21996A1213(01)Uradni list L 324 , 13/12/1996 str. 0002 - 0031


Mednarodni sporazum o naravnem kavčuku 1995

--------------------------------------------------

Mednarodni sporazum o naravnem kavčuku 1995

VSEBINA

Preambula IPOGLAVJE CILJI

Člen 1 Cilji

POGLAVJE II OPREDELITVE POJMOV

Člen 2 Opredelitve pojmov

POGLAVJE III ORGANIZACIJA IN UPRAVLJANJE

Člen 3 Ustanovitev, sedež in struktura Mednarodne organizacije za naravni kavčuk

Člen 4 Članstvo v Organizaciji

Člen 5 Članstvo medvladnih organizaci

POGLAVJE IV MEDNARODNI SVET ZA NARAVNI KAVČUK

Člen 6 Sestava Mednarodnega sveta za naravni kavčuk

Člen 7 Pooblastila in funkcije Sveta

Člen 8 Prenos pooblastil

Člen 9 Sodelovanje z drugimi organizacijami

Člen 10 Sprejem opazovalcev

Člen 11 Predsednik in podpredsednik

Člen 12 Izvršni direktor, namestnik izvršnega direktorja, upravitelj intervencijskih zalog in drugo osebje

Člen 13 Seje

Člen 14 Razdelitev glasov

Člen 15 Postopek glasovanja

Člen 16 Sklepčnost

Člen 17 Sklepi

Člen 18 Ustanovitev odborov

Člen 19 Skupina strokovnjakov

POGLAVJE V PRIVILEGIJI IN IMUNITETE

Člen 20 Privilegiji in imunitete

POGLAVJE VI RAČUNI IN REVIZIJA

Člen 21 Finančni računi

Člen 22 Oblika plačila

Člen 23 Revizija

POGLAVJE VII UPRAVNI RAČUN

Člen 24 Odobritev upravnega proračuna in ocena prispevkov

Člen 25 Plačilo prispevkov v upravni proračun

POGLAVJE VIII INTERVENCIJSKE ZALOGE

Člen 26 Velikost intervencijskih zalog

Člen 27 Financiranje intervencijskih zalog

Člen 28 Plačilo prispevkov na račun intervencijskih zalog

Člen 29 Cenovni razpon

Člen 30 Poslovanje z intervencijskimi zalogami

Člen 31 Pregled in revizija cenovnega razpona

Člen 32 Orientacijska tržna cena

Člen 33 Sestava intervencijskih zalog

Člen 34 Lokacija intervencijskih zalog

Člen 35 Vzdrževanje kakovosti intervencijskih zalog

Člen 36 Omejitev ali odložitev poslovanja z intervencijskimi zalogami

Člen 37 Kazni v zvezi s prispevki na račun intervencijskih zalog

Člen 38 Popravek prispevkov na račun intervencijskih zalog

Člen 39 Intervencijske zaloge in spremembe deviznega tečaja

Člen 40 Postopki likvidacije za račun intervencijskih zalog

POGLAVJE IX POVEZANOST S SKUPNIM SKLADOM ZA OSNOVNE PROIZVODE

Člen 41 Razmerje do Skupnega sklada za osnovne proizvode

POGLAVJE X PRESKRBA IN DOSTOP NA TRG TER DRUGI UKREPI

Člen 42 Preskrba in dostop na trg

Člen 43 Drugi ukrepi

POGLAVJE XI POSVETOVANJE O DOMAČIH POLITIKAH

Člen 44 Posvetovanje

POGLAVJE XII STATISTIKA, ŠTUDIJE IN INFORMACIJE

Člen 45 Statistika in informacije

Člen 46 Letna ocena, načrti in študije

Člen 47 Letni pregled

POGLAVJE XIII RAZNO

Člen 48 Splošne obveznosti in odgovornost članic

Člen 49 Trgovinske ovire

Člen 50 Prevoz in tržna struktura naravnega kavčuka

Člen 51 Razlikovalni in sanacijski ukrepi

Člen 52 Oprostitev obveznosti

Člen 53 Pošteni delovni standardi

Člen 54 Okoljski vidiki

POGLAVJE XIV PRITOŽBE IN SPORI

Člen 55 Pritožbe

Člen 56 Spori

POGLAVJE XV KONČNE DOLOČBE

Člen 57 Podpis

Člen 58 Depozitar

Člen 59 Ratifikacija, sprejetje in odobritev

Člen 60 Obvestilo o začasni uporabi

Člen 61 Začetek veljavnosti

Člen 62 Pristop

Člen 63 Spremembe

Člen 64 Odstop

Člen 65 Izključitev

Člen 66 Poravnava računov s članicami, ki odstopijo ali so izključene, ali članicami, ki ne morejo sprejeti spremembe

Člen 67 Trajanje, podaljšanje in prenehanje

Člen 68 Pridržki

PRILOGE PRILOGA A Deleži posameznih držav izvoznic v skupnem neto izvozu držav, kot so ugotovljeni za namene člena 61

PRILOGA B Deleži posameznih držav uvoznic in skupin držav v skupnem neto uvozu držav, kot so ugotovljeni za namene člena 61

PRILOGA C Stroški intervencijskih zalog, kakor jih ocenjuje predsednik Konference Združenih narodov o naravnem kavčuku 1994

PREAMBULA

DRŽAVE POGODBENICE SO SE

OB SKLICEVANJU na izjavo in akcijski program o ustanovitvi novega mednarodnega gospodarskega reda [1],

OB PRIZNAVANJU predvsem pomena resolucij 93 (IV) in 124 (V) Konference Združenih narodov za trgovino in razvoj ter resolucije 155 (VI) o integriranem programu za osnovne proizvode; Kartagenske zaveze in ustreznih ciljev iz "Kartagenskega duha", ki jih je sprejela Konferenca Združenih narodov za trgovino in razvoj,

OB PRIZNAVANJU pomena naravnega kavčuka za gospodarstva članic, zlasti za izvoz članic izvoznic in potrebe trgov članic uvoznic,

OB NADALJNJEM PRIZNAVANJU, da je stabilizacija cen naravnega kavčuka v interesu proizvajalcev, potrošnikov in trgov naravnega kavčuka in da lahko mednarodni sporazum o naravnem kavčuku znatno pomaga pri rasti in razvoju industrije naravnega kavčuka v korist proizvajalcev in potrošnikov,

DOGOVORILE O NASLEDNJEM:

POGLAVJE I

CILJI

Člen 1

Cilji

Cilji Mednarodnega sporazuma o naravnem kavčuku 1995 (v nadaljnjem besedilu "ta sporazum") z vidika resolucije 93 (IV) "Novega partnerstva za razvoj: Kartagenska zaveza" in ustreznih ciljev iz "Kartagenskega duha", ki jih je sprejela Konferenca Združenih narodov za trgovino in razvoj, so med drugim:

(a) doseči uravnoteženo rast ponudbe in povpraševanja za naravni kavčuk in s tem pomagati pri odpravljanju resnih težav, ki izhajajo iz presežkov in pomanjkanja naravnega kavčuka;

(b) doseči stabilne pogoje v trgovini z naravnim kavčukom z izogibanjem prekomernim nihanjem cen naravnega kavčuka, ki neugodno delujejo na dolgoročne interese proizvajalcev in potrošnikov, in stabilizirati te cene brez izkrivljanja dolgoročnih tržnih gibanj v interesu proizvajalcev in potrošnikov;

(c) pomagati stabilizirati izvozne zaslužke članic izvoznic naravnega kavčuka in povečati njihove zaslužke iz povečanja obsega izvoza naravnega kavčuka po poštenih in donosnih cenah in s tem prispevati k zagotavljanju spodbud za dinamično in povečano stopnjo proizvodnje in virov za pospešeno gospodarsko rast in socialni razvoj;

(d) skušati zagotoviti zadostne zaloge naravnega kavčuka po poštenih in razumnih cenah za izpolnitev zahtev članic uvoznic in izboljšati zanesljivost in kontinuiteto teh zalog;

(e) v primeru presežkov ali pomanjkanja naravnega kavčuka sprejeti izvedljive ukrepe za ublažitev gospodarskih težav, ki bi jih utegnile utrpeti te članice;

(f) skušati razširiti mednarodno trgovino in izboljšati dostop na trg za naravni kavčuk in predelane proizvode;

(g) izboljšati konkurenčnost naravnega kavčuka s spodbujanjem raziskav in razvoja vprašanj o naravnem kavčuku;

(h) spodbujati učinkovit razvoj gospodarstva naravnega kavčuka s prizadevanjem za olajšanje in pospeševanje izboljšav v predelavi, trženju in distribuciji surovega naravnega kavčuka; in

(i) pospeševati mednarodno sodelovanje in posvetovanja o vprašanjih naravnega kavčuka, ki vplivajo na ponudbo in povpraševanje, in olajšati pospeševanje in koordinacijo raziskav naravnega kavčuka, pomoč in druge programe.

POGLAVJE II

OPREDELITVE POJMOV

Člen 2

Opredelitve pojmov

V tem sporazumu izraz:

1. "naravni kavčuk" pomeni nevulkanizirani elastomer bodisi v trdnih bodisi tekočih oblikah iz Hevea brasiliensis (kavčuka) in katere koli druge rastline, ki jo Svet določi za namene tega sporazuma;

2. "pogodbenica" pomeni vlado ali medvladno organizacijo iz člena 5, ki soglaša, da jo ta sporazum zavezuje začasno ali dokončno;

3. "članica" pomeni pogodbenico, kakor je opredeljena v opredelitvi 2 zgoraj;

4. "članica izvoznica" pomeni članico, ki izvaža naravni kavčuk in se je opredelila za članico izvoznico ob upoštevanju soglasja Sveta;

5. "članica uvoznica" pomeni članico, ki uvaža naravni kavčuk in se je opredelila za članico uvoznico ob upoštevanju soglasja Sveta;

6. "Organizacija" pomeni Mednarodno organizacijo za naravni kavčuk, navedeno v členu 3;

7. "Svet" pomeni Mednarodno organizacijo za naravni kavčuk, navedeno v členu 6;

8. "posebno glasovanje" pomeni glasovanje, ki zahteva najmanj dve tretjini glasov članic izvoznic, ki so navzoče in glasujejo, in najmanj dve tretjini glasov članic uvoznic, ki so navzoče in glasujejo, šteto posebej, pod pogojem, da te glasove odda najmanj polovica članic iz vsake kategorije, ki so navzoče in glasujejo;

9. "izvoz naravnega kavčuka" pomeni vsak naravni kavčuk, ki zapusti carinsko območje katere koli članice, in "uvoz naravnega kavčuka" pomeni vsak naravni kavčuk, ki vstopi v notranje trgovanje na carinskem območju katere koli članice, pod pogojem, da se za namene teh opredelitev šteje, da se v primeru članice, ki obsega več kakor eno carinsko območje, carinsko območje nanaša na združena carinska območja te članice;

10. "glasovanje z navadno večino" pomeni glasovanje, ki zahteva več kakor polovico skupnih glasov članic izvoznic, ki so navzoče in glasujejo, in več kakor polovico skupnih glasov članic uvoznic, ki so navzoče in glasujejo, šteto posebej;

11. "prosto zamenljive valute" pomenijo nemško marko, francoski frank, japonski jen, funt šterling in ameriški dolar;

12. "finančno leto" pomeni obdobje od 1. januarja do vključno 31. decembra;

13. "začetek veljavnosti" pomeni datum, na katerega začne ta sporazum veljati začasno ali dokončno v skladu s členom 61;

14. "tona" pomeni metrično tono, to je 1000 kilogramov;

15. "malezijski/singapurski cent" pomeni povprečni malezijski sen in singapurski cent po prevladujočem deviznem tečaju;

16. "tehtani neto prispevek članice v času" pomeni njene neto gotovinske prispevke, tehtane s številom dni, ko so bili sestavni deli gotovinskega prispevka dani na voljo za intervencijske zaloge. Pri izračunavanju števila dni se ne upoštevajo dan, ko je Organizacija prejela prispevek, dan, ko je bilo izvedeno povračilo, in dan, ko preneha ta sporazum;

17. "prvi mesec kotacije" pomeni koledarski mesec odpreme, ki ga trg uradno navede Organizaciji za vključitev dnevne orientacijske tržne cene;

18. "uveljavljen komercialni trg" pomeni trgovski center za naravni kavčuk, kjer obstaja trgovsko združenje ali izvršilni organ za kavčuk, ki izpolnjuje naslednja merila:

(a) pisno ustanovitveno listino, ki vključuje sankcije, ki se lahko uvedejo proti članicam kršiteljicam;

(b) standarde usposobljenosti, vključno s finančnimi standardi, ki jih morajo članice vzdrževati;

(c) uradne pisne pogodbe, ki so pravno zavezujoče;

(d) popolno in zavezujočo arbitražo za vse udeležence na trgu;

(e) objavljanje uradne dnevne cene za naravni kavčuk.

