum ne stopi v veljavo, če pogodbenice Sporazuma iz leta 1958 izrazijo kakršno koli pripombo v šestih mesecih od dneva, ko jim generalni sekretar posreduje navedeni sporazum.

3. Za vsako novo pogodbenico, ki pristopi k spremenjenemu sporazumu, začne ta veljati šestdeseti dan po deponiranju listine o pristopu.

Člen 8

1. Vsaka pogodbenica lahko odpove ta sporazum, tako da o tem uradno obvesti generalnega sekretarja.

2. Odpoved začne veljati 12 mesecev od dneva, ko generalni sekretar prejme takšno uradno obvestilo.

Člen 9

1. Vsaka nova pogodbenica, kot je opredeljeno v členu 6 tega sporazuma, lahko kadarkoli ob pristopu ali po njem izjavi z uradnim obvestilom, ki ga naslovi na generalnega sekretarja, da ta sporazum velja tudi za vsa ali katera koli ozemlja, za katerih mednarodne odnose je odgovorna. Ta sporazum začne veljati za ozemlje ali ozemlja, navedena v uradnem obvestilu 60 dni po tem, ko generalni sekretar prejme uradno obvestilo.

2. Vsaka nova pogodbenica, kot je opredeljeno v členu 6 tega sporazuma, ki v skladu z odstavkom 1 tega člena izjavi, da ta sporazum velja tudi za katero koli ozemlje, za katerega mednarodne odnose je odgovorna, lahko sporazum odpove ločeno za to ozemlje v skladu z določbami člena 8.

Člen 10

1. Vsak spor med dvema ali več pogodbenicami v zvezi z razlago ali uporabo tega sporazuma, če je le mogoče, pogodbenice poravnajo s pogajanji.

2. Vsak spor, ki ga pogodbenice ne poravnajo s pogajanji, se na željo katere koli pogodbenice, udeležene v sporu, preda v arbitražo in predloži enemu ali več razsodnikom, ki ga pogodbenice, udeležene v sporu, sporazumno izberejo. Če se v treh mesecih od dne, ko se izrazi zahteva za arbitražo, pogodbenice, ki so udeležene v sporu, ne morejo sporazumeti glede izbire razsodnika ali razsodnikov, lahko katera koli njih zahteva, da generalni sekretar imenuje enotnega razsodnika, kateremu preda spor v odločitev.

3. Odločitev razsodnika ali razsodnikov, imenovanih v skladu z odstavkom 2 tega člena, je zavezujoča za pogodbenice, ki so udeležene v sporu.

Člen 11

1. Vsaka nova pogodbenica lahko, kadar pristopi k temu sporazumu, izjavi, da se ne zavezuje po členu 10 tega sporazuma. Druge pogodbenice niso zavezane po členu 10, kar zadeva vsako novo pogodbenico, ki je izrazila tak pridržek.

2. Vsaka nova pogodbenica, ki je izrazila pridržek po odstavku 1 tega člena, ga lahko kadarkoli prekliče tako, da o tem uradno obvesti generalnega sekretarja.

3. Noben drug pridržek k temu sporazumu ali predpisom, ki so mu priloženi, ni dovoljen; vendar lahko vsaka pogodbenica s skladu s pogoji člena 1 izjavi, da ne namerava uporabljati nekaterih predpisov ali nobenega od njih.

Člen 12

Predpisi, priloženi temu sporazumu, se lahko spremenijo v skladu z naslednjim postopkom.

1. Spremembe k predpisom določa Upravni odbor, kakor je opisano v členu 1(2) v skladu s postopkom, navedenim v Dodatku 1. Po potrebi lahko sprememba vključuje obstoječe zahteve kot alternativno možnost. Pogodbenice določijo, katere druge možnosti v okviru predpisov bodo uporabile. Pogodbenice, ki uporabljajo druge možnost(-i) v okviru predpisa, niso obvezne sprejeti odobritev predhodne(-ih) možnosti(-ih) v okviru istega predpisa. Pogodbenice, ki uporabljajo samo najnovejše spremembe, niso obvezne sprejeti odobritev predhodnih sprememb ali nespremenjenih predpisov. Pogodbenice, ki uporabljajo prejšnje spremembe ali nespremenjeni predpis, sprejmejo odobritve, podeljene za poznejše spremembe. Upravni odbor o vsaki spremembi predpisa obvesti generalnega sekretarja. Generalni sekretar nato čim prej o tej spremembi uradno obvesti pogodbenice, ki uporabljajo predpis.

