21996A0907(01)

Aftale mellem Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab og Republikken Tyrkiet om handel med produkter, der er omfattet af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul - og Stålfællesskab - Protokol Nr. 1 om oprindelsesregler

EF-Tidende nr. L 227 af 07/09/1996 s. 0003 - 0034


AFTALE mellem Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab og Republikken Tyrkiet om handel med produkter, der er omfattet af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab

DET EUROPÆISKE KUL- OG STÅLFÆLLESSKAB,

på den ene side, og

REPUBLIKKEN TYRKIET,

på den anden side,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Fællesskabet og Tyrkiet for at fremme Ankara-aftalen opretter en toldunion for så vidt angår produkter, der er omfattet af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab,

SOM FORFØLGER målet om at afskaffe handelshindringer og ønsker at finde løsninger for de produkter, der er omfattet af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab,

HAR VEDTAGET at indgå denne aftale for at fremme disse mål og har med henblik herpå som befuldmægtigede udpeget:

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

REPUBLIKKEN TYRKIETS PRÆSIDENT

SOM, efter at have udvekslet deres fuldmagter og fundet dem i god og behørig form,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Denne aftale finder anvendelse på de kul- og stålprodukter, der er omfattet af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, og som har oprindelse i Fællesskabet eller Tyrkiet som opregnet i bilag I.

Artikel 2

Fællesskabet og Tyrkiet opretter et frihandelsområde i overensstemmelse med denne aftales bestemmelser og med deres forpligtelser i Verdenshandelsorganisationen for så vidt angår de produkter, der er omhandlet i artikel 1.

Afskaffelse af told og afgifter med virkning svarende til told

Artikel 3

1. Import- og eksporttold afskaffes i handelen mellem parterne med de i artikel 1 omhandlede produkter på tidspunktet for aftalens ikrafttræden, dog således at tolden på import til Tyrkiet af de i bilag II anførte produkter afskaffes over tre år at regne fra den første dag i måneden efter det tidspunkt, hvor aftalen træder i kraft i henhold til artikel 20, i overensstemmelse med tidsplanen i bilag II, nemlig med en nedsættelse til 50 % af den bundne told, der er angivet i bilag II, i løbet af denne aftales første år, og med en yderligere nedsættelse til 25 % af denne told i løbet af denne aftales andet og tredje år.

2. Der indføres ingen ny import- eller eksporttold i handelen mellem parterne fra tidspunktet for denne aftales ikrafttræden.

3. Andre skatter og andre afgifter end told, herunder alle foranstaltninger med tilsvarende virkning, afskaffes på begge sider på tidspunktet for denne aftales ikrafttræden og må ikke genindføres.

Afskaffelse af kvantitative restriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning

Artikel 4

Kvantitative restriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning afskaffes helt for så vidt angår handelen mellem Fællesskabet og Tyrkiet på tidspunktet for denne aftales ikrafttræden. Fællesskabet og Tyrkiet afstår fra at indføre nye kvantitative restriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning for så vidt angår handelen mellem Fællesskabet og Tyrkiet fra dette tidspunkt.

Artikel 5

Hvis Fællesskabet eller Tyrkiet finder, at en bestemt praksis er uforenelig med bestemmelserne i artikel 3 eller 4, kan det indbringe spørgsmålet for Det Blandede Udvalg EKSF-Tyrkiet og kan træffe passende foranstaltninger efter konsultation af Det Blandede Udvalg eller efter 45 dage efter indbringelse af spørgsmålet med henblik på sådanne konsultationer. Foranstaltninger, der medfører færrest forstyrrelser i denne aftales funktion, bør foretrækkes.

Toldmæssige bestemmelser

Artikel 6

1. Den kombinerede varenomenklatur finder anvendelse på tariferingen af varer ved import til Fællesskabet.

2. Protokol 1 fastsætter oprindelsesreglerne i forbindelse med denne aftale.

Konkurrence, koncentrationer og statsstøtte

Artikel 7

1. Følgende er uforeneligt med aftalens rette funktion, i det omfang det påvirker samhandelen mellem Fællesskabet og Tyrkiet:

i) alle aftaler, som bevirker et samarbejde eller en koncentration mellem virksomheder, alle vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder og alle former for samordnet praksis mellem virksomheder, som har til formål eller til følge at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen

ii) en eller flere virksomheders misbrug af en dominerende stilling på Fællesskabets eller Tyrkiets område eller en væsentlig del heraf

iii) offentlig støtte under enhver tænkelig form, medmindre der tillades undtagelser i henhold til EKSF-traktaten.

2. Al praksis, der strider mod stk. 1, nr. i), ii) og iii), skal vurderes på grundlag af relevante kriterier, der følger af anvendelsen af reglerne i artikel 65 og 66 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (og, hvor det er relevant, artikel 85 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab) og reglerne om statsstøtte i EKSF-sektoren, herunder den afledte ret.

3. Tyrkiet underretter med tilstrækkelig frist Fællesskabet om enhver offentlig støtte, der påtænkes ydet i EKSF-stålsektoren. Fællesskabet har ret til at gøre indsigelse mod enhver sådan støtte, der ville blive anset for ulovlig i henhold til fællesskabsretten, hvis den var ydet af en medlemsstat. Hvis Tyrkiet ikke er enig med Fællesskabets opfattelse, og hvis sagen ikke løses inden for 30 dage, har Fællesskabet og Tyrkiet begge ret til at henvise sagen til voldgift.

4. Hver af parterne skal sikre gennemsigtighed på området for offentlig støtte gennem en fuldstændig og løbende informationsudveksling med den anden part omfattende oplysninger om enhver påtænkt støttes omfang, intensitet og formål.

5. Det Blandede Udvalg EKSF-Tyrkiet vedtager senest to år efter aftalens ikrafttræden de nødvendige regler til gennemførelse af stk. 1-4. Disse regler skal være baseret på de regler, der allerede findes i Fællesskabet, og fastlægger bl.a. de respektive konkurrence- eller statsstøttemyndigheders rolle.

6. Finder Fællesskabet eller Tyrkiet, at en særlig form for praksis er uforenelig med denne artikels stk. 1-4, og

- ikke kan behandles på passende måde på grundlag af de regler, der vedtages i henhold til stk. 5, eller

- sådan praksis i mangel af sådanne regler påfører eller truer med at påføre den pågældende parts erhvervsliv eller en betydelig del deraf væsentlig skade

kan den berørte part træffe passende foranstaltninger efter konsultation af Det Blandede Udvalg EKSF-Tyrkiet eller efter 45 dage efter indbringelse af sagen med henblik på sådanne konsultationer. Foranstaltninger, der medfører færrest forstyrrelser i aftalens funktion, bør foretrækkes. I tilfælde af praksis, der er uforenelig med denne artikels stk. 1, nr. iii), må sådanne passende foranstaltninger, hvis overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen finder anvendelse herpå, kun vedtages i overensstemmelse med de procedurer og på de betingelser, som er fastlagt af Verdenshandelsorganisationen og alle andre relevante instrumenter, som er forhandlet som led i denne overenskomst, og som gælder mellem parterne.

7. Tyrkiet skal have ret til at gøre indsigelse og indbringe enhver støtte, som ydes af en medlemsstat, og som det anser for at være ulovlig efter fællesskabsretten, for Det Blandede Udvalg EKSF-Tyrkiet. Hvis spørgsmålet ikke er løst inden for en frist på tre måneder, kan Det Blandede Udvalg EKSF-Tyrkiet beslutte at indbringe det for EF-Domstolen.

Artikel 8

1. Parterne anerkender, at Tyrkiet i løbet af de første fem år efter aftalens ikrafttræden som en afvigelse fra artikel 7, stk. 1, nr. iii), undtagelsesvis, hvad angår produkter omfattet af denne aftale, kan yde offentlig støtte fra sag til sag til omstrukturerings- eller omlægningsformål, forudsat at:

- der sikres gennemsigtighed gennem en fuldstændig og løbende informationsudveksling om gennemførelsen af omstruktureringsprogrammet omfattende oplysninger om støttebeløb, støtteintensitet og støtteformål og en detaljeret omstruktureringsplan

- omstruktureringsprogrammet er knyttet til en rationalisering, der ikke indebærer en samlet kapacitetsstigning for varmtvalsede produkter

- støtten medfører bæredygtighed bestemt i henhold til de sædvanlige kriterier for bæredygtighed, der indebærer modernisering med det ene formål at forbedre de begunstigede virksomheders effektivitet under normale markedsvilkår ved udgangen af omstruktureringsperioden

- det ydede støttebeløb ikke er ude af proportion med målet for støtten, og at støttebeløbet og -intensiteten er strengt begrænset til, hvad der er absolut nødvendigt for at genskabe konkurrenceevnen

- Tyrkiet med tilstrækkelig frist underretter Fællesskabet om enhver støtte, der påtænkes ydet i henhold til denne artikel. Fællesskabet har ret til at gøre begrundet indsigelse mod enhver sådan støtte, der ikke opfylder de ovenfor anførte kriterier.

