21996D1114(07)Uradni list L 291 , 14/11/1996 str. 0037 - 0037


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 40/96

z dne 5. julija 1996

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ker je bila Priloga I k Sporazumu spremenjena s Sklepom št. 32/96 Skupnega odbora EGP z dne 5. junija 1996 [1];

ker je Direktivo Komisije 95/33/ES z dne 10. julija 1995 o spremembi Direktive Sveta 82/471/EGS o nekaterih proizvodih, ki se uporabljajo v prehrani živali [2] treba vključiti v Sporazum -

SKLENIL:

Člen 1

V točki 9 (Direktiva Sveta 82/471/EGS) v poglavju II Priloge I k Sporazumu se doda naslednja alinea:

- "— 395 L 0033: Direktiva Komisije 95/33/ES z dne 10. julija 1995 (UL L 167, 18.7.1995, str. 17)."

Člen 2

Besedili Direktive 95/33/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki sta priloženi ustreznim jezikovnim različicam tega sklepa, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 1. septembra 1996 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 5. julija 1996

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

P. Benavides

[1] UL L 237, 19.9.1996, str. 43.

[2] UL L 167, 18.7.1995, str. 17.

--------------------------------------------------