POGLAVJE III

ORGANIZACIJA IN UPRAVLJANJE

Člen 3

Ustanovitev, sedež in struktura Mednarodne organizacije za naravni kavčuk

1. Mednarodna organizacija za naravni kavčuk, ustanovljena na podlagi Mednarodnega sporazuma o naravnem kavčuku 1979, še naprej obstaja za namen izvrševanja določb in nadziranja postopkov po tem sporazumu.

2. Organizacija deluje preko Mednarodnega sveta za naravni kavčuk, njegovega izvršnega direktorja in osebja ter tistih drugih organov, ki so predvideni v tem sporazumu.

3. Ob upoštevanju zahtev iz odstavka 4 tega člena je sedež Organizacije v Kuala Lumpurju, razen če Svet s posebnim glasovanjem odloči drugače.

4. Sedež Organizacije je vedno na ozemlju članice.

Člen 4

Članstvo v Organizaciji

1. Obstajata dve kategoriji članstva, in sicer:

(a) izvoznica; in

(b) uvoznica.

2. Svet določi merila v zvezi s spremembo kategorije članstva članice, kot je opredeljeno v odstavku 1 tega člena, s popolnim upoštevanjem določb členov 24 in 27. Članica, ki izpolnjuje ta merila, lahko spremeni kategorijo svojega članstva ob upoštevanju soglasja Sveta s posebnim glasovanjem.

2. Vsaka pogodbenica predstavlja eno članico Organizacije.

Člen 5

Članstvo medvladnih organizacij

1. Vsako sklicevanje v tem sporazumu na "vlado" ali "vlade" vključuje sklicevanje na Evropsko skupnost in katero koli medvladno organizacijo, ki ima odgovornosti v zvezi s pogajanji, sklepanjem in uporabo mednarodnih sporazumov, zlasti sporazumov o osnovnih proizvodih. Skladno s tem vsako sklicevanje v tem sporazumu na podpis, ratifikacijo, sprejetje ali odobritev ali obvestilo o začasni uporabi ali pristopu v primeru takih medvladnih organizacij vključuje sklicevanje na ratifikacijo, sprejetje ali odobritev ali obvestilo o začasni uporabi ali pristopu take medvladne organizacije.

2. Te medvladne organizacije v primeru glasovanja o zadevah v okviru svoje pristojnosti uresničujejo svoje glasovalne pravice s številom glasov, ki je enako skupnemu številu glasov, ki je v skladu s členom 14 dodeljeno njihovim državam članicam. V takih primerih države članice teh medvladnih organizacij ne uresničujejo svojih posameznih glasovalnih pravic.

POGLAVJE IV

MEDNARODNI SVET ZA NARAVNI KAVČUK

Člen 6

Sestava Mednarodnega sveta za naravni kavčuk

1. Najvišji organ Organizacije je Mednarodni svet za naravni kavčuk, ki ga sestavljajo članice Organizacije.

2. Vsako članico zastopa v Svetu en delegat in lahko imenuje namestnike in svetovalce, ki se udeležujejo sej Sveta.

3. Nadomestni delegat je pooblaščen, da odloča in glasuje v imenu delegata v njegovi odsotnosti in v posebnih okoliščinah.

Člen 7

Pooblastila in funkcije Sveta

1. Svet uveljavlja pooblastila in izvaja ali organizira izvedbo vseh funkcij, ki so potrebne za izvajanje določb tega sporazuma, vendar nima pooblastila in se ne šteje, da bi ga njegove članice pooblastile, za prevzemanje kakršnih koli obveznosti zunaj področja uporabe tega sporazuma. Zlasti nima sposobnosti za izposojanje denarja, seveda brez omejevanja uporabe člena 41, niti za sklepanje trgovskih pogodb za naravni kavčuk, razen v primeru, posebej predvidenem v odstavku 5 člena 30. Pri izvajanju svoje sposobnosti za sklepanje pogodb Svet zagotovi, da so s pogoji iz odstavka 4 člena 48 s pisnim obvestilom seznanjene druge stranke, ki sklepajo take pogodbe, vendar se samo s tem, če tega ne stori, pogodbe ne razveljavijo in se ne šteje za opustitev omejitve odgovornosti članic.

2. Svet s posebnim glasovanjem sprejme pravila in predpise, ki so potrebni za izvajanje določb tega sporazuma in so skladni z njim. Ta vključujejo lasten poslovnik in pravila odborov iz člena 18, pravila za upravljanje in poslovanje intervencijskih zalog ter finančne in kadrovske predpise Organizacije. Svet lahko v svojem poslovniku predvidi postopek, po katerem lahko odloči o posebnih vprašanjih, ne da bi se sestal.

3. Za namene odstavka 2 tega člena Svet na svoji prvi seji po začetku veljavnosti tega sporazuma pregleda pravila in predpise, določene na podlagi Mednarodnega sporazuma o naravnem kavčuku 1987, in jih sprejme s spremembami, ki se mu zdijo primerne. Do tega sprejema se uporabljajo pravila in predpisi, določeni na podlagi Mednarodnega sporazuma o naravnem kavčuku 1987.

4. Svet vodi evidence, ki so potrebne za izvajanje njegovih funkcij po tem sporazumu.

5. Svet objavi letno poročilo o dejavnostih Organizacije in druge informacije, za katere meni, da so primerne.

Člen 8

Prenos pooblastil

1. Svet lahko s posebnim glasovanjem prenese na kateri koli odbor, ustanovljen na podlagi člena 18, izvajanje katerega koli ali vseh pooblastil, ki v skladu z določbami tega sporazuma ne zahtevajo posebnega glasovanja Sveta. Ne glede na ta prenos pa lahko Svet kadar koli razpravlja in odloča o katerem koli vprašanju, ki je bilo morda preneseno na enega od njegovih odborov.

2. Svet lahko s posebnim glasovanjem razveljavi pooblastilo, preneseno na odbor.

Člen 9

Sodelovanje z drugimi organizacijami

1. Svet lahko sklene vse sporazume, ki so primerni za posvetovanje ali sodelovanje z Združenimi narodi, njihovimi organi in specializiranimi agencijami ter drugimi medvladnimi organizacijami, ki so primerne.

2. Svet lahko sklene tudi sporazume za ohranjanje stika z ustreznimi mednarodnimi nevladnimi organizacijami.

Člen 10

Sprejem opazovalcev

Svet lahko povabi katero koli vlado nečlanico ali organizacijo iz člena 9, da se kot opazovalka udeleži katere koli seje Sveta ali katerega koli njegovih odborov, ustanovljenih na podlagi člena 18.

Člen 11

Predsednik in podpredsednik

1. Svet vsako leto izvoli predsednika in podpredsednika.

2. Predsednik in podpredsednik se izvolita izmed predstavnikov članic izvoznic in drugi izmed predstavnikov članic uvoznic. Ti funkciji se menjata vsako leto med obema kategorijama članic, seveda pod pogojem, da to ne prepoveduje ponovne izvolitve enega ali obeh v izjemnih okoliščinah s posebnim glasovanjem Sveta.

3. Če je predsednik začasno odsoten, ga nadomešča podpredsednik. V začasni odsotnosti obeh, predsednika in podpredsednika, ali v trajni odsotnosti enega ali obeh lahko Svet izvoli nove uradnike izmed predstavnikov članic izvoznic in/ali izmed predstavnikov članic uvoznic, kot je primerno, začasno ali trajno, kot je potrebno.

4. Niti predsednik niti kateri koli drug uradnik, ki predseduje seji Sveta, na tej seji ne glasuje. Glasovalne pravice članice, ki jo zastopa, pa se lahko seveda uveljavljajo v skladu z določbami odstavka 3 člena 6 ali odstavkov 2 in 3 člena 15.

Člen 12

Izvršni direktor, namestnik izvršnega direktorja, upravitelj intervencijskih zalog in drugo osebje

1. Svet s posebnim glasovanjem imenuje izvršnega direktorja, namestnika izvršnega direktorja in upravitelja intervencijskih zalog.

2. Pogoje za imenovanje izvršnega direktorja, namestnika izvršnega direktorja in upravitelja intervencijskih zalog določi Svet.

3. Izvršni direktor je upravni vodja Organizacije in odgovoren Svetu za upravljanje in izvajanje tega sporazuma v skladu z določbami tega sporazuma in sklepi Sveta.

4. Namestnik izvršnega direktorja je ves čas odgovoren izvršnemu direktorju. Namestnik izvršnega direktorja prevzame vlogo izvršnega direktorja, kadar ta iz kakršnega koli razloga ne more opravljati svojih dolžnosti ali kadar je mesto izvršnega direktorja začasno prosto in v tem primeru je neposredno odgovoren Svetu za upravljanje in izvajanje Sporazuma. Namestnik izvršnega direktorja sodeluje pri vseh zadevah, ki se nanašajo na Sporazum.

5. Upravitelj intervencijskih zalog je odgovoren izvršnemu direktorju in Svetu za funkcije, ki so mu podeljene po tem sporazumu, kakor tudi za dodatne funkcije, ki jih določi Svet. Upravitelj intervencijskih zalog je odgovoren za tekoče poslovanje intervencijskih zalog in obvešča izvršnega direktorja o splošnem poslovanju z intervencijskimi zalogami, tako da se lahko izvršni direktor prepriča o učinkovitosti pri izpolnjevanju ciljev tega sporazuma.

6. Izvršni direktor imenuje osebje v skladu s predpisi, ki jih določi Svet. Osebje je odgovorno izvršnemu direktorju.

7. Niti izvršni direktor niti noben član osebja, vključno z namestnikom izvršnega direktorja in upraviteljem intervencijskih zalog, nima finančnega interesa v industriji ali trgovini s kavčukom ali povezanimi komercialnimi dejavnostmi.

8. Pri izvajanju svojih dolžnosti izvršni direktor, namestnik izvršnega direktorja, upravitelj intervencijskih zalog in drugo osebje ne iščejo in ne prejemajo navodil od katere koli članice ali katerega koli drugega organa zunaj Sveta ali odbora, ustanovljenega na podlagi člena 18. Vzdržujejo se vseh dejanj, ki bi se utegnila odražati na njihovem položaju mednarodnih uradnikov, odgovornih predvsem Svetu. Vsaka članica spoštuje izključno mednarodni značaj odgovornosti izvršnega direktorja, namestnika izvršnega direktorja, upravitelja intervencijskih zalog in osebja in ne skuša vplivati na njihovo opravljanje dolžnosti.

Člen 13

Seje

1. Praviloma ima Svet eno redno sejo v vsaki polovici leta.

2. Poleg sej v okoliščinah, ki so natančno predvidene v tem sporazumu, se Svet sestane tudi na posebnih sejah, vedno ko se tako odloči ali na zahtevo:

(a) predsednika Sveta;

(b) izvršnega direktorja;

(c) večine članic izvoznic;

(d) večine članic uvoznic;

(e) članice izvoznice ali članice izvoznice, ki imajo najmanj 200 glasov; ali

(f) članice uvoznice ali članic uvoznic, ki imajo najmanj 200 glasov.

3. Seje se sklicujejo na sedežu Organizacije, razen če Svet s posebnim glasovanjem odloči drugače. Če se Svet na povabilo katere koli članice sestane drugje kakor na sedežu Organizacije, ta članica plača dodatne stroške, ki jih ima Svet.

4. Obvestilo za vsako sejo in dnevni red seje posreduje članicam izvršni direktor v posvetovanju s predsednikom Sveta najmanj 30 dni vnaprej, razen v izjemnih primerih, ko se obvestilo posreduje najmanj 10 dni prej.

Člen 14

Razdelitev glasov

1. Članice izvoznice imajo skupno 1000 glasov in članice uvoznice imajo skupno 1000 glasov.

2. Vsaka članica izvoznica prejme en začetni glas na 1000 glasov, le da se za članico izvoznico z neto izvozom, manjšim od 10000 ton letno, začetni glas ne uporablja. Preostali glasovi se razdelijo med članice izvoznice čim bliže sorazmerju z obsegom njihovega neto izvoza naravnega kavčuka v obdobju petih koledarskih let, ki se je začelo šest koledarskih let pred razdelitvijo glasov.

3. Glasovi članic uvoznic se razdelijo mednje čim bliže sorazmerju s povprečjem njihovega neto uvoza naravnega kavčuka v obdobju treh koledarskih let, ki se je začelo štiri koledarska leta pred razdelitvijo glasov, le da vsaka članica uvoznica prejme en glas, tudi če njen sorazmerni delež neto uvoza sicer ni dovolj velik, da bi bila do tega upravičena.