2. Hvis importen af bestemte stålprodukter med oprindelse hos en af parterne forårsager eller truer med at forårsage væsentlig skade for indenlandske producenter af tilsvarende produkter eller alvorlige forstyrrelser af den anden parts stålmarked i en periode svarende til den periode for afvigelse med hensyn til subsidier, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, og under hensyntagen til den følsomhed, som kendetegner stålmarkedet, indleder parterne omgående konsultationer med henblik på at finde en tilfredsstillende løsning på problemet. Indtil en sådan løsning foreligger og uanset andre bestemmelser i aftalen, kan den importerende part, når usædvanlige omstændigheder gør det påkrævet at gribe ind omgående, straks vedtage sådanne kvantitative eller andre løsninger, som er strengt nødvendige for at afhjælpe situationen, og som er i overensstemmelse med den pågældende parts internationale og multilaterale forpligtelser.

Artikel 9

Parterne udveksler oplysninger under hensyn til de begrænsninger, som hensynet til embeds- og forretningshemmeligheden sætter.

Handelsbeskyttelsesinstrumenter Antidumpingprocedurer

Artikel 10

Fastslår en af parterne, at der finder dumping sted i samhandelen med den anden part efter artikel VI i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel, kan den pågældende part træffe passende foranstaltninger over for denne praksis i overensstemmelse med aftalen om anvendelse af artikel VI i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel sammen med dertil knyttet intern lovgivning, på de betingelser og efter de procedurer, der er fastsat i artikel 11.

Artikel 11

1. Finder der dumping sted i samhandelen mellem Fællesskabet og Tyrkiet, kan den krænkede part underrette Det Blandede Udvalg EKSF-Tyrkiet, der retter henstilling til den eller dem, der foretager dumping med henblik på at bringe den til ophør.

2. Den krænkede part kan, efter at have underrettet Det Blandede Udvalg EKSF-Tyrkiet herom, træffe passende beskyttelsesforanstaltninger i tilfælde af:

a) at Det Blandede Udvalg EKSF-Tyrkiet inden for en frist af tre måneder fra anmodningens indgivelse ikke har truffet nogen afgørelse i medfør af stk. 1

b) at dumpingen på trods af de i stk. 1 fastsatte henstillinger fortsætter.

Såfremt den krænkede parts interesser nødvendiggør en øjeblikkelig indsats, kan denne part desuden, efter at have underrettet Det Blandede Udvalg EKSF-Tyrkiet herom, træffe foreløbige beskyttelsesforanstaltninger, herunder indføre antidumpingtold. Disse foranstaltninger må højst vare i tre måneder fra indgivelse af anmodningen eller fra den dato, på hvilken den krænkede part har truffet beskyttelsesforanstaltninger i medfør af første afsnit, litra b).

3. Såfremt der er truffet beskyttelsesforanstaltninger i de i stk. 2, første afsnit, litra a), eller andet afsnit, nævnte tilfælde, kan Det Blandede Udvalg EKSF-Tyrkiet på ethvert tidspunkt træffe afgørelse om, at disse beskyttelsesforanstaltninger skal suspenderes, indtil de i stk. 1 fastsatte henstillinger er foretaget.

Såfremt beskyttelsesforanstaltningerne er truffet i det i stk. 2, første afsnit, litra b), nævnte tilfælde, kan Det Blandede Udvalg EKSF-Tyrkiet henstille, at disse beskyttelsesforanstaltninger ophæves eller ændres.

Beskyttelsesforanstaltninger

Artikel 12

1. Når et produkt indføres i så store mængder og på sådanne vilkår, at der forvoldes eller opstår trussel om:

- væsentlig skade for indenlandske producenter af samme eller direkte konkurrerende vare på en af parternes område, eller

- alvorlige forstyrrelser inden for stålsektoren eller en dermed forbunden sektor i økonomien eller vanskeligheder, der kan give anledning til en alvorlig forværring af den økonomiske situation i en region

kan Fællesskabet eller Tyrkiet, alt efter hvilken af parterne der er berørt, træffe passende foranstaltninger på de betingelser og efter de procedurer, der er fastsat i artikel 16.

2. Ved valget af foranstaltninger, der træffes i henhold til denne artikels stk. 1, skal foranstaltninger, der medfører færrest forstyrrelser i aftalens funktion, foretrækkes.

Artikel 13

Som led i anvendelsen af handelspolitiske foranstaltninger over for tredjelande bestræber parterne sig bedst muligt på gennem informationsudveksling og konsultationer at søge veje til at koordinere deres handlinger, når omstændighederne og parternes internationale forpligtelser tillader det.

Det Blandede Udvalg EKSF-Tyrkiet

Artikel 14

1. Der nedsættes et Blandet Udvalg EKSF-Tyrkiet. Det Blandede Udvalg er forum for udveksling af synspunkter og information, det fremsætter henstillinger til parterne og afgiver udtalelse med henblik på at sikre, at denne aftale fungerer tilfredsstillende. Det Blandede Udvalg tillægges beføjelse til at træffe afgørelser i de tilfælde, der er anført i aftalen. Afgørelserne er bindende for parterne, der træffer de nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af de trufne afgørelser.

Det udarbejder sine afgørelser og henstillinger på grundlag af enighed mellem parterne.

2. Parterne rådfører sig i Det Blandede Udvalg med hinanden om alle spørgsmål vedrørende aftalens gennemførelse, der giver anledning til vanskeligheder for en af dem.

3. Det Blandede Udvalg fastsætter selv sin forretningsorden.

Artikel 15

1. Det Blandede Udvalg består af repræsentanter for parterne.

2. Formandshvervet i Det Blandede Udvalg udøves på skift for seks måneder ad gangen af Fællesskabets repræsentant, dvs. Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, og Tyrkiets repræsentant.

3. Til varetagelse af sit hverv træffer Det Blandede Udvalg beslutning om, hvor ofte det træder sammen, og det mødes tillige på formandens initiativ eller på anmodning af en af parterne.

Konsultation af Det Blandede Udvalg EKSF-Tyrkiet

Artikel 16

1. I de tilfælde, der er omhandlet i artikel 5, 10 og 12, forsyner Fællesskabet eller Tyrkiet, alt efter tilfældet, Det Blandede Udvalg EKSF-Tyrkiet med alle relevante oplysninger med henblik på at finde en løsning, der er acceptabel for parterne.

2. I forbindelse med gennemførelsen af stk. 1 finder følgende bestemmelser anvendelse:

a) For så vidt angår artikel 12 indbringes vanskeligheder, der opstår som følge af denne artikel, til undersøgelse i Det Blandede Udvalg, der kan træffe enhver afgørelse, som er nødvendig for at bringe sådanne vanskeligheder til ophør. Hvis Det Blandede Udvalg eller den eksporterende part ikke har truffet en afgørelse, der gør ende på vanskelighederne, eller der ikke er fundet nogen anden tilfredsstillende løsning inden for 30 dage efter, at spørgsmålet er indbragt for Det Blandede Udvalg, kan den importerende part indføre passende foranstaltninger til at afhjælpe de vanskeligheder, der er opstået. Foranstaltninger, der medfører færrest forstyrrelser i aftalens funktion, bør foretrækkes.

b) Når ekstraordinære omstændigheder, som kræver omgående handling, gør forudgående oplysning eller undersøgelse umulig, kan Fællesskabet eller Tyrkiet, alt efter hvilken af parterne der er berørt, i de situationer, der er angivet i artikel 12, straks træffe de midlertidige sikkerhedsforanstaltninger, der er strengt nødvendige til at behandle situationen, og Det Blandede Udvalg underrettes straks herom.

Tvistbilæggelse

Artikel 17

Såfremt Det Blandede Udvalgs undersøgelse ikke er i stand til at bilægge en tvist vedrørende beskyttelsesforanstaltninger, der træffes i overensstemmelse med artikel 12, inden for en frist på seks måneder efter datoen for procedurens indledning, kan begge parter indbringe tvisten til voldgiftsbehandling i henhold til procedurerne i artikel 18. Voldgiftskendelsen er bindende for parterne i tvisten.

Artikel 18

1. Skal en tvist afgøres ved voldgift, udpeges der tre voldgiftsmænd.

2. Hver af tvistens to parter udpeger en voldgiftsmand inden for en frist på 30 dage.

3. De to således udpegede voldgiftsmænd udnævner efter fælles overenskomst en opmand, der ikke er statsborger i nogen af de kontraherende parter. Kan de udpegede voldgiftsmænd ikke nå til enighed senest to måneder efter, at de er udpeget, vælges opmanden fra en liste på syv personer opstillet af Det Blandede Udvalg, der opstiller og ajourfører denne liste i overensstemmelse med sin forretningsorden.

4. Voldgiftsretten træder sammen i Bruxelles. Medmindre de kontraherende parter bestemmer andet, fastsætter voldgiftsretten selv sine procedureregler. Den træffer afgørelse ved flertalsbeslutning.

Kontaktgruppe

Artikel 19

Parterne opretter en kontaktgruppe, der drøfter spørgsmål, der følger af denne aftales funktion, herunder særlig spørgsmål i forbindelse med handelen mellem parterne, samarbejde mellem dem om investeringer og udviklingen i omstrukturering. Kontaktgruppen aflægger rapport til Det Blandede Udvalg.

Almindelige og afsluttende bestemmelser Ikrafttræden

Artikel 20

Denne aftale godkendes af parterne i overensstemmelse med deres egne procedurer. Aftalen træder i kraft den første dag i måneden efter den dato, hvor parterne underretter hinanden om, at disse procedurer er blevet afsluttet.

Artikel 21

Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk, tysk og tyrkisk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Fortolkning

Artikel 22

I det omfang bestemmelserne i denne aftale i substansen er identiske med de tilsvarende bestemmelser i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, fortolkes de ved gennemførelsen og anvendelsen for produkter omfattet af denne aftale i overensstemmelse med De Europæiske Fællesskabers Domstols relevante retspraksis.