2. Sprememba predpisa je sprejeta, če v šestih mesecih po tem, ko ga uradno objavi generalni sekretar, več kot tretjina pogodbenic, ki med uradno objavo uporabljajo predpis, ne obvesti generalnega sekretarja, da se ne strinjajo s spremembo. Če generalni sekretar po tem obdobju ne prejme izjav o nestrinjanju od več kot tretjine pogodbenic, ki uporabljajo predpis, čim prej objavi, da je sprememba sprejeta in zavezujoča za pogodbenice, ki uporabljajo predpis in niso izjavile, da se ne strinjajo. Ko je predpis spremenjen in vsaj petina pogodbenic, ki uporabljajo nespremenjeni predpis, izjavi, da želijo še naprej uporabljati nespremenjeni predpis, se nespremenjeni predpis šteje kot alternativna možnost poleg spremenjenega predpisa in bo uradno kot taka vključena v predpis ter začela veljati od dneva sprejetja spremembe ali začetka njegove veljave. V tem primeru so obveznosti pogodbenic, ki uporabljajo predpis, enake tistim iz odstavka 1.

3. Če nova pogodbenica pristopi k temu sporazumu medtem, ko generalni sekretar priglasi spremembo predpisa in ko ta začne veljati, zadevni predpis zanjo ne začne veljati pred potekom dveh mesecev od takrat, ko pogodbenica uradno sprejme spremembo, ali dveh mesecev po poteku šestih mesecev od takrat, ko tej pogodbenici generalni sekretar sporoči predlagano spremembo.

Člen 13

Besedilo sporazuma in njegovih dodatkov se lahko spremeni po naslednjem postopku.

1. Vsaka pogodbenica lahko predlaga eno ali več sprememb k temu sporazumu in njegovim dodatkom. Besedilo vsake predlagane spremembe Sporazuma in njegovih dodatkov se posreduje generalnemu sekretarju, ta pa ga posreduje vsem pogodbenicam in obvesti vse druge države, navedene v členu 6(1).

2. Vse predlagane spremembe, razposlane v skladu z odstavkom 1 tega člena, so sprejete, če nobena pogodbenica ne izrazi pripombe v šestih mesecih od dneva, ko generalni sekretar razpošlje predlagano spremembo.

3. Generalni sekretar čim prej uradno obvesti pogodbenice o pripombi k predlagani spremembi. Če katera od pogodbenic izrazi pripombo, predlagana sprememba ni sprejeta in nima nikakršnega učinka. Če ni izražena nobena pripomba, sprememba začne veljati za vse pogodbenice tri mesece po poteku šestih mesecev iz odstavka 2 tega člena.

Člen 14

Poleg uradnih obvestil opredeljenih v členih 1, 12 in 13 tega sporazuma, generalni sekretar uradno obvesti pogodbenice o:

(a) pristopih v skladu s členom 6;

(b) datumih začetka veljavnosti tega sporazuma v skladu s členom 7;

(c) odpovedih v skladu s členom 8;

(d) uradnih obvestilih, prejetih v skladu s členom 9;

(e) izjavah in uradnih obvestilih, prejetih v skladu z odstavkoma 1 in 2 člena 11;

(f) začetku veljavnosti katere koli spremembe v skladu s členom 12(1) in (2);

(g) začetku veljavnosti katere koli spremembe v skladu s členom 13(3).

Člen 15

1. Če z dnem začetka veljavnosti zgoraj navedenih določb potekajo postopki za sprejetje novega predpisa, predvideni v členu 1(3) in (4) nespremenjenega sporazuma, novi predpis začne veljati po določbah odstavka 5 zgoraj navedenega člena.

2. Če z dnem začetka veljavnosti zgoraj navedenih določb, potekajo postopki, predvideni v členu 12(1) nespremenjenega sporazuma, za sprejetje spremembe predpisa, navedena sprememba začne veljati po določbah zgoraj navedenega člena.

3. Če se vse pogodbenice strinjajo, se lahko vsak predpis, sprejet po nespremenjenem sporazumu, obravnava, kakor da je sprejet po zgoraj navedenih določbah.

[1] Prejšnji naslov Sporazuma:Sporazum o sprejetju enotnih pogojev za homologacijo in vzajemno priznavanje homologacij opreme in delov motornih vozil, sklenjen v Ženevi 20. marca 1958.

--------------------------------------------------

Dodatek 1

SESTAVA IN POSLOVNIK UPRAVNEGA ODBORA

Člen 1

Upravni odbor je sestavljen iz vseh pogodbenic spremenjenega sporazuma.

