21997A1205(01)Uradni list L 334 , 05/12/1997 str. 0015 - 0023


Sporazum o sodelovanju

med Evropsko skupnostjo in Laoško ljudsko demokratično republiko

SVET EVROPSKE UNIJE,

na eni strani, in

VLADA LAOŠKE LJUDSKE DEMOKRATIČNE REPUBLIKE

na drugi,

v nadaljevanju "pogodbenici"

STA SE – OB ZADOVOLJSTVU nad povečanjem trgovine in sodelovanjem med Evropsko skupnostjo, v nadaljevanju "Skupnost", in Laoško ljudsko demokratično republiko, v nadaljevanju "Laoška LDR";

OB PRIZNAVANJU odličnih odnosov ter prijateljskih vezi in sodelovanja med Skupnostjo in Laoško LDR;

OB PONOVNI POTRDITVI pomena nadaljnje krepitve vezi med Skupnostjo in Laoško LDR;

OB PRIZNAVANJU pomena, ki ga pogodbenici pripisujeta načelom Ustanovne listine Združenih narodov, Splošni deklaraciji o človekovih pravicah, Dunajski deklaraciji iz leta 1993 in programu dela Svetovne konference o človekovih pravicah, Kopenhagenski deklaraciji o družbenem razvoju iz leta 1995 in z njo povezanemu programu dela ter Pekinški deklaraciji iz leta 1995 in programu dela Četrte svetovne konference o ženskah;

OB PONOVNI POTRDITVI skupne želje pogodbenic po utrditvi, poglobitvi in razvejanju njunih odnosov na področjih medsebojnega interesa na temelju enakosti, nediskriminacije, medsebojne koristi in vzajemnosti;

V ŽELJI PO ustvarjanju ugodnih pogojev za razvoj trgovine in naložb med Skupnostjo in Laoško LDR ter potrebi po zavezanosti načelom mednarodne trgovine, česar namen je spodbujanje liberalizacije trgovine na stabilen, pregleden in nediskriminatoren način, ki upošteva gospodarske razlike pogodbenic;

OB PRIZNAVANJU potrebe po podpori trenutnega procesa gospodarske reforme, da bi zagotovili prehod Laoške LDR na tržno gospodarstvo, z ustreznim upoštevanjem pomena družbenega razvoja, ki bi moral iti v korak z gospodarskim razvojem in skupno zavezanostjo spoštovanju družbenih pravic;

OB PRIZNAVANJU potrebe po podpori prizadevanj laoške vlade za izboljšanje življenjskih pogojev najrevnejših in najbolj prikrajšanih delov prebivalstva, s posebnim poudarkom na položaju žensk;

OB UPOŠTEVANJU pomena, ki ga pogodbenici pripisujeta varstvu okolja na vseh ravneh in trajnostnemu gospodarjenju z naravnimi viri, upoštevaje povezave med okoljem in razvojem;

ODLOČILA SKLENITI ta sporazum in v ta namen imenovati svoje pooblaščence:

ZA SVET EVROPSKE UNIJE:

Hans Van Mierlo

vršilec dolžnosti predsednika Sveta Evropske unije

Namestnik ministrskega predsednika in minister za zunanje zadeve Nizozemske,

Manuel Marína

podpredsednik Komisije Evropskih skupnosti,

ZA VLADO LAOŠKE LJUDSKE DEMOKRATIČNE REPUBLIKE:

Somsavath Lengsavad

Minister za zunanje zadeve,

KI so se po izmenjavi pooblastil v pravilni in predpisani obliki

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Podlaga

Spoštovanje demokratičnih načel in temeljnih človekovih pravic, ki jih določa Splošna deklaracija o človekovih pravicah, je vodilo notranje in zunanje politike Skupnosti in Laoške LDR ter je bistvena podlaga za sklenitev tega sporazuma.

