21997A0521(01)Uradni list L 129 , 21/05/1997 str. 0003 - 0021


Začasni trgovinski Sporazum

med Evropsko skupnostjo, Evropsko skupnostjo za premog in jeklo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani in Republiko Armenijo na drugi strani

EVROPSKA SKUPNOST, EVROPSKA SKUPNOST ZA PREMOG IN JEKLO IN EVROPSKA SKUPNOST ZA ATOMSKO ENERGIJO

v nadaljnjem besedilu "Skupnost"

na eni strani in

REPUBLIKA ARMENIJA

na drugi strani,

KER je bil 22. aprila 1996 podpisan Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Armenijo na drugi strani;

KER je cilj Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju krepiti in širiti že prej vzpostavljene odnose, zlasti s Sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in Zvezo sovjetskih socialističnih republik (ZSSR) o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju, podpisanim 18. decembra 1989;

KER je treba zagotoviti hiter razvoj trgovinskih odnosov med pogodbenicama;

KER je treba z začasnim trgovinskim sporazumom čim prej uveljaviti določbe o Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju;

KER naj bi te določbe ustrezno nadomestile pomembne določbe Sporazuma o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju;

KER je treba zagotoviti, da do začetka veljavnosti Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju in do ustanovitve Sveta za sodelovanje, skupni odbor, ustanovljen s Sporazumom o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju, izvaja pooblastila, ki jih Sporazum o partnerstvu in sodelovanju dodeljuje Svetu za sodelovanje, in so nujna za izvajanje Začasnega trgovinskega sporazuma;

STA SE ODLOČILI skleniti začasni trgovinski sporazum in v ta namen imenovali svoje pooblaščence:

ZA EVROPSKO SKUPNOST:

Denis O'LEARY

Veleposlanik,

stalni predstavnik Irske v Evropski uniji,

predsednik Odbora stalnih predstavnikov v Evropski uniji

in

Günther BURGHARDT

Generalni direktor Generalnega direktorata za zunanje politične odnose Komisije Evropskih skupnosti,

ZA EVROPSKO SKUPNOST ZA PREMOG IN JEKLO

ZA EVROPSKO SKUPNOST ZA ATOMSKO ENERGIJO:

Günther BURGHARDT

Generalni direktor Generalnega direktorata za zunanje politične odnose Komisije Evropskih skupnosti,

ZA REPUBLIKO ARMENIJO:

Gagik SHAHBAZIAN

Minister za odnose s Skupnostjo neodvisnih držav (SND), Evropsko unijo in mednarodnimi gospodarskimi organizacijami,

veleposlanik, vodja misije Republike Armenije pri Evropski uniji,

ki so se po izmenjavi pooblastil v pravilni in predpisani obliki

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

NASLOV I

SPLOŠNA NAČELA

Člen 1

Spoštovanje načela demokracije, načel mednarodnega prava in človekovih pravic, kakor so razglašeni v Ustanovni listini Organizacije združenih narodov, Helsinški sklepni listini in Pariški listini za novo Evropo, in spoštovanje načel tržnega gospodarstva, vključno s tistimi, izjavljenimi v dokumentih Bonske Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi (KVSE), so podlaga notranje in zunanje politike pogodbenic in so bistvena sestavina partnerstva in tega sporazuma.

NASLOV II

BLAGOVNA MENJAVA

Člen 2

1. Pogodbenici si medsebojno priznavata obravnavo po načelu največjih ugodnosti v vseh zadevah, ki se nanašajo na:

- uvozno-izvozne carine in dajatve, vključno s postopki za njihovo pobiranje,

- določbe o carinjenju, prevozu, skladiščenju in pretovarjanju,

- neposredne ali posredne davke in druge notranje dajatve za uvoženo blago,

- način plačevanja in prenosa plačil v zvezi z blagovno menjavo,

- predpise o prodaji, nakupu, prevozu, distribuciji in rabi blaga na notranjem trgu.