Člen 2

Izvršni sekretar Gospodarske komisije OZN za Evropo opravlja tajniške storitve za Odbor.

Člen 3

Odbor vsako leto na prvem zasedanju izvoli predsednika in podpredsednika.

Člen 4

Generalni sekretar Združenih narodov skliče Odbor pod pokroviteljstvom Gospodarske komisije za Evropo vsakič, ko je treba določiti nov predpis ali spremembo predpisa.

Člen 5

O predlaganih novih predpisih se glasuje. Vsaka pogodbenica sporazuma ima en glas. Za sprejemanje odločitev je potrebna sklepčnost vsaj polovice pogodbenic. Za določitev sklepčnosti organizacije za regionalno gospodarsko povezovanje, ki so pogodbenice sporazuma, glasujejo s številom glasov svojih držav članic. Zastopnik organizacije za regionalno gospodarsko povezovanje lahko preda glasove posameznih suverenih držav. Novi osnutki predpisov se uveljavijo z dvotretjinsko večino navzočih, ki glasujejo.

Člen 6

O predlaganih spremembah predpisov se glasuje. Vsaka pogodbenica sporazuma, ki uporablja predpis, ima en glas. Za sprejemanje odločitev je potrebna sklepčnost vsaj polovice pogodbenic, ki uporabljajo predpis. Za določitev sklepčnosti organizacije za regionalno gospodarsko povezovanje, ki so pogodbenice sporazuma, glasujejo s številom glasov svojih držav članic. Zastopnik organizacije za regionalno gospodarsko povezovanje lahko preda glasove posameznih suverenih držav, ki uporabljajo predpis. Osnutki sprememb predpisov se uveljavijo z dvotretjinsko večino navzočih, ki glasujejo.

--------------------------------------------------

Dodatek 2

SKLADNOST PROIZVODNIH POSTOPKOV

1. UVODNA UGOTOVITEV

1.1 Homologacijski organ pogodbenice mora pred podelitvijo homologacije preveriti, ali obstajajo zadovoljive ureditve in postopki, ki zagotavljajo učinkovit nadzor, tako da so vozila, oprema ali deli v proizvodnji skladni s homologiranim tipom.

1.2 Zahtevo iz odstavka 1.1 je treba preveriti v skladu z zahtevami homologacijskega organa, vendar jo lahko v imenu in na zahtevo homologacijskega organa preveri tudi homologacijski organ druge pogodbenice. V tem primeru ta pripravi izjavo o skladnosti in navede, katera področja in proizvodne zmogljivosti, povezane z izdelkom(-i), za katerega (katere) je treba izdati homologacije, je pregledal.

1.3 Homologacijski organ mora sprejeti tudi registracijo proizvajalca v zvezi s harmoniziranim standardom ISO 9002 (katerega področje zajema izdelek(-e), ki ga (jih) je treba homologirati) ali ustreznim uradno priznanim standardom kot zadostitev zahtevam iz odstavka 1.1. Proizvajalec mora zagotoviti podatke o registraciji in se zavezati, da bo homologacijski organ obvestil o vseh spremembah veljavnosti ali obsega registracije.

1.4 Ko homologacijski organ prejme vlogo od organa druge pogodbenice, takoj pošlje izjavo o skladnosti, navedeno v zadnjem stavku odstavka 1.2, ali sporoči, da take izjave ne more dati.

2. SKLADNOST PROIZVODNJE

2.1 Vsako vozilo, oprema ali del, kateremu je podeljena homologacija v skladu s predpisom, priloženim k temu sporazumu, mora biti izdelan tako, da izpolnjuje zahteve tega dodatka in navedenega predpisa, da bi bil skladen s homologiranim tipom.

2.2 Organ pogodbenice, ki podeljuje homologacijo v skladu s predpisom, priloženim k temu sporazumu, mora preveriti, ali obstajajo zadostne ureditve in dokumentirani načrti za nadzor, o katerih se dogovori s proizvajalcem za vsako homologacijo, da se v določenih časovnih presledkih opravijo preskusi ali povezana preverjanja, ki so potrebna zaradi ugotavljanja stalne skladnosti s homologiranim tipom, vključno, kadar je primerno, s preskusi, določenimi v navedenemu predpisu.