Udfærdiget i Bruxelles, den femogtyvende juli nitten hundrede seksoghalvfems.

For Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab

>REFERENCE TIL EN FILM>

For Republikken Tyrkiet

>REFERENCE TIL EN FILM>

BILAG I

LISTE OVER EKSF-KUL- OG STÅLPRODUKTER 1996

2601 11 00

2601 12 00

2602 00 00

2619 00 10

2701 11 10

2701 11 90

2701 12 10

2701 12 90

2701 19 00

2701 20 00

2702 10 00

2702 20 00

2704 00 19

2704 00 30

7201 10 11

7201 10 19

7201 10 30

7201 10 90

7201 20 00

7201 50 10

7201 50 90

7202 11 20

7202 11 80

7202 99 11

7203 10 00

7203 90 00

7204 10 00

7204 21 10

7204 21 90

7204 29 00

7204 30 00

7204 41 10

7204 41 91

7204 41 99

7204 49 10

7204 49 30

7204 49 91

7204 49 99

7204 50 10

7204 50 90

7206 10 00

7206 90 00

7207 11 11

7207 11 14

7207 11 16

7207 12 10

7207 19 11

7207 19 14

7207 19 16

7207 19 31

7207 20 11

7207 20 15

7207 20 17

7207 20 32

7207 20 51

7207 20 55

7207 20 57

7207 20 71

7208 10 00

7208 25 00

7208 26 00

7208 27 00

7208 36 00

7208 37 10

7208 37 90

7208 38 10

7208 38 90

7208 39 10

7208 39 90

7208 40 10

7208 40 90

7208 51 10

7208 51 30

7208 51 50

7208 51 91

7208 51 99

7208 52 10

7208 52 91

7208 52 99

7208 53 10

7208 53 90

7208 54 10

7208 54 90

7208 90 10

7209 15 00

7209 16 10

7209 16 90

7209 17 10

7209 17 90

7209 18 10

7209 18 91

7209 18 99

7209 25 00

7209 26 10

7209 26 90

7209 27 10

7209 27 90

7209 28 10

7209 28 90

7209 90 10

7210 11 10

7210 12 11

7210 12 19

7210 20 10

7210 30 10

7210 41 10

7210 49 10

7210 50 10

7210 61 10

7210 69 10

7210 70 31

7210 70 39

7210 90 31

7210 90 33

7210 90 38

7211 13 00

7211 14 10

7211 14 90

7211 19 20

7211 19 90

7211 23 10

7211 23 51

7211 29 20

7211 90 11

7212 10 10

7212 10 91

7212 20 11

7212 30 11

7212 40 10

7212 40 91

7212 50 31

7212 50 51

7212 60 11

7212 60 91

7213 10 00

7213 20 00

7213 91 10

7213 91 20

7213 91 41

7213 91 49

7213 91 70

7213 91 90

7213 99 10

7213 99 90

7214 20 00

7214 30 00

7214 91 10

7214 91 90

7214 99 10

7214 99 31

7214 99 39

7214 99 50

7214 99 61

7214 99 69

7214 99 80

7214 99 90

7215 90 10

7216 10 00

7216 21 00

7216 22 00

7216 31 11

7216 31 19

7216 31 91

7216 31 99

7216 32 11

7216 32 19

7216 32 91

7216 32 99

7216 33 10

7216 33 90

7216 40 10

7216 40 90

7216 50 10

7216 50 91

7216 50 99

7216 99 10

7218 10 00

7218 91 11

7218 91 19

7218 99 11

7218 99 20

7219 11 00

7219 12 10

7219 12 90

7219 13 10

7219 13 90

7219 14 10

7219 14 90

7219 21 10

7219 21 90

7219 22 10

7219 22 90

7219 23 00

7219 24 00

7219 31 00

7219 32 10

7219 32 90

7219 33 10

7219 33 90

7219 34 10

7219 34 90

7219 35 10

7219 35 90

7219 90 10

7220 11 00

7220 12 00

7220 20 10

7220 90 11

7220 90 31

7221 00 10

7221 00 90

7222 11 11

7222 11 19

7222 11 21

7222 11 29

7222 11 91

7222 11 99

7222 19 10

7222 19 90

7222 30 10

7222 40 10

7222 40 30

7224 10 00

7224 90 01

7224 90 05

7224 90 08

7224 90 15

7224 90 31

7224 90 39

7225 11 00

7225 19 10

7225 19 90

7225 20 20

7225 30 00

7225 40 20

7225 40 50

7225 40 80

7225 50 00

7225 91 10

7225 92 10

7225 99 10

7226 11 10

7226 19 10

7226 19 30

7226 20 20

7226 91 10

7226 91 90

7226 92 10

7226 93 20

7226 94 20

7226 99 20

7227 10 00

7227 20 00

7227 90 10

7227 90 50

7227 90 95

7228 10 10

7228 10 30

7228 20 11

7228 20 19

7228 20 30

7228 30 20

7228 30 41

7228 30 49

7228 30 61

7228 30 69

7228 30 70

7228 30 89

7228 60 10

7228 70 10

7228 70 31

7228 80 10

7228 80 90

7301 10 00

7302 10 31

7302 10 39

7302 10 90

7302 20 00

7302 40 10

7302 90 10

BILAG II

>TABELPOSITION>

Aftalememorandum

I forbindelse med aftalen om oprettelse af et frihandelsområde for produkter, der er omfattet af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, undertegnet i Bruxelles den 25. juli 1996, nedfælder parterne herved deres fælles overenskomst om, at der anvendes følgende kriterier for at fastslå tyrkiske stålvirksomheders bæredygtighed i forbindelse med statsstøtte i henhold til aftalens artikel 8:

Kriterier for bæredygtighed

- et forventet årligt bruttodriftsresultat på 13,5 % af omsætningen for integrerede stålværker og på 10,0 % for ikke-integrerede stålvirksomheder

- en pris-omkostningsstramning på 2,5 %

- et minimumsafskrivningsniveau på 7 % for integrerede stålværker og på 5 % for ikke-integrerede stålvirksomheder for at garantere en udskiftning af de aktiviteter, hvorpå virksomhedens konkurrenceevne er baseret, i en hastighed der svarer til konkurrenternes

- et finansielt omkostningsniveau på ikke under 5 % af omsætningen for integrerede stålværker og på ikke under 3,5 % af omsætningen for ikke-integrerede stålvirksomheder, som er fastsat for at holde statsstøtten på det absolut mindste niveau

- et mindste afkast på egenkapitalen på 1,5 % af egenkapitalen, således at der fremkommer et rimeligt resultat, uanset om kapitalen stammer fra offentlige eller private kilder

- realistiske salgsprognoser.

Aftalememorandum

I forbindelse med aftalen om oprettelse af et frihandelsområde for produkter, der er omfattet af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, undertegnet i Bruxelles den 25. juli 1996, nedfælder parterne herved deres fælles overenskomst om, at beløbet for enhver statsstøtte, der ydes i henhold til bestemmelserne i artikel 8 i aftalen, udtrykkes på en måde, der tager hensyn til støttetildelingen i sammenhæng med udsving i den tyrkiske liras værdi; således:

- skal støtte i forbindelse med allerede påløbne omkostninger og tidligere tab angives i tyrkiske lira (da de allerede er påløbet og fastsat i tyrkiske lira)

- kan fremtidige omkostninger såsom investeringsomkostninger angives i ecu, men den omregningskurs mellem ecu og tyrkiske lira, der anvendes ved beregningen af den pågældende støtte, skal være den kurs, der gælder på det tidspunkt eller for det år, hvor omkostningerne rent faktisk påløber (siden de er fastsat i tyrkiske lira fra dette tidspunkt).

Erklæring

Som led i aftalen mellem Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab og Republikken Tyrkiet, undertegnet i Bruxelles den 25. juli 1996, om oprettelse af et frihandelsområde for indbyrdes samhandel med produkter omfattet af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, særlig artikel 19, har parterne vedtaget, at de vil sørge for regelmæssig opfølgning af spørgsmål, der opstår i forbindelse med aftalens anvendelse, herunder navnlig spørgsmål vedrørende handel og konkurrencevilkår.

Med henblik på gennemførelsen af en sådan opfølgning underretter parterne den kontaktgruppe, der er nedsat i medfør af aftalens artikel 19, og som efter at have behandlet spørgsmålet aflægger rapport til Det Blandede Udvalg EKSF-Tyrkiet.

Erklæring

Som led i protokollen om oprindelsesreglerne til aftalen om oprettelse af et frihandelsområde for produkter, der er omfattet af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, undertegnet i Bruxelles den 25. juli 1996, har parterne vedtaget:

- at det er deres hensigt, at bestemmelserne i oprindelsesprotokollens artikel 13 (vedrørende toldgodtgørelse eller -fritagelse) skal finde anvendelse på samme måde som den tilsvarende artikel i den oprindelsesprotokol til aftalerne mellem Fællesskabet og landene i Det Europæiske Frihandelsområde og landene i Central- og Østeuropa, som vil blive resultatet af de forhandlinger, der for tiden er ved at blive afsluttet om en revideret standardprotokol om oprindelse, der skal gælde for Fællesskabet og disse stater

- at hvis der bliver væsentlige forskelle mellem protokol nr. 1 til denne aftale (herunder også i bilagene til protokollen) og den reviderede oprindelsesprotokol til aftalerne mellem Fællesskabet og landene i Det Europæiske Frihandelsområde og landene i Central- og Østeuropa, skal sagen forelægges for Det Blandede Udvalg EKSF-Tyrkiet med henblik på revision af teksten til protokollen til nærværende aftale for at sikre, at de samme regler finder anvendelse.