Člen 2

Cilji

Glavni cilj tega sporazuma je zagotoviti okvir za krepitev sodelovanja med pogodbenicama v njunih območjih pristojnosti z naslednjimi cilji:

(a) medsebojno priznavanje obravnave po načelu največjih ugodnosti v blagovni menjavi na vseh področjih, ki jih ureja ta sporazum, razen za ugodnosti, ki jih katera koli pogodbenica priznava v okviru carinskih unij ali območij proste trgovine, trgovinskih dogovorov s sosednjimi državami ali posebnih obveznosti na podlagi mednarodnih sporazumov o bazičnih proizvodih;

(b) spodbujati in krepiti trgovino med pogodbenicama ter spodbujati stalno širitev trajnostnega gospodarskega sodelovanja, v skladu z načeloma enakosti in medsebojne koristi;

(c) krepiti sodelovanje na področjih, tesno povezanih z gospodarskim napredkom in koristnih za obe pogodbenici;

(d) razvijati trajne trgovinske odnose in razvejati trgovino med Skupnostjo in Laoško LDR z namenom doseči trajno odprtje trgov, ki ustreza gospodarskemu položaju pogodbenic, in podpirati prošnjo Laoške LDR za pristop k Svetovni trgovinski organizaciji;

(e) prispevati k prizadevanjem Laoške LDR za izboljšanje kakovosti življenja in življenjskega standarda najrevnejših delov njegovega prebivalstva, skupaj z ukrepi razvoja podeželja za boj proti revščini na podeželju ter mu pomagati pri prehodu na tržno gospodarstvo in razvoju človeških virov v številnih sektorjih gospodarstva;

(f) spodbujati ustvarjanje delovnih mest tako v Skupnosti kot v Laoški LDR, s prednostjo programov in poslov, ki bi na to lahko ugodno vplivali. Pogodbenici bosta prav tako izmenjali mnenja in informacije o svojih pobudah na tem področju, okrepili in razvejali gospodarske povezave ter ustvarili ugodne pogoje za ustvarjanje delovnih mest;

(g) sprejeti potrebne ukrepe za zaščito in ohranjanje svetovnega, regionalnega, nacionalnega in lokalnega okolja ter za trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri, upoštevaje povezavo med okoljem in razvojem.

Člen 3

Razvojno sodelovanje

Skupnost priznava potrebo Laoške LDR po razvojni pomoči in je pripravljena okrepiti sodelovanje, da bi tako prispevala k lastnim prizadevanjem te države doseči trajnostni gospodarski razvoj in družbeni napredek njenih ljudi s konkretnimi projekti in programi v skladu s prednostnimi nalogami, določenimi v Uredbi Sveta (EGS) št. 443/92 z dne 25. februarja 1992 o finančni in tehnični pomoči azijskim in latinskoameriškim državam v razvoju ter gospodarskem sodelovanju z njimi.

V skladu z omenjeno uredbo bo pomoč namenjena pretežno najrevnejšemu delu prebivalstva. V sodelovanju bodo prednost imeli programi, usmerjeni v zmanjševanje revščine, in zlasti tisti, ki utegnejo ustvarjati delovna mesta, pospeševati razvoj lokalnih skupnosti prebivalstva in spodbujati vlogo žensk v razvoju. Pogodbenici bosta prav tako spodbujali sprejetje ustreznih ukrepov za preprečevanje AIDSa in boj proti njemu in poskrbeli za hitrejši razvoj lokalnih skupnosti prebivalstva ter povečanje osveščenosti o AIDSu in obratovalne zmogljivosti zdravstvenih služb.

Sodelovanje med pogodbenicama se bo dotikalo tudi problema drog, da bi tako spodbudili in okrepili usposabljanje, izobraževanje, zdravljenje in rehabilitacijo odvisnikov.

Pogodbenici priznavata pomen razvoja človeških virov, družbenega razvoja, izboljšanja življenjskih in delovnih pogojev, razvoja znanja in spretnosti ter zaščite najbolj izpostavljenih delov prebivalstva. Človeški viri in družbeni razvoj morajo biti sestavni del gospodarskega in razvojnega sodelovanja. Zato se ustrezno pozornost nameni ciljem usposabljanja kot odzivu na institucionalne potrebe ter posebnim dejavnostim poklicnega usposabljanja, usmerjenega v povečanje znanja in spretnosti lokalne delovne sile.