2. Določbe odstavka 1 se ne uporabljajo za:

(a) priznavanje ugodnosti z namenom oblikovanja carinske unije ali območja proste trgovine ali kot posledica oblikovanja take unije ali območja;

(b) prednosti, priznane posameznim državam v skladu s pravili Svetovne trgovinske organizacije (STO) in drugimi mednarodnimi sporazumi v korist držav v razvoju;

(c) prednosti, priznane sosednjim državam za zagotovitev lažjega obmejnega prometa.

3. Določbe odstavka 1 se ne uporabljajo med prehodnim obdobjem, ki se izteče z dnem, ko Republika Armenija vstopi v STO ali 31. decembra 1998, in za ugodnosti iz Priloge I, ki jih Republika Armenija priznava državam, nastalim po razpadu ZSSR.

Člen 3

1. Pogodbenici soglašata, da je načelo prostega tranzita temeljni pogoj za doseganje ciljev tega sporazuma.

V tej zvezi vsaka pogodbenica zagotovi neomejen tranzit preko svojega ozemlja za blago s carinskega območja ali za blago, ki je namenjeno na carinsko območje druge pogodbenice.

2. Med pogodbenicama se uporabljajo pravila iz odstavkov 2, 3, 4 in 5 člena V Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT).

3. Pravila tega člena ne posegajo v pravila, ki veljajo za posebna področja, zlasti za prevoz ali za proizvode, o katerih sta se pogodbenici že dogovorili.

Člen 4

Brez vpliva na pravice in obveznosti iz mednarodnih konvencij o začasnem uvozu blaga, ki zavezujejo pogodbenici, lahko vsaka pogodbenica drugi pogodbenici odobri oprostitev uvoznih dajatev in carin za začasno uvoženo blago v primerih in po postopkih, predvidenih v mednarodnih konvencijah, ki jo zavezujejo, v skladu z nacionalno zakonodajo. Pri tem se upoštevajo pogoji, pod katerimi je pogodbenica sprejela obveznosti iz take konvencije.

Člen 5

1. Blago s poreklom v Republiki Armeniji se uvaža v Skupnost brez količinskih omejitev, kar ne posega v določbe členov 7, 10 in 11 tega sporazuma.

2. Blago s poreklom v Skupnosti se uvaža v Republiko Armenijo brez količinskih omejitev in ukrepov z enakovrednim učinkom.

Člen 6

Blagovna menjava med pogodbenicama poteka po tržnih cenah.

Člen 7

1. Kadar se kakšen proizvod uvaža na ozemlje ene pogodbenice v povečanih količinah ali pod pogoji, ki lahko povzročijo ali grozijo s povzročitvijo škode domačim proizvajalcem podobnih ali neposredno konkurenčnih proizvodov, lahko Skupnost ali Republika Armenija sprejmeta ustrezne ukrepe v skladu z naslednjimi postopki in pogoji.

2. Preden Skupnost ali Republika Armenija sprejmeta ukrepe oziroma, v primerih, za katere velja odstavek 4, takoj za tem, sporočita Skupnemu odboru vse potrebne informacije, z namenom, da se poišče rešitev, sprejemljiva za obe pogodbenici, kot to določa Naslov IV.

3. Če s posvetovanji v 30 dneh od dneva, ko je bil Skupni odbor obveščen o dejavnostih za preprečitev tega stanja, pogodbenici ne dosežeta dogovora, ima pogodbenica, ki je zaprosila za posvetovanje, pravico omejiti uvoz proizvodov v takšnem obsegu in za toliko časa, kot je to potrebno, da se prepreči ali odpravi škoda ali toliko časa, da se sprejmejo drugi ustrezni ukrepi.

4. V okoliščinah, ko bi odlašanje povzročilo težko popravljivo škodo, lahko pogodbenici sprejmeta ukrepe pred posvetovanjem, pod pogojem, da se posvetovanje začne takoj po uvedbi teh ukrepov.

5. Pri izbiri ukrepov iz tega člena pogodbenici dajeta prednost tistim, ki najmanj škodijo doseganjem ciljev tega sporazuma.