PROTOKOL Nr. 1 om oprindelsesregler

INDHOLD

AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1 Definitioner

AFSNIT II DEFINITION AF BEGREBET »PRODUKTER MED OPRINDELSESSTATUS«

Artikel 2 Almindelige betingelser

Artikel 3 Bilateral oprindelseskumulation

Artikel 4 Fuldt ud fremstillede produkter

Artikel 5 Tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede produkter

Artikel 6 Utilstrækkelige bearbejdninger eller forarbejdninger

Artikel 7 Kvalificerende enhed

Artikel 8 Tilbehør, reservedele og værktøj

Artikel 9 Neutrale elementer

AFSNIT III TERRITORIALE BETINGELSER

Artikel 10 Territorialitetsprincip

Artikel 11 Direkte transport

Artikel 12 Udstillinger

AFSNIT IV GODTGØRELSE ELLER FRITAGELSE

Artikel 13 Forbud mod toldgodtgørelse eller -fritagelse

AFSNIT V BEVIS FOR OPRINDELSE

Artikel 14 Almindelige betingelser

Artikel 15 Fremgangsmåde for udstedelse af et varecertifikat EUR.1

Artikel 16 Efterfølgende udstedelse af varecertifikat EUR.1

Artikel 17 Udstedelse af et duplikateksemplar af varecertifikat EUR.1

Artikel 18 Udstedelse af varecertifikater EUR.1 på grundlag af et tidligere udstedt eller udfærdiget oprindelsesbevis

Artikel 19 Betingelser for udfærdigelse af en fakturaerklæring

Artikel 20 Godkendte eksportører

Artikel 21 Gyldigheden af beviset for oprindelse

Artikel 22 Fremlæggelse af bevis for oprindelse

Artikel 23 Støttedokumenter

Artikel 24 Opbevaring af beviser for oprindelse og støttedokumenter

Artikel 25 Uoverensstemmelser og formelle fejl

Artikel 26 Beløb udtrykt i ecu

AFSNIT VI ORDNINGER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE

Artikel 27 Gensidig bistand

Artikel 28 Kontrol af beviser for oprindelse

Artikel 29 Bilæggelse af tvister

Artikel 30 Sanktioner

Artikel 31 Frizoner

AFSNIT VII CEUTA OG MELILLA

Artikel 32 Anvendelse af protokollen

Artikel 33 Særlige betingelser

AFSNIT VIII AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 34 Ændringer til protokollen

AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Definitioner

I denne protokol forstås ved:

a) »fremstilling« alle former for bearbejdning eller forarbejdning, herunder også samling eller specifikke processer

b) »materialer« alle former for bestanddele, råmaterialer, komponenter eller dele osv., der er anvendt til fremstillingen af et produkt

c) »produkt« det produkt, der fremstilles, også når det senere er bestemt til anvendelse i en anden fremstillingsproces

d) »varer« både materialer og produkter

e) »toldværdi« den værdi, der er fastlagt i overensstemmelse med aftalen om anvendelsen af artikel VII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel 1994 (WTO-aftalen om toldværdiansættelse)

f) »prisen ab fabrik« den pris, der betales for produktet ab fabrik til den producent i Fællesskabet eller Tyrkiet, i hvis virksomhed den sidste bearbejdning eller forarbejdning har fundet sted, såfremt prisen indbefatter værdien af alle anvendte materialer, minus alle interne afgifter, der tilbagebetales eller kan tilbagebetales, når det fremstillede produkt udføres

g) »materialernes værdi« toldværdien på indførselstidspunktet for de benyttede materialer uden oprindelsesstatus eller, såfremt denne ikke er kendt og ikke kan opgøres, den første registrerede pris, der er betalt for disse materialer i Fællesskabet og Tyrkiet

h) »værdien af materialer med oprindelsesstatus« toldværdien af disse materialer som defineret i litra g) anvendt med de fornødne tilpasninger

i) »merværdi« prisen ab fabrik minus toldværdien af alle anvendte produkter, som ikke har oprindelse i det land, hvor produkterne fremstilles

j) »kapitler« og »positioner« de kapitler og positioner (firecifrede koder), der benyttes i den nomenklatur, som udgør det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem, i denne protokol benævnt »det harmoniserede system« eller »HS«

k) »tariferet« et produkts eller et materiales tarifering i en bestemt position

l) »sending« produkter, som enten sendes samtidig fra en bestemt eksportør til en bestemt modtager eller er omfattet af et gennemgående transportdokument, der dækker transporten fra eksportøren til modtageren, eller, såfremt et sådant dokument ikke foreligger, af en samlet faktura

m) »territorier« også søterritorier.

AFSNIT II DEFINITION AF BEGREBET »PRODUKTER MED OPRINDELSESSTATUS«

Artikel 2

Almindelige betingelser

1. Med henblik på anvendelsen af aftalen anses følgende produkter for at være produkter med oprindelse i Fællesskabet:

a) produkter, der fuldt ud er fremstillet i Fællesskabet i den i artikel 4 i denne protokol fastlagte betydning

b) produkter, der er fremstillet i Fællesskabet, og som indeholder materialer, der ikke fuldt ud er fremstillet i Fællesskabet, dog på betingelse af, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i Fællesskabet i den i artikel 5 i denne protokol fastlagte betydning.

2. Med henblik på anvendelsen af denne aftale anses følgende produkter for at være produkter med oprindelse i Tyrkiet:

a) produkter, der fuldt ud er fremstillet i Tyrkiet i den i artikel 4 i denne protokol fastlagte betydning

b) produkter, der er fremstillet i Tyrkiet, og som indeholder materialer, der ikke fuldt ud er fremstillet i Tyrkiet, dog på betingelse af, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i Tyrkiet i den i artikel 5 i denne protokol fastlagte betydning.

Artikel 3

Bilateral oprindelseskumulation

1. Materialer med oprindelse i Fællesskabet anses for at være materialer med oprindelse i Tyrkiet, når de indgår i et produkt, der fremstilles dér. Det kræves ikke, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, forudsat at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, i denne protokol.

2. Materialer med oprindelse i Tyrkiet anses for at være materialer med oprindelse i Fællesskabet, når de indgår i et produkt, der fremstilles dér. Det kræves ikke, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, forudsat at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, i denne protokol.

Artikel 4

Fuldt ud fremstillede produkter

Som produkter, der fuldt ud er fremstillet i Fællesskabet eller Tyrkiet, betragtes følgende:

a) mineralske produkter, som er udvundet af deres jord

b) brugte genstande, som indsamles dér og kun anvendes til genindvinding af råmaterialer

c) affald og skrot, der hidrører fra fremstillingsvirksomhed, som udøves dér

d) varer, som er fremstillet dér udelukkende på grundlag af de i litra a), b) og c) nævnte produkter.

Artikel 5

Tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede produkter

1. Med henblik på anvendelsen af artikel 2 i denne protokol anses produkter, som ikke er fuldt ud fremstillet, for at have undergået tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, når betingelserne i listen i bilag II til denne protokol er opfyldt.

Disse betingelser angiver for alle produkter, der er omfattet af aftalen, hvilken bearbejdning eller forarbejdning der skal foretages af materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til fremstillingen, og de gælder kun for disse materialer. Det følger heraf, at hvis et produkt, som har opnået oprindelsesstatus, fordi de på listen angivne betingelser er opfyldt, anvendes til fremstilling af et andet produkt, gælder de betingelser, som er angivet for det produkt, i hvilket det indarbejdes, ikke for det, og der skal ikke tages hensyn til de materialer uden oprindelsesstatus, som eventuelt er blevet anvendt ved fremstillingen af det.

2. Uanset stk. 1 må der dog anvendes materialer uden oprindelsesstatus, som efter betingelserne i listen ikke bør anvendes ved fremstillingen af et produkt, forudsat at:

a) deres samlede værdi ikke overstiger 10 % af det færdige produkts pris ab fabrik

b) ingen af de i listen anførte procentdele for maksimumsværdier af materialer uden oprindelsesstatus overskrides ved anvendelse af dette stykke.

3. Stk. 1 og 2 finder anvendelse, jf. dog artikel 6 i denne protokol.

Artikel 6

Utilstrækkelige bearbejdninger eller forarbejdninger

1. Uanset stk. 2 anses følgende bearbejdninger eller forarbejdninger for at være utilstrækkelige til at give produkterne oprindelsesstatus, uanset om betingelserne i artikel 5 i denne protokol er opfyldt eller ej:

a) behandlinger, som har til formål at sikre, at produkternes tilstand ikke forringes under transport og oplagring (lufttilførsel, strækning, tørring, afkøling, anbringelse i saltvand, svovlholdigt vand eller i vand, der er tilsat andre stoffer, fjernelse af beskadigede eller fordærvede dele og lignende)

b) enkle foranstaltninger som afstøvning, sigtning, sortering, klassificering, sammenstilling (herunder samling af varer i sæt), vask, maling og tilskæring

c) i) udskiftning af emballage og adskillelse og samling af kolli

ii) enkel aftapning, påfyldning af flakoner, anbringelse i sække, etuier, æsker, på bræt, plader eller bakker mv. samt alle andre enkle emballeringsarbejder

d) anbringelse af mærker, etiketter eller andre lignende kendetegn på selve produkterne eller deres emballage

e) enkel blanding af produkter, også af forskellige arter, når en eller flere af bestanddelene i blandingen ikke opfylder betingelserne i denne protokol for at kunne anses som produkter med oprindelsesstatus i Fællesskabet eller Tyrkiet

f) enkel samling af dele for at kunne danne et komplet produkt

g) kombination af to eller flere af de i litra a) til f) nævnte foranstaltninger.

