21997A0423(02)Uradni list L 105 , 23/04/1997 str. 0017 - 0020


Sporazum

o carinskem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Norveško

EVROPSKA SKUPNOST

in

KRALJEVINA NORVEŠKA STA SE

V ŽELJI, da bi olajšali promet med Skupnostjo in Norveško,

OB UPOŠTEVANJU, da bi se pri kontroli prometa z večinoma majhnim obsegom blaga in pri nadziranju skupne meje lahko viri uporabljali bolj gospodarno,

OB UPOŠTEVANJU, da je to mogoče doseči z dogovori o carinskem sodelovanju v okviru medsebojnih trgovinskih odnosov, ki bi nadomestili dvostranske sporazume, sklenjene med Kraljevino Norveško in Republiko Finsko na eni strani ter med Kraljevino Norveško in Kraljevino Švedsko na drugi,

OB UPOŠTEVANJU, da izjemen položaj Norveške zaradi geografskih, zgodovinskih, družbenih in gospodarskih dejavnikov upravičuje posebne dogovore na področju carinskega sodelovanja,

DOGOVORILI NASLEDNJE:

Člen 1

Carinsko sodelovanje med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Norveško se določi v skladu s spodnjimi določbami.

Člen 2

1. Carinsko sodelovanje iz člena 1 se nanaša na carinske urade, navedene v Dodatku.

2. Dodatek k temu sporazumu je njegov sestavni del.

Člen 3

1. Norveške carinske organe se pooblasti, da v carinskih uradih iz člena 2 ter v skladu s pogoji, določenimi v tem sporazumu, za finske ali švedske carinske organe in v njihovem imenu opravljajo vse carinske preglede in formalnosti za blago, za katerega veljajo carinska pravila Skupnosti, ki se uporabljajo med Skupnostjo in Norveško za uvoz, izvoz, tranzit in katere koli druge carinske postopke.

2. Pravila, navedena v odstavku 1 so tista, ki se vsakokrat uporabljajo v Skupnosti.

3. Pregledi in formalnosti iz odstavka 1 ne vključujejo plačila nadomestil ali drugih zneskov, ki jih predvideva skupna kmetijska politika.

Člen 4

Norveški carinski organi s finskimi oziroma švedskimi carinskimi organi sklenejo upravni dogovor o izvajanju tega sporazuma. O takšnih dogovorih se uradno obvesti Komisija Evropskih skupnosti.

Člen 5

Zastopniki Skupnosti lahko opravijo vse potrebne preglede v skladu z naslednjimi določbami:

(a) člen 18 Uredbe Sveta (EGS, Euratom) št. 1552/89 z dne 29. maja 1989 o izvajanju Sklepa 88/376/EGS, Euratom o sistemu lastnih sredstev Skupnosti [1];

(b) člena 8 in 9 Uredbe Sveta (EGS) št. 729/70 z dne 21. aprila 1970 o financiranju skupne kmetijske politike [2];

(c) člen 6 Uredbe Sveta (EGS) št. 595/91 z dne 4. marca 1991 o nepravilnostih in izterjavi nepravilno plačanih zneskov v zvezi s financiranjem skupne kmetijske politike, o uvedbi informacijskega sistema na tem področju ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 283/72 [3];

(d) člen 188c Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.

Člen 6

Kraljevina Norveška pri izvajanju tega pooblastila prevzame enake obveznosti kot carinski organi držav članic Skupnosti in zlasti sprejme določbe Uredbe Sveta št. 1468/81 z dne 19. maja 1981 o medsebojni pomoči med upravnimi organi držav članic ter sodelovanju med njimi in Komisijo z namenom zagotavljanja pravilne uporabe zakonodaje, ki ureja carinske ali kmetijske zadeve [4].

Člen 7

1. Ustanovi se skupni odbor, ki je odgovoren za upravljanje tega sporazuma in zagotavlja njegovo pravilno izvajanje. V ta namen pripravlja priporočila.

