21996D0523(13)Uradni list L 124 , 23/05/1996 str. 0029 - 0029


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 21/96

z dne 26. marca 1996

o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, spremenjenega s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ker je bila Priloga XIII k Sporazumu spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 8/96 z dne 29. februarja 1996 [1];

ker je treba Resolucijo Sveta 95/C 264/01 z dne 28. septembra 1995 o uporabi telematike v sektorju cestnega prometa [2] vključiti v Sporazum,

SKLENIL:

Člen 1

Za točko 85 (Resolucija Sveta 95/C 169/03) v Prilogi XIII k Sporazumu se vstavi naslednja točka:

"86. 395 Y 1011(01): Resolucija Sveta 95/C 264/01 z dne 28. septembra 1995 o uporabi telematike v sektorju cestnega prometa (UL C 264, 11.10.1995, str. 1)."

Člen 2

Besedili Resolucije Sveta 95/C 264/01 v islandskem in norveškem jeziku, ki sta priloženi ustrezni jezikovni različici tega sklepa, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 1. aprila 1996 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 26. marca 1996

Skupni odbor EGP

Predsednik

P. Benavides

[1] UL L 102, 25.4.1994, str. 51.

[2] UL C 264, 11.10.1995, str. 1.

--------------------------------------------------