21995D0831(01)Uradni list L 205 , 31/08/1995 str. 0039 - 0044


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 35/95

z dne 19. maja 1995

o spremembi Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode

SKUPNI ODBOR EGP JE

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil prilagojen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu Sporazum, in zlasti členov 86 in 98 Sporazuma,

ker se je Protokol 31 k Sporazumu spremenil s Sklepom št. 11/94 Skupnega odbora EGP [1];

ker je primerno razširiti sodelovanje med pogodbenicami Sporazuma z vključitvijo tretjega akcijskega programa Skupnosti za pomoč invalidnim osebam (Helios II 1993 do 1996) (Sklep Sveta 93/136/EGS [2] in Sklep Sveta 94/782/EGS [3]);

ker je treba člen 5 Protokola 31 k Sporazumu spremeniti, da se omogoči taka razširitev,

SKLENIL:

Člen 1

Člen 5 Protokola 31 k Sporazumu se spremeni, kakor je navedeno v členih 2 in 3 tega sklepa.

Člen 2

Odstavka 4 in 5 se nadomestita z naslednjim:

"4. Države Efte v letu 1995 sodelujejo v aktivnostih Skupnosti za pomoč invalidnim osebam v skladu s programom dela v Dodatku 1 k temu protokolu. Države Efte v tem obdobju finančno prispevajo v skladu z oddelkom "proračunskimi vidiki" navedenega programa dela.

5. Države Efte od 1. januarja 1996 sodelujejo v programih in aktivnostih Skupnosti iz odstavka 8.

6. Od navedenega datuma države Efte finančno prispevajo k programom in dejavnostim iz odstavka 8 v skladu s členom 82(1)(a) Sporazuma.

7. Države Efte od začetka sodelovanja v programih in dejavnostih iz odstavka 8 polno sodelujejo v odborih ES, ki pomagajo Komisiji pri vodenju ali razvijanju teh programov in dejavnosti.

8. Pogodbenice si prizadevajo zlasti okrepiti sodelovanje v okviru dejavnosti Skupnosti, ki so lahko rezultat naslednjih aktov Skupnosti:

- 393 D 0136: Sklep Sveta 93/136/EGS z dne 25. februarja 1993 o vzpostavitvi tretjega akcijskega programa Skupnosti za pomoč invalidnim osebam (Helios II 1993 do 1996) (UL L 56, 9.3.1993, str. 30),

- 394 D 0782: Sklep Sveta 94/782/ES z dne 6. decembra 1994 o nadaljevanju sistema Handynet v okviru dejavnosti v zvezi s prvim do sedaj začetim modulom tehničnih pripomočkov (UL L 316, 9.12.1994, str. 42)."

Člen 3

Prejšnja odstavka 4 in 5 postaneta odstavka 9 in 10.

Člen 4

Protokolu 31 se doda Dodatek iz priloge k temu aktu.

Člen 5

Ta sklep začne veljati 1. junija 1995 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 6

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 19. maja 1995

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Pablo Benavides

[1] UL L 235, 29.9.1994, str. 34.

[2] UL L 56, 9.3.1993, str. 30.

[3] UL L 316, 9.12.1994, str. 42.

--------------------------------------------------

PRILOGA

"

Dodatek 1 k Protokolu 31

Helios II — PROGRAM DELA

1995

1. POSVETOVALNA TELESA [1]

Polno sodelovanje pod enakimi pogoji kot veljajo za države članice ES, razen v zvezi s postopki glasovanja (če obstajajo) in z zadevami, obravnavanimi v oddelku "proračunski vidiki" tega programa dela.

1.1 SVETOVALNI ODBOR — trije sestanki

- dva predstavnika vlade iz vsake države Efte.

1.2 EVROPSKI INVALIDSKI FORUM — trije sestanki

- dvanajst obstoječih evropskih NVO, ki zastopajo interese invalidnih oseb in invalidskih organizacij v državah Efte,

- dva obstoječa predstavnika socialnih partnerjev, ki zastopata interese socialnih partnerjev v državah Efte,

- en predstavnik nacionalne NVO ali nacionalnega sveta invalidnih oseb, ki ga imenuje vsaka država Efte.

1.3 POVEZOVALNA SKUPINA — trije sestanki

- en vladni predstavnik iz vsake države Efte,

- ena oseba, ki zastopa nacionalne NVO in nacionalne svete invalidnih oseb Efte, ki so člani Foruma.