2. Alle bearbejdninger eller forarbejdninger, der udføres enten i Fællesskabet eller i Tyrkiet på et givet produkt, skal tages i betragtning samlet, når det skal bestemmes, om den bearbejdning eller forarbejdning, som det pågældende produkt har undergået, skal anses som utilstrækkelig i henhold til stk. 1.

Artikel 7

Kvalificerende enhed

1. Den kvalificerende enhed for anvendelsen af bestemmelserne i denne protokol er det produkt, der anses for at være basisenheden ved tarifering i det harmoniserede systems nomenklatur.

Heraf følger, at:

a) når et produkt, der består af en gruppe eller samling af genstande, i henhold til det harmoniserede system tariferes under én og samme position, udgør helheden den kvalificerende enhed

b) når en sending består af et antal identiske produkter, der tariferes under samme position i det harmoniserede system, tages hvert produkt for sig ved anvendelsen af bestemmelserne i denne protokol.

2. Når emballagen i henhold til punkt 5 i de almindelige bestemmelser i det harmoniserede system er indbefattet i produktet ved tariferingen, skal dette også være tilfældet ved bestemmelsen af oprindelsen.

Artikel 8

Tilbehør, reservedele og værktøj

Tilbehør, reservedele og værktøj, der leveres som standardudstyr til materiel, maskiner, apparater eller køretøjer, og hvis pris er indbefattet i produktets pris eller ikke faktureres særskilt, betragtes som værende en del af dette materiel eller disse maskiner, apparater eller køretøjer.

Artikel 9

Neutrale elementer

Ved bestemmelse af, om et produkt har oprindelsesstatus, er det ikke nødvendigt at undersøge, om følgende, som må anvendes ved dets fremstilling, har oprindelsesstatus:

a) elektrisk energi og brændsel

b) anlæg og udstyr

c) maskiner og værktøj

d) varer, som ikke indgår og ikke er bestemt til at indgå i det pågældende produkts endelige sammensætning.

AFSNIT III TERRITORIALE BETINGELSER

Artikel 10

Territorialitetsprincip

1. Betingelserne i afsnit II vedrørende opnåelse af oprindelsesstatus skal opfyldes uden afbrydelse i Fællesskabet eller Tyrkiet.

2. Såfremt varer med oprindelsesstatus, der er udført fra Fællesskabet eller Tyrkiet til et andet land, genindføres, anses de for at være varer uden oprindelsesstatus, medmindre det over for toldmyndighederne kan godtgøres:

a) at de genindførte varer er de samme varer som dem, der blev udført, og

b) at de ikke har undergået nogen behandling, ud over hvad der var nødvendigt for deres bevarelse, medens de befandt sig i det pågældende land eller blev udført.

Artikel 11

Direkte transport

1. Den præferencebehandling, der er fastsat i henhold til aftalen, gælder kun for produkter, der opfylder betingelserne i denne protokol, og som transporteres direkte mellem Fællesskabet og Tyrkiet. Dog kan produkter, som udgør en samlet sending, transporteres gennem andre territorier, eventuelt med omladning eller midlertidig oplagring i disse territorier, såfremt produkterne er forblevet under toldmyndighedernes tilsyn i transit- eller oplagringslandet og dér ikke har undergået anden behandling end losning og ladning eller enhver behandling, der skal sikre, at deres tilstand ikke forringes.

2. Som dokumentation for, at betingelserne i stk. 1 er opfyldt, skal der for toldmyndighederne i indførselslandet fremlægges:

a) enten et gennemgående transportdokument, som dækker passagen fra udførselslandet gennem transitlandet

b) eller en erklæring fra toldmyndighederne i transitlandet, der indeholder:

i) en nøjagtig beskrivelse af produkterne

ii) datoen for produkternes losning og ladning, og hvis det er relevant, angivelse af de anvendte fartøjers navne eller af de andre anvendte transportmidler, og

iii) dokumenterede oplysninger om de omstændigheder, under hvilke produkterne har henligget i transitlandet

c) eller i mangel heraf enhver anden dokumentation.

Artikel 12

Udstillinger

1. Produkter med oprindelsesstatus, der afsendes til en udstilling i et andet land og som efter udstillingen sælges til indførsel i Fællesskabet eller Tyrkiet, opnår ved indførslen de fordele, som følger af aftalens bestemmelser, forudsat at det over for toldmyndighederne kan godtgøres:

a) at en eksportør har afsendt disse produkter fra Fællesskabet eller Tyrkiet til det land, hvor udstillingen holdes, og har udstillet dem dér

b) at denne eksportør har solgt produkterne eller på anden måde overdraget dem til en modtager i Fællesskabet eller Tyrkiet

c) at produkterne under udstillingen eller umiddelbart derefter er afsendt i den stand, i hvilken de blev afsendt til udstillingen, og

d) at produkterne fra det tidspunkt, da de blev afsendt til udstillingen, ikke har været benyttet til andre formål end til fremvisning på udstillingen.

2. Der skal udstedes eller udfærdiges et oprindelsesbevis i henhold til bestemmelserne i afsnit V, og dette bevis skal fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder på de normale betingelser. Udstillingens navn og adresse skal anføres derpå. Om fornødent kan der kræves supplerende dokumentation for de omstændigheder, under hvilke de har været udstillet.

3. Stk. 1 gælder for alle udstillinger, messer eller tilsvarende offentlige arrangementer af kommerciel, industriel, landbrugsmæssig eller håndværksmæssig karakter, under hvilke produkterne er under konstant toldkontrol, og som ikke er tilrettelagt med privat formål i forretninger eller handelslokaler med henblik på salg af udenlandske produkter.

AFSNIT IV GODTGØRELSE ELLER FRITAGELSE

Artikel 13

Forbud mod toldgodtgørelse eller -fritagelse

1. For materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes i fremstillingen af produkter med oprindelsesstatus i Fællesskabet eller Tyrkiet i den i denne protokol fastlagte betydning, for hvilke der udstedes eller udfærdiges et oprindelsesbevis i overensstemmelse med afsnit V, må der ikke indrømmes godtgørelse af eller fritagelse for told af nogen art i Fællesskabet eller Tyrkiet.

2. Det i stk. 1 omhandlede forbud gælder for alle ordninger med delvis eller fuldstændig godtgørelse af tilbagebetaling af eller fritagelse for told eller afgifter med tilsvarende virkning, der finder anvendelse i Fællesskabet eller Tyrkiet på materialer, der anvendes ved fremstilling, når sådan godtgørelse, tilbagebetaling eller fritagelse udtrykkeligt eller i praksis finder anvendelse, når produkter, som er fremstillet af de nævnte materialer, udføres, og ikke når de forbliver dér til indenlandsk forbrug.

3. Eksportøren af produkter, der er omfattet af et oprindelsesbevis, skal på begæring af toldmyndighederne til enhver tid kunne fremlægge relevant dokumentation for, at der ikke er opnået godtgørelse for materialer uden oprindelsesstatus, som er anvendt ved fremstillingen af det pågældende produkt, og at al told og alle afgifter med tilsvarende virkning, der pålægges sådanne materialer, faktisk er blevet betalt.

4. Stk. 1, 2 og 3 gælder også for emballager i den i artikel 7, stk. 2, i denne protokol fastlagte betydning og for tilbehør, reservedele og værktøj i den i artikel 8 i denne protokol fastlagte betydning, når sådanne produkter ikke har oprindelsesstatus.

5. Stk. 1-4 finder kun anvendelse på materialer af den art, som aftalen gælder for.

AFSNIT V BEVIS FOR OPRINDELSE

Artikel 14

Almindelige betingelser

Produkter med oprindelsesstatus i Fællesskabet er ved indførsel i Tyrkiet, og produkter med oprindelsesstatus i Tyrkiet er ved indførsel i Fællesskabet, omfattet af de fordele, der er fastsat i aftalen, såfremt der forelægges enten

a) et varecertifikat EUR.1; modellen hertil findes i bilag III, eller

b) i de i artikel 19, stk. 1, i denne protokol fastsatte tilfælde, en erklæring, hvortil teksten findes i bilag IV, og som afgives af eksportøren på en faktura, følgeseddel eller ethvert andet handelsdokument, som beskriver de pågældende produkter tilstrækkeligt detaljeret, til at de kan identificeres (i det følgende benævnt »fakturaerklæring«).

Artikel 15

Fremgangsmåde for udstedelse af et varecertifikat EUR.1

1. Udførselslandets toldmyndigheder udsteder et varecertifikat EUR.1 efter skriftlig anmodning fra eksportøren eller, på eksportørens ansvar, fra dennes befuldmægtigede repræsentant.

2. I dette øjemed udfylder eksportøren eller dennes befuldmægtigede repræsentant både varecertifikat EUR.1 og anmodningsformularen, der er vist i bilag III. Disse formularer skal udfyldes på et af de sprog, som aftalen er affattet på, i overensstemmelse med bestemmelserne i udførselslandets lovgivning. Hvis de udfyldes i hånden, skal det være med blæk og med blokbogstaver. Varebeskrivelsen skal anføres i den relevante rubrik uden mellemrum mellem linjerne. Hvis rubrikken ikke udfyldes fuldstændigt, skal der trækkes en vandret streg under varebeskrivelsens sidste linje, og den ikke udfyldte del overstreges.