6. Nobena določba tega člena ne vpliva in ne preprečuje, da bi katera pogodbenica sprejela protidampinške ali izravnalne ukrepe v skladu s členom VI GATT, Sporazumom o izvajanju člena VI GATT, Sporazumom o razlagi in uporabi členov VI, XVI in XXIII GATT ali z njimi povezano nacionalno zakonodajo.

Člen 8

Pogodbenici se zavezujeta, da bosta naklonjeni razvoju določb tega sporazuma, ki se nanašajo na medsebojno blagovno menjavo, kolikor bodo to dopuščale okoliščine, vključno s položajem nastalim po vstopu Republike Armenije v STO. Skupni odbor iz člena 17 lahko za pogodbenici pripravi priporočila o takšnem razvoju, ki bodo, če bodo sprejeta, uresničena s sporazumom med pogodbenicama v skladu z njunimi nacionalnimi postopki.

Člen 9

Sporazum ne izključuje prepovedi ali omejitev uvoza, izvoza ali blaga v tranzitu, ki so utemeljene z javno moralo, javnim redom ali javno varnostjo, z varovanjem zdravja in življenja ljudi, živali ali rastlin, z varstvom naravnih virov, z varstvom nacionalnih bogastev z umetniško, zgodovinsko ali arheološko vrednostjo, z varstvom intelektualne, industrijske in poslovne lastnine ali s predpisi v zvezi z zlatom in srebrom. Take prepovedi ali omejitve ne smejo biti sredstvo samovoljne diskriminacije ali prikritega omejevanja trgovinske menjave med pogodbenicama.

Člen 10

Ta naslov se ne uporablja za trgovino s tekstilnimi izdelki iz poglavij od 50 do 63 kombinirane nomenklature. Trgovino s temi izdelki ureja ločen sporazum, podpisan 18. januarja 1996, ki se začasno uporablja od 1. januarja 1996.

Člen 11

1. Trgovino z izdelki, urejenimi v Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo, urejajo določbe tega naslova, razen člena 5.

2. Ustanovi se pogodbena skupina za vprašanja o premogu in jeklu, v kateri so predstavniki Skupnosti in Republike Armenije.

Pogodbena skupina si redno izmenjuje informacije o premogu in jeklu.

Člen 12

Trgovina z jedrskim materialom poteka v skladu z določbami Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo. Po potrebi se trgovina z jedrskim materialom uredi s posebnim sporazumom med Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in Republiko Armenijo.

NASLOV III

DOLOČBE O PLAČILIH, KONKURENCI IN DRUGE GOSPODARSKE DOLOČBE

Člen 13

Pogodbenici se zavezujeta, da bosta med rezidenti Skupnosti in Republike Armenije v prosti konvertibilni valuti dovolili vsa tekoča plačila, ki so povezana s prostim pretokom blaga, izvedenim v skladu z določbami sporazuma.

Člen 14

Pogodbenici soglašata, da bosta preučili način uporabe svoje zakonodaje na področju konkurence v primerih, ko to škoduje njuni medsebojni trgovini.

Člen 15

V skladu z določbami tega člena in Priloge II Republika Armenija nadaljuje z izboljševanjem varstva pravic intelektualne, industrijske in poslovne lastnine z namenom, da ob koncu petega leta po začetku veljavnosti tega sporazuma zagotovi raven varstva, ki jo v Skupnosti zagotavljajo akti Skupnosti, zlasti tisti iz Priloge II, vključno s primerljivimi sredstvi za uveljavljanje teh pravic.

Člen 16

Medsebojna pomoč med upravnimi organi pogodbenic v carinskih zadevah se izvaja v skladu s protokolom, ki je priložen k temu sporazumu.

NASLOV IV

INSTITUCIONALNE, SPLOŠNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 17

Skupni odbor, ustanovljen s Sporazumom o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in ZSSR, podpisanim 18. decembra 1989, izvaja naloge določene s tem sporazumom, dokler se ne ustanovi Svet za sodelovanje, določen v členu 78 Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju.