2. DELOVNE SKUPINE [2]

Polno sodelovanje pod enakimi pogoji kot veljajo za države članice ES, razen v zvezi s postopki glasovanja (če obstajajo) in z zadevami, obravnavanimi v oddelku "proračunski vidiki" tega programa dela.

2.1 SKUPINA ZA TEHNIČNO KOORDINACIJO HANDYNET — trije sestanki

- en predstavnik iz vsakega nacionalnega centra za koordinacijo (NCK).

2.2 ŠTUDIJSKA SKUPINA HANDYNET THESAURUS — trije sestanki

- en predstavnik iz vsake države Efte.

2.3 DELOVNA SKUPINA HELIOS O INTEGRIRANEM IZOBRAŽEVANJU — trije sestanki

- dva predstavnika vlade iz vsake države Efte.

2.4 DELOVNA SKUPINA HELIOS O ZAPOSLOVANJU — trije sestanki

- en vladni predstavnik iz vsake države Efte.

2.5 DELOVNA SKUPINA HELIOS O NEODVISNEM ŽIVLJENJU

- Šport — dva sestanka

dva predstavnika nacionalnega odbora za šport za invalidne osebe v vsaki državi Efte.

- Mobilnost in prevoz — dva sestanka

dva predstavnika vlade iz vsake države Efte.

- Turizem — dva sestanka

trije predstavniki iz NVO/turističnih organizacij v vsaki državi Efte.

3. IZMENJAVA [3]

3.1 Komisija zagotovi vsaki državi Efte informacije o prioritetnih temah, o delu, ki je povezano z njimi, in o rezultatih.

3.2 Države Efte so vabljene, da imenujejo udeležence seminarjev/konferenc, organiziranih za predstavnike, ki sodelujejo pri "izmenjavah", da oblikujejo sklepe o svojem delu med letom.

3.3 Načrtovanje in priprava za udeležbo v "izmenjavah" v državah Efte v programu od 1. januarja 1996, ki vključuje:

(a) izbor "izmenjav" s strani vlad držav Efte do 30. septembra 1995 — štiri področja: funkcionalna rehabilitacija, integrirano izobraževanje, ekonomska integracija, socialna integracija/neodvisno življenje (o številu "izmenjav" se je treba še dogovoriti);

(b) uvodni sestanek (simpozij) za "izmenjave" na vsakem področju in odločitev o sodelovanju pri posameznih temah.

4. HANDYNET [4]

Polno sodelovanje pod enakimi pogoji kot veljajo za države članice ES, cilj pa je baza podatkov, ki vsebuje vse informacije, relevantne za države Efte, do 1. januarja 1996:

- NCK zberejo podatke in jih posredujejo skupini strokovnjakov Helios;

- skupina strokovnjakov Helios vključi podatke na CD-ROM in zagotovi posodobljene CD-ROMe (trikrat na leto) — brezplačno NCK in centrom za zbiranje podatkov (CZP);

- informacijski in svetovalni centri (ISC), ki zagotavljajo dostop do informacij na CD-ROM invalidnim osebam, prek omrežij, itd.

5. SODELOVANJE Z NVO [5]

5.1 Komisija zagotovi vsaki državi Efte informacije o temah in časovni razporeditvi dogodkov, ki jih organizirajo NVO in ki prejemajo subvencije (do 50 % in ob upoštevanju zgornje meje) iz programa Helios II (evroprogrami, ki jih predlaga vsaka od evropskih NVO v Forumu).

5.2 Predstavniki iz držav Efte, NVO itd. so vabljeni, da se udeležijo dogodkov, ki niso omejeni na specifično organizacijo ali organizacije.

5.3 Evropske NVO preučijo vloge za dogodke, ki bi se organizirali in bi potekali v državah Efte, da bi bili vključeni v evroprograme za leto 1996, in predstavijo svoje mnenje Komisiji za njeno dokončno odločitev. (Dogodki v okviru evroprogramov dobijo subvencije v višini do 50 % vseh stroškov ob upoštevanju zgornje meje).

6. OZAVEŠČENOST JAVNOSTI

6.1 Komisija na podlagi zahteve pošilja Helioscope (revijo Heliosa), Helios Flash in drugo dokumentacijo organizacijam in posameznikom v državah Efte.

6.2 Dan invalidov (3. december) — organizacije in posamezniki v državah Efte so vabljeni, da se udeležijo dogodkov na evropski ravni.

6.3 Natečaji in nagrade Helios — udeležba na letnih konferencah.

6.4 Informacijske stojnice (konference, sejmi, itn.) — pregled prireditev v državah Efte zaradi vključitve v letni program.