4. Za namene odstavkov 2 in 3 tega člena, odstavkov 2 in 3 člena 27 v zvezi s prispevki članic uvoznic in člena 38 Svet na svoji prvi seji pripravi razpredelnico neto izvoza članic izvoznic in razpredelnico neto uvoza članic uvoznic, ki se letno revidirata v skladu s tem členom.

5. Delnih glasov ni.

6. Svet na svoji prvi seji po začetku veljavnosti tega sporazuma razdeli glasove za tisto leto, ki ostanejo v veljavi do prve redne seje v naslednjem letu, razen v primeru, predvidenem v odstavku 7 tega člena. Pozneje Svet za vsako leto razdeli glasove na začetku prve seje v tistem letu. Taka razdelitev ostane v veljavi do konca leta, razen kakor je predvideno v odstavku 7 tega člena.

7. Vedno kadar se spremeni članstvo v Organizaciji ali kadar se kateri koli članici začasno razveljavijo ali obnovijo glasovalne pravice na podlagi katere koli določbe tega sporazuma, Svet ponovno razdeli glasove v okviru prizadete kategorije ali kategorij članic v skladu z določbami tega člena.

8. V primeru izključitve članice na podlagi člena 65 ali odstopa članice na podlagi člena 64 ali člena 63, ki povzroči zmanjšanje skupnega deleža trgovanja članic, ki ostanejo v kateri koli kategoriji, pod 80 %, se Svet sestane in odloči o pogojih in prihodnosti tega sporazuma, vključno zlasti s potrebo po ohranjanju učinkovitega poslovanja z intervencijskimi zalogami brez povzročitve nepotrebnega finančnega bremena za preostale članice.

Člen 15

Postopek glasovanja

1. Vsaka članica je upravičena do oddaje števila glasov, ki jih ima v Svetu, in nobena članica ni upravičena do delitve svojih glasov.

2. S pisnim obvestilom predsedniku Sveta lahko vsaka članica izvoznica pooblasti katero koli drugo članico izvoznico in vsaka članica uvoznica lahko pooblasti katero koli drugo članico uvoznico, da zastopa njene interese in uveljavlja njene glasovalne pravice na kateri koli seji ali zasedanju Sveta.

3. Članica, ki jo druga članica pooblasti, da odda njene glasove, odda te glasove kot pooblaščene.

4. Kadar se članica vzdrži, se šteje, da ni oddala svojih glasov. Za članico, ki je navzoča in ne glasuje, se šteje, da se je vzdržala.

Člen 16

Sklepčnost

1. Sklepčnost za katero koli sejo Sveta je navzočnost večine članic izvoznic in večine članic uvoznic, pod pogojem, da imajo te članice najmanj dve tretjini skupnih glasov v ustreznih kategorijah.

2. Če na dan, določen za sejo, in naslednji dan ni sklepčnosti v skladu z odstavkom 1 tega člena, je sklepčnost na tretji dan in naslednje dni navzočnost večine članic izvoznic in večine članic uvoznic, pod pogojem, da imajo te članice večino skupnih glasov v ustreznih kategorijah.

3. Zastopanje v skladu z odstavkom 2 člena 15 šteje za navzočnost.

Člen 17

Sklepi

1. Svet sprejme vse sklepe in oblikuje vsa priporočila z glasovanjem z navadno večino, razen kadar je drugače predvideno v tem sporazumu.

2. Kadar članica uporabi določbe člena 15 in odda svoje glasove na seji Sveta, se ta članica za namene odstavka 1 tega člena šteje za navzočo, ki glasuje.

Člen 18

Ustanovitev odborov

1. Naslednji odbori, ustanovljeni z Mednarodnim sporazumom o naravnem kavčuku 1979, še naprej obstajajo:

(a) Odbor za upravljanje;

(b) Odbor za poslovanje z intervencijskimi zalogami;

(c) Odbor za statistiko; in

(d) Odbor za druge ukrepe.

Dodatni odbori se lahko ustanovijo s posebnim glasovanjem Sveta.

2. Vsak odbor je odgovoren Svetu. Svet s posebnim glasovanjem določi članstvo in pristojnosti vsakega odbora.

Člen 19

Skupina strokovnjakov

1. Svet lahko ustanovi skupino strokovnjakov iz industrije in trgovine s kavčukom članic izvoznic in uvoznic.

2. Vsaka taka skupina je na voljo za nasvete in pomoč Svetu in njegovim odborom, zlasti o poslovanju z intervencijskimi zalogami in drugih ukrepih iz člena 43.

3. Članstvo, funkcije in upravne sporazume vsake take skupine določi Svet.

POGLAVJE V

PRILEGIJI IN IMUNITETE

Člen 20

Privilegiji in imunitete

1. Organizacija je pravna oseba. Organizacija ima zlasti sposobnost, vendar brez poseganja v določbe odstavka 4 člena 48, da sklepa pogodbe, pridobiva in odprodaja premičnine in nepremičnine in sproža sodne postopke.

2. Status, privilegije in imunitete Organizacije, njenega izvršnega direktorja, namestnika izvršnega direktorja, upravitelja intervencijskih zalog, pa tudi drugega osebja in strokovnjakov ter delegacij članic še naprej ureja Sporazum o sedežu med vlado gostiteljico in Organizacijo, podpisan 10. junija 1987, s takimi spremembami, ki so morda potrebne za pravilno delovanje tega sporazuma.

3. Če se sedež Organizacije prestavi v drugo državo, vlada te države čimprej sklene z Organizacijo Sporazum o sedežu, ki ga odobri Svet.

4. Organizacija zaprosi vlado gostiteljico, da ji do sklenitve Sporazuma o sedežu iz odstavka 3 tega člena v obsegu, ki je skladen z njeno zakonodajo, odobri oprostitev obdavčitve osebnih prejemkov, ki jih Organizacija izplačuje svojim zaposlenim, in sredstev, prihodkov in drugega premoženja Organizacije.

5. Organizacija lahko z eno ali več državami sklene tudi sporazume, ki jih odobri Svet, za take privilegije in imunitete, ki so potrebni za ustrezno uresničevanje tega sporazuma.

6. Sporazum o sedežu je neodvisen od tega sporazuma. Vendar pa se prekine:

(a) s sporazumom med vlado gostiteljico in Organizacijo;

(b) v primeru, da se sedež Organizacije prestavi iz države vlade gostiteljice; ali

(c) v primeru, da Organizacija preneha obstajati.

POGLAVJE VI

RAČUNI IN REVIZIJA

Člen 21

Finančni računi

1. Za delovanje in upravljanje tega sporazuma se oblikujeta dva računa:

(a) račun intervencijskih zalog; in

(b) upravni račun

2. Vsi naslednji prejemki in izdatki pri oblikovanju, poslovanju in vzdrževanju intervencijskih zalog se vnesejo na račun intervencijskih zalog: prispevki članic na podlagi člena 27, prihodki iz prodaje ali izdatki v zvezi s pridobitvijo intervencijskih zalog; obresti iz depozitov na račun intervencijskih zalog; stroški v zvezi z nakupnimi in prodajnimi provizijami, skladiščenjem, prevozom in prekladanjem, vzdrževanjem in kroženjem ter zavarovanjem. Svet pa lahko s posebnim glasovanjem prenese katero koli drugo vrsto prejemkov ali izdatkov v zvezi s transakcijami ali poslovanjem z intervencijskimi zalogami na račun intervencijskih zalog.

3. Vsi drugi prejemki in izdatki v zvezi z izvajanjem tega sporazuma se vnesejo na upravni račun. Taki izdatki se normalno poravnajo s prispevki članic, ocenjenimi v skladu s členom 24.

4. Organizacija ni odgovorna za izdatke delegacij ali opazovalcev v Svetu ali katerega koli odbora, ustanovljenega na podlagi člena 18.

Člen 22

Oblika plačila

Plačila na upravni račun in račun intervencijskih zalog se izvedejo v prosto zamenljivih valutah ali valutah, ki se lahko na glavnih deviznih trgih zamenjajo v prosto zamenljive valute, in so izvzete iz zunanjetrgovinskih omejitev.

Člen 23

Revizija

1. Svet vsako finančno leto imenuje revizorja za revidiranje poslovnih knjig.

2. Neodvisno revidirano poročilo o upravnem računu je dano na voljo članicam čim prej, vendar ne pozneje kot štiri mesece po zaključku vsakega finančnega leta. Neodvisno revidirano poročilo o računu intervencijskih zalog je dano na voljo članicam ne prej kot 60 dni, vendar najpozneje štiri mesece po zaključku vsakega finančnega leta. Revidirani poročili o upravnem računu in računu intervencijskih zalog obravnava Svet in ju, če je to primerno, odobri na svoji naslednji redni seji. Potem se objavi povzetek revidiranih izkazov in bilance.

POGLAVJE VII

UPRAVNI RAČUN

Člen 24

Odobritev upravnega proračuna in ocena prispevkov

1. Na svoji prvi seji po začetku veljavnosti tega sporazuma Svet odobri upravni proračun za obdobje med datumom začetka veljavnosti in koncem prvega finančnega leta. Potem Svet v drugi polovici vsakega finančnega leta odobrava upravni proračun za naslednje finančno leto. Svet oceni prispevek vsake članice v ta proračun v skladu z odstavkom 2 tega člena.

2. Prispevek vsake članice v upravni proračun za vsako finančno leto je v sorazmerju s številom njenih glasov glede na skupne glasove članic v času, ko se sprejema upravni proračun za tisto finančno leto. Pri ocenjevanju prispevkov se glasovi vsake članice izračunajo ne glede na začasen preklic glasovalnih pravic katere koli članice ali kakršno koli prerazporeditev glasov, ki izhaja iz tega.

3. Svet oceni začetni prispevek katere koli vlade, ki postane članica po začetku veljavnosti tega sporazuma, v upravni proračun na podlagi števila glasov, ki jih bo imela ta članica, in obdobja od datuma, ko postane članica, do konca tekočega finančnega leta. Ocene drugih članic za to finančno leto pa se ne spremenijo.

Člen 25

Plačilo prispevkov v upravni proračun

1. Prispevki v prvi upravni proračun zapadejo na datum, ki ga določi Svet na svoji prvi seji. Prispevki v nadaljnje upravne proračune zapadejo vsako leto 28. februarja. Začetni prispevek vlade, ki postane članica po začetku veljavnosti tega sporazuma, ocenjen v skladu z odstavkom 3 člena 24, zapade za zadevno finančno leto 60 dni po datumu, ko postane članica.

2. Če članica svojega prispevka v upravni proračun ne plača v celoti v dveh mesecih po zapadlosti tega prispevka v skladu z odstavkom 1 tega člena, izvršni direktor zahteva od te članice, da čim prej izvede plačilo. Če članica ne plača svojega prispevka v dveh mesecih po taki zahtevi izvršnega direktorja, se njene glasovalne pravice v Organizaciji začasno razveljavijo, razen če Svet odloči drugače. Če članica še vedno ne plača svojega prispevka v štirih mesecih po taki zahtevi izvršnega direktorja, Svet razveljavi vse pravice te članice po tem sporazumu, razen če Svet s posebnim glasovanjem odloči drugače.

3. Za prepozno prejete prispevke Svet zaračuna globo po diskontni obrestni meri v državi gostiteljici od datuma, ko so zapadli prispevki. Svet lahko odloži tako globo do 31. marca v istem finančnem letu na prošnjo članice, če ta zaradi svojih notranjih zakonov in drugih predpisov ne more plačati prispevkov v upravni proračun do datuma zapadlosti v skladu z odstavkom 1 tega člena.

4. Članica, ki se ji razveljavijo pravice po odstavku 2 tega člena, je še vedno dolžna plačati svoj prispevek in izpolniti vse druge finančne obveznosti na podlagi tega sporazuma.

POGLAVJE VIII

INTERVENCIJSKE ZALOGE

Člen 26

Velikost intervencijskih zalog

Da bi dosegli cilje tega sporazuma, se oblikujejo mednarodne intervencijske zaloge. Skupna zmogljivost intervencijskih zalog je 550000 ton, vključno s skupnimi zalogami, ki še vedno obstajajo na podlagi Mednarodnega sporazuma o naravnem kavčuku 1987. So edini instrument tržne intervencije za stabilizacijo cen po tem sporazumu. Intervencijske zaloge obsegajo:

(a) 400000 ton normalnih intervencijskih zalog in

(b) 150000 ton intervencijskih zalog za izredne razmere.