Zavedajoč se nevarnosti za človeško življenje in ovir za razvoj, ki jih predstavljajo neeksplodirana telesa (UXO), bo Skupnost preučila ustrezne pobude za reševanje tega problema.

Sodelovanje Skupnosti bo osredotočeno na medsebojno dogovorjene prednostne naloge z namenom zagotoviti učinkovito in trajno pomoč. Za zagotavljanje večje učinkovitosti se pri dejavnosti v okviru razvojnega sodelovanja upošteva potreba po koordinaciji in sodelovanju z drugimi partnerji Laoške LDR, vključno z ustanovami iz Brettonwoodskega sporazuma.

Člen 4

Trgovinsko sodelovanje

1. Pogodbenici potrjujeta svojo odločenost da:

(a) bosta sprejeli vse ustrezne ukrepe za vzpostavitev ugodnih pogojev za medsebojno trgovino;

(b) bosta naredili vse za izboljšanje strukture medsebojne trgovine v smislu njenega nadaljnjega razvejanja;

(c) si bosta prizadevali odpraviti ovire v trgovini in sprejeti ukrepe za izboljšanje preglednosti, zlasti s pravočasno odpravo netarifnih ovir, v skladu z delom, ki ga v tej zvezi izvajajo druga mednarodna telesa, in ob zagotavljanju ustreznega varstva osebnih podatkov.

2. Pogodbenici si v medsebojnih trgovinskih odnosih priznavata obravnavo po načelu največjih ugodnosti na vseh področjih, ki zadevajo:

(a) carine in dajatve vseh vrst, vključno s postopki za njihovo pobiranje;

(b) predpise, postopke in formalnosti v zvezi s carinjenjem, tranzitom, skladiščenjem in pretovarjanjem;

(c) davke in druge notranje dajatve, ki se obračunavajo neposredno ali posredno pri uvozu ali izvozu;

(d) upravne formalnosti za izdajo uvoznih ali izvoznih dovoljenj.

3. Odstavek 2 se ne uporablja za:

(a) ugodnosti, ki jih katera od pogodbenic priznava državam na podlagi dogovora o ustanovitvi carinske unije ali območja proste trgovine;

(b) ugodnosti, ki jih je katera od pogodbenic priznava sosednjim državam z namenom olajšanja obmejne trgovine;

(c) ukrepe, ki jih lahko katera od pogodbenic sprejme, da bi izpolnila svoje obveznosti na podlagi mednarodnih sporazumov o bazičnih proizvodih.

4. V okviru svojih pristojnosti se pogodbenici zavezujeta, da bosta:

(a) izboljšali sodelovanje med njunimi organi pri carinskih zadevah, ki vključuje zlasti poklicno usposabljanje, poenostavitve in uskladitve carinskih postopkov ter upravno pomoč v boju proti carinskim goljufijam;

(b) izmenjevali informacije o trgih, ki bi utegnile prinašati medsebojne koristi, zlasti na področju javnih naročil, turizma in statistike.

5. Laoška LDR bo izboljšala pogoje za ustrezno in učinkovito varstvo ter uveljavljanje pravic intelektualne, industrijske in poslovne lastnine v skladu z najvišjimi mednarodnimi standardi. V ta namen bo Laoška LDR pristopila k ustreznim mednarodnim konvencijam o intelektualni, industrijski in poslovni lastnini [1], katerih še ni pogodbenica. Da se Laoški LDR omogoči izpolnitev omenjenih obveznosti, se lahko predvidi tehnična pomoč.

6. Pogodbenici soglašata, da se bosta v okviru svojih področij pristojnosti in če to dopuščajo njuna pravila in predpisi posvetovali o vseh vprašanjih, problemih ali sporih, ki bi se pojavili v zvezi s trgovino.

Člen 5

Sodelovanje na področju okolja

Pogodbenici priznavata, da je uvedba ustrezne okoljske zakonodaje, njeno učinkovito izvajanje in njena vključitev v področja drugih politik način za izboljšanje varstva okolja.