6.5 Nacionalni informativni dan Helios.

1996

1 & 2. POSVETOVALNA TELESA in DELOVNE SKUPINE

Udeležba kakor v letu 1995, toda Komisija plača izdatke udeležencev, kakor sledi:

- vladni predstavniki — potni stroški,

- drugi — potni stroški, dnevnice in nadomestilo za dodatne stroške.

Kadar udeleženca zaradi njegove oz. njene invalidnosti spremlja druga oseba, se stroški slednje krijejo enako kakor stroški udeleženca.

3. IZMENJAVA

Polno sodelovanje pod enakimi pogoji kot veljajo za države članice ES, vključno z udeležbo predstavnikov izbranih "izmenjav" pri:

- študijski obiski, usposabljanja itn., organizirani na specifično temo — vse stroške krije Komisija, pri tem, da je za vsako "izmenjavo" določen najvišji znesek, in

- seminarji/konference ob koncu leta. Vse stroške krije Komisija.

4. HANDYNET

Enako kot v letu 1995.

5. SODELOVANJE Z NVO

Polno sodelovanje pod enakimi pogoji kot veljajo za države članice ES, in sicer:

5.1 Nacionalne NVO in nacionalni sveti invalidnih oseb, ki so člani Foruma:

- organizirajo nacionalno konferenco na evropski ravni na eno od prioritetnih tem Helios II — Komisija plača do 50 % stroškov, ob upoštevanju zgornje meje,

- se udeležijo nacionalnega informativnega dne Helios — Komisija plača do 100 % stroškov, ob upoštevanju zgornje meje.

5.2 Evropske NVO — evroprogrami vključujejo dogodke, ki so organizirani in potekajo v državah Efte.

6. OZAVEŠČENOST JAVNOSTI

6.1 Enako kot v letu 1995.

6.2 Natečaji in nagrade Helios:

- vsaka država Efte imenuje enega člana žirije,

- za nagrade se lahko potegujejo projekti organizacij iz držav Efte,

- polno sodelovanje na letnih konferencah, stroški se krijejo tako, kot za države članice ES.

Helios II — PROGRAM DELA

PRORAČUNSKI VIDIKI

1995

Ni neposrednih prispevkov v proračun ES.

Države Efte plačajo:

- vse svoje stroške v zvezi z udeležbo,

- vse stroške, povezane s potrebnimi storitvami, ki jih opravi skupina strokovnjakov Helios, denimo plače, potne stroške in stroške za opremo, ki jih imajo strokovnjaki zaradi razširitve programa na države Efte,

- vse stroške v zvezi z dodatnim osebjem, najetim izrecno zaradi udeležbe držav Efte.

Predlogi za dodatno osebje:

- Dva strokovnjaka za skupino strokovnjakov Helios v Bruslju, ki pomagata pri dejavnostih v zvezi z Handynet; tajnik, ki jima pomaga.

Opomba:

Priprave strokovnjakov za proračun iz EC in držav Efte za finančno leto 1996 bodo potekale v prvi polovici leta 1995 po postopku iz Protokola 32 k Sporazumu. Te razprave bodo pripeljale do končnih odločitev o finančnih prispevkih držav Efte v splošni proračun ES, zajemale pa bodo tudi vprašanje o dodatnem osebju.

1996

Poln prispevek v proračun ES (v skladu s členom 82(1)(a) Sporazuma).

"

[1] Sklep Sveta 93/136/EGS z dne 25. februarja 1993 o vzpostavitvi tretjega akcijskega programa Skupnosti za pomoč invalidnim osebam (UL L 56, 9.3.1993, str. 30).

[2] Sklep Sveta 94/782/ES z dne 6. decembra 1994 o nadaljevanju sistema Handynet v okviru dejavnosti v zvezi s prvim do sedaj začetim modulom tehničnih pripomočkov (UL L 316, 9.12.1994, str. 42).

[3] Sklep Sveta 93/136/EGS z dne 25. februarja 1993 o vzpostavitvi tretjega akcijskega programa Skupnosti za pomoč invalidnim osebam (UL L 56, 9.3.1993, str. 30).

[4] Sklep Sveta 93/136/EGS z dne 25. februarja 1993 o vzpostavitvi tretjega akcijskega programa Skupnosti za pomoč invalidnim osebam (UL L 56, 9.3.1993, str. 30).

[5] Sklep Sveta 93/136/EGS z dne 25. februarja 1993 o vzpostavitvi tretjega akcijskega programa Skupnosti za pomoč invalidnim osebam (UL L 56, 9.3.1993, str. 30).

--------------------------------------------------