2.3 Imetnik homologacije mora zlasti:

2.3.1 zagotoviti postopke za učinkovit nadzor skladnosti izdelkov (vozil, opreme ali delov) s homologacijo;

2.3.2 imeti dostop do preskuševalne opreme, ki je potrebna za preverjanje skladnosti vsakega homologiranega tipa;

2.3.3 zagotoviti, da se podatki o rezultatih preskusov zapišejo in da ostane priložena dokumentacija na voljo tako dolgo, kakor je določeno v dogovoru s homologacijskim organom. To obdobje ne sme biti daljše od desetih let;

2.3.4 analizirati rezultate vsake vrste preskusa zaradi preverjanja in zagotavljanja stalnosti značilnosti izdelka, pri čemer je dopustno odstopanje industrijske proizvodnje;

2.3.5 zagotoviti, da se za vsak tip izdelka opravijo vsaj pregledi, določeni v tem dodatku, in preskusi, določeni v ustreznih predpisih;

2.3.6 zagotoviti, da se za vsako serijo vzorcev ali testnih kosov, ki kažejo neskladnost v vrsti zadevnega preskusa, zberejo dodatni vzorci in preskušanje. Treba je ukreniti vse za vnovično skladnost ustrezne proizvodnje.

2.4 Organ, ki je podelil homologacijo, lahko kadarkoli preveri metode nadzora skladnosti, ki se uporabljajo v vsakem proizvodnem obratu. Ta preverjanja se opravljajo tako pogosto, kakor je določeno v (morebitnih) dogovorih, sprejetih v skladu z odstavkom 1.2 ali 1.3 tega dodatka, in zagotavljajo, da se ustrezni nadzori ponovijo v presledkih glede na stopnjo zaupanja, ki ga določi homologacijski organ.

2.4.1 Pri vsakem pregledu morajo biti inšpektorju na voljo zapisi o preskusih in proizvodni registri.

2.4.2 Kadar dovoljuje narava preskusov, lahko inšpektor izbere poljubne vzorce za preskus v laboratoriju proizvajalca (ali tehnične službe, kadar je tako določeno v predpisu, priloženemu k temu sporazumu). Najmanjše število vzorcev se lahko določi v skladu z rezultati preverjanja, ki ga opravi proizvajalec.

2.4.3 Kadar se zdi, da je nadzor nezadovoljiv, ali kadar se zdi potrebno preveriti veljavnost preskusov, opravljenih po odstavku 2.4.2, mora inšpektor izbrati vzorce in jih poslati tehnični službi, ki opravlja homologacijske preskuse.

2.4.4 Homologacijski organ lahko opravi kakršna koli preverjanja ali preskuse, določene v tem dodatku ali ustreznemu predpisu, ki je priložen k temu sporazumu.

2.4.5 Če rezultati pregleda niso zadovoljivi, mora homologacijski organ zagotoviti, da bo ukrenjeno vse, kar je potrebno za čim prejšnjo vnovično skladnost proizvodnje.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

1. Na dan pristopa k Revidiranemu sporazumu v zvezi s kolesnimi vozili, opremo in deli namerava Evropska skupnost omejiti svoj pristop k priznavanju in odobritvam predpisov ZN/ECE, ki so naštete na naslednjem seznamu z navedenimi spremembami, ki veljajo na dan pristopa.

Predpis ZN/ECE Št. | Skupina sprememb | Področje |

1 | 01 | Žarometi (vključno z žarometi R2 in/ali HS1) |

3 | 02 | Odsevne naprave |

4 | — | Svetilke zadnje registrske tablice |

5 | 02 | Žarometi (Sealed Beam) |

6 | 01 | Smerne svetilke |

7 | 02 | Gabaritne svetilke/prednje pozicijske svetilke/zadnje pozicijske svetilke/zavorne svetilke |

8 | 04 | Žarometi (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8 in/ali HIR1) |

