21996D1114(02)Uradni list L 291 , 14/11/1996 str. 0032 - 0032


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 42/96

z dne 28. junija 1996

o spremembah Priloge XVIII (Zdravje in varnost pri delu, delovno pravo in enako obravnavanje moških in žensk) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ker je bila Priloga XVIII k Sporazumu spremenjena s Sklepom št. 29/96 Skupnega odbora EGP z dne 26. aprila 1996 [1];

ker je Direktivo Sveta 93/104/ES z dne 23. novembra 1993 o določenih vidikih organizacije delovnega časa [2] treba vključiti v Sporazum -

SKLENIL:

Člen 1

Za točko 27 (Direktiva Sveta 94/45/ES) v prilogi XVIII k Sporazumu se doda naslednja točka:

"28. 393 L 0104: Direktiva Sveta 93/104/ES z dne 23. novembra 1993 o določenih vidikih organizacije delovnega časa (UL L 307, 13.12.1993, str. 18)."

Člen 2

Besedili Direktive Sveta št. 93/104/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki sta priloženi ustreznim jezikovnim različicam tega sklepa, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 1. decembra 1996 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 28. junija 1996

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

P. Benavides

[1] UL L 186, 25.7.1996, str. 82.

[2] UL L 307, 13.12.1993, str. 18.

--------------------------------------------------