Glavni cilj sodelovanja na področju okolja je povečanje možnosti za trajnostno gospodarsko rast in družbeni razvoj s posebnim poudarkom na spoštovanju naravnega okolja, vključno s:

(a) pripravo učinkovite okoljevarstvene politike, ki bo vključevala ustrezne zakonodajne ukrepe in sredstva, potrebna za njeno izvajanje. Zajemala bo področje usposabljanja, izgradnjo zmogljivosti in prenos okolju ustrezne tehnologije;

(b) sodelovanjem pri razvoju trajnostnih energetskih virov, ki ne onesnažujejo, kot tudi pri reševanju problemov onesnaževanja v mestih in industrijskega onesnaževanja;

(c) varstvom okolja, zlasti na območjih z občutljivim ekosistemom, in istočasnim razvijanjem turizma kot trajnega vira prihodka;

(d) presojo vplivov na okolje kot delom priprave in izvajanja vsakega obnovitvenega ali razvojnega projekta;

(e) tesnim sodelovanjem za dosego ciljev okoljskih sporazumov, katerih podpisnici sta obe pogodbenici;

(f) varstvom in ohranjanjem obstoječih primarnih gozdov s posebnim ciljem odprave nezakonite sečnje ter trajnostnim razvojem novih gozdnih virov z dvigom profila gozdarskih ustanov in vključevanjem tamkajšnjih prebivalcev.

Člen 6

Gospodarsko sodelovanje

Pogodbenici se zavezujeta, da bosta v okviru svojih področij pristojnosti in razpoložljivih finančnih virov pospešili gospodarsko sodelovanje ob upoštevanju medsebojne koristi.

To sodelovanje bo usmerjeno v:

(a) razvijanje gospodarskega okolja v Laoški LDR z olajšanjem dostopa do znanja in izkušenj ter tehnologije Skupnosti;

(b) olajševanje stikov med gospodarskimi subjekti in sprejemanje drugih ukrepov za spodbujanje trgovine;

(c) spodbujanje programov naložb v javni in zasebni sektor v skladu s svojo zakonodajo, pravili in politiko, da bi okrepili gospodarsko sodelovanje, vključno s sodelovanjem med podjetji, prenosi tehnologije, licencami in podizvajalstvom;

(d) olajševanje izmenjave informacij in pobud, pospeševanje sodelovanja na področju podjetniške politike, zlasti v zvezi z izboljšanjem poslovnega okolja in spodbujanjem tesnejših stikov;

(e) krepitev medsebojnega razumevanja gospodarskih okolij pogodbenic kot osnove za učinkovito sodelovanje;

(f) izvajanje dejavnosti na področju standardizacije, ocenjevanja kakovosti, meroslovja in zagotavljanja kakovosti z namenom spodbujanja mednarodnih standardov in postopkov ocenjevanja kakovosti ter olajšanja trgovine.

Glavni cilji na omenjenih področjih so:

- pomagati Laoški LDR pri njegovih prizadevanjih za prestrukturiranje gospodarstva z ustvarjanjem pogojev za ustrezno gospodarsko okolje in poslovno ozračje,

- spodbujati sinergije med gospodarskimi sektorji pogodbenic in zlasti njunimi zasebnimi sektorji,

- v okviru področij pristojnosti pogodbenic ter v skladu z njuno zakonodajo, pravili in politiko ustvariti ugodno ozračje za zasebne naložbe z izboljšanjem pogojev za prenos kapitala in, kadar je to primerno, podpiranjem sklepanja sporazumov med državami članicami Skupnosti in Laoško LDR o spodbujanju in zaščiti naložb.

Pogodbenici bosta skupaj, ob upoštevanju medsebojne koristi, določili področja in prednostne naloge za programe in dejavnosti gospodarskega sodelovanja.

