21996D0613(03)Uradni list L 140 , 13/06/1996 str. 0035 - 0035


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 39/95

z dne 22. junija 1995

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ker je bila Priloga I k Sporazumu nazadnje spremenjena s Sklepom št. 4/95 Skupnega odbora EGP [1];

ker je Direktivo Komisije 94/39/ES z dne 25. julija 1994 o določitvi seznama predvidene uporabe krmil za živali za posebne prehranske namene [2] treba vključiti v Sporazum -

SKLENIL:

Člen 1

Za točko 4(c) (Direktiva Sveta 93/74/EGS) v poglavju II Priloge I k Sporazumu se vstavi naslednja točka:

"4d. 394 L 0039: Direktiva Komisije 94/39/ES z dne 25. julija 1994 o določitvi seznama predvidene uporabe krmil za živali za posebne prehranske namene (UL L 207, 10.8.1994, str. 20)."

Člen 2

Besedili Direktive 94/39/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki sta priloženi ustreznim jezikovnim različicam tega sklepa, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 1. julija 1995 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 22. junija 1995

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

P. Benavides

[1] UL L 47, 2.3.1995, str. 24.

[2] UL L 207, 10.8.1994, str. 20.

--------------------------------------------------