Člen 27

Financiranje intervencijskih zalog

1. Članice se obvezujejo, da bodo financirale celotne stroške 550000 ton mednarodnih intervencijskih zalog, oblikovanih na podlagi člena 26, s tem da se razume, da se deleži na računu intervencijskih zalog po Mednarodnem sporazumu o naravnem kavčuku 1987 tistih članic Mednarodnega sporazuma o naravnem kavčuku 1987, ki so postale članice tega sporazuma, s soglasjem vsake članice, prenesejo na račun intervencijskih zalog po tem sporazumu v skladu s postopki, določenimi na podlagi določb odstavka 3 člena 40 Mednarodnega sporazuma o naravnem kavčuku 1987.

2. Pri financiranju normalnih intervencijskih zalog in intervencijskih zalog za izredne razmere sta enako udeleženi kategoriji članic izvoznic in uvoznic. Prispevki članic na račun intervencijskih zalog se porazdelijo v skladu z njihovimi deleži glasov v Svetu, razen v primerih, predvidenih v odstavkih 3 in 4 tega člena.

3. Vsaka članica uvoznica z deležem skupnega neto uvoza, kakor je določen v razpredelnici, ki jo pripravi Svet na podlagi odstavka 4 člena 14, ki predstavlja 0,1 odstotka ali manj skupnega neto uvoza, prispeva na račun intervencijskih zalog, kakor sledi:

(a) če je njen delež skupnega neto uvoza manjši od ali enak 0,1 odstotka, vendar več kakor 0,05 odstotka, ta članica prispeva znesek, ocenjen na podlagi njenega dejanskega deleža skupnega neto uvoza;

(b) če je njen delež skupnega neto uvoza 0,05 odstotka ali manj, ta članica prispeva znesek, ocenjen na podlagi 0,05 odstotka skupnega neto uvoza.

4. V katerem koli obdobju, ko ta sporazum velja začasno, bodisi na podlagi odstavka 2 bodisi pododstavka (b) odstavka 4 člena 61, celotna finančna obveznost vsake članice izvoznice ali uvoznice do računa intervencijskih zalog ne presega prispevka te članice, izračunanega na podlagi števila glasov, ki ustreza odstotku deležev, določenih v razpredelnicah, ki jih pripravi Svet na podlagi odstavka 4 člena 14, od skupno 275000 ton, ki pripadajo kategoriji članic izvoznic oziroma uvoznic. V finančnih obveznostih članic, ko ta sporazum velja začasno, sta enako udeleženi kategoriji članic izvoznic in uvoznic. Vedno kadar skupna obveznost ene kategorije preseže obveznost druge, se večja od obeh izravna z manjšo, vsak glas članice v tej skupni vsoti pa se zmanjša v sorazmerju z glasovi, ki izhajajo iz razpredelnice, ki jo pripravi Svet na podlagi odstavka 4 člena 14. Ne glede na določbe tega odstavka in odstavka 1 člena 28, prispevek članice ne more preseči 125 odstotkov zneska njegovega skupnega prispevka, izračunanega na podlagi njegovega deleža v svetovni trgovini, kakor je naveden v Prilogi A ali Prilogi B k temu sporazumu.

5. Skupni stroški za 550000 ton normalnih intervencijskih zalog in intervencijskih zalog za izredne razmere se financirajo iz prispevkov članic v gotovini na račun intervencijskih zalog. Te prispevke lahko, kadar je primerno, plačajo ustrezne agencije zadevnih članic.

6. Skupni stroški za 550000 ton mednarodnih intervencijskih zalog se plačajo iz računa intervencijskih zalog. Ti stroški vključujejo vse izdatke, vključene v pridobitev in poslovanje 550000 ton mednarodnih intervencijskih zalog. V primeru, da ocenjeni stroški, kot so podani v Prilogi C k temu sporazumu, ne morejo v celoti pokriti skupnih stroškov pridobitve in poslovanja intervencijskih zalog, se Svet sestane in sklene sporazume, potrebne za poziv potrebnih prispevkov za kritje takih stroškov v skladu z odstotkom deležev glasov.

Člen 28

Plačilo prispevkov na račun intervencijskih zalog

1. Začetni prispevek v gotovini na račun intervencijskih zalog je enak 70 milijonov malezijskih ringitov. Ta znesek, ki predstavlja rezervo obratnih sredstev za poslovanje intervencijskih zalog, se porazdeli med vse članice v skladu z njihovim odstotkom deležev glasov ob upoštevanju odstavka 3 člena 27 in zapade v 60 dneh od prve seje Sveta po začetku veljavnosti tega sporazuma. Začetni prispevek članice, ki zapade v skladu s tem odstavkom, se s soglasjem te članice izvede v celoti ali delno s prenosom deleža te članice v gotovini, ki jo ima na računu intervencijskih zalog po Mednarodnem sporazumu o naravnem kavčuku 1987.

2. Izvršni direktor lahko kadar koli in neodvisno od ureditve iz odstavka 1 tega člena pozove prispevke, pod pogojem, da upravitelj intervencijskih zalog potrdi, da utegne račun intervencijskih zalog potrebovati ta sredstva v naslednjih štirih mesecih.

3. Kadar je prispevek pozvan, zapade za članice v 60 dneh od datuma obvestila. Če to zahteva članica ali članice, ki predstavljajo v Svetu 200 glasov, se Svet sestane na posebni seji in lahko spremeni ali zavrne poziv, ki temelji na oceni potrebe sredstev v podporo poslovanju intervencijskih zalog v naslednjih štirih mesecih. Če Svet ne more doseči sklepa, prispevki članic zapadejo v skladu z obvestilom izvršnega direktorja.

4. Prispevki, pozvani za normalne intervencijske zaloge in intervencijske zaloge za izredne primere, se vrednotijo po nižji sprožitveni ceni, ki velja v času, ko so pozvani ti prispevki.

5. Poziv prispevkov za intervencijske zaloge za izredne primere se izvede, kot sledi:

(a) pri pregledu 300000 ton, predvidenem v členu 31, Svet sklene vse finančne in druge dogovore, ki so potrebni za hitro izvedbo intervencijskih zalog za izredne primere, vključno s pozivom sredstev, če je potrebno;

(b) če Svet s posebnim glasovanjem na podlagi odstavka 2 člena 30 odloči, da aktivira intervencijske zaloge za izredne primere, potem Svet zagotovi, da:

(i) vse članice sklenejo vse ustrezne dogovore za financiranje njihovih deležev intervencijskih zalog za izredne primere in

(ii) so intervencijske zaloge za izredne primere dosegljive in popolnoma primerne za ukrepanje v skladu s pogoji člena 30.

Člen 29

Cenovni razpon

1. Za namene poslovanja z intervencijskimi zalogami se oblikujejo:

(a) referenčna cena;

(b) spodnja intervencijska cena;

(c) zgornja intervencijska cena;

(d) spodnja sprožitvena cena;

(e) zgornja sprožitvena cena;

(f) spodnja indikativna cena; in

(g) zgornja indikativna cena.

2. Referenčna cena ob začetku veljavnosti tega sporazuma je referenčna cena, ki se uporablja 28. decembra 1995.

3. Zgornja intervencijska cena in spodnja intervencijska cena se izračunata s plus oziroma minus 15 odstotkov na referenčno ceno, razen če Svet s posebnim glasovanjem odloči drugače.

4. Zgornja sprožitvena cena in spodnja sprožitvena cena se izračunata s plus oziroma minus 20 odstotkov na referenčno ceno, razen če Svet s posebnim glasovanjem odloči drugače.

5. Cene, izračunane v skladu z odstavkoma 3 in 4 tega člena, se zaokrožijo na najbližji cent.

6. Ob začetku veljavnosti tega sporazuma se spodnja in zgornja indikativna cena na začetku določita na 157 in 270 malezijskih/singapurskih centov na kilogram.

Člen 30

Poslovanje z intervencijskimi zalogami

1. Če je glede na cenovni razpon, predviden v členu 29, ali poznejšo revizijo v skladu z določbami členov 31 in 39 orientacijska tržna cena iz člena 32:

(a) enaka ali nad zgornjo sprožitveno ceno, upravitelj intervencijskih zalog brani zgornjo sprožitveno ceno s tem, da ponudi naravni kavčuk v prodajo, dokler orientacijska tržna cena ne pade pod zgornjo sprožitveno ceno,

(b) nad zgornjo intervencijsko ceno, lahko upravitelj intervencijskih zalog proda naravni kavčuk za obrambo zgornje sprožitvene cene,

(c) enaka zgornji ali spodnji intervencijski ceni ali je med njima, upravitelj intervencijskih zalog niti ne kupuje niti ne prodaja naravnega kavčuka, razen za izpolnitev svojih obveznosti glede kroženja po členu 35,

(d) pod spodnjo intervencijsko ceno, lahko upravitelj intervencijskih zalog kupi naravni kavčuk za obrambo spodnje sprožitvene cene,

(e) enaka ali pod spodnjo sprožitveno ceno, upravitelj intervencijskih zalog brani spodnjo sprožitveno ceno s tem, da ponudi nakup naravnega kavčuka, dokler orientacijska tržna cena ne preseže spodnje sprožitvene cene.

2. Ko prodaja ali nakup intervencijskih zalog doseže raven 400000 ton, Svet s posebnim glasovanjem odloči, ali se intervencijske zaloge za izredne primere vključijo v poslovanje pri:

(a) spodnji ali zgornji sprožitveni ceni ali

(b) kateri koli ceni med spodnjo sprožitveno ceno in spodnjo indikativno ceno ali zgornjo sprožitveno ceno in zgornjo indikativno ceno.

3. Razen če Svet s posebnim glasovanjem odloči drugače na podlagi odstavka 2 tega člena, upravitelj intervencijskih zalog uporabi intervencijske zaloge za izredne primere za obrambo spodnje indikativne cene tako, da vključi intervencijske zaloge za izredne primere v poslovanje, ko je orientacijska tržna cena na ravni 2 malezijskih/singapurskih centov na kilogram pod spodnjo indikativno ceno in za obrambo zgornje indikativne cene z vključitvijo intervencijskih zalog za izredne primere v poslovanje, ko je orientacijska tržna cena na ravni 2 malezijskih/singapurskih centov na kilogram pod zgornjo indikativno ceno.

4. Skupne zmogljivosti intervencijskih zalog, vključno z normalnimi intervencijskimi zalogami in intervencijskimi zalogami za izredne primere, se v celoti izkoristijo, da bi zagotovili, da orientacijska tržna cena ne pade pod spodnjo indikativno ceno ali se ne dvigne nad zgornjo indikativno ceno.

5. Upravitelj intervencijskih zalog izvede prodajo in nakupe preko uveljavljenih komercialnih trgov po prevladujočih cenah in vse njegove transakcije so z naravnim kavčukom, ki je na voljo za odpremo najpozneje en mesec po koncu prvega meseca kotacije na zadevnem trgu ali za dobavo na trgu porabe v dobavnem mesecu ali mesecih, ki normalno ustrezajo odpremnim mesecem na tem trgu. Zaradi učinkovitega poslovanja z intervencijskimi zalogami se lahko Svet soglasno odloči, da dovoli upravitelju intervencijskih zalog, da kupi terminske pogodbe do največ dva meseca vnaprej pod strogim in absolutnim pogojem, da se ponudbe sprejmejo ob dospelosti.

6. Da bi olajšal poslovanje z intervencijskimi zalogami, Svet ustanovi podružnice in podobne zmogljivosti upraviteljevega urada za intervencijske zaloge, kadar je to potrebno, na uveljavljenih trgih kavčuka in pooblaščenih skladiščnih lokacijah.

7. Upravitelj intervencijskih zalog pripravlja mesečno poročilo o transakcijah z intervencijskimi zalogami in finančnem stanju računa intervencijskih zalog. Trideset dni po koncu vsakega meseca je poročilo za tisti mesec na voljo članicam.

8. Informacije o transakcijah z intervencijskimi zalogami vključujejo količine, cene, vrste, razrede in trge za vse poslovanje z intervencijskimi zalogami, vključno z izvedenimi kroženji. Informacije o finančnem stanju računa intervencijskih zalog vključujejo tudi obrestne mere in pogoje za depozite, valute poslovanja in druge ustrezne informacije o postavkah iz odstavka 2 člena 21.

Člen 31

Pregled in revizija cenovnega razpona

A. Referenčna cena

1. Vsi pregledi ali revizije referenčne cene, vključno s tistimi, ki sledijo neto spremembam intervencijskih zalog na podlagi odstavka 2 tega člena, temeljijo na tržnih gibanjih. Tik pred prvo sejo Sveta, potem ko začne veljati Sporazum, in potem vsakih 12 mesecev upravitelj intervencijskih zalog izračuna povprečno dnevno orientacijsko tržno ceno za prejšnjih šest mesecev in to vrednost primerja z obema intervencijskima cenama. Datum tega izračuna se določi najmanj tri mesece vnaprej, razen za prvi pregled, in je neposredno pred sejo Sveta.

