21996D0613(07)Uradni list L 140 , 13/06/1996 str. 0039 - 0039


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 43/95

z dne 22. junija 1995

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ker je bila Priloga II k Sporazumu spremenjena s Sklepom št. 17/95 Skupnega odbora EGP z dne 24. februarja 1995 [1];

ker je treba Direktivo 94/52/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 7. decembra 1994 o drugi spremembi Direktive 88/344/EGS o približevanju zakonodaje držav članic na področju ekstrakcijskih topil, ki se uporabljajo pri proizvodnji živil in njihovih sestavin [2], vključiti v Sporazum -

SKLENIL:

Člen 1

V točki 43 (Direktiva Sveta 84/344/EGS) v poglavju XII Priloge II k Sporazumu se doda naslednja alinea:

"— 394 L 0052: Direktiva 94/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. decembra 1994 (UL L 331, 21.12.1994, str. 10)."

.

Člen 2

Besedila Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 94/52/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki so priložena ustreznim jezikovnim različicam tega sklepa, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 1. julija 1995 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 22. junija 1995

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

P. Benavides

[1] UL L 83, 13.4.1995, str. 48.

[2] UL L 331, 21.12.1994, str. 10.

--------------------------------------------------