Člen 7

Kmetijstvo

Pogodbenici se v duhu razumevanja zavezujeta, da bosta sodelovali na področju kmetijstva in preučili:

(a) možnosti za razvoj trgovine s kmetijskimi proizvodi;

(b) sanitarne, fitosanitarne in okoljske ukrepe ter rezultate le-teh, skupaj s pomočjo za izogibanje oviram v trgovini, upoštevaje zakonodajo pogodbenic;

(c) možnost pomoči vladi Laoške LDR pri njegovih prizadevanjih za razvejanje izvoza kmetijskih proizvodov.

Člen 8

Energetika

Pogodbenici priznavata ključni pomen sektorja energetike za gospodarski in družbeni razvoj in sta pripravljeni okrepiti sodelovanje v obliki dialoga na področju energetske politike. S tem dialogom se bo ustrezno upošteval glavni cilj, to je zagotoviti trajnostni razvoj energetskih virov Laoške LDR.

Člen 9

Regionalno sodelovanje

Sodelovanje med pogodbenicama se lahko razširi na dejavnosti v okviru sporazumov o sodelovanju ali povezovanju z drugimi državami iz iste regije, če so te dejavnosti združljive s temi sporazumi.

Brez izključitve katerega koli področja se lahko posebna pozornost nameni naslednjim dejavnostim:

(a) tehnični pomoči (storitve zunanjih svetovalcev, usposabljanje tehničnega osebja v določenih praktičnih vidikih povezovanja);

(b) spodbujanju trgovine znotraj regije;

(c) podpori regionalnim ustanovam, projektom in pobudam, za katere so odgovorne regionalne organizacije;

(d) študijam o regionalnih povezavah, prometu in zvezah.

Člen 10

Znanost in tehnologija

Pogodbenici lahko v skladu s svojo politiko, medsebojnim interesom ter v okviru svojih področij pristojnosti spodbujata znanstveno in tehnološko sodelovanje.

Sodelovanje bo vključevalo:

- izmenjavo informacij in izkušenj na regionalni ravni (Evropa-jugovzhodna Azija), zlasti na področju izvajanja politik in programov,

- spodbujanje trajnih vezi med znanstvenimi skupnostmi pogodbenic,

- okrepitev dejavnosti, usmerjenih v spodbujanje inovacij v industriji, vključno s prenosi tehnologije.

Sodelovanje lahko vključuje:

- skupno izvajanje regionalnih (Evropa-jugovzhodna Azija) raziskovalnih projektov na področjih medsebojnega interesa z olajševanjem aktivnega vključevanja podjetij, kadar je to potrebno,

- izmenjavo znanstvenikov za spodbujanje priprave raziskovalnih projektov in usposabljanje na visoki ravni;

- skupna znanstvena srečanja za spodbujanje izmenjave informacij in medsebojnega sodelovanja ter za identificiranje področij skupnih raziskav,

- razširjanje rezultatov in razvoj povezav med javnim in zasebnim sektorjem,

- oceno zadevnih dejavnosti.

V tem sodelovanju bodo ustrezno vlogo imele visokošolske ustanove, raziskovalni centri in industrija pogodbenic.

Člen 11

Kemične predhodne sestavine za droge in pranje denarja

Pogodbenici v okviru svojih področij pristojnosti in v skladu z veljavno zakonodajo ter ob upoštevanju dela, opravljenega s strani ustreznih mednarodnih teles, soglašata, da bosta sodelovali z namenom preprečiti zlorabo kemičnih predhodnih sestavin za droge, in soglašata, da je treba storiti vse, kar je v njuni moči za preprečitev pranja denarja.

Prav tako bosta pogodbenici proučili posebne ukrepe proti gojenju, proizvodnji in preprodaji drog, mamil in psihotropnih snovi, ter ukrepe za preprečitev in zmanjšanje zlorabe drog.

To sodelovanje lahko zajema:

- ukrepe za spodujanje drugih oblik gospodarskega razvoja,

- izmenjavo ustreznih informacij ob ustrezni zaščiti osebnih podatkov.

