21996D0307(08)Uradni list L 057 , 07/03/1996 str. 0041 - 0042


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 75/95

z dne 15. decembra 1995

o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ker je bila Priloga XX k Sporazumu spremenjena s Sklepom št. 22/94 Skupnega odbora EGP [1];

ker je treba Odločbo Komisije 94/923/ES z dne 14. novembra 1994 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka Skupnosti za okolje sredstvom za izboljšanje tal [2] vključiti v Sporazum;

ker je treba Odločbo Komisije 94/924/ES z dne 14. novembra 1994 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka Skupnosti za okolje toaletnemu papirju [3] vključiti v Sporazum;

ker je treba Odločbo Komisije 94/925/ES z dne 14. novembra 1994 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka Skupnosti za okolje papirnatim brisačam [4] vključiti v Sporazum,

SKLENIL:

Člen 1

Za točko 2.eb (Odločba Komisije 94/10/ES) Priloge XX k Sporazumu se vstavijo naslednje točke:

"2.ec 394 D 0923: Odločba Komisije 94/923/ES z dne 14. novembra 1994 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka Skupnosti za okolje sredstvom za izboljšanje tal (UL L 364, 31.12.1994, str. 21).

2.ed 394 D 0924: Odločba Komisije 94/924/ES z dne 14. novembra 1994 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka Skupnosti za okolje toaletnemu papirju (UL L 364, 31.12.1994, str. 24).

2.ee 394 D 0925: Odločba Komisije 94/925/ES z dne 14. novembra 1994 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka Skupnosti za okolje papirnatim brisačam (UL L 364, 31.12.1994, str. 32)."

Člen 2

Besedila odločb Komisije 94/923/ES, 94/924/ES in 94/925/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki so priložena ustreznim jezikovnim različicam tega sklepa, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 1. januarja 1996 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 15. decembra 1995

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

E. Berg

[1] UL L 325, 17.12.1994, str. 74.

[2] UL L 364, 31.12.1994, str. 21.

[3] UL L 364, 31.12.1994, str. 24.

[4] UL L 364, 31.12.1994, str. 32.

--------------------------------------------------