3. Den eksportør, der anmoder om at få udstedt et varecertifikat EUR.1, skal når som helst på begæring af toldmyndighederne i udførselslandet, hvor varecertifikatet er udstedt, kunne fremlægge alle egnede dokumenter, som beviser, at de pågældende produkter har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt.

4. Varecertifikat EUR.1 udstedes af toldmyndighederne i en EF-medlemsstat eller i Tyrkiet, hvis de pågældende produkter kan anses for at være produkter med oprindelse i Fællesskabet eller Tyrkiet og opfylder de øvrige i denne protokol fastsatte betingelser.

5. De udstedende toldmyndigheder træffer alle nødvendige foranstaltninger for at efterprøve, at produkterne har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt. De har i dette øjemed ret til at kræve enhver form for dokumentation og foretage enhver kontrol af eksportørens regnskaber eller enhver anden kontrol, der måtte findes hensigtsmæssig. De udstedende toldmyndigheder påser desuden, at de i stk. 2 omhandlede formularer er udfyldt korrekt. De skal navnlig kontrollere, at den rubrik, der er beregnet til varebeskrivelsen, er udfyldt på en sådan måde, at det ikke er muligt at foretage svigagtige tilføjelser.

6. Datoen for udstedelsen af varecertifikat EUR.1 skal anføres i certifikatets rubrik 11.

7. Varecertifikat EUR.1 udstedes af toldmyndighederne og stilles til rådighed for eksportøren, så snart udførslen faktisk har fundet sted eller er sikret.

Artikel 16

Efterfølgende udstedelse af varecertifikat EUR.1

1. Uanset artikel 15, stk. 7, i denne protokol kan et varecertifikat EUR.1 undtagelsesvis udstedes efter udførslen af de produkter, som det vedrører, såfremt:

a) det på grund af fejltagelser, uforsætlige undladelser eller særlige omstændigheder ikke er blevet udstedt ved udførslen

b) eller det over for toldmyndighederne godtgøres, at varecertifikat EUR.1 er blevet udstedt, men af tekniske årsager ikke er blevet godtaget ved indførslen.

2. Ved anvendelsen af stk. 1 skal eksportøren i anmodningen anføre sted og dato for udførslen af de produkter, som varecertifikat EUR.1 vedrører, og årsagerne til sin anmodning.

3. Toldmyndighederne må kun udstede et varecertifikat EUR.1 efterfølgende, når de har kontrolleret, at oplysningerne i eksportørens anmodning er i overensstemmelse med oplysningerne i de tilsvarende dokumenter.

4. På varecertifikater EUR.1, der udstedes efterfølgende, skal anføres en af følgende påtegninger:

»EXPEDIDO A POSTERORI«, »UDSTEDT EFTERFØLGENDE«, »NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT«, »ÅÊÄÏÈÅÍ ÅÊ ÔÙÍ ÕÓÔÅÑÙÍ«, »ISSUED RETROSPECTIVELY«, »DELIVRE A POSTERIORI«, »RILASCIATO A POSTERIORI«, »AFGEGEVEN A POSTERIORI«, »EMITIDO A POSTERIORI«, »UTFÄRDAT I EFTERHAND«, »ANNETTU JÄLKIKÄTEEN«, »SONRADAN VERILMISTIR«.

5. Den påtegning, der er omhandlet i stk. 4, anføres i rubrikken »Bemærkninger« på varecertifikat EUR.1.

Artikel 17

Udstedelse af et duplikateksemplar af varecertifikat EUR.1

1. I tilfælde af tyveri, bortkomst eller ødelæggelse af et varecertifikat EUR.1 kan eksportøren henvende sig til de toldmyndigheder, der udstedte det, og anmode om udstedelse af et duplikateksemplar på grundlag af de hos myndighederne beroende udførselsdokumenter.

2. På duplikateksemplaret, der udstedes på denne måde, skal anføres en af følgende påtegninger:

»DUPLICADO«, »DUPLIKAT«, »DUPLIKAT«, »ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ«, »DUPLICATE«, »DUPLICATA«, »DUPLICATO«, »DUPLICAAT«, »SEGUNDA VIA«, »KAKSOISKAPPALE«, »DUPLIKAT«, »IKINCI NUSHADIR«.

3. Den påtegning, der er omhandlet i stk. 2, anføres i rubrikken »Bemærkninger« på duplikateksemplaret af varecertifikat EUR.1.

4. Duplikateksemplaret, der skal påføres samme udstedelsesdato som det originale varecertifikat EUR.1, får virkning fra denne dato.

Artikel 18

Udstedelse af varecertifikater EUR.1 på grundlag af et tidligere udstedt eller udfærdiget oprindelsesbevis

Når produkter med oprindelsesstatus er under et toldsteds kontrol i Fællesskabet eller Tyrkiet, skal det være muligt at erstatte det originale varecertifikat EUR.1 med et andet eller flere andre certifikater, når det skal benyttes til at sende alle eller nogle af disse produkter til et andet sted i Fællesskabet eller Tyrkiet. Erstatningscertifikat(er) EUR.1 udstedes af det toldsted, hvis kontrol produkterne er undergivet.

Artikel 19

Betingelser for udfærdigelse af en fakturaerklæring

1. En fakturaerklæring som omhandlet i artikel 14, litra b), i denne protokol kan udfærdiges:

a) af en godkendt eksportør som omhandlet i artikel 20 i denne protokol, eller

b) af enhver eksportør angående enhver sending, der består af en eller flere pakker indeholdende produkter med oprindelsesstatus, hvis samlede værdi ikke er på mere end 6 000 ECU.

2. Der kan udfærdiges en fakturaerklæring, hvis de pågældende produkter kan anses for at være produkter med oprindelse i Fællesskabet eller Tyrkiet og opfylder de øvrige betingelser i denne protokol.

3. Den eksportør, som udfærdiger en fakturaerklæring, skal når som helst på begæring af toldmyndighederne i udførselslandet kunne fremlægge alle egnede dokumenter, som beviser, at de pågældende produkter har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt.

4. Eksportøren skal udfærdige en fakturaerklæring ved maskinskrivning, stempling eller trykning af erklæringen, hvis tekst fremgår af bilag IV, på fakturaen, følgeseddelen eller et andet handelsdokument ved anvendelse af en af de sproglige udgaver, der er vist i dette bilag, i overensstemmelse med udførselslandets lovgivning. Erklæringen kan også være håndskrevet; i så fald skal den være skrevet med blæk og med blokbogstaver.

5. Fakturaerklæringer skal være forsynet med eksportørens personlige håndskrevne underskrift. En godkendt eksportør som omhandlet i artikel 20 i denne protokol kan dog undlade at underskrive sådanne erklæringer, forudsat at han skriftligt over for toldmyndighederne i udførselslandet tilkendegiver, at han påtager sig det fulde ansvar for alle fakturaerklæringer, der angiver ham, som om de faktisk var forsynet med hans håndskrevne underskrift.

6. Eksportøren kan udfærdige en fakturaerklæring ved udførslen af de produkter, som den vedrører, eller efterfølgende, forudsat at den forelægges i indførselslandet senest to år efter indførslen af de produkter, den vedrører.

Artikel 20

Godkendte eksportører

1. Udførselslandets toldmyndigheder kan give enhver eksportør, der hyppigt forsender produkter i henhold til denne aftale, tilladelse til at udfærdige fakturaerklæringer uanset de pågældende produkters værdi. En eksportør, der ansøger om en sådan tilladelse, skal til toldmyndighedernes tilfredshed give alle de nødvendige garantier, således at det kan efterprøves, at de pågældende produkter har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt.

2. Toldmyndighederne kan indrømme status som godkendt eksportør og til denne tilladelse knytte alle de betingelser, som de finder hensigtsmæssige.

3. Toldmyndighederne giver den godkendte eksportør et nummer for tilladelsen, som skal angives på fakturaerklæringen.

4. Toldmyndighederne kontrollerer den brug, som den godkendte eksportør gør af tilladelsen.

5. Toldmyndighederne kan når som helst trække tilladelsen tilbage. De skal gøre dette, når den godkendte eksportør ikke længere giver de i stk. 1 omhandlede garantier, ikke opfylder de i stk. 2 omhandlede betingelser eller på anden måde gør ukorrekt brug af tilladelsen.

Artikel 21

Gyldigheden af beviset for oprindelse

1. Et oprindelsesbevis er gyldigt i fire måneder fra den dato, hvor det er blevet udstedt i udførselslandet, og skal inden for samme periode fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder.

2. Oprindelsesbeviser, som fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder efter udløbet af den i stk. 1 nævnte sidste frist, kan godtages som grundlag for præferencebehandling, når overskridelsen af fristen skyldes ekstraordinære omstændigheder.

3. I andre tilfælde af forsinket fremlæggelse kan indførselslandets toldmyndigheder godtage oprindelsesbeviser, når produkterne er blevet frembudt for dem inden udløbet af den nævnte frist.

Artikel 22

Fremlæggelse af bevis for oprindelse

Et oprindelsesbevis fremlægges for toldmyndighederne i indførselslandet i overensstemmelse med de procedurer, der gælder i det pågældende land. Disse myndigheder kan forlange en oversættelse af oprindelsesbeviset; de kan desuden kræve, at indførselsangivelsen suppleres med importørens erklæring om, at produkterne opfylder de betingelser, der kræves for anvendelse af aftalen.