Člen 12

Fizična infrastruktura

Pogodbenici priznavata, da sedanje pomanjkanje fizične infrastrukture Laoške LDR prestavlja resno oviro zasebnim naložbam in gospodarskemu razvoju nasploh. Zato pogodbenici soglašata, da bosta spodbujali posebne programe za sanacijo, obnovo in razvoj infrastrukture Laoške LDR, vključno s prometom in zvezami.

Člen 13

Informacije, komunikacije in kultura

Pogodbenici bosta v okviru svojih področij pristojnosti ter ob upoštevanju svoje politike in medsebojnih interesov sodelovali na področju informacij, komunikacije in kulture, da bi izboljšali medsebojno razumevanje in okrepili obstoječe vezi med njima. Za spodbujanje novih pobud se lahko nudi tudi ustrezna podpora na naslednjih področjih:

(a) pripravljalne študije in tehnična pomoč pri ohranjanju kulturne dediščine,

(b) sodelovanje na področju medijev in avdiovizualne dokumentacije,

(c) organizacija dogodkov in izmenjav za izboljšanje kulturnega razumevanja.

Pogodbenici priznavata pomen sodelovanja na področju telekomunikacij, informacijske družbe in multimedijev. Takšno sodelovanje lahko vključuje izmenjavo informacij o predpisih in politikah pogodbenic na področju telekomunikacij, mobilnih komunikacij, vključno s spodbujanjem Globalnih navigacijskih satelitskih sistemov (GNSS), informacijske družbe, multimedijskih telekomunikacijskih tehnologij, omrežij in telematskih uporabniških sistemov (npr. promet, zdravje, izobraževanje in okolje).

Člen 14

Institucionalni vidiki

1. Pogodbenici soglašata, da se ustanovi Skupni odbor, katerega naloge so:

(a) zagotoviti nemoteno delovanje in ustrezno uporabo tega sporazuma ter dialoga med pogodbenicama;

(b) dati ustrezna priporočila za spodbujanje doseganja ciljev tega sporazuma;

(c) določiti prednostne naloge za doseganje ciljev sporazuma.

2. Skupni odbor sestavljajo predstavniki z zadostnim stažem obeh pogodbenic. Praviloma se sestaja vsako drugo leto, izmenično v Vientianu in Bruslju, na sporazumno določen datum. S sporazumom med pogodbenicama se lahko skličejo tudi izredni sestanki.

3. Skupni odbor lahko ustanovi specializirane podskupine, da mu pomagajo pri izvajanju njenih nalog ter pri usklajevanju oblikovanja in izvajanja projektov in programov v okviru tega sporazuma.

4. Pogodbenici sporazumno določita dnevni red sestankov Skupnega odbora.

5. Pogodbenici soglašata, da je naloga Skupnega odbora tudi zagotoviti ustrezno delovanje vseh morebitnih sektorskih sporazumov, ki so ali bodo še lahko sklenjeni med Skupnostjo in Laoško LDR.

6. Organizacijske strukture in poslovnik Skupnega odbora določita pogodbenici.

Člen 15

Prihodnji razvoj

1. Pogodbenici lahko ta sporazum z medsebojnim soglasjem razširita, da bi okrepili sodelovanje in ga dopolnili s sporazumi na področju specifičnih sektorjev ali dejavnosti.

2. V okviru tega sporazuma lahko vsaka pogodbenica predloži predloge za razširitev obsega sodelovanja, ob upoštevanju izkušenj, pridobljenih z izvajanjem sporazuma.

Člen 16

Drugi sporazumi

Brez poseganja v ustrezne določbe Pogodb o ustanovitvi Evropskih skupnosti ta sporazum ali kakršnikoli ukrepi, sprejeti na njegovi podlagi, ne vplivajo na pooblastila držav članic Evropske unije, da izvajajo dvostranske dejavnosti z Laoško LDR v okviru gospodarskega sodelovanja ali, kadar je to primerno, sklenejo nove sporazume o gospodarskem sodelovanju z Laoško LDR.

