21997A0611(02)Uradni list L 152 , 11/06/1997 str. 0027 - 0030


Izmenjava pisem glede sporazuma med Evropsko skupnostjo in Združenimi mehiškimi državami o medsebojnem priznavanju in zaščiti označb (imen) za žgane pijače

Pismo št. 1

Spoštovani,

V čast mi je sklicevati se na Sporazum med Evropsko skupnostjo in Združenimi mehiškimi državami o medsebojnem priznavanju in zaščiti označb (imen) za žgane pijače.

V tej zvezi želim potrditi naslednje:

Ne glede na določbe člena 4(2) so se Združene mehiške države in Skupnost sporazumele, da zaščita žgane pijače "Tequila", navedena v Prilogi II k Sporazumu, ne bo preprečila uporabe označbe (imena) "Tequila" v Kraljevini Španiji v prehodnem obdobju enega leta od začetka veljavnosti tega sporazuma, pod pogojem, da se lokalni proizvajalci zavežejo, da ne bodo povečali tekoče proizvodnje.

Za žgano pijačo z označbo (imena) "Tequila", proizvedeno v Španiji, začnejo določbe iz prvega stavka člena 19(1) Sporazuma veljati po koncu enoletnega prehodnega obdobja.

Bil bi vam hvaležen, če bi potrdili, da Vlada Združenih mehiških držav soglaša z vsebino tega pisma.

Sprejmite, prosim, spoštovani gospod, izraze mojega najglobljega spoštovanja.

Za Svet Evropske unije

Pismo št. 2

Spoštovani,

Čast imam potrditi prejem vašega pisma z današnjim datumom, ki se glasi:

"V čast mi je sklicevati se na Sporazum med Evropsko skupnostjo in Združenimi mehiškimi državami o medsebojnem priznavanju in zaščiti označb (imen) za žgane pijače.

V tej zvezi želim potrditi naslednje:

Ne glede na določbe člena 4(2) so se Združene mehiške države in Skupnost sporazumele, da zaščita žgane pijače,"Tequila", navedena v Prilogi II k Sporazumu, ne bo preprečila uporabe označbe (imena),"Tequila" v Kraljevini Španiji v prehodnem obdobju enega leta od začetka veljavnosti tega sporazuma, pod pogojem, da se lokalni proizvajalci zavežejo, da ne bodo povečali tekoče proizvodnje.

Za žgano pijačo z označbo (imena),"Tequila", proizvedeno v Španiji, začnejo določbe iz prvega stavka člena 19(1) Sporazuma veljati po koncu enoletnega prehodnega obdobja.

Bil bi vam hvaležen, če bi potrdili, da Vlada Združenih mehiških držav soglaša z vsebino tega pisma."

Čast imam potrditi, da moja Vlada soglaša z vsebino tega pisma.

Sprejmite, prosim, spoštovani gospod, izraze mojega najglobljega spoštovanja.

Za Vlado Združenih mehiških držav

Hecho en Bruselas, el veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete.Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende maj nitten hundrede og syvoghalvfems.Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Mai neunzehnhundertsiebenundneunzig.Έγινε στις Βρυξέλλες στις είκοσι εφτά Μαου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.Done at Brussels on the twenty-seventh day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.Fait à Bruxelles, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.Fatto a Bruxelles, addì ventisette maggio millenovecentonovantasette.Gedaan te Brussel, de zevenentwintigste mei negentienhonderd zevenennegentig.Feito em Bruxelas, em vinte e sete de Maio de mil novecentos e noventa e sete.Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.Som skedde i Bryssel den tjugosjunde maj nittonhundranittiosju.

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------