10 | 02 | Odprava radijskih motenj |

11 | 02 | Ključavnice in tečaji na vratih |

12 | 03 | Odziv naprave za upravljanje vozila v primeru trčenja |

13 | 09 | Zaviranje |

14 | 04 | Pritrdišča varnostnega pasu |

16 | 04 | Varnostni pasovi |

17 | 06 | Trdnost sedeža |

18 | 02 | Zavarovanje vozila pred nedovoljeno uporabo |

19 | 02 | Žarometi za meglo |

20 | 02 | Žarometi (H4) |

21 | 01 | Notranja oprema |

22 | 04 | Zaščitne čelade in vizirji |

23 | — | Žarometi za vzvratno vožnjo |

24 | 03 | Dizelski dim |

25 | 04 | Nasloni za glavo |

26 | 02 | Zunanji štrleči deli |

27 | 03 | Varnostni trikotniki |

28 | — | Zvočne signalne naprave |

30 | 02 | Pnevmatike (motorna in priklopna vozila) |

31 | 02 | Žarometi (halogenski Sealed Beam) |

34 | 01 | Požarna ogroženost |

37 | 03 | Žarnice z žarilno nitko za uporabo v certificiranih svetilnih enotah |

38 | — | Zadnja svetilka za meglo |

39 | — | Merilnik hitrosti |

43 | — | Varnostna stekla |

44 | 03 | Zadrževalni sistem za otroke |

45 | 01 | Naprave za čiščenje glavnih žarometov |

46 | 01 | Vzvratna ogledala |

48 | 01 | Namestitev svetlobne in svetlobno-signalne opreme |

49 | 02 | Emisije dizelskih motorjev |

50 | — | Prednje pozicijske svetilke/zadnje pozicijske svetilke/zavorne svetilke, smerne svetilke, svetilka zadnje registrske tablice (kolo z motorjem/motorno kolo) |

51 | 02 | Ravni hrupa |

53 | — | Namestitev svetlobne in svetlobno-signalne opreme (motorna kolesa) |

54 | — | Pnevmatike (gospodarska vozila in njihovi priklopniki) |

56 | — | Glavni žarometi (kolesa z motorjem) |

57 | 01 | Glavni žarometi (motorna kolesa) |

58 | 01 | Naprave za zaščito pred podletom od zadaj |

59 | — | Nadomestne naprave za dušenje zvoka |

60 | — | Naprave ki jih upravlja voznik (kolo z motorjem/motorna kolesa) |

62 | — | Zavarovanje vozila pred krajo (kolo z motorjem/motorna kolesa) |

64 | — | Pnevmatike (začasna raba rezervnih koles/pnevmatik) |

66 | — | Trdnost zgornje konstrukcije (avtobusi) |

69 | 01 | Zadnje označevalne tablice za vozila, ki se počasi premikajo |

70 | 01 | Zadnje označevalne tablice za težka in dolga vozila |

71 | — | Vidno polje, traktorji |

72 | — | Žarometi (žarometi HS1) (motorna kolesa) |

73 | — | Bočna zaščita |

74 | — | Namestitev svetlobne in svetlobno-signalne opreme (kolesa z motorjem) |

75 | — | Pnevmatike (motorna kolesa/kolesa z motorjem) |

77 | — | Parkirne svetilke |

78 | 02 | Zaviranje (kategorija L) |

79 | 01 | Oprema za krmiljenje |

80 | 01 | Trdnost sedežev (avtobusi) |

81 | — | Vzvratna ogledala (motorna kolesa/kolesa z motorjem) |

82 | — | Žarometi (HS2) (kolo z motorjem) |

83 | 03 | Emisije |

85 | — | Moč motorja |

86 | — | Namestitev svetlobne in svetlobno-signalne opreme, traktorji |

87 | — | Žarometi za dnevno vožnjo |

89 | — | Naprave za omejevanje hitrosti |

90 | 01 | Nadomestni zavorni elementi |

91 | — | Bočne svetilke |

93 | — | Naprave za zaščito pred podletom od spredaj |

96 | — | Emisije dizelskih motorjev (traktorji) |

97 | — | Alarmni sistemi |

98 | — | Žarometi s svetlobnimi viri, ki delujejo na principu električnega praznjenja v plinu |

99 | — | Svetlobni viri, ki delujejo na principu električnega praznjenja v plinu |

100 | — | Varnost vozil na električni pogon |

101 | — | Emisije CO2/poraba goriva |

102 | — | Naprave za kratko spenjanje vozil |

103 | — | Nadomestni katalizatorji |

Zgoraj navedene tehnične zahteve predpisa ZN/ECE postanejo druge možnosti tehničnih prilog l ustreznim ločenim direktivam ES, kjer imajo te direktive isto področje uporabe in kjer za navedene predpise obstajajo ločene direktive ES.

Vendar dodatne določbe direktive, kot določbe o zahtevah glede vgrajevanja ali postopkih za odobritev, ostajajo v veljavi.

Kjer je jasno, da se predpisi ZN/ECE razlikujejo od ustreznih direktiv, Skupnost lahko odloči, da na tem področju zanjo ne velja obveznost vzajemnega priznavanja tako, da odstopi od zadevnega predpisa(predpisov) ZN(ECE, skladno s členom 1(6) Revidiranega sporazuma in členom 3 tega sklepa.