Člen 18

Skupni odbor lahko za uresničevanje ciljev tega sporazuma oblikuje priporočila v primerih predvidenih s tem sporazumom.

Priporočila oblikuje na podlagi dogovora s pogodbenicama.

Člen 19

Pri obravnavanju vprašanj iz tega sporazuma glede določb, ki se sklicujejo na člen Sporazuma GATT/STO, Skupni odbor v največji možni meri upošteva razlago zadevnega člena GATT/STO s strani članov STO.

Člen 20

1. V tem sporazumu se pogodbenici zavezujeta, da bosta fizičnim in pravnim osebam druge pogodbenice zagotavljali dostop do pristojnih sodišč in upravnih organov, ki ne bo diskriminiral glede na lastne državljane, za obrambo njihovih osebnih in premoženjskih pravic, vključno s pravicami, ki se nanašajo na intelektualno, industrijsko in poslovno lastnino.

2. V mejah svojih pooblastil in pristojnosti pogodbenici:

- kot način reševanja sporov o transakcijah na področju trgovanja in sodelovanja med gospodarskimi subjekti Skupnosti in Republike Armenije podpirata postopek pred arbitražo,

- soglašata, da lahko ob predložitvi spora arbitraži vsaka pogodbenica, razen če predpisi arbitražnega centra, ki sta ga izbrali, določajo drugače, izbere svojega arbitra, ne glede na njegovo državljanstvo, in da je lahko predsedujoči tretji arbiter ali edini arbiter državljan tretje države,

- svojim gospodarskim subjektom priporočata, da s soglasjem izberejo pravo, ki se bo uporabljalo za njihovo pogodbo,

- podpirata uporabo arbitražnih pravil Komisije Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL) in arbitražnih storitev centrov iz držav podpisnic Konvencije o priznavanju in izvajanju tujih arbitražnih razsodb, podpisane v New Yorku 10. junija 1958.

Člen 21

Nobena določba tega sporazuma ne preprečuje pogodbenici, da sprejme ukrepe:

(a) za katere meni, da so potrebni za preprečevanje razkrivanja informacij, ki so v nasprotju z njenimi bistvenimi varnostnimi interesi;

(b) ki se nanašajo na proizvodnjo ali trgovino z orožjem, strelivom ali vojaškim materialom; na raziskave, razvoj ali proizvodnjo, ki je nujna za obrambne namene, pod pogojem, da takšni ukrepi ne vplivajo negativno na konkurenčne pogoje za izdelke, ki niso izrecno predvideni za vojaške namene;

(c) ki so nujni zaradi varnosti v primeru resnih notranjih nemirov, ki bi lahko negativno vplivali na vzdrževanje javnega reda, v primeru vojne ali resnih mednarodnih napetosti, ki bi predstavljale vojno nevarnost, ali zaradi izpolnjevanja obveznosti, ki jih je prevzela zaradi ohranjanja miru in mednarodne varnosti;

(d) ki so nujni zaradi izpolnjevanja mednarodnih obveznosti in zavez glede nadzora izdelkov in tehnologije z dvojno rabo.

Člen 22

1. Na področjih, ki jih zajema ta sporazum in brez vpliva na posebne določbe tega sporazuma:

- sporazumi, ki jih Republika Armenija uporablja v razmerju do Skupnosti, ne smejo ustvarjati diskriminacije med državami članicami, njihovimi državljani in gospodarskimi družbami;

- sporazumi, ki jih Skupnost uporablja v razmerju do Republike Armenije, ne smejo ustvarjati diskriminacije med armenskimi državljani in gospodarskimi družbami.

2. Določbe odstavka 1 ne posegajo v pravico pogodbenic uporabljati ustrezne določbe svoje davčne zakonodaje za davkoplačevalce, ki glede na kraj svojega prebivališča niso v enakopravnem položaju.

Člen 23

1. Pogodbenici lahko naslovita na Skupni odbor vse spore o uporabi ali razlagi tega sporazuma.

2. Skupni odbor spor poravna s priporočilom.

3. Če spora ni mogoče poravnati v skladu z odstavkom 2, lahko pogodbenica uradno obvesti sopogodbenico o imenovanju razsodnika; druga pogodbenica mora tedaj v dveh mesecih imenovati drugega razsodnika.