(a) Če je povprečje šestmesečnih dnevnih orientacijskih tržnih cen na zgornji intervencijski ceni, na spodnji intervencijski ceni ali med tema cenama, se ne opravi revizija referenčne cene.

(b) Če je povprečje šestmesečnih dnevnih orientacijskih tržnih cen pod spodnjo intervencijsko ceno, se referenčna cena avtomatsko revidira navzdol za 5 odstotkov njene ravni in začne veljati naslednji dan. Normalno se Svet na ta dan sestane in sprejme revizijo na znanje. Svet lahko pregleda referenčno ceno in se lahko s posebnim glasovanjem odloči za višji odstotek popravka referenčne cene navzdol.

(c) Če je povprečje šestmesečnih dnevnih orientacijskih tržnih cen nad zgornjo intervencijsko ceno, se referenčna cena avtomatsko revidira navzgor za 5 odstotkov njene ravni in začne veljati naslednji dan. Normalno se Svet na ta dan sestane in sprejme revizijo na znanje. Svet lahko pregleda referenčno ceno in se lahko s posebnim glasovanjem odloči za višji odstotek popravka referenčne cene navzgor.

(d) Vendar pa je po prvi redni seji Sveta po začetku veljavnosti Sporazuma vsaka avtomatska revizija na podlagi pododstavka (b) ali (c) odstavka 1 člena 31 4 odstotke.

(e) Zaradi primerjave se referenčna cena in šestmesečna dnevna orientacijska tržna cena izračunata na dve decimalni mesti.

2. Po neto spremembi intervencijskih zalog za 100000 ton od zadnje redne seje Sveta izvršni direktor skliče posebno sejo Sveta za oceno stanja. Svet lahko s posebnim glasovanjem sklene, da sprejme ustrezne ukrepe, ki lahko vključujejo:

(a) začasno ustavitev poslovanja z intervencijskimi zalogami;

(b) spremembo stopnje nakupov in prodaje intervencijskih zalog; in

(c) revizijo referenčne cene.

3. Če neto nakupi in prodaje intervencijskih zalog znašajo 300000 ton od (a) zadnje revizije na podlagi odstavka 3 člena 31 Mednarodnega sporazuma o naravnem kavčuku 1987, (b) zadnje revizije na podlagi tega odstavka ali (c) zadnje revizije na podlagi odstavka 2 tega člena, kar je pozneje, se referenčna cena zniža ali zviša za 3 odstotke svoje tekoče ravni, razen če se Svet s posebnim glasovanjem odloči, da jo zniža ali zviša z večjim odstotnim zneskom.

4. Ne glede na določbe odstavka 4 člena 29 revizija referenčne cene ne sme povzročiti, da bi sprožitvena cena kršila indikativno ceno.

5. Ne glede na določbe odstavka 1 člena 31 in odstavka 3 člena 31 revizija referenčne cene na sme povzročiti, da bi intervencijska cena kršila raven, pri kateri bodo intervencijske zaloge za izredne primere vključene v poslovanje po odstavku 3 člena 30.

B. Indikativne cene

6. Svet lahko s posebnim glasovanjem revidira spodnjo in zgornjo indikativno ceno pri pregledih, predvidenih v tem oddelku tega člena.

7. Svet zagotovi, da je vsaka revizija indikativnih cen skladna z razvojem tržnih gibanj in pogojev. V tej zvezi Svet upošteva gibanja cen naravnega kavčuka, porabo, preskrbo, proizvodne stroške in zaloge, pa tudi količino naravnega kavčuka v intervencijskih zalogah in finančno stanje na računu intervencijskih zalog.

8. Spodnja in zgornja indikativna cena se pregledata:

(a) 24 mesecev po zadnjem pregledu na podlagi odstavka 7(a) člena 31 Mednarodnega sporazuma o naravnem kavčuku 1987 ali v primeru, če začne ta sporazum veljati po 1. maju 1996, na prvi seji Sveta po tem sporazumu in potem vsakih 24 mesecev;

(b) v izjemnih okoliščinah na zahtevo članice ali članic, ki predstavljajo v Svetu 200 glasov ali več; in

(c) kadar je referenčna cena revidirana (i) navzdol od zadnje revizije spodnje indikativne cene ali začetka veljavnosti Mednarodnega sporazuma o naravnem kavčuku 1987 ali (ii) navzgor od zadnje revizije zgornje indikativne cene ali začetka veljavnosti Mednarodnega sporazuma o naravnem kavčuku 1987 najmanj za 3 odstotke na podlagi odstavka 3 tega člena in najmanj za 5 odstotkov na podlagi odstavka 1 tega člena ali najmanj za ta znesek na podlagi odstavkov 1, 2 in/ali 3 tega člena, pod pogojem, da je povprečje dnevne orientacijske tržne cene za 60 dni, ki sledijo zadnji reviziji referenčne cene bodisi pod spodnjo intervencijsko ceno ali nad zgornjo intervencijsko ceno.

9. Ne glede na odstavke 6, 7 in 8 tega člena ni revizije navzgor za spodnjo ali zgornjo indikativno ceno, če je povprečje dnevnih orientacijskih tržnih cen v šestmesečnem obdobju pred pregledom cenovnega razpona na podlagi tega člena pod referenčno ceno. Podobno ni revizije navzdol za spodnjo in zgornjo indikativno ceno, če je povprečje dnevnih orientacijskih tržnih cen v šestmesečnem obdobju pred pregledom cenovnega razpona na podlagi tega člena nad zgornjo referenčno ceno.

Člen 32

Orientacijska tržna cena

1. Oblikuje se dnevna orientacijska tržna cena, ki je sestavljeno tehtano povprečje (ki odraža trg z naravnim kavčukom) dnevnih uradnih cen, kot jih opredeljuje Svet, na trgih Kuala Lumpurja, Londona, New Yorka in Singapurja ter tistih drugih uveljavljenih komercialnih trgih, ki jih določi Svet. Na začetku dnevna orientacijska tržna cena zajema RSS 1, RSS 3 in TSR 20 in njihov ponder je v razmerju 2:3:5. Vse kotacije se pretvorijo v franko ladja. malezijska/singapurska pristanišča v malezijski/singapurski valuti.

2. Pregledujejo se vrsta/razred sestavljenih ponderjev, metoda izračunavanja dnevne orientacijske tržne cene in število trgov in jih lahko Svet s posebnim glasovanjem revidira, da bi zagotovil, da odražajo trg z naravnim kavčukom. Svet lahko s posebnim glasovanjem odloči, da vključi dodatne uveljavljene komercialne trge v izračun dnevne orientacijske tržne cene, če meni, da ti trgi vplivajo na mednarodno ceno naravnega kavčuka.

3. Za orientacijsko tržno ceno šteje, da je nad ali pod cenovnimi ravnmi, opredeljenimi v tem sporazumu, če so povprečne dnevne orientacijske tržne cene v zadnjih petih tržnih dneh nad ali pod temi cenovnimi ravnmi.

Člen 33

Sestava intervencijskih zalog

1. Svet na svoji prvi seji po začetku veljavnosti tega sporazuma imenuje mednarodno uveljavljene standardne vrste in razrede rebrastih dimljenih plošč in tehnično opredeljenih vrst kavčuka za vključitev v intervencijske zaloge, pod pogojem, da so izpolnjena naslednja merila:

(a) najnižji vrsti in razreda naravnega kavčuka, odobrena za vključitev v intervencijske zaloge, sta RSS 3 in TSR 20; in

(b) imenovane so vse vrste in razredi, dovoljeni na podlagi pododstavka (a) tega odstavka, ki predstavljajo najmanj 3 odstotke mednarodne trgovine z naravnim kavčukom v prejšnjem koledarskem letu.

2. Svet lahko s posebnim glasovanjem spremeni ta merila in/ali izbrane vrste/razrede, če je treba zagotoviti, da sestava intervencijskih zalog odraža razvoj tržnega stanja, doseganje stabilizacijskih ciljev tega sporazuma in potrebe po ohranjanju visokega komercialnega standarda kakovosti intervencijskih zalog.

3. Upravitelj intervencijskih zalog se kar najbolj potrudi, da zagotovi, da sestava intervencijskih zalog čim bolj odraža izvozne/uvozne vzorce za naravni kavčuk, hkrati pa pospešuje stabilizacijske cilje tega sporazuma.

4. Svet lahko s posebnim glasovanjem usmeri upravitelja intervencijskih zalog, da spremeni sestavo intervencijskih zalog, če tako narekuje cilj cenovne stabilizacije.

Člen 34

Lokacija intervencijskih zalog

1. Lokacija intervencijskih zalog zagotavlja gospodarno in učinkovito trgovinsko poslovanje. V skladu s tem načelom so intervencijske zaloge na območju članic izvoznic in uvoznic, razen če Svet s posebnim glasovanjem odloči drugače. Distribucija intervencijskih zalog kavčuka je skladna z doseganjem stabilizacijskih ciljev Sporazuma in čim večjim zmanjšanjem stroškov.

2. Zaradi ohranjanja visokih trgovskih standardov se intervencijske zaloge shranjujejo samo v skladiščih, odobrenih na podlagi meril, ki jih je postavil Svet Mednarodnega sporazuma o naravnem kavčuku 1987 ali jih je revidiral Svet po tem sporazumu.

3. Po začetku veljavnosti tega sporazuma Svet oblikuje in odobri seznam skladišč in ustrezne dogovore za njihovo uporabo. Svet lahko po potrebi pregleda seznam skladišč, ki jih je odobril Svet Mednarodnega sporazuma o naravnem kavčuku 1987, in merila, ki jih je postavil navedeni Svet, in jih ohrani ali ustrezno revidira.

4. Svet v rednih časovnih presledkih pregleduje tudi lokacije intervencijskih zalog in lahko s posebnim glasovanjem usmeri upravitelja intervencijskih zalog, da spremeni lokacijo intervencijskih zalog, da bi zagotovil gospodarno in učinkovito trgovinsko poslovanje.

Člen 35

Vzdrževanje kakovosti intervencijskih zalog

Upravitelj intervencijskih zalog zagotovi, da se vse intervencijske zaloge kupijo in vzdržujejo po visokih trgovskih standardih kakovosti. Da bi to lažje dosegel, lahko da naravni kavčuk, shranjen v intervencijskih zalogah, v kroženje, ki je potrebno za zagotovitev takih standardov, ob primernem upoštevanju stroškov tega kroženja in njegovega vpliva na stabilnost trga. Stroški kroženja se vnesejo na račun intervencijskih zalog.

Člen 36

Omejitev ali odložitev poslovanja z intervencijskimi zalogami

1. Ne glede na določbe člena 30 lahko Svet, če zaseda, s posebnim glasovanjem omeji ali odloži poslovanje z intervencijskimi zalogami, če po njegovem mnenju upravitelj intervencijskih zalog z opravljanjem obveznosti, ki jih ima na podlagi navedenega člena, ne bo dosegel ciljev tega sporazuma.

2. Če Svet ne zaseda, lahko izvršni direktor po posvetovanju s predsednikom omeji ali odloži poslovanje z intervencijskimi zalogami, če po njegovem mnenju upravitelj intervencijskih zalog z opravljanjem obveznosti, ki jih ima na podlagi člena 30, ne bo dosegel ciljev tega sporazuma.

3. Izvršni direktor takoj po odločitvi, da omeji ali odloži poslovanje z intervencijskimi zalogami na podlagi odstavka 2 tega člena, skliče sejo Sveta, da pregleda to odločitev. Ne glede na določbe odstavka 4 člena 13 se Svet sestane v 10 dneh po datumu omejitve ali odložitve in s posebnim glasovanjem potrdi ali prekliče tako omejitev ali odložitev. Če se Svet na tej seji ne more odločiti, se poslovanje z intervencijskimi zalogami ponovno začne brez kakršnih koli omejitev na podlagi tega člena.

4. Dokler je omejitev ali odložitev poslovanja z intervencijskimi zalogami, ki je določena v skladu s tem členom, v veljavi, Svet preverja to odločitev v časovnih presledkih, ki niso daljši od treh mesecev. Če Svet na seji, kjer naj bi opravil tak pregled, s posebnim glasovanjem ne potrdi nadaljevanja omejitve ali odložitve ali ne sprejme odločitve, se ponovno začne poslovanje z intervencijskimi zalogami brez omejitev.

Člen 37

Kazni v zvezi s prispevki na račun intervencijskih zalog

1. Če članica ne izpolni svoje obveznosti prispevka na račun intervencijskih zalog do zadnjega dne, ko zapade ta prispevek, se šteje, da je v zamudi. Članica, ki zamudi za 60 dni ali več, se ne šteje za članico pri glasovanju o zadevah, zajetih v odstavku 2 tega člena.