2. Navedeni predpisi ZN/ECE, za katere na datum vstopa ne obstaja ustrezna ločena direktiva ES, postanejo druge možnosti v skladu z odstavkom 1 v trenutku, ko se začnejo uporabljati te ločene direktive ES.

3. Predpis ZN/ECE 22 se v skladu z določbami Pogodbe za Združeno kraljestvo ne uporablja pred 1. julijem 2000, ali če se uporablja prej, do takrat, ko Skupnost pristopi k spremenjenemu Predpisu ZN/ECE o zaščitnih čeladah, ki predpisuje enake ali višje standarde za takšne čelade kakor se uporabljajo v Združenem kraljestvu na datum sprejetja tega sklepa.

--------------------------------------------------

PRILOGA III

PRAKTIČNE UREDITVE GLEDE VKLJUČENOSTI SKUPNOSTI IN DRŽAV ČLANIC V REVIDIRANEM SPORAZUMU

Evropska skupnost in države članice so vključene kot pogodbenice v revidiranem sporazumu v skladu z naslednjimi pravili.

1. Pogajanja in pripravljalna dela v zvezi z delovnim programom ZN/ECE in delom pred sprejetjem predpisov ali sprememb sedanjih predpisov, h katerim pristopi Skupnost

Prispevek Skupnosti v zvezi s prednostnimi nalogami delovnega programa se določi v skladu s postopkom, določenim v prvem odstavku člena 228(1) Pogodbe.

Zastopniki Komisije in držav članic se udeležijo pripravljalnih del strokovnih skupin, da bi olajšali sprejetje predloga za nov predpis ZN/ECE ali spremenili sedanji predpis ZN/ECE. Med temi pripravljalnimi deli lahko strokovnjaki iz držav članic izrazijo tehnično mnenje in se v celoti udeležujejo tehničnih razprav le na podlagi svojega tehničnega znanja, pri čemer ne zavezujejo svojih državnih organov ali Skupnosti.

Pri teh pripravljalnih delih Komisija zastopa Skupnost v Upravnem odboru, kakor je bil ustanovljen s členom 1 Revidiranega sporazuma, kot predstavnica Skupnosti v skladu s členom 113 Pogodbe. Skupnost izrazi dokončno stališče o sprejetju novega predpisa ZN/ECE ali spremembi sedanjega predpisa ZN/ECE v skladu s členom 4(2) tega sklepa.

Na vseh stopnjah tega postopka Komisija obvešča Evropski parlament, zlasti kar zadeva sestavljanje delovnega programa, usmeritev in rezultate pripravljalnih del. Komisija poleg tega Parlamentu pravočasno pošlje osnutek predpisov ZN/ECE in sprememb.

2. Sprejetje predpisov ZN/ECE in sprememb sedanjih predpisov

Komisija uveljavlja pravico do glasovanja za Skupnost v organih, ustanovljenih na podlagi Revidiranega sporazuma. Države članice ne glasujejo, razen ko je sprejeta odločitev, da predpis ZN/ECE ni ali ne bo zavezoval Skupnosti.

Institucije Skupnosti se zavežejo, da bodo čim bolj pospešile svoje postopke, da ne bi po nepotrebnem zavlačevale glasovanja v okviru ECE. Zato Komisija pošlje svoj predlog, kakor je določeno v členu 4(2) Sklepa, takoj po prejetju vseh bistvenih sestavin osnutka predpisa ZN/ECE.

3. Spremembe Revidiranega sporazuma

Samo Skupnost lahko predlaga spremembe Revidiranega sporazuma.

Države članice se pridružijo stališču Skupnosti v zvezi s spremembami, ki jih predložijo druge pogodbenice v skladu s členom 13 Revidiranega sporazuma.

4. Če je država članica vpletena v postopek reševanja spora v smislu člena 10 Revidiranega sporazuma, uskladi svoje stališče o vprašanjih v zvezi z razlago Sporazuma v tem postopku s Komisijo po posvetu z drugimi državami članicami.

--------------------------------------------------

PRILOGA IV

URADNA OBJAVA, KI JO JE TREBA OPRAVITI V SKLADU S ČLENOM 2 SKLEPA

Evropska skupnost izjavlja, da je člen 10 Revidiranega sporazuma ne zavezuje in da bodo posamezne države članice v vseh primerih izvajale njegove člene 2, 4 in 5. Evropska skupnost izjavlja, da predpis št. 22 ZN/ECE ne velja za Združeno kraljestvo.

--------------------------------------------------