Tretjega razsodnika imenuje Skupni odbor.

Razsodniki sprejemajo priporočila z večino glasov. Ta priporočila za pogodbenici niso zavezujoča.

4. Skupni odbor lahko sestavi poslovnik o poravnavi sporov.

Člen 24

Pogodbenici soglašata, da se na zahtevo ene med njima po ustreznih kanalih nemudoma posvetujeta o obravnavi vseh zadev v zvezi z razlago ali izvajanjem tega sporazuma in o drugih pomembnih vidikih odnosov med njima.

Določbe tega člena ne vplivajo in ne posegajo v določbe členov 7, 23 in 28.

Člen 25

Obravnava, ki je Republiki Armeniji odobrena s tem sporazumom, v nobenem primeru ne sme biti ugodnejša od obravnave, ki jo države članice priznavajo druga drugi.

Člen 26

Če so zadeve, ki jih ureja ta sporazum, urejene tudi v Pogodbi o energetski listini in njenih Protokolih, se po njihovem začetku veljavnosti uporabljajo tudi za zadeve, ki so urejene s tem sporazumom, vendar le, če je taka uporaba v njih predvidena.

Člen 27

1. Ta sporazum se uporablja, dokler ne začne veljati Sporazum o partnerstvu in sodelovanju, podpisan 22. aprila 1996.

2. Vsaka pogodbenica lahko sporazum odpove z notifikacijo. Sporazum se preneha uporabljati šest mesecev od dneva prejetja obvestila o notifikaciji.

Člen 28

1. Pogodbenici sprejmeta vse splošne in posebne ukrepe za izpolnjevanje svojih obveznosti iz tega sporazuma. Odgovorni sta za doseganje ciljev, določenih s tem sporazumom.

2. Če katera od pogodbenic meni, da druga ni izpolnila kakšne obveznosti iz tega sporazuma, lahko ustrezno ukrepa. Preden to stori, predloži Skupnemu odboru, razen v posebno nujnih primerih, vse ustrezne informacije, potrebne za temeljito preučitev položaja, z namenom da se najde za obe pogodbenici sprejemljiva rešitev.

Pri izbiri ukrepov imajo prednost tisti, ki najmanj motijo uresničevanje sporazuma. O teh ukrepih je treba na zahtevo druge pogodbenice takoj obvestiti Skupni odbor.

Člen 29

Prilogi I in II ter Protokol o medsebojni pomoči med upravnimi organi v carinskih zadevah so sestavni del tega sporazuma.

Člen 30

Sporazum na eni strani velja na ozemljih, kjer se uporabljajo pogodbe, s katerimi so bile ustanovljene Evropska skupnost, Evropska skupnost za premog in jeklo in Evropska skupnost za atomsko energijo, v skladu s pogoji, določenimi v teh pogodbah, in na drugi strani na ozemlju Republike Armenije.

Člen 31

Sporazum je sestavljen v dveh izvodih v danskem, nizozemskem, angleškem, finskem, francoskem, nemškem, italijanskem, španskem, švedskem, grškem, portugalskem in armenskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.

Člen 32

Ta sporazum države pogodbenice odobrijo v skladu s svojimi nacionalnimi postopki.

Sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca, ki sledi dnevu, ko se pogodbenici uradno obvestita, da so končani postopki, navedeni v odstavku 1.

Z dnem začetka veljavnosti ta sporazum glede odnosov med Republiko Armenijo in Skupnostjo nadomesti člen 2, člen 3, razen četrte alinee, in člene od 4 do 16 Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo, Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in Zvezo sovjetskih socialističnih republik o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju, podpisanega v Bruslju 18. decembra 1989.

Hecho en Bruselas, el diez de diciembre de mil novecientos noventa y seis.

Udfærdiget i Bruxelles den tiende december nitten hundrede og seksoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am zehnten Dezember neunzehnhundertsechsundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι.