2. Glasovalne in druge pravice članice, ki je v zamudi za 60 dni ali več, se na podlagi odstavka 1 tega člena začasno odvzamejo, razen če Svet s posebnim glasovanjem odloči drugače.

3. Članici, ki je v zamudi, se zaračunajo obresti po diskontni obrestni meri v državi gostiteljici od zadnjega dne, ko je zapadlo plačilo. Pokritje zaostalih plačil s strani drugih članic uvoznic in izvoznic je prostovoljno.

4. Članica se ne šteje, da je v zamudi, če je kakršen koli primanjkljaj njenega prispevka le posledica nihanj valutnih deviznih tečajev v 60 dneh po pozivu za plačilo. V tem primeru se na primanjkljaj ne zaračunajo obresti. Vendar mora članica vsak tak primanjkljaj pokriti v 60 dneh po plačilu.

5. Ko je zamujeno plačilo poravnano v skladu z zahtevami Sveta, se glasovalne in druge pravice članice, ki je zamudila za 60 dni ali več, obnovijo. Če zamujeno plačilo poravnajo druge članice, se tem članicam to v celoti povrne.

Člen 38

Popravek prispevkov na račun intervencijskih zalog

1. Ko se na prvi redni seji v vsakem finančnem letu prerazporedijo glasovi ali vedno, ko se spremeni članstvo Organizacije, Svet opravi ustrezne popravke prispevka vsake članice na račun intervencijskih zalog v skladu z določbami tega člena. V ta namen izvršni direktor določi:

(a) neto gotovinski prispevek vsake članice, tako da odšteje povračila prispevkov tej članici v skladu z odstavkom 2 tega člena od vsote vseh prispevkov, ki jih je ta članica plačala od začetka veljavnosti tega sporazuma;

(b) skupne neto pozive, tako da sešteje zaporedne pozive in odšteje skupna povračila, izvedena v skladu z odstavkom 2 tega člena;

(c) revidirani neto prispevek za vsako članico, tako da porazdeli skupne neto pozive med članice na podlagi revidiranega glasovalnega deleža vsake članice v Svetu na podlagi člena 14 ob upoštevanju odstavka 3 člena 27, pod pogojem, da se glasovalni delež vsake članice za namen tega člena izračuna brez upoštevanja začasnega odvzema glasovalnih pravic katere koli članice ali kakršne koli prerazporeditve glasov, ki izhajajo iz tega.

Kadar neto gotovinski prispevek članice presega njen revidirani neto prispevek, se tej članici povrne razlika, zmanjšana za morebitne neporavnane zamudne obresti za zamujena plačila, iz računa intervencijskih zalog. Kadar revidirani neto prispevek članice presega njen neto prispevek, ta članica plača razliko, povečano za morebitne neporavnane zamudne obresti za zamujena plačila, na račun intervencijskih zalog.

2. Če Svet ob upoštevanju odstavkov 2 in 3 člena 28 odloči, da neto gotovinski prispevki presegajo sredstva, potrebna v podporo poslovanju z intervencijskimi zalogami v naslednjih štirih mesecih, Svet povrne ta presežek neto gotovinskih prispevkov, zmanjšan za začetne prispevke, razen če se s posebnim glasovanjem odloči, da ne povrne ničesar ali da povrne manjši znesek. Deleži zneskov članic, ki se povrnejo, so v sorazmerju z njihovimi neto gotovinskimi prispevki, zmanjšanimi za morebitne neporavnane zamudne obresti za zamujena plačila. Obveznost članic v zamudi glede prispevkov se zmanjša v enakem sorazmerju, kakor je povračilo do skupnih neto gotovinskih prispevkov.

3. Na zahtevo članice se lahko povračilo, do katerega je upravičena, zadrži na računu intervencijskih zalog. Če članica zahteva, da se njeno povračilo zadrži na računu intervencijskih zalog, se ta znesek šteje v dobro pri vsakem dodatnem prispevku, ki se zahteva v skladu s členom 28. Dobroimetje, zadržano na računu intervencijskih zalog na zahtevo članice, se obrestuje po povprečni stopnji obresti, ki jih prinašajo sredstva na računu intervencijskih zalog, od zadnjega dne, ko bi moral biti znesek normalno povrnjen tej članici, do dne pred dejanskim povračilom.

4. Izvršni direktor takoj obvesti članice o morebitnih zahtevanih plačilih ali povračilih, ki izhajajo iz popravkov, narejenih v skladu z odstavkoma 1 in 2 tega člena. Taka plačila članic ali povračila članicam se izvedejo v 60 dneh od datuma, ko izvršni direktor izda to obvestilo.

5. V primeru, da znesek gotovine na računu intervencijskih zalog presega vrednost skupnih neto gotovinskih prispevkov članic, se presežek sredstev razdeli po prenehanju tega sporazuma.

Člen 39

Intervencijske zaloge in spremembe deviznega tečaja

1. V primeru, da se devizni tečaj med malezijskim ringitom/singapurskim dolarjem in valutami glavnih članic izvoznic in uvoznic naravnega kavčuka spremeni v taki meri, da to znatno vpliva na poslovanje z intervencijskimi zalogami, lahko izvršni direktor v skladu s členom 36 ali članice v skladu s členom 13 zahtevajo posebno sejo Sveta. Svet se sestane v 10 dneh, da potrdi ali prekliče ukrepe, ki jih je že sprejel izvršni direktor na podlagi člena 36, in se lahko s posebnim glasovanjem odloči, da sprejme ustrezne ukrepe, vključno z možnostjo revidiranja cenovnega razpona na podlagi načel iz prvih stavkov odstavkov 1 in 7 člena 31.

2. Svet s posebnim glasovanjem oblikuje postopek za določitev znatne spremembe paritet teh valut samo v namen zagotavljanja pravočasnega sklica Sveta.

3. V primeru razlike med malezijskim ringitom in singapurskim dolarjem v taki meri, da to znatno vpliva na poslovanje z intervencijskimi zalogami, se Svet sestane, da pregleda stanje in lahko razmisli o sprejetju enotne valute.

Člen 40

Postopki likvidacije za račun intervencijskih zalog

1. Ob prenehanju tega sporazuma upravitelj intervencijskih zalog oceni skupne stroške likvidacije ali prenosa sredstev z računa intervencijskih zalog na nov mednarodni sporazum o naravnem kavčuku v skladu z določbami tega člena in rezervira ta znesek na posebnem računu. Če to stanje ni ustrezno, upravitelj intervencijskih zalog proda zadostno količino naravnega kavčuka v intervencijskih zalogah, da zagotovi potrebno dodatno vsoto.

2. Delež vsake članice na računu intervencijskih zalog se izračuna, kot sledi:

(a) vrednost intervencijskih zalog je vrednost skupne količine naravnega kavčuka vsake vrste/razreda, izračunana po najnižjih tekočih cenah zadevnih vrst/razredov na trgih iz člena 32 v 30 tržnih dneh pred datumom prenehanja tega sporazuma;

(b) vrednost računa intervencijskih zalog je vrednost intervencijskih zalog, povečana za gotovinska sredstva na računu intervencijskih zalog na datum prenehanja tega sporazuma, zmanjšana za vsak znesek, rezerviran na podlagi odstavka 1 tega člena;

(c) neto gotovinski prispevek vsake članice je vsota prispevkov, plačanih v času trajanja tega sporazuma, zmanjšana za vsa povračila na podlagi člena 38; zamudne obresti za zamujena plačila, plačane v skladu z odstavkom 3 člena 37, ne predstavljajo prispevka na račun intervencijskih zalog;

(d) če je vrednost računa intervencijskih zalog bodisi večja bodisi manjša od skupnih neto gotovinskih prispevkov, se presežek razdeli med članice v sorazmerju s tehtanim neto deležem prispevka vsake članice v času na podlagi tega sporazuma. Morebitni primanjkljaj se razdeli med članice v sorazmerju s povprečnim številom glasov vsake članice, ki jih je imela v času svojega članstva. Pri ocenjevanju deleža primanjkljaja, ki ga nosi vsaka članica, se glasovi vsake članice izračunajo ne glede na začasen odvzem glasovalnih pravic katere koli članice ali kakršno koli prerazporeditev glasov, ki izhaja iz tega.

(e) Delež vsake članice na računu intervencijskih zalog zajema njen neto gotovinski prispevek, zmanjšan ali povečan za njene deleže v primanjkljajih ali presežkih na računu intervencijskih zalog in zmanjšan za njeno obveznost, če jo ima, za neporavnane obresti na zamujena plačila.

3. Če naj bi ta sporazum takoj nadomestil nov mednarodni sporazum o naravnem kavčuku, Svet s posebnim glasovanjem sprejme postopke za zagotovitev učinkovitega prenosa deležev članic, ki nameravajo sodelovati v novem sporazumu, na računu intervencijskih zalog. Vsaka članica, ki ne želi sodelovati v novem sporazumu, je upravičena do izplačila svojega deleža:

(a) iz razpoložljive gotovine v sorazmerju s svojim odstotnim deležem v skupnih neto gotovinskih prispevkih na račun intervencijskih zalog v treh mesecih in

(b) iz neto prihodkov iz odprodaje intervencijskih zalog z urejeno prodajo ali prenosom na nov sporazum o naravnem kavčuku po tekočih tržnih cenah, ki se mora zaključiti v 12 mesecih; razen če se Svet s posebnim glasovanjem odloči, da poveča izplačila na podlagi pododstavka (a) tega odstavka.

4. Če ta sporazum preneha, ne da bi ga nadomestil nov mednarodni sporazum o naravnem kavčuku, ki zagotavlja intervencijske zaloge, Svet s posebnim glasovanjem sprejme postopke, ki urejajo urejeno odprodajo intervencijskih zalog v najdaljšem obdobju, določenem v odstavku 6 člena 67, ob upoštevanju naslednjih omejitev:

(a) ni nobenih nadaljnjih nakupov naravnega kavčuka,

(b) Organizacija nima nobenih novih izdatkov, razen tistih, ki so potrebni za odprodajo intervencijskih zalog.

5. Ob upoštevanju izbire katere koli članice, da vzame naravni kavčuk v skladu z odstavkom 6 tega člena, se vsaka gotovina, ki ostane na računu intervencijskih zalog, takoj razdeli članicam v sorazmerju z njihovimi deleži, kot so določeni v odstavku 2 tega člena.

6. Namesto celotnega ali delnega izplačila v gotovini si lahko vsaka članica izbere, da vzame svoj delež sredstev na računu intervencijskih zalog v naravnem kavčuku, ob upoštevanju postopka, ki ga sprejme Svet.

7. Svet sprejme ustrezne postopke za popravek in izplačilo deležev članic na računu intervencijskih zalog. Ta popravek upošteva:

(a) vsako neskladje med ceno naravnega kavčuka, določeno v pododstavku (a) odstavka 2 tega člena, in cenami, po katerih je prodan del ali vse intervencijske zaloge na podlagi postopkov za odprodajo intervencijskih zalog in

(b) razliko med ocenjenimi in dejanskimi stroški likvidacije.

8. Svet v 30 dneh po končnih transakcijah na računu intervencijskih zalog opravi končno poravnavo računov med članicami v naslednjih 30 dneh.

POGLAVJE IX

POVEZANOST S SKUPNIM SKLADOM ZA OSNOVNE PROIZVODE

Člen 41

Razmerje do Skupnega sklada za osnovne proizvode

1. Organizacija v celoti izkoristi zmogljivosti Skupnega sklada za osnovne proizvode.

2. Organizacija, kakor imenovani Mednarodni organ za osnovne proizvode, ne prevzema nikakršnih finančnih obveznosti, vključno z garancijami, ki jih dajo posamezne članice ali drugi subjekti, v zvezi z izvajanjem projektov, ki se financirajo iz drugega računa Skupnega sklada za osnovne proizvode. Niti Organizacija niti nobena članica ni zaradi svojega članstva v Organizaciji odgovorna za nobeno obveznost, ki izhaja iz najema ali odobritve posojila katere koli druge članice ali subjekta v zvezi s takimi projekti.

POGLAVJE X

PRESKRBA IN DOSTOP NA TRG TER DRUGI UKREPI

Člen 42

Preskrba in dostop na trg

1. Članice izvoznice se zavezujejo, da bodo v največji možni meri izvajale politike in programe, ki vzdržuje trajno razpoložljivost zalog naravnega kavčuka za potrošnike.

2. Članice uvoznice se zavezujejo, da bodo v največji možni meri izvajale politike, ki bodo vzdrževale trajen dostop na njihove trge z naravnim kavčukom.