Artikel 23

Støttedokumenter

De i artikel 15, stk. 3, og artikel 19, stk. 3, i denne protokol omhandlede dokumenter, der benyttes som bevis for, at produkter, der er omfattet af et varecertifikat EUR.1 eller en fakturaerklæring, kan betragtes som produkter med oprindelse i Fællesskabet eller Tyrkiet og opfylder de øvrige betingelser i denne protokol, kan bl.a. omfatte følgende:

a) direkte dokumentation for fremstillingsprocessen for de omhandlede varer hos den pågældende eksportør eller leverandør, f.eks. hidrørende fra hans eksterne eller interne regnskab

b) dokumenter, der beviser de anvendte materialers oprindelsesstatus, og som er udstedt eller udfærdiget i Fællesskabet eller Tyrkiet i overensstemmelse med landets lovgivning

c) dokumenter, der beviser, at en bearbejdning eller forarbejdning af materialerne har fundet sted i Fællesskabet eller Tyrkiet, og som er udstedt eller udfærdiget i Fællesskabet eller Tyrkiet i overensstemmelse med landets lovgivning

d) varecertifikater EUR.1 eller fakturaerklæringer, der beviser de anvendte materialers oprindelsesstatus, og som er udstedt eller udfærdiget i Fællesskabet eller Tyrkiet i overensstemmelse med denne protokol.

Artikel 24

Opbevaring af beviser for oprindelse og støttedokumenter

1. En eksportør, der anmoder om udstedelse af et varecertifikat EUR.1, skal i mindst tre år opbevare de i artikel 15, stk. 3, i denne protokol omhandlede dokumenter.

2. En eksportør, der udfærdiger en fakturaerklæring, skal i mindst tre år opbevare en genpart af denne fakturaerklæring samt de i artikel 19, stk. 3, i denne protokol omhandlede dokumenter.

3. De toldmyndigheder i udførselslandet, som udsteder et varecertifikat EUR.1, skal i mindst tre år opbevare den i artikel 15, stk. 2, i denne protokol omhandlede anmodningsformular.

4. Indførselslandets toldmyndigheder skal i mindst tre år opbevare de varecertifikater EUR.1 og de fakturaerklæringer, der fremlægges for dem.

Artikel 25

Uoverensstemmelser og formelle fejl

1. Konstateres der mindre uoverensstemmelser mellem oplysningerne i et oprindelsesbevis og oplysningerne i de dokumenter, der forelægges toldstedet med henblik på opfyldelse af formaliteterne i forbindelse med produkternes indførsel, medfører dette ikke i sig selv, at et oprindelsesbevis er ugyldigt, når det på fyldestgørende måde godtgøres, at dokumentet svarer til de frembudte produkter.

2. Klare formelle fejl som maskinskrivningsfejl på et oprindelsesbevis bør ikke føre til, at det pågældende dokument afvises, hvis fejlene ikke er af en sådan karakter, at de rejser tvivl om rigtigheden af påtegningerne i dokumentet.

Artikel 26

Beløb udtrykt i ecu

1. Modværdien i udførselslandets nationale valuta af de beløb, der er udtrykt i ecu, fastsættes af udførselslandet og meddeles indførselslandene gennem Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber.

2. Når beløbene er større end de tilsvarende beløb, der er fastsat af indførselslandet, skal dette godkende dem, hvis produkterne er faktureret i udførselslandets valuta. Er produkterne faktureret i en anden EF-medlemsstats valuta, skal indførselslandet godkende det beløb, som meddeles af det pågældende land.

3. De beløb, der skal benyttes i en given national valuta, er modværdien i den pågældende nationale valuta af de i ecu udtrykte beløb på den første hverdag i oktober 1995.

4. De i ecu udtrykte beløb og disses modværdi i EF-medlemsstaternes og Tyrkiets nationale valutaer undersøges af Det Blandede Udvalg efter anmodning fra Fællesskabet eller Tyrkiet. Som led i denne undersøgelse sikrer Det Blandede Udvalg, at der ikke finder nogen nedgang sted i de beløb, der skal benyttes i nogen national valuta, og overvejer desuden, om det er ønskeligt at bevare de pågældende beløbsgrænsers virkninger i faste priser. Med henblik herpå kan det træffe beslutning om at ændre de i ecu udtrykte beløb.

AFSNIT VI ORDNINGER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE

Artikel 27

Gensidig bistand

1. Toldmyndighederne i EF-medlemsstaterne og Tyrkiet skal gennem Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber forsyne hinanden med aftryk af de stempler, der anvendes på toldstederne ved udstedelsen af varecertifikater EUR.1, og med adresserne på de toldmyndigheder, der er ansvarlige for udstedelsen af varecertifikater EUR.1 og for kontrollen af disse og fakturaerklæringer.

2. For at sikre en korrekt anvendelse af denne protokol yder Fællesskabet og Tyrkiet gennem de kompetente toldmyndigheder hinanden gensidig bistand ved kontrollen med ægtheden af varecertifikater EUR.1 eller fakturaerklæringer og med rigtigheden af de oplysninger, der afgives i disse dokumenter.

Artikel 28

Kontrol af beviser for oprindelse

1. Efterfølgende kontrol af oprindelsesbeviser skal foretages ved stikprøver, og i øvrigt når indførselslandets toldmyndigheder nærer begrundet tvivl om dokumenternes ægthed, de pågældende produkters oprindelsesstatus eller opfyldelsen af de øvrige betingelser i denne protokol.

2. Med henblik på gennemførelse af bestemmelserne i stk. 1 skal indførselslandets toldmyndigheder tilbagesende et varecertifikat EUR.1 eller en fakturaerklæring eller en kopi af disse dokumenter til udførselslandets toldmyndigheder, i givet fald med angivelse af årsagerne til at der anmodes om kontrol. Samtlige dokumenter og oplysninger, som de er kommet i besiddelse af, og som tyder på, at angivelserne i oprindelsesbeviset er ukorrekte, fremsendes til støtte for anmodningen om kontrol.

3. Kontrollen gennemføres af udførselslandets toldmyndigheder. De har i denne sammenhæng ret til at kræve alle oplysninger og foretage alle former for kontrol af eksportørens regnskaber eller enhver anden kontrol, som de finder hensigtsmæssig.

4. Hvis indførselslandets toldmyndigheder træffer afgørelse om at suspendere præferencebehandlingen af de pågældende produkter, medens de afventer resultatet af kontrollen, skal de tilbyde at frigive produkterne til importøren med forbehold af sådanne sikkerhedsforanstaltninger, de måtte finde nødvendige.

5. De toldmyndigheder, der anmoder om kontrol, skal underrettes om resultaterne af denne kontrol hurtigst muligt. Det skal klart fremgå af disse resultater, om dokumenterne er ægte, og om de pågældende produkter kan anses for at være produkter med oprindelsesstatus i Fællesskabet eller Tyrkiet, og opfylder de øvrige betingelser i denne protokol.

6. Hvis der i tilfælde, hvor der er begrundet tvivl, ikke foreligger svar inden ti måneder regnet fra datoen for kontrolanmodningen, eller hvis svaret ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til at fastslå de pågældende dokumenters ægthed eller produkternes virkelige oprindelse, afslår de anmodende toldmyndigheder at indrømme præferencebehandling, medmindre der foreligger ekstraordinære omstændigheder.

Artikel 29

Bilæggelse af tvister

Hvis der i forbindelse med den i artikel 28 i denne protokol fastsatte kontrolprocedure opstår tvister, der ikke kan bilægges mellem de toldmyndigheder, der anmoder om kontrol, og de toldmyndigheder, der er ansvarlige for dens gennemførelse, eller hvis der opstår tvister om fortolkningen af denne protokol, forelægges disse for Det Blandede Udvalg EKSF-Tyrkiet.

Under alle omstændigheder bilægges tvister mellem importøren og indførselslandets toldmyndigheder i henhold til indførselslandets lovgivning.

Artikel 30

Sanktioner

Der iværksættes sanktioner mod enhver person, der udfærdiger eller lader udfærdige et dokument med urigtige oplysninger for at opnå præferencebehandling for produkter.

Artikel 31

Frizoner

1. Fællesskabet og Tyrkiet træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at produkter, der udføres på grundlag af et oprindelsesbevis, og som under transporten indføres i en frizone beliggende på deres territorium, ikke ombyttes med andre varer, og at de ikke dér undergår andre behandlinger end sådanne, der er bestemt til at sikre, at deres tilstand ikke forringes.

2. Som undtagelse fra stk. 1 skal de berørte myndigheder på eksportørens anmodning udstede et nyt oprindelsesbevis for produkter med oprindelse i Fællesskabet eller i Tyrkiet, der er indført i en frizone på grundlag af et oprindelsesbevis, og som underkastes behandling eller forarbejdning, såfremt den behandling eller forarbejdning, produkterne underkastes, er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne protokol.

AFSNIT VII CEUTA OG MELILLA

Artikel 32

Anvendelse af protokollen

1. Betegnelsen »Fællesskabet« som anvendt i artikel 2 i denne protokol omfatter ikke Ceuta og Melilla.

2. Når produkter med oprindelse i Tyrkiet indføres til Ceuta og Melilla, skal de gives samme toldbehandling som produkter med oprindelse i Fællesskabets toldområde i henhold til protokol nr. 2 til akten vedrørende Spaniens og Portugals tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber. Tyrkiet skal ved indførsel af produkter, der er omfattet af aftalen, og som har oprindelse i Ceuta og Melilla, give samme toldbehandling som der gives produkter, der indføres fra og har oprindelse i Fællesskabet.