2. Za namen pravilnega izvajanja tega sporazuma si pogodbenici izmenjujeta informacije in na zahtevo katere koli pogodbenice skličeta posvetovanja v okviru skupnega odbora.

3. Skupni odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 8

1. Skupni odbor sestavljajo predstavniki pogodbenic.

2. Skupni odbor deluje sporazumno.

Člen 9

1. Katera koli pogodbenica lahko ta sporazum odpove z uradnim obvestilom drugi pogodbenici. Ta sporazum preneha veljati dvanajst mesecev od datumu takšnega uradnega obvestila.

2. V primeru, da je odpoved posledica večje goljufije, ki vključuje odgovornost organov, in če je to navedeno v uradnem obvestilu, se obdobje dvanajstih mesecev iz odstavka 1 skrajša na tri mesece.

Člen 10

Ta sporazum se po eni strani uporablja za območja, v katerih velja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti, ter v skladu s pogoji, določenimi v tej Pogodbi, po drugi strani pa za ozemlje Kraljevine Norveške.

Člen 11

1. Ta sporazum se sestavi v dveh izvodih v angleškem, danskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, nemškem, nizozemskem, portugalskem, španskem, švedskem in norveškem jeziku, pri čemer je vsako besedilo enako verodostojno.

2. Ta sporazum odobrita pogodbenici v skladu s svojimi postopki.

3. Veljati začne 1. marca 1997, pod pogojem, da se pred tem datumom pogodbenici med seboj uradno obvestita o zaključku v ta namen potrebnih postopkov. Po tem datumu začne ta sporazum veljati prvi dan tretjega meseca po datumu takšnega uradnega obvestila.

4. Določbe dvostranskih sporazumov o carinskem sodelovanju, sklenjenih med Kraljevino Norveško in Republiko Finsko na eni strani ter med Kraljevino Norveško in Kraljevino Švedsko na drugi, za zadeve, ki spadajo v pristojnost Skupnosti, prenehajo veljati z začetkom veljavnosti tega sporazuma.

Hecho en Bruselas, el diez de abril de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Bruxelles den tiende april nitten hundrede og syv og halvfems.

Geschehen zu Brüssel am zehnten April neunzehnhundertsiebenundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα Απριλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.

Done at Brussels on the tenth day of April in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Bruxelles, le dix avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì dieci aprile millenovecentonovantasette.

Gedaan te Brussel, de tiende april negentienhonderd zevenennegentig.

Feito em Bruxelas, em dez de Abril de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Brysselissä kymmenentenä päivänä huhtikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tionde april nittonhundranittiosju.

Utferdiget i Brussel den tiende april nittenhundreognittisyv.

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaFör Europeiska gemenskapen

+++++ TIFF +++++

For Kongeriket Norge

+++++ TIFF +++++

[1] UL L 155, 7.6.1989, str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 2729/94 (UL L 293, 12.11.1994, str. 5).

[2] UL L 94, 28.4.1970, str. 13. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1287/95 (UL L 125, 8.6.1995, str. 1).

[3] UL L 67, 14.3.1991, str. 11.

[4] UL L 144, 2.6.1981, str. 1. Uredba, spremenjena z Uredbo (EGS) št. 945/87 (UL L 90, 2.4.1987, str. 3).

--------------------------------------------------

DODATEK

CARINSKI URADI IZ ČLENA 2

1. Carinski uradi med Norveško in Švedsko

1.1 Uradi na norveškem ozemlju

- Junkerdal

- Ørje

- Østby

- Svinesund

- Vauldalen

1.2 Uradi na švedskem ozemlju

- Åsnes

- Bjørnfjell/Narvik [1]

2. Carinski uradi med Norveško in Finsko

2.1 Uradi na norveškem ozemlju

- Neiden

- Polmak

2.2 Uradi na finskem ozemlju

- Kilpisjärvi

- Kivilompolo

- Karigasniemi

- Utsjoki

[1] Na norveškem ozemlju.

--------------------------------------------------