Člen 17

Olajšanje

Da bi olajšali sodelovanje v okviru tega sporazuma, bodo organi Laoške LDR uradnikom in strokovnjakom Skupnosti odobrili potrebna jamstva in olajšave, potrebne za izvajanje njihovih nalog. Podrobne določbe bodo določene s posebno izmenjavo pisem.

Člen 18

Ozemeljska veljavnost

Ta sporazum velja na eni strani na ozemljih, na katerih se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti, in pod pogoji, določenimi v tej pogodbi, ter na drugi strani na ozemlju Laoške LDR.

Člen 19

Neizvajanje sporazuma

Če katera od pogodbenic meni, da druga ni izpolnila kake obveznosti iz tega sporazuma, lahko sprejme ustrezne ukrepe. Preden to stori, predloži Skupnemu odboru, razen v posebno nujnih primerih, vse ustrezne informacije, potrebne za temeljito proučitev razmer z namenom, da se poišče rešitev sprejemljiva za pogodbenici.

Pri izbiri ukrepov je treba dati prednost tistim, ki najmanj ovirajo delovanje tega sporazuma. O teh ukrepih je treba takoj obvestiti Skupni odbor in se o njih v Skupnem odboru posvetovati, če druga pogodbenica to zahteva.

Člen 20

Priloge

Prilogi I in II k temu sporazumu sta sestavni del sporazuma.

Člen 21

Začetek veljavnosti in podaljšanje

1. Ta sporazum začne veljati prvi dan meseca, ki sledi datumu, ko se pogodbenici uradno obvestita o zaključku postopkov, potrebnih za ta namen.

2. Ta sporazum se sklene za obdobje petih let. Sporazum se samodejno podaljša, razen če ga ena od pogodbenic ne odpove šest mesecev pred datumom njegovega izteka.

Člen 22

Verodostojna besedila

Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih v danskem, nizozemskem, angleškem, finskem, francoskem, nemškem, grškem, italijanskem, portugalskem, španskem, švedskem in laoškem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.

V Luxembourgu, 29. aprila 1997

Za Evropsko skupnost

+++++ TIFF +++++

Za Laoško ljudsko demokratično republiko

+++++ TIFF +++++

[1] Glej Prilogo II.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Skupna izjava o členu 19 – Neizvajanje Sporazuma

(a) Pogodbenici soglašata, da se za namene razlage in praktične uporabe tega sporazuma z izrazom "posebno nujni primeri" iz člena 19 sporazuma razumejo primeri bistvene kršitve sporazuma s strani ene od pogodbenic. Za bistveno kršitev sporazuma se šteje:

- zavračanje izvajanja sporazuma, ki ni sankcionirano s splošnimi pravili mednarodnega prava,

- kršitev bistvenih elementov sporazuma, določenih v členu 1.

(b) Pogodbenici soglašata, da so "ustrezni ukrepi" iz člena 19 ukrepi, sprejeti v skladu z mednarodnim pravom. Če pogodbenica sprejme ukrep v posebno nujnem primeru, kot je predvideno v členu 19, lahko druga pogodbenica sproži postopek za reševanje sporov.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Skupna izjava o intelektualni, industrijski in poslovni lastnini

Pogodbenici soglašata, da za namene sporazuma "intelektualna, industrijska in poslovna lastnina" vključuje zlasti varstvo avtorskih in sorodnih pravic, patentov, industrijskih vzorcev in modelov, programske opreme, zaščitnih in blagovnih znamk, topografij integriranih vezij in geografskih oznak kot tudi varstvo pred nelojalno konkurenco in varstvo nerazkritih informacij.

--------------------------------------------------

Skupna izjava o ponovnem sprejemu državljanov

Evropska skupnost opozarja na pomen, ki ga njene države članice pripisujejo vzpostavitvi učinkovitega sodelovanja s tretjimi državami, da bi slednjim olajšale ponovni sprejem njihovih državljanov, ki nezakonito bivajo na ozemlju države članice.

Laoška ljudska demokratična republika se zavezuje, da bo v takem primeru sklenila sporazume za ponovni sprejem laoških državljanov s tistimi državami članicami Evropske unije, ki to želijo.

--------------------------------------------------