3. Med henblik på anvendelsen af stk. 2 vedrørende produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla finder denne protokol tilsvarende anvendelse, jf. dog de særlige betingelser i artikel 33 i denne protokol.

Artikel 33

Særlige betingelser

1. Forudsat at de er transporteret direkte i overensstemmelse med artikel 11 i denne protokol, anses følgende produkter:

1) for at være produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla:

a) produkter, der fuldt ud er fremstillet i Ceuta og Melilla

b) produkter, der er fremstillet i Ceuta og Melilla, og som indeholder andre produkter end dem, der er omhandlet under litra a), på betingelse af:

i) at disse produkter har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i den i artikel 5 i denne protokol fastlagte betydning, eller

ii) at disse produkter har oprindelse i Tyrkiet eller Fællesskabet i den i denne protokol fastlagte betydning, forudsat at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, i denne protokol

2) for at være produkter med oprindelse i Tyrkiet:

a) produkter, der fuldt ud er fremstillet i Tyrkiet

b) produkter, der er fremstillet i Tyrkiet, og som indeholder andre produkter end dem, der er omhandlet under litra a), på betingelse af:

i) at disse produkter har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i den i artikel 5 i denne protokol fastlagte betydning, eller

ii) at disse produkter har oprindelse i Ceuta og Melilla eller i Fællesskabet i den i denne protokol fastlagte betydning, forudsat at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, i denne protokol.

2. Ceuta og Melilla betragtes som et enkelt territorium.

3. Eksportøren eller dennes bemyndigede repræsentant skal anføre betegnelsen »Tyrkiet« og »Ceuta og Melilla« i rubrik 2 i varecertifikatet EUR.1 eller fakturaerklæringen. Hvad angår produkter med oprindelsesstatus i Ceuta og Melilla, skal denne oprindelse endvidere angives i rubrik 4 i certifikatet eller fakturaerklæringen.

4. Det påhviler de spanske toldmyndigheder at sikre anvendelsen af denne protokol i Ceuta og Melilla.

AFSNIT VIII AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 34

Ændringer til protokollen

Det Blandede Udvalg kan træffe afgørelse om at ændre bestemmelserne i denne protokol.

BILAG I

INDLEDENDE NOTER TIL LISTEN I BILAG II

Note 1:

Listen indeholder de betingelser, der skal være opfyldt, for at alle produkter kan anses for at være tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede i henhold til artikel 5 i protokollen.

Note 2:

2.1. I de to første kolonner på listen beskrives det fremstillede produkt. I første kolonne angives position eller kapitel i det harmoniserede system, og i anden kolonne angives varebeskrivelsen i den bestemte position eller det bestemte kapitel i dette system. For hver angivelse i de to første kolonner er en regel specificeret i kolonne 3. Når der i nogle tilfælde står et »ex« før angivelsen i første kolonne, betyder det, at reglen i kolonne 3 kun finder anvendelse på den del af den pågældende position eller det pågældende kapitel, som er anført i kolonne 2.

2.2. Når flere positioner er grupperet i kolonne 1, eller et kapitel er angivet, og varebeskrivelsen i kolonne 2 derfor er angivet generelt, finder den tilsvarende regel i kolonne 3 anvendelse på alle produkter, der i henhold til det harmoniserede system tariferes under positioner i kapitlet eller under en af de positioner, der er grupperet i kolonne 1.

2.3. Når der er forskellige regler i listen for forskellige produkter inden for en position, indeholder hver »indrykning« beskrivelsen af den del af positionen, der er omfattet af den tilsvarende regel i kolonne 3.

Note 3:

3.1. Bestemmelserne i protokollens artikel 5 angående varer, der har opnået oprindelsesstatus, og som benyttes til fremstilling af andre produkter, finder anvendelse, uanset om denne status er opnået på den fabrik, hvor disse produkter benyttes eller på en anden fabrik i Fællesskabet eller Tyrkiet.

3.2. Reglen i listen er den mindstebearbejdning eller -forarbejdning, der er nødvendig, og yderligere bearbejdning eller forarbejdning giver også oprindelsesstatus; omvendt kan en mindre grad af bearbejdning eller forarbejdning ikke give oprindelsesstatus. Når et materiale uden oprindelsesstatus ifølge en regel kan anvendes på et vist fremstillingstrin, er det tilladt at anvende sådant materiale på et tidligere stadium i fremstillingen, men ikke på et senere stadium.

3.3. Når det i en regel på listen specificeres, at et produkt må fremstilles af mere end ét materiale, betyder det, at et eller flere af materialerne kan anvendes. Det kræves ikke, at alle materialerne anvendes.

BILAG II

>TABELPOSITION>

BILAG III

VARECERTIFIKAT EUR.1 OG ANMODNING OM VARECERTIFICAT EUR.1

Trykningsinstruks

1. Formularens format er 210 × 297 mm, idet en maksimal afvigelse på minus 5 mm og plus 8 mm i længden tillades. Der skal anvendes hvidt, træfrit papir med en vægt på mindst 25 g pr. m². Det skal forsynes med guillochetryk i bunden i grøn farve, som gør al forfalskning ved hjælp af mekaniske eller kemiske midler synlig.

2. De kompetente myndigheder i Fællesskabets medlemsstater og i Tyrkiet kan forbeholde sig ret til at trykke formularerne eller overlade trykningen til trykkerier, som de har godkendt. I sidstnævnte tilfælde skal hver formular forsynes med en bemærkning om godkendelsen. Hver formular skal forsynes med trykkeriets navn og adresse eller et mærke, som gør det muligt at identificere trykkeriet. Den skal desuden forsynes med et påtrykt eller på anden måde anført løbenummer, der tjener til identifikation.

>REFERENCE TIL EN FILM>

>REFERENCE TIL EN FILM>

BILAG IV

FAKTURAERKLÆRING

>START GRAFIK>

Fakturaerklæringen, hvis tekst er angivet i det følgende, udfærdiges i overensstemmelse med fodnoterne. Det er dog ikke nødvendigt at gengive fodnoterne.

Dansk

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. . . . (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i . . . (2).

Spansk

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no . . . (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . . . (2).

Tysk

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. . . . (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, daß diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte . . . Ursprungswaren sind (2).

Græsk

Ï åîáãùãÝáò ôùí ðñïúüíôùí ðïõ êáëýðôïíôáé áðü ôï ðáñüí Ýããñáöï [Üäåéá ôåëùíåßïõ õð' áñéè. . . . (1)] äçëþíåé üôé, åêôüò åÜí äçëþíåôáé óáöþò Üëëùò, ôá ðñïúüíôá áõôÜ åßíáé ðñïôéìçóéáêÞò êáôáãùãÞò . . . (2).

Engelsk

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No . . . (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of . . . preferential origin (2).

Fransk

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no . . . (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle . . . (2).

Italiensk

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. . . . (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale . . . (2).

Nederlandsk

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. . . . (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële . . . oorsprong zijn (2).

(1) Hvis fakturaerklæringen udfærdiges af en godkendt eksportør i medfør af artikel 22 i protokollen, skal den godkendte ekportør anføre nummeret på toldmyndighedernes tilladelse her. Hvis fakturaerklæringen ikke udfærdiges af en godkendt eksportør, kan ordlyden i parentes udelades, eller eksportøren kan undlade at udfylde feltet.

(2) Her angives præferenceoprindelsen. Hvis fakturaerklæringen helt eller delvis vedrører produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla i henhold til artikel 37 i protokollen, skal eksportøren tydeligt angive dem ved hjælp af mærket »CM« i det dokument, hvorpå erklæringen udfærdiges.

Portugisisk

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira no. . . . (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial . . . (2).

Finsk

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o . . . (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja . . . alkuperätuotteita (2).

Svensk

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. . . . (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ursprung . . . (2).

Tyrkisk

Isbu belge (gümrük onay No: . . . (1) kapsamindaki maddelerin ihracatçisi aksi açikça bekirtikmedikçe, bu maddelerin . . . menseli ve tercihli (2) maddeler oldugunu beyan eder.

. (3)

(Sted og dato)

.

(Eksportørens underskrift; endvidere skal navnet (4) på den person, der underskriver erklæringen, angives i letlæselig form)

(1) Hvis fakturaerklæringen udfærdiges af en godkendt eksportør i medfør af artikel 22 i protokollen, skal den godkendte ekportør anføre nummeret på toldmyndighedernes tilladelse her. Hvis fakturaerklæringen ikke udfærdiges af en godkendt eksportør, kan ordlyden i parentes udelades, eller eksportøren kan undlade at udfylde feltet.

(2) Her angives præferenceoprindelsen. Hvis fakturaerklæringen helt eller delvis vedrører produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla i henhold til artikel 37 i protokollen, skal eksportøren tydeligt angive dem ved hjælp af mærket »CM« i det dokument, hvorpå erklæringen udfærdiges.

(3) Disse angivelser kan udelades, hvis oplysningerne fremgår af selve dokumentet.

(4) Jf. artikel 21, stk. 5, i protokollen. Hvis det ikke er nødvendigt, at eksportøren skriver under, er han også fritaget for at angive sit navn.

>SLUT GRAFIK>