Done at Brussels on the tenth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-six.

Fait à Bruxelles, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Fatto a Bruxelles, addì dieci dicembre millenovecentonovantasei.

Gedaan te Brussel, de tiende december negentienhonderd zesennegentig.

Feito em Bruxelas, em dez de Dezembro de mil novecentos e noventa e seis.

Tehty Brysselissä kymmenentenä päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi.

Som skedde i Bryssel den tionde december nittonhundranittiosex.

+++++ TIFF +++++

Por las Comunidades EuropeasFor De Europæiske FællesskaberFür die Europäischen GemeinschaftenΓια τις Ευρωπαϊκές ΚοινότητεςFor the European CommunitiesPour les Communautés européennesPer le Comunità europeeVoor de Europese GemeenschappenPelas Comunidades EuropeiasEuroopan yhteisöjen puolestaPå Europeiska gemenskapernas vägnar

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

SEZNAM PRILOŽENIH DOKUMENTOV

| | Stran |

Priloga 1 | Kazalni seznam ugodnosti, ki jih Republika Armenija priznava Neodvisnim državam v skladu s členom 2(3) | 334 |

Priloga 2 | Akti o pravicah iz intelektualne, industrijske in poslovne lastnine iz člena 15 | 335 |

Protokol o medsebojni pomoči med upravnimi organi glede carinskih zadev | 336 |

--------------------------------------------------

Sklepni Akt

Pooblaščenci EVROPSKE SKUPNOSTI, EVROPSKE SKUPNOSTI ZA PREMOG IN JEKLO in EVROPSKE SKUPNOSTI ZA ATOMSKO ENERGIJO,

v nadaljnjem besedilu "Skupnost",

na eni strani in

pooblaščenci REPUBLIKE ARMENIJE

na drugi strani,

ki so se sestali v Bruslju 10. decembra 1996, da podpišejo Začasni trgovinski sporazum med Evropsko skupnostjo, Evropsko skupnostjo za premog in jeklo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani in Republiko Armenijo na drugi strani, v nadaljnjem besedilu Sporazum, so sprejeli naslednja besedila:

Sporazum s prilogami in naslednji Protokol:

Protokol o medsebojni pomoči med upravnimi organi v carinskih zadevah.

Pooblaščenci Skupnosti in pooblaščenci Republike Armenije so sprejeli besedila spodaj navedenih skupnih izjav, priloženih k temu sklepnemu aktu:

Skupna izjava o naslovu II Sporazuma

Skupna izjava o členu 7 Sporazuma

Skupna izjava o členu 8 Sporazuma

Skupna izjava o členu 15 Sporazuma

Skupna izjava o členu 28 Sporazuma

Pooblaščenci Skupnosti so prav tako sprejeli v vednost naslednjo izjavo, ki je priložena k temu sklepnemu aktu:

Izjava Republike Armenije o varovanju pravic intelektualne, industrijske in poslovne lastnine.

Hecho en Bruselas, el diez de diciembre de mil novecientos noventa y seis.

Udfærdiget i Bruxelles den tiende december nitten hundrede og seksoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am zehnten Dezember neunzehnhundertsechsundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι.

Done at Brussels on the tenth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-six.

Fait à Bruxelles, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Fatto a Bruxelles, addì dieci dicembre millenovecentonovantasei.

Gedaan te Brussel, de tiende december negentienhonderd zesennegentig.

Feito em Bruxelas, em dez de Dezembro de mil novecentos e noventa e seis.

Tehty Brysselissä kymmenentenä päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi.

Som skedde i Bryssel den tionde december nittonhundranittiosex.

+++++ TIFF +++++

Por las Comunidades EuropeasFor De Europæiske FællesskaberFür die Europäischen GemeinschaftenΓια τις Ευρωπαϊκές ΚοινότητεςFor the European CommunitiesPour les Communautés européennesPer le Comunità europeeVoor de Europese GemeenschappenPelas Comunidades EuropeiasEuroopan yhteisöjen puolestaPå Europeiska gemenskapernas vägnar

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------