Člen 43

Drugi ukrepi

1. Zaradi doseganja ciljev tega sporazuma Svet ugotavlja in predlaga ustrezne ukrepe in tehnike, usmerjene v pospeševanje:

(a) razvoja gospodarstva naravnega kavčuka članic proizvajalk z razširjeno in izboljšano proizvodnjo, produktivnostjo in trženjem in s tem s povečanjem izvoznih zaslužkov članic proizvajalk ob hkratnem časovnem izboljšanju zanesljivosti preskrbe. V ta namen Odbor za druge ukrepe izvede ekonomske in tehnične analize, da bi določil:

(i) raziskovalno-razvojne programe in projekte za naravni kavčuk, ki koristijo članicam izvoznicam in uvoznicam, vključno z znanstvenim raziskovanjem na določenih področjih;

(ii) programe in projekte za izboljšanje produktivnosti industrije naravnega kavčuka;

(iii) načine in sredstva za izboljšanje zalog naravnega kavčuka in doseganje enotnosti v določanju kakovosti in predstavitvi naravnega kavčuka; in

(iv) metode izboljšanja obdelave, trženja in distribucije surovega naravnega kavčuka;

(b) razvoja oblik končne uporabe naravnega kavčuka. V ta namen Odbor za druge ukrepe izvede ustrezne ekonomske in tehnične analize, da bi ugotovil programe in projekte, ki vodijo v povečane in nove oblike uporabe naravnega kavčuka.

2. Svet upošteva finančne vplive teh ukrepov in tehnik in si prizadeva spodbujati in olajšati zagotavljanje ustreznih finančnih virov, če je primerno iz takih virov, kot so mednarodne finančne institucije in drugi račun Skupnega sklada za osnovne proizvode.

3. Svet lahko sprejme vsak prostovoljni prispevek v podporo odobrenim projektom za izpolnitev tega člena. Za upravljanje finančnih prispevkov veljajo pravila, ki jih določi Svet s posebnim glasovanjem.

4. Svet lahko po potrebi pripravi priporočila za članice, mednarodne institucije in druge organizacije za pospeševanje izvajanja posebnih ukrepov na podlagi tega člena.

5. Odbor za druge ukrepe v rednih časovnih presledkih pregleduje napredovanje ukrepov, za katere se Svet odloči, da jih bo pospeševal in priporočal, in o tem poroča Svetu.

POGLAVJE XI

POSVETOVANJE O DOMAČIH POLITIKAH

Člen 44

Posvetovanje

Svet se na zahtevo katere koli članice posvetuje o vladnih politikah o naravnem kavčuku, ki neposredno vplivajo na ponudbo ali povpraševanje. Svet lahko svoja priporočila predloži v preučitev članicam.

POGLAVJE XII

STATISTIKA, ŠTUDIJE IN INFORMACIJE

Člen 45

Statistika in informacije

1. Svet zbira, primerja in po potrebi objavlja tiste statistične informacije o naravnem kavčuku in povezanih področjih, ki so potrebne za uspešno izvajanje tega sporazuma.

2. Članice takoj in v največji možni meri priskrbijo Svetu razpoložljive podatke o proizvodnji, porabi in mednarodni trgovini z naravnim kavčukom po določenih vrstah in razredih.

3. Svet lahko zahteva od članic tudi, da priskrbijo druge razpoložljive informacije, vključno z informacijami o povezanih področjih, ki so morda potrebne za uspešno izvajanje tega sporazuma.

4. Članice priskrbijo zgoraj navedeno statistiko in informacije v razumnem času v največjem možnem obsegu, ki je v skladu z njihovo nacionalno zakonodajo, in na način, ki je zanje najprimernejši.

5. Svet vzpostavi tesne odnose z ustreznimi mednarodnimi organizacijami, vključno z Mednarodno študijsko skupino za kavčuk, in blagovnimi borzami, da bi bila lažje zagotovljena razpoložljivost najnovejših in zanesljivih podatkov o proizvodnji, porabi, zalogah, mednarodni trgovini in cenah naravnega kavčuka in drugih dejavnikih, ki vplivajo na ponudbo in povpraševanje po naravnem kavčuku.

6. Svet si prizadeva zagotoviti, da nobena objavljena informacija ne posega v zaupnost poslovanja oseb ali družb, ki pridelujejo, predelujejo ali tržijo naravni kavčuk ali povezane proizvode.

Člen 46

Letna ocena, načrti in študije

1. Svet pripravi letno oceno o svetovnem stanju naravnega kavčuka in povezanih področij glede na informacije, ki jih dostavijo članice, in informacije iz vseh ustreznih medvladnih in mednarodnih organizacij.

2. Najmanj enkrat na vsakega pol leta Svet oceni tudi proizvodnjo, porabo, izvoz in uvoz naravnega kavčuka po določenih vrstah in razredih, če je mogoče, za naslednjih šest mesecev. O teh ocenah informira članice.

3. Svet pripravi ali sprejme ustrezne dogovore za pripravo študij o gibanjih v proizvodnji naravnega kavčuka, porabi, trgovini, trženju in cenah, kakor tudi o kratkoročnih in dolgoročnih problemih v svetovnem gospodarstvu naravnega kavčuka.

Člen 47

Letni pregled

Svet vsako leto pregleda izvajanje tega sporazuma, vključno s skladnostjo z njegovim duhom in pospeševanjem njegovih ciljev. Pri tem lahko pripravi priporočila za članice glede načinov in sredstev za izboljšanje uresničevanja tega sporazuma.

POGLAVJE XIII

RAZNO

Člen 48

Splošne obveznosti in odgovornost članic

1. Članice si v času trajanja tega sporazuma po najboljših močeh prizadevajo in sodelujejo pri pospeševanju doseganja ciljev tega sporazuma in ne sprejmejo nobenega ukrepa v nasprotju s temi cilji.

2. Članice skušajo zlasti izboljšati pogoje gospodarstva naravnega kavčuka in spodbuditi proizvodnjo in uporabo naravnega kavčuka, da bi pospešile rast in posodobitev gospodarstva naravnega kavčuka v medsebojno korist proizvajalcev in potrošnikov.

3. Članice sprejmejo vse sklepe Sveta na podlagi določb tega sporazuma kot obvezujoče in ne izvajajo ukrepov, ki bi jih omejevali ali bi bili v nasprotju s temi sklepi.

4. Odgovornost članic, ki izhaja iz izvajanja tega sporazuma, bodisi do Organizacije bodisi do tretjih strani, je omejena na obseg njihovih obveznosti glede prispevkov v upravni proračun in financiranja intervencijskih zalog na podlagi in v skladu s poglavjema VII in VIII tega sporazuma in vsemi obveznostmi, ki jih lahko predvidi Svet na podlagi člena 41.

Člen 49

Trgovinske ovire

1. Svet v skladu z letno oceno svetovnega stanja naravnega kavčuka iz člena 46 ugotovi morebitne ovire za razširitev trgovine z naravnim kavčukom v njegovi surovi, nedokončani ali predelani obliki.

2. Svet lahko zaradi pospeševanja namenov tega člena pripravi priporočila članicam, da skušajo najti ustrezne mednarodne vzajemno sprejemljive praktične ukrepe, namenjene postopnemu odpravljanju in, če je mogoče, odstraniti take ovire. Svet v rednih časovnih presledkih pregleduje rezultate teh priporočil.

Člen 50

Transport in struktura trgov naravnega kavčuka

Svet naj spodbuja in lajša pospeševanje razumnih in pravičnih tovornin in izboljšav transportnega sistema, da bi zagotovil redno oskrbo trgov in uveljavil prihranke stroškov s proizvodi, ki se tržijo.

Člen 51

Razlikovalni in sanacijski ukrepi

Članice uvoznice v razvoju in najmanj razvite države članice, katerih interesi so prizadeti zaradi ukrepov, sprejetih na podlagi tega sporazuma, lahko zaprosijo Svet za ustrezne razlikovalne in sanacijske ukrepe. Svet premisli o sprejemu ustreznih ukrepov v skladu z odstavkoma 3 in 4 oddelka III resolucije 93 (IV) Konference Združenih narodov za trgovino in razvoj.

Člen 52

Oprostitev obveznosti

1. Kadar je to potrebno zaradi izjemnih okoliščin ali nujnega primera ali višje sile, ki niso izrecno predvideni v tem sporazumu, lahko Svet s posebnim glasovanjem članico oprosti obveznosti po tem sporazumu, če ga zadovolji razlaga te članice o vzrokih, zakaj ne more izpolniti obveznosti.

2. Svet pri odobritvi oprostitve članici na podlagi odstavka 1 tega člena izrecno navede pogoje, po katerih in obdobje za katero je članica oproščena take obveznosti, in vzroke, zaradi katerih je priznana oprostitev.

Člen 53

Pravični delovni standardi

Članice izjavljajo, da si bodo prizadevale ohranjati delovne standarde, namenjene izboljšanju življenjske ravni delavcev v zadevnih sektorjih naravnega kavčuka.

Člen 54

Okoljski vidiki

Članice si prizadevajo posvetiti ustrezno pozornost okoljskim vidikom, kakor je bilo dogovorjeno na osmi seji Konference Združenih narodov za trgovino in razvoj in Konference Združenih narodov za okolje in razvoj iz leta 1992.

POGLAVJE XIV

PRITOŽBE IN SPORI

Člen 55

Pritožbe

1. Vsaka pritožba, da članica ni izpolnila svojih obveznosti na podlagi tega sporazuma, se na zahtevo članice, ki vloži pritožbo, posreduje Svetu, ki ob upoštevanju predhodnega posvetovanja z zadevnimi članicami, sprejme sklep o zadevi.

2. Vsak sklep Sveta, da članica krši svoje obveznosti po tem sporazumu, mora navajati naravo kršitve.

3. Vedno, kadar Svet bodisi zaradi pritožbe ali drugače ugotovi, da je članica kršila ta sporazum, lahko s posebnim glasovanjem in brez poseganja v tiste druge ukrepe, ki so posebej predvideni v drugih členih tega sporazuma:

(a) začasno odvzame glasovalne pravice te članice v Svetu in, če se mu zdi potrebno, začasno odvzame katere koli druge pravice te članice, vključno z mandatom v Svetu ali katerim koli odborom, ustanovljenim na podlagi člena 18, in upravičenosti do članstva v teh odborih, dokler ne izpolni svojih obveznosti ali

(b) ukrepa na podlagi člena 65, če ta kršitev znatno škoduje izvajanju tega sporazuma.

Člen 56

Spori

1. Kateri koli spor v zvezi z razlago ali uporabo tega sporazuma, ki ga ne poravnajo udeležene članice, se na zahtevo katere koli članice predloži v odločanje Svetu.

2. V vsakem primeru, ko se spor predloži Svetu na podlagi odstavka 1 tega člena, lahko večina članic, ki ima najmanj eno tretjino skupnih glasov, po razpravi zahteva od Sveta, da pred izdajo sklepa pridobi mnenje posvetovalnega sosveta, ustanovljenega na podlagi odstavka 3 tega člena o sporni zadevi.

3. (a) Razen če Svet s posebnim glasovanjem odloči drugače, je posvetovalni sosvet sestavljen iz petih oseb:

(i) dveh oseb, eno z bogatimi izkušnjami v zadevah iz spora in drugo s pravnim ugledom in izkušnjami, ki ju imenujejo članice izvoznice;

(ii) dveh takih oseb, ki ju imenujejo članice uvoznice in

(iii) predsednika, ki ga soglasno izberejo štiri osebe, imenovane pod (i) in (ii) tega pododstavka ali, če se ne morejo sporazumeti, predsednik Sveta.

(b) Do članstva v posvetovalnem sosvetu so upravičeni državljani članic in nečlanic.

(c) Osebe, imenovane v posvetovalni sosvet, delajo v svojem imenu in brez navodil katere koli vlade.

(d) Stroške posvetovalnega sosveta plača Organizacija.

4. Mnenje posvetovalnega sosveta in razlogi zanj se dostavijo Svetu, ki po upoštevanju vseh ustreznih informacij s posebnim glasovanjem odloči o sporu.

POGLAVJE XV

KONČNE DOLOČBE

Člen 57

Podpis

Ta sporazum je na voljo za podpis vladam, povabljenim na Konferenco Združenih narodov o naravnem kavčuku 1994, od 3. aprila do vključno 28. decembra 1995.

Člen 58

Depozitar

Za depozitarja tega sporazuma se imenuje generalni sekretar Združenih narodov.

Člen 59

Ratifikacija, sprejetje in odobritev

1. Ta sporazum velja, če ga ratificirajo, sprejmejo ali odobrijo vlade podpisnice v skladu s svojimi notranjimi ustavnimi ali institucionalnimi postopki.

2. Listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi se deponirajo pri depozitarju najpozneje do 1. januarja 1997. Svet pa lahko odobri podaljšanje roka vladam podpisnicam, ki ne morejo deponirati svojih listin do tega datuma.

3. Vsaka vlada, ki deponira listino o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi, se v času deponiranja opredeli kot članica izvoznica ali članica uvoznica.

Člen 60

Obvestilo o začasni uporabi

1. Vlada podpisnica, ki namerava ratificirati, sprejeti ali odobriti ta sporazum, ali vlada, ki ji je Svet določil pogoje za pristop, vendar še ni mogla deponirati svoje listine, lahko kadar koli obvesti depozitarja, da bo v celoti uporabljala ta sporazum začasno, bodisi ko začne veljati v skladu s členom 61 bodisi na določen datum, če že velja.

2. Ne glede na določbe odstavka 1 tega člena lahko vlada v svojem obvestilu o začasni uporabi predvidi, da bo uporabljala ta sporazum le v okviru omejitev svojih ustavnih in/ali zakonodajnih postopkov in notranjih zakonov in drugih predpisov. Vendar ta vlada izpolni vse svoje finančne obveznosti do tega sporazuma. Začasno članstvo vlade, ki ga sporoči na ta način, ne presega 12 mesecev od začetka začasne veljavnosti tega sporazuma, razen če se Svet odloči drugače na podlagi odstavka 2 člena 59.

Člen 61

Začetek veljavnosti

1. Ta sporazum začne dokončno veljati 29. decembra 1995 ali na kateri koli datum po njem, če na ta datum vlade, ki predstavljajo najmanj 80 odstotkov neto izvoza, kakor je določeno v Prilogi A k temu sporazumu, in vlade, ki predstavljajo najmanj 80 odstotkov neto uvoza, kakor je določeno v Prilogi B k temu sporazumu, deponirajo svoje listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu ali prevzamejo polno finančno obveznost do tega sporazuma.

2. Ta sporazum začne začasno veljati 29. decembra 1995 ali na kateri koli datum pred 1. januarjem 1997, če vlade, ki predstavljajo najmanj 75 odstotkov neto izvoza, kakor je določeno v Prilogi A k temu sporazumu, in vlade, ki predstavljajo najmanj 75 odstotkov neto uvoza, kakor je določeno v Prilogi B k temu sporazumu, deponirajo svoje listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi ali obvestijo depozitarja na podlagi odstavka 1 člena 60, da bodo uporabljale ta sporazum začasno, in prevzamejo polno finančno obveznost do tega sporazuma. Sporazum ostane v veljavi začasno do največ 12 mesecev, razen če začne veljati dokončno na podlagi odstavka 1 tega člena ali če se Svet odloči drugače v skladu z odstavkom 4 tega člena.

3. Če ta sporazum ne začne začasno veljati na podlagi odstavka 2 tega člena do 1. januarja 1997, generalni sekretar Združenih narodov čim prej po tem datumu, ko se mu to zdi izvedljivo, povabi vlade, ki so deponirale listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi, ali so ga obvestile, da bodo uporabljale ta sporazum začasno, da se sestanejo, z namenom, da jim priporoči, ali naj te vlade sprejmejo potrebne ukrepe, da začne ta sporazum med njimi veljati začasno ali dokončno, v celoti ali delno. Če na tej seji ni sprejet sklep, lahko generalni sekretar Združenih narodov skliče toliko nadaljnjih sej, kot se mu zdi potrebno.

4. Če zahteve za dokončen začetek veljavnosti tega sporazuma na podlagi odstavka 1 tega člena niso izpolnjene v 12 koledarskih mesecih po začetku začasne veljavnosti tega sporazuma na podlagi odstavka 2 tega člena, Svet najpozneje v enem mesecu pred koncem zgoraj navedenega 12-mesečnega obdobja pregleda prihodnost tega sporazuma in ob upoštevanju odstavka 1 tega člena s posebnim glasovanjem odloči:

(a) da začne ta sporazum dokončno veljati med sedanjimi članicami, v celoti ali delno;

(b) da ostane ta sporazum med sedanjimi članicami v začasni veljavi, v celoti ali delno, še eno leto; ali

(c) da se ponovno pogaja o tem sporazumu.

Če Svet ne sprejme sklepa, se ta sporazum preneha po izteku 12-mesečnega obdobja. Svet obvesti depozitarja o vseh sklepih, sprejetih na podlagi tega odstavka.

5. Za vsako vlado, ki deponira svojo listino o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu po začetku veljavnosti tega sporazuma, začne sporazum za to vlado veljati na datum deponiranja.

6. Izvršni direktor Organizacije skliče prvo sejo Sveta čim prej po začetku veljavnosti tega sporazuma.

Člen 62

Pristop

1. Ta sporazum je na voljo za pristop vladi katere koli države. Za pristop veljajo pogoji, ki jih določi Svet in med drugim vključujejo rok za deponiranje listin o pristopu, število glasov, ki jih bo imela, in finančne obveznosti. Svet lahko odobri podaljšanje roka vladam, ki ne morejo deponirati svojih listin o pristopu v roku, določenem v pogojih o pristopu.

2. Pristop se opravi z deponiranjem listine o pristopu pri depozitarju. Listine o pristopu navajajo, da vlada sprejema vse pogoje, ki jih je določil Svet.

Člen 63

Spremembe

1. Svet lahko s posebnim glasovanjem priporoči članicam spremembe tega sporazuma.

2. Svet določi datum, do katerega članice obvestijo depozitarja o sprejetju spremembe.

3. Sprememba postane veljavna 90 dni potem, ko prejme depozitar obvestila o sprejetju od članic, ki predstavljajo najmanj dve tretjini članic izvoznic in najmanj 85 odstotkov glasov članic izvoznic, in od članic, ki predstavljajo najmanj dve tretjini članic uvoznic in najmanj 85 odstotkov glasov članic uvoznic.

4. Potem ko depozitar obvesti Svet, da so izpolnjene zahteve za veljavnost spremembe, in ne glede na določbe odstavka 2 tega člena v zvezi z datumom, ki ga je določil Svet, lahko članica še vedno obvesti depozitarja o svojem sprejetju spremembe, če ga o tem obvesti, preden začne sprememba veljati.

5. Vsaka članica, ki ne pošlje obvestila o svojem sprejetju spremembe do datuma, ko začne sprememba veljati, preneha biti pogodbenica tega sporazuma s tem datumom, razen če ta članica prepriča Svet, da ni mogla pravočasno pridobiti sprejetja zaradi težav pri izpolnjevanju svojih ustavnih ali institucionalnih postopkov, in Svet odloči, da za to članico podaljša obdobje za sprejetje spremembe. Te članice sprememba ne obvezuje, dokler ne sporoči, da jo sprejema.

6. Če zahteve za začetek veljavnosti spremembe niso izpolnjene do datuma, ki ga določi Svet v skladu z odstavkom 2 tega člena, velja sprememba za umaknjeno.

Člen 64

Odstop

1. Članica lahko odstopi od tega sporazuma kadar koli po začetku veljavnosti tega sporazuma z obvestilom depozitarju o odstopu. Ta članica hkrati obvesti Svet o sprejetem ukrepu.

2. Eno leto po tem, ko depozitar prejme obvestilo, ta članica preneha biti pogodbenica tega sporazuma.

Člen 65

Izključitev

Če Svet odloči, da katera koli članica krši svoje obveznosti po tem sporazumu, in poleg tega odloči, da taka kršitev znatno škoduje izvajanju tega sporazuma, lahko s posebnim glasovanjem to članico izključi iz tega sporazuma. Svet o tem takoj obvesti depozitarja. Ta članica preneha biti pogodbenica tega sporazuma eno leto po datumu sklepa Sveta.

Člen 66

Poravnava računov s članicami, ki odstopijo ali so izključene, ali članicami, ki ne morejo sprejeti spremembe

1. V skladu s tem členom Svet določi poravnavo računov s članicami, ki prenehajo biti pogodbenice tega sporazuma, ker:

(a) niso sprejele spremembe tega sporazuma po členu 63;

(b) odstopajo od tega sporazuma po členu 64; ali

(c) so bile izključene iz tega sporazuma po členu 65.

2. Svet zadrži vsak prispevek, ki ga je na upravni račun vplačala članica, ki preneha biti pogodbenica tega sporazuma.

3. Svet povrne delež na računu intervencijskih zalog v skladu s členom 40 članici, ki preneha biti pogodbenica, ker ni sprejela spremembe tega sporazuma, je odstopila ali je bila izključena, zmanjšan za njen delež v morebitnih presežkih.

(a) Tako povračilo članici, ki preneha biti pogodbenica, ker ni sprejela spremembe tega sporazuma, se izvede eno leto potem, ko začne veljati zadevna sprememba.

(b) Tako povračilo članici, ki odstopi, se izvede v 60 dneh potem, ko članica preneha biti pogodbenica tega sporazuma, razen če se Svet zaradi tega odstopa odloči, da prekine ta sporazum na podlagi odstavka 5 člena 67 pred tem povračilom in v tem primeru se uporabljajo določbe člena 40 in odstavka 6 člena 67.

(c) Tako povračilo članici, ki je izključena, se izvede v 60 dneh potem, ko članica preneha biti pogodbenica tega sporazuma.

4. V primeru, da se z računa intervencijskih zalog ne more v gotovini poravnati plačila, plačljivega na podlagi pododstavkov (a), (b) ali (c) odstavka 3 tega člena, ne da bi to bodisi oslabilo sposobnost preživetja računa intervencijskih zalog bodisi povzročilo poziv dodatnih prispevkov članic za pokritje teh povračil, se plačilo odloži, dokler ni mogoče prodati potrebne količine naravnega kavčuka iz intervencijskih zalog po zgornji intervencijski ceni ali višji od te. V primeru, da Svet pred koncem enoletnega obdobja, določenega v členu 64, obvesti članico, ki odstopa, da bo treba plačilo odložiti v skladu s tem odstavkom, se lahko enoletno obdobje med obvestilom o namenu o odstopu in dejanskim odstopom, če to želi članica, ki odstopa, podaljša do takrat, ko Svet obvesti to članico, da se lahko plačilo njenega deleža izvede v 60 dneh.

5. Članica, ki prejme ustrezno povračilo po tem členu, ni upravičena do nobenega deleža v postopku likvidacije ali drugih sredstev Organizacije. Prav tako pa taka članica ni dolžna plačati morebitnega primanjkljaja Organizacije, potem ko je bilo izvedeno tako vračilo.

Člen 67

Trajanje, podaljšanje in prenehanje

1. Ta sporazum ostane v veljavi štiri leta po začetku veljavnosti, razen če je podaljšan na podlagi odstavka 3 ali prekinjen na podlagi odstavka 4 ali odstavka 5 tega člena.

2. Pred iztekom štiriletnega obdobja iz odstavka 1 tega člena, lahko Svet s posebnim glasovanjem odloči, da se ponovno pogaja o tem sporazumu.

3. Svet lahko s posebnim glasovanjem podaljša ta sporazum za obdobje ali obdobja, ki skupno ne presegajo dveh let, ki se začnejo od datuma izteka štiriletnega obdobja, določenega v odstavku 1 tega člena.

4. Če je sklenjen nov mednarodni sporazum o naravnem kavčuku in začne veljati v katerem koli obdobju podaljšanja tega sporazuma na podlagi odstavka 3 tega člena, se ta sporazum, čeprav podaljšan, prekine ob začetku veljavnosti novega sporazuma.

5. Svet se lahko kadar koli s posebnim glasovanjem odloči, da ta sporazum preneha veljati z veljavnostjo na datum, ki ga določi.

6. Ne glede na prenehanje tega sporazuma Svet še naprej obstaja v obdobju, ki ne presega treh let, da izvede likvidacijo Organizacije, vključno s poravnavo računov in odprodajo sredstev v skladu z določbami člena 40, in ima ob upoštevanju ustreznih sklepov, sprejetih s posebnim glasovanjem, v tem obdobju taka pooblastila in funkcije, ki so potrebni za te namene.

7. Svet obvesti depozitarja o vseh sklepih, sprejetih na podlagi tega člena.

Člen 68

Pridržki

Pridržki do določb tega sporazuma niso dopustni.

V POTRDITEV tega so podpisani, ki so bili za to pravilno pooblaščeni, na navedeni datum podpisali ta sporazum.

V Ženevi, sedemnajstega februarja tisoč devetsto petindevetdeset, besedilo tega sporazuma v arabskem, kitajskem, angleškem, francoskem, ruskem in španskem jeziku je enako verodostojno.

[1] Resoluciji Generalne skupščine 3201 (S-VI) in 3202 (S-VI) z dne 1. maja 1974.

--------------------------------------------------